Thông tư liên tịch số 85/2008/TTLT-BTC-BCT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
62
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch số 85/2008/TTLT-BTC-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 85/2008/TTLT-BTC-BCT về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thực hiện Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020 do Bộ Tài chính - Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 85/2008/TTLT-BTC-BCT

  1. B TÀI CHÍNH - B CÔNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THƯƠNG NAM ------- c l p - T do - H nh phúc ---------- S : 85/2008/TTLT-BTC-BCT Hà N i, ngày 02 tháng 10 năm 2008 THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N CH QU N LÝ, S D NG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C CHI TH C HI N ÁN PHÁT TRI N VÀ NG D NG CÔNG NGH SINH H C TRONG LĨNH V C CÔNG NGHI P CH BI N N NĂM 2020 Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công thương; Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 10 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c; Căn c Quy t nh s 14/2007/Q -TTg ngày 25 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c trong lĩnh v c công nghi p ch bi n n năm 2020; Liên t ch B Tài chính – B Công thương hư ng d n ch qu n lý, s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c chi cho án phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c trong lĩnh v c công nghi p ch bi n n năm 2020, như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Thông tư này hư ng d n ch qu n lý, s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c chi cho án phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c trong lĩnh v c công nghi p ch bi n n năm 2020 theo n i dung quy nh t i Quy t nh s 14/2007/Q -TTg ngày 25 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph (vi t t t là án công ngh sinh h c trong lĩnh v c công nghi p ch bi n). 2. Ngu n v n th c hi n án công ngh sinh h c trong lĩnh v c công nghi p ch bi n, g m: V n ngân sách nhà nư c hàng năm; v n c a các doanh nghi p, t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c; v n h p tác qu c t có liên quan n phát tri n và ng d ng có hi u qu công ngh sinh h c trong lĩnh v c ch bi n và các ngu n v n h p pháp khác. 3. i tư ng ư c ngân sách nhà nư c c p, h tr kinh phí th c hi n án công ngh sinh h c trong lĩnh v c công nghi p ch bi n thu c m i thành ph n kinh t ph i có i u ki n quy nh t i Thông tư này. 4. Các ơn v s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c h tr th c hi n án công ngh sinh h c trong lĩnh v c công nghi p ch bi n ph i m b o úng m c ích, úng ch ; ch u s ki m tra, ki m soát c a cơ quan ch c năng có thNm quy n; th c hi n quy t toán kinh phí ã s d ng theo quy nh hi n hành.
  2. II. NH NG QUY NNH C TH 1. N i dung chi th c hi n án công ngh sinh h c trong lĩnh v c công nghi p ch bi n n năm 2020, g m: a. Chi t ngu n v n u tư phát tri n: - u tư xây d ng, hoàn thi n các phòng thí nghi m tr ng i m v công ngh vi sinh; công ngh enzym và protein theo d án ư c c p có thNm quy n phê duy t. - u tư trang thi t b tiên ti n và hi n i hóa các phòng thí nghi m c a cơ s nghiên c u, ào t o công ngh sinh h c trong công nghi p ch bi n thu c các ơn v s nghi p công l p theo d án ư c c p có thNm quy n phê duy t. i v i các doanh nghi p m c h tr không quá 30% giá tr u tư trang thi t b tiên ti n và hi n i hóa các phòng thí nghi m c a cơ s nghiên c u, ào t o công ngh sinh h c trong lĩnh v c công nghi p ch bi n. - Xây d ng website, n i m ng và ưa vào ho t ng h th ng cơ s d li u, thông tin qu c gia v công ngh sinh h c cung c p các thông tin v công ngh sinh h c trong lĩnh v c công nghi p ch bi n, theo d án ư c c p thNm quy n phê duy t. b. Chi t ngu n v n s nghi p: - Chi t ngu n kinh phí s nghi p nghiên c u khoa h c: + Nghiên c u t o ra và hoàn thi n các quy trình công ngh , thi t b lên men vi sinh, công ngh enzym quy mô v a và nh s n xu t, ch bi n th c phNm, th c ăn chăn nuôi, các ch t ph gia, hóa ch t, nguyên li u hóa dư c, nhiên li u sinh h c, hàng tiêu dùng… + Nghiên c u ng d ng các công ngh sinh h c phân l p và t o ra các ch ng vi sinh v t m i ch t lư ng t t, n nh, hi u su t lên men cao. + Nghiên c u dây chuy n thi t b ng b ng d ng enzym và protein trong công nghi p ch bi n quy mô v a và nh . + H tr d án s n xu t th nghi m s n phNm các ch phNm vi sinh, m t s enzym tái t h p ph c v công nghi p ch bi n th c phNm, th c ăn chăn nuôi, các ch t ph gia, hóa ch t, nguyên li u hóa dư c, nhiên li u sinh h c, hàng tiêu dùng… Kinh phí ngân sách nhà nư c h tr t i a không quá 30% kinh phí u tư m i c n thi t th c hi n d án ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t theo quy nh hi n hành (hi n nay là Thông tư liên t ch s 85/2004/TTLT/BTC-BKHCN ngày 20 tháng 8 năm 2004 hư ng d n qu n lý tài chính i v i các d án khoa h c công ngh ư c ngân sách nhà nư c h tr và có thu h i kinh phí). M c h tr c th cho t ng d án do B trư ng B Công thương quy t nh. + Mua công ngh và bí quy t công ngh m i, v t li u dùng trong nghiên c u phát tri n công ngh sinh h c c a các ơn v s nghi p công l p.
  3. + H tr chuy n giao công ngh s n xu t quy mô công nghi p các s n phNm, hàng hóa ch l c v công ngh sinh h c trong lĩnh v c công nghi p ch bi n (h tr ào t o, hư ng d n chuy n giao công ngh m i). + Chi mua s m b sung trang thi t b ph c v tr c ti p cho vi c nghiên c u khoa h c c a tài, d án thu c án công ngh sinh h c trong lĩnh v c công nghi p ch bi n theo quy nh hi n hành. - Chi t ngu n kinh phí s nghi p ào t o: + ào t o nư c ngoài: ào t o ti n sĩ, th c sĩ công ngh sinh h c trong công nghi p ch bi n; ào t o ng n h n t 6 tháng n 1 năm i v i cán b khoa h c v công ngh sinh h c trong công nghi p ch bi n ã có h c v ti n sĩ, th c sĩ; b i dư ng và nâng cao năng l c qu n lý nhà nư c cho i tư ng là cán b qu n lý c p B , ngành tr c ti p th c hi n nhi m v c a án. + ào t o trong nư c: ào t o ti n sĩ, th c sĩ, c nhân, k sư công ngh , k thu t viên công ngh sinh h c trong công nghi p ch bi n, b i dư ng cán b khoa h c và gi ng viên v công ngh sinh h c trong công nghi p ch bi n, b i dư ng ki n th c và nâng cao năng l c cho cán b qu n lý nhà nư c các B , ngành a phương, doanh nghi p v phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c trong lĩnh v c công nghi p ch bi n. - Chi s nghi p kinh t : + Ho t ng h th ng cơ s d li u và thông tin qu c gia v công ngh sinh h c trong lĩnh v c công nghi p ch bi n, cung c p thông tin v công ngh sinh h c trong lĩnh v c công nghi p ch bi n. + Ho t ng c a Ban i u hành án công ngh sinh h c trong lĩnh v c công nghi p ch bi n: Mua s m trang thi t b ; thông tin, tuyên truy n; kh o sát, h p tác qu c t v i các nư c có n n công ngh sinh h c phát tri n; h i th o, h i ngh , sơ k t, t ng k t; ki m tra, nghi m thu, ánh giá các tài, d án thu c án và các kho n chi khác (n u có). 2. Thu h i s n phNm: a. i v i các tài, d án th c hi n t ngu n kinh phí nghiên c u khoa h c có s n phNm thu h i th c hi n theo quy nh hi n hành i v i tài, d án khoa h c và công ngh s d ng ngân sách nhà nư c. b. i v i các d án s n xu t th nghi m s n phNm thu c lĩnh v c công ngh sinh h c, kinh phí thu h i i v i các d án là 60% m c kinh phí ngân sách Nhà nư c h tr . Th i gian thu h i kinh phí c a t ng d án do cơ quan phê duy t d án xem xét quy t nh, nhưng không quá 24 tháng sau khi d án k t thúc. Trư ng h p d án ph i ng ng tri n khai do nguyên nhân khách quan gây thi t h i cho d án, như: bão, l t, h a ho n, thì ư c xem xét mi n gi m kinh phí thu h i. Khi g p các trư ng h p nêu trên, các ơn v ch trì d án báo cáo B ch qu n b ng văn b n ( i v i ơn v Trung ương), y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ( i v i ơn v a phương) ki m tra, xác nh n v quá trình tri n khai th c hi n và
  4. lý do ph i ng ng tri n khai d án; kh năng hoàn tr kinh phí ngân sách nhà nư c h tr . Sau khi ki m tra, xác nh n B ch qu n, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương báo cáo B Công thương xem xét quy t nh m c mi n, gi m kinh phí thu h i sau khi có ý ki n th ng nh t b ng văn b n c a B Tài chính. B Công thương có trách nhi m theo dõi và ôn c vi c thu h i s n phNm; hàng năm t ng h p cùng v i th i gian báo cáo quy t toán kinh phí án công ngh sinh h c trong lĩnh v c công nghi p ch bi n. 3. i u ki n ư c h tr kinh phí th c hi n d án t án công ngh sinh h c trong lĩnh v c công nghi p ch bi n. a. i u ki n ư c h tr chuy n giao công ngh : - Công ngh phù h p v i m c tiêu c a án. - Tính kh thi c a d án: (1) Công ngh ư c chuy n giao, (2) Kh năng m b o tính c nh tranh c a s n phNm b ng công ngh m i i v i d án chuy n giao, (3) Kh năng c a ơn v ti p nh n công ngh (v v n, k thu t, a i m tri n khai th c hi n). b. i u ki n ư c h tr u tư trang thi t b , hi n i hóa phòng thí nghi m (thu c m i thành ph n kinh t ): - D án thu c h th ng cơ s nghiên c u, ào t o công ngh sinh h c trong lĩnh v c công nghi p ch bi n (do B trư ng B Công thương quy nh). - D án u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t và cam k t c a ơn v s u tư theo d án (ngoài ph n h tr c a ngân sách Nhà nư c). - Kinh phí ngân sách Nhà nư c h tr theo ti n th c hi n d án và tương ng v i t l u tư th c t c a ơn v ư c h tr . - D án chưa ư c h tr t b t kỳ ngu n kinh phí nào c a ngân sách Nhà nư c. 4. M c chi Các ơn v s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c c p th c hi n án công ngh sinh h c trong lĩnh v c công nghi p ch bi n ph i th c hi n theo úng nh m c, ch chi tiêu tài chính hi n hành do cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh. 5. L p, ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c: Vi c l p, ch p hành và quy t toán kinh phí nghiên c u khoa h c, kinh phí s nghi p ào t o, kinh phí s nghi p kinh t , v n u tư c a án công ngh sinh h c trong lĩnh v c công nghi p ch bi n th c hi n theo quy nh hi n hành. Thông tư này hư ng d n b sung m t s i m, như sau: - Căn c vào n i dung án, hư ng d n c a B Công thương, các B , cơ quan trung ương, a phương và doanh nghi p có nhu c u tham gia th c hi n các n i dung c a
  5. án xây d ng nhi m v ( tài, d án…) ăng ký v i B Công thương xem xét, thNm nh. - Hàng năm căn c nhi m v ã ư c B Công thương thNm nh, các ơn v l p d toán kinh phí g i cơ quan ch qu n c p trên t ng h p vào d toán c a các B , cơ quan trung ương g i các B , cơ quan có liên quan theo quy nh hi n hành; ng g i B Công thương. Các a phương, doanh nghi p l p d toán kinh phí g i B Công thương. B Công thương t ng h p cùng v i th i i m l p d toán ngân sách hàng năm, g i B Tài chính, B K ho ch và u tư, t ng h p trình c p có thNm quy n quy t nh, c th : + i v i kinh phí s nghi p khoa h c công ngh : Trên cơ s nhi m v khoa h c và công ngh thu c án do B Công thương ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh xác nh tuy n ch n, xét ch n theo quy nh, hàng năm B Công thương t ng h p d toán chi s nghi p khoa h c và công ngh c a án g i B Khoa h c và Công ngh t ng h p trình c p có thNm quy n xem xét phê duy t, giao cho B Công thương (bao g m c kinh phí th c hi n các tài, d án do các a phương, doanh nghi p th c hi n), các B , cơ quan trung ương th c hi n theo quy nh hi n hành. i v i kinh phí c a các tài, d án do các a phương và doanh nghi p th c hi n B Công thương th c hi n ký h p ng theo quy nh. + i v i kinh phí s nghi p ào t o: i v i ào t o trong nư c: B Công thương ph i h p v i B Giáo d c và ào t o xác nh nhu c u ào t o ngu n nhân l c và kinh phí th c hi n chi s nghi p ào t o, trình c p có thNm quy n xem xét, quy t nh. i v i ào t o nư c ngoài: Th c hi n theo Quy t nh s 356/Q -TTg ngày 28 tháng 4 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c i u ch nh án “ ào t o cán b khoa h c, k thu t t i các cơ s nư c ngoài b ng ngân sách nhà nư c”, B Công thương xác nh nhu c u ào t o, làm vi c v i B Giáo d c và ào t o th c hi n. + i v i v n u tư, kinh phí chi s nghi p kinh t : B Công thương l p d toán cùng v i th i i m l p d toán năm, g i B Tài chính, B K ho ch và u tư xem xét, t ng h p trình c p có thNm quy n xem xét, quy t nh, giao cho các B , ngành, a phương th c hi n. 6. Qu n lý, s d ng tài s n ư c u tư, mua s m thu c án công ngh sinh h c trong lĩnh v c công nghi p ch bi n b ng ngu n kinh phí c a ngân sách nhà nư c th c hi n theo quy nh hi n hành. 7. Công tác báo cáo, thanh tra, ki m tra: a. nh kỳ 6 tháng và cu i năm các ơn v ư c giao th c hi n nhi m v c a án công ngh sinh h c trong lĩnh v c công nghi p ch bi n có trách nhi m báo cáo tình hình th c hi n theo hư ng d n c a B Công thương. b. B Công thương có trách nhi m ph i h p v i các B , cơ quan liên quan ki m tra nh kỳ, ho c t xu t v tình hình th c hi n n i dung và s d ng kinh phí án
  6. công ngh sinh h c trong lĩnh v c công nghi p ch bi n m b o s d ng úng m c ích và có hi u qu . c. nh kỳ hàng năm B Công thương t ng h p tình hình th c hi n án công ngh sinh h c trong lĩnh v c công nghi p ch bi n báo cáo Th tư ng Chính ph , ng g i B Tài chính, B K ho ch và u tư, B Khoa h c và Công ngh , B Giáo d c và ào t o. III. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. B Công thương hư ng d n h sơ, th t c ăng ký; thNm nh các tài, d án, nhi m v các B , ngành, a phương và doanh nghi p ăng ký th c hi n án công ngh sinh h c trong lĩnh v c công nghi p ch bi n. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các ơn v ph n ánh v B Tài chính, B Công thương xem xét s a i, b sung cho phù h p./. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG B TÀI CHÍNH TH TRƯ NG TH TRƯ NG Lê Dương Quang Ph m S Danh Nơi nh n: - Văn phòng TW ng; Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; Tòa án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - S Tài chính, S Công thương, KBNN các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - C c ki m tra văn b n – B Tư pháp; - Công báo; - Website Chính ph , B Tài chính, B Công thương; - Lưu: VT (B Tài chính, B Công thương).
Đồng bộ tài khoản