Thông tư liên tịch số 92/2001/TTLT-BTC-BCN-TCHQ

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
55
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 92/2001/TTLT-BTC-BCN-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 92/2001/TTLT-BTC-BCN-TCHQ về việc hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi đối thuế với sản xuất xe hai bánh gắn máy và động cơ xe hai bánh gắn máy do Bộ Tài chính- Bộ Công nghiệp- Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 92/2001/TTLT-BTC-BCN-TCHQ

 1. B CÔNG NGHI P-B TÀI CHÍNH- C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NG C C H I QUAN Đ c l p – T do – H nh phúc ******* ******* 92/2001/TTLT-BTC-BCN-TCHQ Hà N i, ngày 20 tháng 11 năm 2001 THÔNG TƯ LIÊN T CH B TÀI CHÍNH- B CÔNG NGHI P T NG C C H I QUAN S 92/2001/ TTLT- BTC-BCN-TCHQ NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2001 HƯ NG D N TH C HI N CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THU Đ I V I S N XU T XE HAI BÁNH G N MÁY VÀ Đ NG CƠ XE HAI BÁNH G N MÁY Căn c ý ki n ch đ o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 938/CP-KTTH ngày 18/10/2001 v chính sách n i đ a hoá xe hai bánh g n máy; Đ thúc đ y s n xu t các chi ti t, b ph n xe hai bánh g n máy trong nư c thay th hàng nh p kh u, đ ng th i t o thu n l i cho công tác qu n lý, liên B Tài chính- Công nghi p- T ng c c H i quan hư ng d n th c hi n chính sách ưu đãi thu đ i v i s n xu t xe hai bánh g n máy và đ ng cơ xe hai bánh g n máy như sau: I- Đ I TƯ NG ÁP D NG Các doanh nghi p đư c thành l p theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t nam có ho t đ ng s n xu t, l p ráp xe hai bánh g n máy và đ ng cơ xe hai bánh g n máy (k c các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài) thu c đ i tư ng áp d ng chính sách ưu đãi thu quy đ nh t i Thông tư này. II- CÁC T NG S D NG TRONG THÔNG TƯ ĐƯ C HI U NHƯ SAU: - N i đ a hóa: là quá trình s n xu t, l p ráp trong nư c thay th hàng nh p kh u. - Chi ti t: là ph n t chưa qua nguyên công l p ráp (ho c là ph n t không th tháo ho c chia nh hơn n a). - C m chi ti t: là t p h p nhi u chi ti t đư c l p ghép v i nhau. - B ph n: là t p h p nhi u c m chi ti t đã đư c l p ghép v i nhau nh m th c hi n m t ch c năng nào đó c a s n ph m hoàn ch nh. - S n ph m: là cách g i chung đ i v i xe hai bánh g n máy, đ ng cơ. - Đ u tư s n xu t chi ti t, c m chi ti t, b ph n xe hai bánh g n máy là: Doanh nghi p t b v n đ đ u tư ho c liên doanh trên cơ s h p đ ng, có góp v n, chia l i nhu n... v i các doanh nghi p khác (doanh nghi p trong nư c ho c doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài) đ s n xu t. Trư ng h p liên doanh v i doanh nghi p khác, ph i đ m b o hai đi u ki n: - Góp v n pháp đ nh t 30% tr lên, n u liên doanh theo hình th c thành l p doanh nghi p m i ho c góp v n th c hi n h p đ ng t 30% tr lên, n u liên doanh trên cơ s h p đ ng; - S n ph m t ho t đ ng liên doanh đ m b o cung c p đ cho s xe do doanh nghi p s n xu t, l p ráp. III- ĐI U KI N Đ ĐƯ C ÁP D NG CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THU Đ đư c áp d ng chính sách ưu đãi thu , các doanh nghi p s n xu t, l p ráp xe hai bánh g n máy và đ ng cơ xe hai bánh g n máy ph i đ m b o đ các đi u ki n quy đ nh dư i đây: 1- Doanh nghi p ph i đ u tư s n xu t chi ti t, c m chi ti t, b ph n xe hai bánh g n máy đ t t l n i đ a hoá t i thi u là 20% trong năm 2002 , tính trên toàn b s n ph m theo t l n i đ a hoá quy đ nh t i b n ph l c 2,3,4,5 ban hành kèm theo Thông tư này. Chi ti t, c m chi ti t, b ph n thu c danh m c chi ti t, c m chi ti t, b ph n xe hai bánh g n máy thông d ng đã s n xu t trong nư c, ban hành kèm theo Thông tư này không đư c đưa vào đ tính m c t l n i đ a hoá t i thi u nêu trên. Doanh nghi p s n xu t, l p ráp đ ng cơ không áp d ng đi u ki n này.
 2. Các chi ti t, c m chi ti t, b ph n do doanh nghi p s n xu t ph i đ t các tiêu chu n, ch t lư ng theo quy đ nh c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, ph i th c hi n ghi nhãn hàng hoá theo quy đ nh c a B Công nghi p. 2- Đăng ký th c hi n chính sách ưu đãi thu . 3- Th c hi n n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr . 4- Có văn b n xác nh n c a B Khoa h c- Công ngh và Môi trư ng liên quan đ n ki u dáng công nghi p, b n quy n, nhãn hi u hàng hóa đ i v i t ng s n ph m c th đăng ký th c hi n chính sách ưu đãi thu . 5- Tr c ti p nh p kh u chi ti t, c m chi ti t, b ph n, đ s n xu t và th c hi n s n xu t, l p ráp s n ph m theo đúng đ a đi m đã đăng ký. Trư ng h p doanh nghi p đăng ký th c hi n chính sách ưu đãi thu u quy n ho c u thác nh p kh u qua doanh nghi p khác thì không đư c hư ng chính sách ưu đãi thu . 6- Th c hi n thanh toán 100% giá tr các lô hàng nh p kh u qua Ngân hàng. IV- XÁC Đ NH T L N I Đ A HÓA: 1- T l n i đ a hóa c a t ng lo i xe hai bánh g n máy, đ ng cơ đư c xác đ nh theo t l (%) c a t ng lo i chi ti t, c m chi ti t, b ph n so v i toàn b các chi ti t tháo r i c a s n ph m , đư c quy đ nh c th t i ph l c s 2, 3, 4, 5,6 ban hành kèm theo Thông tư này. 2- Các chi ti t, c m chi ti t, b ph n ( tr đ ng cơ)...xe hai bánh g n máy mua c a các đơn v khác s n xu t trong nư c, ch đư c tính m c t l n i đ a hoá b ng 40% m c n i đ a hoá c a chi ti t, c m chi ti t, b ph n đó quy đ nh t i các b n ph l c s 2,3,4,5. T l n i đ a hoá c a chi ti t, c m chi ti t, b ph n mua c a các doanh nghi p s n xu t trong nư c = T l n i đ a hoá quy đ nh nhân (x) h s H (40%). Ví d : Doanh nghi p A - Năm 2002 t đ u tư s n xu t các b ph n xe hai bánh g n máy ngoài danh m c ph tùng xe g n máy trong nư c đã s n xu t đư c đ t t l n i đ a hoá 20% (Doanh nghi p đ đi u ki n th c hi n chính sách thu nh p kh u theo t l n i đ a hoá). Doanh nghi p mua b gi m sóc sau do doanh nghi p khác trong nư c s n xu t; t l n i đ a hoá quy đ nh cho b gi m sóc sau là 1,8%. Doanh nghi p đư c tính t l n i đ a hoá c a b gi m sóc sau là: 1,8% x 40% (h s H) = 0,72 %. 3. Đ ng cơ xe hai bánh g n máy do doanh nghi p t s n xu t ho c mua c a các doanh nghi p khác s n xu t, đư c tính quy đ i theo t l n i đ a hoá đ t đư c theo công th c : T l n i đ a hoá đ ng cơ đ t đư c theo quy đ nh t i ph l c 06 nhân (x) t l n i đ a hoá quy đ nh cho đ ng cơ c a t ng lo i xe ban hành t i các b n ph l c 2, 3, 4, 5. Ví d : Doanh nghi p A s n xu t, l p ráp xe máy (lo i xe n -110 cc). Doanh nghi p B s n xu t Đ ng cơ. Doanh nghi p B đăng ký th c hi n chính sách thu nh p kh u theo t l n i đ a hoá đ ng cơ và có t l n i đ a hoá c a đ ng cơ là 45%; Doanh nghi p A mua Đ ng cơ s n xu t, l p ráp trong nư c c a doanh nghi p B. T l n i đ a hoá c a ph n đ ng cơ mua trong nư c đư c xác đ nh cho doanh nghi p A là: 45% x 34% (34% là t l n i đ a hoá quy đ nh cho đ ng cơ xe n - 110 cc) = 15, 3% . 4- Đ i v i trư ng h p doanh nghi p t s n xu t đư c m t s chi ti t trong các c m chi ti t, đư c quy đ nh t l n i đ a hoá t i các b n ph l c 2, 3, 4, 5, 6 ban hành kèm theo Thông tư này, thì doanh nghi p đư c t kê khai t l n i đ a hoá c a các chi ti t nhưng ph i đ m b o phù h p t l gi a giá tr chi ti t s n xu t đư c v i giá tr c a c m chi ti t và t l n i đ a hoá c a các chi ti t không vư t quá m c t l n i đ a hóa quy đ nh cho c m chi ti t đó. Ví d : Theo b n ph l c t l n i đ a hoá đư c quy đ nh cho Gi m sóc sau là 1.8%. Nhưng doanh nghi p đã t s n xu t đư c b ph n lò xo. B ph n lò xo có giá tr b ng 20% giá tr c a Gi m sóc sau. Trư ng h p này, doanh nghi p đư c t kê khai t l n i đ a hoá chi ti t lò xo gi m sóc sau do doanh nghi p s n xu t là : 1,8% x 20% = 0,.36%. Trư ng h p doanh nghi p s n xu t đư c toàn b gi m sóc sau, doanh nghi p tính t l n i đ a hoá 1,8 %. 5- Đ i v i lo i xe hai bánh g n máy có ki u dáng đ c bi t, t l % c a t ng chi ti t, c m chi ti t, b ph n,... chưa phù h p v i t l % c a các lo i xe hai bánh g n máy quy đ nh t i các ph l c 2, 3, 4, 5, thì doanh nghi p v n ph i th c hi n tính t l n i đ a hoá theo quy đ nh,
 3. đ ng th i cung c p h sơ, tài li u, đ B Tài chính xem xét ban hành b sung t l (%) c a t ng chi ti t,b ph n c a lo i xe hai bánh g n máy m i sau khi th ng nh t ý ki n v i B Công nghi p và T ng c c H i quan. 6- Các ph tùng có s khác bi t so v i b n ph l c, thì đư c tính theo t l % c a lo i ph tùng có ch c năng tương đương. 7- Doanh nghi p nh p kh u các chi ti t, b ph n thu c danh m c các chi ti t, c m chi ti t, b ph n xe hai bánh g n máy thông d ng đã s n xu t trong nư c thì không đư c áp d ng thu su t thu nh p kh u theo m c t l n i đ a hóa, ph i áp d ng m c thu su t thu nh p kh u quy đ nh t i Bi u thu nh p kh u hi n hành, 8- Các chi ti t, c m chi ti t, b ph n c a s n ph m đư c s n xu t trong nư c ph i đ m b o tiêu chu n, ch t lư ng theo quy đ nh c a b Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng; Th c hi n ghi nhãn hàng hoá theo quy đ nh c a B Công nghi p. 9- T l n i đ a hoá c a năm ti p theo đư c t m tính theo m c n i đ a hoá th c t đ t đư c th i đi m cu i năm c a năm trư c li n k . K t thúc năm s căn c m c t l n i đ a hoá th c t đ t đư c c a t ng giai đo n trong năm đ xác đ nh m c thu nh p kh u ph i n p. Trư ng h p, trong năm doanh nghi p đ u tư tăng t l n i đ a hoá th c t d n đ n thay đ i m c thu su t thu nh p kh u, thì doanh nghi p làm th t c đăng ký l i vi c th c hi n chính sách ưu đãi thu . Th i gian xét và cho áp d ng chính sách ưu đãi thu đư c th c hi n m t năm hai l n vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm. V- THU SU T THU NH P KH U THEO T L N I Đ A HOÁ 1- Thu su t thu nh p kh u c a chi ti t, c m chi ti t, b ph n đ s n xu t l p ráp đ ng cơ đư c th c hi n theo Quy t đ nh s 1944/1998/QĐ-BTC ngày 25/12/1998 c a B trư ng B Tài chính. 2- Thu su t thu nh p kh u c a chi ti t, c m chi ti t, b ph n đ s n xu t l p ráp xe hai bánh g n máy đư c th c hi n theo Quy t đ nh s 116/2001/QĐ-BTC ngày 20/11/2001 c a B trư ng B Tài chính. VI- H S KHUY N KHÍCH: Các doanh nghi p tr c ti p đ u tư s n xu t, ch t o đ ng cơ xe hai bánh g n máy (bao g m đ ng cơ, b ch hoà khí, h p s , b phát đi n quy đ nh t i đi m 1.1, ph l c s 2,3 ,4,5 ban hành kèm theo Thông tư này) đăng ký th c hi n chính sách ưu đãi thu , thì thu su t thu nh p kh u c a chi ti t, c m chi ti t, b ph n c a đ ng cơ xe hai bánh g n máy do các doanh nghi p nh p kh u đư c tính gi m như sau: Tk = Ts x (1-k) Trong đó : - Tk: Thu su t thu nh p kh u khuy n khích. - Ts: Thu su t thu nh p kh u theo t l n i đ a hoá đ t đư c. - k: H s khuy n khích (k < 0,5- M c gi m thu không vư t quá 50% so v i m c thu ph i n p). H s k đư c quy đ nh c th như sau: - Đ ng cơ đ t t l n i đ a hóa t 20% đ n 30%, áp d ng h s k: 0,2. - Đ ng cơ đ t t l n i đ a hóa trên 30% đ n 40%, áp d ng h s k: 0,3. - Đ ng cơ đ t t l n i đ a hóa trên 40% đ n 50%, áp d ng h s k: 0,4 - Đ ng cơ đ t t l n i đ a hóa trên 50%, áp d ng h s k: 0,5 H s khuy n khích (k) đ i v i đ ng cơ đư c áp d ng trong th i gian hai năm k t năm thông tư có hi u l c (năm 2002, năm 2003). T năm 2004, h s khuy n khích (k) gi m d n m i năm (tính theo năm dương l ch) là 0,1. VII- T CH C TH C HIÊN: 1- Th t c và h sơ đăng ký th c hi n chính sách ưu đãi thu .
 4. Đ đư c áp d ng chính sách ưu đãi thu , doanh nghi p s n xu t l p ráp xe hai bánh g n máy ph i n p cho B Tài chính 04 b h sơ đăng ký th c hi n chính sách thu theo t l n i đ a hóa c a t ng lo i xe máy, đ ng cơ theo quy đ nh dư i đây: 1.1. B n kê khai, đăng ký th c hi n chính sách ưu đãi thu c a t ng nhãn hi u xe hai bánh g n máy c th , theo hư ng d n t i ph l c 1 ban hành kèm theo Thông tư này. Các doanh nghi p s n xu t, l p ráp xe hai bánh g n máy, đ ng cơ căn c t l (%) c a t ng chi ti t, c m chi ti t, b ph n... c a các lo i xe, đ ng cơ quy đ nh t i ph l c s 2,3 4, 5,6 và hư ng d n t i M c IV và VI Thông tư này đ kê khai đăng ký . 1.2. B n ch p ( có d u xác nh n sao y b n chính c a doanh nghi p) gi y đăng ký n p thu có ý ki n xác nh n c a cơ quan thu , nơi doanh nghi p đăng ký n p thu . 1.3. B n báo cáo Tài chính doanh nghi p c a quý trư c li n k th i đi m đăng ký th c hi n chính sách ưu đãi thu . Sau 15 ngày, k t ngày nh n đ h sơ, B Tài chính sau khi tham kh o ý ki n tư v n c a t công tác liên ngành, có thông báo b ng văn b n vi c doanh nghi p đ ho c không đ đi u ki n th c hi n chính sách ưu đãi thu và thông báo m c thu nh p kh u t m áp d ng trong năm. Đ ng th i đóng d u xác nh n h sơ đã đăng ký vào 04 b h sơ và g i tr doanh nghi p 01 b đ doanh nghi p làm th t c nh p kh u, đ ng th i g i b h sơ đã đóng d u xác nh n và b n Thông báo c a B Tài chính cho: - C c H i quan t nh, thành ph nơi doanh nghi p đóng tr s chính ho c H i quan nơi g n nh t đ đăng ký th c hi n chính sách ưu đãi thu . - Cơ quan Thu đ a phương nơi doanh nghi p đăng ký n p thu , đ cơ quan Thu th c hi n quy t toán thu c a doanh nghi p. Căn c t l n i đ a hoá theo thông báo c a B Tài chính; Thu su t thu nh p kh u theo t l n i đ a hoá quy đ nh cho s n ph m xe máy, đ ng cơ ; Cơ quan H i quan th c hi n ki m tra vi c tính thu c a doanh nghi p và thu thu nh p kh u. Sau th i gian 30 ngày (ba mươi ngày) k t khi hoàn thành th t c H i quan, doanh nghi p có trách nhi m chuy n b h sơ lô hàng nh p kh u (b n sao có đóng d u xác nh n c a cơ quan H i quan nơi làm th t c nh p kh u) cho cơ quan H i quan nơi đăng ký th c hi n chính sách ưu đãi thu đ theo dõi quy t toán sau này. Trư ng h p cơ quan H i quan phát hi n doanh nghi p nh p kh u không đúng các danh m c m t hàng doanh nghi p đã kê khai ho c doanh nghi p nh p kh u nhưng không đ đi u ki n quy đ nh t i m c III c a Thông tư này, thì không cho áp d ng thu su t thu nh p kh u theo t l n i đ a hoá và th c hi n thu thu nh p kh u theo quy đ nh c a Bi u thu nh p kh u hi n hành. Doanh nghi p có trách nhi m kê khai đ y đ s lư ng t ng lo i chi ti t, c m chi ti t, b ph n nh p kh u, tính thu và th c hi n m s theo dõi hàng nh p kh u theo quy đ nh c a cơ quan H i quan. T ng c c H i quan hư ng d n H i quan đ a phương theo dõi hàng nh p kh u v a đ m b o thu n l i cho doanh nghi p v a ph i qu n lý ch t ch tránh l i d ng tr n thu nh p kh u. Trư ng h p doanh nghi p nh p kh u chi ti t, b ph n c a s n ph m trong nhi u l n, m i l n ch có m t s lo i thì doanh nghi p ph i đăng ký và quy t toán v i cơ quan H i quan nơi làm th t c nh p kh u. Trong th i h n 90 ngày (chín mươi ngày) k t ngày nh p kh u lô hàng đ u tiên, doanh nghi p ph i th c hi n quy t toán v i cơ quan H i quan nơi làm th t c nh p kh u và chuy n b h sơ v cơ quan h i quan nơi đăng ký th c hi n chính sách ưu đãi thu . N u trong th i h n quy đ nh , doanh nghi p không th c hi n quy t toán ho c quy t toán nhưng hàng nh p kh u không phù h p v i b n đăng ký thì cơ quan H i quan nơi nh p kh u không th c hi n tính và thu thu nh p kh u theo t l n i đ a hóa cho nh ng lô hàng nh p kh u ti p theo và th c hi n truy thu thu nh p kh u theo quy đ nh c a bi u thu nh p kh u đ i v i các lô hàng đã nh p kh u nhưng chưa quy t toán. 2- Quy t toán vi c th c hi n thu nh p kh u theo t l n i đ a hoá. 2.1. 60 ngày (sáu mươi ngày) k t ngày k t thúc năm Tài chính, doanh nghi p ph i t ng h p l p báo cáo quy t toán tình hình th c hi n chính sách ưu đãi thu theo hư ng d n t i ph l c s 07 ban hành kèm theo Thông tư này g i cơ quan Thu nơi doanh nghi p đóng tr s chính , B Công nghi p và cơ quan h i quan nơi doanh nghi p đăng ký th c hi n chính sách ưu đãi thu cùng v i S theo dõi hàng nh p kh u.
 5. 2.2. Căn c báo cáo c a doanh nghi p và s theo dõi hàng nh p kh u, cơ quan Thu nơi doanh nghi p đóng tr s chính ch trì, ph i h p v i cơ quan h i quan nơi doanh nghi p đăng ký th c hi n chính sách ưu đãi thu , ki m tra tình hình th c hi n n i đ a hoá th c t c a doanh nghi p theo các n i dung c th sau: - Tình hình doanh nghi p t đ u tư ho c liên doanh s n xu t ph tùng xe g n máy (Đi u ki n 1, M c III): v n t đ u tư, s n ph m s n xu t; V n liên doanh, k t qu liên doanh (hi n v t và giá tr ). - S lư ng xe hai bánh g n máy doanh nghi p th c t s n xu t, l p ráp theo t ng nhãn hi u xe so v i s lư ng đăng ký th c hi n. - Danh m c v s lư ng và t l (%) các ph tùng...c a t ng lo i (nhãn hi u) xe hai bánh g n máy c th doanh nghi p th c t đã nh p kh u đ i chi u v i s lư ng, ch ng lo i nh p kh u trên s theo dõi nh p kh u theo quy đ nh c a T ng c c H i quan; Các ch ng t thanh toán hàng nh p kh u. - Danh m c s lư ng (và t l %) các ph tùng,... do trong nư c s n xu t c a t ng lo i xe hai bánh g n máy mà doanh nghi p th c t đã mua trong nư c và s d ng đ s n xu t, l p ráp xe hai bánh g n máy; Tên, đ a ch , mã s thu , h p đ ng mua bán, hóa đơn bán hàng (hóa đơn GTGT), s sách xu t nh p kho c a s n ph m, ph tùng mua trong nư c c a các đơn v s n xu t. Trư ng h p có nghi ng ngu n cung c p không đúng c n có công văn yêu c u cơ quan Thu đ a phương có liên quan ki m tra xác nh n. Đ i v i các chi ti t, c m chi ti t...do doanh nghi p t s n xu t c n ki m tra xác đ nh đúng s lư ng ph tùng doanh nghi p đã t s n xu t đ l p ráp xe . Ki m tra s lư ng s n xu t c a t ng lo i; đ nh m c nguyên v t li u đơn v dùng đ s n xu t ph tùng; Ngu n cung c p v t tư nguyên li u. - Xác đ nh t l n i đ a hoá đ t đư c theo t ng lo i (nhãn hi u) xe hai bánh g n máy, xác đ nh m c thu nh p kh u doanh nghi p ph i áp d ng tương ng v i t l n i đ a hoá doanh nghi p đ t đư c; Xác đ nh s thu nh p kh u n p th a ho c thi u; Th c hi n truy thu thu nh p kh u còn thi u ho c đ ngh cơ quan H i quan c n tr s thu n p th a vào lô hàng nh p kh u kỳ sau. - Sau khi th c hi n ki m tra quy t toán thu theo t l n i đ a hoá c a doanh nghi p, cơ quan thu l p biên b n ki m tra g i B Tài chính, B Công nghi p và T ng c c H i quan. 3- Trách nhi m c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c trong vi c qu n lý, ki m tra, giám sát vi c th c hi n chính sách ưu đãi thu đ i v i s n xu t xe hai bánh g n máy. 3.1. B Công nghi p: Căn c trình đ , năng l c công ngh , vi c đ u tư máy móc, thi t b đ s n xu t ph tùng xe g n máy c a các doanh nghi p trong nư c, kh năng liên doanh, liên k t c a các doanh nghi p, th c hi n ki m tra vi c s n xu t ph tùng xe g n máy trong nư c v s lư ng, tiêu chu n ch t lư ng, ghi nhãn hàng hoá, đ i chi u v i s li u doanh nghi p t kê khai, đ đ m b o ưu đãi thu t i Thông tư này đư c áp d ng đúng đ i tư ng. Vi c th c hi n ghi nhãn hàng hoá đ i v i xe hai bánh g n máy và ph tùng xe hai bánh g n máy s n xu t trong nư c theo hư ng d n t i thông tư s 05/2001-TT-BCN ngày 18/6/2001 c a B công nghi p v vi c hư ng d n ghi nhãn hàng hoá đ i v i s n ph m xe máy và ph tùng xe máy. Khi nh n đư c báo cáo quy t toán c a doanh nghi p, ti n hành xem xét, đ i chi u vi c mua các ph tùng,... do trong nư c s n xu t, vi c ghi nhãn hàng hóa đ i v i ph tùng,... xe hai bánh g n máy s n xu t trong nư c, phát hi n các trư ng h p kê khai ngu n cung c p không đúng ho c s lư ng cung c p không phù h p v i năng l c, công ngh s n xu t và các trư ng h p không th c hi n đúng quy đ nh v ghi nhãn hàng hóa. 3.2. T ng c c H i quan: Hư ng d n H i quan các đ a phương th c hi n theo dõi, ki m tra ch t ch hàng nh p kh u. Phát hi n k p th i hàng nh p kh u không phù h p v i b n đăng ký, không có ngu n g c xu t x rõ ràng. X lý nghiêm đ i v i các trư ng h p vi ph m, đ m b o thu n l i cho doanh nghi p nhưng qu n lý ch t ch tránh l i d ng tr n thu nh p kh u.
 6. Ch đ o các C c H i quan ph i h p v i cơ quan thu th c hi n quy t toán thu nh p kh u theo chính sách ưu đãi thu . 3.3. B Tài chính: Xây d ng quy ch ho t đ ng c a t công tác liên ngành nh m tư v n cho B Trư ng B Tài chính trong vi c quy t đ nh cho phép doanh nghi p đư c th c hi n chính sách ưu đãi thu đ i v i s n xu t xe hai bánh g n máy. Ch đ o các s Tài chính, c c thu đ a phương th c hi n ki m tra, giám sát vi c mua , bán chi ti t, ph tùng xe g n máy, vi c th c hi n các nghĩa v thu có liên quan. Ch đ o c c thu đ a phương ph i h p v i cơ quan H i quan t ch c vi c quy t toán thu nh p kh u theo chính sách ưu đãi thu c a các doanh nghi p đư c áp d ng chính sách ưu đãi thu . VIII. X LÝ VI PH M: Các trư ng h p vi ph m hư ng d n t i Thông tư này như: - Đăng ký t s n xu t ho c mua chi ti t, ph tùng do cơ s trong nư c s n xu t nhưng l i mua hàng nh p kh u. - T ch c l p ráp xe máy ngoài đ a đi m đã đăng ký l p ráp. - Gian l n trong kê khai và quy t toán thu nh p kh u theo t l n i đ a hoá.... Doanh nghi p s b truy thu thu nh p kh u ph n chênh l ch gi a thu su t quy đ nh c a Bi u thu nh p kh u hi n hành và thu su t thu nh p kh u tính theo t l n i đ a hoá và x ph t theo quy đ nh c a lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u, đ ng th i không đư c ti p t c th c hi n chính sách thu nh p kh u theo t l n i đ a hoá. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 01/01/2002 và thay th chính sách thu nh p kh u theo t l n i đ a hoá đ i v i s n ph m xe hai bánh g n máy và đ ng cơ hư ng d n t i Thông tư liên t ch s 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/1998 và s 120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/2000 c a liên B Tài chính - B Công nghi p và T ng c c H i quan.Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, đ ngh các t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i đ Liên B x lý.
 7. B /UBND..... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CÔNG TY Đ c l p - T do - H nh phúc ---------------------------------------------- ngày.... tháng..... năm..... (PH L C S 01) B N ĐĂNG KÝ Th c hi n chính sách ưu đãi thu đ i v i xe hai bánh g n máy và đ ng cơ xe hai bánh g n máy Kính g i: B Tài chính (T ng c c Thu ) Căn c hư ng d n đăng ký th c hi n chính sách ưu đãi thu t i Thông tư liên t ch s 92/2001/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 20/11/2001 c a Liên B Tài chính - Công nghi p - T ng c c H i quan; Sau khi xem xét tình hình th c t c a doanh nghi p và đ i chi u các đi u ki n đư c th c hi n chính sách ưu đãi thu ; Doanh nghi p: Đ a ch : Đi n tho i: Mã s thu : Xin đăng ký th c hi n chính sách ưu đãi thu đ i v i s n ph m:.. (ghi rõ: xe hai bánh g n máy, đ ng cơ xe hai bánh g n máy nhãn hi u c th ). Doanh nghi p xin g i kèm theo đơn này các b n kê chi ti t đư c tính toán cho t ng lo i s n ph m c th và xin ch u hoàn toàn trách nhi m v b n đăng ký và cam k t th c hi n đúng hư ng d n c a Liên B v chính sách ưu đãi thu đ i v i s n xu t xe hai bánh g n máy và đ ng cơ xe hai bánh g n máy. GIÁM Đ C CÔNG TY (Ký tên và đóng d u) Nơi nh n: - Như trên: - Lưu: DN
 8. Ph l c 01 - m u 01A C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ------------------------------------- Hà n i, ngày tháng 11 năm 2001 B N ĐĂNG KÝ CHI TI T, C M CHI TI T, B PH N NH P KH U Tên doanh nghi p đăng ký: Đ a đi m s n xu t: Nhãn hi u xe: S lư ng s n ph m đăng ký th c hi n: T l n i đ a hoá đăng ký th c hi n: STT Mã s nhóm Tên chi ti t, c m chi ti t, b ph n Đ nh m c T l (%) Ghi chú Ti ng Anh Ti ng Vi t Đơn v S lư ng Ghi chú: T l % (c t 7) ghi theo các ph l c c a Thông tư liên t ch s 92/2001/TTLT/BTC-BCN-TCHQ ngày 20/11/2001 c a liên B Tài chính, Công nghi p và T ng c c H i quan. Giám đ c doanh nghi p (Ký tên, đóng d u)
 9. Ph l c 01 - m u 01B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ------------------------------------- Hà n i, ngày tháng 11 năm 2001 B N ĐĂNG KÝ CHI TI T, C M CHI TI T, B PH N DO TRONG NƯ C S N XU T Tên doanh nghi p đăng ký: Đ a đi m s n xu t: Nhãn hi u xe: S lư ng s n ph m đăng ký th c hi n: T l n i đ a hoá đăng ký th c hi n: ST Mã Tên chi ti t, c m Đ nh m c cho 1 s n T l (%) T l NDH c a CT,CCT,BP t Mua c a các đơn v s n xu t T s chi ti t, b ph n ph m s n xu t ho c liên k t s n xu t nhó m Đơn v S lư ng T l NĐH Tên đơn v Mã s thu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C ng Ghi chú: - T l % (c t 6) ghi theo các ph l c c a Thông tư liên t ch s 92/2001/TTLT/BTC-NCN-TCHQ ngày 20/11/2001 c a liên B Tài chính, Công nghi p và T ng c c H i quan. - T l % t i c t 7 b ng t l % t i c t 6
 10. - T l % t i c t 8 ghi theo t l đã đư c quy đ i Giám đ c doanh nghi p (Ký tên, đóng d u)
 11. Ph l c 01 - m u 01C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ------------------------------------- Hà n i, ngày tháng 11 năm 2001 BÁO CÁO TÌNH HÌNH Đ U TƯ S N XU T CHI TI T, C M CHI TI T, B PH N Tên doanh nghi p đăng ký: Đ a đi m s n xu t: Nhãn hi u xe: STT Tên chi ti t, c m S lư ng Đơn Gi y công b ch tiêu Ghi nhãn hàng Máy móc, trang thi t b s n xu t ch y u Ghi chú chi ti t, b ph n đã s n xu t v ch t lư ng s n ph m hoá tính S Ngày S Ngày Tên, mã hi u, thông Nguyên S T ng s k thu t ch y u giá thi t b lư ng giá thi t b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Giám đ c doanh nghi p (Ký tên, đóng d u)
 12. Ph l c 01 - m u 01D C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ------------------------------------- Hà n i, ngày tháng 11 năm 2001 BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH C T LIÊN DOANH LIÊN K T S N XU T T ngày... đ n ngày...... Tên doanh nghi p đăng ký: Đ a đi m s n xu t: Nhãn hi u xe: STT Tên chi ti t, c m chi ti t Hình th c liên S lư ng s n T ng v n th c hi n d án V n th c góp c a Tên và đ a ch các bên liên doanh liên k t doanh ph m s n xu t liên doanh liên k t doanh nghi p liên doanh 1 2 3 4 5 6 7 Giám đ c Doanh nghi p (Ký tên, đóng d u)
 13. DANH M C T L PH N TRĂM LINH KI N, CHI TI T XE HAI BÁNH G N MÁY N T 120 CC TR XU NG Ban hành kèm theo Thông tư liên t ch s 92/2001/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 20/11/2001 c a liên B Tài chính - B Công nghi p - T ng c c H i quan (ph l c 2) S Mã s Tên chi ti t và c m chi ti t Đơn v S T l tt nhóm lư ng % (1) (2) (3) (4) (5) (6) Nhóm I: Đ ng cơ 1 1.1 Đ ng cơ (bao g m c h p s , b phát đi n và c m 1 34.00 ch hoà khí) 2 1.2 C hút chi c 1 0.40 3 1.3 Đ m nhíp ch hòa khí chi c 1 0.10 4 1.4 Đ m c hút chi c 1 0.10 5 1.5 Đ m phíp c hút chi c 1 0.10 6 1.6 B u l c khí chi c 1 0.50 7 1.7 ng gi m âm chi c 1 1.20 8 1.8 Vòng đ m + p c ng gi m âm b 1 0.20 9 1.9 N p che vô lăng đi n chi c 1 0.05 10 1.10 Bánh răng ch đ ng chi c 1 0.25 11 1.11 Khoá hãm + n p che bánh răng ch đ ng b 1 0.10 12 1.12 Các chi ti t khác 0.50 37.50 Nhóm II: Khung xe 13 2.1 Khung xe chi c 1 7.50 14 2.2 Bình xăng chi c 1 1.50 15 2.3 N p bình xăng chi c 1 0.15 16 2.4 Báo xăng chi c 1 0.10 17 2.5 Càng xe + b c chi c 1 1.20 18 2.6 Tr c càng xe + đai c b 1 0.40 19 2.7 Gi m sóc trư c trái, ph i đôi 1 2.60 20 2.8 Gi m sóc sau trái, ph i đôi 1 2.00 21 2.9 C c lái + n p che b 1 1.00 22 2.10 Đai c phu c chi c 1 0.15 23 2.11 Vòng đ m (trên + dư i) b 1 0.10 24 2.12 Ch p có ren chi c 1 0.05 25 2.13 Ph t che chi c 1 0.05 26 2.14 B vòng bi b 1 0.30 27 2.15 Bát phu c trên chi c 1 0.20 28 2.16 Bát phu c dư i chi c 1 0.20
 14. 29 2.17 Côn phu c trên chi c 1 0.15 30 2.18 Côn phu c dư i chi c 1 0.15 31 2.19 Các chi ti t khác 0.50 18.30 Nhóm III: B ph n truy n đ ng, bánh xe 32 3.1 L p trư c + sau đôi 1 1.40 33 3.2 Săm trư c + sau đôi 1 0.60 34 3.3 Dây lót vành đôi 1 0.05 35 3.4 B nan hoa trư c + sau (k c mũ) b 1 1.00 36 3.5 C m phanh trư c c m 1 0.80 37 3.6 C m phanh sau c m 1 0.70 38 3.7 Má phanh trư c + sau b 1 0.20 39 3.8 bánh trư c b 1 1.00 40 3.9 bánh sau b 1 1.00 41 3.10 ng lót bánh sau chi c 1 0.05 42 3.11 Tr c bánh trư c + đai c b 1 0.30 43 3.12 Tr c bánh sau + đai c b 1 0.30 44 3.13 B cao su gi m ch n b 1 0.10 45 3.14 Bánh răng sau chi c 1 0.30 46 3.15 C m b t bánh răng sau c m 1 0.20 47 3.16 ng ren b t bánh răng sau chi c 1 0.10 48 3.17 Vành xe trư c + sau đôi 1 1.40 49 3.18 H p xích (trên +dư i) h p 1 0.40 50 3.19 N p l ki m tra xích chi c 1 0.05 51 3.20 Xích t i chi c 1 0.80 52 3.21 Tăng xích trái, ph i b 1 0.10 53 3.22 Nh a đ xích t i chi c 1 0.05 54 3.23 Các chi ti t khác 0.50 11.40 Nhóm IV: B ph n đi u khi n 55 4.1 Tay lái (ghi đông) + t m gi tay lái b 1 0.80 56 4.2 C m tay phanh trư c c m 1 0.30 57 4.3 C m tay ga c m 1 0.30 58 4.4 Dây phanh trư c (c ch t và đai c đi u ch nh) b 1 0.25 59 4.5 Dây ga chi c 1 0.20 60 4.6 Dây le chi c 1 0.20 61 4.7 Công t c đèn phanh sau + lò so b 1 0.20 62 4.8 C m công t c trái c m 1 0.50 63 4.9 C m công t c ph i + công t c đèn trư c c m 1 0.50 64 4.10 C n sang s chi c 1 0.25 65 4.11 C n kh i đ ng + cao su b 1 0.40
 15. 66 4.12 C n đ p phanh sau chi c 1 0.30 67 4.13 C n d n đ ng phanh sau b 1 0.10 68 4.14 Lò xo c n d n đ ng phanh sau chi c 1 0.05 69 4.15 Ch t + Đai c đi u ch nh phanh b 1 0.05 70 4.16 Thanh gi ng phanh sau chi c 1 0.10 71 4.17 Các chi ti t khác 0.50 5.00 Nhóm V: H th ng đi n 72 5.1 C m đèn pha c m 1 1.40 73 5.2 C m đèn tín hi u trư c c m 1 0.70 74 5.3 C m Đèn h u + đèn tín hi u sau c m 1 1.20 75 5.4 C m đ ng h công tơ mét +đèn báo c m 1 1.80 76 5.5 Dây công tơ mét chi c 1 0.20 77 5.6 C m IC c m 1 0.80 78 5.7 Cao su treo IC chi c 1 0.05 79 5.8 Còi chi c 1 0.30 80 5.9 C n cao áp c m 1 0.70 81 5.10 Ch p bu gi +dây cao áp b 1 0.20 82 5.11 B ch nh lưu b 1 0.70 83 5.12 Rơ le đ chi c 1 0.50 84 5.13 Cao su treo rơ le đ chi c 1 0.05 85 5.14 Rơ le đèn tín hi u chi c 1 0.50 86 5.15 Cao su treo rơ le đèn tín hi u chi c 1 0.05 87 5.16 Ac quy chi c 1 1.40 88 5.17 Giá b t c quy b 1 0.15 89 5.18 C m dây đi n c m 1 1.50 90 5.19 B khóa đi n b 1 0.50 91 5.20 Các chi ti t khác 0.50 13.20 Nhóm VI: V p nh a và các b ph n khác 92 6.1 Y m xe chi c 1 1.30 93 6.2 p trên y m chi c 1 0.30 94 6.3 Ch n bùn trư c chi c 1 1.20 95 6.4 Giá b t ch n bùn trư c chi c 1 0.20 96 6.5 Ch n bùn sau chi c 1 0.80 97 6.6 ng nh a đuôi ch n bùn sau chi c 1 0.20 98 6.7 M tn chi c 1 0.60 99 6.8 p nh a dư i bên trái chi c 1 0.80 100 6.9 p nh a dư i bên ph i chi c 1 0.80 101 6.10 p nh a phía sau chi c 1 0.30 102 6.11 p nh a trên tay lái chi c 1 0.60
 16. 103 6.12 p nh a dư i tay lái chi c 1 0.40 104 6.13 C p xe ph i chi c 1 0.60 105 6.14 C p xe trái chi c 1 0.60 106 6.15 Gương chi u h u b 1 0.50 107 6.16 Yên xe chi c 1 1.30 108 6.17 Ch t + giá b t yên b 1 0.15 109 6.18 B khoá yên b 1 0.30 110 6.19 Chân ch ng đ ng chi c 1 0.40 111 6.20 Ch t + lò xo chân ch ng đ ng chi c 1 0.15 112 6.21 Chân ch ng nghiêng chi c 1 0.20 113 6.22 Ch t + lò xo chân ch ng nghiêng b 1 0.10 114 6.23 Đ chân sau (trái + ph i) đôi 1 0.20 115 6.24 Tem, nhãn các lo i b 1 0.45 116 6.25 Tay d t sau chi c 1 0.20 117 6.26 B d ng c b 1 0.30 118 6.27 H p đ ng đ h p 1 0.15 119 6.28 Các chi ti t cao su khác b 1 0.10 120 6.29 ng xăng chi c 1 0.05 121 6.30 L c xăng chi c 1 0.05 122 6.31 Giá b t bi n s chi c 1 0.05 123 6.32 Dàn đ chân ngư i lái chi c 1 0.40 124 6.33 Cao su đ chân ngư i lái đôi 1 0.10 125 6.34 Gi đ hàng chi c 1 0.25 126 6.35 Các chi ti t ph khác 0.50 14.60 T ng: 100%
 17. DANH M C T L PH N T R ĂM L I N H K I N , C H I T I T XE H AI B ÁN H G N M ÁY N T 175 CC TR XU NG ( LO I T AY G A) Ban hành kèm theo Thông tư liên t ch s 92/2001/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 20/11/2001 c a liên B Tài chính - B Công nghi p - T ng c c H i quan (ph l c 3) S Mã s nhóm Tên chi ti t và c m chi ti t Đơn v S lư ng T l % tt (1) (2) (3) (4) (5) (6) Nhóm I: Đ ng cơ 1 1.1 Đ ng cơ (bao g m c b truy n đ ng đai, c m 1 35.70 b phát đi n và ch hoà khí) 2 1.2 C hút chi c 1 0.30 3 1.3 Đ m nhíp ch hòa khí b 1 0.10 4 1.4 Đ m c hút chi c 1 0.10 5 1.5 Đ m phíp c hút chi c 1 0.10 6 1.6 B u l c khí b 1 0.80 7 1.7 ng thông khí chi c 1 0.20 8 1.8 ng gi m âm chi c 1 1.50 9 1.9 Vòng đ m + p c ng gi m âm b 1 0.15 10 1.10 T m che ng gi m âm b 1 0.15 11 1.11 Các chi ti t khác 0.50 39.60 Nhóm II: Khung xe 12 2.1 Khung xe chi c 1 8.00 13 2.2 Bình xăng chi c 1 2.00 14 2.3 N p bình xăng chi c 1 0.15 15 2.4 Báo xăng chi c 1 0.10 16 2.5 C c lái + n p che b 1 1.00 17 2.6 Gi m sóc trư c trái, ph i đôi 1 2.80 18 2.7 Gi m sóc sau chi c 1 1.80 19 2.8 Gá + căn b t gi m sóc b 1 0.10 20 2.9 B vòng bi b 1 0.30 21 2.10 Bát phu c trên chi c 1 0.20 22 2.11 Bát phu c dư i chi c 1 0.20 23 2.12 Côn phu c trên chi c 1 0.15 24 2.13 Côn phu c dư i chi c 1 0.15 25 2.14 Các chi ti t khác 0.50 17.45 Nhóm III: B ph n truy n đ ng, bánh xe 26 3.1 bánh trư c b 1 1.10
 18. 27 3.2 Vành bánh trư c b 1 1.00 28 3.3 Tr c bánh trư c + đai c b 1 0.30 29 3.4 bánh sau b 1 1.10 30 3.5 Vành bánh sau b 1 1.00 31 3.6 Tr c bánh sau + đai c b 1 0.30 32 3.7 L p trư c + sau đôi 1 1.40 33 3.8 Săm trư c + sau đôi 1 0.60 34 3.9 Dây lót vành đôi 1 0.05 35 3.10 C m phanh đĩa trư c c m 1 0.70 36 3.11 Đĩa phanh trư c chi c 1 0.30 37 3.12 C m phanh sau c m 1 0.70 38 3.13 Má phanh sau b 1 0.10 39 3.14 C t + c phanh sau b 1 0.05 40 3.15 ng lót chuy n đ ng chi c 1 0.15 41 3.16 Các chi ti t khác 0.50 9.35 Nhóm IV: B ph n đi u khi n 42 4.1 Tay lái (ghi đông) + t m gi tay lái b 1 0.80 43 4.2 C m tay phanh trư c c m 1 0.30 44 4.3 Dây phanh trư c (c ch t và đai c đi u b 1 0.25 ch nh) 45 4.4 C m tay ga c m 1 0.35 46 4.5 Dây ga chi c 1 0.20 47 4.6 Công t c đèn phanh sau + lò xo b 1 0.20 48 4.7 C m công t c trái c m 1 0.50 49 4.8 C m công t c ph i + công t c đèn trư c c m 1 0.50 50 4.9 C m công t c đ c m 1 0.10 51 4.10 Công t c áp l c d u ph chi c 1 0.10 52 4.11 ng d n khí chi c 1 0.10 53 4.12 Các chi ti t khác 0.50 3.90 Nhóm V: H th ng đi n 54 5.1 C m Đèn pha c m 1 1.50 55 5.2 C m đèn tín hi u trư c c m 1 0.70 56 5.3 C m Đèn h u + đèn tín hi u sau c m 1 1.30 57 5.4 C m đ ng h công tơ mét c m 1 1.80 58 5.5 Dây công tơ mét chi c 1 0.20 59 5.6 C m IC + cao su treo b 1 0.90 60 5.7 Còi chi c 1 0.30 61 5.8 C n cao áp c m 1 0.80
 19. 62 5.9 Ch p bu gi +dây cao áp b 1 0.10 63 5.10 B ch nh lưu b 1 0.80 64 5.11 Rơ le đ kh i đ ng + cao su treo b 1 0.50 65 5.12 Rơ le đèn tín hi u + cao su treo b 1 0.50 66 5.13 Ac quy chi c 1 1.40 67 5.14 Giá b t c quy b 1 0.15 68 5.15 C m dây đi n c m 1 1.50 69 5.16 B khóa đi n b 1 0.50 70 5.17 Các chi ti t khác 0.50 13.45 Nhóm VI: V p nh a và các b ph n khác 71 6.1 Ch n bùn trư c chi c 1 0.70 72 6.2 Ch n bùn sau chi c 1 0.50 73 6.3 Toàn b v , p nh a c a xe b 1 8.60 74 6.4 Gương chi u h u b 1 0.50 75 6.5 Yên xe chi c 1 1.30 76 6.6 Ch t + giá b t yên b 1 0.15 77 6.7 B khoá yên b 1 0.30 78 6.8 Chân ch ng đ ng chi c 1 0.40 79 6.9 Ch t + lò xo chân ch ng đ ng b 1 0.15 80 6.10 Chân ch ng nghiêng chi c 1 0.20 81 6.11 Ch t + lò xo chân ch ng nghiêng b 1 0.10 82 6.12 Th m đ chân chi c 1 0.40 83 6.13 Tem, nhãn các lo i b 1 0.40 84 6.14 Đèo hàng chi c 1 0.30 85 6.15 Tay d t sau chi c 1 0.40 86 6.16 B d ng c b 1 0.30 87 6.17 H p đ ng đ h p 1 0.15 88 6.18 H p ch a đ bên trong h p 1 0.60 89 6.19 Các chi ti t cao su khác b 1 0.10 90 6.20 ng xăng chi c 1 0.05 91 6.21 L c xăng chi c 1 0.05 92 6.22 Gá IC chi c 1 0.05 93 6.23 Giá b t bi n s chi c 1 0.05 94 6.24 Các chi ti t ph khác 0.50 16.25 T ng: 100% DANH M C
 20. T L PH N T R ĂM L I N H K I N , C H I T I T XE H AI B ÁN H G N M ÁY N T 175 CC TR XU NG ( LO I C Ô N T AY ) Ban hành kèm theo Thông tư liên t ch s 92/2001/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 20/11/2001 c a liên B Tài chính B Công nghi p - T ng c c H i quan (ph l c 4) S Mã s Tên chi ti t và c m chi ti t Đơn v S T l tt nhóm lư ng % (1) (2) (3) (4) (5) (6) Nhóm I: Đ ng cơ 1 1.1 Đ ng cơ (bao g m c h p s , b phát đi n và ch c m 1 hoà khí) 35.50 2 1.2 C hút chi c 1 0.30 3 1.3 Đ m nhíp ch hòa khí chi c 1 0.10 4 1.4 Đ m c hút chi c 1 0.10 5 1.5 Đ m phíp c hút b 1 0.10 6 1.6 B u l c khí b 1 0.80 7 1.7 B làm l nh b ng d u b 1 0.60 8 1.8 C n ng t côn chi c 1 0.20 9 1.9 ng thông khí chi c 1 0.20 10 1.10 ng gi m âm chi c 1 1.50 11 1.11 Vòng đ m + p c ng gi m âm b 1 0.20 12 1.12 T m che ng gi m âm b 1 0.15 13 1.13 Các chi ti t khác chi c 1 0.50 40.25 Nhóm II: Khung xe 14 2.1 Khung xe chi c 1 8.00 15 2.2 Bình xăng chi c 1 2.00 16 2.3 N p bình xăng chi c 1 0.15 17 2.4 Báo xăng chi c 1 0.10 18 2.5 C c lái + n p che b 1 1.00 19 2.6 Gi m sóc trư c trái, ph i đôi 1 2.60 20 2.7 Gi m sóc sau chi c 1 1.60 21 2.8 Gá + căn b t gi m sóc b 1 0.10 22 2.9 B vòng bi b 1 0.30 23 2.10 Bát phu c trên chi c 1 0.20 24 2.11 Bát phu c dư i chi c 1 0.20 25 2.12 Côn phu c trên chi c 1 0.15 26 2.13 Côn phu c dư i chi c 1 0.15 27 2.14 Các chi ti t khác b 0.50 17.05
Đồng bộ tài khoản