Thông tư liên tịch số 92/2003/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
73
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch số 92/2003/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 92/2003/TTLT-BTC-BLĐTBXH về việc hư g dẫn quản lý tài chính đối với Dự án "Tăng cường năng lực đào tạo nghề" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục - Đào tạo do Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 92/2003/TTLT-BTC-BLĐTBXH

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I-B TÀI NAM CHÍNH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 92/2003/TTLT-BTC- Hà N i , ngày 25 tháng 9 năm 2003 BL TBXH THÔNG TƯ LIÊN TNCH B TÀI CHÍNH - B LAO NG THƯƠNG BINH & XÃ H I S 92/2003/TTLT- BTC-L TBXH NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2003 HƯ NG D N QU N LÝ TÀI CHÍNH I V I D ÁN "TĂNG CƯ NG NĂNG L C ÀO T O NGH " THU C CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA GIÁO D C - ÀO T O Căn c vào Lu t Ngân sách Nhà nư c hi n hành và các văn b n quy nh chi ti t vi c hư ng d n thi hành Lu t ngân sách nhà nư c hi n hành . Căn c Quy t nh s 71/2001/Q -TTg ngày 4 tháng 5 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v các chương trình m c tiêu qu c gia giai o n 2001-2005; Quy t nh s 42/2002/Q -TTg ngày 19 tháng 3 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý và i u hành các chương trình m c tiêu qu c gia; Căn c Quy t nh s 26/2003/Q -TTg ngày 17 tháng 02 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình m c tiêu qu c gia Giáo d c - ào t o n năm 2005; th ng nh t vi c qu n lý và s d ng kinh phí D án "Tăng cư ng năng l c ào t o ngh " thu c Chương trình m c tiêu qu c gia Giáo d c - ào t o, liên B Tài chính - B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. i tư ng th hư ng D án: Các trư ng d y ngh , trung tâm d y ngh công l p tr ng i m ư c l a ch n theo Quy t nh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i; Các cơ s d y ngh công l p khác c a Trung ương và a phương n m trong quy ho ch m ng lư i trư ng d y ngh (sau ây g i t t là các cơ s d y ngh ). i tư ng hư ng th D án không bao g m 15 trư ng tr ng i m ã ư c u tư t D án "Giáo d c K thu t và D y ngh " vay v n c a ADB. 2. Ngu n kinh phí th c hi n D án: - Ngân sách Trung ương; - T huy ng b sung c a các B , cơ quan trung ương và các a phương; - Ngu n t b sung c a các cơ s d y ngh ;
  2. - óng góp c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c; - Ngu n h p pháp khác. 3. Nguyên t c phân b và s d ng kinh phí D án: - u tư t p trung, không dàn tr i; - Ưu tiên u tư cho các cơ s d y ngh tr ng i m; Các cơ s d y ngh vùng mi n núi, dân t c; Các cơ s d y ngh có khó khăn v cơ s v t ch t. - S d ng úng m c tiêu, úng n i dung c a D án theo quy nh t i i m 1 Ph n II dư i ây; - Khi B , cơ quan trung ương, a phương s d ng kinh phí không úng m c tiêu cho d y ngh ho c s d ng kinh phí không hi u qu , cơ quan Tài chính các c p s t m d ng c p kinh phí trong năm. II. QUY NNH C TH 1. N i dung chi và m c chi: 1.1. Tăng cư ng cơ s v t ch t, thi t b d y ngh ; g m: - Mua s m thi t b d y ngh . Vi c t ch c mua s m trang thi t b d y ngh ư c th c hi n theo Thông tư s 121/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n u th u mua s m dùng, v t tư, trang thi t b , phương ti n làm vi c i v i các cơ quan nhà nư c, l c lư ng vũ trang, oàn th và doanh nghi p nhà nư c s d ng ngu n ngân sách nhà nư c; - S a ch a, c i t o, nâng c p nhà xư ng và thi t b d y ngh . Vi c qu n lý và s d ng kinh phí s a ch a, nâng c p, m r ng nhà xư ng ư c áp d ng theo các quy nh t i Thông tư 44/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý, thanh toán v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư và xây d ng thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c. 1.2. i m i chương trình, giáo trình d y ngh : N i dung chi và m c chi i m i chương trình, giáo trình d y ngh ư c áp d ng theo quy nh t i Thông tư s 87/2001/TT-BTC ngày 30/10/2001 c a B Tài chính hư ng d n n i dung, m c chi xây d ng chương trình khung cho các ngành ào t o i h c, Cao ng, Trung h c chuyên nghi p và biên so n chương trình, giáo trình các môn h c. C th : a. N i dung: - Ch nh lý, b sung s a i và biên so n l i chương trình, giáo trình.
  3. - Biên so n chương trình, giáo trình, ngành ngh m i theo Quy t nh 212/2003/Q - BL TBXH ngày 27/2/2002 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i v vi c ban hành Quy nh nguyên t c xây d ng và t ch c th c hi n chương trình d y ngh . b. M c chi: - Xây d ng chương trình d y ngh trình bán lành ngh và lành ngh áp d ng như m c chi xây d ng cho b c Trung h c chuyên nghi p; - Xây d ng chương trình d y ngh trình cao áp d ng như m c chi cho b c cao ng. 1.3. ào t o, b i dư ng i ngũ giáo viên, g m: - ào t o chuNn hoá, b i dư ng nâng cao trình ; - B i dư ng, c p nh t ki n th c, công ngh m i; - B i dư ng, t p hu n ng n h n nư c ngoài; M c chi cho ào t o chuNn hoá, b i dư ng nâng cao trình ; b i dư ng thư ng xuyên, c p nh t ki n th c, công ngh m i cho giáo viên d y ngh ư c áp d ng theo quy nh t i Thông tư s 105/2001/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2001 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý, s d ng kinh phí ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c. M c chi b i dư ng, t p hu n ng n h n nư c ngoài cho giáo viên ư c áp d ng theo quy nh t i Thông tư s 45/1999/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 1999 và thông tư s 108/1999/TT-BTC c a B Tài chính quy nh v ch công tác phí i v i cán b , công ch c Nhà nư c i công tác ng n h n nư c ngoài. 2. Qu n lý tài chính D án: 2.1. L p d toán kinh phí: - Hàng năm, các cơ s d y ngh ư c th hư ng ngu n kinh phí c a D án căn c vào các n i dung chi và m c chi c a D án ánh giá tình hình th c hi n năm báo cáo (bao g m kh i lư ng, nhi m v , kinh phí) và l p d toán kinh phí năm k ho ch g i cơ quan qu n lý c p trên theo quy nh c a Lu t ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n hi n hành; - Căn c vào m c tiêu c a D án và m c tiêu k ho ch hàng năm, các b , cơ quan trung ương, a phương t ng h p ánh giá tình hình th c hi n D án năm báo cáo, xu t nhu c u ngu n l c năm k ho ch (bao g m: ngân sách trung ương, ngân sách a phương, ngu n kinh phí t b sung và các ngu n kinh phí h p pháp khác) g i B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính.
  4. - B Lao ng - Thương binh và Xã h i t ng h p, ánh giá tình hình th c hi n D án năm báo cáo, xu t nhu c u ngu n l c năm k ho ch c a D án g i B Tài chính, B K ho ch - u tư t ng h p trình Chính ph xem xét trình Qu c h i. 2.2. Phân b kinh phí: Căn c vào t ng m c kinh phí ư c thông báo hàng năm c a D án, B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B K ho ch - u tư th ng nh t phương án phân b kinh phí c a D án cho các b , cơ quan trung ương, a phương theo m c tiêu, n i dung D án ã ư c duy t. K t qu phân b kinh phí ư c g i n B Tài chính, B K ho ch - u tư t ng h p chung vào ngân sách c a các b , cơ quan trung ương và a phương trình c p có thNm quy n quy t nh. a. i v i các b , cơ quan trung ương: Căn c vào d toán kinh phí hàng năm c a D án ư c c p có thNm quy n thông báo, các b , cơ quan trung ương ti n hành phân b giao nhi m v , m c tiêu, kinh phí cho các cơ s d y ngh th hư ng. K t qu phân b ư c g i n B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính thNm nh, làm căn c c p phát kinh phí tri n khai D án. b. i v i các a phương: Căn c vào m c kinh phí hàng năm c a D án ư c c p có thNm quy n thông báo trong "chi b sung các chương trình, m c tiêu qu c gia và d án"; căn c vào thông báo hư ng d n tri n khai c a cơ quan qu n lý D án, S Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i S Tài chính - V t giá tham mưu trình UBND t nh v kinh phí cho t ng m c tiêu, nhi m v c a D án. ng th i xu t n i dung, m c kinh phí ph i huy ng t ngân sách a phương và các ngu n kinh phí khác trình H i ng nhân dân t nh, thành ph phê duy t cùng v i vi c phê duy t và phân b ngân sách a phương hàng năm. K t qu phân b kinh phí bao g m t t c các ngu n (ngân sách trung ương, huy ng, óng góp) th c hi n D án ư c g i n B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính theo dõi, ôn c th c hi n D án. 2.3. Ch báo cáo, ki m tra và quy t toán kinh phí: a. Ch báo cáo: Các b , cơ quan trung ương, a phương và ơn v tr c ti p th hư ng D án có trách nhi m báo cáo tình hình phân b , th c hi n, và quy t toán D án theo nh kỳ g m: báo cáo quý, báo cáo năm theo bi u m u và th i gian quy nh theo các quy nh hi n hành, c th là: - ơn v tr c ti p th hư ng D án g i báo cáo v cơ quan qu n lý d y ngh các b , cơ quan trung ương, a phương.
  5. - Các b , cơ quan trung ương, a phương t ng h p báo cáo B Lao ng - Thương binh và Xã h i. Báo cáo quý g i ch m nh t là 30 ngày sau khi k t thúc quý, báo cáo năm g i ch m nh t vào cu i tháng 3 năm sau. - B Lao ng - Thương binh và Xã h i t ng h p báo cáo c a các b , cơ quan trung ương, a phương g i B Tài chính, B K ho ch - u tư, B Giáo d c - ào t o theo quy nh hi n hành. Trư ng h p các b , cơ quan trung ương, a phương không th c hi n úng quy nh v ch báo cáo quy nh trên ây thì cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i Trung ương và a phương có quy n ngh cơ quan Tài chính các c p t m d ng c p phát, ho c thông báo cho Kho b c Nhà nư c d ng thanh toán kinh phí D án cho n khi nh n ư c báo cáo. b. Ki m tra và quy t toán D án: - Các b , cơ quan trung ương, a phương có trách nhi m giám sát, ki m tra vi c s d ng kinh phí thu c D án "Tăng cư ng năng l c ào t o ngh " ư c giao m b o úng m c tiêu, có hi u qu , không th t thoát và ch u trách nhi m v vi c không th c hi n ư c m c tiêu, nhi m v c a D án do kinh phí không ư c th c hi n úng m c ích; - Hàng năm, B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B K ho ch - u tư hư ng d n, ki m tra giám sát tình hình th c hi n kinh phí c a D án "Tăng cư ng năng l c ào t o ngh " c a các b , cơ quan trung ương, a phương theo ch tài chính hi n hành; - Các cơ quan, ơn v th hư ng kinh phí D án ph i m s sách k toán ghi chép, h ch toán và quy t toán các ngu n kinh phí c a D án theo úng ch tài chính - k toán hi n hành c a nhà nư c. III. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Nh ng quy nh trư c ây trái v i quy nh t i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v liên B nghiên c u, gi i quy t. Nguy n Công Nghi p Nguy n Lương Trào ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản