intTypePromotion=1

Thông tư quy định về hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
104
lượt xem
4
download

Thông tư quy định về hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư quy định về hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư quy định về hoạt động kinh doanh bảo hiểm

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  78/1998/TT­B T C   g µ y  9 th¸ng 6 n¨ m  1998 c n q u y  ® Þ n h  v Ò   o ¹t ® é n g   h kinh d o a n h  t¸ib ¶ o  hi Ó m   Thi hµnh    NghÞ   nh  è  ®Þ s 100/CP  µy  ng 18/12/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v kinh doanh    b¶o  Ó m   µ  hi v NghÞ   nh  è  ®Þ s 74/CP  µy  ng 14/6/1997  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öc  öa  æi, bæ   v vi s ®   sung  ét  è  iÒu  m s® quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  è   ®Þ s 100/CP  µy  ng 18/12/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v kinh  doanh b¶o  Ó m;  hi Nh»m   t¨ng cêng    qu¶n  ý nhµ  íc ®èi  íiho¹t®éng  l  n  v    kinh doanh  ib¶o  Ó m,  t¸  hi t¨ng  møc  ÷l¹t¹ thÞ  êng  gi       tr ii b¶o  Ó m   ÖtNam. hi Vi   Bé  µichÝnh  T  quy  nh  ¹t®éng  ®Þ ho   kinhdoanh      t¸ b¶o  Ó m     i hi nh sau: I. u y  ® Þ n h  c h u n g:  Q 1.Th«ng   µy    ông  i víi   tn ¸p d ®è    C«ng      tyT¸ib¶o  Ó m   èc    ÖtNam,  hi qu giaVi   doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   îc phÐp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  îp  hi ®  th l v ho   h ph¸p  ¹  Öt ti Vi   Nam,  nh»m   iÒu  ® chØnh  c¸c  ¹t ®éng  ib¶o  Ó m     ¬  ë  îp  ng   ho   t¸  hi trªn c s h ®å nhËn    t¸ b¶o  Ó m   µ  îp ®ång  îng t¸ b¶o  Ó m. i hi vh  nh     i hi 2.Trong    Th«ng   µy,c¸ckh¸i Ö m   íi y  îchiÓu    tn       ni d  ®© ®   nh sau: ­ Doanh    nghiÖp b¶o  Ó m:  µ  hi L doanh  nghiÖp  îc phÐp  ¹t®éng  ®  ho   kinh  doanh  b¶o  Ó m,  i hi t¸ b¶o  Ó m     hi theo  quy  nh  ô  Ó  ¹ GiÊy  ®Þ c th t  i chøng  Ën    nh ®ñ tiªuchuÈn  µ  iÒu  Ön  ¹t®éng    v® ki ho   kinh doanh    b¶o  Ó m   Bé   µi chÝnh  hi do  T   cÊp. ­Ho¹t®éng      kinh doanh      t¸ b¶o  Ó m  i hi bao  å m:  Ën    g Nh t¸ b¶o  Ó m  µ  ­ i hi v nh îng t¸ b¶o  Ó m.    i hi ­ Nh Ën  i   t¸ b¶o  Ó m:  µ  Öc  hi L vi doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m,  hi C«ng        tyT¸ib¶o hiÓ m   èc    Öt Nam   Ën  qu gia Vi   nh b¶o  Ó m   ét  Çn  hi m ph hay  µn  é  ñiro  ña  to b r   c doanh  nghiÖp b¶o  Ó m   hi kh¸chay  ña  chøc    c tæ  b¶o  Ó m     ícngoµi. hi ën   ­ Nh îng t¸     i b¶o  Ó m:  µ  Öc  hi L vi doanh  nghiÖp b¶o  Ó m,  hi C«ng        tyT¸ib¶o hiÓ m   èc    ÖtNam   qu giaVi   chuyÓn  ét  Çn  m ph hay  µn  é  ñiro ®∙  Ën      to b r     nh t¸ b¶o i hiÓ m  cho  doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   hi kh¸chay  chøc    tæ  b¶o  Ó m     ícngoµi. hi ën   ­ T¸ib¶o  Ó m      hi theo chØ   nh:  µ  ¹t®éng  i ®Þ L ho   t¸ b¶o  Ó m   ña  hi c doanh  nghiÖp b¶o  Ó m   hi theo  ù  s chØ  nh  ña  ®Þ c kh¸ch hµng    hay  êi ®em   ¹ dÞch  ng   l  i vô  b¶o  Ó m   hi cho  doanh nghiÖp  b¶o  Ó m   . hi ®ã 3.Nguyªn  ¾c  ¹t®éng    t ho   kinh doanh      t¸ b¶o  Ó m: i hi ­ Doanh    nghiÖp b¶o  Ó m   µtæ  hi l   chøc duy  Êt chÞu  nh   tr¸chnhiÖ m   i víi   ®è     kh¸ch hµng    tham    gia b¶o  Ó m   Ó   tr ng  îp ®∙  îng t¸  hi k c¶  ê h   nh   i b¶o  Ó m   ÷ng  hi nh rñito®∙  Ën      nh b¶o  Ó m. hi ­ Doanh nghiÖp b¶o  Ó m,  hi C«ng      ty T¸ib¶o  Ó m   èc    Öt Nam   hi qu gia Vi   ph¶iu      tiªnthu  Õp  i x t¸ b¶o  Ó m   hi cho    c¸c doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   îc phÐp  hi ®  ho¹t®éng  ¹ ViÖtNam   íckhinhîng t¸ b¶o  Ó m     ícngoµi.   t  i   tr        i hi ra n  
  2. 2 II. u y  ® Þ n h  c ô  th Ó :  Q 1.Quy  nh  Ò       ®Þ v t¸ b¶o  Ó m  ¾t  éc: i hi b bu a. Trong  êng  îp t¸    tr h  i b¶o  Ó m   hi cho    chøc  c¸c tæ  b¶o  Ó m     íc ngoµi, hi ën     c¸cdoanh    nghiÖp b¶o  Ó m   hi ph¶it¸ b¶o  Ó m   ét  Çn    i hi m ph tr¸chnhiÖ m    theo hîp    ®ång  hoÆc   n   ®¬ b¶o  Ó m   èc  hi g cho  C«ng      ty T¸i b¶o  Ó m   èc  hi qu gia  Öt Vi   Nam. b.ViÖc  ùc hiÖn      th   t¸ b¶o  Ó m   ¾t  éc  ô  Ó    i hi b bu c th nh sau: Tû  Ö  i l t¸  b¶o  Ó m   ¾t  éc,tû lÖ  hi b bu     hoa  ång  i h t¸ b¶o  Ó m   ¾t  éc  µ  hi b bu v danh  ôc  m nghiÖp  ô    v t¸ b¶o  Ó m   ¾t  éc  ùc hiÖn  i hi b bu th   theo b¶n  ô  ôc®Ýnh     ph l   kÌm  Th«ng   µy. tn Trêng  îp hîp ®ång  h    b¶o  Ó m,  ûlÖ    hi t   t¸ b¶o  Ó m   ¾t  éc  îctÝnh    i hi b bu ®   trªn gi¸trÞ b¶o  Ó m   éc phÇn     hi thu   tr¸chnhiÖ m   ña    c doanh  nghiÖp b¶o  Ó m   hi trong  hîp ®ång    hoÆc   n  ®¬ b¶o  Ó m   èc. hi g c.C«ng        tyT¸ib¶o  Ó m   èc    Öt Nam   ã  hi qu gia Vi   c tr¸chnhiÖ m   Ën  i     nh t¸ b¶o   hiÓ m   ¾t  éc  õdoanh  b bu t   nghiÖp b¶o  Ó m   íi hi v  møc  èi Óu theo quy  nh. t  thi     ®Þ Trong  êng  îp  tr h chøng  minh  îc rñi ro  µ   ®     m doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   hi nhËn  b¶o  Ó m   hi kh«ng  ï hîp  íitËp  ph   v   qu¸n  ña  Þ  êng  c th tr b¶o  Ó m   èc  Õ  hi qu t vÒ   iÒu  ® kho¶n,biÓu  Ý... ×    ph   C«ng      th tyT¸ib¶o  Ó m   èc    Öt Nam   ã  hi qu gia Vi   c thÓ  õchèinhËn    t    t¸ b¶o  Ó m   ét  Çn  i hi m ph hoÆc   µn  é  ñiro b¶o  Ó m   .  to b r     hi ®ã d. Tríc khi nhîng  i      t¸ b¶o  Ó m   níc ngoµi phÇn  hi ra      tr¸ch nhiÖ m   Ën  i   nh t¸  b¶o  Ó m   ¾t  éc,C«ng      hi b bu   tyT¸ib¶o  Ó m   èc    Öt Nam   hi qu gia Vi   ph¶iu    ­   tiªnnh îng t¸ b¶o  Ó m      i hi cho    c¸cdoanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   îcphÐp  ¹t®éng  ¹ ViÖt hi ®  ho   t i   Nam   í  ti møc   èi®a   ã  Ó  Ën  îc vµ  t   c th nh ®   thu  Õp  îng  i x nh t¸  b¶o  Ó m   níc hi ra    ngoµi theo  ¬ng    ph thøc  Öu  hi qu¶  Êt. Trong  êng  îp  Çn  Õt,Bé   µi nh   tr hc thi   T   chÝnh  Ïyªu  Çu  s   c C«ng      tyT¸ib¶o  Ó m   èc    Öt Nam   hi qu gia Vi   chøng  minh  Öc  vi thùc  Ön  îng  ib¶o  Ó m   Çn  hi nh t¸  hi ph tr¸ch nhiÖm   ∙  Ën  ib¶o  Ó m   ¾t    ® nh t¸  hi b buéc  µy. n ®. Quy Òn  îvµ  Üa  ô  ña  l   ngh i v c C«ng      tyT¸ib¶o  Ó m   èc    Öt Nam   hi qu gia Vi   ®èi  íim çi  ñiro  ªnquan  í hîp  ng  Ën  i v  r   li   ti   ®å nh t¸ b¶o  Ó m   ¾t  éc  Ï b ¾t  hi b bu s   ®Ç u   µ  Õt  óc cïng  íihîp  ng  v k th   v   ®å hoÆc   n  ®¬ b¶o  Ó m   èc  ña    hi g c c¸c doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m. hi e.ViÖc    thanh    Ý    to¸nph t¸ b¶o  Ó m,  i hi hoa  ång    h t¸ b¶o  Ó m   µ  åith ng  i hi v b  ê t¸  ib¶o  Ó m   ªnquan  n   Çn  hi li   ®Õ ph tr¸ch nhiÖ m   ib¶o  Ó m   ¾t  éc  ÷a    t¸  hi b bu gi doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   µ  hi v C«ng      ty T¸ib¶o  Ó m   èc  hi qu gia  Öt  Vi Nam   îc®  tiÕn  µnh  µng  ý    ¬  ë  h h qu trªnc s b¶ng  èng  cña  th kª  doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   hi gèc theo quy  nh    ®Þ tronghîp ®ång       t¸ b¶o  Ó m. i hi g. Trêng  îp    h doanh  nghiÖp b¶o  Ó m   hi hay C«ng      ty T¸ib¶o  Ó m   èc  hi qu giaViÖtNam       kh«ng thanh    to¸ntheo ®óng  êih¹n nãitrªnsÏph¶ichÞu    th             kho¶n  tiÒn  ¹tcho  êigian  Ë m       ph   th   ch tr¶nh quy  nh  Ò   Öc  µy  ña  ©n   µng  ®Þ v vi n c Ng h Nhµ   ícViÖtNam. n    h.Doanh    nghiÖp b¶o  Ó m   µ  hi v C«ng      tyT¸ib¶o  Ó m   èc    ÖtNam   hi qu giaVi   cã  Ó  th tho¶  Ën    thu c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c trong hîp ®ång  i      t¸ b¶o  Ó m   ¾t  éc  hi b bu nhng kh«ng  îctr¸víi ®     i quy  nh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ t i tn
  3. 3 2.Quy  nh  Ò       ®Þ v t¸ b¶o  Ó m  µiphÇn  ¾t  éc: i hi ngo   b bu a. Sau    ùc hiÖn  i   khith   t¸ b¶o  Ó m   ¾t  éc  hi b bu theo  quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng t nµy,doanh    nghiÖp b¶o  Ó m   hi ph¶iu    i   tiªnt¸ b¶o  Ó m   hi cho    c¸c doanh nghiÖp  b¶o  Ó m   îc phÐp  ¹t ®éng  ¹  Öt  hi ®  ho   t iVi Nam   ét  Çn  ña  îp  ng    m ph c h ®å b¶o hiÓ m     ¬  ë  trªnc s kh¶ n¨ng  µichÝnh  ña    t  c c¸cdoanh  nghiÖp b¶o  Ó m     µ  î hi ®ã v l  i Ých  ña    tr ckhit¸ b¶o  Ó m     ícngoµi. c haibªn  í       i hi ra n   b. Trõ    ã  ù  Êp  Ën    khi c s ch thu kh¸c cña  é   µi chÝnh, tr ng  îp  i     BT    ê h t¸  b¶o hiÓ m  theo chØ  nh,  ®Þ doanh nghiÖp b¶o  Ó m   hi ph¶itu©n  ñ      th c¸c quy  nh   ®Þ sau: ­ Tû   Ö  i   l t¸  b¶o  Ó m   hi chØ   nh  èi®a   ®Þ t   cho    chøc  c¸c tæ  b¶o  Ó m   íc hi n  ngoµi:50%     Þ hîp  ng    gi¸tr   ®å hoÆc   n  ®¬ b¶o  Ó m   õtr ng  îp  hi (tr   ê h C«ng     ty T¸i b¶o  Ó m   èc    Öt Nam   õ chèi nhËn  i hi qu gia Vi   t    t¸ b¶o  Ó m   hi theo quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  m ôc  Ch ¬ng  µy). c  1  n ­ Tû   Ö  i   l t¸  b¶o  Ó m   hi chØ   nh  èi®a   ®Þ t   cho  ét  chøc  m tæ  b¶o  Ó m   íc hi n  ngoµi:  40%     Þhîp ®ång  gi¸tr     hoÆc   n  ®¬ b¶o  Ó m   èc. hi g c. Doanh nghiÖp b¶o hiÓ m  kh«ng ® îc nhîng t¸ b¶o hiÓ m  toµn bé  i (100%)  tr¸chnhiÖm   ∙  Ën    ® nh b¶o  Ó m   hi trong m ét  Þch  ô    d v b¶o  Ó m   hi cho  ét  m doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   hi kh¸c hay    cho  chøc  tæ  b¶o  Ó m     ícngoµi(kÓ    hi ën     c¶ sau    ∙  ùc hiÖn  i khi® th   t¸ b¶o  Ó m   ¾t  éc  hi b bu cho  C«ng      ty T¸ib¶o  Ó m   èc  hi qu giaViÖtNam)    ëng      ®Ó h hoa  ång    h t¸ b¶o  Ó m. i hi 3.Quy  nh  Ò   Ën      ®Þ v nh t¸ b¶o  Ó m: i hi Bé   µi chÝnh  T  khuyÕn  Ých    kh c¸c doanh nghiÖp  b¶o  Ó m   Ën  i   hi nh t¸ b¶o hiÓ m   õ c¸c doanh  t    nghiÖp b¶o  Ó m   hi kh¸c hay  õ c¸c tæ    t     chøc  b¶o  Ó m   íc hi n  ngoµi.Khi nhËn  i    t¸ b¶o  Ó m,  hi doanh  nghiÖp b¶o  Ó m   hi ph¶i®¸nh    ü ìng   gi¸k l   tõng  ñiro nhËn  i r   t¸ b¶o  Ó m,  hi kh¶  n¨ng  µichÝnh  ña  ×nh  i víic¸c rñiro t  cm ®è           ®ã   µ  v ph¶itÝnh  n   Öu    ®Õ hi qu¶  kinhdoanh  ña  ¹t®éng  Ën      c ho   nh t¸ b¶o  Ó m. i hi III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h:    h 1. Th«ng   µy  ã  Öu  ùc tõ ngµy    t n c hi l     01/7/1998.C¸c    quy  nh  íc ®©y   ®Þ tr   tr¸víi    i Th«ng   µy  u   Þ    á. tn ®Ò b b∙i b 2. Doanh    nghiÖp  b¶o  Ó m,  hi C«ng      tyT¸ib¶o  Ó m   èc    ÖtNam     hi qu gia Vi   vi ph¹m    c¸c quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng   µy  Ï bÞ   ö  ýtheo  tn s   x l   quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    10, §iÒu    1, NghÞ   nh  è  ®Þ s 74/CP  µy  ng 14/6/1997  ña  Ýnh  ñ  Ò   öa  æi, c Ch ph v s ®   bæ   sung  ét  è  iÒu  m s® quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 100/CP  µy  ng 18/12/1993  cña  Ýnh  ñ  Ò   Ch ph v kinhdoanh    b¶o  Ó m. hi Trong    ×nh thùc hiÖn, n Õu  ã  íng  ¾ c,    Þ  qu¸ tr       cv m ®Ò ngh doanh nghiÖp  b¶o  Ó m,  hi C«ng      tyT¸ib¶o  Ó m   èc    ÖtNam   hi qu gia Vi   ph¶n  kÞp  êivÒ   é   ¸nh  th   B TµichÝnh      ®Ó xem  Ðt,söa  æi    x  ® bæ sung.
  4. 4 P h ô   ôc l q u y  ® Þ n h  t û l Ö t¸i o   Ó m   ¾ t b u é c, t û l Ö  h o a   å n g    b¶ hi b h t¸i ¶ o  hi Ó m  b ¾ t b u é c v µ  d a n h   ô c  n g hi Ö p  v ô    b m t¸i o   Ó m   ¾ t b u é c  b¶ hi b (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 78/1998/TT­ BTC   µy  ng 9/6/1998   ña  é  µichÝnh) c BT  1.Tû  Ö      l t¸ b¶o  Ó m   ¾t  éc: i hi b bu Tû  Ö  i l t¸ b¶o  Ó m   ¾t  éc  îc quy  nh  hi b bu ®   ®Þ b»ng 20%     Þ hîp  ng  gi¸tr   ®å hoÆc   n  ®¬ b¶o  Ó m   èc. hi g 2.Danh  ôc    m nghiÖp  ô    v t¸ b¶o  Ó m   ¾t  éc  µ  ûlÖ  i hi b bu v t   hoa  ång      h t¸ b¶o i hiÓ m   ¾t  éc: b bu a.§èivíi îp ®ång          h t¸ b¶o  Ó m  è  nh: i hi c ®Þ     NghiÖp  ô       v b¶o  Ó m   dông      hi ¸p  t¸ib¶o Tû   Ö  l hoa  ång      h t¸ib¶o hiÓ m   ¾t  éc b bu hiÓ m   ¾t  éc  b bu (%) ­ B¶o  Ó m   Ën  hi v chuyÓn  êng  é, ® êng  Ón, ® b  bi   22 ® êng  s«ng,® êng  ¾t  µ  êng    s v® kh«ng.  ­ B¶o  Ó m   ©n  µu vµ    hi th t   tr¸chnhiÖm   ©n  ù  ñ    d s ch 22 tµu ­B¶o  Ó m     hi ch¸y 25           ­B¶o  Ó m   µis¶n  µ    hi t  v b¶o  Ó m   Öth¹i: hi thi      +    B¶o  Ó m   ü  Ët(x©y  ùng,l¾p  Æt... hi k thu   d   ® ) 26            +    B¶o  Ó m   Çu  Ý  hi d kh 15            +    C¸c  ¹ b¶o  Ó m   lo i   hi kh¸cphôc  ô    v c«ng  ×nh cã  tr   24 vèn  u    ícngoµi ®Ç tn   ­B¶o  Ó m   µng    hi h kh«ng 85%  tû lÖ hoa hång t¸ i b¶o hiÓ m  cña cïng lo¹i   dÞch  vô  trªn Þ  tr ng   th ê quèc  Õ. t   b. §èi víihîp  ng  i       ®å t¸ b¶o  Ó m   ¹m  êi  û   Ö  hi t th : l hoa  ång  i T h t¸ b¶o  Ó m   hi b ¾t  éc  bu b»ng  85%   û lÖ  t   hoa  ång  i h t¸ b¶o  Ó m   ña  ïng  ¹  Þch  ô    hi cc lo id v trªn thÞ  êng  èc  Õ. tr qu t
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2