Thông tư số 01/1997/TT-NH11

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
49
lượt xem
1
download

Thông tư số 01/1997/TT-NH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/1997/TT-NH11 về việc hướng dẫn "Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng" của ngành Ngân hàng theo Điều lệ QLĐT & XD ban hành kèm theo Nghị định 42/CP của Chính phủ ngày 16/7/96 do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 01/1997/TT-NH11

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/1997/TT-NH11 Hà N i, ngày 02 tháng 1 năm 1997 THÔNG TƯ C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 01/1997/TT-NH11 NGÀY 2 THÁNG 1 NĂM 1997 HƯ NG D N "QU N LÝ CÁC D ÁN U TƯ VÀ XÂY D NG" C A NGÀNH NGÂN HÀNG THEO I U L QU N LÝ U TƯ VÀ XÂY D NG BAN HÀNH KÈM THEO NGHN NNH 42/CP C A CHÍNH PH NGÀY 16/7/1996 Ngày 16 tháng 7 năm 1996 Chính ph ã ban hành Ngh nh s 42/CP v i u l qu n lý u tư và xây d ng (sau ây vi t t t là TQL T & XD 42/CP) thay th i u l qu n lý u tư và xây d ng ban hành theo Ngh nh s 177/CP ngày 20/10/1994 c a Chính ph . Liên b xây d ng, B K ho ch và u tư và B Tài chính ã ban hành Thông tư s 04 TTLB ngày 10/9/1996 hư ng d n thi hành i u l 42/CP. Th c hi n i u 4 Ngh nh và i u 59 c a TQL T & XD 42/CP, Ngân hàng Nhà nư c Vi t nam hư ng d n thêm m t s i u ch y u (ngoài n i dung hư ng d n t i THông tư liên b ) thay th cho ch th s 03/CT c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ban hành ngày 8/6/1992 như sau: I. PH M VI ÁP D NG I U L 42/CP VÀ NGU N V N U TƯ: 1. Ph m vi áp d ng i u l QL T & XD 42/CP i v i ngành Ngân hàng: T t c các d án u tư và xây d ng c a ngành ngân hàng (bao g m Ngân hàng Nhà nư c; Ngân hàng thương m i qu c doanh, T ng công ty vàng b c á quý Vi t nam ư c thành l p theo Quy t nh s 90/TTg ngày 7/3/1994 c a Th tư ng Chính ph ; các công ty, xí nghi p, trung tâm u tư và NCKHNN, Trung tâm tin h c tr c thu c Ngân hàng Nhà nư c, các t ch c tín d ng, các công ty tài chính, các ngân hàng c ph n (g i t t là NH) u thu c i tư ng áp d ng LQL T & XD 42/CP ngày 16/7/1996 và các thông tư hư ng d n c a các B , các ngành có ch c năng qu n lý Nhà nư c v công tác xây d ng cơ b n. Tuy nhiên i v i các t ch c tín d ng, các Ngân hàng c ph n, các công ty tài chính không s d ng v n Nhà nư c thì Ngân hàng Trung ương ch qu n lý các d án u tư và xây d ng v m c tiêu, quy mô phát tri n c a ơn v g n v i chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i trên t ng a bàn và g n v i quy ho ch, k ho ch phát tri n ngành ã ư c Th ng c phê duy t. 2. Ngu n v n u tư Nhà nư c trong ngành Ngân hàng bao g m: - V n Ngân hàng Nhà nư c c p. - V n u tư hình thành t kh u hao cơ b n, trích l i nhu n sau thu , v n t huy ng c a các doanh nghi p, v n i vay; Ngoài ra n u ư c Th ng c cho phép b ng văn
  2. b n thì có thêm các lo i v n liên doanh, liên k t, các lo i v n khác ư c tính theo i ul i v i các doanh nghi p Ngân hàng qu c doanh mà v n c a doanh nghi p ngân hàng là ch y u. II. V TH M QUY N QUY T NNH U TƯ VÀ U QUY N QUY T NNH U TƯ CÁC D ÁN S D NG V N NHÀ NƯ C Căn c quy nh t i i u 7 c a LQL T & XD 42/CP, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam quy nh thNm quy n quy t nh u tư và u quy n quy t nh u tư các "D án u tư và xây d ng" s d ng v n Nhà nư c trong h th ng ngân hàng như sau: 1. Th ng c Ngân hàng Nhà nư c là ngư i có thNm quy n: a) Xem xét và ngh Chính ph phê duy t d án nhóm A. b) Quy t nh các d án u tư thu c nhóm B (t 7 t ng tr lên) trong toàn ngành Ngân hàng và trư c khi quy t nh nhóm B ph i có ý ki n th ng nh t c a B trư ng B K ho ch và u tư. c) Quy t nh u tư các d án thành l p Công ty liên doanh gi a các doanh nghi p trong nư c, m c tiêu kinh doanh c a ngành là chính c d án nhóm B và nhóm C. 2. H i ng qu n tr Ngân hàng thương m i qu c doanh, t ng công ty vàng b c và á quý là ch u tư các d án u tư xây d ng thu c nhóm A, nhóm B (t 7 t ng tr lên) và ư c quy n quy t nh các d án nhóm C b ng ngu n v n t có c a h th ng mình. Ngân hàng thương m i qu c doanh, T ng công ty vàng b c á quý trên a bàn là ch u tư qu n lý tr c ti p d án u tư nhóm C ư c c p có thNm quy n c p phát v n; xem xét và ngh phê duy t d án nhóm A, B. 3. C c trư ng C c qu n tr tham mưu cho Th ng c xem xét ngh Chính ph phê duy t d án nhóm A và trình Th ng c phê duy t d án nhóm B và ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c u quy n quy t nh các d án nhóm C (dư i 7 t ng) c a h th ng Ngân hàng Nhà nư c (trong ó bao g m c các công ty, xí nghi p, Trung tâm ào t o và nghiên c u khoa h c ngân hàng Nhà nư c, trung tâm tin h c... tr c thu c). Riêng các d án nhóm C c a Ngân hàng Nhà nư c xây d ng t i Ngân hàng Trung ương (g m 49 Lý Thái T , 17 B n Chương Dương) do Th ng c phê duy t. 4. Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph và các ơn v tr c thu c là ch u tư các d án b ng ngu n v n t có và ngân sách ư c Ngân hàng trung ương c p; C c trư ng C c qu n tr , V trư ng Văn phòng Ngân hàng Nhà nư c t i Thành ph H Chí Minh là ch u tư các công trình t i Ngân hàng Trung ương. III. V TH M NNH, PHÊ DUY T THI T K K THU T VÀ T NG D TOÁN Vi c thNm nh, phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán theo i u 27 c a LQL T & XD 42/CP trong ngành Ngân hàng ư c th c hi n như sau: 1. Th ng c Ngân hàng Nhà nư c có thNm quy n phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán các công trình d án thu c nhóm A và nhóm B trong toàn ngành ngân hàng
  3. sau khi ã ư c cơ quan chuyên môn thNm nh v thi t k k thu t và B Xây d ng thNm nh t ng d toán i v i d án nhóm A (S d ng b máy tham mưu năng l c c a ngành ho c có th thuê ơn v tư v n n u c n thi t i v i nhóm B). C c qu n tr là ơn v tham mưu cho Th ng c trong công tác qu n lý xây d ng cơ b n c a ngành Ngân hàng. 2. H i ng qu n tr các Ngân hàng thương m i qu c doanh, T ng công ty vàng b c á quý có thNm quy n phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán và thi t k b n v thi công + d toán chi ti t (n u công trình thi t k 2 bư c) các công trình d án nhóm C (dư i 7 t ng) cho các ơn v cơ s tr c thu c. 3. C c trư ng C c qu n tr ư c Th ng c u quy n phê duy t thi t k b n v thi công + d toán chi ti t các công trình d án nhóm C tr xu ng sau khi ã ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c cho phép v ch trương i v i các d án u tư c a Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, các công ty xí nghi p, trung tâm ào t o và Nghiên c u khoa h c Ngân hàng, Trung tâm tin h c thu c Ngân hàng Nhà nư c, Qu tín d ng nhân dân Trung ương... Riêng các công trình thu c d án nhóm C xây d ng t i Ngân hàng trung ương (g m 49 Lý Thái T , 17 B n Chương Dương) do Th ng c phê duy t thi t k + d toán. IV. V U TH U VÀ CH NNH TH U: Vi c u th u và ch nh th u theo i u 30 c a LQL T & XD 42/CP và i u 43 thu c chương VI Quy ch u th u c a Chính ph ban hành ngày 16/7/1996 t i Ngh nh s 43/CP ư c th c hi n trong ngành ngân hàng như sau: 1. Nguyên t c chung: i v i các d án u tư s d ng v n nhà nư c (bao g m các ngu n v n quy nh t i ph n I, i m 2 c a Thông tư này) Ch u tư ph i t ch c u th u theo quy ch u th u c a Nhà nư c, tr các d án sau ây th c hi n theo ch nh th u: a) D án có tính ch t bí m t qu c gia: Các h ng m c công trình thu c nhà máy in ti n qu c gia, kho ti n c a Nhà nư c, Trung tâm d li u tin h c Ngân hàng. b) D án có giá tr nh dư i 500 tri u ng. 2. Xét duy t k t qu u th u: a) i v i d án thu c nhóm B: Th ng c Ngân hàng Nhà nư c phê duy t k t qu u th u trên cơ s ngh c a ch u tư i v i công trình d án nhóm B (t 7 t ng tr lên) các gói th u: tuy n ch n tư v n giá tr t 500 tri u n 10 t ng; các gói th u mua s m v t tư thi t b ho c xây l p có giá tr t 10 t n 50 t , các gói th u l n hơn giá tr t i a nói trên ph i ư c Th tư ng Chính ph thông qua trư c khi phê duy t k t qu u th u: H i ng qu n tr các Ngân hàng thương m i qu c doanh, T ng công ty vàng b c á quý ư c Th ng c u quy n phê duy t k t qu các gói th u tuy n ch n tư v n dư i 500 tri u ng; các gói th u mua s m v t tư thi t b ho c xây l p có giá tr dư i 10 t ng tr xu ng ( i v i d án nhóm B).
  4. Các d án liên doanh và h p tác kinh doanh thì H i ng qu n tr các Ngân hàng thương m i qu c doanh, T ng công ty vàng b c á quý quy t nh k t qu l a ch n nhà th u trên cơ s tho thu n c a B K ho ch và u tư. C c trư ng C c qu n tr ư c Th ng c u quy n phê duy t k t qu các gói th u: tuy n ch n tư v n dư i 500 tri u ng, các gói th u mua s m v t tư thi t b ho c xây l p có tr giá dư i 10 t ng tr xu ng thu c h th ng Ngân hàng Nhà nư c ( i v i d án nhóm B). b. i v i d án thu c nhóm C: (theo i u l QL T & XD 42/CP): ngư i có thNm quy n quy t nh u tư và ư c u quy n quy t nh u tư (như quy nh t i ph n I g m m c 1, 2, 3 c a Thông tư này) ư c phê duy t k t qu l a ch n t t c các gói th u c a d án. V. V TH M TRA VÀ PHÊ DUY T QUY T TOÁN Vi c thNm tra và phê duy t quy t toán ư c th c hi n theo i u 36 và i u 37 c a LQL T & XD 42/CP như sau: Trư c khi phê duy t quy t toán v n u tư i v i d án hoàn thành c a h th ng ngân hàng ph i ti n hành thNm tra. i v i d án nhóm B, C; do b ph n có ch c năng qu n lý xây d ng cơ b n c a t ng h th ng ch trì bàn v i các ơn v liên quan thNm tra và có ý ki n b ng văn b n trư c khi trình ngư i có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t quy t toán v n u tư dư án hoàn thành. C th : - Th ng c Ngân hàng Nhà nư c phê duy t quy t toán các d án nhóm B c a toàn ngành sau khi ã có ý ki n thNm tra c a b ph n có ch c năng qu n lý xây d ng cơ b n Ngân hàng Nhà nư c trên cơ s k t qu ki m toán quy t toán công trình. - H i ng qu n tr Ngân hàng thương m i qu c doanh, T ng công ty vàng b c á quý phê duy t quy t toán các d án nhóm C sau khi có ý ki n thNm tra c a b ph n có ch c năng qu n lý xây d ng cơ b n c a h th ng mình, (ho c thuê ki m toán quy t toán i v i nh ng công trình quy mô l n, k thu t ph c t p). - C c trư ng C c qu n tr ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c u quy n phê duy t quy t toán các d án nhóm C thu c h th ng Ngân hàng Nhà nư c sau khi có ý ki n thNm tra c a b ph n có ch c năng qu n lý xây d ng cơ b n (ho c thuê ki m toán quy t toán i v i nh ng công trình quy mô l n, k thu t ph c t p). VI. V TRÁCH NHI M QU N LÝ NHÀ NƯ C CÁC D ÁN U TƯ XÂY D NG CƠ B N TRONG TOÀN NGÀNH: Trách nhi m th c hi n qu n lý Nhà nư c c a các d án u tư xây d ng cơ b n toàn ngành ngân hàng ư c th c hi n theo i u 6 LQL T & XD như sau: 1. Hàng năm các chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c, các ơn v tr c thu c h th ng Ngân hàng Nhà nư c có nhu c u xây d ng cơ b n ph i l p t trình xin ch trương xây d ng và l p k ho ch v n u tư xây d ng cơ b n g i v Ngân hàng Nhà nư c Trung
  5. ương trư c ngày 15/10 hàng năm cho k ho ch năm sau. Các Ngân hàng thương m i qu c doanh, T ng công ty vàng b c á quý l p k ho ch u tư xây d ng cơ b n, ăng ký xây d ng và s d ng v n hàng năm c a c h th ng g i Ngân hàng Nhà nư c t p h p xem xét theo th i gian trên. C c qu n tr Ngân hàng Nhà nư c có trách nhi m t ng h p k ho ch u tư xây d ng cơ b n chung c a toàn ngành (có phân chia t ng h th ng) trình Th ng c xét duy t danh m c công trình, t ng m c v n u tư cho t ng công trình nhóm B c a toàn h th ng Ngân hàng (bao g m các Ngân hàng thương m i qu c doanh, T ng công ty vàng b c á quý và Ngân hàng Nhà nư c). Sau khi ư c Th ng c phê duy t k ho ch, C c qu n tr t p h p h sơ các d án nhóm B trình Th ng c xem xét v quy ho ch phát tri n và n i dung kinh t k thu t c a t ng d án. Sau ó xin ý ki n th ng nh t c a B K ho ch và u tư v k ho ch u tư làm cơ s phê duy t d án. Các ơn v ch ư c th c hi n xây d ng công trình khi ã có danh m c ư c Th ng c phê duy t trong k ho ch hàng năm. Trư ng h p có yêu c u m i ho c thay i ph i có văn b n báo cáo Th ng c Ngân hàng Nhà nư c xin duy t i u ch nh và ư c ch p nh n m i ư c th c hi n. 2. T t c các công trình xây d ng cơ b n không phân bi t ngu n v n, hình th c u tư cũng như quy nh thNm quy n phê duy t u tư, các ơn v xin xây d ng ph i l p d án u tư. Riêng d án nhóm B c a các Ngân hàng thương m i qu c doanh, T ng công ty vàng b c á quý trư c khi trình Th ng c phê duy t ph i có ý ki n tham gia c a Giám c Ngân hàng Nhà nư c t nh trên a bàn. D án nhóm C (có m c v n t 2t ng tr lên) c a các Ngân hàng thương m i qu c doanh, T ng công ty vàng b c á quý trên a bàn ph i báo cáo k ho ch Giám c Ngân hàng Nhà nư c t nh tham gia ý ki n v quy mô phát tri n và n i dung d án theo ch trương quy ho ch c a ngành. 3. Ngân hàng Nhà nư c qu n lý v n u tư xây d ng cơ b n i v i các d án do Ngân hàng Nhà nư c c p. Các d án u tư xây d ng cơ b n s d ng v n t có c a các Ngân hàng thương m i qu c doanh, T ng công ty vàng b c á quý do H i ng qu n tr c a Ngân hàng qu n lý và c p v n. 4. C c qu n tr th a l nh Th ng c có trách nhi m hư ng d n, ch o, ki m tra các ch u tư thu c h th ng Ngân hàng Nhà nư c và H i ng qu n tr các Ngân hàng thương m i qu c doanh, T ng công ty vàng b c á quý Vi t Nam th c hi n úng i u l qu n lý u tư và xây d ng s 42/CP c a Chính ph ã ban hành ngày 16 tháng 7 năm 1996. 5. V trư ng V K toán - Tài chính có trách nhi m cân i ngu n v n u tư xây d ng cơ b n hàng năm và hư ng d n, ki m tra, qu n lý, theo dõi các ngu n v n u tư xây d ng cơ b n theo quy nh c a Nhà nư c và c a ngành i v i các công trình thu c Ngân hàng Nhà nư c qu n lý. 6. V t ng ki m soát Ngân hàng Nhà nư c có trách nhi m ki m tra, ki m soát vi c ch p hành các quy nh v xây d ng cơ b n c a Nhà nư c và c a ngành i v i các công trình Ngân hàng Nhà nư c c p v n qu n lý.
  6. 7. T ng ki m soát các Ngân hàng thương m i qu c doanh, T ng công ty vàng b c á quý có trách nhi m thư ng xuyên ki m tra, ki m soát các công trình thu c h th ng mình th c hi n các ch quy nh v xây d ng cơ b n c a Nhà nư c và c a ngành. 8. Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nư c có trách nhi m thanh tra các công trình xây d ng cơ b n trong toàn ngành xét th y có d u hi u l i d ng, tham ô, vi ph m i u l qu n lý u tư và xây d ng. 9. Thông tư này có hi u l c k t ngày ký. Nh ng văn b n c a Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n trư c ây trái v i Thông tư này u không có hi u l c thi hành. Trong quá trình t ch c th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c, ngh các ơn v ph n ánh k p th i v Ngân hàng Nhà nư c Trung ương nghiên c u gi i quy t. Nguy n Ng c Oánh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản