Thông tư số 01/1999/TT-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
127
lượt xem
20
download

Thông tư số 01/1999/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/1999/TT-BXD về việc hướng dẫn lập dự toán công trình xây dựng cơ bản theo Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 01/1999/TT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/1999/TT-BXD Hà N i, ngày 16 tháng 1 năm 1999 THÔNG TƯ C A B XÂY D NG S 01/1999/TT-BXD NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 1999 HƯ NG D N L P D TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N THEO LU T THU GIÁ TRN GIA TĂNG VÀ THU THU NH P DOANH NGHI P Căn c Ngh nh s 28/1998/N -CP ngày11/5/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu Giá tr gia tăng; Ngh nh s 30/1998/N -CP ngày 13/5/1998 quy nh chi ti t thi hành Lu t thu Thu nh p doanh nghi p; Căn c Ngh nh s 28/CP ngày 28/3/1997 c a Chính ph v i m i qu n lý ti n lương, thu nh p trong các doanh nghi p Nhà nư c; Căn c Ch th s 41/1998/CT-TTg ngày 17/12/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c ti p t c t ch c th c hi n các Lu t thu m i; Căn c Thông tư s 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 28/1998/N -CP; qu n lý ch t ch v n u tư xây d ng cơ b n, ưa công tác l p và qu n lý giá phù h p v i cơ ch qu n lý m i; sau khi th ng nh t v i B Tài chính, B Xây d ng hư ng d n l p d toán công trình xây d ng cơ b n theo Lu t Thu Giá tr gia tăng và Thu thu nh p doanh nghi p như sau: I- I V I GIÁ TRN D TOÁN XÂY L P Giá tr d toán xây l p sau thu c a công trình xây d ng bao g m giá tr d toán xây l p trư c thu và kho n thu giá tr gia tăng u ra. Trong ó: 1- Giá tr d toán xây l p trư c thu : Giá tr d toán xây l p trư c thu là m c giá tính thu giá tr gia tăng, bao g m các chi phí tr c ti p, chi phí chung và thu nh p ch u thu tính trư c. Các chi phí trên ư c xác nh theo m c tiêu hao v v t tư, lao ng, s d ng máy.... và m t b ng giá khu v c t ng th i kỳ do các cơ quan có thNm quy n ban hành. 1.1- Chi phí t c ti p: Bao g m chi phí v t li u, chi phí nhân công và chi phí s d ng máy thi công ư c xác nh d a trên cơ s kh i lương xây l p tính theo thi t k ư c duy t và ơn giá xây d ng cơ b n c a công tác xây l p tương ng. 1.1.1- Chi phí v t li u:
  2. Bao g m v t li u chính, v t li u ph , các v t li u luân chuy n ư c tính theo ơn giá xây d ng cơ b n ( ơn giá c a các t nh, thành ph ho c ơn giá công trình). M c giá các lo i v t tư, v t li u tính chi phí v t li u trong ơn giá xây d ng cơ b n chưa bao g m kho n thu giá tr gia tăng u vào mà doanh nghi p xây d ng ng tr khi mua v t tư, v t li u ph c v xây l p công trình. Khi có s thay i giá c v t li u thì căn c vào m c giá chưa có thu giá tr gia tăng trong thông báo t ng th i kỳ c a cơ quan có thNm quy n công b và m c giá ã tính trong ơn giá xây d ng cơ b n xác nh ph n chênh l ch và ưa tr c ti p vào chi phí v t li u trong d toán. 1.1.2- Chi phí nhân công Chi phí phân công trong d toán xây l p bao g m lương cơ b n, các kho n ph c p có tính ch t lương và các chi phí theo ch i v i công nhân xây l p mà có th khoán tr c ti p cho ngư i lao ng tính cho m t ngày công nh m c. Theo nguyên t c này chi phí nhân công trong ơn giá xây d ng cơ b n ư c xác nh như sau: - i v i ơn giá c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương kho n chi phí nhân công ư c tính v i m c lương t i thi u là 144.000 /tháng, c p b c ti n lương theo b ng lương A6 kèm theo Ngh nh s 05/CP ngày 26/1/1994 c a Chính ph , ph c p lưu ng m c th p nh t 20% ti n lương t i thi u, ph c p không n nh s n xu t m c bình quân 10%, m t s kho n lương ph (ngh l , t t, phép...) b ng 12% và m t s chi phí có th khoán tr c ti p cho ngư i lao ng tính b ng 4% so v i lương cơ b n. i v i các công trình ư c hư ng thêm các kho n lương ph , ph c p lương và các ch chính sách khác chưa tính trong thành ph n ơn giá XDCB ã nêu trên ho c ư c hư ng ph c p lưu ng m c cao hơn 20% hay hư ng ph c p không n nh s n xu t m c cao hơn 10% thì ư c b sung các kho n này vào chi phí nhân công theo hư ng d n b ng t ng h p giá tr d toán xây l p như ph l c 1 kém theo. - i v i ơn giá xây d ng cơ b n công trình: ưa tr c ti p vào ơn giá các kho n lương cơ b n, ph c p có tính ch t lương và các ch i v i công nhân xây l p mà công trình ư c hư ng theo cách tính trên. 1.1.3- Chi phí máy thi công: ư c tính theo b ng giá ca máy, thi t b thi công do B Xây d ng ban hành (Quy t nh s 1260/1998/Q -BXD ngày 28/11/1998). Trong ó chi phí nhân công th i u khi n, s a ch a máy, thi t b thi công ã bao g m các n i dung như i m 1.1.2 nói trên. M t s chi phí thu c các thông s tính trong giá ca máy, thi t b thi công (như xăng, d u, i n năng,...) chưa tính thu giá tr gia tăng u vào. 1.2- Chi phí chung: ư c tính b ng t l ph n trăm (%) so v i chi phí nhân công trong d toán xây l p. Kho n chi phí chung này quy nh theo t ng lo i công trình t i ph l c 2.
  3. M t s kho n m c chi phí thu c các thông s tính trong chi phí chung chưa tính thu giá tr gia tăng u vào. 1.3- Thu nh p ch u thu tính trư c: Trong d toán xây l p công trình, m c thu nh p ch u thu tính trư c b ng t l ph n trăm (%) so v i chi phí tr c ti p và chi phí chung theo t ng lo i công trình quy nh t i ph l c 2. Kho n thu nh p ch u thu tính trư c s d ng n p thu thu nh p doanh nghi p và m t s kho n chi phí ph i n p, ph i tr khác. Ph n còn l i ư c trích l p các qu theo Quy ch qu n lý tài chính và h ch toán kinh doanh i v i doanh nghi p Nhà nưóc ban hành kèm theo Ngh nh s 59/CP ngày 3/10/1996 c a Chính Ph . 2- Thu giá tr gia tăng u ra: Thu giá tr gia tăng u ra s d ng tr s thu giá tr gia tăng u vào mà doanh nghi p xây d ng ã ng trư c khi mua các lo i v t tư, v t li u, nhiên li u, năng lư ng... nhưng chưa ư c tính vào chi phí v t li u, chi máy thi công và chi phí chung trong d toán xây l p trư c thu và ph n thu giá tr gia tăng mà doanh nghi p xây d ng ph i n p. M c thu su t thu giá tr gia tăng u ra ư c tính theo quy nh i v i công tác xây d ng, l p t. Trình t xác nh giá tr d toán xây l p theo các nguyên t c nêu trên ư c quy nh t i ph l c 1 kèm theo Thông tư này. II- I V I CÁC CHI PHÍ KHÁC TRONG T NG D TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY D NG 1- V chi phí kh o sát xây d ng: D toán chi phí kh o sát xây d ng l p theo nh m c d toán kh o sát xây d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 177/BXD-VKT ngày 17/7/1995 và Thông tư hư ng d n l p và qu n lý giá kh o sát xây d ng s 22/BXD-VKT ngày 17/7/1995 c a B Xây d ng. Khi áp d ng thu giá tr gia tăng thì d toán chi phí này ư c xác nh như sau: 1.1- D toán chi phí kh o sát xây d ng trư c thu b ng d toán chi phí kh o sát xây d ng tính theo quy nh nói trên nhân v i h s i u ch nh K = 0,95. 1.2- D toán chi phí kh o sát xây d ng sau thu b ng d toán chi phí kh o sát xây d ng trư c thu nêu i m 1.1 c ng (+) thêm kho n thu giá tr gia tăng u ra theo quy nh. 2- V chi phí thi t k : D toán chi phí thi t k tính theo b n giá thi t k công trình xây d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 179/BXD-VKT ngày 17/7/1995 c a B Xây d ng. Khi áp d ng thu giá tr gia tăng thì d toán chi phí công tác này dư c xác nh như sau:
  4. 2.1- D toán chi phí thi t k trư c thu b ng d toán chi phí thi t k tính theo quy nh nói trên nhân v i h s i u ch nh K = 0,96. 2.2- D toán chi phí thi t k sau thu b ng d toán chi phí thi t k trư c thu nêu i m 2.1 c ng (+) thêm kho n thu giá tr gia tăng u ra theo quy nh. i v i công tác xây d ng quy ho ch xây d ng ô th khi áp d ng thu giá tr gia tăng thì d toán chi phí ư c xác nh như i v i d toán chi phí thi t k công trình xây d ng nói trên, nhưng trên cơ s b ng giá quy ho ch xây d ng ô th ban hành kèm theo Quy t nh s 502/BXD-VKT ngày 18/9/1996 c a B Xây d ng. 3- V các chi phí thNm nh và tư v n u tư, xây d ng: Chi phí thNm nh và tư v n u tư, xây d ng tính theo Quy t nh s 501/BXD-VKT ngày 18/9/1996 c a B Xây d ng. Khi áp d ng thu giá tr gia tăng thì chi phí cho công vi c này ư c xác nh như sau: 3.1- Chi phí trư c thu b ng m c chi phí tính theo t l ph n trăm (%) quy nh nói trên nhân v i giá tr xây l p (ho c giá tr xây l p và giá tr thi t b ho c giá tr thi t b ) trư c thu . 3.2- Chi phí sau thu b ng m c chi phí trư c thu nêu i m 3.1 c ng (+) thêm kho n thu giá tr gia tăng u ra theo quy nh. III- T CH C TH C HI N: Cách l p d toán công trình xây d ng cơ b n theo hư ng d n trên ây áp d ng th ng nh t trong c nư c t ngày 01/01/1999. Nh ng quy nh trư c dây trái v i quy nh trong thông tư này u không còn hi u l c. Các văn b n c a các ngành, a phương hư ng d n vi c l p d toán các công trình c a ngành và a pương không ư c trái v i nh ng quy nh trong Thông tư này. i v i các công trình xây d ng có chuy n ti p t năm trư c sang năm 1999 thì Ch u tư và ơn v nh n th u công trình ph i l p biên b n theo m u bi u c a B Tài chính, xác nh giá tr kh i lư ng xây d ng ã th c hi n n ngày 31/12/1998 và kh i lư ng xây dưng còn l i th c hi n t 01/01/1999 áp d ng thu giá tr gia tăng và thu thu nh p doanh nghi p theo nguyên t c sau: - i v i kh i lư ng công trình, h ng m c công trình ã th c hi n n ngày 31/12/1998 không tính thu giá tr gia tăng. - i v i kh i lư ng công trình, h ng m c công trình th c hi n t ngày 01/01/1999 thì ư c tính toán theo hư ng d n t i thông tư này. có căn c l p l i b ơn giá xây d ng cơ b n m i áp d ng t ngày 01/01/1999 ngh U ban nhân dân các t nh, thành ph ch o Liên S xây d ng - Tài chính - V t giá xác nh giá các lo i v t tư, v t li u xây d ng theo nguyên t c gi m c giá ã hình thành t cu i năm 1998, giá này ã bao g m c thu giá tr gia tăng.
  5. Trong quá trình áp d ng n u có v n vư ng m c ho c chưa phù h p, ngh các ngành, a phương ph n ánh v B Xây d ng nghiên c u gi i quy t. ng Nghiêm Chính ( ã ký) PH L C 1 B NG T NG H P GIÁ TRN D TOÁN XÂY L P CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N STT Kho n m c chi phí Cách tính K t qu I Chi phí tr c ti p 1 Chi phí v t li u m VL Qj x Djvl + Clvl j =1 2 Chi phí nhân công m F1 F2 NC Qj x Djnc (1+ + ) j=1 h1n h2n 3 Chi phí máy thi công m M Qj x Djm j=1 C ng tr c ti p phí VL + NC + M T II Chi phí chung P x NC C III Thu nh p ch u thu tính trư c (T + C) x T l quy nh TL Giá tr d toán xây l p trư c (T + C + TL) Z thu IV Thu Giá tr gia tăng u ra Z x TGTGT VAT Giá tr d toán xây l p sau (T + C + TL) + VAT Gxl thu
  6. Trong ó: Qj: kh i lư ng công tác xây l p th j Djvl, Djnc, Djm: chi phí v t li u, nhân công, máy thi công trong ơn giá XDCB c a công tác xây l p th j F1: Các kho n ph c p lương (n u có) tính theo ti n lương t i thi u mà chưa ư c tính ho c chưa trong ơn giá XDCB F2: Các kho n ph c p lương (n u có) tính theo ti n lương c p b c mà chưa ư c tính ho c chưa trong ơn giá XDCB. h1n: H s bi u th quan h gi a chi phí nhân công trong ơn giá so v i ti n lương t i thi u c a các nhóm lương th n - Nhóm I : h1.1 = 2,342 - Nhóm II : h1.2 = 2,493 - Nhóm III : h1.3 = 2,638 - Nhóm IV : h1.3 = 2,796 h2n: H s bi u th quan h gi a chi phí nhân công trong ơn giá so v i ti n lương c p b c c a các nhóm lương th n. - Nhóm I : h2.1 = 1,378 - Nhóm II : h2.2 = 1,370 - Nhóm III : h2.3 = 1,363 - Nhóm IV : h2.3 = 1,357 P: nh m c chi phí chung (%). TL : Thu nh p ch u thu tính trư c (%). Gxl : Giá tr d toán xây l p sau thu . CLvl : Chênh l ch v t li u (n u có). TGTGT : M c thu su t thu Giá tr gia tăng quy nh cho công tác xây d ng, l p t. VAT : T ng s thu giá tr gia tăng u ra (g m thu giá tr gia tăng u vào tr khi mua các lo i v t tư, v t li u, nhiên li u, năng lư ng... và ph n thu giá tr gia tăng mà doanh nghi p xây d ng ph i n p). PH L C S 2
  7. NNH M C CHI PHÍ CHUNG VÀ THU NH P CHNU THU TÍNH TRƯ C ơn v tính: % S Lo i công trình, công tác xây l p Chi Thu nh p ch u phí thu tính trư c TT chung 1 Xây d ng công trình dân d ng thông thư ng 55,0 5,5 2 Xây d ng nhà bê tông t m l n, l p d ng k t c u 63,5 5,5 thép 3 Xây d ng công trình công nghi p, dân d ng c bi t 67,5 5,5 4 Xây d ng công trình thu i n 71,0 5,5 - Riêng XD ư ng h m trong công trình thu i n 74,0 6,5 - Tr m thu i n nh 64,0 5,5 5 L p t i n, nư c, ư ng ng, máy công ngh 63,5 5,5 6 Xây d ng n n ư ng, m t ư ng b 66,0 6 7 Xây d ng m t ư ng s t 67,0 6 8 Xây d ng c u c ng giao thông, tri n à, t u, b n 63,5 6 c ng 9 Xây d ng các công trình bi n 63,5 5,5 10 Xây d ng công trình thu l i (tr l c lư ng dân 64,0 5,5 công nghĩa v ) 11 ào p th công công trình thu l i ê, kè (tr l c 51,0 6 lư ng dân công nghĩa v ) 12 Xây d ng công trình thông tin bưu i n, thông tin 70,0 5,5 tín hi u ư ng s t 13 L p t b xăng d u, ư ng ng d n xăng d u trong 63,5 6 kho 14 L p t ư ng ng d n d u theo tuy n 66,0 6 15 Xây d ng ư ng dây t i i n, tr m bi n th 71,0 6 16 Xây d ng h m lò 74,0 6,5 17 L p máy trong h m lò, trong ư ng h m 70,0 6,5 18 Tr ng r ng, tr ng cây công nghi p (cao su, chè, cà 60,5 6,5 phê) 19 Làm gi u r ng, khoanh nuôi r ng 55,0 6,5 20 Khai hoang, xây d ng ng ru ng 55,0 5,5
  8. 21 M t s dây chuy n thi công cơ gi i 2,5 5,0 Ghi chú: M c chi phí chung trong m c 21 tính trên chi phí s d ng máy thi công và ch áp d ng i v i công trình, h ng m c công trình s d ng dây chuy n công ngh thi công ng b b ng máy ư c l p thành d toán xây l p riêng.
Đồng bộ tài khoản