Thông tư số 01/1999/TT-NHNN7

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:72

0
91
lượt xem
4
download

Thông tư số 01/1999/TT-NHNN7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/1999/TT-NHNN7 về việc quản lý ngoại hối do Ngân hàng Nhà nước ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/08/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 01/1999/TT-NHNN7

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/1999/TT-NHNN7 Hà N i, ngày 16 tháng 4 năm 1999 THÔNG TƯ C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM S 01/1999/TT-NHNN7 NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 1999 HƯ NG D N THI HÀNH NGH Đ NH S 63/1998/NĐ-CP NGÀY 17/08/1998 C A CHÍNH PH V QU N LÝ NGO I H I Căn c Đi u 45 c a Ngh đ nh s 63/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 1998 c a Chính ph v qu n lý ngo i h i, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam hư ng d n thi hành Ngh đ nh v qu n lý ngo i h i như sau: Ph n th nh t NH NG QUY Đ NH CHUNG Chương 1: Đ I TƯ NG VÀ PH M VI ĐI U CH NH M C I. Đ I TƯ NG ÁP D NG Thông tư này áp d ng đ i v i t ch c, cá nhân Vi t Nam trên lãnh th Vi t Nam và nư c ngoài, t ch c, cá nhân nư c ngoài trên lãnh th Vi t Nam có ngo i h i và ho t đ ng ngo i h i. M C II. PH M VI ĐI U CH NH 1. T i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, m i ho t đ ng ngo i h i c a t ch c, cá nhân ph i tuân theo các quy đ nh c a Ngh đ nh v qu n lý ngo i h i và th c hi n theo hư ng d n c th c a Ngân hàng Nhà nư c t i thông tư này và các quy đ nh pháp lu t khác v ngo i h i và ho t đ ng ngo i h i. 2. T i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, ngo i h i ch đư c lưu hành qua Ngân hàng Nhà nư c, các t ch c tín d ng đư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép ho t đ ng ngo i h i và qua các t ch c, cá nhân đư c phép ho t đ ng ngo i h i theo quy đ nh t i Thông tư này. Ngư i cư trú, ngư i không cư trú là t ch c ho c cá nhân đư c phép thu ngo i t trên lãnh th Vi t Nam theo các quy đ nh dư i đây: a. Ngư i cư trú là t ch c và cá nhân nh n thanh toán b ng ngo i t chuy n kho n theo các h p đ ng u thác xu t nh p kh u (gi a hai đơn v u thác và nh n u thác);
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b. Ngư i cư trú là t ch c nh n ngo i t chuy n kho n thông qua vi c th c hi n đi u chuy n ngo i t trong n i b (gi a đơn v có tư cách pháp nhân v i đơn v h ch toán ph thu c và ngư c l i); c. Ngư i cư trú, ngư i không cư trú là t ch c đư c phép làm các d ch v qu c t thu c các ngành hàng không, hàng h i, bưu chính vi n thông, bưu đi n, b o hi m, du l ch đư c thu ngo i t b ng chuy n kho n theo các quy đ nh sau đây: Hàng không: Đư c thu ngo i t t vi c: - Bán các ch ng t v n chuy n hành khách, hàng hoá các tuy n đư ng bay qu c t cho m i đ i tư ng; - Bán các ch ng t v n chuy n hành khách, hàng hoá các tuy n đư ng bay n i đ a cho ngư i không cư trú. - Cung ng các d ch v đ i lý hoa tiêu, cung ng nhiên li u, th c ph m và các d ch v khác cho các t bay c a nư c ngoài t i các sân bay qu c t c a Vi t Nam. Hàng h i: Đư c thu ngo i t t vi c: - Bán các ch ng t v n chuy n hàng h i, các tuy n đư ng bi n qu c t cho m i đ i tư ng; - Bán các ch ng t v n chuy n hành khách, hàng hoá các tuy n n i đ a cho ngư i không cư trú; - Cung ng các d ch v đ i lý hoa tiêu, c ng, bi n, cung ng nhiên li u, th c ph m và các d ch v khác cho các hãng tàu bi n nư c ngoài t i các c ng bi n c a Vi t Nam. Bưu đi n - Bưu chính vi n thông: Đư c thu ngo i t t vi c cung c p các d ch v bưu chính, vi n thông qu c t cho ngư i không cư trú là t ch c và cá nhân t i Vi t Nam. B o hi m: Đư c thu phí b ng ngo i t t vi c: - B o hi m hàng hoá xu t nh p kh u, b o hi m v n chuy n hàng không, hàng h i qu c t , b o hi m v d u khí c a m i đ i tư ng; - B o hi m đ i v i các t ch c và cá nhân ngư i không cư trú t i Vi t Nam. Du l ch: Đư c thu ngo i t t vi c t ch c các chuy n đi du l ch qu c t cho m i đ i tư ng. d. Ngư i cư trú là t ch c làm đ i lý đ i ngo i t cho Ngân hàng đư c thu ngo i t t các bàn đ i ngo i t . Vi c đ i ngo i t th c hi n theo Quy ch bàn đ i ngo i t do Ngân hàng Nhà nư c quy đ nh. đ. Ngư i cư trú là t ch c kinh doanh bán hàng mi n thu và cung ng d ch v khu cách ly t i các c a kh u qu c t (Sân bay, h i c ng, c a kh u đư ng b ) và kho ngo i
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. quan đư c niêm y t giá b ng ngo i t và nh n ngo i t t vi c bán hàng hoá và cung ng d ch v . e. Ngư i cư trú là cơ quan thu , cơ quan h i quan, cơ quan công an c a kh u và các cơ quan khác đư c thu các lo i thu , phí th th c nh p c nh t i các c a kh u qu c t và các lo i phí khác b ng ngo i t theo các quy đ nh c a pháp lu t v thu , phí; g. Ngư i cư trú là doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài ho c bên nư c ngoài tham gia h p đ ng h p tác kinh doanh đ u tư vào các lĩnh v c kinh doanh tr s , văn phòng làm vi c, khách s n, b nh vi n qu c t , trư ng h c qu c t và kinh doanh các d ch v khác đư c phép nh n ngo i t chuy n kho n c a ngư i không cư trú đ thanh toán ti n thuê nhà, thuê tr s làm vi c, khách s n ho c thanh toán các lo i vi n phí, h c phí và thanh toán cho các d ch v khác. h. Ngư i không cư trú là cơ quan ngo i giao, cơ quan lãnh s , cơ quan đ i di n các t ch c qu c t ho t đ ng t i Vi t Nam đư c phép thu phí Visa, phí lãnh s và các lo i phí khác b ng ngo i t theo quy đ nh trong đi u ư c qu c t mà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam đã ký k t ho c tham gia; i. Ngư i cư trú là nhà th u nư c ngoài đư c nh n thanh toán b ng ngo i t chuy n kho n t ch đ u tư; các nhà th u ph đư c nh n thanh toán b ng ngo i t chuy n kho n t các nhà th u chính theo các h p đ ng th u đã ký k t; k. Ngư i cư trú là doanh nghi p ho t đ ng trong các lĩnh v c kinh doanh khách s n, nhà hàng, siêu th , c a hàng đư c Ngân hàng u nhi m cho làm đơn v ch p nh n th thanh toán qu c t đư c nh n thanh toán t khách hàng các lo i th có giá tr b ng ngo i t theo thông l qu c t . Vi c thanh toán gi a ngân hàng thanh toán th v i đơn v ch p nh n th ch đư c th c hi n b ng đ ng Vi t Nam. l. Ngư i cư trú là t ch c đư c nh n thanh toán b ng ngo i t chuy n kho n t các doanh nghi p ch xu t và doanh nghi p trong khu ch xu t theo các h p đ ng mua bán hàng hoá, d ch v . m. Ngư i cư trú, ngư i không cư trú là cá nhân đư c phép lưu hành ngo i h i dư i các hình th c c t gi , mang theo ngư i, đư c nh n ngo i t t nư c ngoài g i v , đư c chuy n, mang ra nư c ngoài cho các m c đích đư c phép, đư c g i ngo i t vào Ngân hàng dư i hình th c ti n g i ngo i t cá nhân ho c g i ti t ki m ngo i t theo các quy đ nh t i Thông tư này; Trên lãnh th Vi t Nam, nghiêm c m ngư i cư trú, ngư i không cư trú là t ch c, cá nhân mua bán, thanh toán, cho vay v i nhau b ng ngo i t và niêm y t giá hàng hoá, d ch v b ng ngo i t tr trư ng h p đư c phép quy đ nh trong Thông tư này. n. Ngư i không cư trú và ngư i cư trú là ngư i nư c ngoài đư c nh n lương, thư ng, ph c p b ng ngo i t ti n m t ho c chuy n kho n. 0. Nh ng trư ng h p khác đư c Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c cho phép.
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đ i v i vàng tiêu chu n qu c t thì vi c lưu hành đư c quy đ nh c th t i Chương II Ph n th sáu Thông tư này. 3. Ngư i cư trú là t ch c có các kho n thu ngo i t ti n m t theo quy đ nh t i đi m 2. (đ) M c II Chương I Ph n th nh t thông tư này ph i có gi y phép thu ngo i t ti n m t trong nư c do Ngân hàng Nhà nư c c p. H sơ xin c p gi y phép thu ngo i t ti n m t g i Ngân hàng Nhà nư c (V Qu n lý Ngo i h i) bao g m: a. Đơn xin c p gi y phép thu ngo i t ti n m t (Ph l c 1); b. B n sao công ch ng quy t đ nh thành l p ho c quy t đ nh đ t văn phòng c a t ch c; c. B n sao công ch ng Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh ho c quy t đ nh c a cơ quan có th m quy n cho phép bán hàng mi n thu ho c làm các d ch v qu c t . Trong th i h n 15 (mư i lăm) ngày làm vi c k t ngày nh n đ y đ h sơ h p l , Ngân hàng Nhà nư c s th c hi n vi c c p ho c t ch i c p gi y phép cho t ch c. Trư ng h p t ch i c p gi y phép ph i tr l i cho t ch c b ng văn b n v lý do t ch i. Gi y phép thu ngo i t ti n m t do Ngân hàng Nhà nư c c p là cơ s đ t ch c n p ngo i t ti n m t vào tài kho n t i Ngân hàng. Các t ch c có gi y phép bán hàng và d ch v thu ngo i t ti n m t đã đư c Ngân hàng Nhà nư c c p trư c ngày Thông tư này có hi u l c v n ti p t c đư c ho t đ ng theo gi y phép đã c p và ph i ch p hành các quy đ nh đã ghi trong gi y phép v thu ngo i t ti n m t và ph m vi ho t đ ng kinh doanh thu ngo i t ti n m t. Riêng đ i v i các kho n thu b ng ngo i t ti n m t c a các t ch c ngư i cư trú và ngư i không cư trú quy đ nh t i đi m 2. (e) và 2. (h) M c II Chương I Ph n th nh t Thông tư này thì đư c phép thu theo các quy đ nh c a pháp lu t, không c n ph i xin phép Ngân hàng nhưng khi n p ngo i t ti n m t vào Ngân hàng ph i có công văn gi i trình rõ cho Ngân hàng v n i dung các kho n ngo i t thu đư c. Các trư ng h p khác đư c phép thu ngo i t quy đ nh t i đi m 2 M c II Chương I Ph n th nh t thông tư này có phát sinh nhu c u thu ngo i t ti n m t thì đư c th c hi n thu ngo i t dư i hình th c làm đ i lý đ i ngo i t cho Ngân hàng. Vi c s d ng ngo i t th c hi n theo quy ch bàn đ i ngo i t do Ngân hàng Nhà nư c quy đ nh. 4. Ho t đ ng ngo i h i t i khu v c biên gi i gi a Vi t Nam v i các nư c có chung biên gi i và khu ch xu t đư c th c hi n theo quy đ nh riêng c a Th tư ng Chính ph . Chương 2: ÁP D NG ĐI U Ư C QU C T , T P QUÁN QU C T VÀ PHÁP LU T NƯ C NGOÀI TRONG HO T Đ NG NGO I H I V I NƯ C NGOÀI
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Trong trư ng h p đi u ư c qu c t mà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy đ nh khác v i quy đ nh c a Ngh đ nh v qu n lý ngo i h i thì áp d ng quy đ nh c a đi u ư c qu c t đó. 2. Trong trư ng h p pháp lu t Vi t Nam không c m, các bên tham gia ho t đ ng ngo i h i v i nư c ngoài có tho thu n áp d ng t p quán qu c t ho c pháp lu t nư c ngoài, n u vi c áp d ng đó không gây ra h u qu làm thi t h i đ n l i ích c a Vi t Nam. Chương 3: GI I THÍCH T NG Trong Thông tư này, các t ng quy đ nh trong Ngh đ nh s 63/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 08 năm 1998 c a Chính ph v qu n lý ngo i h i đư c gi i thích như sau: 1. Ngo i h i bao g m: a. Các đ ng ti n h p pháp c a nư c ngoài hi n đang đư c lưu hành dư i các hình th c ti n gi y, ti n kim lo i; b. Các công c thanh toán b ng ti n nư c ngoài như: séc, th thanh toán, h i phi u, ch ng ch ti n g i ngân hàng, ch ng ch ti n g i bưu đi n và các công c thanh toán khác; c. Các lo i gi y t có giá b ng ti n nư c ngoài như: trái phi u Chính ph , trái phi u công ty, kỳ phi u, c phi u và các lo i gi y t có giá khác; d. Quy n rút v n đ c bi t là đ ng ti n do Qu ti n t qu c t phát hành dùng đ d tr và thành toán qu c t cho các nư c h i viên, đư c ký hi u là "SDR"; Đ ng ti n chung Châu âu là đ ng ti n chung c a các nư c thu c c ng đ ng Châu âu dùng đ d tr và thanh toán gi a các nư c thành viên đó. Các đ ng ti n chung khác dùng trong thanh toán qu c t và khu v c; đ. Vàng tiêu chu n qu c t đư c quy đ nh c th t i đi m 8 Chương III "Gi i thích t ng " Ph n th nh t Thông tư này; e. Đ ng ti n đang lưu hành c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam (Đ ng Vi t Nam) trong trư ng h p chuy n vào và chuy n ra kh i lãnh th Vi t Nam ho c đư c s d ng làm công c trong thanh toán qu c t . 2. Ngư i cư trú là t ch c ho c cá nhân, bao g m: a. Doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p tư nhân, công ty, h p tác xã và các t ch c kinh t khác thu c m i thành ph n kinh t c a Vi t Nam đư c thành l p và ho t đ ng kinh doanh t i Vi t Nam (sau đây g i là t ch c kinh t Vi t Nam); b. Doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài tham gia h p đ ng h p tác kinh doanh ho t đ ng theo Lu t đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, chi nhánh công ty nư c ngoài, nhà th u nư c ngoài, nhà th u liên doanh v i nư c ngoài và các t
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ch c kinh t khác có v n nư c ngoài ho t đ ng kinh doanh t i Vi t Nam không theo Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; c. T ch c tín d ng Vi t Nam, t ch c tín d ng liên doanh gi a Vi t Nam v i nư c ngoài, t ch c tín d ng phi ngân hàng 100% v n nư c ngoài, chi nhánh ngân hàng nư c ngoài ho t đ ng kinh doanh t i Vi t Nam (sau đây g i là t ch c tín d ng Vi t Nam); d. Cơ quan nhà nư c, đơn v l c lư ng vũ trang, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, qu xã h i, qu t thi n c a Vi t Nam ho t đ ng t i Vi t Nam; đ. cơ quan đ i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s , l c lư ng vũ trang và các t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, qu xã h i, qu t thi n c a Vi t Nam ho t đ ng nư c ngoài; công dân Vi t Nam làm vi c trong các t ch c này và nh ng cá nhân đi theo h ; e. Văn phòng đ i di n c a t ch c kinh t Vi t Nam, văn phòng đ i di n c a doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài Vi t Nam và Văn phòng đ i di n c a t ch c tín d ng Vi t Nam ho t đ ng t i nư c ngoài; g. Công dân Vi t Nam cư trú t i Vi t Nam; Công dân Vi t Nam cư trú nư c ngoài có th i h n dư i 12 tháng; h. Ngư i nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam có th i h n t 12 tháng tr lên; i. Công dân Vi t Nam đi du l ch, h c t p, ch a b nh và thăm vi ng nư c ngoài (không k th i h n). 3. Ngư i không cư trú là t ch c ho c cá nhân, bao g m: a. T ch c kinh t nư c ngoài đư c thành l p và ho t đ ng kinh doanh t i nư c ngoài; b. T ch c kinh t Vi t Nam, doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài Vi t Nam ho t đ ng kinh doanh t i nư c ngoài; c. T ch c tín d ng Vi t Nam, t ch c tín d ng nư c ngoài Vi t Nam đư c thành l p và ho t đ ng kinh doanh t i nư c ngoài; d. Cơ quan Nhà nư c, đơn v l c lư ng vũ trang, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, qu xã h i, qu t thi n c a nư c ngoài ho t đ ng t i nư c ngoài; đ. Cơ quan đ i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s , cơ quan đ i di n c a t ch c qu c t , cơ quan đ i di n c a t ch c liên chính ph , cơ quan đ i di n c a các t ch c phi chính ph , l c lư ng vũ trang và các t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, qu xã h i, qu t thi n c a nư c ngoài ho t đ ng t i Vi t Nam; ngư i nư c ngoài làm vi c trong các t ch c này và nh ng cá nhân đi theo h ;
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. e. Văn phòng đ i di n c a t ch c kinh t nư c ngoài; văn phòng đ i di n c a t ch c tín d ng nư c ngoài ho t đ ng t i Vi t Nam; g. Ngư i nư c ngoài cư trú t i nư c ngoài; ngư i nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam có th i h n dư i 12 tháng; h. Công dân Vi t Nam cư trú nư c ngoài có th i h n t 12 tháng tr lên; i. Ngư i nư c ngoài đ n du l ch, h c t p, ch a b nh và thăm vi ng t i Vi t Nam (không k th i h n); Trong trư ng h p chưa xác đ nh đư c t ch c, cá nhân là Ngư i cư trú hay Ngư i không cư trú thì Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c quy t đ nh. 4. Ho t đ ng ngo i h i là các ho t đ ng đ u tư, vay, cho vay, b o lãnh, mua, bán và các giao d ch khác v ngo i h i. 5. T giá h i đoái là giá c a m t đơn v ti n t nư c ngoài tính b ng đơn v ti n t c a Vi t Nam. 6. Ngo i t là đ ng ti n c a m t qu c gia khác ho c đ ng ti n chung c a nhi u qu c gia. 7. Ngo i t ti n m t là ti n gi y, ti n kim lo i, séc du l ch và công c thanh toán tương t khác b ng ngo i t theo quy đ nh c a pháp lu t. 8. Vàng tiêu chu n qu c t là vàng kh i, vàng th i, vàng mi ng, vàng lá có ch t lư ng t 99,5% và tr ng lư ng t 1 kg tr lên, có nhãn hi u c a nhà s n xu t vàng đư c Hi p h i vàng, S giao d ch vàng qu c t công nh n. Danh sách các nhà s n xu t vàng đư c Hi p h i vàng, S giao d ch vàng qu c t công nh n quy đ nh t i Ph l c 2 c a Thông tư này. 9. Ngân hàng đư c phép là các ngân hàng thương m i, ngân hàng phát tri n, ngân hàng đ u tư, ngân hàng chính sách, ngân hàng h p tác và các lo i hình ngân hàng khác hi n đang ho t đ ng t i Vi t Nam đư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép ho t đ ng kinh doanh ngo i h i. 10. Bàn đ i ngo i t là t ch c đư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép th c hi n các ho t đ ng thu đ i ngo i t ti n m t. Bàn đ i ngo i t có th do t ch c tín d ng đư c phép ho t đ ng ngo i h i tr c ti p th c hi n ho c u nhi m cho t ch c khác làm đ i lý. 11. Giao d ch vãng lai là các giao d ch gi a ngư i cư trú và ngư i không cư trú v hàng hoá, d ch v , thu nh p t đ u tư tr c ti p, thu nh p t đ u tư vào các gi y t có giá, lãi vay và lãi ti n g i nư c ngoài, chuy n ti n m t chi u và các giao d ch tương t khác theo quy đ nh c a pháp lu t. Chuy n ti n m t chi u trong giao d ch vãng lai đư c hi u là các giao d ch chuy n ti n t nư c ngoài vào Vi t Nam hay t Vi t Nam ra nư c ngoài qua Ngân hàng, qua bưu
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. đi n mang tính ch t tài tr , vi n tr , giúp đ gia đình, s d ng chi tiêu cá nhân không có liên quan đ n vi c thanh toán hàng hoá và d ch v . 12. Thanh toán vãng lai là vi c th c hi n thu - chi cho các giao d ch vãng lai đư c quy đ nh c th t i Ph l c 3 c a Thông tư này. 13. Giao d ch v n là các giao d ch chuy n v n vào Vi t Nam, chuy n v n t Vi t Nam ra nư c ngoài trong lĩnh v c đ u tư tr c ti p, đ u tư vào các gi y t có giá, vay và tr n nư c ngoài, cho vay và thu h i n nư c ngoài và các hình th c đ u tư khác theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam làm tăng ho c gi m tài s n có ho c tài s n n gi a ngư i cư trú v i ngư i không cư trú. 14. Chuy n v n là vi c th c hi n chuy n v n t nư c ngoài vào Vi t Nam ho c chuy n v n t Vi t Nam ra nư c ngoài cho các giao d ch v n đư c quy đ nh c th t i Ph l c 4 c a Thông tư này. 15. Đ u tư tr c ti p là vi c nhà đ u tư nư c ngoài đưa vào Vi t Nam v n b ng ti n ho c b t kỳ tài s n nào đ ti n hành các ho t đ ng đ u tư theo quy đ nh c a Lu t đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam hay nhà đ u tư Vi t Nam đ u tư ra nư c ngoài b ng ti n ho c b t kỳ tài s n nào đ ti n hành ho t đ ng đ u tư theo pháp lu t đ u tư c a Vi t Nam và nư c ngoài. 16. Đ u tư vào các gi y t có giá là vi c đ u tư vào c phi u, trái phi u, các công c trên th trư ng ti n t và các công c tài chính tương lai đư c phát hành t i Vi t Nam hay vi c ngư i cư trú đ u tư vào gi y t có giá phát hành nư c ngoài. 17. Vay và tr n nư c ngoài là ngư i cư trú vay và th c hi n nghĩa v tr n v i ngư i không cư trú dư i m i hình th c đư c h ch toán b ng ngo i t . 18. Cho vay và thu h i n nư c ngoài là vi c ngư i cư trú cho vay và thu h i n đ i v i ngư i không cư trú dư i m i hình th c đư c h ch toán b ng ngo i t . 19. Tài kho n nư c ngoài là tài kho n c a ngư i cư trú m t i các ngân hàng ho t đ ng ngoài lãnh th Vi t Nam. Ph n th hai M TÀI KHO N, S D NG NGO I T C A NGƯ I CƯ TRÚ VÀ NGƯ I KHÔNG CƯ TRÚ Chương 1: ĐI U KI N, TH T C M VÀ S D NG TÀI KHO N TI N G I NGO I T TRONG NƯ C C A NGƯ I CƯ TRÚ M C I. Đ I V I NGƯ I CƯ TRÚ LÀ T CH C 1. Đi u ki n m tài kho n. Ngư i cư trú là t ch c có các ngu n thu ngo i t t các giao d ch vãng lai, các giao d ch v n và các ngu n thu ngo i t nói t i di m 2 M c II Chương I Ph n th nh t
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Thông tư này đư c m và duy trì tài kho n ti n g i ngo i t t i các ngân hàng đư c phép. 2. Th t c m , đóng tài kho n. Ngư i cư trú là t ch c khi m , đóng tài kho n ti n g i ngo i t th c hi n theo các th t c do Ngân hàng đư c phép nơi m tài kho n quy đ nh. 3. S d ng tài kho n. Ph n thu. Ngư i cư trú là t ch c có tài kho n ti n g i ngo i t đư c thu ngo i t vào tài kho n t các ngu n sau đây: a. Thu chuy n kho n t nư c ngoài vào; b. Thu chuy n kho n trong nư c đ i v i các kho n đư c phép thu theo quy đ nh t i đi m 2 M c II Chương I Ph n th nh t thông tư này; c. Thu chuy n kho n trong nư c t vi c phát hành gi y t có giá b ng ngo i t ; các kho n lãi thu t vi c đ u tư vào các gi y t có giá b ng ngo i t ; d. Thu chuy n kho n trong nư c t vi c mua ngo i t c a các t ch c tín d ng đư c phép ho t đ ng ngo i h i ; đ. Thu ngo i t ti n m t n p vào (đ i v i ngư i cư trú là các t ch c quy đ nh t i đi m 2 M c II, Chương I, Ph n th nh t c a thông tư này ho c đư c Ngân hàng nhà nư c cho phép thu ngo i t ti n m t khi xu t kh u hàng hoá và d ch v ); e. Thu ngo i t ti n m t mang t nư c ngoài n p vào (có xác nh n H i quan c a kh u); g. Các ngu n thu ngo i t khác dư i hình th c chuy n kho n ho c n p ngo i t ti n m t khi đư c Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c cho phép. Ph n chi. Ngư i cư trú là t ch c có tài kho n ti n g i ngo i t đư c chi ngo i t t tài kho n vào các m c đích sau đây: a. Chi thanh toán ti n nh p kh u hàng hoá và d ch v cho nư c ngoài (k c các chi phí phát sinh liên quan đ n xu t nh p kh u hàng hoá và d ch v ); b. Chi thanh toán ti n hàng hoá và d ch v cho các t ch c và cá nhân trong nư c đư c phép thu ngo i t theo quy đ nh t i đi m 2 M c II Chương I Ph n th nh t thông tư này; c. Chi tr n g c, lãi và các chi phí phát sinh khác c a các kho n vay b ng ngo i t c a Ngân hàng trong nư c và vay nư c ngoài theo các quy đ nh hi n hành; d. Bán ngo i t cho các t ch c tín d ng đư c phép ho t đ ng ngo i h i;
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. đ. Đ u tư vào các lo i gi y t có giá đư c phát hành b ng ngo i t và các lo i ch ng khoán đư c pháp lu t cho phép; Chi thanh toán ti n g c, lãi các lo i gi y có giá và các lo i ch ng khoán b ng ngo i t ; e. Chuy n đ i ra các công c thanh toán khác b ng ngo i t như: séc, th thanh toán và các công c thanh toán khác; ho c chuy n đ i ra các lo i ngo i t khác theo quy đ nh c a Ngân hàng đư c phép; g. Góp v n th c hi n d án đ u tư theo quy đ nh c a pháp lu t v đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; h. Chuy n ngo i t ra nư c ngoài (c a nhà đ u tư nư c ngoài) theo các quy đ nh c a Lu t đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và các quy đ nh khác có liên quan; i. Chuy n ngo i t đ u tư ra nư c ngoài theo quy đ nh c a pháp lu t v đ u tư nư c ngoài c a Vi t Nam; k. Rút ngo i t ti n m t, chuy n kho n chi cho cá nhân làm vi c cho t ch c khi đư c c ra nư c ngoài và chi tr lương, thư ng và ph c p khác cho ngư i không cư trú và ngư i cư trú là ngư i nư c ngoài làm vi c cho t ch c đó; Đ i v i ngư i cư trú là doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài tham gia h p đ ng h p tác kinh doanh, t ch c tín d ng n u có các quy đ nh riêng v vi c s d ng ngo i t t i các văn b n pháp lu t khác thì đư c s d ng ngo i t vào các m c đích theo quy đ nh t i các văn b n đó. M C II. Đ I V I NGƯ I CƯ TRÚ LÀ CÁ NHÂN 1. Đi u ki n m tài kho n Ngư i cư trú là cá nhân có ngo i t t nư c ngoài chuy n vào qua Ngân hàng ho c mang theo ngư i khi nh p c nh vào Vi t Nam có xác nh n H i quan c a kh u và các ngu n thu ngo i t h p pháp khác t i Vi t Nam đư c m và duy trì tài kho n ti n g i ngo i t t i các Ngân hàng đư c phép. 2. Th t c đóng m tài kho n. Th t c m , đóng tài kho n ti n g i ngo i t c a ngư i cư trú là cá nhân do Ngân hàng đư c phép m tài kho n quy đ nh. 3. S d ng tài kho n. Ph n thu: Ngư i cư trú là cá nhân có tài kho n ti n g i ngo i t đư c thu ngo i t vào tài kho n t các ngu n sau đây: a. Thu ngo i t chuy n kho n t nư c ngoài vào theo các h p đ ng xu t kh u hàng hoá và d ch v ho c t ngu n tài tr , vi n tr đư c pháp lu t cho phép; b. Thu ngo i t ti n m t mang t nư c ngoài n p vào (có xác nh n c a H i quan c a kh u);
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c. Thu ngo i t chuy n kho n dư i hình th c cho, t ng, th a k phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t; d. Thu ngo i t chuy n kho n ho c ti n m t trong nư c t vi c đư c phép nh n lương, thư ng và ph c p khác b ng ngo i t ; đ. Các kho n thu ngo i t khác đư c Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c cho phép. Ph n chi: Ngư i cư trú là cá nhân có tài kho n ti n g i ngo i t đư c chi ngo i t t tài kho n vào các m c đích sau đây: a. Chi thanh toán ti n nh p kh u hàng hóa và d ch v cho t ch c và cá nhân nư c ngoài; b. Chi thanh toán ti n hàng hoá và d ch v cho t ch c và cá nhân trong nư c đư c phép thu ngo i t theo quy đ nh t i đi m 2 m c II Chương I Ph n th nh t Thông tư này; c. Chuy n ra nư c ngoài (b ng chuy n kho n ho c ti n m t) đ s d ng cho c c m c đích cá nhân theo quy đ nh t i Chương IV Ph n th ba; Chương V Ph n th tư c a Thông tư này; d. Bán cho các t ch c tín d ng đư c phép ho t đ ng ngo i h i; đ. Rút ngo i t ti n m t đ s d ng vào m c đích c t gi , g i ti t ki m ngo i t và các m c đích khác đư c pháp lu t cho phép; e. Đ u tư vào các gi y t có giá b ng ngo i t ; g. Chuy n đ i ra các công c thanh toán khác b ng ti n nư c ngoài như séc, th thanh toán và các công c thanh toán khác ho c đư c chuy n đ i ra các lo i ngo i t khác theo quy đ nh c a Ngân hàng đư c phép; h. Cho, t ng, th a k theo quy đ nh c a pháp lu t; i. Ngư i cư trú là cá nhân ngư i nư c ngoài đư c phép chuy n ra nư c ngoài s ngo i t có trên tài kho n ngo i t c a mình theo quy đ nh t i đi m 3 M c II Chương IV Ph n th ba Thông tư này. 4. G i ti t ki m ngo i t Ngư i cư trú là cá nhân có ngo i t đư c g i ti t ki m ngo i t t i các Ngân hàng đư c phép. Ngư i g i ti t ki m ngo i t đư c hư ng lãi su t b ng ngo i t và đư c rút ra c g c và lãi b ng ngo i t theo th l ti n g i ti t ki m ngo i t . Chương 2: ĐI U KI N, TH T C M VÀ S D NG TÀI KHO N TI N G I NGO I T TRONG NƯ C C A NGƯ I KHÔNG CƯ TRÚ M C I. Đ I V I NGƯ I KHÔNG CƯ TRÚ LÀ T CH C HI N ĐANG HO T Đ NG T I VI T NAM
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Đi u ki n m tài kho n. Ngư i không cư trú là t ch c hi n đang ho t đ ng t i Vi t Nam có ngo i t t nư c ngoài chuy n vào qua Ngân hàng ho c mang theo ngư i khi nh p c nh vào Vi t Nam có xác nh n H i quan c a kh u và các ngu n thu ngo i t h p pháp khác t i Vi t Nam đư c m và duy trì tài kho n ti n g i ngo i t t i các Ngân hàng đư c phép. 2. Th t c m , đóng tài kho n. Th t c m , đóng tài kho n ti n g i ngo i t c a Ngư i không cư trú là t ch c do Ngân hàng đư c phép nơi m tài kho n quy đ nh. 3. S d ng tài kho n. Ph n thu. Ngư i không cư trú là t ch c hi n đang ho t đ ng t i Vi t Nam có tài kho n ti n g i ngo i t đư c thu ngo i t vào tài kho n t các ngu n sau đây: a. Thu ngo i t chuy n kho n t nư c ngoài vào; b. Thu ngo i t chuy n kho n t tài kho n c a ngư i không cư trú khác chuy n sang; c. Thu ngo i t chuy n kho n t vi c bán ti n Đ ng Vi t Nam trên tài kho n ti n g i Đ ng Vi t Nam. d. Thu ngo i t chuy n kho n, ti n m t n p vào (đ i v i Ngư i không cư trú là các t ch c đư c phép thu ngo i t quy đ nh t i đi m 2 M c II Chương I Ph n th nh t Thông tư này); đ. Thu ngo i t ti n m t mang t nư c ngoài n p vào (có xác nh n H i quan c a kh u); e. Các ngu n thu ngo i t khác đư c Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c cho phép. Ph n chi: Ngư i không cư trú là t ch c hi n đang ho t đ ng t i Vi t Nam có tài kho n ti n g i ngo i t đư c chi ngo i t t tài kho n vào các m c đích sau đây: a. Chi thanh toán ti n nh p kh u hàng hoá và d ch v cho t ch c, cá nhân nư c ngoài; b. Chi thanh toán ti n hàng hoá và d ch v cho t ch c và cá nhân trong nư c đư c phép thu ngo i t theo quy đ nh t i đi m 2 M c II Chương I Ph n th nh t Thông tư này; c. Bán cho các t ch c tín d ng đư c phép ho t đ ng ngo i h i; d. Chuy n đ i ra các công c thanh toán khác b ng ngo i t như: séc, th thanh toán và các công c thanh toán khác ho c chuy n đ i ra các lo i ngo i t khác theo quy đ nh c a Ngân hàng đư c phép; đ. Chuy n kho n ra nư c ngoài;
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. e. Rút ngo i t ti n m t, chuy n kho n đ chi cho cá nhân làm vi c cho t ch c khi đư c c ra nư c ngoài và chi tr lương, thư ng và ph c p cho ngư i không cư trú và ngư i cư trú là ngư i nư c ngoài làm vi c cho t ch c; g. Rút ngo i t ti n m t đ mang ra nư c ngoài ho c chi tiêu nh ng nơi đư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép thu ngo i t ti n m t trên lãnh th Vi t Nam theo quy đ nh c a Thông tư này; h. Chuy n sang tài kho n ngo i t c a ngư i không cư trú khác; i. Cho, t ng theo quy đ nh c a pháp lu t. M C II. Đ I V I NGƯ I KHÔNG CƯ TRÚ LÀ T CH C ĐANG HO T Đ NG NƯ C NGOÀI 1. Đi u ki n m tài kho n. Ngư i không cư trú là t ch c đang ho t đ ng nư c ngoài (dư i đây g i là Ngư i không cư trú là t ch c nư c ngoài) có ngo i t t nư c ngoài chuy n vào Vi t Nam qua Ngân hàng ho c mang theo ngư i khi nh p c nh vào Vi t Nam có xác nh n H i quan c a kh u và các ngu n thu ngo i t h p pháp khác t i Vi t Nam đư c m và duy trì tài kho n ti n g i ngo i t t i các Ngân hàng đư c phép. 2. Th t c m , đóng tài kho n. Th t c m , đóng tài kho n ti n g i ngo i t c a ngư i không cư trú là t ch c nư c ngoài do Ngân hàng đư c phép nơi m tài kho n quy đ nh. 3. S d ng tài kho n. Ph n thu: Ngư i không cư trú là t ch c nư c ngoài có tài kho n ti n g i ngo i t đư c thu ngo i t vào tài kho n t các ngu n sau đây: a. Thu chuy n kho n t nư c ngoài vào; b. Thu chuy n kho n t tài kho n ti n ngo i t c a các t ch c và cá nhân trong nư c thanh toán theo các h p đ ng xu t nh p kh u hàng hoá và d ch v ; Ph n chi: Ngư i không cư trú là t ch c nư c ngoài có tài kho n ti n g i ngo i t đư c chi ngo i t t tài kho n vào các m c đích sau đây: a. Chi chuy n kho n ra nư c ngoài; b. Chi thanh toán ti n hàng hoá và d ch v cho t ch c và cá nhân Vi t Nam theo các h p đ ng xu t nh p kh u hàng hoá và d ch v ; M C III. Đ I V I NH NG NGƯ I KHÔNG CƯ TRÚ LÀ CÁ NHÂN 1. Đi u ki n m tài kho n.
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ngư i không cư trú là cá nhân có ngo i t t nư c ngoài chuy n vào Vi t Nam qua Ngân hàng ho c mang theo ngư i khi nh p c nh vào Vi t Nam có xác nh n H i quan c a kh u và các ngu n thu ngo i t h p pháp khác t i Vi t Nam đư c m và duy trì tài kho n ti n g i ngo i t t i các Ngân hàng đư c phép. 2. Th t c m , đóng tài kho n. Th t c m , đóng tài kho n ti n g i ngo i t c a ngư i không cư trú là cá nhân do Ngân hàng đư c phép nơi m tài kho n quy đ nh. 3. S d ng tài kho n. Ph n thu: Ngư i không cư trú là cá nhân có tài kho n ti n g i ngo i t đư c thu ngo i t vào tài kho n t các ngu n sau đây: a. Thu chuy n kho n t nư c ngoài vào; b. Thu ngo i t ti n m t mang t nư c ngoài n p vào (có xác nh n c a H i quan c a kh u); c. Thu ngo i t chuy n kho n ho c ti n m t t vi c nh n lương, thư ng, ph c p khác c a các t ch c trong nư c và các ngu n thu ngo i t khác đư c pháp lu t Vi t Nam cho phép; d. Thu ngo i t chuy n kho n t vi c bán Đ ng Vi t Nam l y ngo i t trên tài kho n ti n g i Đ ng Vi t Nam; đ. Các ngu n thu ngo i t khác đư c Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c cho phép; Ph n chi: Ngư i không cư trú là cá nhân có tài kho n ti n g i ngo i t đư c chi ngo i t t tài kho n vào các m c đích sau đây: a. Chuy n kho n ra nư c ngoài; b. Chi thanh toán ti n hàng hoá và d ch v cho t ch c và cá nhân trong nư c đư c phép thu ngo i t theo quy đ nh t i đi m 2 M c II, Chương I Ph n th nh t Thông tư này; c. Bán cho các t ch c tín d ng đư c phép ho t đ ng ngo i h i; d. Đư c chuy n đ i ra các công c thanh toán khác b ng ngo i t như: séc, th thanh toán và các công c thanh toán khác; Đư c chuy n đ i ra các lo i ngo i t khác theo quy đ nh c a Ngân hàng đư c phép; đ. Rút ngo i t ti n m t mang theo ngư i khi xu t c nh ho c chi tiêu t i nh ng nơi đư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép thu ngo i t ti n m t; e. Chuy n sang tài kho n ngo i t c a Ngư i không cư trú khác trong nư c; g. Cho, t ng, th a k theo quy đ nh c a pháp lu t;
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 3: QUY N S D NG NGO I T C A CÁ NHÂN 1. Ngư i cư trú và Ngư i không cư trú là cá nhân có ngo i t t nư c ngoài chuy n vào qua Ngân hàng ho c mang theo ngư i khi nh p c nh vào Vi t Nam có xác nh n c a H i quan c a kh u và các ngu n thu ngo i t h p pháp khác t i Vi t Nam đư c quy n: a. C t gi , mang theo ngư i; b. G i vào Ngân hàng dư i hình th c m tài kho n ti n g i ngo i t cá nhân; c. G i vào Ngân hàng dư i hình th c g i ti t ki m ngo i t (ch áp d ng cho cá nhân là ngư i cư trú); d. Bán cho các t ch c tín d ng đư c phép ho t đ ng ngo i h i ho c bàn đ i ngo i t . Ngo i t trên tài kho n ti n g i ngo i t cá nhân đư c s d ng vào các m c đích quy đ nh t i đi m 3 M c II Chương I, đi m 3 M c III Chương II Ph n th hai Thông tư này. 2. Ngư i cư trú là cá nhân có ngo i t không ph i t các ngu n thu nh p t i đi m 1 nói trên không đư c m tài kho n ti n g i ngo i t cá nhân mà ch đư c g i vào Ngân hàng dư i hình th c ti n g i ti t ki m ngo i t . 3. Ngư i cư trú và ngư i không cư trú hi n đang có tài kho n ti n g i ngo i t cá nhân t i các Ngân hàng trư c ngày Thông tư này có hi u l c đư c ti p t c s d ng ngo i t trên tài kho n vào các m c đích theo quy đ nh v vi c m và s d ng tài kho n ti n g i ngo i t c a cá nhân (đi m 3 M c II Chương I, đi m 3 M c III Chương II Ph n th hai Thông tư này). K t ngày Thông tư này có hi u l c, các Ngân hàng th c hi n m tài kho n ti n g i ngo i t cá nhân hay nh n ti n g i ti t ki m ngo i t đ u ph i th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư này. Chương 4: ĐI U KI N, TH T C M VÀ S D NG TÀI KHO N TI N G I Đ NG VI T NAM TRONG NƯ C C A NGƯ I KHÔNG CƯ TRÚ 1. Đi u ki n m tài kho n. Ngư i không cư trú là t ch c ho c cá nhân Vi t Nam có Đ ng Vi t Nam t vi c bán ngo i t cho các t ch c tín d ng và các ngu n thu khác b ng Đ ng Vi t Nam đư c pháp lu t Vi t Nam cho phép đư c m và duy trì tài kho n ti n g i Đ ng Vi t Nam t i các Ngân hàng. 2. Th t c m , đóng tài kho n Th t c m , đóng tài kho n ti n g i Đ ng Vi t Nam c a ngư i không cư trú do Ngân hàng nơi m tài kho n quy đ nh. 3. S d ng tài kho n.
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ph n thu: Ngư i không cư trú là t ch c ho c cá nhân có tài kho n ti n g i Đ ng Vi t Nam đư c thu Đ ng Vi t Nam vào tài kho n t các ngu n sau đây: a. Bán ngo i t trên tài kho n cho các t ch c tín d ng đư c phép ho t đ ng ngo i h i; b. Cung ng hàng hoá, d ch v và các lo i phí đư c pháp lu t Vi t Nam cho phép; c. Nh n ti n lương, thư ng và các kho n ph c p khác (đ i v i cá nhân đư c nh n b ng Đ ng Vi t Nam t i các t ch c trong nư c); d. Các ngu n thu Đ ng Vi t Nam khác đư c pháp lu t Vi t Nam cho phép. Ph n chi: Ngư i không cư trú là t ch c ho c cá nhân có tài kho n ti n g i Đ ng Vi t Nam đư c chi Đ ng Vi t Nam t tài kho n vào các m c đích sau đây: a. Chi thanh toán ti n hàng hoá và d ch v cho ngư i cư trú và ngư i không cư trú là t ch c và cá nhân trong nư c; b. Chi mua ngo i t c a các t ch c tín d ng đ chuy n ra nư c ngoài; c. Rút ti n m t Đ ng Vi t Nam đ chi tiêu t i Vi t Nam; d. Cho, t ng, th a k theo quy đ nh c a pháp lu t. Chương 5: M VÀ S D NG TÀI KHO N NƯ C NGOÀI C A NGƯ I CƯ TRÚ M C I. Đ I V I NGƯ I CƯ TRÚ LÀ CÁC T CH C KINH T VI T NAM, DOANH NGHI P CÓ V N Đ U TƯ NƯ C NGOÀI, T CH C TÍN D NG VI T NAM Ngư i cư trú là các t ch c kinh t Vi t Nam, doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài ho t đ ng theo Lu t đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, t ch c tín d ng Vi t Nam đư c Ngân hàng Nhà nư c c p gi y phép cho m và s d ng tài kho n ngo i t nư c ngoài theo các quy đ nh sau đây: 1. T ch c kinh t Vi t Nam đư c phép ho t đ ng kinh doanh qu c t thu c các ngành hàng không, hàng h i, bưu đi n, b o hi m, du l ch, xu t kh u lao đ ng, nh n th u các công trình nư c ngoài có nhu c u m tài kho n ngo i t nư c ngoài đ th c hi n các kho n thu - chi thư ng xuyên, các kho n ti n đ t c c, ký qu b o đ m th c hi n h p đ ng tham gia đ u th u qu c t ; thanh toán bù tr ho c th c hi n theo các đi u ư c, hi p ư c, tho thu n đã ký v i nư c ngoài ph i g i h sơ xin c p gi y phép m và s d ng tài kho n ngo i t nư c ngoài cho Ngân hàng Nhà nư c (V Qu n lý Ngo i h i). H sơ bao g m: a. Đơn xin c p gi y phép m và s d ng tài kho n ngo i t nư c ngoài (Ph l c 5);
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b. B n sao công ch ng Quy t đ nh thành l p doanh nghi p, Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh; c. Các văn b n khác c a cơ quan có th m quy n bên nư c ngoài ho c bên Vi t Nam có liên quan đ n yêu c u, m c đích c n thi t ph i m tài kho n ngo i t nư c ngoài. 2. Các t ch c kinh t Vi t Nam, doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài có nhu c u m tài kho n ngo i t nư c ngoài đ th c hi n các kho n vay v n trung - dài h n có giá tr t 5.000.000 (năm tri u) đô la M tr lên ho c ngo i t khác có giá tr tương đương. Các kho n vay này ph i đư c Ngân hàng Nhà nư c ch p nh n cho đăng ký và bên cho vay yêu c u ph i m tài kho n ngo i t nư c ngoài đ qu n lý ngu n v n vay và theo dõi vi c tr n . T ch c ph i g i h sơ xin c p gi y phép m và s d ng tài kho n ngo i t nư c ngoài cho Ngân hàng Nhà nư c (V Qu n lý Ngo i h i). H sơ bao g m: a. Đơn xin c p gi y phép m và s d ng tài kho n ngo i t nư c ngoài (Ph l c 5); b. B n sao công ch ng quy t đ nh thành l p doanh nghi p, Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh, Gi y phép đ u tư; c. H p đ ng vay v n đã ký v i phía nư c ngoài và gi y ch p nh n cho đăng ký kho n vay c a Ngân hàng Nhà nư c; d. Văn b n ch ng minh bên cho vay nư c ngoài yêu c u ph i m tài kho n ngo i t nư c ngoài. 3. Các t ch c kinh t đư c cơ quan có th m quy n c a Vi t Nam cho phép m chi nhánh ho c văn phòng đ i di n nư c ngoài ph i g i h sơ xin c p gi y phép m và s d ng tài kho n ngo i t nư c ngoài cho Ngân hàng Nhà nư c (V Qu n lý Ngo i h i). H sơ bao g m: a. Đơn xin c p gi y phép m và s d ng tài kho n ngo i t nư c ngoài (Ph l c 5); b. B n sao công ch ng Quy t đ nh thành l p, Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh; c. B n sao công ch ng Quy t đ nh c a cơ quan có th m quy n c a Vi t Nam cho phép m chi nhánh ho c văn phòng đ i di n nư c ngoài. 4. Các t ch c tín d ng có nhu c u m và s d ng tài kho n ngo i t nư c ngoài đ th c hi n các nghi p v kinh doanh ngo i h i nư c ngoài ph i g i h sơ xin c p gi y phép m và s d ng tài kho n ngo i t nư c ngoài cho Ngân hàng Nhà nư c (V các Ngân hàng và t ch c tín d ng phi Ngân hàng). H sơ bao g m: a. Đơn xin c p gi y phép m và s d ng tài kho n ngo i t nư c ngoài (Ph l c 6);
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b. B n sao công ch ng Gi y phép thành l p và ho t đ ng c a t ch c tín d ng; c. B n sao gi y phép ho t đ ng ngo i h i do Ngân hàng Nhà nư c c p. 5. Các t ch c khác không ph i là các đ i tư ng ho t đ ng trong các lĩnh v c và ph m vi nói trên có nhu c u m và s d ng tài kho n ngo i t nư c ngoài ph i đư c s đ ng ý b ng văn b n c a Th tư ng Chính ph . M C II. Đ I V I NGƯ I CƯ TRÚ LÀ CƠ QUAN NHÀ NƯ C, ĐƠN V L C LƯ NG VŨ TRANG, T CH C CHÍNH TR , T CH C CHÍNH TR - XÃ H I, T CH C XÃ H I, T CH C XÃ H I - NGH NGHI P, QU XÃ H I, QU T THI N C A VI T NAM HO T Đ NG T I VI T NAM Ngư i cư trú là cơ quan nhà nư c, đơn v l c lư ng vũ trang, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, qu xã h i, qu t thi n c a Vi t Nam ho t đ ng t i Vi t Nam có nhu c u m và s d ng tài kho n ngo i t nư c ngoài đ th c hi n vay và tr n nư c ngoài c a Chính ph , ti p nh n vi n tr c a nư c ngoài ho c các trư ng h p khác đư c Th tư ng Chính ph cho phép thì đư c Ngân hàng Nhà nư c c p gi y phép m và s d ng tài kho n nư c ngoài. Các t ch c ph i g i h sơ xin c p gi y phép cho Ngân hàng Nhà nư c (V Qu n lý Ngo i h i). H sơ bao g m: a. Đơn xin c p gi y phép m và s d ng tài kho n ngo i t nư c ngoài (Ph l c 7); b. B n sao công ch ng quy t đ nh thành l p; c. M t trong các lo i văn b n sau: - Đ i v i vay và tr n c a Chính ph : B n sao h p đ ng vay và tr n c a Chính ph có quy đ nh vi c ph i m tài kho n ngo i t nư c ngoài; - Đ i v i ti p nh n vi n tr nư c ngoài: Văn b n ch ng minh bên nư c ngoài yêu c u ph i m tài kho n ngo i t nư c ngoài đ ti p nh n ngu n v n vi n tr c a nư c ngoài; - Văn b n ch p thu n c a Th tư ng Chính ph cho m tài kho n ngo i t nư c ngoài đ i v i các trư ng h p khác. M C III. TRÁCH NHI M BÁO CÁO Ngư i cư trú là các t ch c đư c Ngân hàng Nhà nư c c p gi y phép m và s d ng tài kho n ngo i t nư c ngoài có trách nhi m báo cáo cho Ngân hàng Nhà nư c v tình hình m tài kho n ngo i t nư c ngoài theo các quy đ nh sau đây: 1. Các t ch c đã có gi y phép c a Ngân hàng Nhà nư c cho m và s d ng tài kho n ngo i t nư c ngoài trư c ngày Thông tư này có hi u l c đư c ti p t c s d ng gi y phép đã c p, không ph i làm th t c xin c p gi y phép m i.
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Các t ch c đư c c p gi y phép sau ngày thông tư này có hi u l c thì sau 15 (mư i lăm) ngày làm vi c k t ngày m tài kho n ngo i t nư c ngoài ph i báo cáo cho Ngân hàng Nhà nư c (V Qu n lý Ngo i h i) v tình hình m và s d ng tài kho n ngo i t nư c ngoài. 3. Vi c m , s d ng và đóng tài kho n ngo i t nư c ngoài c a các t ch c đã đư c Ngân hàng Nhà nư c c p gi y phép cho m tài kho n ngo i t nư c ngoài ph i th c hi n theo đúng các n i dung và ch đ báo cáo theo quy đ nh ghi trong gi y phép. M C IV. Đ I V I NGƯ I CƯ TRÚ LÀ CƠ QUAN NGO I GIAO, CƠ QUAN LÃNH S , L C LƯ NG VŨ TRANG VÀ Đ I DI N CÁC T CH C CHÍNH TR , T CH C CHÍNH TR - XÃ H I, T CH C XÃ H I, T CH C XÃ H I - NGH NGHI P, QU XÃ H I, QU T THI N C A VI T NAM HO C CÔNG DÂN VI T NAM TRONG TH I GIAN NƯ C NGOÀI Ngư i cư trú là cơ quan ngo i giao, cơ quan lãnh s , l c lư ng vũ trang và đ i di n các t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, qu xã h i, qu t thi n c a Vi t Nam ho c công dân Vi t Nam trong th i gian nư c ngoài đư c m và s d ng tài kho n ngo i t nư c ngoài theo Lu t pháp c a nư c s t i. Khi ch m d t ho c h t th i h n nư c ngoài, các t ch c và cá nhân nói trên ph i đóng tài kho n đã m t i nư c ngoài và chuy n toàn b s dư ngo i t trên tài kho n v nư c (n u có). Trư ng h p có nhu c u đ l i ngo i t nư c ngoài dư i b t c hình th c nào đ u ph i đư c s ch p thu n b ng văn b n c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c. Chương 6: QU N LÝ VI C M VÀ S D NG TÀI KHO N TI N G I NGO I T TRONG NƯ C VÀ NƯ C NGOÀI C A NGƯ I CƯ TRÚ, TÀI KHO N TI N G I NGO I T VÀ TÀI KHO N TI N G I Đ NG VI T NAM C A NGƯ I KHÔNG CƯ TRÚ M C 1. QU N LÝ VI C M VÀ S D NG TÀI KHO N TI N G I NGO I T TRONG NƯ C VÀ NƯ C NGOÀI C A NGƯ I CƯ TRÚ, TÀI KHO N TI N G I NGO I T VÀ TÀI KHO N TI N G I Đ NG VI T NAM C A NGƯ I KHÔNG CƯ TRÚ 1. Vi c m và s d ng tài kho n ti n g i ngo i t trong nư c và nư c ngoài c a ngư i cư trú, tài kho n ti n g i ngo i t và tài kho n ti n g i Đ ng Vi t Nam c a ngư i không cư trú th c hi n theo quy đ nh t i Chương I, Chương III, Chương IV, Chương V Ph n th hai c a Thông tư này. 2. Ngân hàng Nhà nư c tuỳ theo m c đ n ng nh , tính ch t nghiêm tr ng c a hành vi vi ph m mà quy t đ nh thu h i gi y phép m tài kho n ti n g i ngo i t nư c ngoài đã c p cho Ngư i cư trú là t ch c, khi có các hành vi vi ph m sau đây: a. Thư ng xuyên không báo cáo tình hình s d ng tài kho n ngo i t nư c ngoài theo quy đ nh v ch đ báo cáo; b. S d ng ngo i t trên tài kho n không đúng m c đích quy đ nh trong gi y phép;
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c. Ti p t c duy trì tài kho n nư c ngoài sau khi đã h t th i h n ho t đ ng nư c ngoài mà chưa đư c Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n. 3. Đ i v i ngư i cư trú là t ch c, cá nhân ho t đ ng và sinh s ng nư c ngoài đư c m và s d ng tài kho n ngo i t theo quy đ nh c a lu t pháp nư c s t i. Trư ng h p khi ch m d t ho c h t th i h n sinh s ng và ho t đ ng nư c ngoài mà không đóng tài kho n ho c không chuy n s dư còn l i v nư c, hay c tình đ ngo i t nư c ngoài khi chưa đư c phép c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c đ u b coi là hành vi vi ph m v qu n lý ngo i h i và b x lý theo các quy đ nh hi n hành. M C II. S SÁCH THEO DÕI, H CH TOÁN 1. Ngân hàng Nhà nư c (V K toán tài chính) xây d ng ch đ h ch toán tài kho n ti n g i ngo i t c a ngư i cư trú và ngư i không cư trú, tài kho n ti n g i Đ ng Vi t Nam c a ngư i không cư trú m t i ngân hàng ho t đ ng t i Vi t Nam theo các n i dung thu - chi quy đ nh trong Thông tư này. 2. Các Ngân hàng trên cơ s văn b n hư ng d n v ch đ h ch toán tài kho n ti n g i ngo i t c a ngư i cư trú và ngư i không cư trú, tài kho n ti n g i Đ ng Vi t Nam c a ngư i không cư trú, th c hi n m s sách theo dõi và h ch toán tài kho n cho các đ i tư ng ngư i cư trú và ngư i không cư trú m tài kho n t i Ngân hàng mình. 3. Khi m tài kho n cho khách hàng, các Ngân hàng yêu c u ch tài kho n s d ng ngo i t trên tài kho n (thu-chi) theo đúng các quy đ nh c a Thông tư này và các quy đ nh pháp lu t khác có liên quan. M C III. TH I H N C P GI Y PHÉP M VÀ S D NG TÀI KHO N TI N G I NGO I T NƯ C NGOÀI Trong th i h n 15 (mư i lăm) ngày làm vi c k t ngày nh n đ y đ h sơ h p pháp, Ngân hàng Nhà nư c th c hi n c p gi y phép ho c t ch i c p gi y phép m tài kho n ngo i t nư c ngoài. Trong trư ng h p t ch i c p gi y phép cho t ch c và cá nhân xin m tài kho n, Ngân hàng Nhà nư c ph i có văn b n tr l i v lý do t ch i không c p gi y phép. Ph n th ba CÁC GIAO D CH VÃNG LAI Chương 1: CHUY N NGO I T V VI T NAM T CÁC NGU N THU VÃNG LAI M C I. Đ I V I CÁC NGU N THU NGO I T CHUY N KHO N 1. Ngư i cư trú là t ch c có ngu n thu ngo i t t xu t kh u hàng hoá, d ch v hay các ngu n thu t các giao d ch vãng lai khác nư c ngoài ph i chuy n ngay v nư c vào tài kho n ti n g i ngo i t c a mình m t i các Ngân hàng đư c phép đang ho t đ ng t i Vi t Nam (Các kho n chuy n ti n b ng đi n, b ng thư và các hình th c
Đồng bộ tài khoản