Thông tư số 01/2000/TT-BKH

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
61
lượt xem
3
download

Thông tư số 01/2000/TT-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/2000/TT-BKH về việc hướng dẫn về giám định đầu tư do Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 01/2000/TT-BKH

  1. B K HO CH VÀ Đ U TƯ C N G H Ò A X Ã H I C H N G H Ĩ A V I T N AM Đ c l p- T do-H nh phúc S :01/2000/TT-BKH Hà N i; ngày 10 tháng 01 năm 2000 THÔNG TƯ C AB K HO CH VÀ Đ U TƯ S 01/2000/TT-BKH NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2000 V HƯ NG D N GIÁM Đ NH Đ U TƯ Giám đ nh đ u tư là m t nhi m v m i, nhi u n i dung c th c n đư c thí đi m và b sung làm rõ trong quá trình th c hi n. Th c hi n kho n 7 - Đi u 20 c a Quy ch Qu n lý đ u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph (sau đây g i t t là Quy ch Qu n lý đ u tư và xây d ng), sau khi th ng nh t v i B Tài chính và B Xây d ng, B K ho ch và Đ u tư bư c đ u hư ng d n th c hi n v giám đ nh đ u tư như sau: 1. M c đích, nhi m v và yêu c u c a công tác giám đ nh đ u tư: Giám đ nh đ u tư là vi c ki m tra, giám sát, phân tích, đánh giá t ng giai đo n ho c toàn b quá trình đ u tư và xây d ng nh m đ m b o cho đ u tư phù h p quy ho ch, m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i, cơ c u đ u tư h p lý c a ngành, vùng, đ a phương và c nư c, đúng theo lu t pháp nhà nư c, h n ch r i ro, nâng cao hi u qu đ u tư. a/ M c đích c a giám đ nh đ u tư là: - Giúp cho các cơ quan qu n lý Nhà nư c v đ u tư n m đư c tình hình, di n bi n c a ho t đ ng đ u tư đ k p th i có chính sách, bi n pháp thích h p trong t ng th i kỳ, b o đ m đ u tư ngày càng phát tri n và có hi u qu cao. - Đ m b o vi c chu n b đ u tư và th c hi n đ u tư đư c th c hi n phù h p các quy đ nh c a lu t pháp và yêu c u phát tri n cân đ i c a n n kinh t qu c dân. b/ Nhi m v c a giám đ nh đ u tư là: - Theo dõi, ki m tra vi c chu n b và ra quy t đ nh đ u tư theo quy đ nh hi n hành, phù h p v i quy ho ch và chi n lư c phát tri n c a Nhà nư c. - Theo dõi, ki m tra vi c th c hi n các chương trình, d án đ u tư theo quy t đ nh đ u tư. - Phân tích, đánh giá tình hình th c hi n các chương trình, d án đ u tư trong t ng th i kỳ, t ng giai đo n; ki n ngh các c p có th m quy n đi u ch nh, b sung, s a đ i ho c hu b quy t đ nh đ u tư đã đư c phê duy t cho phù h p v i tình hình th c t , đ m b o đ u tư có hi u qu ; - Bư c đ u thí đi m giám đ nh đ u tư c p vĩ mô trên ph m vi c nư c; t ng h p, phân tích, đánh giá ho t đ ng đ u tư c a m t s ngành, đ a phương theo các chuyên đ đư c giao trong t ng th i kỳ đ báo cáo đưa ra ki n ngh v ch trương, chính sách, bi n pháp nh m th c hi n t t m c tiêu, cơ c u đ u tư, thúc đ y đ u tư có hi u qu . c/ Yêu c u c a công tác giám đ nh đ u tư: - Đ m b o th c hi n các quy đ nh t i Quy ch Qu n lý đ u tư và xây d ng;
  2. - Đ m b o tính ch đ ng c a công tác giám đ nh đ u tư; - Không tr c ti p can thi p vào ho t đ ng nghi p v c th c a Ch đ u tư; Phát hi n và ph n ánh đ y đ , k p th i tình hình th c hi n quy t đ nh đ u tư; - Đ m b o tính chính xác, trung th c, khách quan; - Đ m b o tính k p th i, có lu n c c a các ki n ngh ; - Ph i h p ch t ch gi a các ngành, các cơ quan liên quan trong công tác giám đ nh đ u 2. Đ i tư ng c a giám đ nh đ u tư: Đ i tư ng c a giám đ nh đ u tư là ho t đ ng đ u tư trong k ho ch bao g m các chương trình đ u tư, các d án đ u tư thu c k ho ch c a các doanh nghi p nhà nư c, các cơ quan, t ch c s d ng v n đ u tư ngân sách nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c, v n t đ u tư phát tri n c a doanh nghi p nhà nư c. 3. N i dung giám đ nh đ u tư: N i dung giám đ nh đ u tư đư c quy đ nh t i kho n 3, Đi u 20 c a Quy ch Qu n lý đ u tư và xây d ng. B K ho ch và Đ u tư hư ng d n c th thêm như sau: 3.1. Giám đ nh vi c chu n b và ra quy t đ nh đ u tư thông qua vi c theo dõi, ki m tra, phân tích, đánh giá v : - Đi u ki n pháp lý, s phù h p v i lu t pháp hi n hành; các th t c hi n hành trư c khi phê duy t; - S phù h p v i quy ho ch và k ho ch phát tri n ngành và lãnh th ; các cân đ i t ng th đ m b o cho d án có kh năng th c hi n; N i dung quy t đ nh đ u tư theo quy đ nh t i Đi u 30 c a Quy ch Qu n lý đ u tư và xây d ng. Nh ng n i dung giám đ nh trên đư c th c hi n trên cơ s nh ng n i dung v l p, th m đ nh và quy t đ nh đ u tư quy đ nh t i Quy ch Qu n lý đ u tư và xây d ng và các quy đ nh hi n hành khác c a Nhà nư c. 3.2. Giám đ nh quá trình b trí k ho ch và gi i ngân cho các d án đ u tư thông qua các công vi c sau: - Theo dõi, ki m tra tình hình b trí k ho ch đ u tư, đưa ra các nh n xét, khuy n ngh nh m đ m b o các d án đ u tư phù h p v i ti n đ và t ng m c đ u tư đư c duy t, phù h p v i n i dung và m c tiêu đã đ ra; các k ho ch đ u tư c a ngành và đ a phương phù h p v i cơ c u đ u tư đã đư c Nhà nư c thông qua. Thông qua đó phát hi n các cơ c u b t h p lý trong k ho ch ho c t ch c th c hi n. - Theo dõi, ki m tra tình hình gi i ngân và đưa ra các nh n xét, ki n ngh giúp các c p qu n lý có các gi i pháp s d ng v n đúng quy đ nh, b o đ m th c hi n k ho ch đ u tư; 3.3. Giám đ nh quá trình t ch c th c hi n d án đ u tư thông qua các công vi c sau:
  3. - Theo dõi, ki m tra quá trình chu n b và ti n hành đ u th u; phát hi n và ki n ngh các bi n pháp gi i quy t các v n đ n y sinh làm ch m quá trình đ u th u ho c khi k t qu đ u th u vư t quá quy đ nh trong quy t đ nh đ u tư; - Ki m tra quá trình phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán công trình phù h p v i quy t đ nh đ u tư; - Phát hi n các v n đ phát sinh trong quá trình th c hi n đ u tư có sai khác so v i quy t đ nh đ u tư; - Phân tích các báo cáo, s li u th ng kê, các k t qu ki m tra và các thông tin thu th p t các ngu n khác nhau đ phát hi n các sai ph m, b t h p lý phát sinh trong quá trình th c hi n ho c nh ng bi n đ ng khách quan nh hư ng đ n d án đ u tư và ki n ngh c p có th m quy n quy t đ nh các bi n pháp thích h p như: b sung ngu n l c đ đ y nhanh ti n đ đ u tư, đình hoãn ho c giãn ti n đ th c hi n, hu b quy t đ nh đ u tư, x lý sai ph m. - Đánh giá d án đ u tư khi có nh ng d u hi u cho th y d án không đ t m c tiêu đ ra và ki n ngh các gi i pháp. 3.4. Đánh giá k t qu th c hi n, hi u qu d án đ u tư so v i n i dung nêu trong các quy t đ nh đ u tư khi k t thúc quá trình đ u tư g m: - Đánh giá k t thúc quá trình b v n t o ra tài s n c đ nh, quy t toán công trình; - Đánh giá d án đ u tư t i th i đi m d ki n đ t công su t thi t k và t i th i đi m d ki n thu h i v n đ u tư và hoàn tr n ; - Xác đ nh hi u qu và rút ra bài h c kinh nghi m. 3.5. Giám đ nh theo chuyên đ : Trên cơ s t ng h p k t qu giám đ nh các d án đ u tư, các ngành và đ a phương phân tích, đánh giá v cơ c u đ u tư c a ngành và đ a phương mình theo chuyên đ đư c giao, đ xu t nh ng gi i pháp b o đ m cơ c u đ u tư h p lý. 4. T ch c th c hi n: Công tác giám đ nh đ u tư đư c th c hi n c p Chính ph , c p ngành và đ a phương. 4.1. Qu n lý công tác giám đ nh đ u tư: - Các B qu n lý chuyên ngành qu n lý giám đ nh ho t đ ng đ u tư thu c ngành mình trên ph m vi c nư c bao g m ph n giám đ nh toàn di n ho t đ ng đ u tư do B tr c ti p qu n lý và ph n do các B khác và đ a phương tr c ti p qu n lý. - U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương qu n lý giám đ nh ho t đ ng đ u tư trên đ a bàn đ a phương mình bao g m ph n do đ a phương tr c ti p qu n lý và ph n do Trung ương đ u tư trên đ a bàn c a đ a phương. - B K ho ch và Đ u tư là cơ quan thư ng tr c giúp Th tư ng Chính ph t ng h p công tác giám đ nh đ u tư c a các ngành và đ a phương trong c nư c, giám đ nh các d án nhóm A và hư ng d n nghi p v v công tác giám đ nh đ u tư. 4.2. T ch c công tác giám đ nh đ u tư:
  4. - B K ho ch và Đ u tư làm đ u m i có s tham gia c a B Tài chính, B Xây d ng, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B qu n lý ngành và các cơ quan liên quan đ n d án (trong m t s trư ng h p c n thi t theo yêu c u c a B K ho ch và Đ u tư) giúp Th tư ng Chính ph t ch c th c hi n giám đ nh đ u tư các d án đ u tư nhóm A. - B trư ng B qu n lý ngành quy t đ nh vi c t ch c th c hi n giám đ nh đ u tư các d án đ u tư nhóm B và C và s d ng b máy t ch c th c hi n giám đ nh đ u tư do B phân công. - Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t đ nh vi c t ch c th c hi n giám đ nh đ u tư các d án đ u tư nhóm B và C. S K ho ch và Đ u tư làm đ u m i v i s tham gia c a các S Tài chính, Xây d ng, Ngân hàng và các ngành liên quan c a đ a phương th c hi n giám đ nh đ u tư đ a phương. 4.3. Giám đ nh d án đ u tư đư c th c hi n thông qua vi c xem xét các quy t đ nh đ u tư, các quy t đ nh phê duy t và các tài li u liên quan đ n quá trình tri n khai th c hi n d án đ u tư; phân tích, đáng giá các báo cáo c a Ch đ u tư và g i t i cơ quan có trách nhi m th c hi n giám đ nh đ u tư theo quy đ nh. Giám đ nh theo t ng chuyên đ đ th c hi n theo yêu c u và n i dung k ho ch đư c c p có th m quy n giao. a/ Đ i v i các d án đ u tư nhóm A: Ch đ u tư có trách nhi m g i B K ho ch và Đ u tư, đ ng g i các cơ quan tham gia giám đ nh đ u tư (B Tài chính, B Xây d ng, B chuyên ngành, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam) các quy t đ nh, các tài li u liên quan đ n chu n b và th c hi n đ u tư, các báo cáo do ch đ u tư l p theo quy đ nh. Trên cơ s ch c năng và nhi m v c a mình, các cơ quan tham gia giám đ nh theo dõi, phân tích, đánh giá, ki n ngh báo cáo Th tư ng Chính ph và g i B K ho ch và Đ u tư. B K ho ch và Đ u tư t ng h p ý ki n các cơ quan liên quan báo cáo Th tư ng Chính ph v k t qu giám đ nh. Trong m t s trư ng h p xét th y c n thi t B K ho ch và Đ u tư có th yêu c u Ch đ u tư g i các tài li u trên đ n m t s cơ quan khác đ tham gia giám đ nh đ u tư. b/ Đ i v i các d án nhóm B và C: H sơ d án và các quy t đ nh, các tài li u liên quan đ n quá trình chu n b và th c hi n đ u tư, các báo cáo theo quy đ nh đư c Ch đ u tư g i t i t ch c th c hi n giám đ nh đ u tư (đ i v i các B ), S K ho ch và Đ u tư cùng các S tham gia quy đ nh t i đi m 4.2 trên (đ i v i đ a phương) đ theo dõi, phân tích, đánh giá và l p báo cáo giám đ nh đ u tư trình c p quy t đ nh đ u tư xem xét. c/ Giám đ nh c a các B qu n lý ngành, đ a phương: - B trư ng qu n lý ngành th c hi n giám đ nh đ u tư toàn ngành trong c nư c, bao g m: + Ph n đ u tư do B tr c ti p qu n lý; + Ph n đ u tư do các B khác và đ a phương tr c ti p qu n lý. Các B khác và đ a phương g i các tài li u và báo cáo giám đ nh các d án đ u tư cho B qu n lý ngành theo yêu c u và n i dung giám đ nh d án đ u tư.
  5. Trên cơ s k t qu giám đ nh các d án đ u tư do B tr c ti p qu n lý, báo cáo giám đ nh d án đ u tư c a các B và đ a phương liên quan, B qu n lý ngành t ng h p, phân tích đánh giá toàn b ho t đ ng đ u tư thu c ngành mình trong c nư c trên phương di n vĩ mô (ch y u là cơ c u đ u tư theo ngành) và tình hình tri n khai các d án, l p thành báo cáo giám đ nh trình Th tư ng Chính ph và g i B K ho ch và Đ u tư. - Các đ a phương th c hi n giám đ nh đ u tư trên đ a bàn đ a phương qu n lý g m: + Ph n đ u tư do đ a phương tr c ti p qu n lý; + Ph n do Trung ương đ u tư trên đ a bàn đ a phương. Các cơ quan trung ương có d án đ u tư trên đ a bàn đ a phương g i các tài li u và báo cáo giám đ nh các d án đ u tư theo yêu c u và n i dung giám đ nh d án đ u tư cho U ban nhân dân đ a phương. Trên cơ s k t qu giám đ nh các d án đ u tư do đ a phương tr c ti p qu n lý và báo cáo giám đ nh các d án đ u tư c a các cơ quan trung ương g i, U ban nhân dân đ a phương phân tích, đánh giá toàn b ho t đ ng đ u tư trên đ a bàn c a đ a phương, l p báo cáo giám đ nh đ u tư trình Th tư ng Chính ph và g i B K ho ch và Đ u tư. d/ Báo cáo giám đ nh đ u tư: - Báo cáo đ nh kỳ bao g m: + Báo cáo c a Ch đ u tư g i cơ quan, t ch c th c hi n giám đ nh đ u tư; + Báo cáo c a cơ quan, t ch c th c hi n giám đ nh đ u tư g i c p quy t đ nh đ u tư; + Báo cáo c a các B qu n lý ngành, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương g i Th tư ng Chính ph (đ ng th i g i B K ho ch và Đ u tư đ t ng h p). - Th i h n g i báo cáo như sau: + Báo cáo tháng g i vào ngày 25 hàng tháng; + Báo cáo quý g i trư c ngày 25 c a tháng cu i quý; + Báo cáo 6 tháng g i trư c ngày 25 c a tháng cu i c a quý II; + Báo cáo hàng năm g i trư c ngày 25 tháng 12. - Trong m t s trư ng h p c n thi t, theo yêu c u c a các cơ quan quy t đ nh đ u tư, cơ quan ho c t ch c giám đ nh đ u tư có th yêu c u Ch đ u tư có báo cáo đ t xu t. N i dung các báo cáo g m ph n bi u (theo m u g i kèm theo) và ph n b ng l i văn. Báo cáo giám đ nh đ u tư c n đáp ng nh ng n i dung nêu t i đi m 3 c a Thông tư này, phân tích rõ nguyên nhân c th , trách nhi m c a cá nhân, t p th và ki n ngh các gi i pháp gi i quy t. Căn c vào ki n ngh c a cơ quan ho c t ch c th c hi n giám đ nh đ u tư, ngư i có th m quy n quy t đ nh đ u tư có th quy t đ nh vi c th m đ nh l i d án đ u tư. e/ Giám đ nh chuyên đ ph c v nhi m v qu n lý vĩ mô:
  6. Căn c nhi m v do Th tư ng Chính ph giao, các B , đ a phương t ch c giám đ nh đ xem xét đi u ch nh cơ c u, đi u chính k ho ch đ u tư ho c cơ ch , chính sách đ u tư có liên quan. 4.4. Trách nhi m và quy n h n c a các cơ quan trong giám đ nh đ u tư: a/ Ch đ u tư: - G i các tài li u và báo cáo tình hình th c hi n d án đ u tư theo yêu c u c a cơ quan ho c t ch c th c hi n giám đ nh đ u tư đúng th i h n, chu n xác, trung th c, đ y đ và tr u trách nhi m v báo cáo c a mình. - B sung làm rõ nh ng v n đ liên quan đ n n i dung giám đ nh đ u tư do cơ quan có trách nhi m giám đ nh đ u tư yêu c u. Trong trư ng h p Ch đ u tư không g i báo cáo theo quy đ nh, cơ quan ho c t ch c th c hi n giám đ nh đ u tư có quy n báo cáo cơ quan quy t đ nh đ u tư x lý. Nh ng v n đ phát sinh do không báo cáo Ch đ u tư ph i hoàn toàn ch u trách nhi m trư c ngư i có th m quy n quy t đ nh đ u tư và cơ quan qu n lý tr c ti p. b/ Các cơ quan, t ch c th c hi n giám đ nh đ u tư: - Yêu c u Ch đ u tư g i đ y đ các quy t đ nh liên quan đ n chương trình ho c d án đ u tư, báo cáo thư ng kỳ và đ t xu t, cung c p đ y đ các thông tin c n thi t, b sung và làm rõ nh ng n i dung c n thi t cho công tác giám đ nh; - Theo dõi, phân tích, đánh giá và ki n ngh nh ng bi n pháp c n thi t đ b o đ m d án đ u tư có hi u qu ; - L p và ch u trách nhi m v n i dung và ch t lư ng c a báo cáo g i cơ quan quy t đ nh đ u tư theo đúng th i h n quy đ nh. c/ Các B qu n lý ngành, đ a phương: - Ch đ o các cơ quan, t ch c th c hi n giám đ nh đ u tư th c hi n giám đ nh đ u tư theo quy đ nh. - Yêu c u các cơ quan, t ch c th c hi n giám đ nh đ u tư làm rõ các v n đ c n thi t trong báo cáo giám đ nh; - Yêu c u các ngành khác và đ a phương báo cáo v ho t đ ng đ u tư trong ph m vi ngành, đ a phương mình ph trách; - T ng h p, phân tích, đánh giá ho t đ ng đ u tư c a ngành và trên đ a bàn đ a phương, có các ki n ngh v các chính sách, ch trương, bi n pháp nh m b o đ m cơ c u đ u tư và đ u tư có hi u qu và ch u trách nhi m toàn di n v k t qu giám đ nh c a ngành và đ a phương. Báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu giám đ nh đ u tư và g i B K ho ch và Đ u tư đ t ng h p tình hình trình Th tư ng Chính ph ; - Ki n ngh ho c quy t đ nh hu b , t m d ng, đi u ch nh quy t đ nh đ u tư sau khi đã th m đ nh l i d án đ u tư thu c th m quy n đư c phân c p. d/ B K ho ch và Đ u tư:
  7. - Là đ u m i ph i h p v i B Tài chính, B Xây d ng, B qu n lý ngành, Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan liên quan khác t ch c giám đ nh các d án đ u tư nhóm A; - Yêu c u Các ch đ u tư d án nhóm A g i đ y đ các quy t đ nh liên quan đ n d án đ u tư, báo cáo thư ng kỳ, đ t xu t và gi i trình nh ng v n đ c n thi t liên quan đ n giám đ nh đ u tư; - Yêu c u các B qu n lý ngành, đ a phương, g i các báo cáo thư ng kỳ, đ t xu t v giám đ nh đ u tư theo đúng th i gian quy đ nh. - T ng h p công tác giám đ nh đ u tư t các ngành, đ a phương, báo cáo Th tư ng Chính ph . 5. Giám đ nh đ u tư là c n thi t nhưng nư c ta là v n đ m i, ta chưa có kinh nghi m và chưa có t ch c chuyên trách th c hi n. Do v y, trong th i gian trư c m t v a làm v a t ng k t rút kinh nghi m đ k p th i b sung đi u ch nh. Các B ngành c n nghiên c u đ xu t các chuyên đ c n t ch c giám đ nh trong t ng th i kỳ trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh. Công tác giám đ nh đ u tư th c hi n theo quy đ nh t i kho n 2 nêu trên đ i v i t t c các chương trình và d án đ u tư có quy t đ nh đ u tư t ngày 01 tháng 01 năm 2000. Đ i v i các d án đ u tư có quy t đ nh đ u tư trư c ngày 01 tháng 01 năm 2000, vi c giám đ nh đư c th c hi n theo yêu c u c a ngư i quy t đ nh đ u tư. Giám đ nh theo chuyên đ do Th tư ng Chính ph quy t đ nh. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Tr n Xuân Giá (Đã ký) BI U 1 BÁO CÁO GIAI ĐO N CHU N B Đ U TƯ C A D ÁN Đ U TƯ ĐÃ ĐƯ C QUY T Đ NH Đ U TƯ (Ch đ u tư báo cáo m t l n) 1. Tên d án 2. S quy t đ nh 3. Ngày quy t đ nh 4. Cơ quan ra quy t đ nh. 5. Lo i d án: (nhóm A/B/C) 6. Ngành kinh t 7. Lo i hình đ u tư: Xây m i/M r ng/C i t o/Đi u ch nh 8. Ch đ u tư
  8. 9. Hình th c đ u tư: Doanh nghi p Nhà nư c/C ph n/TNHH/Liên doanh 10.Cơ quan Nhà nư c qu n lý ch đ u tư. 11. Hình th c th c hi n d án (đ u th u, ch đ nh th u...) 12. Đ a đi m xây d ng công trình và di n tích đ t s d ng 13. M c tiêu ph m vi ho t đ ng: + ............................................ + ............................................ 14. Năng l c thi t k 15. H ng m c công trình: Tên công vi c h ng Quy mô Chi phí m c đ u tư 9 6 Đơn v Kh i lư ng Giá tr Đơn v tính10 đ ng/10 USD tính +............................ ........... ................... ........... ........................................... +............................ ........... ................... ........... ........................................... 16. Công ngh : M i/cũ 17. Thi t b : Nh p kh u/trong nư c 18. T ng m c đ u tư (ghi theo thông tư hư ng d n c a B K ho ch và Đ u tư v n i dung t ng m c đ u tư) 19. Các ngu n v n đ u tư c a d án: Ngu n Ngu n vay N it v nt (n u có) (t đ ng) + ..................................................................................... ........................................................................... .......... Ngân sách +V n t có + ODA + Vay Ngân hàng + Khác
  9. 20. Các ch tiêu kinh t tài chính - T ng doanh thu (theo năm SX n đ nh) - Doanh thu thu n (theo năm SX n đ nh) - Giá tr hi n t i thu n (NPV) theo t su t chi t kh u: x% - T su t thu h i n i b (IRR) - Th i gian hoàn v n gi n đơn - Th i gian hoàn v n có chi t kh u 21. Các m c chính ti n đ đ u tư Ngày..... tháng... năm... (Ký tên đóng d u) BI U 2 BÁO CÁO TÌNH HÌNH DUY T T NG M C D TOÁN HO C CÁC D TOÁN H NG M C CÔNG TRÌNH VÀ Đ U TH U C A CÁC CÔNG TRÌNH XDCB ĐÃ ĐƯ C DUY T (Ch đ u tư báo cáo m t l n) 1. Tên d án 2. Tên d toán đư c duy t 3. S quy t đ nh phê duy t t ng d toán (ho c d toán h ng m c công trình) 4. Ngày quy t đ nh. 5. Cơ quan th m đ nh thi t k t ng d toán 6. Cơ quan ra quy t đ nh 7. Đ a đi m xây d ng công trình 8. T ng d toán: Các công vi c, h ng m c đ u tư Tên công vi c, h ng m c đ u tư Quy mô Chi phí Đơn v tính Kh i lư ng Giá tr Đơn v tính +................................+................................ ............................ ........................................ .......................... .................. 9. K ho ch đ u th u c a d án - Phân chia d án thành bao nhiêu gói th u
  10. - Kh i lư ng, giá và ngu n tài chính c a t ng gói th u - Hình th c l a ch n nhà th u và phương th c đ u th u áp d ng đ i v i t ng gói th u. - Th i gian t ch c đ u th u cho t ng gói th u - Th i gian th c hi n h p đ ng 10. K t qu đ u th u và duy t th u Ngày..... tháng.... năm..... (Ký tên đóng d u)
Đồng bộ tài khoản