Thông tư số 01/2001/TT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
63
lượt xem
2
download

Thông tư số 01/2001/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/2001/TT-BYT về việc xét cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dược phẩm do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 01/2001/TT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2001/TT-BYT Hà N i, ngày 19 tháng 1 năm 2001 THÔNG TƯ C A B Y T S 01/2001/TT-BYT NGÀY 19 THÁNG 1 NĂM 2001 HƯ NG D N VI C XÉT C P CH NG CH HÀNH NGH KINH DOANH DƯ C PH M Căn c Lu t B o v s c kh e nhân dân ngày 11 tháng 7 năm 1989, Căn c lu t Doanh nghi p s 13/1999/QH10 ngày 12/6/1999; Ngh nh s 02/2000/N -CP ngày 03/2/2000 c a Chính ph v ăng ký kinh doanh và Ngh nh s 03/2000/N -CP ngày 03/2/2000 c a Chính ph hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Doanh nghi p; Căn c Ngh nh s 11/1999/N -CP ngày 03/3/1999 c a Chính ph v hàng hóa c m lưu thông, d ch v thương m i c m th c hi n; hàng hóa, d ch v thương m i h n ch kinh doanh, kinh doanh có i u ki n; Căn c Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân; Ngh nh s 06/CP ngày 29/1/1994 c a Chính ph c th hóa m t s i u trong Pháp l nh hành ngh y, dư c tư nhân; B Y t hư ng d n vi c xét c p ch ng ch hành ngh kinh doanh dư c ph m cho cá nhân kinh doanh dư c ph m, Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ch ng ch hành ngh kinh doanh dư c phNm (g i t t là ch ng ch hành ngh dư c) là văn b n do B Y t , S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p cho cá nhân có trình chuyên môn, kinh nghi m ngh nghi p và o c hành ngh th c hi n kinh doanh dư c phNm theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p trên lãnh th Vi t Nam. i u 2. Cá nhân có tiêu chuNn theo quy nh c a Thông tư này, có nguy n v ng kinh doanh dư c phNm u ư c c p ch ng ch hành ngh dư c. i u 3. Nh ng i tư ng ph i có ch ng ch hành ngh dư c ăng ký kinh doanh theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p: 1. M t trong s nh ng ngư i qu n lý doanh nghi p theo quy nh t i kho n 12 i u 3 Lu t Doanh nghi p (thành viên H i ng thành viên, Ch t ch công ty, thành viên H i ng qu n tr , Giám c (T ng giám c), các ch c danh qu n lý quan tr ng khác do i u l công ty quy nh) i v i Công ty trách nhi m h u h n, Công ty c ph n. 2. T t c các thành viên h p danh i v i công ty h p danh.
  2. 3. Ch doanh nghi p ho c giám c qu n lý doanh nghi p i v i doanh nghi p tư nhân. 4. Giám c ho c ngư i ph trách ơn v ph thu c c a doanh nghi p (chi nhánh, hi u thu c, nhà thu c công ty). 5. Ch nhà thu c tư nhân. 6. Ch i lý bán l thu c. Chương 2: TIÊU CHU N XÉT C P CH NG CH HÀNH NGH DƯ C i u 4. Tiêu chuNn chung: - Ph i có b ng t t nghi p chuyên môn v dư c. - Có th i gian công tác trong các cơ s dư c h p pháp theo quy nh v i t ng lo i hình kinh doanh dư c phNm. - s c kh e và năng l c hành vi dân s th c hi n ho t ng kinh doanh dư c. - Không thu c các i tư ng b c m thành l p ho c qu n lý doanh nghi p quy nh t i i u 9 Lu t Doanh nghi p và không ang b k lu t trong hành ngh dư c. - Hi u bi t v Lu t B o v s c kh e nhân dân, pháp lu t hành ngh y dư c tư nhân và các quy ch chuyên môn có liên quan n lĩnh v c hành ngh . i u 5. Quy nh v b ng c p chuyên môn và th i gian hành ngh dư c (th i gian ã th c hành ngh nghi p) i v i cá nhân c p ch ng ch hành ngh : 1. Cá nhân kinh doanh dư c phNm dư i lo i hình doanh nghi p: - i v i doanh nghi p ch buôn bán dư c phNm: Có b ng t t nghi p i h c dư c và ã có 5 năm th c hành t i cơ s kinh doanh dư c h p pháp. - i v i doanh nghi p có s n xu t dư c phNm: Có b ng t t nghi p i h c dư c và qua 5 năm th c hành t i cơ s s n xu t dư c phNm h p pháp. Riêng doanh nghi p s n xu t thu c y h c c truy n n u ngư i qu n lý doanh nghi p là lương dư c ph i qua th c hành 5 năm t i cơ s s n xu t, bào ch thu c y h c c truy n h p pháp. - i v i các ơn v ph thu c c a doanh nghi p: giám c ho c ngư i ph trách chuyên môn t i các ơn v này ph i có b ng t t nghi p i h c dư c và ã qua th c hành 5 năm t i cơ s dư c h p pháp. 2. Cá nhân kinh doanh dư c phNm dư i lo i hình nhà thu c tư nhân:
  3. Có b ng t t nghi p i h c dư c và ã qua th c hành 5 năm t i cơ s dư c h p pháp. 3. Cá nhân kinh doanh dư c phNm dư i lo i hình i lý bán l : Có b ng t t nghi p trung h c dư c, sơ h c dư c và ã có 2 năm th c hành t i cơ s dư c h p pháp. Chương 3: H SƠ, TH T C VÀ TH M QUY N C P CH NG CH HÀNH NGH DƯ C i u 6. H sơ xin c p ch ng ch hành ngh dư c: - ơn ngh c p ch ng ch hành ngh - B n sao h p l b ng t t nghi p i h c, trung h c dư c, sơ h c v dư c ho c gi y ch ng nh n lương dư c; - Sơ y u lý l ch (dán nh) có xác nh n v nhân thân (không ang b truy c u trách nhi m hình s , b k t án tù nhưng ã ư c xóa án), không ang b x lý k lu t trong hành ngh dư c; - Gi y xác nh n th i gian công tác t i các cơ s dư c h p pháp; - Gi y ch ng nh n s c kh e (do b nh vi n, phòng khám a khoa ho c trung tâm y t qu n, huy n c p); - 2 nh (4 x 6); - Hi u và cam k t vi c th c hi n Lu t B o v s c kh e nhân dân, pháp lu t hành ngh y dư c tư nhân và các quy ch chuyên môn có liên quan n hành ngh dư c. i u 7. ThNm quy n c p ch ng ch hành ngh dư c: 1. B Y t xét c p ch ng ch hành ngh cho cá nhân có b ng t t nghi p i h c chuyên ngành dư c, gi y ch ng nh n lương dư c. Ch ng ch hành ngh dư c do B Y t c p có giá tr trong toàn qu c. 2. S Y t xét c p ch ng ch hành ngh dư c cho các cá nhân có b ng t t nghi p trung h c dư c, sơ h c dư c. Ch ng ch hành ngh do S Y t c p có giá tr trong t ng a phương. i u 8. Ch ng ch hành ngh dư c có th i h n 5 năm. i u 9. Th t c c p ch ng ch hành ngh dư c: Trong th i h n 30 ngày i v i B Y t , 15 ngày i v i S Y t k t ngày nh n h sơ h p l , các cơ quan này xem xét c p Ch ng ch hành ngh dư c cho cá nhân; trong trư ng h p không c p ph i có văn b n tr l i nêu rõ lý do.
  4. Ch ng ch hành ngh dư c ư c làm thành 2 b n: 1 b n g i cho ương s , 1 b n lưu t i cơ quan nơi c p ch ng ch hành ngh . Trong trư ng h p i ch ng ch thì ngư i có ch ng ch hành ngh có trách nhi m n p l i ch ng ch cũ cho cơ quan c p. Chương 4: X LÝ VI PH M i u 10. Cá nhân ư c c p ch ng ch hành ngh dư c ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v chuyên môn nghi p v dư c trong ho t ng kinh doanh. Trong nh ng trư ng h p ngư i có ch ng ch hành ngh dư c vi ph m quy nh v hành ngh tùy theo m c vi ph m s b thu h i t m th i ho c vĩnh vi n ch ng ch hành ngh dư c. i u 11. Cơ quan có thNm quy n c p ch ng ch hành ngh dư c thu h i ch ng ch hành ngh n u ngư i ư c c p ch ng ch vi ph m m t trong nh ng trư ng h p sau: - Cho ngư i khác thuê, mư n ch ng ch hành ngh dư c kinh doanh. - Kinh doanh thu c gi . - Vi ph m nhi u l n ho c nghiêm tr ng các quy nh v chuyên môn. - Vi ph m nh ng quy nh v o c hành ngh gây dư lu n x u trong xã h i. - Không ti n hành ho t ng kinh doanh trong th i h n 1 năm k t ngày ư c c p ch ng ch hành ngh dư c. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 12. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành, nh ng văn b n trư c ây có n i dung trái v i Thông tư này u bãi b . C c Qu n lý Dư c Vi t Nam, Thanh tra B , các V , C c có liên quan c a B Y t , S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m tri n khai th c hi n Thông tư này. Lê Văn Truy n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản