Thông tư số 01/2002/TT-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
62
lượt xem
2
download

Thông tư số 01/2002/TT-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/2002/TT-BCN về hoạt động sản xuất và kinh doanh thuốc lá do bộ công nghiệp ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 76/2001/NĐ-CP ngày 22/10/2001 của Chính phủ về hoạt động sản xuất và kinh doanh thuốc lá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 01/2002/TT-BCN

 1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2002/TT-BCN Hà N i, ngày 26 tháng 2 năm 2002 THÔNG TƯ C A B CÔNG NGHI P S 01/2002/TT-BCN NGÀY 26 THÁNG 2 NĂM 2002 HƯ NG D N TH C HI N M T S I U C A NGHN NNH S 76/2001/N -CP NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2001C A CHÍNH PH V HO T NG S N XU T VÀ KINH DOANH THU C LÁ Căn c Ngh nh s 76/2001/N -CP ngày 22 tháng 10 năm 2001c a chính ph v ho t ng s n xu t và kinh doanh thu c lá; sau khi trao i ý ki n v i các B , ngành có liên quan, B Công nghi p hư ng d n c th m t s i u c a Ngh d nh như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Thông tư này hư ng d n i u ki n kinh soanh mua bán nguyên li u thu c lá; i u ki n s n xu t s n phNm thu c lá và trình t , th t c, thNm quy n c p gi y phép s n xu t s n phNm thu c lá; i u ki n nh p khNu máy móc thi t b chuyên ngành thu c lá, nguyên li u thu c lá, gi y cu n i u thu c lá; qu n lý năng l c và u tư s n xu t s n phNm thu c lá; qu n lý, ki m tra và x lý máy móc thi t b chuyên ngành thu c lá. 2. Thông tư này áp d ng cho các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t ư c thành l p theo pháp lu t Vi t Nam có tham gia vào ho t ng s n xu t và kinh doanh thu c lá trên lãnh th Vi t Nam. 3. Ho t ng kimh doanh mua bán nguyên li u thu c lá là ngành, ngh kinh doanh có i u ki n không c n gi y phép. Các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t ch ư c kinh doanh mua bán nguyên li u thu c lá khi có các i u ki n quy nh t i Thông tư này. 4. Nhà nư c th c hi n c quy n v s n xu t thu c lá i u, ch có các doanh nghi p Nhà nư c ư c B Công nghi p c p gi y phép s n xu tt s n phNm thu c lá m í ư c s n xu t s n phNm thu c lá. Doanh nghi p ho t ng s n xu t s n phNm thu c lá ph i th c hi n úng các quy nh t i Thông tư này. Các doanh nghi p s n xu t s n phNm thu c lá có v n u tưnư c ngoài ư c s n xu t thu c lá trong ph m vi gi y phép u tư, ph i tuân th các quy nh c a lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và Ngh nh s 76/2001/N -CP Ngày 22 tháng 10 năm 2001 c a Chính ph v ho t ng s n xu t và kinh doanh thu c lá. 5. Máy móc thi t b chuyên ngành thu c lá ( ư c quy nh chi ti t t i Ph l c kèm theo Thông tư này), nguyên li u thu c lá, gi y cu n i u thu c lá (gi y cu n ph n có
 2. thu c lá s i c a i u thu c) là hàng hoá nh p khNu thu c di n qu n lý chuyên ngành c a B Công nghi p. 6. u tư chi u sâu, i m i thi t b , công ngh s n xu t; u tư xây d ng m i, u tư m r ng các cơ s s n xu t do di chuy n a i m ho c s n xu t xu t khNu ph i phù h p v i Quy ho ch phát tri n ngành thu c lá trong t ng th i kỳ do Th tư ng Chính ph phê duy t và không vư t quá t ng năng l c s n xu t do B công nghi p xác nh và công b . II. KINH DOANH MUA BÁN NGUYÊN LI U THU C LÁ 1. i u ki n v ch th kinh doanh: Thương nhân là doanh nghi p có ăng ký kinh doanh m t hàng nguyên li u thu c lá. 2. i u ki n v cơ s v t ch t k thu t và trang, thi t b : a) Di n tích c a cơ s thu mua nguyên li u bao g m khu phân lo i, óng ki n và kho nguyên li u ph i r ng, phù h p quy mô kinh doanh và t ng di n tích không dư i 500m2. b) Có kho riêng cho nguyên li u thu c lá. Kho ph i có h th ng thông gió và các trang, thi t b phù h p yêu c u b o qu n nguyên li u thu c lá bao g m các ôn Nm k ki m tra nhi t và Nm tương i c a không khí trong kho, các phương ti n phòng ch ng sâu m t; ph i có các giá ho c b c, k ki n thu c lá ư c s p x p cách m t n n t i thi u 20cm và cách tư ng, c t t i thi u 50cm. c) i m thu mua ph i g n bi n hi u ghi tên thương m i c a thương nhân kinh doanh nguyên li u thu c lá và ph i có m u lá thu c lá nguyên li u theo tiêu chuNn phân c p do B Công nghi p quy nh. 3. i u ki n v b o v môi trư ng, phòng ch ng cháy n : Cơ s thu mua ph i có y các phương ti n, thi t b phòng cháy, ch a cháy b o m an toàn v sinh môi trư ng theo quy nh c a Nhà nư c. III. S N XU T S N PH M THU C LÁ A. i u ki n s n xu t s n ph m thu c lá 1. i u ki n v ch th kinh doanh: Là doanh nghi p Nhà nư c ã ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t và ang ti n hành s n xu t s n phNm thu c lá trư c th i i m ban hành Ngh quy t s 12/2000/NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2000 c a Chính ph v Chính sách qu c gia phòng, ch ng tác h i thu c lá trong giai o n 2000 - 2010, do U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c T ng công ty Thu c lá Vi t Nam qu n lý. 2. i u ki n v u tư và s d ng nguyên li u thu c lá ư c tr ng trong nư c:
 3. a) Các doanh nghi p s n xu t s n phNm thu c lá ph i s d ng nguyên li u thu c lá ư c tr ng trong nư c s n xu t s n phNm thu c lá theo t l do B Công nghi p quy nh tr trư ng h p s n xu t s n phNm thu c lá nhãn qu c t ho c s n phNm thu c lá xu t khNu. T l này ư c quy nh trong t ng th i kì, phù h p v i án phát tri n vùng nguyên li u thu c lá ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. b) Doanh nghi p s n xu t s n phNm thu c lá ph i tham gia u tư tr ng nguyên li u thu c lá dư i hình th c u tư tr c ti p ho c liên k t u tư thông qua các thương nhân kinh doanh nguyên li u thu c lá có u tư tr c ti p tr ng thu c lá phù h p v i quy mô s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p và án phát tri n vùng nguyên li u thu c lá ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 3. i u ki n v s n lư ng s n xu t: S n lư ng các s n phNm thu c lá do doanh nghi p s n xu t ư c quy i ra thu c lá i u (lo i 20 i u/bao) ph i t t 50 tri u bao/năm tr lên. 4. i u ki n v máy móc thi t b : a) Doanh nghi p s n xu t s n phNm thu c lá ph i có máy móc thi t b chuyên ngành g m các công o n chính: ch bi n s i, v n i u, óng bao. b) Công o n ch bi n s i ph i có các thi t b t i thi u m b o tính ng b c a công o n, bao g m: máy h p, máy gia Nm, máy gia li u, xy lô tr và lá, máy thái, máy s y s i, máy làm d u, thi t b phun hương, ph i tr n và các cân nh lư ng. Dây truy n ch bi n s i ph i ư c chuyên môn hoá, b trí trong không gian mb o tiêu chuNn v sinh công nghi p, an toàn lao ng và v sinh môi trư ng. c) i v i nh ng doanh nghi p không có dây truy n ch bi n s i ph i có h p ng gia công ch bi n s i. ơn v nh n gia công ch bi n s i ph i áp ng ư c các i u ki n ư c quy nh i m b nêu trên. d)Trong công o n cu n i u, óng bao, óng tút doanh nghi p ph i s d ng các máy cu n, máy óng bao, óng tút t ng, tr trư ng h p s n xu t s n phNm thu c lá theo phương pháp truy n th ng ph i thao tác b ng tay. e) Doanh nghi p s n xu t s n phNm thu c là ph i có các thi t b ki m tra t i thi u th c hi n o lư ng kiêm tra các ch tiêu ch t lư ng như: Tr ng lư ng i u, chu vi i u, gi m áp i u thu c, hàm lư ng b i trong s i. i v i các ch tiêu lý, hoá khác và ch tiêu v sinh thu c lá, doanh nghi p có th t kiêm tra ho c thông qua các ơn v d ch v có ch c năng ki m tra. K t qu ki m tra ph i ư c lưu gi có h th ng theo dõi lâu dài. g) Toàn b máy móc thi t b s n xu t s n phNm thu c lá ph i có ngu n g c h p pháp. Doanh nghi p không ư c thuê, mư n các máy móc thi t b s n xu t s n phNm thu c lá thu c s h u c a các t ch c và cá nhân không có ch c năng s n xu t s n phNm thu c lá. 5. i u ki n v ch t lư ng và v sinh an toàn s n phNm thu c lá:
 4. Các cơ s s n xu t thu c lá ph i áp ng các yêu c u v ch t lư ng, v sinh cơ s theo tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu chuNn ngành, và Quy t nh s 4196/1999/QD-BYT ngày 29/12/1999 c a B Y t v vi c ban hành "Quy nh v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm". 6. i u ki n v s h u nhãn hi u hàng hoá: Doanh nghi p s n xu t s n phNm thu c lá ph i có quy n s h u ho c s d ng h p pháp nhãn hi u hàng hoá ã ư c ăng ký và ư c b o h t i Vi t Nam. 7) i u ki n v môi trư ng và phòng ch ng cháy n : Doanh nghi p s n xu t s n phNm thu c lá phái có y các phương ti n, thi t b phòng cháy ch a cháy và m b o an toàn v sinh môi trư ng theo quy nh c a Nhà nư c . B. Th m quy n, trình t và th t c c p gi y phép s n xu t s n ph m thu c lá 1. B công nghi p là cơ quan có thNm quy n c p gi y phép s n xu t s n phNm thu c lá 2. H sơ ngh c p gi y phép s n xu t s n phNm thu c lá, g m có: a) ơn ngh c p gi y phép s n xu t s n phNm thu c lá. b) B n sao h p l gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. c) Tài li u liên quan n tiêu chuNn và i u ki n kinh doanh quy nh t i Thông tư này, bao g m: - Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p trong 3 năm g n nh t, trong ó c n nêu rõ ch tiêu s n lư ng s n xu t i v i t ng nhóm s n phNm thu c lá (s n lư ng ã ư c quy i). - B ng kê danh m c máy móc thi t b , năng l c s n xu t thu c lá i u và năng l c t ng công o n quy i ra bao 20 i u tính theo 2 ca/ngày cho 3 năm g n nh t. H sơ ch ng minh ngu n g c h p pháp c a máy móc thi t b . -H p ng gia công ch bi n s i, h p ng d ch v ki m tra ch t lư ng (n u có). - B ng kê di n tích kho tàng, nhà xư ng, văn phòng làm vi c và các khu ph tr khác. - B n sao h p l gi y ăng ký ch t lư ng ho c b n công b phù h p tiêu chuNn ch t lư ng. - B n sao h p l các gi y t xác nh n quy n s h u ho c s d ng h p pháp nhãn hi u hàng hoá cho các s n phNm thu c lá. - B n sao h p l gi y phép v môi trư ng ho c gi y ch ng nh n ánh giá tác ng nh hư ng t i môi trư ng do cơ quan có thNm quy n c p.
 5. - B n sao h p l gi y ch ng nh n m b o an toàn phòng cháy ch a cháy do công an có thNm quy n c p. 3. Trình t c p gi y phép s n xu t s n phNm thu c lá: a. Trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n h sơ h p l , B Công nghi p xem xét và c p gi y phép s n xu t s n phNm thu c lá. Trư ng h p t ch i c p ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do. b. Trư ng h p chưa h sơ h p l , trong vòng 7 ngày k t ngày ti p nh n h sơ c a doanh nghi p, B Công nghi p s có văn b n yêu c u doanh nghi p b sung. 4. Gi y phép ư c làm thành 5 b n: 2 b n lưu t i B Công nghi p, 1 b n g i S Công nghi p t nh, thành ph nơi doanh nghi p t tr s chính, 1 b n g i cơ quan ch qu n c p trên c a doanh nghi p, 1 b n g i doanh nghi p ư c c p gi y phép. 5. Gi y phép s n xu t s n phNm thu c lá có th i h n 5 năm. Trư c th i i m h t hi u l c c a gi y phép 30 ngày, doanh nghi p ph i có văn b n ngh gia h n gi y phép g i v B Công nghi p xem xét gia h n. 6. Doanh nghi p s n xu t s n phNm thu c lá s b thu h i gi y phép s n xu t s n phNm thu c lá trong trư ng h p vi ph m nghiêm tr ng các i u ki n s n xu t s n phNm thu c lá và nh ng quy nh khác t i Thông tư này ho c trư ng h p doanh nghi p b sáp nh p, gi i th . 7. Doanh nghi p ư c c p gi y phép s n xu t s n phNm thu c lá ph i n p m t kho n l phí theo quy nh c a B Tài chính. IV. U TƯ S N XU T S N PH M THU C LÁ 1. Qu n lý năng l c s n xu t s n phNm thu c lá: a. T ng năng l c s n xu t ư c quy nh là năng l c s n xu t ng b trong dây chuy n s n xu t s n phNm thu c lá (bao g m các máy móc thi t b chính trên các công o n: ch bi n s i, v n i u, óng bao) và ư c tính cho 2 ca/ngày t i th i i m ban hành Ngh quy t s 12/2000/NQ-CP ngày 14/8/2000 c a Chính ph v chính sách qu c gia phòng ch ng tác h i thu c lá trong giai o n 2000 - 2010. b. B Công nghi p ph i h p v i các cơ quan có liên quan và T ng công ty Thu c lá Vi t Nam xác nh, công b t ng năng l c s n xu t c a t ng ơn v làm cơ s cho vi c u tư s n xu t s n phNm thu c lá và nh p khNu máy móc thi t b chuyên ngành thu c lá. - Doanh nghi p ư c u tư tăng năng l c s n xu t trong trư ng h p s n xu t thu c lá xu t khNu và ch ư c s n xu t trong ph m vi t ng công su t ã ư c xác nh và công b . - Hàng năm các ơn v ph i g i báo cáo th ng kê năng l c s n xu t thu c lá c a ơn v mình v B Công nghi p.
 6. 2. M t s quy nh v u tư chi u sâu, s n xu t s n phNm thu c lá: a. Trư c khi tri n khai l p d án u tư xây d ng, ch u tư ph i có văm b n xin ý ki n tho thu n c a B công nghi p. Trong th i gian 15 ngày k t ngày nh n ư c văn b n ngh c a doanh nghi p. B công nghi p có văn b n tr l i, trư ng h p t ch i ph i nêu rõ lý do. b. N i dung văn b n ngh bao g m các n i dung: tên d án, a i m, thông s k thu t ch y u có liên quan, phương án x lý các máy móc thi t b ư c thay th (n u có u tư thay th ). c. Sau khi có văn b n tho thu n c a B công nghi p, doanh nghi p tri n khai th c hi n u tư theo trình t và th t c v u tư và xây d ng cơ b n do Nhà nư c quy nh. d. Doanh nghi p ph i báo cáo B công nghi p k t qu x lý máy móc thi t b chuyên ngành thu c lá ã thay th trong quá trình u tư. V. NH P KH U MÁY MÓC THI T BN CHUYÊN NGÀNH THU C LÁ, NGUYÊN LI U THU C LÁ, GI Y CU N I U THU C LÁ 1. Máy móc thi t b chuyên ngành thu c lá, nguyên li u thu c lá, gi y cu n i u thu c lá là các lo i hàng hoá nh p khNu thu c di n qu n lý chuyên ngành c a B công nghi p. Ch doanh nghi p có gi y phép s n xu t s n phNm thu c lá m i ư c nh p khNu các hàng hoá trên . 2. Doanh nghi p có th nh p khNu tr c ti p ho c u thác nh p khNu qua nh ng ơn v có ch c năng kinh doanh xu t nh p khNu nh p khNu máy móc thi t b chuyên ngành thu c lá, nguyên li u thu c lá, gi y cu n i u thu c lá ph c v s n xu t. 3. Nh p khNu máy móc thi t b chuyên ngành thu c lá. a. Máy móc thi t b chuyên ngành thu c lá ư c nh p khNu ph i phù h p v i năng l c s n xu t c a doanh nghi p s n xu t s n phNm thu c lá. b. Trong th i h n 10 ngày k t ngày nh n ư c văn b n ngh nh p khNu c a doanh nghi p, căn c vào d án u tư ã ư c phê duy t, B công nghi p có văn b n ch p thu n ho c t ch i vi c nh p khNu máy móc thi t b c a doanh nghi p. 4. Nh p khNu nguyên li u thu c lá, gi y cu n i u thu c lá. a. Ch m nh t ngày 15 tháng 11 hàng năm, các do nh nghi p s n xu t s n phNm thu c lá ph i g i nhu c u nh p khNu nguyên li u thu c lá, gi y cu n i u thu c lá cho năm sau v B công nghi p. Trên cơ s s n lư ng s n xu t, t l s d ng nguyên li u thu c lá tr ng trong nư c và báo cáo c a T ng công ty thu c lá Vi t Nam v kh năng áp ng nguyên li u trong nư c, ch m nh t là ngày 15 tháng 12 hàng năm, B công nghi p s có văn b n thông báo k ho ch nh p khNu n các doanh nghi p và cơ quan có liên quan.
 7. b. Nguyên li u thu c lá, gi y cu n i u thu c lá nh p khNu ch ư c s d ng s n xu t s n phNm thu c lá theo k ho ch s n xu t c a doanh nghi p. N u không s d ng h t, ch ư c bán l i cho các doanh nghi p có gi y phép s n xu t s n phNm thu c lá. 5. i v i các trư ng h p nh p khNu nguyên li u thu c lá ph c v xu t khNu, B công nghi p s xem xét gi i quy t t ng trư ng h p c th trên cơ s ngh c a doanh nghi p và h sơ liên quan n k ho ch xu t khNu. 6. Hàng năm, doanh nghi p s n xu t s n phNm thu c lá ph i báo cáo tình hình nh p khNu và s d ng i v i máy móc thi t b , thi t b chuyên ngành thu c lá, nguyên li u thu c lá, gi y cu n i u thu c lá nh p khNu trong kỳ cho B công nghi p. VI. QU N LÝ, KI M SOÁT VÀ X LÝ MÁY MÓC THI T BN CHUYÊN NGÀNH THU C LÁ. 1. T ch c, cá nhân không có gi y phép s n xu t s n phNm thu c lá không ư c s d ng máy móc thi t b chuyên ngành thu c lá dư i m i hình th c s n xu t s n phNm thu c lá. 2. Máy móc thi t b chuyên ngành thu c lá không có ngu n g c h p pháp s b t ch thu và b x lý theo quy nh c a pháp lu t. a. Máy móc thi t b chuyên ngành thu c lá b coi là b t h p pháp trong các trư ng h p: - Nh p khNu trư c th i i m ban hành Ch th 13/1999/CT-TTg ngày 12/5/1999 không có các gi y t th t c nh p khNu h p l . - Nh p khNu sau th i i m Ch th 13/1999/CT-TTg ngày 12/5/1999 có hi u l c nhưng không có các gi y t th t c nh p khNu h p l và văn b n tho thu n ng ý c a B công nghi p. b. Vi c x lý máy móc thi t b chuyên ngành thu c lá b t ch thu ư c th c hi n theo quy nh hi n hành và ch ư c phép bán l i cho các doanh nghi p có gi y phép s n xu t s n phNm thu c lá. 3. Vi c như ng bán, thanh lý máy móc thi t b chuyên ngành thu c lá c a các doanh nghi p s n xu t s n phNm thu c lá ngoài vi c th c hi n theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v thanh lý tài s n còn ph i tuân th các quy nh sau: a. Doanh nghi p ch ư c như ng bán máy móc thi t b còn giá tr s d ng cho các doanh nghi p có gi y phép s n xu t thu c lá. b. Máy móc thi t b không còn giá tr s d ng ph i thanh lý dư i d ng ph li u. c. Các doanh nghi p sau khi như ng bán, thanh lý ph i báo cáo v B Công nghi p k t qu th c hi n.
 8. 4. B Công nghi p ch trì, ph i h p v i các ngành Công an, Qu n lý th trư ng, H i quan t ch c ki m tra, phát hi n và x lý i v i nh ng máy móc thi t b s n xu t s n phNm thu c lá không có ngu n g c h p pháp. VII. I U KHO N THI HÀNH. 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành, các quy nh trư c ây trái v i quy nh c a Thông tư này u b bãi b . 2. Nh ng thương nhân hi n ang kinh doanh nguyên li u thu c lá ã ăng ký ho t ng kinh doanh trư c ngày ban hành Thông tư này, v n ti p t c ho t ng kinh doanh, nhưng ph i i u ch nh b sung y các i u ki n quy nh c a Thông tư này trong th i h n 4 tháng k t ngày Thông tư có hi u l c. 3. Trong th i h n 90 ngày k t ngày Thông tư có hi u l c, các doanh nghi p i u ki n v ch th kinh doanh như quy nh t i m c III.A n u ti p t c ho t ng s n xu t s n phNm thu c lá ph i ngh c p gi y phép s n xu t s n phNm thu c lá và n p h sơ ăng ký t i B Công nghi p. Trong th i gian ch c p gi y phép s n xu t s n phNm thu c lá các doanh nghi p v n ti p t c ho t ng cho n khi B Công nghi p có văn b n c p ho c t ch i c p gi y phép s n xu t s n phNm thu c lá. 4. Các doanh nghi p có liên quan n các ho t ng kinh doanh mua bán nguyên li u thu c lá; s n xu t s n phNm thu c lá; nh p khNu máy móc thi t b chuyên ngành thu c lá, nguyên li u thu c lá, gi y cu n i u thu c lá có trách nhi m th c hi n úng hư ng d n c a Thông tư này. 5. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v B Công nghi p xem xét, b sung, s a i k p th i. Châu Hu C m ( ã ký) PH L C DANH M C MÁY MÓC THI T BN CHUYÊN NGÀNH THU C LÁ (Ban hành kèm theo Thông tư s 01/2002/TT-BCN ngày 26 tháng 02 năm 2002 c a B Công nghi p) I. DÂY CHUY N CH BI N NGUYÊN LI U THU C LÁ A. Công o n ch bi n lá 1. Máy c t u lá
 9. 2. Xy lanh làm Nm 3. H m lá (Xy lô tr và lá) 4. Máy s y lá (s y, làm l nh, làm d u) 5. H th ng cân và óng (ép) ki n lá B. Công o n ch bi n c ng 1. Xy lanh làm Nm c ng l n 1 2. Xy lanh làm Nm c ng l n 2 3. H th ng tư c c ng, tách lá 4. Máy s y c ng (s y, làm l nh, làm d u) 5. Máy phân lo i, làm s ch c ng 6. H th ng cân và óng (ép) ki n c ng II. DÂY CHUY N CH BI N S I A. Công o n lá 1. Thi t b h p chân không 2. Máy c t u lá 3. Xy lanh làm Nm lá 4. Xy lanh gia li u 5. H m lá (xy lô tr và lá) 6. Thi t b dò kim lo i 7. Máy thái lá 8. Thi t b trương n s i 9. Thi t b s y lá (s y, làm l nh, làm d u) 10. H th ng các cân nh lư ng B. Công o n tách c ng 1. Máy tư c c ng
 10. 2. Xy lanh gia Nm c ng l n 1 3. H m c ng (Xy lô tr và c ng) 4. Xy lanh gia Nm c ng l n 2 5. Thi t b cán c ng 6. Máy thái c ng 7. Thi t b trương n c ng 8. Thi t b s y c ng 9. Thi t b phân ly c ng 10. H m c ng (Xy lô s i c ng) 11. H th ng các cân nh lư ng C. Công o n ph i tr n s i 1. Thi t b phun hương 2. H m s i (Xy lô s i) 3. H th ng v n chuy n s i n (b ng khí c h c ho c cơ h c) III. MÁY MÓC THI T BN S N XU T THU C I U A. Công o n v n i u-ghép ul c 1. Máy v n i u 2. Máy ghép ul c 3. Máy n p khay B. Công o n óng bao 1. Máy óng bao 2. Máy óng bóng kính bao 3. Máy óng tút 4. Máy óng bóng kính tút 5. Máy óng thùng carton.
 11. B CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NGHI P c l p- T do - H nh phúc S : /GP-BCN Hà N i, ngày tháng năm GI Y PHÉP S N XU T S N PH M THU C LÁ (C p cho Doanh nghi p s n xu t s n ph m thu c lá theo quy nh t i ngh nh s 76/2001/N -CP ngày 22 tháng 10 năm 2001 c a Chính ph v ho t ng s n xu t và kinh doanh thu c lá) B TRƯ NG B CÔNG NGHI P C p cho Doanh nghi p......................................................................................... ............................................................................................................................. Tr s giao d ch................................................................................................... .......................... i n tho i:............................... Fax:......................................... a i m s n xu t................................................................................................ ............................................................................................................................. Quy t nh thành l p s :........... ngày.......... tháng......... năm........ c a............... ............................................................................................................................ Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s :........ngày........ tháng........... năm...... do....................................................c p ngày...... tháng...... năm......... Cơ quan c p trên tr c ti p: ................................................................................. ............................................................................................................................ Doanh nghi p ư c phép s n xu t các lo i s n phNm thu c lá sau:.................... .............................................................................................................................. và ph i ch p hành nghiêm ch nh các quy nh t i Ngh nh s 76/2001/N -CP c a Chính ph và Thông tư s 01/2002/TT-BCN ngày 26 tháng 02 năm 2002 c a B Công nghi p. Th i h n hi u l c: ............................................................................................. B TRƯ NG B CÔNG NGHI P
 12. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ............., ngày...... tháng....... năm............ ƠN NGHN C P GI Y PHÉP S N XU T S N PH M THU C LÁ (Dùng cho Doanh nghi p s n xu t s n ph m thu c lá theo quy nh t i Ngh nh s 76/2001/N -CP ngày 22 tháng 10 năm 2001 c a Chính ph v ho t ng s n xu t và kinh doanh thu c lá) Kính g i: B công nghi p Tên doanh nghi p:................................................................................................. .............................................................................................................................. Tr s giao d ch:...................... i n tho i:......................... Fax:.......................... .............................................................................................................................. a i m s n xu t................................................................................................. .............................................................................................................................. Quy t nh thành l p s .............. ngày....... tháng....... năm....... c a.................... .............................................................................................................................. Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s ........... ngày....... tháng....... năm.......... do.................................................. c p ngày........ tháng......... năm...................... Cơ quan c p trên tr c ti p: ................................................................................. ............................................................................................................................. ngh B Công nghi p xem xét c p Gi y phép s n xu t các lo i s n phNm thu c lá:............................................................................................................................ và xin cam oan th c hi n úng các quy nh t i ngh nh s 76/2001/N -CP c a Chính ph và Thông tư s 01/2002/TT-BCN ngày 26 tháng 02 năm 2002 c a B Công nghi p. Ngư i i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p (ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản