Thông tư số 01/2003/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
53
lượt xem
2
download

Thông tư số 01/2003/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/2003/TT-BTC về việc sửa đổi mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe quân sự của Bộ Quốc phòng do Bộ Tài Chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 01/2003/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2003/TT-BTC Hà N i, ngày 07 tháng 1 năm 2003 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 01/2003/TT-BTC NGÀY 7 THÁNG 1 NĂM 2003 V VI C S A I M C THU PHÍ S D NG Ư NG B I V I XE QUÂN S C A B QU C PHÒNG Căn c Pháp l nh phí và l phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001, Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Sau khi có ý ki n c a B Qu c phòng, B Tài chính hư ng d n s a i m c thu phí s d ng ư ng b i v i xe quân s c a B Qu c phòng quy nh t i Thông tư s 109/2002/TT-BTC ngày 6/12/2002 c a B Tài chính như sau: 1. S a i m nh giá vé thu phí ư ng b toàn qu c áp d ng i v i xe c a B Qu c phòng mang bi n s n n màu , ch và s màu tr ng d p chìm, như sau: TT Lo i phương ti n M nh giá vé năm ( ng/vé/năm) 1 Xe ô tô con quân s - M c 1: 2.000.000 - M c 2: 1.000.000 2 Xe ô tô v n t i quân s - M c 1: 3.000.000 - M c 2: 1.500.000 2. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 1/3/2003. Trương Chí Trung ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản