Thông tư số 01/2004/TT-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
56
lượt xem
1
download

Thông tư số 01/2004/TT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/2004/TT-BGTVT về việc hướng dẫn việc đăng ký tàu bay và đăng ký các quyền đối với tàu bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 01/2004/TT-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG C NG H Ò A XÃ H I CH NGH Ĩ A VI T NAM V NT I c l p - T d o -H n h ph ú c S :01/2004/TT-BGTVT Hà N i , n g à y1 6 t h á n g 0 1 n ă m2 0 0 4 THÔNG TƯ C A B G IAO TH ÔNG V N T I S 0 1 / 2 0 0 4 / TT-BGTVT NGÀY 1 6 THÁNG 0 1 NĂM 2 0 0 4 HƯ NG D N V I C ĂNG KÝ T U BAY VÀ ĂNG KÝ C ÁC QUY N I V I T U BA Y Nh m th c hi n các quy nh c a: Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 26 tháng 12 năm 1991 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 20 tháng 4 năm 1995; Ngh nh 08/2000/N -CP ngày 10 tháng 3 năm 2000 c a Chính ph v ăng ký giao d ch b o m; Ngh nh s 165/1999/N -CP ngày 19 tháng 11 năm 1999 c a Chính ph v giao d ch b o m; Quy t nh s 971/TTg ngày 28 tháng 12 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch ăng ký t u bay, ăng ký chuy n như ng quy n s h u t u bay và ăng ký th ch p t u bay dân d ng, B Giao thông v n t i hư ng d n chi ti t vi c ăng ký t u bay và ăng ký các quy n i v i t u bay dân d ng như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Trong Thông tư này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1.1. “ ăng ký t u bay” là ăng ký qu c t ch Vi t Nam cho t u bay dân d ng. 1.2. “ ăng ký các quy n i v i t u bay” là ăng ký liên quan n chuy n như ng quy n s h u, th ch p, c m c , b o lãnh và h p ng thuê t u bay dân d ng. 1.3. "Ch ng ch ăng ký" là ch ng ch c p cho ngư i xin ăng ký qu c t ch Vi t Nam i v i t u bay dân d ng và ăng ký chuy n như ng quy n s h u t u bay dân d ng Vi t Nam. 1.4. "Gi y ch ng nh n ăng ký" là gi y ch ng nh n c p cho ngư i xin ăng ký các quy n i v i t u bay dân d ng và ăng ký văn b n thông báo x lý t u bay, tr trư ng h p ăng ký chuy n như ng quy n s h u t u bay dân d ng Vi t Nam. 1.5. “Ngư i ng tên ăng ký” là ngư i ư c ghi tên trong các Ch ng ch ăng ký ho c Gi y ch ng nh n ăng ký. 1.6. “Ngư i yêu c u ăng ký” là ngư i tr c ti p làm ơn và th c hi n các th t c yêu c u ăng ký. Tùy t ng lo i hình ăng ký, ngư i yêu c u ăng ký bao g m: a. Ch s h u t u bay, ngư i thuê t u bay i v i ăng ký t u bay. b. Ngư i s là ch s h u t u bay theo h p ng chuy n như ng quy n s h u t u bay i v i ăng ký chuy n như ng quy n s h u t u bay. c. Bên b o m, bên nh n b o m i v i ăng ký th ch p, c m c , b o lãnh b ng t u bay.
 2. d. Ch s h u t u bay, ngư i cho thuê t u bay, ngư i thuê t u bay, nhà khai thác i v i ăng ký h p ng thuê t u bay. . Bên ã th c hi n vi c yêu c u ăng ký i v i vi c gia h n ăng ký, ăng ký thay i ho c s a ch a sai sót n i dung ã ăng ký. e. Ngư i ư c u quy n. 1.7. “Ngư i yêu c u xóa ăng ký” là ngư i làm ơn và th c hi n các th t c yêu c u xóa ăng ký, bao g m: a. Ngư i ng tên ăng ký i v i ăng ký t u bay, ăng ký h p ng thuê t u bay. b. Ngư i s là ch s h u t u bay theo h p ng chuy n như ng quy n s h u t u bay i v i ăng ký chuy n như ng quy n s h u t u bay. c. Bên b o m, bên nh n b o m i v i ăng ký th ch p, c m c , b o lãnh b ng t u bay. d. Ngư i ư c u quy n. 1.8. “Ngư i yêu c u cung c p thông tin” là b t kỳ t ch c, cá nhân nào có ơn yêu c u cung c p thông tin v ăng ký t u bay và ăng ký các quy n i v i t u bay. 1.9. “Ngư i yêu c u ăng ký văn b n thông báo x lý t u bay” là bên nh n b o m trong các giao d ch b o m ã ăng ký i v i t u bay ho c ngư i ư c u quy n, có ơn yêu c u ăng ký văn b n thông báo x lý t u bay. 1.10. “Giao d ch b o m b ng t u bay” là h p ng th ch p, c m c , b o lãnh b ng t u bay. 1.11. “Quy ch ” ư c hi u là Quy ch ăng ký t u bay, ăng ký chuy n như ng quy n s h u t u bay và ăng ký th ch p t u bay ban hành kèm theo Quy t nh s 971/TTg ngày 28 tháng 12 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph . 1.12. “Ngh nh” ư c hi u là Ngh nh s 08/2000/N -CP ngày 10 tháng 3 năm 2000 c a Chính ph v ăng ký giao d ch b o m. 1.13. “Thuê ho c thuê l i” là vi c thuê theo h p ng thuê tài chính ho c h p ng thuê khai thác theo các quy nh tương ng c a pháp lu t 1.14. "Ngày" là ngày làm vi c c a các cơ quan hành chính nhà nư c Vi t Nam. 2. H sơ yêu c u ăng ký ho c các ơn yêu c u g i n C c Hàng không Vi t Nam ph i là b n g c ho c b n sao. H sơ ho c văn b n b ng ti ng nư c ngoài ph i ư c d ch ra ti ng Vi t. B n sao h sơ, văn b n và b n d ch ph i có ch ng th c c a cơ quan có thNm quy n. H sơ và gi y t ph i ng trong phong bì và g i t i C c Hàng không Vi t Nam theo a ch : C c Hàng không Vi t Nam Sân bay Gia Lâm - Hà N i - Vi t Nam. 3. Nh ng ngư i yêu c u nói t i i m 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 M c I Thông tư này ph i g i 02 b h sơ, tr c ti p ho c qua ư ng bưu i n, t i C c Hàng không Vi t Nam. i v i trư ng h p u quy n th c hi n thì gi y u quy n ph i ư c g i kèm theo h sơ. Trong th i h n 3 ngày, k t ngày nh n ư c h sơ, n u c n b sung các thông tin ho c gi i trình thêm làm rõ h sơ, C c Hàng không Vi t Nam g i thông báo b ng văn b n cho ngư i yêu c u.
 3. 4. C c Hàng không Vi t Nam ư c t ch i ăng ký ho c cung c p thông tin trong các trư ng h p sau: 4.1. Vi c ăng ký ho c cung c p thông tin không thu c thNm quy n c a C c Hàng không Vi t Nam; 4.2. H sơ ăng ký ho c xin cung c p thông tin không y ; gi y t không h p l ; 4.3. Ngư i yêu c u không n p l phí, phí theo quy nh c a pháp lu t. 5. Ngư i yêu c u ăng ký và cung c p thông tin v ăng ký t u bay, ăng ký các quy n i v i t u bay ph i n p m t kho n phí, l phí theo quy nh c a pháp lu t, kèm theo h sơ ho c ơn yêu c u, tr trư ng h p xin xóa ăng ký, s a ch a sai sót ăng ký. Vi c n p l phí, phí ư c th c hi n thông qua m t trong các phương th c sau: 5.1. N p tr c ti p t i C c Hàng không Vi t Nam; 5.2. Chuy n ti n thông qua d ch v c a bưu i n và g i gi y chuy n ti n t i C c Hàng không Vi t Nam; 5.3. Chuy n ti n vào tài kho n c a C c Hàng không Vi t Nam và g i ch ng t xác nh n vi c chuy n kho n t i C c Hàng không Vi t Nam. 6. Th i i m yêu c u ăng ký tính t th i i m C c Hàng không Vi t Nam nh n ư c h sơ h p l và l phí theo quy nh c a pháp lu t. 7. Ch ng ch ăng ký, Gi y ch ng nh n ăng ký và các gi y t có liên quan do C c Hàng không Vi t Nam c p ư c trao tr c ti p ho c g i qua ư ng bưu i n. 8. Các gi y t ch ng minh a v pháp lý c a ngư i ng tên ăng ký theo các quy nh c a Quy ch và Ngh nh bao g m: 8.1. Ch ng minh thư, H chi u (n u có) trong trư ng h p ngư i ng tên ăng ký là công dân; 8.2. ăng ký kinh doanh trong trư ng h p ngư i ng tên ăng ký là doanh nghi p; 8.3. Quy t nh thành l p, Gi y phép ho t ng trong trư ng h p ngư i ng tên ăng ký là t ch c xã h i; 8.4. Quy t nh thành l p trong trư ng h p ngư i ng tên ăng ký là cơ quan Nhà nư c Vi t Nam. 9. Tài li u ch ng minh tình tr ng k thu t hi n th i c a t u bay ít nh t ph i bao g m các n i dung chính sau: 9.1. Ki u lo i t u bay; 9.2. Nơi s n xu t; 9.3. Ngày xu t xư ng; 9.4. S xu t xư ng; 9.5. Ngày b t u s d ng; 9.6. Qu c t ch và s hi u ăng ký (n u có); 9.7. Ngày và nơi c p ch ng ch ăng ký (n u có); 9.8. M c ích khai thác; 9.9. Ngày và nơi ki m tra l n cu i;
 4. 9.10. T ng s gi bay k t ngày xu t xư ng; 9.11. S gi bay sau l n ki m tra cu i; 9.12. Ki u lo i, s lư ng, s xu t xư ng, nơi s n xu t c a ng cơ t u bay; 9.13. S lư ng gh - khách, t lái; 9.14. Tr ng lư ng r ng; 9.15. Tr ng lư ng nhiên li u t i a; 9.16. Tr ng t i thương m i; 9.17. Tr ng lư ng c t cánh t i a; 9.18. Tr ng lư ng h cánh t i a; 9.19. bay cao t i a; 9.20. T c bay t i a; 9.21. C ly bay t i a; 9.22. Quy nh các d ng b o dư ng; 9.23. Các d ng b o dư ng ã th c hi n. Tài li u ch ng minh tình tr ng k thu t hi n th i c a t u bay ph i có xác nh n c a cơ quan có thNm quy n. 10. Khi g i ơn yêu c u ăng ký, ngư i yêu c u ăng ký có th g i kèm theo các b n khai b sung v c i m c a t u bay, ng cơ t u bay, các b ph n r i i kèm. Các b n khai b sung ph i có ch ký c a ngư i có thNm quy n. 11. Ngư i yêu c u cung c p thông tin ph i g i C c Hàng không Vi t Nam ơn yêu c u cung c p thông tin theo M u s 13 kèm theo Thông tư này. Trong th i h n 03 ngày, k t ngày nh n ư c ơn yêu c u h p l , C c Hàng không Vi t Nam s c p Văn b n cung c p thông tin theo M u s 22 kèm theo Thông tư này cho ngư i có yêu c u. II. ĂNG KÝ T U BAY DÂN D NG VI T NAM 1. T u bay c a các t ch c, cá nhân nói t i i u 1 c a Quy ch ư c ăng ký t i Vi t Nam. 2. Các t u bay thu c s h u chung c a các t ch c, công dân Vi t Nam mu n ăng ký t i Vi t Nam thì các ng s h u ch ph i c m t ngư i i di n cho ng s h u ch làm ngư i yêu c u ăng ký. Ngư i yêu c u ăng ký ph i g i C c Hàng không Vi t Nam h sơ xin ăng ký và kèm theo gi y u quy n có ch ký c a t t c các ch s h u t u bay. 3. Sau khi nh n ư c ơn xin ăng ký, C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam quy t nh: 3.1. Cho phép các t u bay c a các t ch c, cá nhân nói t i i u 1 c a Quy ch ư c ăng ký t i Vi t Nam. Trong trư ng h p cho phép ăng ký theo quy nh t i kho n 4 i u 1 c a Quy ch thì n i dung các i u ki n ăng ký ư c ghi ph n ghi chú c a Ch ng ch ăng ký và S ăng b t u bay dân d ng Vi t Nam; 3.2. Không cho ăng ký t u bay vì vi c ăng ký t u bay này có th gây nh hư ng x u t i an ninh, qu c phòng và l i ích c a Vi t Nam theo quy nh t i kho n 3 i u 2 c a Quy ch .
 5. 4. Vi c sơn ho c g n d u hi u qu c t ch và d u hi u ăng ký c a t u bay theo quy nh t i kho n 2 i u 3 c a Quy ch ph i tuân theo các quy nh c a pháp lu t v vi c sơn và g n các d u hi u lên t u bay. Ngoài d u hi u qu c t ch và d u hi u ăng ký n u mu n sơn ho c g n b t kỳ d u hi u nào khác lên t u bay ph i ư c s ng ý c a C c Hàng không Vi t Nam. 5. Nh m m c ích nói t i i u 9 c a Quy ch , gi y t là căn c pháp lý ch ng minh cho các yêu c u quy nh t i các i m a, b và c kho n 1 i u 4 c a Quy ch bao g m: 5.1. Xác nh n c a cơ quan có thNm quy n v vi c t u bay ang ư c ch t o t i Vi t Nam; 5.2. Xác nh n c a cơ quan có thNm quy n v vi c t u bay ã ư c ch t o xong t i Vi t Nam và xác nh n c a B Thương m i cho phép ngư i ch t o ư c trưng bày, tri n lãm ho c bán t u bay này t i nư c ngoài; 5.3. Xác nh n c a qu c gia nhà ch t o t u bay nư c ngoài v vi c t u bay ã ư c ch t o xong t i nư c ó và b n sao h p ng chuy n như ng quy n s h u t u bay ký gi a nhà ch t o và ngư i yêu c u ăng ký. 6. i v i các trư ng h p nêu t i kho n 2 i u 4 c a Quy ch , ngư i yêu c u ăng ký ph i g i ơn xin ăng ký t m th i t u bay và kèm theo gi y phép c a C c Hàng không Vi t Nam cho ti n hành các ho t ng ó. N i dung ăng ký t m th i ư c quy nh c th như sau: 6.1. Khi ghi chép các chi ti t c a t u bay ư c ăng ký t m th i, th i h n và m c ích c a vi c ăng ký t m th i này ư c ghi rõ trong ph n ghi chú c a Ch ng ch ăng ký t u bay t m th i và S ăng b t u bay dân d ng Vi t Nam. C c Hàng không Vi t Nam quy t nh th i h n ăng ký t m th i theo ngh c a ngư i xin ăng ký và tính ch t c a t ng trư ng h p quy nh t i i u 4 c a Quy ch . 6.2. Ch ng ch ăng ký t u bay t m th i có th ư c gia h n n u trư c khi h t h n hi u l c ba (03) ngày, ngư i yêu c u ăng ký xin gia h n g i C c Hàng không Vi t Nam ơn xin gia h n theo M u s 01 kèm theo Thông tư này và tài li u ch ng minh các ho t ng quy nh t i các i m a, b, c kho n 1 và a, b, c, d kho n 2 i u 4 c a Quy ch chưa k t thúc. 6.3. Sau khi nh n ư c h sơ h p l nói trên, C c Hàng không Vi t Nam s c p cho ngư i xin gia h n ăng ký Ch ng ch gia h n ăng ký t u bay (t m th i) theo M u s 14 kèm theo Thông tư này và ghi chép vào S ăng b t u bay dân d ng Vi t Nam. 6.4. Ch ng ch ăng ký t u bay (t m th i) ư c gia h n m t l n và không quá th i gian ã ư c ghi trong Ch ng ch ăng ký t u bay (t m th i) l n u. 6.5. Trư ng h p t u bay có ăng ký t m th i áp ng các i u ki n ăng ký chính th c, ngư i ng tên ăng ký có th yêu c u ăng ký chính th c mà không ph i n p các h sơ và các gi y t có liên quan ã n p khi ăng ký t m th i. 7. Khi xóa ăng ký t u bay theo quy nh t i i u 7 c a Quy ch , C c Hàng không Vi t Nam s thu h i Ch ng ch ăng ký t u bay ã c p và c p Ch ng ch xóa ăng ký t u bay dân d ng Vi t Nam. 8. Ngoài các gi y t quy nh t i i m b kho n 1 i u 8 c a Quy ch , Ch ng ch ăng ký chuy n như ng quy n s h u t u bay dân d ng cũng là gi y t ch ng minh quy n s h u t u bay . Các gi y t nói t i i m c kho n 1 i u 8 c a Quy ch ph i là b n g c ho c b n sao có xác nh n c a cơ quan có thNm quy n c a qu c gia có liên quan.
 6. 9. C c Hàng không Vi t Nam xem xét c p Ch ng ch ăng ký t u bay thay th Ch ng ch ăng ký t u bay ã c p trong trư ng h p thay i ngư i ng tên ăng ký ho c s a ch a các sai sót Ch ng ch ăng ký t u bay ã c p n u có các b ng ch ng cho vi c thay i ho c s a ch a sai sót ó. III. ĂNG KÝ CHUY N NHƯ NG QUY N S H U T U BAY DÂN D NG VI T NAM 1. Gi y phép cho chuy n như ng quy n s h u t u bay theo quy nh t i i u 15 c a Quy ch bao g m các văn b n cho phép mua ho c nh p khNu t u bay ó c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 2. Th t c s a ch a sai sót trong Ch ng ch ăng ký chuy n như ng quy n s h u t u bay dân d ng Vi t Nam khi có sai sót ư c th c hi n như quy nh i v i s a ch a sai sót trong Ch ng ch ăng ký t u bay. IV. ĂNG KÝ TH CH P, C M C VÀ B O LÃNH B NG T U BAY DÂN D NG VI T NAM 1. Vi c ăng ký th ch p, c m c và b o lãnh b ng t u bay ư c áp d ng i v i các trư ng h p sau ây: 1.1. T u bay có ăng ký ho c ăng ký t m th i qu c t ch Vi t Nam. 1.2. T u bay mang qu c t ch nư c ngoài nhưng ang ư c t ch c, cá nhân Vi t Nam thuê ho c ti n hành khai thác. 1.3. T u bay là tài s n hình thành trong tương lai s thu c quy n s h u c a các t ch c, cá nhân Vi t Nam. 2. Ngư i yêu c u ăng ký giao d ch b o m là bên b o m ho c bên nh n b o m ho c ngư i ư c u quy n theo s th a thu n c a các bên. Trư ng h p các bên không th a thu n ư c ngư i yêu c u ăng ký thì nghĩa v này thu c v bên nh n b o m. 3. T u bay là tài s n b o m ư c quy nh c th như sau: 3.1. Tr khi có th a thu n c bi t gi a các bên, t u bay là tài s n b o m bao g m thân t u bay, các ng cơ c a t u bay và các trang thi t b ư c l p t trên t u bay nh m m b o cho s v n hành c a t u bay và dù âu chúng v n ư c coi là thu c t u bay em b o m. 3.2. Trong trư ng h p các bên không có th a thu n gì khác trong giao d ch b o m b ng t u bay, khi ngư i có quy n s d ng, khai thác t u bay thay th ho c trao i các ng cơ ho c các trang thi t b b o m s v n hành c a t u bay, thì t u bay ư c hi u bao g m thân t u bay và ng cơ, trang thi t b hi n g n v i thân t u bay ó. 4. Ngư i yêu c u ăng ký ph i g i C c Hàng không Vi t Nam h sơ xin ăng ký bao g m nh ng gi y t sau ây: 4.1. ơn yêu c u theo M u s 02 kèm theo Thông tư này; trư ng h p có nhi u giao d ch b o m trên cùng m t t u bay ho c m t giao d ch b o m trên nhi u t u bay thì các ơn xin ăng ký ph i làm riêng r i v i t ng giao d ch và t ng t u bay. 4.2. B n sao gi y phép cho th ch p, c m c , b o lãnh b ng t u bay c a cơ quan có thNm quy n (n u có); 4.3. B n sao h p ng th ch p, c m c , b o lãnh b ng t u bay; 4.4. Tài li u v tình tr ng k thu t hi n th i c a t u bay;
 7. 4.5. B n sao h p ng thuê t u bay i v i t u bay mang qu c t ch nư c ngoài nhưng ư c t ch c, cá nhân Vi t Nam thuê ho c ti n hành khai thác. 4.6. B n sao h p ng mua t u bay c a t ch c, cá nhân Vi t Nam v i nhà ch t o t u bay i v i trư ng h p t u bay là tài s n hình thành trong tương lai. 5. Trong th i h n 03 ngày k t ngày nh n ư c h sơ h p l nói trên, C c Hàng không Vi t Nam s c p Gi y ch ng nh n ăng ký giao d ch b o m b ng t u bay theo M u s 15 kèm theo Thông tư này. Th i i m ăng ký và hi u l c c a vi c ăng ký ư c quy nh t i kho n 1 i u 21 và i u 13 c a Ngh nh. 6. Vi c th ch p, c m c t u bay quy nh t i i m a kho n 1 M c IV c a Thông tư này ã ư c ăng ký ph i ư c ghi y vào S ăng b t u bay dân d ng Vi t Nam. Khi có yêu c u, vi c b o lãnh b ng t u bay quy nh t i i m a kho n 1 M c IV c a Thông tư này ã ư c ăng ký cũng ư c ăng ký vào S ăng b t u bay dân d ng Vi t Nam. 7. Vi c thay i n i dung ã ăng ký ư c quy nh như sau: 7.1. C c Hàng không Vi t Nam th c hi n vi c thay i n i dung trong Gi y ch ng nh n ăng ký giao d ch b o m theo quy nh t i i u 19 c a Ngh nh. Ngư i yêu c u ăng ký ph i g i C c Hàng không Vi t Nam ơn yêu c u theo M u s 03 kèm theo Thông tư này và Gi y ch ng nh n ăng ký giao d ch b o m ã ư c c p. Ngư i yêu c u ăng ký ph i g i kèm theo các tài li u ch ng minh cho vi c thay i ó. 7.2. Trong th i h n 03 ngày, k t ngày nh n ư c h sơ h p l , C c Hàng không Vi t Nam s c p cho ngư i yêu c u ăng ký Gi y ch ng nh n ăng ký giao d ch b o m thay th Gi y ch ng nh n ăng ký ã c p. Th i i m ăng ký ư c quy nh t i i m c kho n 2 i u 21 c a Ngh nh. 7.3. Trư ng h p thay th t u bay là tài s n b o m, các bên ph i th c hi n xóa ăng ký và làm th t c ăng ký l i như ăng ký l n u. 8. Vi c s a ch a sai sót trong Gi y ch ng nh n ăng ký giao d ch b o m ư c quy nh như sau: 8.1. C c Hàng không Vi t Nam th c hi n vi c s a ch a sai sót trong Gi y ch ng nh n ăng ký giao d ch b o m theo quy nh t i i u 20 c a Ngh nh. Ngư i yêu c u ăng ký ph i g i C c Hàng không Vi t Nam ơn yêu c u theo M u s 04 kèm theo Thông tư này và Gi y ch ng nh n ăng ký giao d ch b o m có sai sót. 8.2. Trong th i h n 03 ngày, k t ngày nh n ư c h sơ h p l , C c Hàng không Vi t Nam s c p cho ngư i yêu c u ăng ký Gi y ch ng nh n ăng ký giao d ch b o m m i thay th Gi y ch ng nh n ăng ký ã c p. Th i i m ăng ký ư c quy nh t i i m a và b kho n 2 i u 21 c a Ngh nh. 9. Vi c gia h n ăng ký ư c quy nh như sau: 9.1. Trong th i h n 6 tháng trư c ngày k t thúc th i h n có hi u l c c a vi c ăng ký, ngư i yêu c u ăng ký ph i g i ơn yêu c u gia h n theo M u s 05 kèm theo Thông tư này. C c Hàng không Vi t Nam s c p cho ngư i yêu c u ăng ký Gi y ch ng nh n gia h n ăng ký giao d ch b o m b ng t u bay theo M u s 16 kèm theo Thông tư này. Th t c gia h n ăng ký giao d ch b o m ư c th c hi n tương t như i v i ăng ký ban u.
 8. 9.2. Trư ng h p ngư i yêu c u ăng ký là bên nh n b o m, C c Hàng không Vi t Nam c p cho bên b o m b n sao Gi y ch ng nh n gia h n ăng ký giao d ch b o m b ng t u bay. 10. Vi c xóa ăng ký giao d ch b o m b ng t u bay ư c th c hi n như sau: 10.1. n ngày k t thúc th i h n có hi u l c c a ăng ký, C c Hàng không Vi t Nam th c hi n vi c xóa ăng ký và s c p Gi y ch ng nh n xóa ăng ký giao d ch b o m b ng t u bay theo M u s 17 kèm theo Thông tư này cho các bên liên quan khi có yêu c u. 10.2. Trư ng h p xóa ăng ký trư c th i h n: ngư i yêu c u xóa ăng ký ph i g i ơn yêu c u theo M u s 06 kèm theo Thông tư này n C c Hàng không Vi t Nam xem xét th c hi n vi c xóa ăng ký. Vi c xóa ăng ký trư c th i h n ch ư c th c hi n trong các trư ng h p sau: a) Nghĩa v ư cb o m ch m d t; b) H p ng th ch p, c m c , b o lãnh b ng t u bay b hu b ; c) T u bay là tài s n b o m ã ư c x lý; d) Có quy t nh ã có hi u l c c a Toà án Vi t Nam v vi c hu b th ch p, c m c , b o lãnh ho c quy t nh hu b c a Toà án nư c ngoài ã ư c Toà án có thNm quy n c a Vi t Nam ra quy t nh công nh n và cho thi hành t i Vi t Nam; ) Ngư i yêu c u ăng ký c m c , th ch p b o lãnh mong mu n xóa ăng ký. 10.3. Th t c xóa ăng ký ư c th c hi n theo quy nh t i i u 23 c a Ngh nh. Trong trư ng h p không th a thu n ư c ngư i làm th t c xóa ăng ký thì nghĩa v này thu c v bên ã th c hi n vi c yêu c u ăng ký. Ngo i tr i m kho n 10.2 M c IV c a Thông tư này, n u ngư i yêu c u xóa ăng ký là bên b o m, thì ph i có xác nh n c a bên nh n b o m làm căn c xóa ăng ký. Sau khi c p Gi y ch ng nh n xóa ăng ký giao d ch b o m, C c Hàng không Vi t Nam s g i cho bên nh n b o m b n sao Gi y ch ng nh n này. 11. Vi c ăng ký văn b n thông báo v x lý tài s n b o m là t u bay dân d ng ư c quy nh như sau: 11.1. C c Hàng không Vi t Nam th c hi n vi c ăng ký văn b n thông báo v x lý tài s n b o m là t u bay dân d ng theo quy nh t i i u 26 c a Ngh nh s 165/1999/N -CP ngày 19 tháng 11 năm 1999 v giao d ch b o m. 11.2. i v i nh ng giao d ch b o m b ng t u bay ã ăng ký, thì ch m nh t 07 ngày trư c khi ti n hành x lý t u bay là tài s n b o m, ngư i yêu c u ăng ký văn b n thông báo x lý t u bay ph i g i C c Hàng không Vi t Nam ơn yêu c u theo M u s 07 kèm theo Thông tư này. 11.3. Trong th i h n 03 ngày k t ngày nh n ư c ơn h p l , C c Hàng không Vi t Nam s c p cho ngư i yêu c u Gi y ch ng nh n ăng ký văn b n thông báo x lý t u bay theo M u s 18 kèm theo Thông tư này. 11.4. Trư ng h p có nhi u giao d ch b o m b ng t u bay ã ư c ăng ký, C c Hàng không Vi t Nam s thông báo v vi c x lý t u bay cho các bên cùng nh n b o m. V. ĂNG KÝ H P NG THUÊ T U BAY
 9. 1. Vi c ăng ký h p ng thuê t u bay ư c áp d ng i v i t u bay có ăng ký ho c ăng ký t m th i qu c t ch Vi t Nam. 2. Khi có nhu c u ăng ký, ngư i yêu c u ăng ký ph i g i C c Hàng không Vi t Nam h sơ xin ăng ký, bao g m nh ng gi y t sau ây: 2.1. ơn yêu c u theo M u s 08 kèm theo Thông tư này; 2.2. B n sao h p ng thuê t u bay ã có hi u l c pháp lu t. 2.3. Các tài li u ch ng minh h p ng thuê t u bay có hi u l c. 3. Trong th i h n 03 ngày k t ngày nh n ư c các gi y t h p l nói trên, C c Hàng không Vi t Nam s c p Gi y ch ng nh n ăng ký h p ng thuê t u bay theo M u s 19 kèm theo Thông tư này và ghi chép các chi ti t vào S ăng b t u bay dân d ng Vi t Nam. 4. Trư ng h p c n ăng ký s a ch a sai sót Gi y ch ng nh n ăng ký h p ng thuê t u bay, ngư i yêu c u ăng ký ph i g i C c Hàng không Vi t Nam ơn yêu c u theo M u s 09 kèm theo Thông tư này và kèm theo Gi y ch ng nh n ăng ký h p ng thuê t u bay ã ư c c p. 5. Trư ng h p c n ăng ký thay i ho c gia h n Gi y ch ng nh n ăng ký h p ng thuê t u bay, ngư i yêu c u ăng ký ph i g i C c Hàng không Vi t Nam ơn yêu c u theo M u s 10, M u s 11 kèm theo Thông tư này, các tài li u ch ng minh cho vi c thay i ho c gia h n Gi y ch ng nh n ăng ký h p ng thuê t u bay và kèm theo Gi y ch ng nh n ăng ký h p ng thuê t u bay ã ư c c p. 6. Trong th i h n 03 ngày k t ngày nh n ư c ơn yêu c u, C c Hàng không Vi t Nam s ti n hành thay i, s a ch a sai sót ho c gia h n Gi y ch ng nh n ăng ký h p ng thuê t u bay. Tùy t ng trư ng h p, C c Hàng không Vi t Nam có th c p cho ngư i yêu c u ăng ký Gi y ch ng nh n ăng ký h p ng thuê t u bay m i thay th cho Gi y ch ng nh n ăng ký h p ng thuê t u bay ã c p ho c Gi y ch ng nh n gia h n ăng ký h p ng thuê t u bay theo M u s 20 kèm theo Thông tư này. 7. Vi c xóa ăng ký trư c th i h n ư c th c hi n như sau: 7.1. Khi mu n xóa ăng ký trư c th i h n k t thúc h p ng thuê t u bay ho c h p ng thuê t u bay ch m d t trư c th i h n, ngư i yêu c u xóa ăng ký ph i g i C c Hàng không Vi t Nam ơn yêu c u theo M u s 12 kèm theo Thông tư này. 7.2. Trong th i h n 03 ngày k t ngày nh n ư c ơn yêu c u h p l , C c Hàng không Vi t Nam s c p cho ngư i yêu c u xóa ăng ký Gi y ch ng nh n xóa ăng ký h p ng thuê t u bay theo M u s 21 kèm theo Thông tư này. VI. T CH C TH C HI N 1. C c Hàng không Vi t Nam có trách nhi m: 1.1. T ch c th c hi n ăng ký t u bay và ăng ký các quy n i v i t u bay; 1.2. Lưu gi , qu n lý và ghi chép các thông tin v ăng ký t u bay, ăng ký các quy n i v i t u bay vào S ăng b t u bay dân d ng Vi t Nam; 1.3. Cung c p thông tin v ăng ký t u bay và ăng ký các quy n i v i t u bay theo yêu c u; 1.4. Báo cáo vi c ăng ký t u bay, ăng ký các quy n i v i t u bay theo quy nh c a pháp lu t.
 10. 2. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2.1. Bãi b Thông tư s 92/CAAV ngày 13 tháng 01 năm 1997 c a C c Hàng không dân d ng Vi t Nam v hư ng d n th c hi n Quy ch ăng ký t u bay, ăng ký chuy n như ng quy n s h u t u bay và ăng ký th ch p t u bay dân d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 971/TTg ngày 28 tháng 12 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph và các quy nh v ăng ký h p ng thuê t u bay trong Quy nh s 826/CAAV ngày 29 tháng 4 năm 1994 c a C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam v qu n lý ho t ng thuê liên quan n v n chuy n hàng không t i Vi t Nam. 2.2. Căn c kho n 1 i u 6 và i u 27 c a Ngh nh s 08/2000/N -CP ngày 10 tháng 3 năm 2000 v ăng ký giao d ch b o m, vi c ăng ký th ch p, c m c , b o lãnh b ng t u bay dân d ng ư c i u ch nh, áp d ng theo quy nh c a Ngh nh nói trên và Thông tư này. 3. Trong quá trình th c hi n Thông tư này, n u phát sinh vư ng m c ngh các t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v B Giao thông v n t i có hư ng d n và gi i quy t c th . ào ình Bình ( ã ký) DANH M C C ÁC B I U M U V ĂNG KÝ C ÁC Q UY N I V I T U BAY DÂN D N G (Ban hành kèm theo Thông tư s 01/2004/TT-BGTVT ngày 16/01/2004 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Ký hi u Tên bi u m u M u s 01 - ơn xin gia h n ăng ký t u bay (t m th i) M u s 02 - ơn yêu c u ăng ký giao d ch b o m b ng t u bay M u s 03 - ơn yêu c u ăng ký thay i n i dung giao d ch b o m b ng t u bay M u s 04 - ơn yêu c u s a ch a sai sót ăng ký giao d ch b o m b ng t u bay M u s 05 - ơn yêu c u gia h n ăng ký giao d ch b o m b ng t u bay M u s 06 - ơn yêu c u xóa ăng ký giao d ch b o m b ng t u bay M u s 07 - ơn yêu c u ăng ký văn b n thông báo x lý t u bay M u s 08 - ơn yêu c u ăng ký h p ng thuê t u bay M u s 09 - ơn yêu c u s a ch a sai sót ăng ký h p ng thuê t u bay M u s 10 - ơn yêu c u thay i n i dung ăng ký h p ng thuê t u bay M u s 11 - ơn yêu c u gia h n ăng ký h p ng thuê t u bay M u s 12 - ơn yêu c u xóa ăng ký h p ng thuê t u bay M u s 13 - ơn yêu c u cung c p thông tin v ăng ký t u bay và ăng ký các quy n i v i t u bay M u s 14 - Ch ng ch gia h n ăng ký t u bay (t m th i)
 11. M u s 15 - Gi y ch ng nh n ăng ký giao d ch b o m b ng t u bay M u s 16 - Gi y ch ng nh n gia h n ăng ký giao d ch b o m b ng t u bay M u s 17 - Gi y ch ng nh n xóa ăng ký giao d ch b o m b ng t u bay M u s 18 - Gi y ch ng nh n ăng ký văn b n thông báo x lý t u bay M u s 19 - Gi y ch ng nh n ăng ký h p ng thuê t u bay M u s 20 - Gi y ch ng nh n gia h n ăng ký h p ng thuê t u bay M u s 21 - Gi y ch ng nh n xóa ăng ký h p ng thuê t u bay M u s 22 - Văn b n cung c p thông tin v ăng ký t u bay và ăng ký các quy n i v i t u bay "phuluc 01.doc" M u s 01 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ...., ngày...... tháng..... năm....... Ơ N XI N GI A H N P H N GH I C A C C HÀNG KH ÔNG V I T ĂNG KÝ T U B A Y (T M T H I ) NAM Kính g i: C C HÀNG KHÔNG VI T NAM S ơn: ngày: Th i i m nh n ơn: Ngư i nh n: NGƯ I YÊU C U ĂNG KÝ Tên1: Cá nhân T ch c a ch : i di n2: XI N GI A H N CH NG CH ĂN G K Ý T U B AY (T M T H I ) S . . . . . . . . . DO C C H ÀNG KH Ô NG VI T NAM C P N GÀ Y. . . . CÓ H I U L C N NGÀ Y 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. T u bay: a. Ki u lo i t u bay: b. S xu t xư ng: c. S ng cơ: d. Tr ng lư ng t i a cho phép: e. Tên c a nhà s n xu t và qu c gia s n xu t: f. Năm s n xu t: g. S hi u ăng ký hi n nay:
 12. 2. Lý do xin gia h n ăng ký t m th i: 3. Th i h n xin gia h n ăng ký t m th i: L I CAM OAN: Nh ng thông tin ư c kê khai trong ơn yêu c u ăng ký này là chính xác, trung th c, y . Ngư i ký tên dư i ây hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các thông tin ã kê khai. NGƯ I YÊU C U ĂNG KÝ4 Hư ng d n kê khai: 1. Ghi rõ H và tên i v i cá nhân, tên giao d ch i v i t ch c (ch in hoa) và ánh d u X phù h p vào khung vuông. 2. Ghi rõ ngư i i di n ho c ngư i ư c u quy n. N u ngư i ư c u quy n là t ch c thì ghi rõ tên, a ch c a t ch c. 3. Ghi rõ th i i m h t hi u l c ghi trong Ch ng ch ăng ký (t m th i) ã c p l n u Ký, ghi rõ h tên, ch c v , óng d u (n u có). M u s 02 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ...., ngày...... tháng..... năm....... ƠN YÊU C U P H N GH I C A C C HÀNG ĂNG KÝ GIAO DNCH B O KHÔNG V I T NAM M B NG T U BAY S ơn ngày Kính g i: C C HÀNG KHÔNG VI T Th i i m nh n ơn: NAM Ngư i nh n: NGƯ I YÊU C U ĂNG KÝ Tên1: Cá nhân T ch c a ch : i di n2: X IN ĂN G KÝ G IA O D NC H B O M B NG T U BAY D ÂN D NG NHƯ S AU: 1. Lo i giao d ch b o m3: Th ch p C mc B o lãnh 2. Bên b o m: a. Tên1: Cá nhân T ch c b. a ch : c. ăng ký kinh doanh s : ho c Quy t nh thành l p s :
 13. Ch ng minh nhân dân s : ho c h chi u s : 3. Bên nh n b o m: a. Tên1: Cá nhân T ch c b. a ch : c. ăng ký kinh doanh s ho c Quy t nh thành l p s : Ch ng minh nhân dân s ho c H chi u s : 4. T u bay b o m: a. Ki u lo i t u bay: b. Nhà s n xu t: c. S xu t xư ng: d. Qu c t ch: e. S ăng ký: f. ng cơ: g. Tên và nơi các b ph n r i i kèm (n u có): h. Th i i m hình thành4: Hi n t i Tương lai 5. N i dung b o m: a. S h p ng: b. Th i i m ký k t: c. Th i i m có hi u l c: d. Th i h n th c hi n: e. Giá tr nghĩa v ư c m b o: f. Các n i dung khác (n u có): L I CAM OAN Nh ng thông tin ư c kê khai trong ơn yêu c u ăng ký này là chính xác, trung th c, y . Ngư i ký tên dư i ây hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các thông tin ã kê khai. NGƯ I YÊU C U ĂNG KÝ5 Hư ng d n kê khai: 1. Ghi tõ H và tên i v i cá nhân và tên giao d ch i v i t ch c (ch in hoa). ngh ánh d u X vào khung vuông n u thông tin ghi sau khung vuông là phù h p. 2.Ghi rõ ngư i i di n ho c u quy n. N u ngư i ư c u quy n là t ch c thì ph i ghi rõ tên và a ch c a t ch c. 3. ánh d u X vào khung vuông thích h p v i lo i giao d ch m b o là th ch p, c m c hay b o lãnh. 4. ánh d u X vào khung vuông thích h p v th i i m hình thành t u bay là hi n
 14. t i hay tương lai. 5. Ký, ghi rõ h tên, ch c v , óng d u (n u có). M u s 03 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ...., ngày...... tháng..... năm....... Ơ N YÊ U C U P H N GH I C A C C HÀNG KH ÔNG V I T ĂNG KÝ T H AY I N I DUNG NAM GI AO DN CH B O M B NG T U B AY Ã ĂN G KÝ Kính g i: C C HÀNG KHÔNG VI T NAM S ơn ngày Th i i m nh n ơn: Ngư i nh n: NGƯ I YÊU C U ĂNG KÝ Tên1: Cá nhân T ch c a ch : i di n2: XI N T H AY I N I DUNG T I GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ GI AO DN CH B O M B N G T U B AY S . . . . . . . . . . … … … … . . DO C C H ÀN G K H Ô NG VI T NAM C P N GÀY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NH Ư S AU: 1. Giao d ch b o m yêu c u thay i3: Th ch p C mc B o lãnh 2. N i dung ã ăng ký c n thay i 3. N i dung thay i L I CAM OAN Nh ng thông tin ư c kê khai trong ơn yêu c u ăng ký này là chính xác, trung th c, y . Ngư i ký tên dư i ây hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các thông tin ã kê khai. NGƯ I YÊU C U ĂNG KÝ4 Hư ng d n kê khai: Ghi tõ H và tên i v i cá nhân và tên giao d ch i v i t ch c (ch in hoa). ngh ánh d u X vào khung vuông n u thông tin ghi sau khung vuông là phù h p. Ghi rõ ngư i i di n ho c ngư i ư c y quy n. N u ngư i ư c U quy n là
 15. t ch c thì ghi r tên, a ch c a t ch c. ánh d u X vào khung vuông phù h p v i lo i giao d ch là th ch p, c m c hay b o lãnh. Ký, ghi rõ h tên, ch c v , óng d u (n u có). M u s 04 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ...., ngày...... tháng..... năm....... ƠN YÊU C U P H N GH I C A C C S A CH A SAI SÓT ĂNG KÝ HÀNG KH ÔNG V I T GIAO DNCH B O M NAM B NG T U BAY S ơn: Ngày Kính g i: C C HÀNG KHÔNG VI T NAM Th i i m nh n ơn: Ngư i nh n ơn: NGƯ I YÊU C U ĂNG KÝ Tên1: Cá nhân T ch c a ch : i di n2: XI N S A CH A SAI S Ó T T I GI Y CH NG NH N Ă NG KÍ GI AO DN CH B O M B N G T U B AY S . . . . . . . . . DO C C H ÀNG KH Ô NG VI T NAM C P N GÀ Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NH Ư S AU: 1. Giao d ch b o m yêu c u s a ch a sai sót3: Th ch p C mc B o lãnh 2. N i dung ã ăng ký có sai sót 3. N i dung s a ch a L I CAM OAN Nh ng thông tin ư c kê khai trong ơn yêu c u ăng ký này là chính xác, trung th c, y . Ngư i ký tên dư i ây hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các thông tin ã kê khai. NGƯ I YÊU C U ĂNG KÝ4 Hư ng d n kê khai:
 16. 1. Ghi tõ H và tên i v i cá nhân và tên giao d ch i v i t ch c (ch in hoa). ngh ánh d u X vào khung vuông n u thông tin ghi sau khung vuông là phù h p. 2. Ghi rõ ngư i i di n ho c ngư i ư c y quy n. N u ngư i ư c y quy n là t ch c thì ghi rõ tên, a ch c a t ch c. 3. ánh d u X vào khung vuông phù h p v i lo i giao d ch là th ch p, c m c hay b o lãnh. Ký, ghi rõ h tên, ch c v , óng d u (n u có). M u s 05 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ...., ngày...... tháng..... năm....... Ơ N YÊ U C U P H N GH I C A C C GI A H N ĂN G K Ý GI AO DN CH HÀNG KH ÔNG V I T B O M B N G T U B AY NAM Kính g i: C C HÀNG KHÔNG VI T NAM S ơn: ngày: Th i i m nh n ơn: Ngư i nh n: NGƯ I YÊU C U ĂNG KÝ Tên1: Cá nhân T ch c a ch : i di n2: XI N GI A H N GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ GI AO D N CH B O M B N G T U B AY S . . . . . . . . . . . . DO C C H ÀN G KH Ô NG VI T NAM C P N GÀY. . . . . . . . . . . . CÓ H I U L C N NG ÀY 3 .......................................... 1. Giao d ch b o m yêu c u gia h n4: Th ch p C mc B o lãnh 2. L n gia h n ăng ký: 3. Lý do xin gia h n ăng ký: 4. Th i h n xin gia h n ăng ký; L I CAM OAN: Nh ng thông tin ư c kê khai trong ơn yêu c u ăng ký này là chính xác, trung th c, y . Ngư i ký tên dư i ây hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các thông tin ã kê khai. NGƯ I YÊU C U ĂNG 5 KÝ Hư ng d n kê khai:
 17. 1. Ghi tõ h và tên i v i cá nhân và tên giao d ch i v i t ch c (ch in hoa). ngh ánh d u X vào khung vuông n u thông tin ghi sau khung vuông là phù h p. 2. Ghi rõ ngư i i di n ho c ngư i ư c u quy n. N u ngư i ư c u quy n là t ch c thì ghi rõ tên, a ch c a t ch c. 3. Ghi rõ th i i m h t hi u l c c a gi y ch ng nh n ăng ký giao d ch b o m b ng t u bay ã c p ho c l n gia h n m i nh t. 4. ánh d u X vào khung vuông phù h p v i lo i giao d ch là th ch p, c m c hay b o lãnh. 5. Ký, ghi rõ h tên, ch c v , óng d u (n u có). M u s 06 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ...., ngày...... tháng..... năm....... ƠN YÊU C U XOÁ ĂNG KÝ GIAO P H N GH I C A C C DNCH B O M B NG T U BAY HÀNG KH ÔNG V I T NAM Kính g i: C C HÀNG KHÔNG VI T NAM S ơn: ngày: Th i i m nh n ơn: Ngư i nh n: NGƯ I YÊU C U XOÁ ĂNG KÝ Tên1: Cá nhân T ch c a ch : i di n2: NGH N XO Á Ă NG KÝ T I GI Y CH NG NH N Ă NG KÝ GI AO DN CH B O M B N G T U B AY S . . . . . . . . . . . . . . . . DO C C H ÀNG KH Ô NG VI T NAM C P N GÀ Y. . . . . . . . CÓ H I U L C N 3 NGÀY … … , V I N I DUNG S AU : 1. Giao d ch b o m yêu c u ư c xóa ăng ký4: Th ch p C mc B o lãnh 2. Th i i m ăng ký h t hi u l c ư c quy nh t i Gi y ch ng nh n ăng ký: 3. Lý do xoá ăng ký: 4. Th i i m ăng ký h t hi u l c theo yêu c u: L I CAM OAN: Nh ng thông tin ư c kê khai trong ơn yêu c u ăng ký này là chính xác, trung th c, y . Ngư i ký tên dư i ây hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các thông tin ã kê khai. NGƯ I YÊU C U XOÁ ĂNG KÝ5
 18. Hư ng d n kê khai: 1. Ghi tõ h và tên i v i cá nhân và tên giao d ch i v i t ch c (ch in hoa). ngh ánh d u X vào khung vuông n u thông tin ghi sau khung vuông là phù h p. 2. Ghi rõ ngư i i di n ho c ngư i ư c u quy n. N u ngư i ư c u quy n là t ch c thì ghi rõ tên, a ch c a t ch c. 3. Ghi rõ th i i m h t hi u l c ghi trong Gi y ch ng nh n ăng ký giao d ch b o m b ng t u bay ngh xoá ăng ký. 4. ánh d u X vào khung vuông phù h p v i lo i giao d ch là th ch p, c m c hay b o lãnh. 5. Ký, ghi rõ h tên, ch c v , óng d u (n u có). M u s 07 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ...., ngày...... tháng..... năm....... ƠN YÊU C U P H N GH I C A C C VĂN B N THÔNG BÁO X LÝ T U HÀNG KH ÔNG V I T BAY NAM S ơn: ngày: Kính g i: C C HÀNG KHÔNG VI T NAM Th i i m nh n ơn: Ngư i nh n: NGƯ I YÊU C U ĂNG KÝ Tên1: Cá nhân T ch c a ch : i di n2: NGH N ĂN G K Ý VĂN B N T H Ô N G B ÁO X L Ý T U B AY L À T ÀI S N M B O T RO NG GI AO D N CH B O M Ã Ư C ĂNG KÝ T I GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ GI AO DN CH B O M B N G T U B AY S … DO C C H ÀNG KH Ô NG VI T NAM C P N GÀY… … … … CÓ H I U L C N NGÀ Y 3 … … … . , V I N I DUNG S A U: 1. Giao d ch b o m yêu c u ư c x lý4: Th ch p C mc B o lãnh 2. T u bay ph i x lý: a. Ki u lo i t u bay: b. Nhà s n xu t: c. S xu t xư ng: d. Qu c t ch:
 19. e. S ăng ký: f. ng cơ: g. Tên và nơi các b ph n r i i kèm (n u có): 3. Lý do x lý t u bay: 4. N i dung: a. Phương th c x lý: b. Nghĩa v ư c m b o: c. Th i i m x lý: d. Các t ch c, cá nhân có liên quan5: Tên1: Cá nhân T ch c a ch : Tư cách pháp lý: e. Các n i dung khác: L I CAM OAN: Nh ng thông tin ư c kê khai trong ơn yêu c u ăng ký này là chính xác, trung th c, y . Ngư i ký tên dư i ây hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các thông tin ã kê khai. NGƯ I YÊU C U XOÁ ĂNG KÝ5 Hư ng d n kê khai: 1. Ghi rõ h và tên i v i cá nhân và tên giao d ch i v i t ch c (ch in hoa). ngh ánh d u X vào khung vuông n u thông tin ghi sau khung vuông là phù h p. 2. Ghi rõ ngư i i di n ho c ngư i ư c u quy n. N u ngư i ư c u quy n là t ch c thì ghi rõ tên, a ch c a t ch c. 3. Ghi rõ th i i m h t hi u l c c a Gi y ch ng nh n ăng ký giao d ch b o m b ng t u bay ngh ăng ký văn b n thông báo x lý. 4. ánh d u X vào khung vuông phù h p v i lo i giao d ch là th ch p, c m c hay b o lãnh. 5. Ghi rõ t ch c và cá nhân có liên quan (n u có). 6. Ký, ghi rõ h tên, ch c v , óng d u (n u có). M u s 08 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ...., ngày...... tháng..... năm....... ƠN YÊU C U P H N GH I C A C C ĂNG KÝ H P NG THUÊ T UBAY HÀNG KH ÔNG V I T
 20. NAM Kính g i: C C HÀNG KHÔNG VI T NAM S ơn: ngày: Th i i m nh n ơn: Ngư i nh n: NGƯ I YÊU C U ĂNG KÝ Tên1: Cá nhân T ch c a ch : i di n2: YÊU C U ĂNG KÝ H P NG THUÊ T U BAY DÂN D NG NHƯ SAU: 1. Ch s h u: a. Tên1: Cá nhân T ch c b. a ch : c. ăng ký kinh doanh s : ho c Quy t nh thành l p s : Ch ng minh nhân dân s : ho c H chi u s : 2. Bên cho thuê/cho thuê l i: a. Tên1: Cá nhân T ch c b. a ch : c. ăng ký kinh doanh s : ho c Quy t nh thành l p s : Ch ng minh nhân dân s : ho c H chi u s : 3. Bên thuê/thuê l i: a. Tên1: Cá nhân T ch c b. a ch : c. ăng ký kinh doanh s : ho c Quy t nh thành l p s : Ch ng minh nhân dân s : ho c H chi u s : 4. Nhà khai thác: a. Tên: b. a ch : c. ăng ký kinh doanh s : ho c Quy t nh thành l p s : 5. T u bay thuê: a. Ki u lo i t u bay: b. Nhà s n xu t: c. S xu t xư ng: d. Qu c t ch: e. S ăng ký:
Đồng bộ tài khoản