Thông tư số 01/2004/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
3
download

Thông tư số 01/2004/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/2004/TT-BLĐTBXH về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, viên chức ngân hàng Chính sách xã hội do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành, để sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2003/TT-BLĐTBXH ngày 15/4/2003 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, viên chức ngân hàng Chính sách xã hội...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 01/2004/TT-BLĐTBXH

  1. B LAO NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 01/2004/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 16 tháng 01 năm 2004 THÔNG TƯ V S A I, B SUNG THÔNG TƯ S 09/2003/TT-BL TBXH NGÀY 15/4/2003 C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I HƯ NG D N TH C HI N QUY T NH S 187/2003/Q -TTG NGÀY 30/12/2002 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V CH TI N LƯƠNG VÀ PH C P I V I CÁN B , VIÊN CH C NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ H I Ngày 15/4/2003, B Lao ng - Thương binh và Xã h i ã ban hành Thông tư s 09/2003/TT- BL TBXH hư ng d n th c hi n Quy t nh s 187/2002/Q -TTg ngày 30/12/2003 c a Th tư ng Chính ph v ch ti n lương và ph c p i v i cán b , viên ch c Ngân hàng Chính sách xã h i. Căn c tình hình th c t hi n nay c a Ngân hàng Chính sách xã h i, sau khi có ý ki n c a B Tài chính t i công văn s 205 TC/TCNH ngày 07/01/2004 và Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam t i công văn s 1455/NHNN-TCCB ngày 19/12/2003, B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n s a i, b sung Thông tư s 09/2003/TT-BL TBXH nói trên như sau: 1/ V chuy n x p lương: - S a o n cu i ti t a, i m 4, m c II như sau: Trong khi ch ban hành tiêu chu n x p h ng i v i các Chi nhánh, Ngân hàng Chính sách xã h i kh n trương báo cáo nhi m v s n xu t, kinh doanh và quy mô ho t ng c a các Chi nhánh Liên b có căn c th a thu n t m th i x p h ng cho n h t năm 2005. - S a ti t d, i m 5, m c II như sau: Trư ng phòng, Phó trư ng phòng và các ch c v tương ương c a Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã h i a phương ư c hư ng ph c p ch c v theo h ng ư c x p, k c th i gian t m th i x p h ng cho n h t năm 2005. - B sung i m 7, m c II như sau: i v i ngư i lao ng làm vi c t khu v c khác chuy n n làm vi c t i Ngân hàng Chính sách xã h i sau ngày 01/01/2004 thì vi c chuy n x p lương th c hi n theo úng quy nh t i Thông tư s 19/2000/TT-BL TBXH ngày 07/8/2000 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n x p lương i v i lao ng làm vi c khu v c khác chuy n n làm vi c t i doanh nghi p Nhà nư c. 2/ V ơn giá ti n lương: - S a i i m 1, m c III như sau: Ngân hàng Chính sách xã h i ư c áp d ng h s i u ch nh tăng thêm m c lương t i thi u tính ơn giá ti n lương theo quy nh t i ti t b.2 và b.6, i m 2, m c III Thông tư s 05/2001/TT-BL TBXH ngày 29/01/2001 c a B Lao ng - Thương binh
  2. và Xã h i hư ng d n xây d ng ơn giá ti n lương và qu n lý ti n lương, thu nh p trong doanh nghi p nhà nư c. - S a i i m 2, m c III như sau: Trong 03 năm u t 2003 n 2005, qu ti n lương c a Ngân hàng Chính sách xã h i ư c xác nh t i thi u b ng ti n lương bình quân th c t th c hi n năm 2002 c a cán b , viên ch c Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam nhân v i s lao ng th c t s d ng bình quân trong năm và báo cáo Liên B , trên cơ s ó th c hi n phân ph i qu lương cho các ơn v thành viên và tr lương cho cán b , viên ch c g n v i năng su t, ch t lư ng, hi u qu . Vi c xác nh s lao ng th c t s d ng bình quân trong năm c a ngân hàng Chính sách xã h i th c hi n theo Thông tư s 08/1998/TT-BL TBXH ngày 07/5/1998 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n cách tính s lao ng bình quân năm theo quy nh t i Ngh nh s 07/1998/N -CP ngày 15/01/1998 c a Chính ph . H ng năm, căn c vào tình hình th c t , Liên B thông báo m c ti n lương bình quân làm cơ s xác nh qu ti n lương c a Ngân hàng Chính sách xã h i. 3/ Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh Ngân hàng Chính sách xã h i ph n ánh v B Lao ng - Thương binh và Xã h i xem xét, gi i quy t. Lê Duy ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản