Thông tư số 01/2004/TT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:59

0
62
lượt xem
4
download

Thông tư số 01/2004/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/2004/TT-BYT về việc hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 01/2004/TT-BYT

 1. B YT C NG H Ò A XÃ H I CH NGH Ĩ A VI T NAM c l p - T d o -H n h ph ú c S :01/2004/TT- Hà N i , n g à y0 6 t h á n g 0 1 n ă m2 0 0 4 BYT THÔNG TƯ C A B Y T S 0 1 / 2 0 0 4 / TT-BYT N G ÀY 0 6 THÁNG 0 1 NĂM 2 0 0 4 HƯ NG D N V HÀNH N GH Y, DƯ C TƯ NHÂN Căn c Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân s 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25 tháng 02 năm 2003; Căn c Ngh nh s 103/2003/N -CP ngày 12 tháng 9 năm 2003 quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân; B Y T hư ng d n v hành ngh y, dư c tư nhân như sau: CHƯƠNG I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1 . Cá nhân, t ch c trong nư c và cá nhân, t ch c nư c ngoài có i u ki n theo quy nh c a Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân, Ngh nh s 103/2003/N - CP ngày 12 tháng 9 năm 2003 quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân (sau ây g i t t là Ngh nh s 103/2003/N -CP) và c a Thông tư này ư c hành ngh y, dư c tư nhân. i u 2. 1. Ch ng ch hành ngh y, dư c tư nhân là văn b n do B Y t ho c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là S Y t ) c p cho cá nhân có i u ki n theo quy nh c a Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân, Ngh nh s 103/2003/N -CP và c a Thông tư này ăng ký hành ngh y, dư c tư nhân. 2. Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh y, dư c tư nhân là văn b n do B Y t ho c S Y t c p cho cơ s có các i u ki n theo quy nh c a Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân, Ngh nh s 103/2003/N -CP và c a Thông tư này. i u 3. Ch ng ch hành ngh y, dư c tư nhân có các lo i sau: 1. Ch ng ch hành ngh y: a) Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh; b) Ch ng ch hành ngh d ch v y t ; 2. Ch ng ch hành ngh y dư c h c c truy n: a) Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh b ng y dư c h c c truy n; b) Ch ng ch hành ngh thu c y h c c truy n; 3. Ch ng ch hành ngh dư c; 4. Ch ng ch hành ngh v c xin, sinh phNm y t . i u 4.
 2. 1. Ch ng ch hành ngh y, dư c tư nhân ch c p cho cá nhân, không c p cho t ch c. M i cá nhân ch ư c c p m t Ch ng ch hành ngh làm ngư i ng u ho c ngư i qu n lý chuyên môn c a m t hình th c t ch c hành ngh . 2. Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh y, dư c tư nhân ch c p cho cơ s hành ngh , không c p cho cá nhân. Cơ s hành ngh y, dư c tư nhân ch ư c hành ngh theo ph m vi chuyên môn và t i a i m quy nh trong Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh . i u 5. 1. Ch ng ch hành ngh , Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh y, dư c tư nhân có giá tr 5 năm k t ngày c p. Trư c khi h t h n 3 tháng, n u mu n ti p t c hành ngh thì cá nhân, t ch c ph i làm th t c ngh gia h n t i cơ quan qu n lý nhà nư c v y t có thNm quy n ã c p. 2. Ch ng ch hành ngh y, dư c tư nhân ư c c p không ph thu c vào nơi ăng ký h khNu thư ng trú c a ngư i ngh c p Ch ng ch . 3. i v i Hà N i, thành ph H Chí Minh, H i Phòng và à N ng: a) Ngư i có h khNu thư ng trú t i Hà N i, thành ph H Chí Minh, H i Phòng và à N ng ư c c p Ch ng ch hành ngh y, dư c tư nhân i v i m t trong t t c các hình th c t ch c hành ngh y, dư c tư nhân n u có các i u ki n theo quy nh c a Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân, Ngh nh s 103/2003/N -CP và c a Thông tư này; b) Ngư i không có h khNu thư ng trú t i Hà N i, thành ph H Chí Minh, H i Phòng và à N ng n u có i u ki n theo quy nh c a Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân, Ngh nh s 103/2003/N -CP và c a Thông tư này ư c c p Ch ng ch hành ngh y, dư c tư nhân i v i m t trong các hình th c t ch c hành ngh y, dư c tư nhân sau ây t i các a phương trên: - B nh vi n; - Doanh nghi p kinh doanh dư c, v c xin, sinh phNm y t ; - Cơ s ki m nghi m thu c; - Cơ s b o qu n thu c; - Cơ s ki m nghi m v c xin, sinh phNm y t ; - Cơ s b o qu n v c xin, sinh phNm y t ; - Cơ s hành ngh y, dư c tư nhân có v n u c a nư c ngoài. c) Tùy theo nhu c u, kh năng qu n lý, Ch t ch U ban nhân dân thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh, thành ph à N ng, thành ph H i Phòng có th cho phép S Y t xem xét và c p Ch ng ch hành ngh y, dư c tư nhân cho ngư i không có h khNu thư ng trú t i a phương ó i v i m t trong các hình th c t ch c khác ngoài các hình th c t ch c hành ngh y, dư c tư nhân quy nh t i i m b kho n 3 c a i u này. 4. Cá nhân, t ch c ngh c p Ch ng ch hành ngh y, dư c tư nhân, Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh y, dư c tư nhân ph i n p phí và l phí theo quy nh c a pháp lu t. i u 6.
 3. Ngư i hành ngh y, dư c tư nhân th c hi n các quy n và nghĩa v theo quy nh t i các i u 18, 23, 28, 32, 36 c a Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân và có trách nhi m th c hi n úng quy ch v chuyên môn y, dư c. Trong quá trình hành ngh , ngư i hành ngh ph i ti p t c h c t p nâng cao trình chuyên môn, n m v ng các quy ch c a ngành, pháp lu t c a Nhà nư c. Hàng năm B Y t ph i h p v i T ng h i Y, dư c h c Vi t Nam, H i Dư c h c Vi t Nam, H i ông y Vi t Nam, S Y t ph i h p v i H i Y h c, H i Dư c h c, H i ông y c p t nh t ch c t p hu n nâng cao trình chuyên môn, ph bi n c p nh t các văn b n quy ph m pháp lu t v y t . B Y t , S Y t có trách nhi m t ch c các bu i sinh ho t chuyên môn, b i dư ng chuyên môn ng th i t o i u ki n thu n l i ngư i hành ngh y, dư c tư nhân ư c ào t o, ào t o l i theo quy nh c a pháp lu t. Kinh phí t p hu n, ào t o do các cơ s hành ngh y, dư c tư nhân c ngư i i h c ch u trách nhi m chi tr . i u 7. 1. Các cơ s hành ngh y, dư c tư nhân ph i có ngư i làm công vi c chuyên môn phù h p v i ph m vi hành ngh . Ngư i làm công vi c chuyên môn trong các cơ s hành ngh y, dư c tư nhân theo quy nh t i Thông tư này ph i: a) Có b ng c p, Gi y ch ng nh n trình chuyên môn phù h p công vi c ư c giao; b) Có năng l c hành vi dân s y ; c) Có gi y xác nh n s c kh e làm vi c do cơ s khám, ch a b nh c p qu n, huy n tr lên c p; d) Có h p ng lao ng theo quy nh c a pháp lu t v lao ng; ) Không ang trong th i gian b c m hành ngh ho c b c m làm công vi c liên quan n y t theo quy t nh c a Tòa án; không ang b truy c u trách nhi m hình s ho c ang b áp d ng bi n pháp qu n ch hành chính; không ang trong th i gian ch p hành án ph t tù ho c quy t nh áp d ng bi n pháp hành chính ưa vào cơ s giáo d c, cơ s ch a b nh ho c qu n ch hành chính; không ang trong th i gian ch p hành k lu t v chuyên môn y t . 2. Ngư i nư c ngoài làm công vi c chuyên môn trong các cơ s y, y dư c h c c truy n tư nhân ư c B Y t c p gi y phép n u áp ng các quy nh t i kho n 1 i u này và các i u ki n sau: a) Có b ng c p chuyên môn h p pháp do nư c s t i c p. Riêng i v i ngư i tr c ti p khám, ch a b nh ph i là ngư i có b ng t t nghi p i h c chuyên ngành y tr lên; b) Có Ch ng ch hành ngh h p pháp ho c gi y xác nh n ã hành ngh trên 3 năm do nư c s t i c p; c) i v i ngư i nư c ngoài tr c ti p khám b nh, ch a b nh cho ngư i b nh ph i bi t ti ng Vi t Nam ho c ph i có ngư i phiên d ch. Vi c kê ơn thu c b t bu c ph i ghi b ng ti ng Vi t và ngôn ng c a ngư i nư c ngoài tr c ti p khám b nh, kê ơn; d) Có lý l ch tư pháp ư c cơ quan có thNm quy n c a nư c s t i xác nh n; ) Có Gi y phép lao ng do cơ quan qu n lý nhà nư c v lao ng c a Vi t Nam c p; e) Có h p ng lao ng theo quy nh c a pháp lu t v lao ng;
 4. 3. Ngư i phiên d ch quy nh t i i m b kho n 2 c a i u này ph i có các i u ki n sau: a) Có b ng t t nghi p trung h c chuyên nghi p y, trung h c chuyên nghi p dư c, trung h c chuyên nghi p y h c c truy n tr lên ho c lương y; b) Có b ng t t nghi p i h c ngo i ng phù h p v i ngôn ng c a 4. N u cơ s hành ngh y tư nhân, y dư c h c c truy n tư nhân hi n t i chưa có ngư i phiên d ch áp ng i u ki n theo quy nh t i i m b kho n 3 c a i u này thì ngư i ng u cơ s ó ư c phép s d ng ngư i phiên d ch có Ch ng ch ngo i ng b ng C tr lên cho n h t ngày 31/12/2007. Ngư i ng u cơ s ph i ch u trách nhi m v trình chuyên môn c a ngư i phiên d ch ó. 5. Khi có s thay i ngư i làm công vi c chuyên môn, cơ s hành ngh y, dư c tư nhân ph i báo cáo v i cơ quan có thNm quy n c p Gi y ch ng nh n bi t. Trong trư ng h p có s thay i ngư i nư c ngoài làm công vi c chuyên môn ho c thay i ngư i phiên d ch, cơ s hành ngh y, dư c tư nhân ph i làm các th t c c n thi t theo quy nh báo cáo v i cơ quan có thNm quy n ã c p Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh y, dư c tư nhân xem xét và c p phép. 6. Trư ng h p ngư i ng u ho c ngư i qu n lý chuyên môn c a cơ s hành ngh y, dư c tư nhân không th tr c ti p i u hành cơ s vì lý do m au, ngh phép, i h c ho c vì các lý do khác: a) N u th i gian không th tr c ti p i u hành cơ s dư i 3 ngày thì ph i y quy n b ng văn b n cho ngư i có i u ki n theo quy nh t i Chương II c a Thông tư này thay th ; b) N u th i gian không th tr c ti p i u hành cơ s trên 3 ngày thì ph i y quy n b ng văn b n cho ngư i có i u ki n theo quy nh t i Chương II c a Thông tư này thay th và có văn b n báo cáo S Y t a phương. c) N u th i gian không th tr c ti p i u hành cơ s t 30 ngày n 180 ngày thì ph i y quy n b ng văn b n cho ngư i khác thay th , có văn b n báo cáo S Y t và ư c S Y t ch p thu n b ng văn b n. d) N u th i gian không th tr c ti p i u hành cơ s trên 180 ngày thì cơ s hành ngh y, dư c tư nhân ph i làm th t c xin c p Ch ng ch hành ngh cho ngư i ng u ho c ngư i qu n lý chuyên môn thay th . ) Tùy theo yêu c u c a t ng hình th c t ch c hành ngh , ngư i ư c y quy n thay th theo quy nh tác các i m a, b, c, d kho n 6 i u này ph i có các i u ki n theo quy nh t i Chương II c a Thông tư này; e) Khuy n khích cơ s hành ngh y, dư c tư nhân có 2 ngư i có Ch ng ch hành ngh y, dư c tư nhân có th thay th khi c n thi t. Trư ng h p cơ s có hai ngư i có Ch ng ch hành ngh y, dư c tư nhân thì khi ngư i có Ch ng ch hành ngh là ngư i ng u ho c ngư i qu n lý chuyên môn i v ng thì có th y quy n cho ngư i khác có Ch ng ch hành ngh và báo cáo b ng văn b n cho S Y t a phương bi t. 7. Nh ng ngư i làm công vi c chuyên môn trong các cơ s y, dư c tư nhân ph i eo bi n hi u trong gi làm vi c (n i dung bi n hi u theo quy nh t i Ph l c 6). i u 8 . Các cơ s hành ngh y, dư c tư nhân có trách nhi m th c hi n úng quy nh c a pháp lu t v qu ng cáo.
 5. CHƯƠNG II HÀNH NGH Y, DƯ C TƯ NHÂN i u 9 . Cán b , công ch c, ngư i ang làm vi c t i các cơ s y, dư c c a nhà nư c ch ư c c p Ch ng ch hành ngh y, dư c tư nhân làm ngư i ng u c a m t trong các hình th c t ch c hành ngh ăng ký h kinh doanh cá th như sau: 1. Phòng khám chuyên khoa; các cơ s d ch v y t tr cơ s d ch v v n chuy n ngư i b nh trong nư c và ra nư c ngoài quy nh t i kho n 5 i u 16 c a Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân; 2. Phòng chNn tr y h c c truy n; cơ s d ch v i u tr , i u dư ng, ph c h i ch c năng b ng phương pháp châm c u, xoa bóp day n huy t, dư ng sinh, khí công, xông hơi thu c c a y h c c truy n; cơ s kinh doanh thu c y h c c truy n tr lo i hình s n xu t thành phNm thu c y h c c truy n; 3. Nhà thu c, i lý bán thu c cho doanh nghi p kinh doanh thu c; 4. i lý bán v c xin, sinh phNm y t cho doanh nghi p kinh doanh v c xin, sinh phNm yt . M C A CH NG CH H ÀN H NGH Y T Ư NH ÂN i u 1 0 . Các hình th c t ch c hành ngh y tư nhân bao g m: 1. B nh vi n a khoa, b nh vi n chuyên khoa; 2. Phòng khám a khoa; 3. Phòng khám chuyên khoa: a) Phòng khám n i t ng h p, phòng khám chuyên khoa thu c h n i; b) Phòng khám gia ình, phòng tư v n y t ; c) Phòng khám chuyên khoa ngo i; d) Phòng khám chuyên khoa ph s n, k ho ch hóa gia ình; ) Phòng khám chuyên khoa răng - hàm - m t; e) Phòng khám chuyên khoa m t; g) Phòng khám chuyên khoa tai - mũi - h ng; h) Phòng khám chuyên khoa gi i ph u thNm m ; i) Phòng khám chuyên khoa i u dư ng, ph c h i ch c năng và v t lý tr li u; k) Phòng khám chuyên khoa chNn oán hình nh; l) Phòng xét nghi m: sinh hóa, huy t h c, vi sinh, gi i ph u b nh vi th ; 4. Nhà h sinh; 5. Cơ s d ch v y t : a) Cơ s d ch v làm răng gi ; b) Cơ s d ch v tiêm (chích), thay băng, m m ch, o nhi t , o huy t áp; c) Cơ s d ch v chăm sóc s c kh e t i nhà; d) Cơ s d ch v kính thu c;
 6. 6. Cơ s d ch v v n chuy n ngư i b nh trong nư c và ra nư c ngoài. 7. Các hình th c d ch v y t khác. I. C H NG C H HÀ NH NGH K HÁM , C H A B NH i u 11. i u ki n chung: Ngư i ư c c p Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ph i có các i u ki n sau: 1. Có m t trong các b ng c p sau ây tùy theo yêu c u c a t ng hình th c t ch c hành ngh và ph m vi chuyên môn hành ngh : a) B ng t t nghi p i h c y; b) B ng t t nghi p cao ng y; c) B ng t t nghi p trung h c chuyên nghi p y; d) B ng t t nghi p i h c dư c; ) B ng t t nghi p i h c chuyên ngành v sinh h c, hóa h c; 2. ã có th i gian th c hành t i cơ s y, dư c phù h p v i yêu c u c a t ng hình th c t ch c hành ngh . Căn c xác nh th i gian th c hành ư c quy nh như sau: a) i v i cán b , công ch c, ngư i ang làm vi c t i các cơ s y, dư c c a Nhà nư c nhưng ã ngh hưu ho c thôi vi c thì căn c th i gian công tác trong b n sao h p pháp quy t nh ngh hưu ho c quy t nh cho thôi vi c, kèm theo gi y xác nh n th c hành c a th trư ng ơn v nơi ngư i ngh c p Ch ng ch hành ngh ã th c hành ho c xác nh n c a th trư ng ơn v quy t nh cho thôi vi c ho c ngh hưu; b) i v i ngư i làm vi c t i các cơ s y, dư c tư nhân thì căn c th i gian làm vi c trong gi y xác nh n th i gian th c hành c a ngư i ng u cơ s ó, kèm theo b n sao h p pháp h p ng lao ng; c) i v i cán b , công ch c, ngư i ang làm vi c trong các cơ s y, dư c c a Nhà nư c thì căn c th i gian làm vi c trong gi y xác nh n c a th trư ng cơ quan ng ý cho phép hành ngh y, dư c tư nhân ngoài gi làm vi c c a Nhà nư c. Gi y xác nh n ph i ghi rõ th i gian th c hành t i cơ s y, dư c c a Nhà nư c. 3. Có o c ngh nghi p; không thu c i tư ng quy nh t i i u 6 c a Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân; 4. Có gi y xác nh n s c kh e làm vi c do cơ s khám, ch a b nh c p qu n, huy n tr lên c p; 5. Có văn b n cam k t hi u và th c hi n Lu t B o v s c kh e nhân dân, Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân, các chương trình y t qu c gia ph c p, các quy nh v chuyên môn k thu t y t và các văn b n quy ph m pháp lu t khác v y t có liên quan (theo Ph l c 1). i u 12. i u ki n c th : Ngư i ngh c p Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ph i m b o các i u ki n chung theo quy nh t i i u 11 c a Thông tư này và các i u ki n c th sau: 1. Ngư i ng u b nh vi n, phòng khám a khoa ph i là bác sĩ ã th c hành 5 năm t i cơ s khám b nh, ch a b nh; 2. i v i ngư i ng u c a các hình th c t ch c hành ngh khác tr các hình th c t ch c hành ngh theo quy nh kho n 1 i u này:
 7. a) Phòng khám gia ình: Bác sĩ ho c bác sĩ chuyên khoa y h c gia ình ã th c hành 5 năm t i cơ s khám b nh, ch a b nh trong ó 3 năm th c hành chuyên khoa y h c gia ình. b) Phòng khám n i t ng h p, phòng khám chuyên khoa thu c h n i, phòng khám chuyên khoa ngo i, ph s n - phòng k ho ch hóa gia ình, m t, tai mũi h ng, răng hàm m t, i u dư ng-ph c h i ch c năng và v t lý tr li u, gi i ph u thNm m : Bác sĩ ã th c hành 5 năm t i cơ s khám b nh, ch a b nh, trong ó có 3 năm th c hành chuyên khoa. c) Phòng chNn oán hình nh: Bác sĩ, c nhân X quang (t t nghi p i h c) ã th c hành 5 năm chuyên khoa chNn oán hình nh t i cơ s khám b nh, ch a b nh. d) Phòng xét nghi m: Bác sĩ hay dư c sĩ, c nhân sinh h c, hóa h c, k thu t viên xét nghi m (t t nghi p i h c) ã th c hành 5 năm chuyên khoa xét nghi m t i cơ s khám b nh, ch a b nh. ) Nhà h sinh: Bác sĩ, n h sinh t trung h c tr lên ã th c hành chuyên khoa 5 năm t i cơ s khám b nh, ch a b nh, trong ó có ít nh t 3 năm th c hành chuyên khoa ph s n. m b o an toàn s c kh e cho bà m và tr em, ngư i ng u Nhà h sinh ph i là ngư i hành ngh 100% th i gian (không ph i là ngư i hành ngh ngoài gi ). 3. các vùng mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c, vùng c bi t khó khăn, ngư i ngh c p Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh theo yêu c u c a t ng hình th c t ch c hành ngh quy nh t i kho n 2 i u này có th là bác sĩ, dư c sĩ, i h c chuyên ngành v sinh h c, hóa h c, c nhân X quang (t t nghi p i h c) ã th c hành chuyên khoa 3 năm ho c y sĩ, i u dư ng, k thu t viên, n h sinh t trung h c tr lên ã th c hành chuyên khoa 5 năm t i cơ s khám b nh, ch a b nh; ngư i ư c c p Ch ng ch hành ngh khám ch a b nh ch ư c phép hành ngh trong ph m vi c a vùng ó.
 8. II. C H NG C H HÀ NH NGH D NC H V Y T i u 13. 1. Ngoài các i u ki n chung quy nh t i các kho n 1, i m a, b, c kho n 2, kho n 3, 4, 5 i u 11 c a Thông tư này, ngư i ngh c p Ch ng ch hành ngh d ch v y t theo các hình th c t ch c hành ngh quy nh t i kho n 5 i u 10 c a Thông tư này ph i có th i gian th c hành t 2 năm tr lên t i cơ s khám b nh, ch a b nh và m b o các i u ki n c th sau: a) i v i ngư i ng u cơ s d ch v tiêm (chích), thay băng, m m ch, o nhi t , o huy t áp ph i t t nghi p trung h c chuyên nghi p y tr lên; b) i v i ngư i ng u cơ s d ch v chăm sóc s c kh e t i nhà ph i t t nghi p trung h c chuyên nghi p y tr lên; c) i v i ngư i ng u cơ s làm răng gi là th tr ng răng ã hành ngh t năm 1980 v trư c ph i có gi y xác nh n c a chính quy n a phương. d) i v i ngư i ng u cơ s d ch v kính thu c ph i có m t trong các b ng c p sau: - B ng t t nghi p trung h c chuyên nghi p y tr lên và ã có th i gian làm công vi c chuyên môn t i cơ s chuyên khoa m t t 2 năm tr lên; - B ng t t nghi p trung h c chuyên nghi p y tr lên và có ch ng ch v trang thi t b y t (thi t b o ki m, chN n oán t t khúc x m t) do cơ s ư c B Y t ch nh ào t o và c p; ) các vùng mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c, vùng c bi t khó khăn, ngư i ngh c p Ch ng ch hành ngh d ch v y t theo yêu c u c a t ng hình th c t ch c hành ngh quy nh t i i m a, b kho n 1 i u này có th là bác sĩ ã th c hành t 1 năm tr lên ho c t t nghi p cao ng y, trung h c chuyên nghi p y ã th c hành t 2 năm tr lên t i cơ s khám b nh, ch a b nh; ngư i ư c c p Ch ng ch hành ngh ch ư c phép hành ngh trong ph m vi c a vùng ó. 2. i v i ngư i ng u cơ s d ch v v n chuy n ngư i b nh trong nư c và ra nư c ngoài ph i m b o các i u ki n chung quy nh t i i m a, b, c kho n 2, kho n 3, 4, 5 i u 11 c a Thông tư này và t t nghi p i h c y, ã th c hành 5 năm t i cơ s khám b nh, ch a b nh, có Gi y ch ng nh n ã ư c h c v chuyên ngành h i s c c p c u. M C B CH NG CH H ÀN H NGH Y DƯ C H C C T RUY N T Ư NH ÂN i u 1 4 . Hình th c t ch c hành ngh y dư c h c c truy n tư nhân bao g m: 1. B nh vi n y h c c truy n; 2. Phòng chN n tr y h c c truy n; 3. Cơ s d ch v i u tr , i u dư ng, ph c h i ch c năng b ng phương pháp châm c u, xoa bóp day n huy t, dư ng sinh, khí công, xông hơi thu c c a y h c c truy n; 4. Cơ s kinh doanh thu c y h c c truy n bao g m: - Cơ s s n xu t, kinh doanh thu c thành phN m y h c c truy n; - Cơ s kinh doanh thu c phi n y h c c truy n;
 9. - Cơ s kinh doanh dư c li u chưa bào ch ; - i lý bán thu c thành phN m y h c c truy n; 5. Trung tâm k th a, ng d ng y h c c truy n. i u 15. i u ki n chung: Ngư i ngh c p Ch ng ch hành ngh y dư c h c c truy n ph i có các i u ki n sau: 1. Có m t trong các b ng c p sau ây tùy theo yêu c u c a t ng hình th c t ch c hành ngh và ph m vi chuyên môn hành ngh : a) B ng t t nghi p i h c ho c trung h c chuyên nghi p v y h c c truy n; b) B ng t t nghi p i h c dư c ho c trung h c chuyên nghi p dư c và có Gi y ch ng nh n ã h c dư c h c c truy n do cơ s có ch c năng ào t o ư c B Y t ch nh ào t o và c p; c) B ng c p lương y, lương dư c do cơ s có ch c năng ào t o ư c B Y t ch nh ào t o và c p; d) Gi y ch ng nh n bài thu c gia truy n do B Y t c p; ) Gi y ch ng nh n bài thu c gia truy n do S Y t ã c p trư c ngày Thông tư này có hi u l c; e) Gi y ch ng nh n trình chuyên môn y dư c h c c truy n do B Y t ho c S Y t ã c p trư c ngày Thông tư này có hi u l c; 2. Các i u ki n theo quy nh t i kho n 2, 3, 4 và 5 i u 11 c a Thông tư này. i u 16. i u ki n c th : Ngư i ngh c p Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh b ng y h c c truy n ph i m b o các i u ki n chung theo quy nh t i i u 15 c a Thông tư này và các i u ki n c th sau: 1. i v i ngư i ngh c p Ch ng ch hành ngh khám ch a b nh b ng y h c c truy n: a) ng u b nh vi n y h c c truy n: - Có b ng t t nghi p i h c v y h c c truy n; - Có th i gian th c hành t 5 năm tr lên t i các cơ s khám b nh, ch a b nh b ng y h c c truy n. b) ng u Trung tâm k th a y h c c truy n: - Có m t trong các b ng c p, Gi y ch ng nh n sau: + B ng t t nghi p trung h c chuyên nghi p v y h c c truy n tr lên; + Gi y ch ng nh n chuyên môn y dư c h c c truy n (Ch ng nh n lương y) do B Y t ho c S Y t ã c p trư c ngày Thông tư này có hi u l c; + B ng c p lương y do cơ s có ch c năng ào t o ư c B Y t ch nh ào t o và c p; - Có th i gian th c hành t 5 năm tr lên t i các cơ s khám b nh, ch a b nh b ng y h c c truy n.
 10. c) ng u Phòng chN n tr y h c c truy n, Cơ s i u tr , i u dư ng, ph c h i ch c năng b ng phương pháp châm c u, xoa bóp day n huy t, dư ng sinh, khí công, xông hơi thu c y h c c truy n: - Có m t trong các b ng c p, Gi y ch ng nh n sau: + B ng t t nghi p trung h c chuyên nghi p v y h c c truy n tr lên; + B ng c p lương y do cơ s có ch c năng ào t o ư c B Y t ch nh ào t o và c p; + Gi y ch ng nh n chuyên môn y dư c h c c truy n (Ch ng nh n lương y) do B Y t ho c S Y t ã c p trư c ngày Thông tư này có hi u l c; + Gi y ch ng nh n bài thu c gia truy n do B Y t c p; + Gi y ch ng nh n bài thu c gia truy n do S Y t ã c p trư c ngày Thông tư này có hi u l c; - Có th i gian th c hành t 5 năm tr lên t i các cơ s khám b nh, ch a b nh b ng y h c c truy n. 2. Ngư i ngh c p Ch ng ch hành ngh thu c y h c c truy n: a) ng u cơ s s n xu t, kinh doanh thu c thành phN m y h c c truy n ăng ký h kinh doanh cá th : - Có m t trong các b ng c p, Gi y ch ng nh n sau: + B ng t t nghi p trung h c chuyên nghi p v y h c c truy n tr lên; + B ng t t nghi p trung h c chuyên nghi p dư c tr lên và có Gi y ch ng nh n ã h c dư c h c c truy n do cơ s có ch c năng ào t o ư c B Y t ch nh ào t o và c p; + B ng c p lương y, lương dư c do cơ s có ch c năng ào t o ư c B Y t ch nh ào t o và c p; + Gi y ch ng nh n trình chuyên môn y dư c h c c truy n do B Y t ho c S Y t ã c p trư c ngày Thông tư này có hi u l c; + Gi y ch ng nh n bài thu c gia truy n do B Y t c p; + Gi y ch ng nh n bài thu c gia truy n do S Y t ã c p trư c ngày Thông tư này có hi u l c; - Có th i gian th c hành t 2 năm tr lên t i các cơ s s n xu t, kinh doanh thu c thành phN m y h c c truy n. b) ng u cơ s kinh doanh thu c phi n ăng ký h kinh doanh cá th : - Có m t trong các b ng c p, Gi y ch ng nh n sau: + B ng t t nghi p trung h c chuyên nghi p v y h c c truy n tr lên; + B ng t t nghi p trung h c chuyên nghi p dư c tr lên và có Gi y ch ng nh n ã h c dư c h c c truy n do cơ s có ch c năng ào t o ư c B Y t ch nh ào t o và c p; + B ng c p lương y, lương dư c do cơ s có ch c năng ào t o ư c B Y t ch nh ào t o và c p;
 11. + Gi y ch ng nh n trình chuyên môn y dư c h c c truy n do B Y t ho c S Y t ã c p trư c ngày Thông tư này có hi u l c; - Có th i gian th c hành t 2 năm tr lên t i các cơ s dư c h c c truy n. c) ng u cơ s kinh doanh dư c li u chưa bào ch (dư c li u s ng) ăng ký h kinh doanh cá th : - Có m t trong các b ng c p, Gi y ch ng nh n sau: + B ng t t nghi p trung h c chuyên nghi p v y h c c truy n tr lên; + B ng t t nghi p trung h c chuyên nghi p dư c tr lên và có Gi y ch ng nh n ã h c dư c h c c truy n do cơ s có ch c năng ào t o ư c B Y t ch nh ào t o và c p; + B ng c p lương y, lương dư c do cơ s có ch c năng ào t o ư c B Y t ch nh ào t o và c p; + Gi y ch ng nh n trình chuyên môn y dư c h c c truy n do B Y t ho c S Y t ã c p trư c ngày Thông tư này có hi u l c; - Có th i gian th c hành t 2 năm tr lên t i các cơ s dư c h c c truy n. d) ng u cơ s i lý thu c thành phN m y h c c truy n: - Có m t trong các b ng c p sau: + B ng c p lương y, lương dư c do cơ s có ch c năng ào t o ư c B Y t ch nh ào t o và c p; + Gi y ch ng nh n trình chuyên môn y dư c h c c truy n do B Y t ho c S Y t ã c p trư c ngày Thông tư này có hi u l c; - Có th i gian th c hành t 2 năm tr lên t i các cơ s dư c h c c truy n. M C C CH NG CH H ÀN H NGH DƯ C i u 1 7 . Hình th c t ch c hành ngh dư c tư nhân bao g m: 1. Doanh nghi p kinh doanh thu c (s n xu t thu c tân dư c, s n xu t thu c t dư c li u, buôn bán thu c). Doanh nghi p kinh doanh thu c có các ơn v ph thu c c a doanh nghi p: Chi nhánh, c a hàng gi i thi u s n phN m, hi u thu c (sau ây g i chung là Nhà thu c c a doanh nghi p). 2. Nhà thu c. 3. i lý bán thu c cho doanh nghi p kinh doanh thu c. 4. Cơ s b o qu n thu c. 5. Cơ s ki m nghi m thu c. i u 18. i u ki n chung: Ngư i ngh c p ch ng ch hành ngh dư c ph i có các i u ki n sau: 1. Không thu c các i tư ng quy nh t i i u 6 c a Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân; 2. Có m t trong các b ng c p sau ây tùy theo yêu c u c a t ng hình th c hành ngh và ph m vi chuyên môn hành ngh :
 12. a) B ng t t nghi p i h c dư c; b) B ng t t nghi p trung h c chuyên nghi p dư c; c) B ng c p dư c tá. 3. Các i u ki n theo quy nh t i kho n 2, 3, 4 và 5 i u 11 c a Thông tư này. i u 19. i u ki n c th : Ngư i ngh c p Ch ng ch hành ngh dư c ph i m b o các i u ki n chung theo quy nh t i i u 18 c a Thông tư này và các i u ki n c th sau: 1. Ngư i có b ng t t nghi p i h c dư c và ã có th i gian làm vi c t i cơ s y, dư c t 5 năm tr lên ư c ngh c p Ch ng ch hành ngh làm ngư i ng u ho c ngư i qu n lý chuyên môn i v i doanh nghi p kinh doanh thu c ho c làm ngư i ng u i v i m t trong các lo i hình sau: a) Nhà thu c; b) Cơ s ki m nghi m thu c; c) Cơ s b o qu n thu c. 2. Ngư i có b ng c p t dư c tá tr lên và ã có ít nh t 2 năm làm vi c t i cơ s y, dư c ư c ngh c p Ch ng ch hành ngh dư c làm ngư i ng u i lý bán thu c cho doanh nghi p kinh doanh thu c. 3. T i các vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn, vùng có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn, vùng ng bào dân t c thi u s : a) Ngư i có b ng t t nghi p i h c dư c và ã có th i gian th c hành t i cơ s y, dư c 2 năm ho c các dư c sĩ i h c sau khi t t nghi p h chuyên tu ư c ngh c p Ch ng ch hành ngh làm ngư i ng u ho c ngư i qu n lý chuyên môn c a doanh nghi p kinh doanh thu c ho c ngư i ng u c a nhà thu c; b) Ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh dư c theo quy nh t i i m a c a kho n 3 i u này ch ư c phép hành ngh trong ph m vi c a vùng ó. 4. i v i ngư i ng u nhà thu c c a doanh nghi p: a) Ngư i có b ng t t nghi p i h c dư c và ã có th i gian làm vi c t i cơ s y, dư c ít nh t là 5 năm; T i các vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn, vùng có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn, vùng ng bào dân t c thi u s , ngư i có b ng t t nghi p i h c dư c và ã có th i gian làm vi c t i cơ s y, dư c ít nh t là 2 năm ho c các dư c sĩ i h c sau khi t t nghi p h chuyên tu; b) Ngư i có b ng t t nghi p trung h c chuyên nghi p dư c tr lên và ã có th i gian làm vi c t i cơ s y, dư c ít nh t là 2 năm; c) Ngư i có b ng c p dư c tá và ã có th i gian làm vi c t i cơ s y, dư c ít nh t là 2 năm. M C D CH NG CH H ÀN H NGH V C XI N, S I NH PH M Y T i u 2 0 . Hình th c t ch c hành ngh v c xin, sinh phN m y t tư nhân bao g m: 1. Doanh nghi p kinh doanh v c xin, sinh phN m y t ;
 13. 2. i lý bán v c xin, sinh phN m y t cho doanh nghi p kinh doanh v c xin, sinh phN m yt ; 3. Cơ s ki m nghi m v c xin, sinh phN m y t ; 4. Cơ s b o qu n v c xin, sinh phN m y t . i u 21. i u ki n chung: Ngư i ngh c p Ch ng ch hành ngh v c xin, sinh phN m y t tư nhân ph i có các i u ki n sau: 1. Có m t trong các b ng c p sau ây tùy theo yêu c u c a t ng hình th c t ch c và ph m vi chuyên môn hành ngh : a) B ng t t nghi p i h c dư c ho c trung h c dư c; b) B ng t t nghi p i h c y ho c trung h c y; c) B ng t t nghi p i h c chuyên ngành v sinh h c; 2. Các i u ki n theo quy nh t i kho n 2, 3 và 4 i u 11 c a Thông tư này. i u 2 2 . Ngư i ngh c p Ch ng ch hành ngh v c xin, sinh phN m y t tư nhân ph i m b o các i u ki n chung theo quy nh t i i u 21 c a Thông tư này và các i u ki n c th sau: 1. Ngư i ng u ho c ngư i qu n lý chuyên môn c a doanh nghi p kinh doanh v c xin, sinh phN m y t ho c ngư i ng u ơn v ph thu c c a doanh nghi p: a) Có m t trong các b ng c p sau ây: - B ng t t nghi p i h c dư c; - B ng t t nghi p i h c y; - B ng t t nghi p i h c chuyên ngành v sinh h c; b) Có th i gian th c hành t 5 năm tr lên t i cơ s v c xin, sinh phN m y t , cơ s dư c. 2. Ngư i ng u i lý bán v c xin, sinh phN m y t cho doanh nghi p kinh doanh v c xin, sinh phN m y t : a) Có m t trong các b ng c p sau ây: - B ng t t nghi p trung h c chuyên nghi p dư c tr lên; - B ng t t nghi p trung h c chuyên nghi p y tr lên; - B ng t t nghi p i h c chuyên ngành v sinh h c; b) Có th i gian th c hành t 2 năm tr lên t i cơ s v c xin, sinh phN m y t , cơ s dư c. 3. Ngư i ng u cơ s ki m nghi m v c xin, sinh phN m y t , cơ s b o qu n v c xin, sinh phN m y t : a) Có m t trong các b ng c p sau: - B ng t t nghi p i h c dư c; - B ng t t nghi p i h c y; - B ng t t nghi p i h c chuyên ngành v sinh h c;
 14. b) Có th i gian th c hành t 5 năm tr lên t i cơ s v c xin, sinh phN m y t , cơ s dư c. CHƯƠNG III I U KI N VÀ PH M VI HO T NG CHUYÊN MÔN C A CÁC CƠ S HÀNH NGH Y, DƯ C TƯ NHÂN M C A CƠ S H ÀNH NGH Y T Ư NH ÂN i u 23. 1. i u ki n v nhân s , cơ s v t ch t c a b nh vi n: a) Giám c b nh vi n ph i có Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c ăng ký b nh vi n. b) Trư ng khoa là bác sĩ chuyên khoa ã th c hành 5 năm cơ s khám, ch a b nh h p pháp, trong ó có 3 năm th c hành chuyên khoa. Bác sĩ trư ng khoa ph i làm vi c thư ng xuyên t i b nh vi n (không ph i là ngư i làm vi c ngoài gi hành chính). Trư ng khoa dư c ph i là dư c sĩ ã th c hành 5 năm t i cơ s dư c; c) Ph u thu t viên ph i là bác sĩ chuyên khoa h ngo i có ch ng ch ào t o chuyên khoa c a Trư ng i h c Y ho c bác sĩ a khoa ư c b túc chuyên khoa và có Ch ng ch c a chuyên khoa h ngo i u ngành trung ương, ư c trư ng khoa h ngo i ngh và giám c b nh vi n ra quy t nh ư c th c hi n ph u thu t. Ph u thu t viên ư c ào t o nư c ngoài ph i có Ch ng ch chuyên khoa, i v i phương pháp ph u thu t m i, k thu t cao ph i có chương trình h c t p c a nơi ào t o; d) B nh vi n chuyên khoa ph i có t 21 giư ng b nh tr lên; ) B nh vi n a khoa ph i có t 31 giư ng b nh tr lên; e) T ch c, nhân s ph i phù h p v i quy mô b nh vi n; ngư i làm công vi c chuyên môn ph i m b o các i u ki n theo quy nh t i i u 7 c a Thông tư này; g) Ph i th c hi n Quy ch b nh vi n và các quy nh v chuyên môn k thu t y t do B Y t ban hành; h) Ph i m b o v sinh thông thoáng, thu n ti n cho ngư i b nh i l i, có sân chơi, ch xe, tr ng cây xanh. N u b nh vi n xây d ng trong ô th ph i thi t k h p kh i, cao t ng nhưng ph i m b o các i u ki n v sinh môi trư ng theo quy nh; i) m b o x lý ch t th i, an toàn b c x , phòng ch ng cháy n theo úng quy nh c a pháp lu t; k) Di n tích s d ng trung bình: 50 - 60 m2/giư ng b nh. l) Ph i m b o ho t ng chuyên môn theo mô hình t p trung, liên hoàn, khép kín trong ph m vi khuôn viên c a b nh vi n. m) B nh vi n ph i có : - Khoa khám b nh - c p c u - lưu b nh; - Các khoa i u tr ; - Các khoa c n lâm sàng; - Khoa dư c;
 15. n) Khoa ph u thu t - Gây mê h i s c ph i b trí các bu ng ph u thu t liên hoàn m t chi u, h p lý, phù h p ph m vi ho t ng chuyên môn ăng ký. - Bu ng ph u thu t c p c u, bu ng ph u thu t vô khuN n, h u khuN n, bu ng ph u thu t c a chuyên khoa tai - mũi - h ng, răng - hàm - m t, m t, ph s n, n i soi ph i m b o di n tích trung bình: 25 - 30 m2; - Có các bu ng ti p nh n ngư i b nh, ti n mê, h i t nh, khu v sinh và các bu ng khác theo quy nh; o) Trang thi t b y t t ng khoa c a b nh vi n ít nh t ph i tương ương tuy n huy n theo Quy t nh s 473/2002/Q -BYT ngày 20/02/2002 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành "Danh m c trang thi t b y t b nh viên a khoa tuy n t nh, huy n, phòng khám a khoa khu v c, tr m y t xã và túi y t thôn b n". 2. Ph m vi hành ngh : Th c hi n theo úng danh m c ph m vi ho t ng chuyên môn ã ư c B Y t cho phép. B nh vi n ph i nh n ngư i b nh trong tình tr ng c p c u, ch ư c chuy n vi n sau khi ngư i b nh ã ư c c p c u. i u 24. 1. i u ki n v nhân s và cơ s v t ch t c a Phòng khám a khoa: Phòng khám a khoa là cơ s khám ch a b nh g m nhi u phòng khám chuyên khoa (ít nh t có 2) do m t giám c ph trách chung. a) Ngư i ng u ph i có Ch ng ch hành ngh khám ch a b nh ư c ăng ký phòng khám a khoa; b) Trư ng phòng khám các chuyên khoa ph i là bác sĩ ã th c hành 5 năm cơ s khám b nh, ch a b nh trong ó có 3 năm th c hành chuyên khoa; ngư i làm công vi c chuyên môn ph i m b o các i u ki n theo quy nh t i i u 7 c a Thông tư này; c) Các phòng khám chuyên khoa trong Phòng khám a khoa ph i m b o di n tích, d ng c , trang thi t b y t và i u ki n như phòng khám chuyên khoa theo quy nh c a Thông tư này. Ngoài quy nh trên, Phòng khám a khoa ph i có nơi ón ti p, bu ng c p c u v i di n tích ít nh t là 12 m2, bu ng lưu b nh v i di n tích ít nh t là 18 m2 (không lưu ngư i b nh quá 24 gi ), có h p thu c ch ng choáng và thu c c p c u các chuyên khoa ăng ký. d) m b o các i u ki n phòng ch ng cháy n , x lý ch t th i, an toàn b c x và v sinh môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ph m vi hành ngh : Hành ngh theo danh m c c a các chuyên khoa ư c duy t. i u 25. 1. Phòng khám n i g m các lo i: a) Phòng khám n i t ng h p; b) Phòng khám gia ình; c) Các phòng khám chuyên khoa thu c h n i; d) Phòng tư v n y t qua i n tho i;
 16. 2. i u ki n v nhân s và cơ s v t ch t c a Phòng khám n i t ng h p, Phòng khám gia ình, các phòng khám chuyên khoa thu c h n i, Phòng tư v n y t qua i n tho i: a) Ngư i ng u ph i có Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh theo yêu c u c a t ng lo i hình th c t ch c hành ngh ; b) Ngư i làm công vi c chuyên môn ph i mb o các i u ki n theo quy nh t i i u 7 c a Thông tư này; c) Phòng khám n i t ng h p, các phòng khám chuyên khoa thu c h n i, Phòng khám gia ình ph i có d ng c , trang thi t b y t phù h p ph m vi hành ngh , có h p thu c ch ng choáng và có thu c c p c u chuyên khoa n i; d) Ph i có 1 bu ng khám riêng bi t v i di n tích ít nh t là 10 m2. Phòng khám ph i tách bi t v i nơi sinh ho t gia ình. Riêng Phòng tư v n y t qua i n tho i không ph i th c hi n quy nh t i i m b, c, d kho n 2 c a i u này. ) m b o các i u ki n x lý ch t th i và v sinh môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ph m vi hành ngh : a) Phòng khám n i t ng h p: - Tư v n s c kh e; - Sơ c u, khám và i u tr các b nh n i khoa thông thư ng, không làm các th thu t chuyên khoa; nh ng trư ng h p vư t kh năng ph i chuy n n phòng khám chuyên khoa hay tuy n trên; - i n tim, siêu âm, n i soi tiêu hóa (không c n ph i c p Gi y ch ng nh n riêng, nhưng ngư i ng u ho c bác sĩ tr c ti p th c hi n các k thu t này ph i có Gi y ch ng nh n b i dư ng chuyên môn nghi p v c a cơ s khám b nh, ch a b nh). Riêng i v i n i soi tiêu hóa, ngư i ng u ho c bác sĩ tr c ti p th c hi n k thu t này ph i có gi y xác nh n ã th c hành v chuyên khoa này t 2 năm tr lên t i cơ s khám b nh, ch a b nh; b) Phòng khám gia ình: - Tư v n s c kh e, chăm sóc s c kh e t i gia ình; - Sơ c u, khám và i u tr các b nh thông thư ng h n i khoa, không làm các th thu t chuyên khoa; nh ng trư ng h p vư t kh năng, chuy n n phòng khám chuyên khoa hay tuy n trên; - i n tim, siêu âm, n i soi tiêu hóa (không c n ph i c p Gi y ch ng nh n riêng, nhưng ngư i ng u ho c bác sĩ tr c ti p th c hi n các k thu t này ph i có Gi y ch ng nh n b i dư ng chuyên môn nghi p v c a cơ s khám b nh, ch a b nh). Riêng i v i n i soi tiêu hóa, ngư i ng u ho c bác sĩ tr c ti p th c hi n k thu t này ph i có gi y xác nh n ã th c hành v chuyên khoa này t 2 năm tr lên t i cơ s khám b nh, ch a b nh. c) Các phòng khám chuyên khoa thu c h n i: Khám b nh, chN n oán, i u tr các b nh thu c chuyên khoa ã ư c phê duy t; d) Phòng tư v n qua i n tho i: Bác sĩ ch tư v n nh ng chuyên khoa ã ư c ăng ký và ư c ào t o.
 17. i u 26. 1. i u ki n v nhân s và cơ s v t ch t c a Phòng khám chuyên khoa ngo i: a) Ngư i ng u ph i có Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c ăng ký phòng khám chuyên khoa ngo i; b) Ngư i làm công vi c chuyên môn ph i mb o các i u ki n theo quy nh t i i u 7 c a Thông tư này; c) Ph i có d ng c , trang thi t b y t phù h p v i ph m vi hành ngh , có h p thu c ch ng choáng và thu c c p c u chuyên khoa; d) Bu ng khám ngo i có di n tích ít nh t là 10 m2, bu ng ti u ph u có di n tích ít nh t là 10 m2, bu ng c p c u và bu ng lưu b nh nhân có di n tích ít nh t là 12 m2; ph i th c hi n úng quy nh v ch ng nhi m khuN n; ) m b o các i u ki n x lý ch t th i và v sinh môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ph m vi hành ngh : a) Sơ c u - c p c u ban u ngo i khoa; b) Khám và x trí các v t thương thông thư ng; c) Bó b t g y xương nh ; d) Tháo b t theo ch nh c a th y thu c bó b t; ) Th t búi trĩ nh , m u nang bã u, u nông nh ; e) Không chích các m lan t a l n. i u 27. 1. i u ki n v nhân s và cơ s v t ch t c a Phòng khám chuyên khoa ph s n - k ho ch hóa gia ình: a) Ngư i ng u ph i có Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c ăng ký phòng khám chuyên khoa ph s n - k ho ch hóa gia ình; b) Ngư i làm công vi c chuyên môn ph i mb o các i u ki n theo quy nh t i i u 7 c a Thông tư này; c) Ph i có d ng c , trang thi t b y t phù h p ph m vi hành ngh , có h p thu c ch ng choáng và thu c c p c u chuyên khoa; d) Bu ng khám thai- truy n thông - tư v n, bu ng khám ph khoa, bu ng k thu t k ho ch hóa gia ình ph i có có di n tích ít nh t là 10 m2. Tư ng c a t t c các bu ng khám ph i ư c p g ch men, chi u cao t 1,6 m tr lên; ) m b o các i u ki n phòng ch ng cháy n , x lý ch t th i và v sinh môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ph m vi hành ngh : a) Tư v n giáo d c s c kh e, k ho ch hóa gia ình; b) C p c u ban u s n ph khoa; c) Khám thai, qu n lý thai s n;
 18. d) Khám, ch a b nh ph khoa thông thư ng: Nhi m trùng, nhi m khuN n ư ng sinh s n; ) t thu c âm o; e) t i u tr l tuy n c t cung; g) Soi c t cung, l y b nh phN m tìm t bào ung thư; h) t vòng; i) Hút thai nh dư i 06 tu n (t 36 ngày n 42 ngày, k t ngày u tiên c a kỳ kinh cu i cùng). i u 28. 1. i u ki n v nhân s và cơ s v t ch t c a Phòng khám chuyên khoa Răng - Hàm - M t: a) Ngư i ng u ph i có Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c phép ăng ký phòng khám chuyên khoa Răng - Hàm - M t; b) Ngư i làm công vi c chuyên môn ph i mb o các i u ki n theo quy nh t i i u 7 c a Thông tư này; c) Ph i có d ng c chuyên môn phù h p ph m vi hành ngh , có h p thu c ch ng choáng và thu c c p c u chuyên khoa; d) Bu ng khám có di n tích ít nh t là 10 m2, bu ng ti u ph u có di n tích ít nh t là 10 m2, bu ng c p c u có di n tích ít nh t là 12 m2; ) m b o các i u ki n x lý ch t th i và v sinh môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ph m vi hành ngh : a) Khám, ch a b nh thông thư ng, c p c u ban u các v t thương hàm m t; b) Làm các ti u ph u s a s o v t thương nh dài dư i 02 cm m t; c) N n sai kh p hàm; d) i u tr laze b m t; ) Ch a các b nh viêm quanh răng; e) Chích r ch áp xe, l y cao răng, nh răng; g) Làm răng, hàm gi . i u 29. 1. i u ki n v nhân s và cơ s v t ch t c a Phòng khám chuyên khoa Tai - Mũi - H ng: a) Ngư i ng u ph i có Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c ăng ký phòng khám chuyên khoa tai - mũi - h ng; b) Ngư i làm công vi c chuyên môn ph i mb o các i u ki n theo quy nh t i i u 7 c a Thông tư này; c) Ph i có d ng c , trang thi t b y t phù h p ph m vi hành ngh , có h p thu c ch ng choáng, thu c c p c u chuyên khoa;
 19. d) Bu ng khám có di n tích ít nh t là 10m2, bu ng ti u ph u có di n tích ít nh t là 10 m2, bu ng c p c u có di n tích ít nh t là 12m2; ) m b o các i u ki n x lý ch t th i và v sinh môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ph m vi hành ngh : a) C p c u ban u v tai - mũi - h ng; b) Khám, ch a b nh thông thư ng: - Viêm xoang, ch c dò xoang, ch c hút d ch u nang; - Chích r ch viêm tai gi a c p; - Chích r ch áp xe amidan; - C t polip ơn gi n, u bã u, u nang lành, u m vùng tai mũi h ng; - C m máu cam; - L y d v t vùng tai - mũi - h ng. Không l y d v t thanh qu n, th c qu n; - t h ng b ng nhi t, b ng laze; - Khâu v t thương vùng u c dư i 5 cm; - N o VA; i u 30. 1. i u ki n v nhân s và cơ s v t ch t c a Phòng khám chuyên khoa M t: a) Ngư i ng u ph i có Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c ăng ký phòng khám chuyên khoa m t; b) Ngư i làm công vi c chuyên môn ph i mb o các i u ki n theo quy nh t i i u 7 c a Thông tư này; c) Ph i có d ng c , trang thi t b y t phù h p ph m vi hành ngh , có h p thu c ch ng choáng, thu c c p c u v m t; d) Bu ng khám có di n tích ít nh t là 10m2, bu ng ti u ph u có di n tích ít nh t là 10 m2, bu ng c p c u có di n tích ít nh t là 12 m2; ) m b o các i u ki n x lý ch t th i và v sinh môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ph m vi hành ngh : a) C p c u ban u, ch a b nh thông thư ng v m t; b) Tiêm dư i k t m c, c nh nhãn c u, h u nhãn c u; c) L y d v t k t m c, chích ch p l o, m qu m, m m ng; d) Thông r a l o. i u 31. 1. i u ki n v nhân s và cơ s v t ch t c a Phòng khám gi i ph u thN m m : a) Ngư i ng u ph i có Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c ăng ký phòng khám gi i ph u thN m m ;
 20. b) Ngư i làm công vi c chuyên môn ph i mb o các i u ki n theo quy nh t i i u 7 c a Thông tư này; c) Ph i có d ng c , trang thi t b phù h p v i ph m vi hành ngh , có h p thu c ch ng choáng, thu c c p c u chuyên khoa; d) Bu ng khám có di n tích ít nh t là 10 m2, bu ng ph u thu t có di n tích ít nh t 12 m2, bu ng lưu b nh nhân có di n tích ít nh t 12 m2; ) m b o các i u ki n phòng ch ng cháy n , x lý ch t th i và v sinh môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t; e) Vi c gi i ph u thN m m làm thay i c i m nh n d ng ã ư c xác nh trong Ch ng minh nhân dân ch ư c th c hi n sau khi ngư i có yêu c u gi i ph u thN m m ã có ơn báo cáo v i cơ quan Công an nơi c p Ch ng minh nhân dân. 2. Ph m vi hành ngh : a) Xăm môi, xăm mi, hút m n, các d ch v chăm sóc gây ch y máu; b) C y tóc; c) Nâng gò má th p, nâng s ng mũi; d) X lý các n p nhăn mi trên, mi dư i, t o hình m t m t mý thành hai mý; ) Không ư c ph u thu t t o hình như nâng ng c, hút m b ng, hút m chi. i u 32. 1. i u ki n v nhân s và cơ s v t ch t c a Phòng khám i u dư ng và ph c h i ch c năng: a) Ngư i ng u ph i có Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c ăng ký phòng khám i u dư ng và ph c h i ch c năng; b) Ngư i làm công vi c chuyên môn ph i mb o các i u ki n theo quy nh t i i u 7 c a Thông tư này; c) Ph i có d ng c , trang thi t b y t phù h p v i ph m vi hành ngh , có h p thu c ch ng choáng, thu c c p c u chuyên khoa; d) Có bu ng khám c p c u, bu ng v v t lý tr li u, bu ng ph c h i ch c năng, bu ng thăm dò ch c năng. Di n tích m i bu ng ít nh t là 10 m2, riêng bu ng v t ng tr li u có di n tích ít nh t là 40 m2. ) m b o các i u ki n x lý ch t th i và v sinh môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ph m vi hành ngh : a) Chăm sóc các h i ch ng li t th n kinh trung ương và ngo i biên; b) Chăm sóc các b nh cơ xương kh p mãn tính; c) Chăm sóc sau ph u thu t c n ph c h i ch c năng ti p t c; d) Th c hi n các k thu t: - Các phương pháp v t lý tr li u ư c duy t; - Ho t ng tr li u. i u 33.
Đồng bộ tài khoản