Thông tư số 01/2008/TT-BTP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
217
lượt xem
11
download

Thông tư số 01/2008/TT-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/2008/TT-BTP về việc đăng ký và quản lý hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành để hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 01/2008/TT-BTP

 1. B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p - T do - H nh phúc ------- S : 01/2008/TT-BTP Hà N i, ngày 02 tháng 6 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N M T S QUY Đ NH C A NGH Đ NH S 158/2005/NĐ-CP NGÀY 27/12/2005 C A CHÍNH PH V ĐĂNG KÝ VÀ QU N LÝ H T CH Căn c Ngh đ nh s 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tư pháp; Căn c Ngh đ nh s 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph v đăng ký và qu n lý h t ch; Đ b o đ m th c hi n th ng nh t các quy đ nh v đăng ký và qu n lý h t ch, nh m nâng cao hi u qu qu n lý nhà nư c, t o thu n l i cho các cá nhân, t ch c th c hi n quy n và nghĩa v đăng ký h t ch, B Tư pháp hư ng d n th c hi n m t s quy đ nh c a Ngh đ nh s 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph v đăng ký và qu n lý h t ch như sau: I. NH NG QUY Đ NH CHUNG 1. Th i h n gi i quy t các vi c h t ch Th i h n gi i quy t các vi c h t ch quy đ nh t i: Kho n 2 Đi u 18, Kho n 2 Đi u 27, Kho n 2 Đi u 30, Kho n 3 Đi u 31, Kho n 2 Đi u 34, Kho n 2 Đi u 38, Kho n 2 Đi u 45, Kho n 2 Đi u 48, Kho n 2 Đi u 59 và Kho n 1 Đi u 67 c a Ngh đ nh s 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph v đăng ký và qu n lý h t ch (sau đây g i là Ngh đ nh s 158/2005/NĐ-CP) đư c tính theo ngày làm vi c. 2. Gi i quy t yêu c u đăng ký h t ch a) Đ i v i nh ng vi c đăng ký h t ch không gi i quy t ngay trong ngày, thì cán b ti p nh n h sơ ph i có phi u h n ghi rõ ngày g i tr k t qu cho đương s . b) Khi th lý h sơ đăng ký h t ch, cán b ti p nh n h sơ c n lưu ý: - Trư ng h p không đúng th m quy n, thì cán b ti p nh n h sơ ph i hư ng d n đương s liên h v i cơ quan có th m quy n đ gi i quy t; - Trư ng h p h sơ đăng ký h t ch còn thi u ho c không h p l , thì cán b ti p nh n h sơ ph i vi t gi y hư ng d n đương s . N i dung hư ng d n ph i ghi đ y đ , rõ ràng t ng lo i gi y t c n b sung, cán b ti p nh n h sơ ký, ghi rõ h tên và giao cho đương s . Th i h n gi i quy t đư c tính t ngày nh n đ gi y t h p l . c) Trư ng h p xét th y không đ đi u ki n theo quy đ nh c a pháp lu t v h t ch, thì cơ quan đăng ký h t ch t ch i đăng ký. Vi c t ch i ph i thông báo b ng văn b n cho đương s . Văn b n t ch i ph i nêu rõ lý do t ch i, có ch ký c a ngư i đ ng đ u cơ quan đăng ký h t ch và đóng d u c a cơ quan đăng ký h t ch. 3. Vi c ghi tên đ a danh hành chính trong các gi y t h t ch, s h t ch Khi có s thay đ i v đ a danh hành chính, thì ph n ghi v đ a danh hành chính trong các gi y t h t ch, s h t ch đư c th c hi n như sau: a) Khi đăng ký s ki n h t ch (đăng ký đúng h n, đăng ký quá h n, đăng ký l i), ph n ghi v đ a danh hành chính trong các gi y t h t ch và s h t ch đư c ghi theo đ a danh hành chính m i. b) Khi c p l i b n chính Gi y khai sinh, ph n ghi v đ a danh hành chính trong n i dung c a Gi y khai sinh đư c ghi theo đ a danh hành chính đã ghi trong S đăng ký khai sinh; ph n ghi v đ a danh hành chính t i góc trái, phía trên c a Gi y khai sinh đư c ghi theo đ a danh hành chính m i.
 2. c) Khi c p b n sao gi y t h t ch t s h t ch, ph n ghi v đ a danh hành chính trong gi y t h t ch (k c góc trái, phía trên và n i dung c a gi y t h t ch) ph i đư c ghi theo đ a danh hành chính đã ghi trong s h t ch. 4. Thu h i và h y b các gi y t h t ch a) Đ i v i nh ng gi y t h t ch đư c c p trư c ngày 01 tháng 4 năm 2006 (ngày Ngh đ nh s 158/2005/NĐ-CP có hi u l c thi hành), nay phát hi n trái v i quy đ nh c a pháp lu t v h t ch t i th i đi m đăng ký, thì vi c thu h i và h y b cũng đư c th c hi n theo quy đ nh c a Ngh đ nh s 158/2005/NĐ-CP; tr vi c đăng ký k t hôn vi ph m đi u ki n k t hôn theo quy đ nh c a Lu t Hôn nhân và gia đình (vi c h y đăng ký k t hôn trong trư ng h p này thu c th m quy n c a Tòa án nhân dân). b) Cơ quan ra quy t đ nh thu h i, h y b các gi y t h t ch có trách nhi m thông báo cho cơ quan đã đăng ký h t ch đ ghi chú trong s h t ch, đ ng th i thông báo cho đương s bi t. II. ĐĂNG KÝ H T CH 1. Đăng ký khai sinh a) Th m quy n đăng ký khai sinh theo nơi ngư i m cư trú Theo quy đ nh t i Kho n 1 Đi u 8 và Kho n 1 Đi u 13 Ngh đ nh s 158/2005/NĐ-CP, thì vi c đăng ký khai sinh cho tr em ph i đư c th c hi n t i U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau đây g i là U ban nhân dân c p xã), nơi ngư i m đăng ký thư ng trú; trư ng h p ngư i m không có nơi đăng ký thư ng trú, thì vi c đăng ký khai sinh cho tr em đư c th c hi n t i U ban nhân dân c p xã, nơi ngư i m đăng ký t m trú. Trư ng h p ngư i m có nơi đăng ký thư ng trú, nhưng th c t đang sinh s ng, làm vi c n đ nh t i nơi đăng ký t m trú, thì U ban nhân dân c p xã, nơi ngư i m đăng ký t m trú cũng có th m quy n th c hi n vi c đăng ký khai sinh cho tr em (Ví d : ch T đăng ký thư ng trú t i xã Đình B ng, huy n T Sơn, t nh B c Ninh, nhưng làm vi c n đ nh và sinh con t i nơi đăng ký t m trú là phư ng Tân T o, qu n Bình Tân, thành ph H Chí Minh, thì U ban nhân dân phư ng Tân T o cũng có th m quy n th c hi n vi c đăng ký khai sinh cho con c a ch T). Trong trư ng h p này, U ban nhân dân c p xã, nơi đã đăng ký khai sinh có trách nhi m thông báo cho U ban nhân dân c p xã, nơi ngư i m đăng ký thư ng trú đ bi t. C t ghi chú c a S đăng ký khai sinh ph i ghi rõ “Đăng ký khai sinh theo nơi t m trú c a ngư i m ”. b) Th m quy n đăng ký khai sinh theo quy đ nh t i Kho n 1 Đi u 96 Ngh đ nh s 158/2005/NĐ-CP Theo quy đ nh t i Kho n 1 Đi u 96 Ngh đ nh s 158/2005/NĐ-CP, thì các quy đ nh v đăng ký khai sinh t i M c 1 Chương II c a Ngh đ nh s 158/2005/NĐ-CP cũng đư c áp d ng đ đăng ký khai sinh cho các trư ng h p quy đ nh t i các đi m a, b, c, d và đ Kho n 1 Đi u 96 c a Ngh đ nh s 158/2005/NĐ-CP. Th m quy n đăng ký khai sinh cho các trư ng h p này đư c xác đ nh như sau: - Vi c đăng ký khai sinh cho tr em sinh ra t i Vi t Nam, có cha và m là công dân Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài, đư c th c hi n t i U ban nhân dân c p xã, nơi ngư i m ho c ngư i cha cư trú trong th i gian Vi t Nam. - Vi c đăng ký khai sinh cho tr em sinh ra t i Vi t Nam, có cha ho c m là công dân Vi t Nam cư trú trong nư c, còn ngư i kia là công dân Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài, đư c th c hi n t i U ban nhân dân c p xã, nơi cư trú c a ngư i là công dân Vi t Nam cư trú trong nư c. - Vi c đăng ký khai sinh cho tr em sinh ra t i Vi t Nam, có cha và m là ngư i nư c ngoài ho c ngư i không qu c t ch cư trú n đ nh lâu dài t i Vi t Nam đư c th c hi n t i U ban nhân dân c p xã, nơi cư trú c a ngư i m ho c ngư i cha. Th m quy n đăng ký khai sinh theo nơi cư trú c a ngư i m ho c ngư i cha đư c xác đ nh như đ i v i vi c đăng ký khai sinh cho tr em sinh ra t i Vi t Nam, có cha và m là công dân Vi t Nam cư trú trong nư c. - Vi c đăng ký khai sinh cho tr em sinh ra t i Vi t Nam, có cha ho c m là ngư i nư c ngoài, ngư i không qu c t ch cư trú n đ nh lâu dài t i Vi t Nam, còn ngư i kia là công dân Vi t Nam cư trú trong nư c, đư c th c hi n t i U ban nhân dân c p xã, nơi cư trú c a ngư i là công dân Vi t Nam.
 3. - Vi c đăng ký khai sinh cho tr em sinh ra t i Vi t Nam, có cha ho c m là công dân Vi t Nam thư ng trú t i khu v c biên gi i, còn ngư i kia là công dân c a nư c láng gi ng thư ng trú t i khu v c biên gi i v i Vi t Nam, đư c th c hi n t i U ban nhân dân c p xã, nơi cư trú c a ngư i là công dân Vi t Nam. c) Xác đ nh th m quy n đăng ký khai sinh cho tr em sinh ra t i Vi t Nam, có cha ho c m là công dân Vi t Nam cư trú trong nư c, còn ngư i kia là công dân Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài. Đ i v i trư ng h p đăng ký khai sinh cho tr em sinh ra t i Vi t Nam, có cha ho c m là công dân Vi t Nam cư trú trong nư c, còn ngư i kia là công dân Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài mà ngư i đó đã có qu c t ch nư c ngoài, thì căn c vào H chi u còn giá tr s d ng c a ngư i là công dân Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài đ xác đ nh th m quy n đăng ký khai sinh. Trư ng h p đương s xu t trình H chi u Vi t Nam, thì vi c đăng ký khai sinh cho tr em đư c th c hi n t i U ban nhân dân c p xã theo quy đ nh t i đi m b Kho n 1 Đi u 96 Ngh đ nh s 158/2005/NĐ-CP; n u xu t trình H chi u nư c ngoài, thì vi c đăng ký khai sinh đư c th c hi n t i S Tư pháp t nh (thành ph ) theo quy đ nh t i Đi u 49 và Đi u 50 Ngh đ nh s 158/2005/NĐ-CP. Hư ng d n này cũng đư c áp d ng đ i v i trư ng h p đăng ký khai sinh cho tr em sinh ra t i Vi t Nam, có c cha và m là công dân Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài. d) Trư ng h p tr em sinh ra nư c ngoài, có cha và m là công dân Vi t Nam mà chưa đư c đăng ký khai sinh nư c ngoài, sau đó v nư c cư trú cũng đư c áp d ng quy đ nh t i M c 1 Chương II c a Ngh đ nh s 158/2005/NĐ-CP và hư ng d n t i M c này đ đăng ký khai sinh. C t ghi chú c a S đăng ký khai sinh ph i ghi rõ “Tr sinh nư c ngoài, chưa đư c đăng ký khai sinh nư c ngoài”. đ) Trư ng h p tr em sinh ra nư c ngoài, đư c m là công dân Vi t Nam đưa v Vi t Nam sinh s ng, cũng đư c áp d ng quy đ nh v đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú theo quy đ nh t i M c 1 Chương II c a Ngh đ nh s 158/2005/NĐ-CP và hư ng d n t i M c này đ đăng ký khai sinh khi: - Tr em chưa đư c đăng ký khai sinh nư c ngoài; - M c a tr em không đăng ký k t hôn. Trong trư ng h p ngư i m khai v ngư i cha, thì ngư i cha ph i làm th t c nh n con theo quy đ nh c a pháp lu t. C t ghi chú c a S đăng ký khai sinh ph i ghi rõ “Tr sinh nư c ngoài, chưa đư c đăng ký khai sinh nư c ngoài”. e) Xác đ nh h và quê quán Khi đăng ký khai sinh, h và quê quán c a con đư c xác đ nh theo h và quê quán c a ngư i cha ho c h và quê quán c a ngư i m theo t p quán ho c theo th a thu n c a cha, m . Trong trư ng h p đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú, n u không có quy t đ nh công nh n vi c nh n cha cho con, thì h và quê quán c a con đư c xác đ nh theo h và quê quán c a ngư i m . g) Ghi v nơi sinh Trư ng h p tr sinh t i cơ s y t , thì ghi tên c a cơ s y t và đ a danh hành chính nơi tr sinh ra (Ví d : b nh vi n Ph s n Hà N i ho c Tr m y t xã Đình B ng, huy n T Sơn, t nh B c Ninh). Trư ng h p tr sinh ngoài cơ s y t , thì ghi tên c a đ a danh hành chính (xã/phư ng/th tr n, huy n/qu n/thành ph thu c t nh, t nh/thành ph ), nơi tr sinh ra (Ví d : xã Đình B ng, huy n T Sơn, t nh B c Ninh). h) Đăng ký khai sinh cho tr sơ sinh b b rơi Trư ng h p tr sơ sinh b b rơi, có gi y t kèm theo ghi v thông tin c a cha, m , nhưng sau khi đã th c hi n vi c thông báo theo quy đ nh t i Kho n 2 Đi u 16 Ngh đ nh s 158/2005/NĐ-CP mà không tìm đư c cha, m đ , thì nh ng thông tin này ch ghi chú trong c t ghi chú c a S đăng ký khai sinh; ph n ghi v ngư i m và ngư i cha trong S đăng ký khai sinh và Gi y khai sinh c a ngư i con đư c đ tr ng. 2. Đăng ký k t hôn
 4. a) Khi đăng ký k t hôn, m i bên nam n ph i khai vào m t T khai đăng ký k t hôn. Trư ng h p c hai bên nam n cùng cư trú t i m t xã, phư ng, th tr n ho c cùng công tác t i m t đơn v trong l c lư ng vũ trang nhân dân, thì hai bên k t hôn ch c n khai vào m t T khai đăng ký k t hôn. b) Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân đ làm th t c đăng ký k t hôn và xác nh n tình tr ng hôn nhân trong T khai đăng ký k t hôn đ u có giá tr ch ng minh v tình tr ng hôn nhân c a bên k t hôn; khi đăng ký k t hôn, hai bên nam n ch c n n p m t trong hai lo i gi y t trên. c) N i dung xác nh n tình tr ng hôn nhân ph i đư c ghi rõ: đương s hi n t i chưa đăng ký k t hôn v i ai (Ví d : Anh Nguy n Văn A, hi n đang cư trú t i..., hi n t i chưa đăng ký k t hôn v i ai); đ i v i ngư i đã có v /ch ng nhưng đã ly hôn ho c ngư i kia đã ch t thì cũng ph i ghi rõ đi u đó (Ví d : Anh Nguy n Văn A, hi n đang cư trú t i... đã đăng ký k t hôn, nhưng đã ly hôn theo B n án ly hôn s ... ngày... tháng ... năm.... c a Tòa án nhân dân ..., hi n t i chưa đăng ký k t hôn v i ai). d) Đ i v i nh ng ngư i đã qua nhi u nơi cư trú khác nhau (k c th i gian cư trú nư c ngoài), mà y ban nhân dân c p xã, nơi xác nh n tình tr ng hôn nhân không rõ v tình tr ng hôn nhân c a h nh ng nơi đó, thì yêu c u đương s vi t b n cam đoan v tình tr ng hôn nhân c a mình trong th i gian trư c khi v cư trú t i đ a phương và ch u trách nhi m v vi c cam đoan. đ) Khi xác nh n tình tr ng hôn nhân trong T khai đăng ký k t hôn, U ban nhân dân c p xã cũng ph i ghi vào S c p Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân đ qu n lý. S /quy n s trong S c p Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân đư c ghi b sung sau ph n ghi v th i h n có giá tr c a vi c xác nh n: Xác nh n này có giá tr trong th i h n 6 tháng, k t ngày c p. (S ........../quy n s .......). e) Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân ho c T khai đăng ký k t hôn có xác nh n tình tr ng hôn nhân trong h sơ đăng ký k t hôn c a hai bên nam n ph i là b n chính. Không s d ng Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân đã ghi m c đích s d ng khác đ làm th t c đăng ký k t hôn và ngư c l i, không s d ng Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân đã ghi m c đích làm th t c đăng ký k t hôn đ s d ng vào m c đích khác. g) Khi đương s yêu c u xác nh n l i tình tr ng hôn nhân trong T khai đăng ký k t hôn do xác nh n trư c đó đã h t th i h n s d ng, thì ph i n p l i T khai đăng ký k t hôn cũ; trong trư ng h p đương s khai đã làm m t T khai đăng ký k t hôn, thì ph i có cam k t v vi c chưa đăng ký k t hôn; b n cam k t ph i lưu trong h sơ c p xác nh n tình tr ng hôn nhân. Vi c xác nh n l i tình tr ng hôn nhân cũng ph i đư c ghi trong S c p Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân. Trong c t Ghi chú c a S c p Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân (k c xác nh n l n đ u và xác nh n l i) ph i ghi rõ “Đã xác nh n l i tình tr ng hôn nhân ngày ... tháng ... năm ...., lý do xác nh n l i ....”. Hư ng d n này cũng đư c áp d ng khi gi i quy t yêu c u c p l i Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân đ s d ng vào m c đích k t hôn. h) Khi m t bên ho c c hai bên nam, n đ ngh rút h sơ đăng ký k t hôn, thì U ban nhân dân c p xã tr l i h sơ, đ ng th i hư ng d n đương s n p l i Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân ho c T khai đăng ký k t hôn có xác nh n tình tr ng hôn nhân cho U ban nhân dân c p xã, nơi đã c p xác nh n tình tr ng hôn nhân đ ghi chú vào S c p Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân v vi c chưa đăng ký k t hôn; đ i v i trư ng h p ngư i đăng ký k t hôn là cán b , chi n s đang công tác trong l c lư ng vũ trang, thì thông báo cho Th trư ng đơn v c a ngư i đó đ bi t. 3. Đăng ký vi c nuôi con nuôi a) T khai đăng ký vi c nh n nuôi con nuôi (m u STP/HT-2008-TKNCN) đư c thay cho Gi y th a thu n v vi c cho và nh n con nuôi trong nh ng trư ng h p sau đây: - Tr đư c nh n làm con nuôi là tr b b rơi, không tìm đư c cha, m đ mà chưa đư c đưa vào cơ s nuôi dư ng; - C cha và m đ c a tr đã ch t, m t tích, m t năng l c hành vi dân s ho c h n ch năng l c hành vi dân s mà không có ngư i ho c t ch c giám h . b) Không gi i quy t yêu c u thay đ i ph n khai v cha, m đ sang khai v cha, m nuôi trong Gi y khai sinh và S đăng ký khai sinh c a con nuôi theo quy đ nh t i Kho n 2 Đi u 28 Ngh đ nh s 158/2005/NĐ- CP trong nh ng trư ng h p sau:
 5. - Thay đ i ph n khai v m t bên cha đ ho c m đ sang khai v cha nuôi ho c m nuôi mà gi nguyên ph n khai v m đ ho c cha đ còn l i; - Thay đ i ph n khai v cha, m đ sang khai v cha, m nuôi trong trư ng h p m t bên ho c c hai bên cha, m đ đã ch t. c) Trong trư ng h p vào th i đi m gi i quy t yêu c u đăng ký khai sinh l i cho con nuôi theo quy đ nh t i Kho n 2 Đi u 28 Ngh đ nh s 158/2005/NĐ-CP, cha, m nuôi có yêu c u thay đ i h cho con nuôi t h c a cha, m đ sang h c a cha, m nuôi, thì h c a con nuôi s đư c ghi ngay theo h c a cha, m nuôi khi đăng ký khai sinh l i mà không ph i làm th t c thay đ i h . d) M k có quy n nh n con riêng c a ch ng, cha dư ng có quy n nh n con riêng c a v làm con nuôi khi có đ đi u ki n nh n nuôi con nuôi theo quy đ nh c a Lu t Hôn nhân và gia đình. đ) Vi c nh n nuôi con nuôi mà làm thay đ i th b c trong gia đình (như trư ng h p ông, bà nh n cháu ho c anh, ch nh n em làm con nuôi), thì không gi i quy t. 4. Đăng ký vi c nh n cha, m , con a) Trong trư ng h p cha, m c a tr chung s ng v i nhau như v ch ng, nhưng không đăng ký k t hôn, ngư i m đ con l i cho ngư i cha và b đi không xác đ nh đư c đ a ch , thì khi ngư i cha làm th t c nh n con, không c n ph i có ý ki n c a ngư i m . Khi đăng ký khai sinh, ph n ghi v ngư i m trong Gi y khai sinh và S đăng ký khai sinh đư c ghi theo Gi y ch ng sinh. Trư ng h p không có Gi y ch ng sinh, thì ghi theo l i khai c a ngư i cha; n u ngư i cha không khai v ngư i m , thì đ tr ng. b) Trư ng h p con sinh ra trư c ngày cha, m đăng ký k t hôn và đư c cha m th a nh n, thì tên c a ngư i cha s đư c ghi ngay trong Gi y khai sinh và S đăng ký khai sinh c a ngư i con mà ngư i cha không ph i làm th t c nh n con. 5. Thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh l i dân t c, xác đ nh l i gi i tính, b sung h t ch, đi u ch nh h t ch a) Đ i v i nh ng trư ng h p đã đăng ký h t ch t i y ban nhân dân c p t nh ho c đã đăng ký h t ch t th i kỳ Pháp thu c, hay th i kỳ chính quy n Ng y Sài Gòn, hi n ch có 01 s đăng ký h t ch lưu t i S Tư pháp, thì S Tư pháp, nơi đang lưu s h t ch cũng có th m quy n gi i quy t vi c thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh l i dân t c, xác đ nh l i gi i tính, b sung h t ch, đi u ch nh h t ch. b) Đ i v i nh ng trư ng h p đã đăng ký khai sinh t i S Tư pháp theo quy đ nh t i Đi u 49 và Đi u 50 Ngh đ nh s 158/2005/NĐ-CP, thì S Tư pháp, nơi đã đăng ký khai sinh cũng có th m quy n gi i quy t vi c thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh l i dân t c, xác đ nh l i gi i tính, b sung h t ch. c) Đ i v i trư ng h p c i chính ngày, tháng, năm sinh; thì ngày, tháng, năm sinh ghi trong Gi y khai sinh hi n t i c a ngư i có yêu c u c i chính là căn c tính tu i đ xác đ nh th m quy n gi i quy t yêu c u c i chính. d) Trong trư ng h p đương s xu t trình Gi y khai sinh đư c c p t th i kỳ Pháp thu c, hay th i kỳ chính quy n Ng y Sài Gòn đ làm th t c thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh l i dân t c, xác đ nh l i gi i tính, b sung h t ch, thì ph i làm th t c c p l i b n chính Gi y khai sinh m i (n u S đăng ký khai sinh trư c đây còn lưu tr ) ho c làm th t c đăng ký l i vi c sinh (n u S đăng ký khai sinh không còn lưu tr ). B n chính Gi y khai sinh m i đư c dùng đ làm th t c thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh l i dân t c, xác đ nh l i gi i tính, b sung h t ch. Gi y khai sinh cũ ph i đư c thu h i và lưu tr . đ) Công dân Vi t Nam nư c ngoài v nư c thư ng trú, đã ghi chú vào s h t ch vi c khai sinh; k t hôn; nh n cha, m , con; nuôi con nuôi đã đăng ký t i cơ quan có th m quy n c a nư c ngoài theo quy đ nh t i M c 4 Chương III Ngh đ nh s 158/2005/NĐ-CP mà có yêu c u thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh l i dân t c, xác đ nh l i gi i tính, b sung h t ch, đi u ch nh h t ch, thì cũng đư c gi i quy t theo trình t , th t c quy đ nh t i M c 7 Chương II c a Ngh đ nh s 158/2005/NĐ-CP và hư ng d n t i M c này. Vi c thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh l i dân t c, xác đ nh l i gi i tính, b sung h t ch, đi u ch nh h t ch trong trư ng h p này đư c th c hi n t i S Tư pháp, nơi đã ghi chú vào s các vi c h t ch.
 6. e) Trong trư ng h p công dân Vi t Nam đã đăng ký h t ch t i Cơ quan đ i di n Ngo i giao, Cơ quan Lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài, sau đó v nư c cư trú mà có yêu c u thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh l i dân t c, xác đ nh l i gi i tính, b sung h t ch, đi u ch nh h t ch, thì cũng đư c th c hi n theo quy đ nh t i M c 7 Chương II c a Ngh đ nh s 158/2005/NĐ-CP và hư ng d n t i M c này. Th m quy n gi i quy t vi c thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh l i dân t c, xác đ nh l i gi i tính, b sung h t ch, đi u ch nh h t ch trong trư ng h p này đư c xác đ nh như sau: - Vi c thay đ i, c i chính h t ch (cho ngư i dư i 14 tu i), b sung h t ch, đi u ch nh h t ch cho m i trư ng h p, không phân bi t đ tu i, đư c th c hi n t i y ban nhân dân c p xã, nơi đương s cư trú. - Vi c thay đ i, c i chính h t ch (cho ngư i t đ 14 tu i tr lên), xác đ nh l i dân t c, xác đ nh l i gi i tính cho m i trư ng h p, không phân bi t đ tu i, đư c th c hi n t i y ban nhân dân huy n, qu n, thành ph thu c t nh (sau đây g i là y ban nhân dân c p huy n), nơi đương s cư trú. Sau khi đã th c hi n vi c thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh l i dân t c, xác đ nh l i gi i tính, b sung h t ch, đi u ch nh h t ch, U ban nhân dân c p huy n ho c U ban nhân dân c p xã ph i thông báo cho B Ngo i giao đ B Ngo i giao thông báo ti p cho Cơ quan đ i di n Ngo i giao, Cơ quan Lãnh s c a Vi t Nam nư c mà đương s đã đăng ký h t ch th c hi n vi c ghi chú vào s h t ch. Trư ng h p s h t ch đã chuy n lưu 01 quy n t i B Ngo i giao, thì B Ngo i giao cũng th c hi n vi c ghi chú các thay đ i này. g) Vi c c i chính n i dung trong b n chính Gi y khai sinh, đ c bi t là c i chính ngày, tháng, năm sinh, ch đư c gi i quy t đ i v i nh ng trư ng h p có đ cơ s đ xác đ nh r ng khi đăng ký khai sinh có s sai sót do ghi chép c a cán b Tư pháp h t ch ho c do đương s khai báo nh m l n. Trư ng h p yêu c u c i chính n i dung trong b n chính Gi y khai sinh do đương s c tình s a ch a sai s th t đã đăng ký trư c đây đ h p th c hóa h sơ, gi y t cá nhân hi n t i, thì không gi i quy t. h) Trong trư ng h p Gi y khai sinh c a m t ngư i ch ghi năm sinh, không ghi ngày, tháng sinh, mà có yêu c u b sung, thì ngày, tháng sinh đư c ghi theo Gi y ch ng sinh; n u không có Gi y ch ng sinh, thì ngày, tháng sinh đư c xác đ nh như sau: - Đ i v i ngư i chưa có h sơ, gi y t cá nhân ghi v ngày, tháng sinh, thì ngày, tháng sinh đư c xác đ nh theo văn b n cam đoan c a cha, m đ ho c ngư i giám h (đ i v i tr em dư i 6 tu i); ho c theo l i khai c a ngư i yêu c u b sung, có xác nh n c a ngư i làm ch ng (đ i v i ngư i t đ 6 tu i tr lên). - Đ i v i nh ng ngư i đã có h sơ, gi y t cá nhân như: S h kh u, Ch ng minh nhân dân, h c b , b ng t t nghi p, lý l ch cán b , lý l ch đ ng viên mà trong các h sơ, gi y t đã ghi th ng nh t v ngày, tháng sinh, thì xác đ nh theo ngày, tháng sinh đó. Trư ng h p ngày, tháng sinh ghi trong các h sơ, gi y t nói trên c a ngư i đó không th ng nh t, thì xác đ nh theo ngày, tháng sinh trong h sơ, gi y t đư c l p đ u tiên. - Trong trư ng h p không xác đ nh đư c ngày, tháng sinh theo hư ng d n trên đây, thì ngày, tháng sinh là ngày 01 tháng 01. i) Trong trư ng h p s đăng ký h t ch còn lưu đư c c U ban nhân dân c p xã và U ban nhân dân c p huy n, thì đương s có quy n l a ch n th c hi n yêu c u b sung h t ch ho c đi u ch nh h t ch t i U ban nhân dân c p xã, ho c U ban nhân dân c p huy n. Vi c thông báo và ghi vào s h t ch sau khi th c hi n vi c b sung h t ch ho c đi u ch nh h t ch đư c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 40 Ngh đ nh s 158/2005/NĐ-CP. k) M i ghi chú v thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh l i dân t c, xác đ nh l i gi i tính, b sung h t ch, đi u ch nh h t ch đ u ph i đư c đóng d u c a cơ quan th c hi n vi c ghi chú vào ph n n i dung ghi chú trong s h t ch và m t sau c a b n chính gi y t h t ch. Đ i v i vi c thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh l i dân t c, xác đ nh l i gi i tính, b sung h t ch, đi u ch nh h t ch thu c th m quy n c a U ban nhân dân c p huy n, thì do Trư ng Phòng ho c Phó trư ng phòng Tư pháp th c hi n vi c ghi chú và đóng d u c a Phòng Tư pháp. 6. Đăng ký khai sinh, khai t quá h n
 7. a) Trong trư ng h p đăng ký khai sinh quá h n cho ngư i đã thành niên mà m t bên ho c c hai bên cha, m đ đã ch t, thì căn c vào nh ng gi y t cá nhân có ghi v quan h cha, m , con do đương s xu t trình đ ghi; trư ng h p không có gi y t ghi v quan h cha, m , con, thì cơ quan đăng ký h t ch ph i xác minh, làm rõ trư c khi đăng ký. Hư ng d n này cũng đư c áp d ng đ i v i trư ng h p đăng ký l i vi c sinh cho ngư i đã thành niên mà m t bên ho c c hai bên cha, m đ đã ch t. b) Khi đăng ký khai sinh quá h n cho cán b , công ch c, ho c cán b , chi n s đang công tác trong l c lư ng vũ trang, thì ngư i đó ph i n p b n sao h sơ, gi y t cá nhân như: S h kh u, Gi y ch ng minh nhân dân, h c b , b ng t t nghi p, lý l ch cán b , lý l ch đ ng viên. Trư ng h p vì lý do bí m t mà cơ quan, đơn v c a ngư i đó không cho sao ch p b n lý l ch cán b , lý l ch đ ng viên, thì ph i có xác nh n c a Th trư ng cơ quan, đơn v v nh ng n i dung khai sinh c a ngư i đó (như: H tên; gi i tính; ngày, tháng, năm sinh; dân t c; qu c t ch; quê quán; quan h cha con, m con) đã ghi trong h sơ cá nhân do cơ quan, đơn v qu n lý. Hư ng d n này cũng đư c áp d ng trong trư ng h p gi i quy t đăng ký l i vi c sinh cho cán b , công ch c ho c cán b , chi n s đang công tác trong l c lư ng vũ trang mà không có b n sao Gi y khai sinh đư c c p h p l trư c đây. c) Vi c đăng ký khai sinh quá h n cho tr em thu c các trư ng h p quy đ nh t i Kho n 1 Đi u 96 c a Ngh đ nh s 158/2005/NĐ-CP cũng đư c th c hi n theo quy đ nh t i các Đi u 43, 44 và Đi u 45 c a Ngh đ nh s 158/2005/NĐ-CP. 7. Đăng ký l i vi c sinh, t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi a) Trong trư ng h p y ban nhân dân c p xã không có căn c đ xác đ nh đư c đương s đã đăng ký h t ch, thì U ban nhân dân c p xã ch xác nh n v vi c s đăng ký h t ch c a năm đó không còn lưu tr ; trong trư ng h p vi c h t ch trư c đây đư c đăng ký t i y ban nhân dân c p huy n, thì do y ban nhân dân c p huy n xác nh n. Xác nh n v vi c s h t ch không còn lưu tr đư c thay cho xác nh n đương s đã đăng ký h t ch. Hư ng d n này cũng đư c áp d ng đ i v i trư ng h p đăng ký l i vi c sinh, t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi có y u t nư c ngoài theo quy đ nh t i Kho n 1 Đi u 59 Ngh đ nh s 158/2005/NĐ-CP, mà vi c h t ch trư c đây đã đư c đăng ký t i U ban nhân dân c p xã, ho c y ban nhân dân c p huy n. b) Trong trư ng h p ngư i đăng ký l i vi c sinh, t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi xu t trình đư c b n sao gi y t h t ch đã c p h p l trư c đây, thì không c n ph i có xác nh n c a U ban nhân dân c p xã, nơi đã đăng ký h t ch. c) Trong trư ng h p đương s có b n chính Gi y khai sinh, nhưng S đăng ký khai sinh trư c đây không còn lưu tr ho c vi c đăng ký khai sinh trư c đây không ghi vào S đăng ký khai sinh, mà đương s có yêu c u đăng ký l i, thì cũng đư c gi i quy t tương t như đ i v i trư ng h p đăng ký l i, mà đương s có b n sao Gi y khai sinh đã c p h p l trư c đây. N i dung khai sinh đư c ghi theo n i dung c a B n chính Gi y khai sinh mà đương s xu t trình. Sau khi đăng ký l i và c p b n chính Gi y khai sinh m i, b n chính Gi y khai sinh cũ ph i đư c thu h i và lưu vào h sơ. III. ĐĂNG KÝ H T CH CÓ Y U T NƯ C NGOÀI 1. Đăng ký khai sinh có y u t nư c ngoài a) Trư ng h p tr em sinh ra nư c ngoài, mà chưa đư c đăng ký khai sinh nư c ngoài, cũng đư c áp d ng theo quy đ nh t i M c I Chương III c a Ngh đ nh s 158/2005/NĐ-CP và hư ng d n t i M c này đ đăng ký khai sinh khi: - Tr em có cha ho c m là ngư i nư c ngoài, còn ngư i kia là công dân Vi t Nam; cha và m có đăng ký k t hôn; - Tr em v nư c cư trú. Vi c đăng ký khai sinh cho tr em trong trư ng h p này đư c th c hi n t i S Tư pháp t nh (thành ph ), nơi tr em đang sinh s ng trên th c t .
 8. Khi đăng ký khai sinh, ngư i đi khai sinh ph i cam đoan v vi c tr em đó chưa đư c đăng ký khai sinh nư c ngoài, đ ng th i có trách nhi m xu t trình H chi u c a tr em (n u có); trư ng h p tr em không có Gi y ch ng sinh ho c các gi y t khác ch ng minh vi c sinh, thì ngư i đi khai sinh ph i làm gi y cam đoan v vi c sinh. Qu c t ch c a tr em đư c xác đ nh như sau: - N u tr em có H chi u nư c ngoài, thì qu c t ch c a tr em là qu c t ch nư c ngoài (theo qu c t ch đã ghi trong H chi u); - N u tr em không có H chi u nư c ngoài, thì qu c t ch c a tr em s đư c xác đ nh theo th a thu n (b ng văn b n) c a cha, m ; trư ng h p không có th a thu n c a cha, m v vi c l a ch n qu c t ch cho con (vì lý do cha, m không liên h đư c v i nhau), thì qu c t ch c a tr là qu c t ch Vi t Nam theo qu c t ch c a ngư i cha ho c ngư i m là công dân Vi t Nam. C t ghi chú c a S đăng ký khai sinh ph i ghi rõ “Tr sinh nư c ngoài, chưa đư c đăng ký khai sinh nư c ngoài”. b) Trong trư ng h p đăng ký khai sinh cho tr em sinh ra t i Vi t Nam có cha ho c m là công dân Vi t Nam, còn ngư i kia là ngư i nư c ngoài; n u cha, m l a ch n qu c t ch Vi t Nam cho con, thì cũng ph i có th a thu n b ng văn b n c a cha, m theo quy đ nh c a Lu t Qu c t ch Vi t Nam; trư ng h p không có th a thu n c a cha, m v vi c l a ch n qu c t ch cho con (vì lý do cha, m không liên h đư c v i nhau), thì qu c t ch c a tr là qu c t ch Vi t Nam theo qu c t ch c a ngư i cha ho c ngư i m là công dân Vi t Nam. c) Trong trư ng h p cha, m ch n qu c t ch Vi t Nam cho con, thì tên c a tr em là tên Vi t Nam (Ví d : Đ Nh t Thành) ho c tên ghép gi a tên Vi t Nam và tên nư c ngoài (Ví d : Đ Nh t Randy Thành) theo s l a ch n c a cha, m . 2. Ghi vào s các vi c h t ch c a công dân Vi t Nam đã đăng ký t i cơ quan có th m quy n c a nư c ngoài Công dân Vi t Nam nư c ngoài v nư c thư ng trú, đã ghi chú vào s h t ch vi c khai sinh; k t hôn; nh n cha, m , con; nuôi con nuôi đã đăng ký t i cơ quan có th m quy n c a nư c ngoài theo quy đ nh t i M c 4 Chương III Ngh đ nh s 158/2005/NĐ-CP, thì sau khi đã ghi chú, Giám đ c S Tư pháp ký và c p cho đương s b n chính Gi y khai sinh (M u STP/HT-2008-KS.GC); Gi y ch ng nh n k t hôn (M u STP/HT-2008-KH.GC); Quy t đ nh công nh n vi c nh n cha, m , con (M u STP/HT-2008-CMC.GC); Quy t đ nh công nh n vi c nuôi con nuôi (M u STP/HT-2008-NCN.GC) theo t ng lo i vi c h t ch đã ghi chú. IV. C P B N SAO GI Y T H T CH T S H T CH, C P L I B N CHÍNH GI Y KHAI SINH 1. C p b n sao gi y t h t ch t s h t ch Trong trư ng h p S Tư pháp c p b n sao gi y t h t ch t s h t ch, mà các vi c h t ch trư c đây do U ban nhân dân c p t nh đăng ký theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 83/1998/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 1998 c a Chính ph v đăng ký h t ch, thì S Tư pháp dùng bi u m u b n sao (m u s d ng t i S Tư pháp đư c ban hành theo Quy t đ nh s 01/2006/QĐ-BTP ngày 29 tháng 3 năm 2006 c a B trư ng B Tư pháp) đ c p cho công dân. Khi s d ng bi u m u này, S Tư pháp b sung thêm ph n ghi v h tên, ch c danh c a ngư i đã ký trư c đây vào bi u m u h t ch. 2. C p l i b n chính Gi y khai sinh a) Đ i v i trư ng h p đã đăng ký khai sinh t i y ban nhân dân c p t nh, ho c đã đăng ký h t ch t th i kỳ Pháp thu c, hay th i kỳ chính quy n Ng y Sài Gòn, hi n ch có 01 S đăng ký khai sinh lưu t i S Tư pháp, thì S Tư pháp, nơi đang lưu S đăng ký khai sinh cũng có th m quy n c p l i b n chính Gi y khai sinh. b) Trong trư ng h p y ban nhân dân c p huy n th c hi n vi c c p l i b n chính Gi y khai sinh, nhưng S đăng ký khai sinh ch lưu t i U ban nhân dân c p xã, thì U ban nhân dân c p huy n yêu c u U ban nhân dân c p xã cung c p thông tin đ ghi vào n i dung b n chính Gi y khai sinh. U ban nhân dân c p xã có trách nhi m trích l c thông tin tr l i b ng văn b n, ho c sao ch p trang S đăng ký khai sinh có xác nh n c a U ban nhân dân xã và g i cho U ban nhân dân c p huy n.
 9. c) Khi c p l i b n chính Gi y khai sinh, S Tư pháp, U ban nhân dân c p huy n không ph i l p s riêng mà ch ghi chú vi c c p l i b n chính trong c t ghi chú c a S đăng ký khai sinh theo quy đ nh t i Kho n 2 Đi u 63 Ngh đ nh s 158/2005/NĐ-CP. S , quy n s ghi trong b n chính Gi y khai sinh khi c p l i đư c ghi theo s , quy n s c a S đăng ký khai sinh trư c đây. d) Trong trư ng h p đương s có yêu c u c p l i b n chính Gi y khai sinh, đ ng th i b sung n i dung trong b n chính Gi y khai sinh, thì S Tư pháp ho c U ban nhân dân c p huy n gi i quy t vi c b sung các n i dung trong S đăng ký khai sinh trư c, sau đó th c hi n vi c c p l i b n chính Gi y khai sinh theo n i dung đã đư c ghi b sung trong S đăng ký khai sinh. V. GHI CHÉP BI U M U H T CH, S H T CH 1. Ghi chép bi u m u h t ch Khi đăng ký h t ch, cán b Tư pháp h t ch, cán b Tư pháp c a Phòng Tư pháp ho c cán b h t ch c a S Tư pháp ph i t vi t vào b n chính gi y t h t ch; không đánh máy ho c in qua máy theo ph n m m h t ch đã đư c cài đ t. Đ i v i trư ng h p c p b n sao gi y t h t ch t s h t ch, thì đư c đánh máy ho c in qua máy theo ph n m m h t ch đã đư c cài đ t. 2. S a ch a sai sót trong n i dung s h t ch S h t ch là tài li u g c, vì v y các thông tin ghi trong s h t ch ph i b o đ m tuy t đ i chính xác. Trong trư ng h p n i dung c a b n chính gi y t h t ch đúng, nhưng n i dung trong s h t ch sai, thì ph i s a ch a n i dung sai sót đó trong s h t ch cho phù h p v i b n chính gi y t h t ch. Vi c s a ch a sai sót n i dung trong s h t ch đư c th c hi n tương t như quy đ nh t i Kho n 1 Đi u 69 Ngh đ nh s 158/2005/NĐ-CP. VI. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Ban hành kèm theo Thông tư này các bi u m u sau đây: M u STP/HT-2008-TKNCN T khai đăng ký vi c nh n nuôi con nuôi M u STP/HT-2008-KS.GC Gi y khai sinh (B n chính) M u STP/HT-2008-KH.GC Gi y ch ng nh n k t hôn (B n chính) M u STP/HT-2008-CMC.GC Quy t đ nh công nh n vi c nh n cha, m , con (B n chính) M u STP/HT-2008-NCN.GC Quy t đ nh công nh n vi c nuôi con nuôi (B n chính) 2. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ho c phát sinh nh ng vi c m i, thì S Tư pháp k p th i có văn b n ph n ánh v B Tư pháp đ đư c hư ng d n. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG THƯ NG TR C - Văn phòng Trung ương Đ ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; Hoàng Th Liên - Các B , cơ quan ngang B ; cơ quan thu c Chính ph ; - U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - S Tư pháp các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Công báo; - C c Ki m tra VBQPPL (đ t ki m tra); - C ng Thông tin đi n t Chính ph ;
 10. - Lưu: VT, V HCTP (5 b n). M u STP/HT-2008-TKNCN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ------- T KHAI ĐĂNG KÝ VI C NH N CON NUÔI Kính g i: ................................................................................................................. Chúng tôi (Tôi) là: Ông Bà H và tên Năm sinh Nơi sinh .................................................... .................................................... .................................................... .................................................... Dân t c Qu c t ch Quê quán .................................................... .................................................... .................................................... .................................................... Nơi thư ng trú/t m trú .................................................... .................................................... .................................................... .................................................... S CMND/H chi u Có nguy n v ng nh n tr em có tên dư i đây làm con nuôi: H và tên:..................................................................................... Gi i tính: ............................. Ngày, tháng, năm sinh: .......................................................................................................... Nơi sinh: ................................................................................................................................ Dân t c:…………………………………………................................ Qu c t ch: .......................... Quê quán: ............................................................................................................................. Nơi thư ng trú/t m trú: .......................................................................................................... H và tên; nơi thư ng trú/t m trú c a ngư i đang t m th i nuôi dư ng: ................................ ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... Lý do nh n tr em làm con nuôi: ............................................................................................ ...............................................................................................................................................
 11. Chúng tôi cam đoan vi c nh n con nuôi trên đây là hoàn toàn t nguy n, vi c nh n con nuôi không vi ph m quy đ nh c a Lu t hôn nhân và gia đình Vi t Nam và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c nh n con nuôi c a mình. Đ ngh U ban nhân dân đăng ký. Ngày .........tháng ........ năm....... Ngư i nh n con nuôi (1) Xác nh n c a UBND c p xã nơi thư ng trú c a Ý ki n c a ngư i đư c nh n làm con nuôi ngư i nh n con nuôi (2) (n u con nuôi đ 9 tu i tr lên) Ông/Bà …...……….…………………………. có đ đi u ki n nuôi con nuôi theo quy đ nh c a Lu t Hôn nhân và gia đình Ngày...........tháng........năm............. CH T CH Y BAN NHÂN DÂN ________________________ Chú thích: (1) N u ngư i nh n con nuôi là hai v ch ng, thì ph i có ch ký c a c hai v ch ng; (2) Ch c n thi t trong trư ng h p nơi đăng ký vi c nuôi con nuôi khác v i nơi thư ng trú/t m trú c a ngư i nh n con nuôi. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM M u STP/HT-2008- .................................. Đ c l p - T do - H nh phúc KS.GC S TƯ PHÁP ------- S :......................... ..... ----- Quy n s :................... GI Y KHAI SINH (B N CHÍNH ) H và tên:......................................................................Gi i tính: ............................................. Ngày, tháng, năm sinh:.................................................Ghi b ng ch :...................................... ............................................................................................................................................... Nơi sinh:................................................................................................................................. Dân t c:........................................................................Qu c t ch:............................................. Quê quán: .............................................................................................................................. H và tên cha: ........................................................................................................................ Dân t c:........................................................................Qu c t ch:............................................. Nơi thư ng trú/t m trú: ...........................................................................................................
 12. H và tên m : ......................................................................................................................... Dân t c:........................................................................Qu c t ch:............................................. Nơi thư ng trú/t m trú: ........................................................................................................... Đã đăng ký khai sinh t i:......................................................................................................... ..........................................................ngày..................tháng..................năm............................. Ghi vào S Đăng ký khai sinh S :................... Quy n s :.................... Ngày..........tháng..............năm................. CÁN B H T CH GIÁM Đ C ........................................ .......................................
 13. PH N GHI CHÚ VI C THAY Đ I, C I CHÍNH H T CH, XÁC Đ NH L I DÂN T C, XÁC Đ NH L I GI I TÍNH, B SUNG CÁC N I DUNG TRONG GI Y KHAI SINH STT Ngày, tháng, năm ghi N i dung ghi chú Căn c ghi chú H tên, ch ký c a chú cán b h t ch Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM M u STP/HT-2008-KH.GC .................................... Đ c l p - T do - H nh phúc S :................................... S TƯ PHÁP ------- Quy n s :........................ ----- GI Y CH NG NH N K T HÔN (B N CHÍNH) H và tên ch ng............................................................................ H và tên v ..........................................................................
 14. Ngày, tháng, năm sinh:................................................................. Ngày, tháng, năm sinh:......................................................... Dân t c:................................Qu c t ch:........................................ Dân t c:................................Qu c t ch:................................ Nơi thư ng trú/t m trú:................................................................. Nơi thư ng trú/t m trú:......................................................... ...................................................................................................... .............................................................................................. S CMND/H chi u:...................................................................... S CMND/H chi u:.............................................................. Đã đăng ký k t hôn t i: ................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................... ngày.................. tháng.................. năm............................. Ghi vào S Đăng ký k t hôn S :................... Quy n s :.................... Ngày..........tháng..............năm................. CÁN B H T CH GIÁM Đ C ........................................ ....................................... PH N GHI CHÚ VI C ĐI U CH NH CÁC N I DUNG TRONG GI Y CH NG NH N K T HÔN Ngày, tháng, năm S TT N i dung đi u ch nh Căn c đi u ch nh H tên, ch ký c a cán b h t ch đi u ch nh
 15. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM M u STP/HT-2008- ................................. Đ c l p - T do - H nh phúc CMC.GC S TƯ PHÁP ------- ----- S : ............./QĐ-STP .............,ngày……...tháng……....năm……. QUY T Đ NH CÔNG NH N VI C NH N CHA, M , CON GIÁM Đ C S TƯ PHÁP Căn c Ngh đ nh s 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph v đăng ký và qu n lý h t ch; Xét đ ngh c a ông/bà:............................................................................................. v vi c ghi vào s h t ch vi c nh n cha, m , con đã đăng ký t i cơ quan có th m quy n c a nư c ngoài, QUY T Đ NH: Đi u 1. Công nh n ngư i có tên dư i đây: H và tên:............................................................................................................................... Ngày, tháng, năm sinh:........................................................................................................... Dân t c:.........................................................Qu c t ch: ........................................................... Quê quán: .............................................................................................................................. Nơi thư ng trú/t m trú: ........................................................................................................... S CMND/H chi u: ............................................................................................................... Là................................................................................................. c a ngư i có tên dư i đây: H và tên:............................................................................................................................... Ngày, tháng, năm sinh:........................................................................................................... Dân t c:................................................................Qu c t ch: .................................................... Quê quán: .............................................................................................................................. Nơi thư ng trú/t m trú: ........................................................................................................... S CMND/H chi u: ............................................................................................................... Vi c nh n cha, m , con đã đư c th c hi n t i: ....................................................................... ...................................................................................... ngày.........tháng............năm.............. đã ghi vào S Đăng ký vi c nh n cha, m con ngày ........ tháng ....... năm ............. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Ghi vào S Đăng ký vi c nh n cha, m , con S :................... Quy n s :.................... Ngày..........tháng..............năm................. CÁN B H T CH GIÁM Đ C ........................................ ....................................... Ghi vào S Đăng ký S :................... Quy n s :....................
 16. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM M u STP/HT-2008- ................................. Đ c l p - T do - H nh phúc NCN.GC S TƯ PHÁP ------- ----- S : ............./QĐ-STP .............,ngày……...tháng……....năm……. QUY T Đ NH CÔNG NH N VI C NUÔI CON NUÔI GIÁM Đ C S TƯ PHÁP Căn c Ngh đ nh s 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph v đăng ký và qu n lý h t ch; Xét đ ngh c a ông/bà:........................................................................................v vi c ghi vào s h t ch vi c nuôi con nuôi đã đăng ký t i cơ quan có th m quy n c a nư c ngoài, QUY T Đ NH: Đi u 1. Công nh n: Ông Bà H và tên Ngày, tháng, năm sinh Dân t c Qu c t ch ...................................................... ...................................................... Quê quán ..................................................... ..................................................... ...................................................... ...................................................... Nơi thư ng trú/t m trú ..................................................... ..................................................... S CMND/H chi u Là cha/m nuôi c a ngư i có tên dư i đây: H và tên:.........................................................................Gi i tính: .......................................... Ngày, tháng, năm sinh:........................................................................................................... Nơi sinh:................................................................................................................................. Dân t c:.............................................................................Qu c t ch:........................................ Quê quán: .............................................................................................................................. Nơi thư ng trú/t m trú: ............................................................................................................ Vi c nuôi con nuôi đã đăng ký t i:........................................................................................... ......................................................................... ngày.........tháng............năm............................ Đi u 2. Ngư i nuôi và con nuôi có các quy n và nghĩa v gi a cha m và con theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam v hôn nhân và gia đình. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Ghi vào S Đăng ký vi c nh n nuôi con nuôi S :................... Quy n s :.................... CÁN B H T CH GIÁM Đ C
 17. ................................... ......................................
Đồng bộ tài khoản