Thông tư số 01/2009/TT-BCT

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
42
lượt xem
4
download

Thông tư số 01/2009/TT-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/2009/TT-BCT về việc hướng dẫn công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ngành công thương do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 01/2009/TT-BCT

 1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 01/2009/TT-BCT Hà N i, ngày 20 tháng 01 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N CÔNG TÁC KI M TRA, RÀ SOÁT, H TH NG HÓA VÀ X LÝ VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T NGÀNH CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công thương; Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t năm 2008; Căn c Ngh nh s 135/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph v ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t; B Công thương hư ng d n công tác ki m tra, rà soát, h th ng hóa và x lý văn b n quy ph m pháp lu t ngành công thương như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng Thông tư này hư ng d n trình t , th t c và trách nhi m c a các ơn v thu c B Công thương trong vi c ki m tra, rà soát, h th ng hóa và x lý văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n lĩnh v c công nghi p và thương m i thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B Công thương. Thông tư này áp d ng i v i các V , Văn phòng B , Thanh tra B , các C c, các cơ quan, ơn v và cá nhân thu c B Công thương có liên quan n vi c ki m tra, rà soát, h th ng hóa và x lý văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n lĩnh v c công nghi p và thương m i thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B Công thương. 2. Văn b n thu c ph m vi ki m tra 2.1. Văn b n thu c ph m vi t ki m tra a) Văn b n quy ph m pháp lu t do B trư ng B Công nghi p, B trư ng B Thương m i (sau ây g i chung là các B ti n nhi m), B trư ng B Công thương ban hành dư i hình th c quy t nh, ch th , thông tư và thông tư liên t ch gi a các B ti n nhi m, B Công thương v i các B , cơ quan ngang B khác, cơ quan trung ương c a các t ch c chính tr - xã h i. b) Văn b n do Lãnh o B Công Thương ban hành có ch a quy ph m pháp lu t nhưng không ư c ban hành b ng hình th c văn b n quy ph m pháp lu t;
 2. c) Văn b n do Lãnh o B Công thương ký ban hành; văn b n do Th trư ng các ơn v thu c B Công thương ban hành ư c ký th a l nh B trư ng mà n i dung có ch a quy ph m pháp lu t (khi Lãnh o B yêu c u ho c khi có thông báo c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ki m tra văn b n; ho c khi có yêu c u, ki n ngh , khi u n i c a cơ quan, t ch c, các cơ quan thông tin i chúng và cá nhân theo quy nh t i i m b kho n 8 M c I Thông tư này). 2.2. Văn b n thu c ph m vi ki m tra theo thNm quy n Văn b n do các B , cơ quan ngang B , H i ng nhân dân c p t nh, y ban nhân dân c p t nh ban hành có liên quan n lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B Công thương, bao g m: a) Quy t nh, ch th , thông tư, thông tư liên t ch do các B , cơ quan ngang B ban hành; b) Ngh quy t do H i ng nhân dân c p t nh ban hành; c) Quy t nh, ch th do y ban nhân dân c p t nh ban hành; d) Các văn b n khác do H i ng nhân dân c p t nh, y ban nhân dân c p t nh ban hành ch a quy ph m pháp lu t nhưng không ư c ban hành dư i hình th c văn b n quy ph m pháp lu t. 3. Văn b n thu c ph m vi rà soát, h th ng hóa Văn b n thu c ph m vi rà soát, h th ng hóa là văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan n lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B Công thương ư c ban hành dư i các hình th c sau: a) Lu t, ngh quy t do Qu c h i ban hành; b) Pháp l nh, ngh quy t do y ban Thư ng v Qu c h i ban hành; c) L nh, quy t nh c a Ch t ch nư c ban hành; d) Ngh nh, ngh quy t c a Chính ph ban hành; ) Quy t nh, ch th c a Th tư ng Chính ph ban hành; e) Thông tư liên t ch; g) Quy t nh, ch th , thông tư do B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B ban hành; h) Các i u ư c qu c t Vi t Nam tham gia liên quan n lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B Công thương. 4. Gi i thích t ng
 3. Trong Thông tư này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 4.1. Ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t ngành công thương bao g m t ki m tra và ki m tra theo thNm quy n c a B Công thương i v i văn b n quy ph m pháp lu t liên quan công nghi p và thương m i. Trong ó: a) T ki m tra là vi c ki m tra c a B Công thương i v i các văn b n do các B ti n nhi m, B Công thương ban hành ho c nh ng n i dung thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B Công thương trong văn b n liên t ch do các B ti n nhi m, B Công thương ph i h p v i các cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành; b) Ki m tra theo thNm quy n là vi c xem xét, ánh giá và k t lu n v tính h p pháp c a văn b n quy ph m pháp lu t do các B , cơ quan ngang B , H i ng nhân dân, y ban nhân dân ban hành có n i dung liên quan n lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B Công thương nh m phát hi n nh ng n i dung trái pháp lu t, có mâu thu n, ch ng chéo ho c không còn phù h p v i tình hình phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c, ti n hành x lý ho c ki n ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t. 4.2. Rà soát văn b n quy ph m pháp lu t ngành công thương là vi c xem xét l i các văn b n quy ph m pháp lu t thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B Công thương ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành trư c ó nh m phát hi n nh ng văn b n, nh ng quy ph m pháp lu t mâu thu n, ch ng chéo ho c không còn phù h p v i tình hình phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c x lý b ng các hình th c thích h p như s a i, b sung,h y b , bãi b ho c ình ch vi c thi hành và ki n ngh cơ quan, ngư i có thNm quy n ki m tra, x lý. 4.3. H th ng hóa văn b n quy ph m pháp lu t ngành công thương là vi c t p h p, phân lo i, s p x p và ánh giá các văn b n quy ph m pháp lu t thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B Công thương thành h th ng th ng nh t theo nh ng tiêu chí ã nh s n cho phù h p v n i dung, hình th c, thNm quy n ban hành, th i gian ban hành. 5. M c ích ki m tra văn b n Vi c ki m tra văn b n nh m phát hi n nh ng n i dung trái pháp lu t, n i dung không còn phù h p c a văn b n k p th i ình ch vi c thi hành, s a i, h y b ho c bãi b văn b n, b o m tính h p hi n, h p pháp và tính th ng nh t c a h th ng pháp lu t; ki n ngh c p có thNm quy n xác nh trách nhi m c a ơn v và cá nhân ã ban hành văn b n có n i dung trái pháp lu t có bi n pháp x lý. 6. Nguyên t c ki m tra và x lý văn b n a) Công tác ki m tra văn b n ph i ư c th c hi n thư ng xuyên, k p th i theo úng quy nh c a pháp lu t v ki m tra văn b n và hư ng d n c a Thông tư này; b) B o m s ph i h p ch t ch gi a ơn v u m i giúp B trư ng t ch c ho t ng ki m tra, x lý văn b n v i ơn v ch trì so n th o văn b n (sau ây g i là “ ơn v ch trì so n th o”) và cơ quan, ơn v có liên quan khác trong quá trình t ki m tra và ki m tra theo thNm quy n i v i các văn b n theo hư ng d n t i kho n 2 M c I Thông tư này;
 4. c) Tuân th quy nh t i kho n 1, i u 7, Ngh nh s 135/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph v ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t (sau ây g i là Ngh nh s 135/2003/N -CP) và hư ng d n t i i m 3, M c I Thông tư s 01/2004/TT-BTP ngày 16 tháng 6 năm 2004 c a B Tư pháp hư ng d n thi hành m t s i u c a Ngh nh s 135/2003/N -CP (sau ây g i là Thông tư s 01/2004/TT-BTP) v các căn c pháp lý ki m tra xác nh tính h p pháp c a văn b n; d) B o m s ph i h p ch t ch và th ng nh t v i các cơ quan cùng tham gia ký, ban hành văn b n liên t ch; ) Vi c x lý văn b n trái pháp lu t ph i khách quan, toàn di n, k p th i, chính xác, úng quy nh c a pháp lu t v ki m tra văn b n và hư ng d n c a Thông tư này; b o m ngăn ch n và kh c ph c k p th i h u qu do văn b n trái pháp lu t gây ra. 7. N i dung ki m tra văn b n N i dung ki m tra văn b n bao g m: a) Ki m tra tính h p pháp c a văn b n ư c th c hi n theo quy nh t i i u 3 Ngh nh s 135/2003/N -CP và hư ng d n t i i m 2 M c I thông tư s 01/2004/TT- BTP; b) Ki m tra s phù h p c a n i dung văn b n v i tình hình phát tri n kinh t - xã h i ho c khi cơ quan nhà nư c c p trên ban hành văn b n m i làm cho n i dung văn b n ã ban hành không còn phù h p. 8. G i và ti p nh n văn b n t ki m tra, ki m tra theo thNm quy n 8.1. i v i các văn b n quy nh t i i m 2.1 kho n 2 M c I Thông tư này, ch m nh t sau ba (03) ngày làm vi c k t ngày văn b n ư c ký ban hành, ngoài vi c g i văn b n n C c ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t và t ch c pháp ch các B , cơ quan ngang B có liên quan th c hi n vi c ki m tra theo thNm quy n theo quy nh t i i u 18 Ngh nh s 135/2003/N -CP; ơn v ch trì so n th o có trách nhi m g i V Pháp ch m t (01) b n chính t ch c t ki m tra theo hư ng d n c a Thông tư này; 8.2. Trong vòng hai (02) ngày làm vi c sau khi nh n ư c thông báo c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ki m tra văn b n; yêu c u, ki n ngh , khi u n i c a cơ quan, t ch c, cá nhân và các cơ quan thông tin i chúng v văn b n do các B ti n nhi m, B Công thương ban hành ho c liên t ch ban hành có d u hi u trái pháp lu t, Văn phòng B , Thanh tra B , các cơ quan, ơn v khác thu c B có trách nhi m thông báo và chuy n các tài li u có liên quan cho V Pháp ch t ch c t ki m tra. 8.2. Khi nh n ư c văn b n, tài li u, V Pháp ch có trách nhi m ghi vào “S văn b n n” chuyên dùng theo dõi ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t. i v i văn b n có d u hi u trái pháp lu t thì trong hai (02) ngày làm vi c k t ngày nh n văn b n nêu t i i m 8.2 kho n này V Pháp ch g i văn b n thông báo và ngh ơn v ch trì so n th o ph i h p ki m tra, x lý theo Thông tư này.
 5. 9. H cơ s d li u ki m tra văn b n. 9.1. H cơ s d li u ki m tra văn b n bao g m các n i dung cơ b n sau: a) Các văn b n quy ph m pháp lu t ã ư c rà soát xác l p cơ s pháp lý ph c v cho vi c t ki m tra, ki m tra văn b n thu c thNm quy n c a B Công thương; b) K t qu t ki m tra, ki m tra và x lý văn b n trái pháp lu t; c) Các thông tin v nghi p v ki m tra; d) Các thông tin, tài li u, d li u khác ph c v cho công tác t ki m tra, ki m tra văn b n. 9.2. H cơ s d li u ki m tra văn b n c a B Công thương ư c tin h c hóa phù h p v i i u ki n th c t b o m thu n ti n cho tra c u và áp d ng. 9.3. V Pháp ch có trách nhi m làm u m i, ph i h p v i các V , C c, Văn phòng, Thanh tra B , các cơ quan, ơn v khác thu c B xây d ng, qu n lý cơ s d li u ph c v cho công tác ki m tra văn b n; thư ng xuyên và k p th i rà soát, xác nh văn b n có hi u l c pháp lý cao hơn ang có hi u l c t i th i i m ki m tra. 10. C ng tác viên ki m tra văn b n a) Căn c yêu c u, nhi m v ki m tra văn b n, V trư ng V Pháp ch l p Danh sách các c ng tác viên có i u ki n, trình , năng l c trên cơ s xu t c a các V , C c, Văn phòng B , Thanh tra B , các cơ quan, ơn v khác thu c B trình B trư ng phê duy t; b) C ng tác viên ki m tra văn b n ph i áp ng các i u ki n sau: - Có ki n th c, k năng v công tác ki m tra văn b n; - Có trình , hi u bi t pháp lu t, hi u bi t v lĩnh v c công nghi p và thương m i; - Có thâm niên công tác thu c lĩnh v c ang m nhi m trên ba (03) năm. c) C ng tác viên ki m tra văn b n có th ư c l a ch n các ơn v thu c B Công thương ho c các cơ quan, t ch c khác. 11. Trách nhi m th c hi n vi c t ki m tra, ki m tra theo thNm quy n. 11.1. V Pháp ch là ơn v u m i, ch u trách nhi m giúp B trư ng t ch c ki m tra, x lý văn b n theo hư ng d n c a Thông tư này, có trách nhi m: a) Xây d ng và ôn c th c hi n k ho ch t ki m tra, ki m tra theo thNm quy n i v i các văn b n hư ng d n t i kho n 2 M c I c a Thông tư này; b) Tham gia x lý và gi i trình; theo dõi k t qu t ki m tra, x lý văn b n có n i dung trái pháp lu t c a cơ quan ã ban hành văn b n. Quá th i h n quy nh t i i m
 6. b, kho n 1, i u 20 Ngh nh s 135/2003/N -CP, cơ quan ã ban hành văn b n không ki m tra, x lý ho c k t qu x lý không áp ng yêu c u c a B trư ng B Công thương, V Pháp ch có trách nhi m tham mưu cho B trư ng bi n pháp x lý ti p theo i v i văn b n có n i dung trái pháp lu t theo thNm quy n quy nh t i kho n 1 i u 16 Ngh nh s 135/2003/N -CP; c) ChuNn b văn b n và thông báo ngh cơ quan ban hành văn b n t ki m tra, x lý văn b n có n i dung trái v i quy nh c a pháp lu t liên quan n lĩnh v c công nghi p và thương m i; trình B trư ng ký công văn g i cơ quan ã ban hành văn b n theo quy nh t i i u 20 Ngh nh s 135/2003/N -CP. N i dung thông báo ư c th c hi n theo hư ng d n t i i m 6, m c III, Thông tư s 01/2004/TT-BTP; d) Ch trì và ph i h p v i ơn v ch trì so n th o ki m tra văn b n có d u hi u trái pháp lu t theo thông báo c a cơ quan có thNm quy n ki m tra văn b n và yêu c u, ki n ngh , khi u n i c a cơ quan, t ch c, các cơ quan thông tin i chúng và c a cá nhân i v i văn b n nêu t i i m 2.1b kho n 2 M c I Thông tư này; ) Ch trì và ph i h p Văn phòng B , Thanh tra B , các cơ quan, ơn v khác thu c B ti n hành ki m tra theo thNm quy n i v i văn b n nêu t i i m 2.2 kho n 2 M c I Thông tư này; xây d ng cơ s d li u ph c v công tác ki m tra văn b n; e) Sơ k t, t ng k t; báo cáo công tác ki m tra, x lý văn b n theo hư ng d n c a Thông tư này. 11.2. Trách nhi m c a Văn phòng B , Thanh tra B , các cơ quan, ơn v khác thu c B . a) T ch c t ki m tra i v i các văn b n nêu t i i m 2.1 kho n 2 M c I Thông tư này do ơn v mình ch trì so n th o khi nh n ư c thông báo ki m tra n i dung văn b n trái pháp lu t c a V Pháp ch ; b) Ph i h p v i V Pháp ch t ch c ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t quy nh t i i m 11.1 M c này; c) Tham gia x lý văn b n có n i dung trái pháp lu t theo hư ng d n c a Thông tư này trong ph m vi trách nhi m c a ơn v . II. T KI M TRA VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T C A B CÔNG THƯƠNG 1. Phương th c t ki m tra Vi c t ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t c a B Công thương ư c th c hi n như sau: 1.1. T ch c t ki m tra thư ng xuyên các văn b n nêu t i i m 2.1 kho n 2 M c I Thông tư này. 1.2. T ch c t ki m tra k p th i văn b n do các B ti n nhi m, B Công thương ban hành khi:
 7. a) Tình hình kinh t - xã h i ã thay i ho c khi cơ quan nhà nư c c p trên ban hành văn b n m i làm cho n i dung văn b n do các B ti n nhi m, B Công thương ã ban hành không còn phù h p; b) Nh n ư c yêu c u, ki n ngh , thông báo c a cơ quan, ngư i có thNm quy n ki m tra văn b n ho c c a cơ quan, t ch c, cá nhân khác. 2. T ch c ki m tra văn b n c a V Pháp ch V Pháp ch t ch c ki m tra văn b n nêu t i i m 2.1 kho n 2 M c I Thông tư này, c th như sau: 2.1. Sau khi ti p nh n văn b n ki m tra, V Pháp ch có trách nhi m t ch c ki m tra văn b n. 2.2. Trình t , th t c ki m tra: a) Văn b n qua ki m tra không phát hi n n i dung trái pháp lu t thì ngư i ki m tra xác nh n i dung văn b n không trái pháp lu t và ký xác nh n vào “Phi u ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t” (theo m u t i Ph l c 1 ban hành kèm theo Thông tư này); b) Trư ng h p phát hi n văn b n có n i dung trái pháp lu t, ngư i ki m tra ph i l p “H sơ v văn b n có n i dung trái pháp lu t” (theo m u t i Ph l c 2 ban hành kèm theo Thông tư này) g m các tài li u sau: Phi u ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t, văn b n ư c ki m tra và văn b n làm cơ s pháp lý ki m tra. 2.3. Trên cơ s k t qu ki m tra, V Pháp ch g i văn b n thông báo cho ơn v ch trì so n th o v n i dung trái pháp lu t c a văn b n ơn v ti n hành t ki m tra và xu t hình th c x lý. 2.4. Trong quá trình V Pháp ch ti n hành ki m tra văn b n, ơn v ch trì so n th o có trách nhi m cung c p h sơ, tài li u và gi i trình các v n liên quan n n i dung văn b n ư c ki m tra theo yêu c u c a V Pháp ch ch m nh t không quá năm (05) ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n yêu c u. 2.5. V Pháp ch có trách nhi m t ch c t ki m tra văn b n do V ch trì so n th o theo trình t , th t c ki m tra theo hư ng d n t i i m 2.2 kho n này và xu t hình th c x lý i v i văn b n có n i dung trái pháp lu t. 3. T ch c t ki m tra c a ơn v ch trì so n th o 3.1. Trong vòng b y (07) ngày làm vi c, k t khi nh n ư c thông báo c a V Pháp ch nêu t i i m 2.3 kho n 2 M c này, Th trư ng các V , C c, Văn phòng, Thanh tra B , cơ quan, ơn v khác thu c B (sau ây g i là ơn v t ki m tra) phân công nhóm chuyên viên, trong ó có chuyên viên ch u trách nhi m chính th c hi n vi c t ki m tra. Tùy theo yêu c u c a văn b n ư c ki m tra, Th trư ng ơn v t ki m tra quy t nh vi c m i c ng tác viên c a B Công thương có tên trong Danh sách ã ư c B trư ng phê duy t tham gia th c hi n vi c ki m tra văn b n.
 8. 3.2. Nhóm chuyên viên, c ng tác viên ư c phân công có trách nhi m nghiên c u, ki m tra toàn b văn b n, i chi u n i dung văn b n ư c ki m tra v i cơ s pháp lý quy nh t i i u 7 c a Ngh nh s 135/2003/N -CP và hư ng d n t i i m 3, m c 1 c a Thông tư s 01/2004/TT-BTP xem xét, ánh giá và k t lu n v tính h p pháp c a văn b n ư c ki m tra. 3.3. i v i văn b n liên t ch các B ti n nhi m, B Công thương tham gia ký ban hành, ph m vi ki m tra t p trung vào các n i dung thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B Công thương, ng th i có s ph i h p v i t ch c pháp ch ho c các ơn v h u quan khác c a B , cơ quan ngang B , cơ quan trung ương c a các t ch c chính tr - xã h i ã ký văn b n ki m tra toàn b n i dung văn b n. 3.4. Chuyên viên ch u trách nhi m chính thay m t nhóm ki m tra báo cáo tóm t t b ng văn b n v i Th trư ng ơn v t ki m tra v quá trình th c hi n ki m tra, nh ng n i dung ã ư c ki m tra và ý ki n k t lu n c a nhóm v văn b n ư c ki m tra. Báo cáo cũng ph i nêu rõ nh ng ý ki n th ng nh t (n u có) và quan i m c a chuyên viên ch u trách nhi m chính. 3.5. Trong trư ng h p nhóm ki m tra th ng nh t k t lu n văn b n có n i dung trái pháp lu t thì chuyên viên ch u trách nhi m chính l p “Phi u ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t” và “H sơ v văn b n quy ph m pháp lu t có n i dung trái pháp lu t” trình Th trư ng ơn v t ki m tra thay cho báo cáo tóm t t nêu t i i m 3.4 kho n này. N i dung phi u và h sơ ư c th c hi n theo hư ng d n t i Ph l c 1 và Ph l c 2 ban hành kèm theo Thông tư này. 3.6. Th trư ng ơn v t ki m tra xem xét, ký xác nh n vào Phi u ki m tra văn b n c a nhóm ki m tra. Trong trư ng h p c n thi t có th t ch c th o lu n trong ơn v ho c v i các ơn v có liên quan trư c khi phê duy t. 3.7. ơn v t ki m tra chuy n toàn b k t qu t ki m tra bao g m báo cáo, h sơ và Phi u ki m tra văn b n n V Pháp ch xem xét, t ng h p, báo cáo B trư ng và c p nh t H cơ s d li u ki m tra văn b n c a B Công thương. 4. T ch c ph i h p t ki m tra i v i văn b n do B Công thương ban hành có n i dung trái pháp lu t. 4.1. i v i các văn b n do V Pháp ch th c hi n t ki m tra, sau khi phê duy t Phi u ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t i v i văn b n có n i dung trái pháp lu t ư c sơ b k t lu n theo hư ng d n t i kho n 2 M c này, V trư ng V Pháp ch thông báo cho Th trư ng ơn v ã ch trì so n th o t ch c t ki m tra theo hư ng d n t i kho n 3 M c này. 4.2. i v i văn b n có d u hi u trái pháp lu t theo thông báo c a cơ quan có thNm quy n ho c có ki n ngh , khi u n i ư c chuy n, g i n B Công thương yêu c u t ki m tra, V trư ng V Pháp ch thông báo cho Th trư ng ơn v ã ch trì so n th o t ch c t ki m tra, ng th i phân công nhóm chuyên viên c a V Pháp ch (ho c c ng tác viên) th c hi n vi c ki m tra theo trình t , th t c theo hư ng d n t i kho n 3 M c này.
 9. 4.3. Th trư ng ơn v ã ch trì so n th o có trách nhi m t ch c t ki m tra văn b n và ph i h p v i V Pháp ch làm rõ các n i dung có d u hi u trái pháp lu t c a văn b n, bi n pháp x lý và chuNn b văn b n x lý. Trong trư ng h p c n thi t, ơn v ch trì so n th o t ch c h p ho c g i công văn xin ý ki n c a các ơn v khác thu c B , các t ch c pháp ch B , ngành và các cơ quan, t ch c h u quan khác v các v n liên quan. 4.4. Trong trư ng h p V Pháp ch và ơn v ch trì so n th o th ng nh t ý ki n v n i dung trái pháp lu t c a văn b n, th ng nh t bi n pháp x lý là ình ch , h y b ho c bãi b m t ph n ho c toàn b n i dung c a văn b n thì V Pháp ch d th o quy t nh x lý. Trư ng h p, bi n pháp ư c xu t là s a i m t ph n ho c toàn b n i dung c a văn b n thì ơn v ã ch trì so n th o ph i d th o ngay văn b n s a i ho c thay th . i v i v n có n i dung ph c t p, c n có thêm th i gian nghiên c u d th o văn b n s a i, ơn v ch trì so n th o ph i có văn b n nêu rõ lý do và xác nh th i h n trình văn b n. Trong trư ng h p ó, d th o quy t nh x lý ph i quy nh rõ vi c ình ch thi hành m t ph n ho c toàn b văn b n có n i dung trái pháp lu t. 4.5. Trong trư ng h p V Pháp ch và ơn v ã ch trì so n th o không th ng nh t ý ki n, ơn v ã ch trì so n th o ph i có văn b n trình bày rõ quan i m g i V Pháp ch t ng h p báo cáo B trư ng theo hư ng d n t i kho n 6 M c này. 5. T ch c ph i h p t ki m tra i v i văn b n liên t ch B Công thương tham gia ký có n i dung trái pháp lu t. 5.1. Trong trư ng h p n i dung có d u hi u trái pháp lu t c a văn b n liên t ch thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B Công thương, thì vi c t ch c t ki m tra i v i văn b n ó ư c th c hi n theo hư ng d n t i kho n 3, kho n 4 M c này, ng th i có s ph i h p v i t ch c pháp ch ho c các ơn v h u quan khác c a B , cơ quan ngang B , cơ quan Trung ương c a các t ch c chính tr - xã h i ã ký văn b n. 5.2. V trư ng V Pháp ch có trách nhi m trình Lãnh o B ph trách công tác pháp ch ký công văn l y ý ki n chính th c c a lãnh o các cơ quan, t ch c tham gia ký văn b n v k t qu t ki m tra và d ki n bi n pháp x lý trư c khi báo cáo B trư ng theo hư ng d n t i kho n 6 M c này. 5.3. Trong trư ng h p n i dung có d u hi u trái pháp lu t c a văn b n liên t ch thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a các cơ quan khác ho c t ch c tham gia ký văn b n, V trư ng V Pháp ch có trách nhi m thông báo cho các cơ quan, t ch c ó bi t t ki m tra, x lý. 6. Báo cáo B trư ng k t qu t ki m tra văn b n có n i dung trái pháp lu t a) V trư ng V Pháp ch báo cáo B trư ng b ng văn b n v k t qu t ki m tra kèm theo “H sơ v văn b n có n i dung trái pháp lu t”. Báo cáo ph i nêu rõ tên văn b n ư c t ki m tra; cơ s pháp lý t ki m tra; quá trình t ch c t ki m tra; n i dung trái pháp lu t c a văn b n ư c ki m tra; ý ki n c a V Pháp ch , ơn v ã ch trì so n th o và các cơ quan, t ch c, ơn v có liên quan v k t qu t ki m tra, x lý văn b n.
 10. b) Trong trư ng h p các ơn v th ng nh t ý ki n v k t qu t ki m tra, bi n pháp x lý thì báo cáo ph i kèm theo d th o quy t nh x lý và d th o văn b n s a i (n u có) theo hư ng d n t i i m 4.4 kho n 4 M c này. Trong trư ng h p gi a các ơn v còn có v n chưa th ng nh t ý ki n, báo cáo ph i nêu rõ quan i m c a V Pháp ch , ý ki n c a ơn v ã ch trì so n th o và các ơn v khác có liên quan, ng th i xu t phương án gi i quy t kèm theo các văn b n, tài li u có liên quan. 7. Xem xét, quy t nh x lý văn b n có n i dung trái pháp lu t. 7.1. Trên cơ s báo cáo và h sơ v văn b n có n i dung trái pháp lu t nêu t i kho n 6 M c này, B trư ng xem xét, quy t nh vi c x lý văn b n có n i dung trái pháp lu t. 7.2. Vi c x lý văn b n liên t ch có n i dung trái pháp lu t do các B ti n nhi m, B Công thương tham gia ký ư c ti n hành trên cơ s th ng nh t ý ki n v i các cơ quan, t ch c ã ký văn b n ó và theo các quy nh c a Ngh nh s 135/2003/N - CP. 8. Quy trình t ki m tra, x lý rút g n trong trư ng h p văn b n có n i dung trái pháp lu t rõ ràng. 8.1. V Pháp ch thông báo và t ch c ngay cu c h p v i ơn v ã ch trì so n th o trao i, th o lu n v n i dung trái pháp lu t c a văn b n, s c n thi t ình ch thi hành văn b n và bi n pháp x lý. Trong trư ng h p, văn b n có n i dung trái pháp lu t là văn b n liên t ch do các B ti n nhi m, B Công thương tham gia ký, cu c h p ph i có s tham gia c a i di n t ch c pháp ch ho c ơn v h u quan c a các cơ quan, t ch c ã ký văn b n. 8.2. Trên cơ s ý ki n k t lu n t i cu c h p, V trư ng V Pháp ch báo cáo B trư ng k t qu t ki m tra. Báo cáo c n nêu rõ n i dung trái pháp lu t c a văn b n, cơ s pháp lý xác nh, ý ki n c a ơn v ã ch trì so n th o, ý ki n c a các ơn v liên quan, ý ki n xu t c a V Pháp ch v vi c c n thi t ình ch thi hành văn b n và bi n pháp x lý. 8.3. B trư ng xem xét, quy t nh vi c x lý văn b n. Trong trư ng h p c n có thêm th i gian xem xét trư c khi quy t nh x lý thì B trư ng quy t nh vi c ình ch thi hành văn b n. 8.4. Vi c x lý văn b n liên t ch có n i dung trái pháp lu t do các B ti n nhi m, B Công thương tham gia ký ban hành ư c th c hi n theo hư ng d n t i i m 7.2 M c này. 9. Th i h n t ki m tra, x lý i v i văn b n có d u hi u trái pháp lu t Th i h n t ki m tra, x lý i v i văn b n có d u hi u trái pháp lu t theo thông báo c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ki m tra, ki n ngh c a cơ quan, t ch c, cá nhân ch m nh t không quá ba mươi (30) ngày làm vi c, k t ngày B Công thương nh n ư c thông báo, bao g m các th i h n c th sau ây:
 11. 9.1. Ch m nh t không quá hai (02) ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c thông báo c a cơ quan có thNm quy n ki m tra, ki n ngh c a cơ quan, t ch c, cá nhân, Văn phòng B ho c ơn v ti p nh n có trách nhi m thông báo và chuy n các tài li u có liên quan cho V Pháp ch . 9.2. Ch m nh t không quá hai (02) ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c thông báo và các tài li u có liên quan, V Pháp ch có trách nhi m thông báo cho ơn v ch trì so n th o t ch c t ki m tra. 9.3. Ch m nh t không quá b y (07) ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c thông báo và các tài li u có liên quan, ơn v ã ch trì so n th o hoàn thành vi c t ki m tra và ph i h p ki m tra văn b n có d u hi u trái pháp lu t. 9.4. Ch m nh t không quá mư i (10) ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c thông báo và các tài li u có liên quan, V Pháp ch hoàn thành vi c t ki m tra và ph i h p ki m tra văn b n có d u hi u trái pháp lu t, hoàn thi n h sơ báo cáo B trư ng. 9.5. Ch m nh t không quá tám (08) ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c báo cáo c a V trư ng V Pháp ch , B trư ng xem xét và quy t nh vi c x lý văn b n có n i dung trái pháp lu t theo hư ng d n t i kho n 8 M c này. 10. Thông báo k t qu x lý văn b n 10.1. Vi c thông báo k t qu x lý văn b n trái pháp lu t ư c th c hi n như sau: a) Quy t nh x lý văn b n quy ph m pháp lu t có n i dung trái pháp lu t ph i ư c g i ăng Công báo; b) Trong trư ng h p văn b n ư c ki m tra và x lý theo thông báo c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ki m tra, ki n ngh c a cơ quan, t ch c, cá nhân thì quy t nh x lý ph i ng th i ư c g i cho cơ quan, t ch c, cá nhân ó; c) Văn phòng B có trách nhi m g i ăng Công báo quy t nh x lý, thông báo k t qu x lý theo hư ng d n t i kho n này, ng th i thông báo công khai k t qu x lý t i cu c h p g n nh t c a Lãnh o B , giao ban Th trư ng các ơn v thu c B . 10.2. i v i văn b n ư c ki m tra theo thông báo c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ki m tra và k t qu t ki m tra cho th y văn b n ư c ban hành úng pháp lu t thì sau khi báo cáo và ư c B trư ng ng ý, V Pháp ch ph i h p v i ơn v ã ch trì so n th o chuNn b văn b n thông báo k t qu ki m tra trình Lãnh o B ph trách công tác pháp ch ký, g i cơ quan nhà nư c có thNm quy n ki m tra văn b n. III. KI M TRA VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T THU C PH M VI KI M TRA THEO TH M QUY N 1. Phương th c ki m tra theo thNm quy n Vi c ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t theo thNm quy n c a B Công thương ư c ti n hành b ng các phương th c sau ây:
 12. 1.1. T ch c ki m tra khi nh n ư c văn b n nêu t i i m 2.2 kho n 2 M c I Thông tư này do các cơ quan có thNm quy n ban hành g i n B Công thương. 1.2. T ch c oàn ki m tra theo chuyên , a bàn ho c theo ngành, lĩnh v c. 1.3. T ch c ki m tra văn b n k p th i khi: a) Tình hình kinh t - xã h i ã thay i ho c khi cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p trên ban hành văn b n m i làm cho n i dung văn b n ã ban hành không còn phù h p; b) Nh n ư c yêu c u, ki n ngh , thông báo c a các cơ quan, t ch c, cá nhân phát hi n văn b n có d u hi u trái pháp lu t. 2. T ch c, ph i h p ki m tra và th t c ki m tra 2.1. Khi ti p nh n các văn b n ki m tra, V Pháp ch có trách nhi m t ch c ki m tra ho c g i thông báo ngh ơn v có liên quan thu c B ph i h p t ch c ki m tra n i dung văn b n. ơn v nh n ư c thông báo có trách nhi m c i di n cùng V Pháp ch ti n hành ki m tra. 2.2. Trình t , th t c t ki m tra và báo cáo k t qu ki m tra, d ki n bi n pháp x lý th c hi n theo hư ng d n t i M c II Thông tư này. 2.3. Th t c ki m tra, x lý văn b n có n i dung thu c bí m t nhà nư c th c hi n theo quy nh t i i u 23, Ngh nh s 135/2003/N -CP và hư ng d n t i i m 9, M c III, Thông tư s 01/2004/TT-BTP. 2.4. Trư ng h p phát hi n văn b n có n i dung trái pháp lu t, trái thNm quy n ho c không còn phù h p. V Pháp ch báo cáo và ki n ngh B trư ng ký thông báo g i cơ quan, ngư i có thNm quy n ã ban hành văn b n t ki m tra, x lý theo quy nh c a pháp lu t. 3. X lý k t qu ki m tra Trong th i h n 30 (ba mươi) ngày, k t ngày nh n ư c thông báo, n u cơ quan, ngư i có thNm quy n ban hành văn b n có d u hi u trái pháp lu t không x lý ho c k t qu x lý không ư c B Công thương ch p nh n, V Pháp ch tham mưu cho B trư ng hư ng x lý văn b n trái pháp lu t theo quy nh t i kho n 1 i u 16 Ngh nh s 135/2003/N -CP c a Chính ph . 3.1. G i văn b n ki n ngh B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B ã ban hành văn b n trái v i quy nh v lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B Công thương ình ch vi c thi hành, bãi b m t ph n ho c toàn b văn b n ó trong th i h n 15 (mư i lăm) ngày; n u ki n ngh ó không ư c ch p nh n, không ư c x lý trong th i h n nói trên ho c x lý không phù h p thì B trư ng B Công thương báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh. 3.2. G i văn b n ki n ngh Th tư ng Chính ph ình ch vi c thi hành Ngh quy t c a H i ng nhân dân c p t nh trái v i văn b n do Qu c h i, y ban Thư ng v
 13. Qu c h i, Ch t ch nư c, Chính ph , Th tư ng Chính ph ho c B Công thương ban hành v lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B Công thương. 3.3. Ra quy t nh ình ch vi c thi hành và ki n ngh Th tư ng Chính ph bãi b quy t nh, ch th c a y ban nhân dân c p t nh trái v i văn b n do B Công thương ban hành v lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B Công thương; Trong trư ng h p y ban nhân dân c p t nh không nh t trí v i quy t nh ình ch thi hành thì v n ph i ch p hành quy t nh c a B Công thương nhưng có quy n ki n ngh v i Th tư ng Chính ph . 4. Thông báo k t qu x lý Sau khi nh n ư c k t qu x lý c a cơ quan có thNm quy n ban hành văn b n, Văn phòng B có trách nhi m g i k t qu x lý cho cơ quan, t ch c, cá nhân ki n ngh . Trong trư ng h p văn b n ó ã ư c ăng trên Công báo thì quy t nh x lý cũng ph i ư c g i ăng Công báo. 5. T ch c oàn ki m tra theo chuyên , a bàn. 5.1. Căn c vào yêu c u, k ho ch ho t ng hàng năm v công tác ki m tra văn b n, V Pháp ch trình Lãnh o B ký quy t nh thành l p oàn ki m tra theo chuyên , a bàn. 5.2. oàn ki m tra làm vi c tr c ti p v i các cơ quan, ơn v , a phương th c hi n vi c ki m tra văn b n có liên quan n lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B Công thương theo chuyên , a bàn. 5.3. Quy trình, th t c ki m tra: a) oàn có trách nhi m g i văn b n thông báo k ho ch, l ch trình ki m tra và các yêu c u c n thi t cho cơ quan, ơn v , a phương (g i chung là ơn v ) có văn b n ư c ki m tra trư c khi ti n hành ki m tra ít nh t là năm (05) ngày làm vi c; b) Quy trình ki m tra ư c ti n hành như sau: - ơn v có văn b n ư c ki m tra t p h p các văn b n thu c ph m vi ki m tra g i v B Công thương ki m tra; - Trư ng oàn ki m tra t ch c ki m tra các văn b n theo trình t hư ng d n t i Thông tư này; - oàn ki m tra làm vi c tr c ti p v i ơn v có văn b n ư c ki m tra trao i và thông báo k t qu ki m tra; - i v i các văn b n ph c t p, s lư ng văn b n nhi u, oàn ki m tra th ng nh t v i ơn v có văn b n ư c ki m tra v th i gian ki m tra, th i h n thông báo k t qu ki m tra; - Trư ng h p văn b n chưa ư c g i trư c v B Công thương ki m tra, oàn ki m tra làm vi c tr c ti p v i ơn v có văn b n ư c ki m tra theo úng k ho ch,
 14. trao i thông tin, ti p nh n văn b n ki m tra, th ng nh t th i gian ki m tra, th i h n thông báo k t qu ki m tra. Trư ng oàn ki m tra t ch c ki m tra các văn b n theo trình t hư ng d n t i Thông tư này và g i thông báo b ng văn b n v k t qu ki m tra n ơn v có văn b n ư c ki m tra sau khi hoàn t t vi c ki m tra. 5.4. Vi c x lý k t qu ki m tra ư c th c hi n theo Thông tư này. IV. RÀ SOÁT, H TH NG HÓA VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T NGÀNH CÔNG THƯƠNG 1. Th i gian rà soát, h th ng hóa Rà soát, h th ng hóa ư c ti n hành t i các th i i m như sau: a) Ho t ng rà soát ư c ti n hành thư ng xuyên. b) Ho t ng h th ng hóa theo chuyên , lĩnh v c ư c ti n hành hàng năm. c) H th ng hóa toàn b văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n lĩnh v c qu n lý c a B Công thương ư c ti n hành ba (03) năm m t l n. 2. N i dung rà soát, h th ng hóa N i dung rà soát, h th ng hóa là xem xét tính h p hi n, h p pháp, th ng nh t, ng b c a văn b n quy ph m pháp lu t v công nghi p và thương m i trong ó t p trung vào m t s tiêu chí sau: a) Th th c, k thu t trình bày văn b n; b) ThNm quy n, căn c pháp lý ban hành văn b n; c) S phù h p v n i dung c a văn b n i v i các quy nh pháp lu t khác có liên quan và i u ki n kinh t - xã h i c a t nư c. 3. S p x p n i dung danh m c văn b n rà soát, h th ng hóa Danh m c văn b n rà soát, h th ng hóa ư c s p x p theo th t sau: a) Tên văn b n; b) S , ký hi u c a văn b n; c) Ngày, tháng, năm ban hành văn b n; d) Cơ quan ban hành văn b n; ) Trích y u văn b n; e) Giá tr hi u l c c a văn b n.
 15. 4. Phân lo i văn b n rà soát, h th ng hóa Theo m c ích, yêu c u c a công tác rà soát, h th ng hóa, văn b n ư c phân lo i theo m t ho c k t h p các hình th c sau: a) Theo th m quy n ban hành văn b n; b) Theo nhóm n i dung c a văn b n; c) Theo trình t th i gian ban hành văn b n; d) Theo hình th c văn b n. 5. Căn c ti n hành rà soát Rà soát văn b n ư c ti n hành trên cơ s các căn c sau: a) Khi xây d ng, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t m i; b) Có yêu c u, ki n ngh c a cơ quan, ơn v , t ch c, cá nhân; c) Có văn b n ư c ban hành, tác ng n văn b n c n rà soát; d) Tình hình kinh t - xã h i có thay i tác ng n lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B Công thương. 6. Các hình th c h th ng hóa H th ng hóa ư c ti n hành dư i các hình th c như sau: a) H th ng hóa nh kỳ; b) H th ng hóa theo chuyên , lĩnh v c; c) H th ng hóa khi xây d ng, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t m i. 7. Quy trình rà soát Rà soát văn b n ư c ti n hành theo quy trình như sau: a) Xác nh ph m vi lĩnh v c rà soát; b) Ti n hành thu th p các văn b n rà soát và các văn b n làm căn c i chi u; c) Nghiên c u và ánh giá văn b n d a trên các n i dung rà soát hư ng d n t i kho n 2 M c IV Thông tư này; d) X lý k t qu rà soát 8. Quy trình h th ng hóa
 16. H th ng hóa văn b n ư c ti n hành theo quy trình như sau: a) L p k ho ch h th ng hóa; b) T p h p, phân lo i danh m c h th ng hóa; c) Ti n hành nghiên c u và ánh giá văn b n theo t ng lĩnh v c ã phân lo i theo n i dung như i v i ho t ng rà soát; d) T p h p các k t qu , xây d ng báo cáo ánh giá; ) Công b k t qu h th ng hóa. 9. Trách nhi m c a các cơ quan, ơn v thu c B 9.1. Hàng năm, các V , C c, Văn phòng B , Thanh tra B , ơn v , cơ quan khác thu c B có trách nhi m h th ng hóa văn b n thu c ph m vi lĩnh v c ph trách và t ng h p k t qu g i V Pháp ch ch m nh t là trư c ngày 30 tháng 01 năm k ti p V Pháp ch t ng h p, báo cáo Lãnh o B . 9.2. K t qu h th ng hóa do V , C c, Văn phòng B , Thanh tra B , cơ quan, ơn v khác thu c B ti n hành bao g m: a) Danh m c văn b n còn hi u l c thi hành thu c lĩnh v c ph trách; b) Danh m c văn b n h t hi u l c thi hành thu c lĩnh v c ph trách; c) Danh m c các văn b n có d u hi u vi ph m pháp lu t, không còn phù h p v i i u ki n kinh t - xã h i c a t nư c và s phát tri n c a ngành c n ư c s a i, b sung kèm theo n i dung văn b n (n u có); d) Danh m c các lĩnh v c c n ban hành văn b n m i i u ch nh; ) Báo cáo ánh giá k t qu h th ng hóa th c hi n theo hư ng d n t i Ph l c 3 ban hành kèm theo Thông tư này. 9.3. Các V , C c, Văn phòng B , Thanh tra B , ơn v , cơ quan khác thu c B thư ng xuyên rà soát các văn b n liên quan n lĩnh v c ph trách. 10. Trách nhi m c a V Pháp ch 10.1. Làm u m i t ch c h th ng hóa văn b n liên quan n lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B Công thương. 10.2. Trên cơ s k t qu h th ng hóa do các V , C c, Văn phòng B , Thanh tra B , các ơn v , cơ quan khác thu c B , V Pháp ch có trách nhi m: a) T ng h p Danh m c các văn b n còn hi u l c, h t hi u l c thi hành, b bãi b , h y b ho c thay th b i văn b n khác;
 17. b) Trình Lãnh o B ký ban hành Danh m c các văn b n do B Công thương ban hành h t hi u l c thi hành, b bãi b , h y b ho c thay th b i văn b n khác. Danh m c này ph i ư c g i ăng Công báo; c) T ng h p Danh m c văn b n còn hi u l c nhưng trong ó có nh ng quy nh c n ư c s a i, b sung ho c bãi b , h y b ; Danh m c các lĩnh v c c n ban hành văn b n i u ch nh theo quy nh trong các văn b n c a Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i, Chính ph , Th tư ng Chính ph ho c yêu c u th c ti n c a ho t ng qu n lý nhà nư c v công nghi p và thương m i, xu t các ơn v ch trì so n th o s a i, b sung ho c trình B trư ng ban hành văn b n m i thay th ; d) In và phát hành cu n T p h p hóa các văn b n quy ph m pháp lu t v công nghi p và thương m i hàng năm trên cơ s k t qu h th ng hóa văn b n trong quý I năm k ti p. 10.3. Ph i h p v i các V , C c, Văn phòng B , Thanh tra B , ơn v , cơ quan khác thu c B xu t các bi n pháp x lý k t qu rà soát văn b n trình B trư ng quy t nh. V. T CH C TH C HI N 1. Kinh phí m b o cho công tác ki m tra, rà soát, h th ng hóa và x lý văn b n quy ph m pháp lu t. a) V Tài chính phân b kinh phí cho công tác t ki m tra, ki m tra văn b n trên cơ s xu t c a V Pháp ch trình lãnh o B phê duy t. V Pháp ch có trách nhi m qu n lý, s d ng s kinh phí ư c c p hàng năm theo úng các quy nh c a pháp lu t. b) V H p tác Qu c t , V T ch c cán b có trách nhi m ph i h p v i V Pháp ch trong ho t ng h p tác qu c t liên quan n công tác ki m tra, rà soát, x lý văn b n quy ph m pháp lu t ngành công thương. 2. Khen thư ng, x lý vi ph m, khi u n i, t cáo và gi i quy t khi u n i t cáo trong công tác ki m tra, rà soát, h th ng hóa và x lý văn b n quy ph m pháp lu t. a) Cơ quan, ơn v , cán b , công ch c thu c B và c ng tác viên có thành tích trong công tác ki m tra, x lý văn b n quy nh t i i u 29, Ngh nh s 135/2003/N -CP ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t; b) Cơ quan, t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m pháp lu t trong công tác ki m tra, x lý văn b n theo quy nh t i i u 30 Ngh nh s 135/2003/N -CP thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý theo quy nh c a pháp lu t; c) Vi c khi u n i, t cáo và thNm quy n, th t c gi i quy t khi u n i, t cáo trong công tác ki m tra, x lý văn b n c a B Công thương ư c th c hi n theo quy nh t i i u 31, Ngh nh s 135/2003/N -CP. 3. Ch báo cáo, t ch c th c hi n
 18. 3.1. nh kỳ sáu tháng và hàng năm Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng, C c trư ng, Th trư ng cơ quan, ơn v khác thu c B có trách nhi m báo cáo công tác t ki m tra, rà soát, h th ng hóa và x lý văn b n c a ơn v g i v V Pháp ch ch m nh t vào ngày 15 tháng 6 i v i báo cáo sáu tháng và ngày 15 tháng 12 i v i báo cáo năm. 3.2. V Pháp ch có trách nhi m: a) Ch trì t ng h p k t qu ki m tra, rà soát h th ng hóa và x lý văn b n báo cáo B trư ng; ng th i l p báo cáo sáu tháng và báo cáo năm v công tác ki m tra, rà soát, h th ng hóa và x lý văn b n quy ph m pháp lu t g i cơ quan nhà nư c có thNm quy n; b) Ch trì giúp B trư ng t ch c và ki m tra vi c th c hi n Thông tư này. Thông tư này có hi u l c sau 45 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 21/2007/Q -BCN ngày 23 tháng 5 năm 2007 c a B trư ng B Công nghi p ban hành Quy ch ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t c a B Công nghi p. B TRƯ NG Vũ Huy Hoàng PH L C 1 PHI U KI M TRA (T KI M TRA) VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T (Ban hành kèm theo Thông tư s 01/2009/TT-BCT ngày 20 tháng 01 năm 2009 c a B Công Thương) B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T (1) NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ Hà N i, ngày …tháng … năm ….. PHI U KI M TRA VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T 1. Tên văn b n: 2. N i dung ki m tra:
 19. STT Các tiêu chí ki m tra Di n gi i xu t I ã qua thNm nh c a V Pháp ch (Có hay không, ti p thu như th nào…) II V th th c văn b n và k thu t trình bày 1 B c c văn b n 2 Qu c hi u 3 Tên cơ quan, t ch c ban hành văn b n 4 S , ký hi u văn b n 5 a danh, ngày tháng năm ban hành 6 Tên lo i và trích y u 7 Ch c v , h tên và ch ký c a ngư i có thNm quy n 8 D u c a cơ quan, t ch c 9 Nơi nh n 10 nh l trang văn b n 11 Khác III V n i dung văn b n 1 Căn c pháp lý 2 ThNm quy n ban hành 3 V hi u l c thi hành 4 N i dung văn b n phù h p v i quy nh c a pháp lu t 5 Khác 3. Nh ng văn b n b thay th , b s a i b sung: LÃNH O ƠN VN KI M TRA NGƯ I KI M TRA VĂN B N (Ký và ghi rõ h tên) (Ký và ghi rõ h tên) Ghi chú: (1) – Tên ơn v ki m tra (t ki m tra)
 20. PH L C 2 H SƠ V VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T CÓ N I DUNG TRÁI PHÁP LU T (Ban hành kèm theo Thông tư s 01/2009/TT-BCT ngày 20 tháng 01 năm 2009 c a B Công Thương) H SƠ V VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T CÓ N I DUNG TRÁI PHÁP LU T 1. Báo cáo c a cơ quan ki m tra. 2. Văn b n ư c ki m tra. 3. Cơ s pháp lý ki m tra. 4. Phi u ki m tra (t ki m tra) văn b n quy ph m pháp lu t. 5. Các công văn thông báo c a cơ quan ki m tra văn b n, cơ quan có văn b n ư c ki m tra. 6. Các tài li u khác có liên quan. PH L C 3 BÁO CÁO K T QU H TH NG HÓA VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T V CÔNG THƯƠNG (Ban hành kèm theo Thông tư s 01/2009/TT-BCT ngày 20 tháng 01 năm 2009 c a B Công Thương) B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T V (C C, VĂN PHÒNG B , NAM THANH TRA B )… c l p – T do – H nh phúc -------- ------------ Hà N i, ngày …tháng … năm ….. BÁO CÁO K t qu h th ng hóa văn b n quy ph m pháp lu t ngành công thương lĩnh v c … 1. ơn v th c hi n: 2. Quá trình h th ng hóa:
Đồng bộ tài khoản