Thông tư số 01/2009/TT-BKH

Chia sẻ: Tan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
98
lượt xem
6
download

Thông tư số 01/2009/TT-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/2009/TT-BKH về về đăng ký kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 01/2009/TT-BKH

 1. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------ NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 01/2009/TT-BKH Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2009 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 03/2006/TT-BKH NGÀY 19/10/2006 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 88/2006/NĐ-CP NGÀY 29/8/2006 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH Căn cứ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; Căn cứ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; Căn cứ Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng - Trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân tại Thông báo số 236/TB-VPCP ngày 01/9/2008 của Văn phòng Chính phủ, Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số mẫu giấy tờ áp dụng đối với hộ kinh doanh như sau: 1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục I-6 ban hành kèm theo Thông tư này, thay thế mẫu quy định tại Phụ lục I-6 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ- CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh (sau đây gọi tắt là Thông tư số 03/2006/TT-BKH). 2. Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này. 3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục IV-6 ban hành kèm theo Thông tư này, thay thế mẫu quy định tại Phụ lục IV-6 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2006/TT-BKH.
 2. Điều 2. Sửa đổi mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp như sau: Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Phụ lục III-5 ban hành kèm theo Thông tư này, thay thế mẫu quy định tại Phụ lục III-5 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2006/TT-BKH. Điều 3. Bổ sung mẫu giấy tờ áp dụng cho trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp theo quy định tại các Điều 19, 20, 21, 24 Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp như sau: a. Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty TNHH thành Công ty cổ phần thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục I-7 ban hành kèm theo Thông tư này. b. Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH một thành viên thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục I-8 ban hành kèm theo Thông tư này. c. Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên, doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục I-9 ban hành kèm theo Thông tư này. Điều 2. Hiệu lực thi hành 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. 2. Những hộ kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trước khi Thông tư này có hiệu lực không phải thực hiện việc đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo mẫu mới. Việc đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo mẫu mới được thực hiện đồng thời khi hộ kinh doanh đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh khác. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội; Võ Hồng Phúc - Văn phòng Chủ tịch nước; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Tòa án nhân dân tối cao; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; - Sở KH&ĐT các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Công báo; - Website Chính phủ; - Lưu: VP, Cục PTDN.
 3. DANH MỤC CÁC MẪU GIẤY TỜ SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ KINH DOANH (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) STT Mẫu giấy tờ Ký hiệu 1 Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty TNHH thành công ty Phụ lục I-7 cổ phần 2 Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty cổ phần, công ty Phụ lục I-8 TNHH hai thành viên trở lên, doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên 3 Giấy đề nghị chuyển đổi công ty TNHH một thành viên, Phụ lục I-9 doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH hai thành viên trở lên 4 Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Phụ lục I-6 5 Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh Phụ lục II-5 6 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Phụ lục IV-6 7 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Phụ lục III-5 doanh nghiệp PHỤ LỤC I-7 Mẫu Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty TNHH thành công ty cổ phần CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh ......................................... 1. Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) ............................................................. Nam/Nữ: Chức danh: ..........................................................................................................................
 4. Sinh ngày: .../ ... / ....... Dân tộc: ............................ Quốc tịch: .............................................. Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: .............................................................................. Ngày cấp: ...../...../.................................................. Nơi cấp: ................................................ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................................... Chỗ ở hiện tại: ...................................................................................................................... Điện thoại: .......................................... Fax: ......................................................................... Email: ................................................. Website: .................................................................. Là đại diện theo pháp luật của công ty 2. Tên công ty được chuyển đổi: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ............................................................................... Loại hình doanh nghiệp: ......................................................................................................... Do: ..................................................... Cấp ngày: ......./....../................................................. Địa chỉ trụ sở chính: .............................................................................................................. Điện thoại: .......................................... Fax: ......................................................................... Email: ................................................. Website: .................................................................. ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHƯ SAU: 1. Tên công ty chuyển đổi viết bằng tiếng Việt: ........................................................................ - Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:................................................................................. - Tên công ty viết tắt: .............................................................................................................
 5. 2. Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................... Điện thoại: .......................................... Fax: ......................................................................... Email: ................................................. Website: .................................................................. 3. Ngành nghề kinh doanh: .................................................................................................... STT Tên ngành, nghề đăng ký kinh doanh Mã ngành (theo phân ngành kinh tế Việt Nam) 4. Vốn điều lệ: ...................................................................................................................... - Tổng số cổ phần: ................................................................................................................ - Mệnh giá cổ phần: .............................................................................................................. 5. Số cổ phần, loại cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua: ..................................................... ............................................................................................................................................ 6. Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán: ........................................................................ 7. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định): ................................. 8. Người đại diện theo pháp luật: Họ và tên: ............................................................................................................................. Chức danh: .......................................................................................................................... Sinh ngày: .../ ... / ....... Dân tộc: ............................ Quốc tịch: .............................................. Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: .............................................................................. Ngày cấp: ...../...../.................................................. Nơi cấp: ................................................
 6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................................... Chỗ ở hiện tại: ...................................................................................................................... Điện thoại: .......................................... Fax: ......................................................................... Email: ................................................. Website: .................................................................. 9. Tên, địa chỉ chi nhánh: ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ 10. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ............................................................................................................................................ 11. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh: ............................................................................................................................................ Tôi và các thành viên cam kết: - Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp; - Công ty chuyển đổi kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi. - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh. ......, ngày … tháng … năm ...... ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY (ký, ghi rõ họ tên) Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh: - ....................... - ....................... - .......................
 7. PHỤ LỤC I-8 Mẫu Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên, doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh ......................................... 1. Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) ............................................................. Nam/Nữ: Chức danh: .......................................................................................................................... Sinh ngày: .../ ... / ....... Dân tộc: ............................ Quốc tịch: .............................................. Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: .............................................................................. Ngày cấp: ...../...../.................................................. Nơi cấp: ................................................ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................................... Chỗ ở hiện tại: ...................................................................................................................... Điện thoại: .......................................... Fax: ......................................................................... Email: ................................................. Website: .................................................................. Là đại diện theo pháp luật của công ty/doanh nghiệp tư nhân 2. Tên doanh nghiệp được chuyển đổi: (ghi bằng chữ in hoa).................................................... Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ...............................................................................
 8. Loại hình doanh nghiệp: ......................................................................................................... Do: ..................................................... Cấp ngày: ......./....../................................................. Địa chỉ trụ sở chính: .............................................................................................................. Điện thoại: .......................................... Fax: ......................................................................... Email: ................................................. Website: .................................................................. ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHƯ SAU: 1. Tên công ty chuyển đổi viết bằng tiếng Việt: ........................................................................ - Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:................................................................................. - Tên công ty viết tắt: ............................................................................................................. 2. Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................... Điện thoại: .......................................... Fax: ......................................................................... Email: ................................................. Website: .................................................................. 3. Ngành nghề kinh doanh: STT Tên ngành, nghề đăng ký kinh doanh Mã ngành (theo phân ngành kinh tế Việt Nam) 4. Tên chủ sở hữu: ............................................................................................................... Đối với chủ sở hữu là cá nhân: Sinh ngày: .../ ... / ....... Dân tộc: ............................ Quốc tịch: .............................................. Chứng minh nhân dân số: ......................................................................................................
 9. Ngày cấp: ...../...../.................................................. Cơ quan cấp: ......................................... ............................................................................................................................................ Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):......................................................... Số giấy chứng thực cá nhân:.................................................................................................. Ngày cấp: ...../...../.................................................. Cơ quan cấp: ......................................... ............................................................................................................................................ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................................... ............................................................................................................................................ Chỗ ở hiện tại: ...................................................................................................................... ............................................................................................................................................ Điện thoại: .......................................... Fax: ......................................................................... Email: ................................................. Website: .................................................................. Đối với chủ sở hữu là tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập số: ................................................ Do: .......................................................................................... cấp ngày: ......../....../............ Địa chỉ trụ sở chính: .............................................................................................................. Điện thoại: .......................................... Fax: ......................................................................... Email: ................................................. Website: .................................................................. 6. Mô hình tổ chức công ty (Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty):........................................... ............................................................................................................................................ 7. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định): .................................
 10. 8. Người đại diện theo pháp luật: Họ và tên: ............................................................................................................................. Chức danh: .......................................................................................................................... Sinh ngày: .../ ... / ....... Dân tộc: ............................ Quốc tịch: .............................................. Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: .............................................................................. Ngày cấp: ...../...../.................................................. Nơi cấp: ................................................ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................................... Chỗ ở hiện tại: ...................................................................................................................... Điện thoại: .......................................... Fax: ......................................................................... Email: ................................................. Website: .................................................................. 9. Tên, địa chỉ chi nhánh: ............................................................................................................................................ 10. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ 11. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh: ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Tôi cam kết: - Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp; - Công ty chuyển đổi kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.
 11. - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh. ......, ngày … tháng … năm ...... ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY (ký, ghi rõ họ tên) Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh: - ....................... - ....................... - ....................... PHỤ LỤC I-9 Mẫu Giấy đề nghị chuyển đổi công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên, doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH hai thành viên trở lên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh ......................................... 1. Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) ............................................................. Nam/Nữ: Chức danh: .......................................................................................................................... Sinh ngày: .../ ... / ....... Dân tộc: ............................ Quốc tịch: .............................................. Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: .............................................................................. Ngày cấp: ...../...../.................................................. Nơi cấp: ................................................
 12. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................................... Chỗ ở hiện tại: ...................................................................................................................... Điện thoại: .......................................... Fax: ......................................................................... Email: ................................................. Website: .................................................................. 2. Tên công ty được chuyển đổi: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................. Loại hình: ............................................................................................................................. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ............................................................................... Do: ..................................................... Cấp ngày: ......./....../................................................. Địa chỉ trụ sở chính: .............................................................................................................. Điện thoại: .......................................... Fax: ......................................................................... Email: ................................................. Website: .................................................................. ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN NHƯ SAU: 1. Tên công ty chuyển đổi viết bằng tiếng Việt: ........................................................................ - Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:................................................................................. - Tên công ty viết tắt: ............................................................................................................. 2. Địa chỉ trụ sở chính:........................................................................................................... Điện thoại: .......................................... Fax: ......................................................................... Email: ................................................. Website: .................................................................. 3. Ngành nghề kinh doanh: STT Tên ngành, nghề đăng ký kinh doanh Mã ngành (theo phân ngành
 13. kinh tế Việt Nam) 4. Vốn điều lệ: ...................................................................................................................... Tổng số: ............................................................................................................................... - Phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại Danh sách thành viên. 5. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định): ................................. 6. Người đại diện theo pháp luật: Họ và tên: ............................................................................................................................. Chức danh: .......................................................................................................................... Sinh ngày: .../ ... / ....... Dân tộc: ............................ Quốc tịch: .............................................. Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: .............................................................................. Ngày cấp: ...../...../.................................................. Nơi cấp: ................................................ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................................... Chỗ ở hiện tại: ...................................................................................................................... Điện thoại: .......................................... Fax: ......................................................................... Email: ................................................. Website: .................................................................. 7. Tên, địa chỉ chi nhánh: ....................................................................................................... 8. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:........................................................................................... 9. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:.........................................................................................
 14. Tôi và các thành viên cam kết: - Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp; - Công ty chuyển đổi kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi. - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh. ......, ngày … tháng … năm ...... ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY (ký, ghi rõ họ tên) Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh: - ....................... - ....................... - ....................... PHỤ LỤC I-6 Mẫu Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỘ KINH DOANH Kính gửi: ……………………………………….. Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) ............................................................. Nam/Nữ: Sinh ngày: .../ ... / ....... Dân tộc: ............................ Quốc tịch: ..............................................
 15. Chứng minh nhân dân số: ...................................................................................................... Ngày cấp: ...../...../.................................................. Nơi cấp: ................................................ ............................................................................................................................................ Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ........................................................ Số giấy chứng thực cá nhân: ................................................................................................. Ngày cấp: ...../...../.................................................. Cơ quan cấp: ......................................... ............................................................................................................................................ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................................... ............................................................................................................................................ Chỗ ở hiện tại: ...................................................................................................................... ............................................................................................................................................ Điện thoại: .......................................... Fax: ......................................................................... Email: ................................................. Website: .................................................................. ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH VỚI NỘI DUNG NHƯ SAU: 1. Tên hộ kinh doanh: (ghi bằng chữ in hoa) ............................................................................ ............................................................................................................................................ 2. Địa điểm kinh doanh: ......................................................................................................... Điện thoại: .......................................... Fax: ......................................................................... Email: ................................................. Website: .................................................................. 3. Ngành nghề kinh doanh: ....................................................................................................
 16. ............................................................................................................................................ 4. Vốn kinh doanh: Tổng số: ............................................................................................................................... - Phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại Danh sách thành viên góp vốn vào hộ kinh doanh (đối với trường hợp Hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập). Tôi cam kết: - Bản thân và các cá nhân tham gia góp vốn không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại); - Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hộ kinh doanh; - Tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh. ......, ngày … tháng … năm ...... ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH (ký, ghi rõ họ tên) Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh: - ....................... - ....................... - ....................... PHỤ LỤC II-5 DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN GÓP VỐN THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH TT Họ tên Ngày, Giới Quốc Dân Chỗ ở Nơi đăng Số, ngày, Vốn góp Thời Chữ tháng, tính tịch tộc hiện ký hộ khẩu cơ quan điểm ký Phần Sở Loại tài năm tại thường trú cấp CMND góp vốn hữu sản, số sinh hoặc hộ vốn góp vốn lượng, giá chiếu (%) trị tài sản góp vốn
 17. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ……, ngày ……. tháng ……. năm ……. Đại diện Hộ kinh doanh (Ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú: Cột 10 ghi tổng giá trị góp vốn của từng cá nhân. PHỤ LỤC IV-6 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TÊN CƠ QUAN ĐKKD............. --------------------- GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỘ KINH DOANH Số: ..................... Đăng ký lần đầu, ngày … tháng … năm … Đăng ký thay đổi lần thứ: … ngày … tháng … năm … 1. Tên hộ kinh doanh: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................................. ............................................................................................................................................ 2. Địa điểm kinh doanh: ......................................................................................................... ............................................................................................................................................
 18. Điện thoại: .......................................... Fax: ......................................................................... Email: ................................................. Website: .................................................................. 3. Ngành, nghề kinh doanh: ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ 4. Vốn kinh doanh: ................................................................................................................ 5. Họ và tên cá nhân, hoặc tên đại diện hộ kinh doanh: ............................................................ ............................................................................................................... Nam/Nữ: .............. Sinh ngày: .../ ... / ....... Dân tộc: ............................ Quốc tịch: .............................................. Chứng minh nhân dân số: ...................................................................................................... Ngày cấp: ...../...../.................................................. Cơ quan cấp: ......................................... Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ........................................................ Số giấy chứng thực cá nhân: ................................................................................................. Ngày cấp: ...../...../.................................................. Cơ quan cấp: ......................................... Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................................... ............................................................................................................................................ Chỗ ở hiện tại: ...................................................................................................................... ............................................................................................................................................ Chữ ký của cá nhân đại diện hộ kinh doanh: ........................................................................... 6. Danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh: Số Tên Nơi đăng ký hộ Giá trị Tỷ lệ Số giấy chứng minh Ghi
 19. TT thành khẩu thường trú góp vốn góp vốn nhân dân (hoặc chứng chú viên thực cá nhân hợp pháp khác) CHỨC DANH NGƯỜI KÝ (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) PHỤ LỤC III-5 Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP (Thay đổi lần thứ ...............) Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh …….……………………………………….. 1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).............................................................................. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ............................................................................... Do: ......................................................................... Cấp ngày: …../……./.............................. Vốn điều lệ (vốn đầu tư): ........................................................................................................ Ngành, nghề đăng ký kinh doanh: STT Mã ngành Tên ngành
 20. Địa chỉ trụ sở chính: .............................................................................................................. Điện thoại: .......................................... Fax: ......................................................................... Email: ................................................. Website: .................................................................. 2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) ............................................................................................. Nam/Nữ ................................. Sinh ngày: .../ ... / ....... Dân tộc: ............................ Quốc tịch: .............................................. Chứng minh nhân dân số: ...................................................................................................... Ngày cấp: ...../...../.................................................. Nơi cấp: ................................................ Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu có): ............................................................................ Số giấy chứng thực cá nhân: .............................. Ngày cấp: ...../...../....... Nơi cấp: ................ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................................... Chỗ ở hiện tại: ...................................................................................................................... Đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh như sau: 1. Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) STT Mã ngành Tên ngành 2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính) ............................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản