Thông tư số 01/2009/TT-BNN

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
61
lượt xem
4
download

Thông tư số 01/2009/TT-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/2009/TT-BNN về việc hướng dẫn tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 01/2009/TT-BNN

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : 01/2009/TT-BNN Hà N i, ngày 06 tháng 01 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N TU N TRA, CANH GÁC B O V Ê I U TRONG MÙA LŨ Căn c Lu t ê i u ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn c Pháp l nh Phòng, ch ng l t, bão ngày 20 tháng 3 năm 1993 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Phòng, ch ng l t, bão ngày 24 tháng 8 năm 2000; Căn c Ngh nh s 113/2007/N -CP ngày 28 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t ê i u; Ngh nh s 08/2006/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2006 quy nh chi ti t m t s i u c a Pháp l nh Phòng, ch ng l t, bão ã ư c s a i, b sung ngày ngày 24 tháng 8 năm 2000; Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n th c hi n tu n tra, canh gác b o v ê i u trong mùa lũ theo quy nh t i kho n 2 i u 24 c a Lu t ê i u như sau: Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi áp d ng Thông tư này hư ng d n tu n tra, canh gác b o v ê i u trong mùa lũ i v i các tuy n ê sông ư c phân lo i, phân c p theo quy nh t i i u 4 c a Lu t ê i u. i u 2. T ch c l c lư ng 1. Hàng năm trư c mùa mưa, lũ, y ban nhân dân c p xã nơi có ê ph i t ch c l c lư ng lao ng t i a phương tu n tra, canh gác ê và thư ng tr c trên các i m canh ê ho c nhà dân khu v c g n ê ( i v i nh ng khu v c chưa có i m canh ê), khi có báo ng lũ t c p I tr lên i v i tuy n sông có ê (sau ây g i t t là l c lư ng tu n tra, canh gác ê). 2. L c lư ng tu n tra, canh gác ê ư c t ch c thành các i, do y ban nhân dân c p xã ra quy t nh thành l p; t 01 n 02 kilômét ê thành l p 01 i; m i i có t 12 n 18 ngư i, trong ó có 01 i trư ng và 01 ho c 02 i phó. Danh sách thành viên i tu n tra, canh gác ê ư c niêm y t t i i m canh ê thu c a bàn ư c phân công. 3. Khi lũ, bão có di n bi n ph c t p, kéo dài ngày, U ban nhân dân c p xã có th quy t nh vi c b sung thêm thành viên cho i tu n tra, canh gác ê. i u 3. Tiêu chu n c a các thành viên thu c l c lư ng tu n tra, canh gác ê 1. Là ngư i kho m nh, tháo vát, kh năng m ương nh ng công vi c n ng nh c, k c lúc mưa to, gió l n, êm t i. 2. Có tinh th n trách nhi m, ch u ng gian kh , kh c ph c khó khăn, quen sông nư c và bi t bơi, có ki n th c, kinh nghi m h ê, phòng, ch ng l t, bão.
  2. i u 4. Nhi m v c a l c lư ng tu n tra, canh gác ê 1. Ch p hành s phân công c a Ban ch huy phòng, ch ng l t, bão các c p và ch u s hư ng d n v chuyên môn nghi p v c a cơ quan chuyên trách qu n lý ê i u. 2. Tu n tra, canh gác và thư ng tr c trên các i m canh ê, khi có báo ng lũ t c p I tr lên i v i tuy n sông có ê. Theo dõi di n bi n c a ê i u; phát hi n k p th i nh ng hư h ng c a ê i u và báo cáo ngay cho Ban ch huy ch ng l t bão xã, cán b chuyên trách qu n lý ê i u ph trách tuy n ê ó và khNn trương ti n hành x lý gi u theo úng k thu t ã ư c hư ng d n. 3. Tham gia x lý s c và tu s a k p th i nh ng hư h ng c a ê i u, dư i s hư ng d n v k thu t c a cán b chuyên trách qu n lý ê i u ho c ý ki n ch o c a c p trên. 4. Canh gác, ki m tra phát hi n và ngăn ch n k p th i nh ng hành vi vi ph m pháp lu t v ê i u và phòng, ch ng l t, bão và báo cáo ngay cán b chuyên trách qu n lý ê i u. 5. eo phù hi u khi làm nhi m v . i u 5. Phù hi u c a l c lư ng tu n tra, canh gác ê Phù hi u c a l c lư ng tu n tra, canh gác ê là m t băng r ng 10cm, có ký hi u “KT ” màu vàng. Phù hi u ư c eo trên khu u tay áo bên trái, ch “KT ” hư ng ra phía ngoài. i u 6. Trang b d ng c , s sách 1. L c lư ng tu n tra, canh gác ê ư c trang b : - D ng c thông tin, liên l c, phương ti n ph c v công tác tu n tra, canh gác ê; d ng c ng c u như èn, u c, mai, cu c, x ng, m, v … và các d ng c c n thi t khác phù h p v i t ng a phương; - S sách ghi chép tình hình di n bi n c a ê, kè b o v ê, c ng qua ê, công trình qu n lý khác; ti p nh n ch th , nh n xét c a c p trên, phân công, b trí ngư i tu n tra, canh gác hàng ngày. 2. S lư ng d ng c , s sách t i thi u ư c trang b cho m i i tu n tra, canh gác ê như sau: a) V d ng c : - Áo phao: 06 cái; - Áo i mưa: 18 cái; - Xe c i ti n: 02 chi c; - Quang gánh : 10 ôi; - X ng: 06 cái; - Cu c: 06 cái; - Mai ào t: 02 cái; - Xè beng: 01 cái; - Dao: 10 con;
  3. -V : 05 cái; - èn bão: 05 cái; - èn c quy ho c èn pin: 05 cái; - Tr ng ho c k ng: 01 cái; - Bi n tín hi u báo ng lũ: 01 b ; - èn tín hi u báo ng lũ: 01 b ; - Tiêu, b ng báo hi u hư h ng: 20 cái; - D u h a: 10 lít. b) V s sách: - S ghi danh sách, phân công ngư i tu n tra canh gác theo t ng ca, kíp trong ngày; ghi ch th , ý ki n c a c p trên và nh ng n i dung ã báo cáo v i c p trên trong ngày. - S nh t ký ghi chép di n bi n c a ê, kè b o v ê, c ng qua ê và công trình qu n lý khác; Nh ng s sách trên ph i gi gìn cNn th n, ghi chép rõ ràng và thư ng xuyên tr s c a i ( i m canh ê ho c nhà dân khu v c g n ê - i v i nh ng khu v c chưa có i m canh ê); n u không có l nh c a i trư ng thì không ư c mang s sách i nơi khác. c) D ng c , s sách trên ư c t i tr s c a i và ư c bàn giao gi a các kíp tr c. 3. Kinh phí mua s m d ng c , s sách quy nh t i kho n 2 c a i u này l y trong qu phòng, ch ng l t, bão ho c ngân sách hàng năm c a a phương. 4. y ban nhân dân c p huy n có ê, trư c mùa lũ ch u trách nhi m mua s m d ng c , s sách quy nh t i kho n 2 i u này c p cho các i tu n tra, canh gác ê. 5. Sau mùa lũ, i trư ng các i tu n tra, canh gác ê có trách nhi m t ng h p, th ng kê và trao tr s d ng c quy nh t i i m a kho n 2 i u này b o qu n theo hư ng d n c a y ban nhân dân c p huy n. 6. Các lo i s sách quy nh t i i m b kho n 2 i u này, i trư ng i tu n tra, canh gác ê có trách nhi m bàn giao cho i chuyên trách qu n lý ê i u x lý và b o qu n. 7. Vi c giao nh n các d ng c và s sách trên ây ph i ư c l p biên b n qu n lý, theo dõi. i u 7. Tín hi u, c p báo ng lũ 1. Khi báo ng lũ c p I tr lên, i tu n tra, canh gác ê ph i báo tín hi u c p báo ng lũ t i các i m canh ê, như sau: a) - Báo ng lũ c p I: 01 èn màu xanh (ban ngày có th b sung 01 bi n ho c c , hình tam giác màu d nh n bi t); - Báo ng lũ c p II: 02 èn màu xanh (ban ngày có th b sung 02 bi n ho c c , hình tam giác màu d nh n bi t);
  4. - Báo ng lũ c p III: 03 èn màu xanh (ban ngày có th b sung 03 bi n ho c c , hình tam giác màu d nh n bi t). b) Các bi n (ho c c ), èn báo hi u ư c treo theo chi u d c, v i chi u cao thích h p m i ngư i trong khu v c nhìn th y ư c. 2. Trư ng h p khNn c p x y ra s c nguy hi m e d a n an toàn c a ê i u, c n ph i huy ng l c lư ng ng c u thì i trư ng ho c i phó c a i tu n tra, canh gác ê cho ánh tr ng (ho c k ng) liên h i báo ng. Chương II N I DUNG CÔNG TÁC TU N TRA, CANH GÁC B O V Ê I U i u 8. Quy nh ch tu n tra, canh gác b o v ê i u 1. Báo ng lũ c p I: B trí ngày 02 ngư i, êm 04 ngư i. Ban ngày ít nh t sau 04 gi có 01 kíp i tu n, m i kíp có 01 ngư i. Ban êm ít nh t sau 04 gi có 01 kíp i tu n, m i kíp 02 ngư i. 2. Báo ng lũ c p II: a) B trí ngày 04 ngư i, êm 06 ngư i. Ban ngày ít nh t sau 02 gi có 01 kíp i tu n, m i kíp 02 ngư i. Ban êm ít nh t sau 02 gi có 01 kíp i tu n, m i kíp 03 ngư i; b) Trư ng h p có tin bão khNn c p b vào khu v c: b trí ngày 06 ngư i, êm 12 ngư i, chia thành các kíp, m i kíp 03 ngư i; tùy theo di n bi n c a bão, lũ và c i m c a tuy n ê, Ban ch huy phòng, ch ng l t, bão c p xã quy t nh vi c tăng cư ng s l n ki m tra so v i quy nh t i i m a kho n 2 i u này. 3. Báo ng lũ c p III tr lên: a) B trí ngày 06 ngư i, êm 12 ngư i, chia thành các kíp, m i kíp 03 ngư i, không phân bi t ngày êm các kíp ph i liên t c thay phiên nhau ki m tra; b) i v i các v trí xung y u c a ê, kè b o v ê, c ng qua ê, b trí thêm l c lư ng ki m tra, phát hi n s c và báo cáo k p th i. i u 9. N i dung tu n tra, canh gác ê 1. Ph m vi tu n tra: a) Báo ng lũ c p I, b trí ngư i tu n tra như sau: - Lư t i: 01 ngư i (ban ngày), 02 ngư i (ban êm) ki m tra m t ê, mái ê phía sông, khu v c hành lang b o v ê phía sông; - Lư t v : 01 ngư i (ban ngày), 02 ngư i (ban êm) ki m tra mái ê phía ng, khu v c hành lang b o v ê phía ng, m t ru ng, h ao g n chân ê phía ng; b) Báo ng lũ c p II, b trí ngư i tu n tra như sau: - Lư t i: 01 ngư i ki m tra m t ê, mái ê phía sông, khu v c hành lang b o v ê phía sông; 01 ngư i (ban ngày), 02 ngư i (ban êm) ki m tra mái ê phía ng, khu v c hành lang b o v ê phía ng, m t ru ng, h ao g n chân ê phía ng;
  5. - Lư t v : 01 ngư i (ban ngày), 02 ngư i (ban êm) ki m tra m t ê, mái ê phía sông, khu v c hành lang b o v ê phía sông; 01 ngư i ki m tra mái ê phía ng, khu v c hành lang b o v ê phía ng, m t ru ng, h ao g n chân ê phía ng; c) Báo ng lũ c p II và có tin bão khNn c p b vào khu v c ho c báo ng lũ c p III tr lên, b trí ngư i tu n tra như sau: - Lư t i: 02 ngư i ki m tra mái ê, khu v c hành lang b o v ê phía ng, m t ru ng, h ao g n chân ê phía ng; 01 ngư i ki m tra m t ê. - Lư t v : 02 ngư i ki m tra phía ng; 01 ngư i ki m tra m t ê, mái ê và khu v c hành lang b o v ê phía sông. d) M i kíp tu n tra ph i ki m tra vư t quá ph m vi ph trách v hai phía, m i phía 50m. i v i nh ng khu v c ã t ng x y ra s c hư h ng, ph i ki m tra quan sát r ng hơn phát hi n s c . 2. Ngư i tu n tra, canh gác ph i phát hi n k p th i nh ng hư h ng c a ê. 3. Khi phát hi n có hư h ng, ngư i tu n tra ph i ti n hành các công vi c sau: a) Xác nh lo i hư h ng, v trí, c i m, kích thư c c a lo i hư h ng; b) Xác nh m c nư c sông so v i m t ê t i v trí phát sinh hư h ng; c) ánh d u b ng cách ghi b ng, c m tiêu báo hi u v trí hư h ng; n u s c nghiêm tr ng, ph i c m ngư i, v t, xe cơ gi i i qua và b trí ngư i canh gác t i ch theo dõi thư ng xuyên di n bi n c a hư h ng; d) Báo cáo k p th i và c th tình hình hư h ng cho i trư ng ho c i phó, cán b chuyên trách qu n lý ê i u và Ban Ch huy phòng, ch ng l t, bão xã. i u 10. N i dung tu n tra canh gác c ng qua ê 1. Khi lũ báo ng I tr lên, i tu n tra, canh gác ê ph i phân công ngư i theo dõi ch t ch di n bi n c a các c ng qua ê, ngăn ch n k p th i nh ng hành vi s d ng c ng trái phép trong mùa lũ. 2. Ngư i tu n tra, canh gác ph i ki m tra k ph n ti p giáp gi a thân c ng, tư ng cánh gà c a c ng v i ê; cánh c ng, b ph n óng m cánh c ng, c a c ng, thân c ng và khu v c thư ng, h lưu c ng phát hi n k p th i nh ng s c x y ra. 3. Khi phát hi n có hư h ng c a c ng, ngư i tu n tra, canh gác ph i ti n hành các công vi c như i v i quy nh t i kho n 3 i u 9 c a Thông tư này. i u 11. N i dung tu n tra canh gác kè b o v ê 1. Khi mái kè chưa b ng p nư c: a) Ki m tra mái kè; quan sát dòng ch y khu v c kè. b) N u phát hi n th y hư h ng ph i: - Xác nh v trí, lo i hư h ng, c i m và kích thư c hư h ng, m c nư c sông so v i nh kè; - ánh d u b ng cách ghi b ng, c m tiêu, b ng báo hi u v trí hư h ng; thư ng xuyên theo dõi di n bi n c a hư h ng;
  6. - Báo cáo k p th i và c th tình hình hư h ng cho i trư ng, i phó, cán b chuyên trách qu n lý ê i u và Ban Ch huy phòng, ch ng l t, bão xã. 2. Khi kè b ng p nư c: a) T i nh ng kè xung y u, khi nư c chưa ng p nh kè, i tu n tra, canh gác ê có nhi m v c m các hàng tiêu quan sát s xói l c a kè; các hàng tiêu có th ư c c m như sau: - C m tiêu d c theo kè cách nh kè 01 mét và vư t quá u và uôi kè t 20 mét n 30 mét. Nh ng v trí xung y u c a kè c m ít nh t t 02 hàng tiêu tr lên. Kho ng cách gi a các tiêu t 03 mét n 04 mét, hàng n cách hàng kia t 02 mét n 2,5 mét. Tiêu c m so le nhau; - Tiêu có th ư c làm b ng tre, n a ho c g …; dài t 04 mét n 05 mét; c m sâu xu ng t và ư c ánh s th t u n uôi kè. b) Theo dõi ch t ch các hàng tiêu ã c m, khi phát hi n tiêu b ph i ki m tra và báo cáo ngay v i i trư ng, i phó, cán b chuyên trách qu n lý ê i u và Ban Ch huy phòng, ch ng l t, bão xã. 3. Khi lũ rút: Khi nư c ã rút kh i bãi và mái kè, ngư i tu n tra ph i xem xét t m t ng b ph n c a kè, phát hi n hư h ng x y ra. 4. Sau m i t lũ các i trư ng ph i t p h p tình hình di n bi n và hư h ng c a kè, báo cáo cán b chuyên trách qu n lý ê i u và Ban Ch huy phòng, ch ng l t, bão xã. i u 12. Ch báo cáo 1. Ngư i tu n tra, canh gác ê trong khi làm nhi m v phát hi n th y có hư h ng c a ê i u ph i tìm m i cách nhanh chóng báo cáo cán b chuyên trách qu n lý ê i u và Ban Ch huy phòng, ch ng l t, bão xã ti n hành x lý k p th i. 2. N i dung báo cáo: - Th i gian phát hi n hư h ng; - V trí, c i m, kích thư c, di n bi n c a hư h ng và m c nguy hi m; - xu t bi n pháp x lý. 3. Trư ng h p xét th y hư h ng có kh năng di n bi n x u, i trư ng ph i c ngư i tăng cư ng, theo dõi t i ch và c 30 phút ph i báo cáo m t l n. Trư ng h p hư h ng có nguy cơ e d a an toàn c a công trình, ph i ti n hành x lý g p nh m ngăn ch n và h n ch hư h ng phát tri n thêm ng th i phát tín hi u báo ng theo quy nh kho n 2 i u 7 c a Thông tư này. Trong khi ch l c lư ng ng c u, nh ng ngư i ư c phân công theo dõi tuy t i không ư c r i v trí ư c giao. 4. Khi có s c x y ra, ngoài vi c theo dõi và tham gia x lý, các i tu n tra, canh gác ê v n ph i b o m ch tu n tra, canh gác i v i toàn b o n ê ư c phân công ph trách. i u 13. Quy nh v bàn giao gi a các kíp tr c Sau m i t ki m tra, các kíp tu n tra, canh gác ê ph i ghi chép y tình hình di n bi n và hư h ng ê i u vào s nh t ký tu n tra, canh gác theo m u quy nh và bàn giao y cho kíp sau. Ngư i thay m t kíp giao và nh n ph i ký và ghi rõ h tên, ngày gi vào s . Sau m i ngày i trư ng và cán b chuyên trách qu n lý ê i u ký xác nh n tình hình trong ngày theo dõi và làm cơ s cho vi c chi tr thù lao theo quy nh.
  7. Chương III CH , CHÍNH SÁCH i u 14. Ch , chính sách i v i l c lư ng tu n tra, canh gác ê 1. Ngư i tu n tra, canh gác ê ư c hư ng thù lao, m c thù lao cho l c lư ng này do y ban nhân dân c p t nh quy nh, theo hư ng d n c a B Tài chính và B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 2. Trư c mùa lũ hàng năm các thành viên i tu n tra, canh gác ê ư c t p trung hu n luy n, hư ng d n nghi p v tu n tra canh gác, h ê, phòng, ch ng, l t, bão. Nh ng ngày d hu n luy n ư c coi như tr c ti p làm nhi m v và ư c hư ng m c thù lao theo quy nh kho n 1 i u này. 3. Ngư i b thương, ngư i b thi t h i tính m ng trong khi làm nhi m v ư c xét hư ng ch , chính sách như i v i l c lư ng vũ trang tham gia h ê theo quy nh c a pháp lu t. i u 15. Khen thư ng, k lu t 1. Nh ng ơn v và cá nhân th c hi n t t quy nh t i Thông tư này và có thành tích xu t s c trong công tác tu n tra, canh gác ê s ư c khen thư ng. 2. Nh ng ơn v và cá nhân vi ph m quy nh t i Thông tư này tuỳ theo l i n ng nh s b thi hành k lu t t c nh cáo n truy t trư c pháp lu t c a Nhà nư c. Chương IV T CH C TH C HI N i u 16. Trách nhi m c a U ban nhân dân c p huy n, c p xã nơi có ê 1. Trách nhi m c a U ban nhân dân c p huy n nơi có ê: a) Hư ng d n các xã có ê t ch c l c lư ng tu n tra, canh gác ê; hư ng d n ho t ng và ki m tra, ôn c công tác tu n tra, canh gác. b) Ch trì, t ch c ch o các ơn v , ph i h p v i cơ quan chuyên trách qu n lý ê i u hu n luy n nghi p v tu n tra, canh gác, h ê, phòng, ch ng l t, bão cho l c lư ng tu n tra, canh gác ê. c) Trang b và hư ng d n vi c qu n lý s d ng các d ng c , s sách cho các i tu n tra, canh gác ê theo quy nh t i kho n 2 i u 6 c a Thông tư này. 2. Trách nhi m c a U ban nhân dân c p xã nơi có ê a) T ch c l c lư ng tu n tra, canh gác ê trong mùa lũ các tuy n ê thu c a bàn. b) Tr c ti p qu n lý và ch o l c lư ng tu n tra, canh gác ê theo các quy nh t i Thông tư này. i u 17. Trách nhi m c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn 1. Tham mưu cho y ban nhân dân c p t nh, ph i h p v i các ơn v xây d ng và trình duy t m c thù lao và các ch chính sách i v i l c lư ng tu n tra, canh gác ê. 2. Ph i h p v i U ban nhân dân c p huy n, c p xã t ch c, hư ng d n ho t ng c a l c lư ng tu n tra, canh gác ê; ch o l c lư ng chuyên trách qu n lý ê i u tr c ti p hư ng d n chuyên môn, nghi p v cho l c lư ng này trư c và trong mùa lũ.
  8. 3. Khi có báo ng lũ t c p I tr lên, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i ch o, t ch c ki m tra, ôn c công tác tu n tra, canh gác các tuy n ê. i u 18. Quy nh th c hi n Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo, thay th Quy nh ch tu n tra canh gác b o v ê i u trong mùa lũ ban hành kèm theo Quy t nh s 804 Q / ngày 01/8/1977 c a B Th y l i (cũ), nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c c n ph n ánh b ng văn b n v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xem xét, i u ch nh./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư TW ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Văn phòng TW ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; ào Xuân H c - Tòa án nhân dân t cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - B trư ng, các Th trư ng B NN&PTNT; - Các S NN&PTNT; - C c Ki m tra văn b n B Tư pháp; - Công báo Văn phòng Chính ph ; - Website Chính ph ; - Website B NN&PTNT; - Ki m toán Nhà nư c; - Lưu: VT, .
Đồng bộ tài khoản