Thông tư số 01/2009/TT-BNV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
54
lượt xem
7
download

Thông tư số 01/2009/TT-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/2009/TT-BNV về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 01/2009/TT-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 01/2009/TT-BNV Hà N i, ngày 19 tháng 03 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N TRÌNH T , TH T C B NHI M, MI N NHI M, CÁCH CH C CH TNCH, PHÓ CH TNCH, Y VIÊN Y BAN NHÂN DÂN HUY N, QU N, PHƯ NG NƠI KHÔNG T CH C H I NG NHÂN DÂN Căn c Ngh quy t s 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 c a Qu c h i khóa XII v th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng; Căn c Ngh quy t s 724/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 c a y ban thư ng v Qu c h i v danh sách huy n, qu n, phư ng c a các t nh, thành ph tr c thu c trung ương th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng; Căn c Ngh quy t s 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 c a y ban thư ng v Qu c h i v i u ch nh nhi m v , quy n h n c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương và quy nh nhi m v , quy n h n, t ch c b máy c a y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng nơi không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng; Căn c Ngh nh s 107/2004/N -CP ngày 01 tháng 04 năm 2004 c a Chính ph quy nh s lư ng Phó Ch t ch và cơ c u thành viên y ban nhân dân các c p; Ngh nh s 27/2009/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2009 c a Chính ph s a i, b sung Ngh nh s 107/2004/N -CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph quy nh s lư ng Phó Ch t ch và cơ c u thành viên y ban nhân dân các c p; Căn c Ngh nh s 48/2008/N -CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Quy t nh s 241/Q -TTg ngày 23 tháng 02 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch th c hi n Ngh quy t s 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 c a Qu c h i khóa XII v th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng. Sau khi th ng nh t v i Ban T ch c Trung ương ng, B N i v hư ng d n trình t , th t c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c Ch t ch, Phó Ch t ch, y viên y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng nơi th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân (sau ây g i chung là nơi th c hi n thí i m) như sau: i u 1. Quy nh chung 1. m b o nguyên t c ng th ng nh t lãnh o công tác b nhi m, mi n nhi m, cách ch c Ch t ch, Phó Ch t ch, y viên y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng nơi th c hi n thí i m. 2. Ngư i ư c b nhi m ph i t tiêu chuNn chung c a cán b , công ch c và tiêu chuNn c th c a t ng ch c danh b nhi m theo quy nh c a ng và Nhà nư c. 3. Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương b nhi m, mi n nhi m, cách ch c Ch t ch, Phó Ch t ch, y viên y ban nhân dân huy n, qu n; Ch t ch y ban nhân dân qu n, th xã, thành ph thu c t nh b nhi m, mi n nhi m, cách ch c Ch t ch, Phó Ch t ch, y viên y ban nhân dân phư ng. 4. Vi c b nhi m Ch t ch, Phó Ch t ch, y viên y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng nơi th c hi n thí i m, v th i h n b nhi m ư c áp d ng theo quy nh hi n hành. Trong trư ng h p Qu c h i quy t nh ch m d t vi c th c hi n thí i m, thì quy t nh b nhi m Ch t ch, Phó Ch t ch, y viên y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng nơi th c hi n thí i m cũng ch m d t hi u l c.
  2. 5. Trư ng h p Bí thư c p y nơi thí i m Bí thư ng th i là Ch t ch y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng cũng th c hi n trình t , th t c b nhi m Ch t ch y ban nhân dân theo hư ng d n t i Thông tư này. i u 2. Trình t , th t c b nhi m 1. B nhi m Ch t ch y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng a) Căn c thông báo b ng văn b n v ch trương c a c p có thNm quy n qu n lý cán b , y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng ương nhi m gi i thi u nhân s Ch t ch y ban nhân dân cùng c p; b) Các cơ quan ch c năng làm công tác t ch c cán b tham mưu giúp c p có thNm quy n qu n lý cán b ti n hành quy trình nhân s theo quy nh hi n hành; c) C p có thNm quy n qu n lý cán b xem xét, k t lu n và có ý ki n ng ý b ng văn b n; d) Căn c thông báo b ng văn b n c a c p có thNm quy n qu n lý cán b , S N i v hoàn ch nh h sơ trình Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương b nhi m Ch t ch y ban nhân dân huy n, qu n; Phòng N i v hoàn ch nh h sơ trình Ch t ch y ban nhân dân qu n, th xã, thành ph thu c t nh b nhi m Ch t ch y ban nhân dân phư ng. 2. B nhi m Phó Ch t ch y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng a) Căn c Ngh nh s 107/2004/N -CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph quy nh s lư ng Phó Ch t ch và cơ c u thành viên y ban nhân dân các c p; Ngh nh s 27/2009/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2009 c a Chính ph s a i, b sung Ngh nh s 107/2004/N -CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph quy nh s lư ng Phó Ch t ch và cơ c u thành viên y ban nhân dân các c p và thông báo b ng văn b n v ch trương c a c p có thNm quy n qu n lý cán b , Ch t ch y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng xem xét gi i thi u nhân s Phó Ch t ch y ban nhân dân cùng c p; b) Các cơ quan ch c năng làm công tác t ch c cán b tham mưu giúp c p có thNm quy n qu n lý cán b ti n hành quy trình nhân s theo quy nh hi n hành; c) C p có thNm quy n qu n lý cán b xem xét, k t lu n và có ý ki n ng ý b ng văn b n; d) Căn c thông báo b ng văn b n c a c p có thNm quy n qu n lý cán b , S N i v hoàn ch nh h sơ trình Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương b nhi m Phó Ch t ch y ban nhân dân huy n, qu n; Phòng N i v hoàn ch nh h sơ trình Ch t ch y ban nhân dân qu n, th xã, thành ph thu c t nh b nhi m Phó Ch t ch y ban nhân dân phư ng. 3. B nhi m y viên y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng. a) Căn c Ngh nh s 107/2004/N -CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph quy nh s lư ng Phó Ch t ch và cơ c u thành viên y ban nhân dân các c p; Ngh nh s 27/2009/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2009 c a Chính ph s a i, b sung Ngh nh s 107/2004/N -CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph quy nh s lư ng Phó Ch t ch và cơ c u thành viên y ban nhân dân các c p, Ch t ch y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng gi i thi u nhân s y viên y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng; b) C p có thNm quy n qu n lý cán b xem xét, k t lu n và có ý ki n ng ý b ng văn b n; c) Căn c thông báo b ng văn b n c a cơ quan có thNm quy n qu n lý cán b , S N i v hoàn ch nh h sơ trình Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương b nhi m y viên y ban nhân dân huy n, qu n; Phòng N i v hoàn ch nh h sơ trình Ch t ch y ban nhân dân qu n, th xã, thành ph thu c t nh b nhi m y viên y ban nhân dân phư ng. 4. H sơ trình ngh b nhi m
  3. H sơ trình ngh b nhi m Ch t ch, Phó Ch t ch và y viên y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng g i Ch t ch y ban nhân dân c p trên tr c ti p, ng th i g i S N i v ( i v i huy n, qu n), Phòng N i v ( i v i phư ng). H sơ bao g m: a) T trình c a y ban nhân dân c p có cán b ư c b nhi m; b) Văn b n thông báo ý ki n ng ý c a c p có thNm quy n qu n lý cán b ; c) Lý l ch cán b (M u 2C – TCTW); d) B n kê khai tài s n theo quy nh c a Chính ph . i u 3. Trình t , th t c mi n nhi m 1. Các trư ng h p mi n nhi m Mi n nhi m Ch t ch, Phó Ch t ch và y viên y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng nơi th c hi n thí i m trong các trư ng h p sau ây: a) Không s c kh e; b) Không năng l c và uy tín hoàn thành nhi m v ư c giao; c) Theo yêu c u nhi m v c a cơ quan qu n lý cán b có thNm quy n; d) Vì lý do cá nhân khác. 2. Trình t , th t c mi n nhi m a) Căn c thông báo b ng văn b n v ch trương c a c p có thNm quy n qu n lý cán b , y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng xu t vi c mi n nhi m Ch t ch y ban nhân dân cùng c p; Ch t ch y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng xu t vi c mi n nhi m Phó Ch t ch và y viên y ban nhân dân cùng c p. b) S N i v ( i v i mi n nhi m Ch t ch, Phó Ch t ch và y viên y ban nhân dân huy n, qu n), Phòng N i v ( i v i mi n nhi m Ch t ch, Phó Ch t ch và y viên y ban nhân dân phư ng) ph i h p v i các cơ quan ch c năng làm công tác t ch c cán b , ti n hành: - Ti p xúc v i cán b mi n nhi m; - T ng h p ý ki n các cơ quan có liên quan; - Hoàn ch nh h sơ trình c p có thNm quy n qu n lý cán b . c) C p có thNm quy n qu n lý cán b xem xét, k t lu n và có ý ki n ng ý b ng văn b n. d) Căn c thông báo b ng văn b n c a c p có thNm quy n qu n lý cán b , S N i v hoàn ch nh h sơ trình Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương mi n nhi m Ch t ch, Phó Ch t ch và y viên y ban nhân dân huy n, qu n; Phòng N i v hoàn ch nh h sơ trình Ch t ch y ban nhân dân qu n, th xã, thành ph thu c t nh mi n nhi m Ch t ch, Phó Ch t ch và y viên y ban nhân dân phư ng. 3. H sơ mi n nhi m H sơ trình mi n nhi m cán b , bao g m:
  4. a) T trình c a y ban nhân dân c p có cán b mi n nhi m; b) ơn xin mi n nhi m c a cán b trong trư ng h p mi n nhi m vì lý do cá nhân; c) Thông báo k t lu n b ng văn b n c a c p có thNm quy n. i u 4. Trình t , th t c cách ch c 1. Ch t ch, Phó Ch t ch và y viên y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng nơi th c hi n thí i m có hành vi vi ph m k lu t, vi ph m pháp lu t nghiêm tr ng không th m nhi m ch c v ư c giao thì ph i áp d ng hình th c k lu t cách ch c. 2. Quy trình, th t c cách ch c Ch t ch, Phó Ch t ch và y viên y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng nơi th c hi n thí i m th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 35/2005/N -CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph v vi c x lý k lu t cán b , công ch c. i u 5. Hi u l c thi hành 1. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 4 năm 2009. 2. Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương nơi th c hi n thí i m ch u trách nhi m t ch c th c hi n Thông tư này. 3. Trong quá trình t ch c th c hi n, n u có v n phát sinh ho c khó khăn, vư ng m c, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương nơi th c hi n thí i m báo cáo v B N i v nghiên c u, gi i quy t. B TRƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND, S N i v các t nh, thành ph tr c thu c Tr n Văn Tu n Trung ương nơi th c hi n thí i m không t ch c H ND huy n, qu n, phư ng; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương các oàn th ; - Công báo, Website Chính ph ; - B trư ng, các Th trư ng; - Các ơn v thu c B N i v ; - Lưu VT, V CQ P.
Đồng bộ tài khoản