Thông tư số 01/2009/TT-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
101
lượt xem
9
download

Thông tư số 01/2009/TT-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/2009/TT-NHNN về việc hướng dẫn về lãi suất thoả thuận của tổ chức tín dụng đối với cho vay các nhu cầu vốn phục vụ đời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 01/2009/TT-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 01/2009/TT-NHNN Hà N i, ngày 23 tháng 01 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N V LÃI SU T THO THU N C A T CH C TÍN D NG I V I CHO VAY CÁC NHU C U V N PH C V I S NG, CHO VAY THÔNG QUA NGHI P V PHÁT HÀNH VÀ S D NG TH TÍN D NG Căn c Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph v nh ng gi i pháp c p bách nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng kinh t , b o m an sinh xã h i; Theo ch o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 627/VPCP-KTTH ngày 23 tháng 01 năm 2009 c a Văn phòng Chính ph v áp d ng lãi su t cho vay tho thu n c a các t ch c tín d ng; Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam hư ng d n v lãi su t tho thu n c a t ch c tín d ng i v i cho vay các nhu c u v n ph c v i s ng, cho vay thông qua nghi p v phát hành và s d ng th tín d ng như sau: 1. T ch c tín d ng th c hi n lãi su t tho thu n i v i cho vay các nhu c u v n ph c v i s ng, cho vay thông qua nghi p v phát hành và s d ng th tín d ng, theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam v cho vay c a t ch c tín d ng i v i khách hàng và trên cơ s cung - c u v n th trư ng, m c tín nhi m c a khách hàng vay. 2. T ch c tín d ng xác nh các gi i h n tín d ng i v i m t khách hàng và lĩnh v c cho vay các nhu c u v n ph c v i s ng, cho vay thông qua nghi p v phát hành và s d ng th tín d ng, phù h p v i quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam v các t l b o m an toàn trong ho t ng c a t ch c tín d ng và i u ki n ho t ng kinh doanh c a t ch c tín d ng. 3. T ch c tín d ng ki m soát ch t ch các gi i h n tín d ng và ch t lư ng tín d ng i v i các kho n cho vay nhu c u v n ph c v i s ng, cho vay thông qua nghi p v phát hành và s d ng th tín d ng. 4. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 02 năm 2009. 5. Chánh Văn phòng, V trư ng V Chính sách ti n t và Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Giám c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c (Giám c) t ch c tín d ng ch u trách nhi m thi hành Thông tư này./.
  2. KT.TH NG C PHÓ TH NG C Nơi nh n: - Như kho n 5; - Th tư ng và các Phó Th tư ng ( báo cáo); - Ban Lãnh o NHNN; - Văn phòng Chính ph ; - B Tư pháp ( ki m tra); - Công báo; - Lưu: VP, V CSTT. Nguy n ng Ti n
Đồng bộ tài khoản