Thông tư số 02/1999/TT-BKH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
63
lượt xem
3
download

Thông tư số 02/1999/TT-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 02/1999/TT-BKH về Luật khuyến khích đầu tư trong nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, để hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 02/1999/TT-BKH

 1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/1999/TT-BKH Hà N i, ngày 24 tháng 9 năm 1999 THÔNG TƯ C A B K HO CH VÀ U TƯ S 02/1999/TT-BKH NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 1999 HƯ NG D N TRÌNH T , TH T C C P ƯU ÃI U TƯ THEO NGHN NNH S 51/1999/N -CP NGÀY 08 THÁNG 7 NĂM 1999 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH LU T KHUY N KHÍCH U TƯ TRONG NƯ C (S A I) S 03/1998/QH10 Thi hành kho n 3, i u 36, Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03/1998/QH10 (sau ây g i t t là N 51/1999/N -CP), B K ho ch và u tư hư ng d n trình t , th t c c p ưu ãi u tư (sau ây vi t t t là Ư T) như sau: I. CƠ QUAN TI P NH N H SƠ ĂNG KÝ Ư T ư c c p Ư T, nhà u tư thu c các i tư ng áp d ng Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i) quy nh t i kho n 1, kho n 2, kho n 3, kho n 4, kho n 5, kho n 6, kho n 7, kho n 8, kho n 9, i u 2, N 51/1999/N -CP g i h sơ ăng ký Ư T n cơ quan ti p nh n h sơ theo quy nh dư i ây: 1. B K ho ch và u tư ti p nh n h sơ ăng ký Ư T c a các doanh nghi p thành l p theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph , B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan có thNm quy n c a Trung ương. 2. S K ho ch và u tư t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là S KH& T) nơi nhà u tư th c hi n d án u tư ti p nh n h sơ ăng ký Ư T c a: - Các doanh nghi p do Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là Ch t ch UBND c p t nh) quy t nh thành l p; - Doanh nghi p tư nhân, công ty (k c các công ty c ph n do Ch t ch UBND c p t nh phê duy t phương án c ph n hoá và quy t nh chuy n doanh nghi p nhà nư c thành công ty c ph n); - Liên hi p h p tác xã; h p tác xã kinh doanh nh ng ngành, ngh qui nh t i kho n 1, i u 13, Ngh nh s 16/CP ngày 21/2/1997 c a Chính ph v chuy n i, ăng ký h p tác xã và t ch c ho t ng c a liên hi p h p tác xã (sau ây g i t t là N 16/CP);
 2. - Doanh nghi p, h p tác xã, liên hi p h p tác xã c a ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, c a ngư i nư c ngoài thư ng trú Vi t Nam u tư tr c ti p t i Vi t Nam, ho c c a công dân Vi t Nam cùng thành l p v i ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ho c v i ngư i nư c ngoài thư ng trú Vi t Nam theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i); - Cơ s giáo d c, y t , văn hoá có Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng. 3. UBND qu n, huy n, th xã thu c t nh (sau ây g i t t là UBND c p huy n) nơi nhà u tư th c hi n d án u tư ti p nh n h sơ ăng ký Ư T c a: H p tác xã không kinh doanh nh ng ngành, ngh qui nh t i kho n 1, i u 13, N 16/CP; cá nhân, nhóm kinh doanh ho t ng theo Ngh nh s 66/H BT ngày 2/3/1992 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ). i v i nh ng d án th c hi n trên ph m vi nhi u a phương, nhà u tư có th ăng ký ưu ãi u tư t i m t trong các a phương ó. II. H SƠ ĂNG KÝ Ư T Nhà u tư g i n cơ quan ti p nh n h sơ H sơ ăng ký Ư T g m 3 y u t sau ây: 1. ơn ăng ký Ư T: Nhà u tư có d án ăng ký Ư T l n u, ơn ư c khai theo M u M Ư T (kèm theo Thông tư này); ăng ký b sung ưu ãi cho d án ã ư c c p Ư T theo quy nh t i i u 34 và i u 46, Ngh nh s 51/1999/N -CP thì theo M u M Ư TBS (kèm theo Thông tư này). i v i các d án ăng ký b sung ưu ãi, ph i có thêm Báo cáo k t qu th c hi n d án u tư, m c và th i h n ưu ãi ã hư ng (theo M u BC THDA1 kèm theo Thông tư này). i v i các d án ang th c hi n nh ng nay m i ăng ký ưu ãi u tư thì ph i có thêm Báo cáo k t qu th c hi n d án u tư (theo M u BC THDA2 kèm theo Thông tư này). N u nhà u tư có yêu c u mi n thu nh p khNu các thi t b , máy móc, phương ti n vân t i chuyên dùng theo quy nh t i i u 26, Ngh nh s 51/1999/N -CP thì t kê khai trong ơn ăng ký Ư T ho c l p thành danh m c kèm theo ơn (theo M u DM MMTB kèm theo Thông tư này) và t ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c c a danh m c này. 2. D án u tư ho c phương án u tư ho c phương án kinh doanh (dư i ây g i chung là d án u tư): i v i d án mà Quy ch qu n lý u tư và xây d ng (ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph ) quy nh ph i ư c cơ quan có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t thì g i kèm theo b n sao h p l Quy t nh u tư.
 3. D án u tư ph i nêu rõ: ch u tư; ngành, ngh u tư; a i m th c hi n; phương án k thu t, công ngh , nhu c u thi t b , máy móc, phương ti n v n t i; phương án huy ng v n; s lao ng s d ng. 3. Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh (b n sao h p l ): i v i doanh nghi p Nhà nư c m i thành l p chưa làm th t c ăng ký kinh doanh thì thay b ng b n sao h p l Quy t nh thành l p doanh nghi p. i v i cá nhân và nhóm kinh doanh ho t ng theo Ngh nh s 66/H BT ngày 02 tháng 3 năm 1992 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ), là gi y phép kinh doanh ho c gi y t s thay cho Gi y phép kinh doanh theo quy nh c a Chính ph i v i i tư ng này. i v i cơ s giáo d c, ào t o tư th c, dân l p, bán công; cơ s y t tư nhân, dân l p; cơ s văn hoá dân t c; là Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng. i v i các nhà u tư ăng ký thành l p cơ s s n xu t, kinh doanh cùng v i ăng ký ưu ãi u tư, thì thay b ng H sơ ăng ký kinh doanh theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. Các nhà u tư là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài thư ng trú Vi t Nam, sau khi xu t trình các gi y t v ngu n g c c a mình theo quy nh t i i m e và i m f, kho n 1, i u 43, Ngh nh s 51/1999/N -CP thì ti n hành các th t c như các nhà u tư là công dân Vi t Nam. III. TRÌNH T XÉT C P Ư T 1. i v i các cơ s s n xu t, kinh doanh ã thành l p: a) B K ho ch và u tư xem xét H sơ ăng ký Ư T c a các doanh nghi p nói t i i m 1, M c I c a thông tư này, l y ý ki n b ng văn b n c a các cơ quan có liên quan n u th y c n thi t quy t nh vi c c p hay t ch i c p Gi y ch ng nh n Ư T (M u GCNƯ T-TW), ho c Gi y ch ng nh n Ư T b sung (M u GCNƯ TBS-TW kèm theo Thông tư này). b) S K ho ch và u tư c p t nh xem xét H sơ ăng ký Ư T c a các cơ s s n xu t, kinh doanh ã ư c thành l p thu c i tư ng qui nh t i i m 2, M c I c a Thông tư này, l y ý ki n b ng văn b n c a các S , Ban, Ngành có liên quan n u xét th y c n thi t, trình Ch t ch UBND c p t nh quy t nh c p ho c t ch i c p Gi y ch ng nhân Ư T (M u GCNƯ T- F), ho c gi y ch ng nh n Ư T b sung (M u GCNƯ TBS- F kèm theo Thông tư này). c) Ch t ch UBND c p huy n xem xét H sơ ăng ký Ư T c a các cơ s s n xu t, kinh doanh ã ư c thành l p thu c i tư ng qui nh t i i m 3, M c I c a thông tư này, l y ý ki n b ng văn b n c a S K ho ch và u tư t nh, các s , ban, ngành khác có liên quan trong t nh n u th y c n thi t, trình Ch t ch UBND c p t nh quy t nh c p ho c t ch i c p Gi y ch ng nh n Ư T ho c Gi y ch ng nh n Ư T b sung.
 4. 2. i v i các cơ s s n xu t, kinh doanh ăng ký Ư T cùng v i ăng ký kinh doanh: a) H sơ ăng ký Ư T c a các d án u tư g n v i vi c thành l p các cơ s s n xu t, kinh doanh mà theo quy nh c a pháp lu t ph i ăng ký kinh doanh t i S K ho ch u tư thì S K ho ch và u tư th c hi n theo quy nh hi n hành v trình t , th t c thành l p và ăng ký kinh doanh, l y ý ki n b ng văn b n c a các S , ban, ngành có liên quan trong t nh n u xét th y c n thi t, trư c khi trình Ch t ch UBND c p t nh quy t nh c p ho c t ch i c p Gi y ch ng nh n Ư T. N u vi c c p Ư T ư c ch p thu n thì th c hi n cùng m t lúc v i vi c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. b) H sơ ăng ký ưu ãi u tư kèm theo H sơ ăng ký kinh doanh c a h p tác xã không kinh doanh nh ng ngành ngh quy nh t i kho n 1, i u 13, N 16/CP, c a cá nhân, nhóm kinh doanh ho t ng theo Ngh nh s 66/H BT ngày 2/3/1992 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ), UBND c p huy n xem xét c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c Gi y phép kinh doanh theo th t c qui nh hi n hành. ng th i xem xét các i u ki n ưu ãi, l y ý ki n b ng văn b n c a S K ho ch và u tư t nh, các s Ban ngành khác có liên quan trong t nh n u th y c n thi t, trình Ch t ch UBND c p t nh quy t nh c p ho c t ch i c p Gi y ch ng nh n Ư T cho nhà u tư. 3. i v i trư ng h p i u ch nh, b sung Ư T: i v i d án ã ư c c p Ư T, trong quá trình th c hi n d án, n u nhà u tư ăng ký b sung ưu ãi do áp ng thêm i u ki n ưu ãi theo quy nh t i i u 34, Ngh nh s 51/1999/N -CP thì cơ quan ã ti p nh n và th lý h sơ ăng ký Ư T xem xét và trình th trư ng có thNm quy n quy t nh vi c i u ch nh, b sung Ư T. Trư ng h p nhà u tư không áp ng i u ki n ti p t c ư c hư ng ưu ãi thì thông báo b ng văn b n cho cơ quan ti p nh n h sơ ăng ký Ư T cơ quan này xem xét và trình th trư ng có thNm quy n quy t nh vi c i u ch nh m t ph n ho c rút b toàn b ưu ãi ã c p. Trư ng h p c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư b sung thì thu h i Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư ã c p. Trư ng h p rút b toàn b ưu ãi thì g i quy t nh thu h i Gi y ch ng nh n Ư T n các cơ quan liên quan n vi c th c hi n các n i dung ưu ãi. 4. i v i trư ng h p có ngh mi n thu nh p khNu thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng: a) Thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng ư c mi n thu nh p khNu ph i phù h p v i m c tiêu u tư và phương án k thu t, công ngh ghi trong d án u tư, ho c quy t nh u tư (n u có). b) Cơ quan th lý h sơ căn c vào ơn ăng ký ưu ãi u tư, D án u tư, Quy t nh u tư (n u có), i chi u v i Danh m c các lo i máy móc, thi t b và phương
 5. ti n v n t i chuyên dùng trong nư c ã s n xu t ư c (Ban hành kèm theo Quy t nh s 214/1999/Q -BKH ngày 26/4/1999 c a B K ho ch và u tư) xác nh nh ng máy móc, thi t b , phương tiên v n t i chuyên dùng mà trong nư c chưa s n xu t ư c và trình th trư ng có thNm quy n c p Ư T quy t nh. N u nhà u tư nh p khNu dây chuy n thi t b , máy móc ng b thu c lo i trong nư c chưa s n xu t ư c nhưng trong dây chuy n ng b ó có c lo i thi t b , máy móc trong nư c ã s n xu t ư c thì ư c mi n thu nh p khNu cho c dây chuy n thi t b , máy móc ng b ó. Ngoài trư ng h p trên, cơ quan th lý h sơ xem xét m c tiêu c a d án và yêu c u c a th trư ng v ch t lư ng s n phNm ư c s n xu t ra xác nh nh ng thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng trong nư c ã s n xu t ư c nhưng chưa áp ng yêu c u ch t lư ng i v i d án ó. N u xét th y c n thi t, có th l y ý ki n các cơ quan qu n lý chuyên ngành cùng c p trư c khi trình th trư ng có thNm quy n quy t nh. c) Danh m c nh ng máy móc, thi t b , phương ti n v n t i chuyên dùng ư c mi n thu nh p khNu ư c ghi vào Gi y ch ng nh n Ư T ho c Gi y ch ng nh n Ư T b sung; danh m c quá dài thì ghi thành ph l c kèm theo (M u DM HHNKMT-TW i v i B K ho ch và u tư, ho c M u DM HHNKMT- P i v i UBND c p t nh). d) Trư ng h p nhà u tư có d án trư c ây ã ư c c p Gi y ch ng nh n Ư T trong ó có n i dung mi n thu t nh p khNu nhưng chưa ư c B Thương m i quy t nh Danh m c hàng hoá nh p khNu mi n thu thì g i công văn ngh mi n thu nh p khNu kèm theo h p ng nh p khNu n cơ quan ã c p Gi y ch ng nh n Ư T. Trong công văn nêu rõ tên, quy cách ho c ký mã hi u, s lư ng t ng lo i máy móc, thi t b , phương tiên v n t i chuyên dùng ngh mi n thu nh p khNu. Cơ quan ti p nh n h sơ ăng ký Ư T i chi u v i nh ng i u ki n nói trên có công văn thông báo cho nhà u tư và H i quan c a khNu nơi th c hi n th t c nh p khNu hàng hoá bi t và th c hi n. IV. TH I H N XÉT C P Ư T Vi c c p m i Gi y ch ng nh n Ư T, c p b sung Ư T ư c th c hi n trong th i h n không quá 20 ngày làm vi c, k t ngày cơ quan ti p nh n h sơ nh n h sơ h pl . H sơ h p l là h sơ có các y u t h p l quy nh t i M c II c a thông tư này. Trư ng h p h sơ không h p l , trong th i h n không quá 3 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ, cơ quan ti p nh n h sơ ph i thông báo cho nhà u tư bi t b sung, hoàn ch nh h sơ. Ngày nh n h sơ là ngày cơ quan ti p nh n h sơ tr c ti p nh n h sơ ho c ngày nh n theo d u c a bưu i n nơi nh n n u h sơ g i qua bưu i n.
 6. Vi c gi m b t m t ph n ho c rút b toàn b ưu ãi u tư ư c th c hi n trong th i h n không quá 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c thông báo c a nhà u tư v vi c không áp ng i u ki n ư c hư ng ưu ãi. Trư ng h p t ch i c p Gi y ch ng nh n Ư T, cơ quan ti p nh n h sơ ph i thông báo lý do b ng văn b n cho nhà u tư bi t. Các cơ quan qu n lý nhà nư c khi ư c h i ý ki n v ưu ãi u tư có trách nhi m tr l i b ng văn b n trong th i h n không quá 7 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c văn b n h i ý ki n; quá th i h n này mà không có văn b n tr l i thì coi như ng ý. V. I U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c k t ngày ban hành, thay th Thông tư s 02/1998/TT- BKH ngày 16/3/1998 c a B K ho ch và u tư hư ng d n trình t , th t c c p gi y ch ng nh n ưu ãi u tư theo Ngh nh s 07/1998/N -CP ngày 15 tháng 01 năm 1998 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c và Văn b n s 955 BKH/DN ngày 10/02/1999 c a B K ho ch và u tư hư ng d n t m th i trong khi chuy n ti p sang áp d ng Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03/1998/QH10. 2. nh kỳ 6 tháng m t l n (vào ngày 10/6 và 10/12, b ph n có ch c năng th lý h sơ Ư T c a UBND c p huy n báo cáo tình hình c p Ư T, tình hình th c hi n tr giúp và ưu ãi u tư trên a bàn, ki n ngh nh ng v n phát sinh c n x lý g i v S K ho ch và u tư t ng h p báo cáo UBND t nh và B K ho ch và u tư. nh kỳ 6 tháng m t l n (vào ngày 20/6 và 20/12), S K ho ch và u tư t ng h p tình hình c p Ư T, tình hình th c hi n tr giúp và ưu ãi u tư trên a bàn, ki n ngh nh ng v n phát sinh c n x lý, g i v B K ho ch và u tư t ng h p báo cáo Chính ph . Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các cơ quan, các cơ s s n xu t kinh doanh k p th i ph n ánh B K ho ch và u tư nghiên c u, s a i, b sung nh ng n i dung ã hư ng d n cho phù h p. Tr n Xuân Giá ( ã ký) M UM Ư T ....(1)..... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S :......... ..... (2) ...., ngày.... tháng... năm... ƠN ĂNG KÝ ƯU ÃI U TƯ
 7. Kính g i: ............................ (3) ....................................................... Tên cơ s s n xu t kinh doanh: ......................(1) ............................ - Tr s chính: .................................................................................. - i n tho i: ..................................... Fax......................................... - Gi y ch ng nh n KKD/Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng/Gi y phép kinh doanh s ... do... (4)... c p ngày.... tháng... năm.... Th c hi n/d nh th c hi n d án u tư................... (5)................ - T ng s v n u tư c a d án:.................................................... tri u ng - Lĩnh v c u tư:.............................................................................. - a i m th c hi n d án: .............................................................. - D án s d ng s lao ng bình quân trong năm:..... (6).... ngư i -D nh kh i công ngày... tháng... năm...; hoàn thành và ưa vào ho t ng ngày... tháng.... năm.... ngh ....................... (3)...............c p ch ng nh n ưu ãi u tư v i các ưu ãi như sau: ......... (7) ........ Danh m c thi t b , máy móc, phương ti n v n t i ngh mi n thu nh p khNu: .... (8) ............ .... (1) .... ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng thông tin ăng ký trên ây, cam k t s báo cáo k p th i n u không th c hi n úng và y các i u ki n ư c hư ng khuy n khích và ưu ãi u tư. Ngư i i di n CSSXKD (9) Ghi chú: (1) Ghi tên cơ s s n xu t kinh doanh (2) Ghi a danh. (3) Ghi tên cơ quan c p Ư T (UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c B K ho ch và u tư). (4) Ghi tên cơ quan c p Gi y ch ng nh n KKD ho c Gi y ch ng nh n dăng ký ho t ng ho c Gi y phép kinh doanh.
 8. (5) Ghi tên d án u tư ho c phương án u tư ho c phương án kinh doanh. i v i d án mà quy ch qu n lý u tư và xây d ng (Ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph ) quy nh ph i ư c cơ quan có thNm quy n quy t nh u tư thì ghi kèm theo s Quy t nh u tư. (6) Ghi s lao ng bình quân năm mà d án thu hút ư c khi hoàn thành và ưa vào ho t ng (không ghi s lao ng c a cơ s s n xu t kinh doanh). (7) Các ki n ngh c th v m c b o m, tr giúp và ưu ãi u tư cho d án xin ưu ãi c a cơ s s n xu t kinh doanh. (8) N u danh m c dài thì có th ghi thành m t danh m c riêng kèm theo ơn (M u DM MMTB). Ch ghi nh ng thi t b , máy móc, phương tiên v n t i chuyên dùng, phương ti n v n chuyên dùng ưa ón công nhân mà trong nư c chưa s n xu t ư c ho c s n xu t chưa áp ng ư c yêu c u c n nh p khNu th c hi n d án, c n ghi rõ tên hàng hoá, ký mã hi u, s lư ng (như m u DM MMTB). (9) H tên, ch c danh c a i di n có thNm quy n c a CSSXKD và ký tên, óng d u (n u có). M U DM MMTB DANH M C THI T BN, MÁY MÓC, PHƯƠNG TI N V N T I NGHN MI N THU NH P KH U Tên d án u tư: Tên ch u tư: Tên t ch c nh p khNu theo u thác (n u có) STT Tên hàng hoá Quy cách, ký mã S lư ng Ghi chú hi u ....., Ngày.... tháng.... năm ..... Tên và ch ký c a ngư i i di n có thNm quy n c a ch u tư (n u ch u tư là t ch c c n ghi rõ tên t ch c, ch c danh ngư i i di n và óng d u)
 9. M UM Ư TBS ....(1)..... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S :......... ..... (2) ...., ngày.... tháng... năm... ƠN ĂNG KÝ B SUNG ƯU ÃI U TƯ Kính g i:....................................... (3)............................. Tên cơ s s n xu t kinh doanh:................. (1) ................................ - Tr s chính:.................................................................................. - i n tho i:.................................... Fax.......................................... - Gi y ch ng nh n KKD/Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng/Gi y phép kinh doanh s ... do... (4)... c p ngày.... tháng... năm.... - Th c hi n d án u tư......................................... (5) ....................... - Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư s ... do... (6).... c p ngày... tháng... năm... Lý do ngh b sung, i u ch nh ưu ãi: ............... (7)............... ngh .... (3)... c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư b sung v i các n i dung ưu ãi b sung, i u ch nh như sau: .............. (8)............... Danh m c thi t b , máy móc, phương ti n v n t i ngh mi n thu nh p khNu: ............... (9) ............. ...............(1)............... ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng thông tin ăng ký, cam k t s báo cáo k p th i n u không th c hi n ư c úng và y các i u ki n ư c hư ng ưu ãi u tư b sung. Ngư i i di n CSSXKD (10) Ghi chú: (1) Ghi tên cơ s s n xu t kinh doanh. (2) Ghi a danh.
 10. (3) Ghi tên cơ quan c p b sung Ư T (UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c B K ho ch và u tư). (4) Ghi tên cơ quan c p GCN KKD ho c Gi y ch ng nh n dăng ký ho t ng ho c Gi y phép kinh doanh. (5) Ghi tên d án u tư ho c phương án u tư ho c phương án kinh doanh. i v i d án mà Quy ch qu n lý u tư và xây d ng (Ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph ) quy nh ph i ư c cơ quan có thNm quy n quy t nh u tư thì ghi kèm theo s Quy t nh u tư. (6) Ghi tên cơ quan ã c p GCNƯ T cho d án. (7) Ghi nh ng i u ki n theo qui d nh t i Ngh nh s 51/1999/N -CP mà d án áp ng nhưng chưa ư c c p ưu ãi, ho c nh ng i u ki n ã ăng ký nhưng không th c hi n ư c, do ó ph i i u ch nh ưu ãi. (8) Ghi các ki n ngh v m c ưu ãi, th i h n ưu ãi i u ch nh theo nh ng i u ki n th c t th c hi n ư c và nh ng quy nh c a Ngh nh s 51/1999/N -CP. (9) N u danh m c dài thì có th ghi thành m t danh m c riêng kèm theo ơn (M u DM MMTB). Ch ghi nh ng thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng, phương tiên v n chuy n dùng ưa ón công nhân mà trong nư c chưa s n xu t ư c ho c s n xu t chưa áp ng ư c yêu c u c n nh p khNu th c hi n d án, c n ghi rõ tên hàng hoá, ký mã hi u, s lư ng (như m u DM MMTB). (10) Ghi h tên, ch c danh c a i di n có thNm quy n c a CSSXKD và ký tên, óng d u (n u có). M U BC THDA1 ....(1)..... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S :......... ..... (2) ...., ngày.... tháng... năm... BÁO CÁO K T QU TH C HI N D ÁN (dùng cho trư ng h p ăng ký b sung Ư T) Tên cơ s s n xu t kinh doanh:............. (1)...................................... - Tên d án:............(3)................................ - Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư s ... do... (4)... c p ngày... tháng... năm... - Lĩnh v c u tư:............................................................................... - a i m th c hi n d án:................................................................
 11. 1. N i dung cơ b n c a d án u tư: - T ng s v n u tư:......................................................... tri u ng - Công ngh , k thu t:.................. (5)................................................. - Phương án s d ng t: ............... (6)............................................... - S d ng lao ng: ................................................................... ngư i - D ki n th i gian th c hi n: 2. K t qu th c hi n d án: (7) - Kh i công ngày... tháng... năm...; công trình i vào ho t ng t ngày.... tháng .... năm.... -H p ng thuê t s ... ngày... ( i v i t thuê th c hi n d án) Quy t nh giao t s ... ngày... c a... (n u ư c giao t) - T ng s v n u tư ã th c hi n:...................................... tri u ng - S d ng lao ng qua các năm:................. (8).................. (ngư i) - T ng doanh thu qua các năm:........................................... tri u ng - L i nhu n qua các năm: ................................................... tri u ng - Doanh thu xu t khNu ròng qua các năm:.......... (9) ........................ -B t u có thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p t tháng... năm... 3. Nh ng n i dung c a d án còn ti p t c th c hi n: (10) -V n u tư:........................................................................ tri u ng - Các h ng m c chính còn chưa th c hi n: - D ki n ti n th c hi n: ......................... 4. Nh ng n i dung ưu ãi ã ư c hư ng: - ................................ - ............................... - ................................
 12. - ................................ .... (1) .... ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính trung th c c a nh ng thông tin trong báo cáo. Ngư i i di n CSSXKD (11) Ghi chú: Ngư i i di n ký tên dư i báo cáo ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính trung th c c a nh ng thông tin trong báo cáo, không c n xin xác nh n c a b t kỳ cơ quan nào. (1) Ghi tên cơ s s n xu t kinh doanh. (2) Ghi a danh. (3) Ghi tên d án u tư, phương án u tư ho c phương án kinh doanh. i v i d án mà Quy ch qu n lý u tư và xây d ng (Ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph ) quy nh ph i ư c cơ quan có thNm quy n quy t nh u tư thì ghi kèm theo s quy t nh u tư. (4) Ghi tên cơ quan ã c p GCNƯ T cho d án. (5) Thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng, phương ti n v n chuy n dùng ưa ón công nhân th c hi n d án ph i nh p khNu hay mua trong nư c. (6) S d ng m t b ng hi n có hay ư c giao/thuê t m i. (7) Trư ng h p công trình chưa kh i công thì không ghi các i m chi ti t mà ghi "chưa kh i công", n u ch m ti n so v i phê duy t thì ghi rõ lý do. (8) Ghi s lao ng thu hút b i d án qua các năm ã th c hi n (9) B ng doanh thu t xu t khNu tr chi phí ngo i t nh p khNu nguyên, v t li u, thuê chuyên gia (n u có). (10) Ph n này dùng cho trư ng h p vào th i i m ăng ký b sung Ư T v n còn m t ph n chưa u tư. (11) Ghi h tên, ch c danh c a i di n có thNm quy n c a CSSXKD và ký tên, óng d u (n u có). M U BC THDA2 ....(1)..... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S :......... ..... (2) ...., ngày.... tháng... năm...
 13. BÁO CÁO K T QU TH C HI N D ÁN (dùng cho trư ng h p d án ang th c hi n nay ăng ký Ư T) Tên cơ s s n xu t kinh doanh:............. (1)...................................... - Tên d án:........................................... (3)...................................... - Lĩnh v c u tư:............................................................................. - a i m th c hi n d án:.............................................................. 1. N i dung cơ b n c a d án u tư: - T ng s v n u tư:....................................................... tri u ng - Công ngh , k thu t:............................ (4)..................................... - Phương án s d ng t:........................ (5)..................................... - S d ng lao ng: ................................................................. ngư i - D ki n th i gian th c hi n: 2. K t qu th c hi n d án: - Kh i công ngày... tháng... năm...; công trình i vào ho t ng t ngày.... tháng .... năm .... -H p ng thuê t s ... ngày... ( i v i t thuê th c hi n d án) Quy t nh giao t s ... ngày... c a... (n u ư c giao t) - T ng s v n u tư ã th c hi n: ............................... tri u ng - S d ng lao ng qua các năm: .......... (6).................. (ngư i) - T ng doanh thu qua các năm: ..................................... tri u ng - L i nhu n qua các năm: .............................................. tri u ng - Doanh thu xu t khNu ròng qua các năm: .......... (7) ..................... -B t u có thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p t tháng.... năm... 3. Nh ng n i dung c a d án còn ti p t c th c hi n: (8) -V n u tư:.............................................................. tri u ng - Các h ng m c chính còn chưa th c hi n:
 14. - D ki n ti n th c hi n: ........................................... .... (1) .... ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính trung th c c a nh ng thông tin trong báo cáo. Ngư i i di n CSSXKD (9) Ghi chú: Ngư i i di n ký tên dư i báo cáo ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính trung th c c a nh ng thông tin trong báo cáo, không c n xin xác nh n c a b t kỳ cơ quan nào. (1) Ghi tên cơ s s n xu t kinh doanh. (2) Ghi a danh. (3) Ghi tên d án u tư, phương án u tư ho c phương án kinh doanh. i v i d án mà Quy ch qu n lý u tư và xây d ng (Ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph ) quy nh ph i ư c cơ quan có thNm quy n quy t nh u tư thì ghi kèm theo s quy t nh u tư. (4) Thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng, phương ti n v n chuy n dùng ưa ón công nhân th c hi n d án ph i nh p khNu hay mua trong nư c. (5) S d ng m t b ng hi n có hay ư c giao/thuê t m i. (6) Ghi s lao ng thu hút b i d án qua các năm ã th c hi n (7) B ng doanh thu t xu t khNu tr chi phí ngo i t nh p khNu nguyên, v t li u, thuê chuyên gia (n u có). (8) Phân này dùng cho trư ng h p k t qu d án ưa vào ho t ng t ng ph n, vào th i i m ăng ký Ư T v n còn m t ph n chưa u tư. (9) Ghi h tên, ch c danh c a i di n có thNm quy n c a CSSXKD và ký tên, óng d u (n u có). M U: GCNƯ T- F U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH/THÀNH PH c l p - T do - H nh phúc S :..../.... .... ngày.... tháng... năm... GI Y CH NG NH N ƯU ÃI U TƯ
 15. - Căn c Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998; - Căn c Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph Qui nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03/1998/QH10; - Theo ngh c a ..... (1).... t i T trình s .... ngày .... V/v...... CH TNCH U BAN NHÂN DÂN T NH/THÀNH PH C P GI Y CH NG NH N ƯU ÃI U TƯ CHO ................................ (2) ............................................ - Tr s chính ...... - Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s ... do.... c p ngày.... tháng.... năm .. 1. Th c hi n d án u tư............... (3)................... - D án kh i công ngày... tháng..... năm..., hoàn thành và ưa vào ho t ng ngày... tháng.... năm.... - T ng s v n u tư c a d án:.... tri u ng. - Lĩnh v c u tư:.......................................................................... - a i m th c hi n d án:........................................................... - D án s d ng s lao ng bình quân trong năm: .... ngư i. 2. Các ưu ãi ư c hư ng i v i d án nói t i i m 1 trên ây: - .................................................................................................... - .................................................................................................... - .................................................................................................... - ..................................................................................................... - ..................................................................................................... 3. ............. (2)..... ch ư c hư ng các ưu ãi t i i m 2 n u th c hi n úng và các i u ki n: - ............................ (4) ..................................................................... - ........................................................................................................
 16. -......................................................................................................... CH TNCH U BAN NHÂN DÂN T NH/THÀNH PH .... (Ký tên và óng d u) Ghi chú: (1) S K ho ch và u tư ho c Ch t ch UBND c p huy n. (2) Ghi tên cơ s s n xu t kinh doanh có d án ư c hư ng ưu ãi u tư. (3) Ghi tên d án u tư ho c phương án kinh doanh. i v i d án mà Quy ch qu n lý u tư và xây d ng (Ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph ) quy nh ph i ư c cơ quan có thNm quy n quy t nh u tư thì ghi kèm theo s Quy t nh u tư. (4) Ghi các i u ki n ph i t ư c (v ngành ngh , a i m u tư, s lao ng s d ng, t tr ng xu t khNu,v.v...) mà thi u m t trong nh ng i u ki n ó nhà u tư không ư c hư ng y các ưu ãi nói t i i m 2. Ví d , i v i d án ư c ưu ãi v i m c ưu ãi òi h i ph i tho mãn c hai i u ki n quy nh t i i u 15, Ngh nh s 51/1999/N -CP: - Th c hi n d án u tư vào lĩnh v c, a bàn nói t i i m 1; - D án s d ng s lao ng bình quân trong năm ít nh t là..... ngư i. Ho c: - S n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v cho xu t khNu t giá tr trên 30% giá tr hàng hoá, d ch v , s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p trong năm tài chính. - D án s d ng s lao ng bình quân trong năm ít nh t là... ngư i. M U DM HHNKMT- P UBND t nh/thành ph ..... PH L C: DANH M C THI T BN, MÁY MÓC, PHƯƠNG TI N V N T I Ư C MI N THU NH P KH U theo Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư s ..... ngày....tháng... năm..... Tên d án u tư: Tên ch u tư: Tên t ch c nh p khNu theo u thác (n u có):
 17. ư c mi n thu nh p khNu i v i nh ng máy móc, thi t b , phương ti n v n t i sau ây: STT Tên hàng hoá Quy cách ký mã hi u S lư ng Ghi chú CH TNCH UBND T NH/THÀNH PH .......... (Ký và óng d u) M U: GCNƯ TBS- F U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH/THÀNH PH c l p - T do - H nh phúc S :..../.... ..., ngày... tháng... năm... GI Y CH NG NH N ƯU ÃI U TƯ B SUNG - Căn c Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998; - Căn c Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph Qui nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03/1998/QH10; - Theo ngh c a..... (1)....... t i T trình s ...... ngày.....V/v...... CH TNCH U BAN NHÂN DÂN T NH/THÀNH PH ....C P GI Y CH NG NH N ƯU ÃI U TƯ B SUNG CHO .................................. (2) ............................................. - Tr s chính...................................................... 1. Th c hi n d án u tư................ (3)..............
 18. - D án kh i công ngày.... tháng.... năm..., hoàn thành và ưa vào ho t ng ngày.... tháng.... năm..... - T ng s v n u tư c a d án:............. tri u ng. - Lĩnh v c u tư:.................................................. - a i m th c hi n d án:................................... - D án s d ng s lao ng bình quân trong năm:.... ngư i: - ã ư c... (4)... c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư s ... ngày... tháng... năm...; 2. Các ưu ãi còn ti p t c ư c hư ng: - ...............................(5) .............................................................. - .................................................................................................. - ................................................................................................... 3. Các ưu ãi i u ch nh; - ........................................ (6) ................................................... - .................................................................................................. - .................................................................................................. 4............................. (2) .......... ch ư c hư ng các ưu ãi nói t i i m 2 và i m 3 n u th c hi n úng và các i u ki n: - ............................... (7) ............................................................. - ................................................................................................... - ................................................................................................... CH TNCH U BAN NHÂN DÂN T NH/THÀNH PH ... (ký tên và óng d u) Ghi chú: (1) S K ho ch và u tư ho c Ch t ch UBND c p huy n (2) Ghi tên cơ s s n xu t kinh doanh có d án ư c hư ng ưu ãi u tư b sung. (3) Ghi tên d án u tư/phương án u tư/phương án kinh doanh ã ư c c p GCNƯ T. i v i d án mà Quy ch qu n lý u tư và xây d ng (Ban hành kèm
 19. theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph ) quy nh ph i ư c cơ quan có thNm quy n quy t nh u tư thì ghi kèm theo s , ngày, cơ quan quy t nh u tư. (4) Ghi tên cơ quan ã c p GCNƯ T cho d án. (5) Ghi nh ng n i dung ưu ãi ã ghi trong Gi y ch ng nh n Ư T ã c p mà nhà u tư ti p t c ư c hư ng. (6) Ghi nh ng n i dung ưu ãi b sung ho c i u ch nh so v i Gi y ch ng nh n Ư T ã c p. (7) Ghi tương t như i m 3 c a Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư. M u: GCNƯ T-TW B K HO CH VÀ U C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TƯ c l p - T do - H nh phúc S :......../....... ..., ngày..... tháng..... năm...... GI Y CH NG NH N ƯU ÃI U TƯ - Căn c Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998; - Căn c Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph Qui nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03/1998/QH10; - Xét H sơ ăng ký ưu ãi u tư c a.......... (1) .................. B TRƯ NG B K HO CH VÀ U TƯ C P GI Y CH NG NH N ƯU ÃI U TƯ CHO .................................. (1) ....................................... - Tr s chính...................................................... - Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s ... do..... c p ngày... tháng..... năm..... ; 1. Th c hi n d án u tư..... (2)...... theo quy t nh u tư s .... ngày...... tháng..... năm..... c a..... - D án kh i công ngày.... tháng.... năm......; hoàn thành và ưa vào ho t ng ngày.... tháng..... năm.... - T ng s v n u tư c a d án:........................... tri u ng.
 20. - Lĩnh v c u tư:................................................................... - a i m th c hi n d án:.................................................... - D án s d ng s lao ng bình quân trong năm: .... ngư i. 2. Các ưu ãi ư c hư ng i v i d án nói t i i m 1 trên ây: - .............................................................................................. - .............................................................................................. - .............................................................................................. - .............................................................................................. 3............................. (1) .......... ch ư c hư ng các ưu ãi nói t i i m 2 n u th c hi n úng và các i u ki n: - ............................... (3) ............................................................... - ..................................................................................................... - ..................................................................................................... B TRƯ NG B K HO CH VÀ U TƯ (Ký tên và óng d u) Ghi chú: (1) Ghi tên doanh nghi p. (2) Ghi tên d án u tư. (3) Ghi các i u ki n ph i t ư c (v ngành ngh , a i m u tư, s lao ng s d ng, t tr ng xu t khNu, v.v...) mà thi u m t trong nh ng i u ki n ó nhà u tư không ư c hư ng y các ưu ãi nói t i i m 2. Ví d , i v i d án ư c ưu ãi v i m c ưu ãi òi h i ph i tho mãn c hai i u ki n quy nh t i i m 15, Ngh nh s 51/1999/N -CP: - Th c hi n d án u tư vào lĩnh v c, a bàn nói t i i m 1: - D án s d ng s lao ng bình quân trong năm ít nh t là... ngư i Ho c: - S n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v cho xu t khNu t giá tr trên 30% giá tr hàng hoá, d ch v , s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p trong năm tài chính. - D án s d ng s lao ng bình quân trong năm ít nh t là.... ngư i.
Đồng bộ tài khoản