Thông tư số 02/1999/TT-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
5
download

Thông tư số 02/1999/TT-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 02/1999/TT-BTM về việc hướng dẫn việc tái xuất khẩu gỗ tròn có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp từ Campuchia do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 02/1999/TT-BTM

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/1999/TT-BTM Hà N i, ngày 12 tháng 1 năm 1999 THÔNG TƯ C A B THƯƠNG M I S 02/1999/TT-BTM NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 1999 HƯ NG D N VI C TÁI XU T KH U G TRÒN CÓ NGU N G C NH P KH U H P PHÁP T CAMPUCHIA Căn c văn b n s 02/CP-KTTH ngày 13/1/1998 c a Chính ph v vi c nh p kh u g Campuchia và văn b n s 1455/CP-KTTH ngày 10/12/1998 c a Chính ph v vi c tái xu t g có ngu n g c nh p kh u h p pháp t Campuchia; B Thương m i hư ng d n vi c tái xu t kh u g tròn có ngu n g c nh p kh u h p pháp t Campuchia như sau: I. QUY Đ NH CHUNG: 1. Các doanh nghi p có Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh v i ngành hàng phù h p, đã đăng ký mã s doanh nghi p xu t nh p kh u, n u có g tròn nh p kh u h p pháp t Campuchia đ u đư c quy n làm đơn xin tái xu t kh u theo các quy đ nh c a Thông tư này. 2. G tròn nói t i Thông tư này là t t c các lo i g tròn r ng t nhiên và r ng tr ng có ngu n g c nh p kh u h p pháp t Campuchia. II. H SƠ XIN TÁI XU T KH U : 1. Trư ng h p doanh nghi p tái xu t đ ng th i là doanh nghi p đã nh p kh u g tròn: Công văn đ ngh c a doanh nghi p, nêu rõ s lư ng và ch ng lo i g xin tái xu t, đ a đi m t p k t g hi n t i và c a kh u d ki n tái xu t. B n sao T khai h i quan hàng nh p kh u đã thanh kho n (kèm theo b n chính đ B Thương m i đ i chi u và tr lùi. B n chính này s đư c tr l i cho doanh nghi p). B n sao Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh và Gi y ch ng nh n đăng ký mã s doanh nghi p xu t nh p kh u. Văn b n c a Chi c c ki m lâm nơi doanh nghi p t p k t g xác nh n s lư ng và ch ng lo i g có ngu n g c nh p kh u h p pháp t Campuchia (có d u búa c a Campuchia). H p đ ng tái xu t.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Trư ng h p doanh nghi p tái xu t không ph i là doanh nghi p đã nh p kh u g tròn: Ngoài các h sơ đã nêu t i đi m 1 trên đây doanh nghi p c n xu t trình thêm b n chính h p đ ng mua bán ký v i doanh nghi p nh p kh u. III. ĐI U KHO N THI HÀNH : Vi c xu t kh u g x và s n ph m g làm t g có ngu n g c nh p kh u h p pháp t Campuchia đư c th c hi n theo Quy t đ nh s 65/1998/QĐ-TTg ngày 24/3/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c xu t kh u s n ph m g , lâm s n và nh p kh u nguyên li u g , lâm s n và Quy t đ nh s 136/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a đ i m t s quy đ nh v th t c xu t kh u s n ph m g , lâm s n. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Nguy n Xuân Quang (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản