Thông tư số 02/1999/TT-BVGCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
75
lượt xem
7
download

Thông tư số 02/1999/TT-BVGCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 02/1999/TT-BVGCP về tỷ lệ hao hụt trong vận chuyển để tính trợ cước do Ban vật giá Chính phủ ban hành , để hướng dẫn sửa đổi, bổ sung phần chân hàng và tỷ lệ hao hụt trong vận chuyển để tính trợ cước tại Thông tư số 06/1998/TT-BVGCP ngày 22/8/1998 của Ban Vật giá Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 02/1999/TT-BVGCP

  1. BAN V T GIÁ CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/1999/TT-BVGCP Hà N i, ngày 08 tháng 4 năm 1999 THÔNG TƯ C A BAN V T GIÁ CHÍNH PH S 02/1999/TT-BVGCP NGÀY 08 THÁNG 4 NĂM 1999 HƯ NG D N B SUNG, S A I PH N CHÂN HÀNG VÀ T L HAO H T TRONG V N CHUY N TÍNH TR CƯ C T I THÔNG TƯ S 06/1998/TT/BVGCP NGÀY 22/8/1998 C A BAN V T GIÁ CHÍNH PH HƯ NG D N NGUYÊN T C XÁC NNH ƠN GIÁ TR GIÁ, TR CƯ C V N CHUY N VÀ XÁC NNH M C GIÁ BÁN L M T HÀNG Ư C TR GIÁ, TR CƯ C T I CÁC T NH MI N NÚI, H I O VÀ VÙNG NG BÀO DÂN T C Căn c Ngh nh s 01/CP ngày 05/01/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a Ban V t giá Chính ph ; Căn c Quy t nh s 137/H BT ngày 27/4/1992 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) v qu n lý giá; Căn c Ngh nh s 20/1998/N -CP ngày 31/3/1998 c a Chính ph v phát tri n thương m i mi n núi, h i o và vùng ng bào dân t c. Ban V t giá Chính ph b sung, s a i chân hàng tính tr cư c v n chuy n phânNPK s n xu t trong nư c và t l hao h t trong v n chuy n d u ho như sau: 1/ Thay th m c 9-5 ph l c I kèm theo Thông tư 06/1998/TT-BVGCP c a Ban v t giá Chính ph , thành m c 9-5 m i: Các t nh ư c tính tr cư c v n chuy n phân NPK t nơi s n xu t g n nh t (bao g m các doanh nghi p trong nư c và các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài s n xu t) có hàm lư ng ch t dinh dư ng l n hơn ho c b ng 18% (³ 18%), ã ăng ký ch t lư ng v i trung tâm o lư ng ch t lư ng nhà nư c. 2/ Thay th m c 6 trong ph l c s II kèm theo Thông tư 06/1998/TT-BVGCP c a Ban v t giá Chính ph , thành m c 6 m i: M t hàng T l hao h t D u ho th p sáng -V n chuy n b ng ô tô si téc: 0,045 i v i ư ng lo i 1 và lo i 2 0,09 i v i ư ng lo i 3 tr lên
  2. -V n chuy n b ng phuy: 0,06 i v i ư ng lo i 1 và lo i 2 0,12 i v i ư ng lo i 3 tr lên ơn v tính: trong nh m c hao h t v n chuy n là ph n trăm (%) kh i lư ng v n chuy n trên chi u dài 100 km, n u khác 100 km thì nhân nh m c ó v i chi u dài v n chuy n th c t chia cho 100. Ví d : v n chuy n d u ho b ng ô tô si téc t trung tâm t nh A xu ng c m xã B quãng ư ng dài 40 km: g m ư ng lo i 1 và lo i 2 là 20 km, ư ng lo i 3 và lo i 4 là 15 km, v n chuy n b ng phuy ư ng lo i 5 tr lên là 5 km. Cách tính t ng chi phí hao h t trong v n chuy n quãng ư ng 40 km như sau: G[(20km x 0,045%)+(15km x 0,09%)+(5km x 0,12%)] T= 100 km T: T ng chi phí hao h t. G: Giá giao d u ho t i trung tâm t nh. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n có khó khăn vư ng m c gì, ngh các ơn v , cơ quan ph n nh v Ban V t giá Chính ph k p th i gi i quy t. Nguy n Ng c Tu n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản