Thông tư số 02/1999/TT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
4
download

Thông tư số 02/1999/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 02/1999/TT-BYT về việc tổ chức bán thuốc chữa bệnh có trợ cước vận chuyển ở địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 02/1999/TT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/1999/TT-BYT Hà N i, ngày 12 tháng 3 năm 1999 THÔNG TƯ C A B Y T S 02/1999/TT-BYT NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 1999 HƯ NG D N VI C T CH C BÁN THU C CH A B NH CÓ TR CƯ C V N CHUY N NA BÀN MI N NÚI, H I O, VÙNG NG BÀO DÂN T C Th c hi n i u 12 m c 1 chương III c a Ngh nh s 20/1998/N -CP ngày 31/3/1998 c a Chính ph v phát tri n thương m i mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c; B Y t hư ng d n vi c t ch c bán thu c ch a b nh có tr cư c v n chuy n a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c như sau: 1. a bàn áp d ng, các i tư ng ư c tham gia bán thu c ch a b nh có tr cư c v n chuy n a. a bàn áp d ng: theo quy nh t i i m 1 m c I c a Thông tư liên t ch s 11/1998/TTLT-BTM-UBDTMN-BTC-BKH T ngày 31/7/1998 c a Liên B Thương m i - U ban Dân t c và Mi n núi- Tài chính - K ho ch và u tư hư ng d n th c hi n Ngh nh s 20/1998/N -CP. b. Các i tư ng ư c tham gia bán thu c ch c b nh có tr cư c v n chuy n: - Doanh nghi p nhà nư c s n xu t và kinh doanh các lo i thu c ch a b nh; công ty trách nhi m h u h n; công ty c ph n s n xu t kinh doanh thu c; doanh nghi p tư nhân kinh doanh thu c ch a b nh; nhà thu c tư nhân, quy nh t i i m 2.3 m c I c a Thông tư liên t ch B Thương m i - U ban dân t c và mi n núi - B Tài chính - B K ho ch và u tư s 11/1998/TTLT/BTM- UBDTMN- BTC- BKH T. - Các i tư ng nêu trên s ư c tr c p v n chuy n theo quy nh hi n hành khi có ăng ký kinh doanh, ho t ng kinh doanh úng ngành ngh trên a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c. 2. Danh m c thu c ch a b nh có tr cư c v n chuy n Danh m c thu c ch a b nh có tr cư c v n chuy n ư c t ch c bán là các lo i thu c thi t y u ph c v ch a b nh do B Y t ban hành. Trên cơ s danh m c thu c thi t y u c a B Y t ban hành, s Y t các t nh tr c thu c Trung ương l a ch n thu c phù h p v i mô hình b nh t t và phương án kinh phí ư c tr cư c v n chuy n hàng năm i v i các lo i thu c ch a b nh c a t ng a phương l p k ho ch v cung ng, bán l các lo i thu c ch a b nh ư c tr cư c v n chuy n.
  2. Các lo i thu c c p không thu ti n, mu i i- t không thu c n i dung quy nh t i Thông tư này. 3. T ch c bán thu c ch a b nh có tr cư c v n chuy n a. Xây d ng m ng lư i cung ng, v n chuy n, bán buôn, bán l : Các doanh nghi p nhà nư c kinh doanh dư c gi vai trò ch o trong vi c s n xu t, cung ng, d tr , v n chuy n, bán buôn các lo i thu c ch a b nh theo chính sách tr cư c c a Nhà nư c, ng th i s d ng các hi u thu c t i các trung tâm c m xã làm i lý bán buôn, bán l ưa thu c v các xã vùng sâu, vùng xa, h o lánh, biên gi i h i o. T i các a phương này các tr m y t xã ph i có qu y i lý và ngư i bán thu c t i thi u ph i là dư c ta. Khuy n khích m i lý bán thu c vùng sâu, vùng xa; Cán b y t thôn, b n c a vùng sâu vùng xa ư c nh n m t s thu c thông thư ng như ng bán cho nhân dân theo giá quy nh. Giám c S y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào nhu c u th c t c a t ng a phương quy nh nh ng m t hàng thu c thông thư ng mà cán b y t thôn, b n ư c bán và ch u trách nhi m ki m tra vi c th c hi n. b. Giá bán l các m t hàng thu c ch a b nh ư c tr cư c giá v n chuy n th c hi n theo nguyên t c quy nh t i i m 1, 2 m c III Thông tư s 06/1998/TT/BVGCP ngày 22/8/1998 c a Ban V t giá Chính ph hư ng d n nguyên t c xác nh ơn giá tr giá, tr cư c v n chuy n và xác nh m c giá bán l các m t hàng chính sách ư c tr giá, tr cư c t i các t nh mi n núi, h i o và vùng ng bào dân t c. Các i m bán l thu c ch a b nh ư c tr cư c v n chuy n ph i th c hi n niêm y t giá bán l công khai m i ngư i bi t, giám sát ki m tra vi c th c hi n giá. c. nh m c thu c ch a b nh tính tr cư c v n chuy n th c hi n theo quy nh t i i m 4.4 m c III Thông tư liên t ch s 11/1998/TTLT/BTM-UBDTMN-BTC- BKH T ngày 31/7/1998 c a Liên t ch B Thương m i - U ban dân t c và mi n núi- B Tài chính - B K hoach và u tư là 10.000 ng/ ngư i/ năm. d. Ngu n kinh phí tr cư c v n chuy n thu c ch a b nh do B Tài chính c p cho U ban nhân dân t nh và thành ph theo hình th c "kinh phí u quy n" như quy nh t i ph n b i m 5.2 m c III Thông tư liên t ch s 11/1998/TTLT/BTM-UBDTMN-BTC- BKH T. . C ly cư c v n chuy n các m t hàng thu c ch a b nh ư c tr cư c th c hi n theo quy nh t i ph l c I kèm theo Thông tư s 06/1998/TT/BVGCP ngày 22/8/1998 c a Ban V t giá Chính ph hư ng d n nguyên t c xác nh ơn giá, tr giá, tr cư c v n chuy n và xác nh giá bán l các m t hàng chính sách ư c tr giá, tr cư c t i các t nh mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c. e. Hàng năm, B Y t (C c qu n lý Dư c Vi t Nam, V Tài chính - K toán, Thanh tra Y t ) s t ch c oàn liên ngành ki m tra vi c th c hi n cung ng, qu n lý các lo i thu c ch a b nh ư c tr cư c v n chuy n m b o cho nhân dân sinh s ng trên a bàn th c s ư c hư ng nh ng k t qu c a chính sách ưu ãi c a ng và Nhà nư c; ki n ngh v i Chính ph và các B ngành có liên quan bi n pháp gi i quy t nh ng v n phát sinh.
  3. 4. i u kho n thi hành: Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ban hành. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn vư ng m c, các a phương, ơn v ph n nh k p th i v B Y t (C c qu n lý Dư c Vi t Nam, V Tài chính - k toán) nghiên c u s a i b sung cho phù h p. Ph m M nh Hùng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản