Thông tư số 02/2000/TT-NHNN7

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
73
lượt xem
1
download

Thông tư số 02/2000/TT-NHNN7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 02/2000/TT-NHNN7 về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước do Ngân hàng Nhà nước ban hành, để hướng dẫn thi hành Quyết định 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 02/2000/TT-NHNN7

  1. 02/2000/TT-NHNN7,Thông tư 02,Ngân hàng Nhà nư c,Ngư i Vi t Nam nư c ngoài,Khuy n khích chuy n ti n v nư c,Ti n t - Ngân hàng,Thong tu 02,Ngan hang Nha nuoc,Nguoi Viet Nam o nuoc ngoai,Khuyen khich chuyen tien ve nuoc,Tien te - Ngan hang Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th ,
  2. Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản