Thông tư số 02/2004/TT-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
74
lượt xem
8
download

Thông tư số 02/2004/TT-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 02/2004/TT-BCN về Danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ do Bộ Công nghiệp ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13/2003/NĐ-CP ngày 19/2/2003 của Chính phủ quy định "Danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 02/2004/TT-BCN

 1. B CÔNG C NG H Ò A XÃ H I CH NGH Ĩ A VI T NAM NGHI P c l p - T d o -H n h ph ú c Sô:02/2004/TT- Hà N i , n g à y3 1 t h á n g 1 2 n ă m2 0 0 4 BCN THÔNG TƯ C A B C ÔNG NG H I P S 0 2 / 2 0 0 4 / TT-BC N NG ÀY 3 1 T HÁNG 1 2 NĂM 2 0 0 4 HƯ NG D N TH C H I N NGH N NNH S 1 3 / 2 0 0 3 / N - C P NGÀY 1 9 / 0 2 / 2 0 0 3 C A C H ÍNH P H QUY NN H “D A NH M C HÀNG NG UY H I M , V N C HUY N H ÀNG NGU Y H I M B NG Ư NG B ” Căn c Ngh nh s 55/2003/N -CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công nghi p; Căn c Ngh nh s 13/2003/N -CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph quy nh Danh m c hàng nguy hi m, v n chuy n hàng nguy hi m b ng ư ng b ; B Công nghi p hư ng d n thi hành m t s n i dung c a Ngh nh s 13/2003/N - CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph quy nh Danh m c hàng nguy hi m, v n chuy n hàng nguy hi m b ng ư ng b như sau: I- QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh, i tư ng áp d ng Thông tư này hư ng d n th c hi n Ngh nh s 13/2003/N -CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph quy nh Danh m c hàng nguy hi m, v n chuy n hàng nguy hi m b ng ư ng b bao g m: b sung Danh m c hàng nguy hi m là v t li u n công nghi p; quy nh quy cách óng gói, tiêu chuNn bao bì ch a ng, thùng ch a; dán bi u trưng, báo hi u nguy hi m i v i hàng hóa là v t li u n công nghi p và hóa ch t công nghi p nguy hi m; i u ki n hi u bi t c a ngư i lao ng và i u ki n k thu t i v i phương ti n v n chuy n khi tham gia v n chuy n v t li u n công nghi p và hóa ch t công nghi p nguy hi m. Thông tư này áp d ng i v i t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài tham gia vào quá trình v n chuy n v t li u n công nghi p và hóa ch t công nghi p nguy hi m dùng cho s n xu t công nghi p b ng ư ng b trên lãnh th Vi t Nam. Thông tư này không áp d ng i v i các trư ng h p sau ây: a/ Các hóa ch t c bi t ph c v m c ích qu c phòng, an ninh do B Qu c phòng, B Công an qu n lý; b/ Các lo i nhiên li u, ch t t d ng l ng có ngu n g c d u m ; c/ Các s n phNm thu c b o v th c v t, hóa ch t di t côn trùng; d/ Các ch t phóng x . 2. Gi i thích t ng Trong Thông tư này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: a/ Hóa ch t công nghi p nguy hi m là các hóa ch t nguy hi m s d ng trong công nghi p ư c quy nh t i Ph l c 2 c a Thông tư này.
 2. b/ Bên g i hàng là t ch c, cá nhân có yêu c u v n chuy n v t li u n công nghi p và hóa ch t công nghi p nguy hi m. c/ ơn v v n chuy n là t ch c, cá nhân nh n th c hi n vi c v n chuy n v t li u n công nghi p và hóa ch t công nghi p nguy hi m. d/ Ngư i v n chuy n bao g m lái xe và ngư i áp t i tr c ti p th c hi n vi c v n chuy n v t li u n công nghi p và hóa ch t công nghi p nguy hi m. / Bi u trưng hàng nguy hi m là các bi u tư ng thích h p v i t ng lo i hàng nguy hi m g n trên bao bì, thùng ch a, trên phương ti n v n chuy n trong quá trình v n chuy n hàng nguy hi m. e/ Báo hi u hàng nguy hi m là d u hi u ư c in, ho c g n lên công-ten-nơ và phương ti n v n chuy n có ghi rõ mã s Liên h p qu c (mã s UN) c a hàng hóa nguy hi m. g/ óng gói v t li u n công nghi p và hóa ch t nguy hi m là các bi n pháp k thu t th c hi n ch a ng v t li u n công nghi p và hóa ch t nguy hi m b ng bao gói thích h p theo các tiêu chuNn k thu t mà bên g i hàng ho c v n chuy n ph i tuân th . h/ Tài li u an toàn hóa ch t là tài li u do nhà cung c p ho c nh p khNu thi t l p, ư c in b ng ti ng Vi t có y các thông tin sau: - Tên chính xác c a hóa ch t công nghi p nguy hi m, mã s UN và m c nguy hi m c a hóa ch t ư c nêu tương ng trong c t s 2, s 3 và s 4 b ng Danh m c hóa ch t công nghi p nguy hi m, Ph l c 2 c a Thông tư này; - Các tính ch t v t lý và hóa h c; - Các yêu c u v óng gói hóa ch t ư c v n chuy n; - Các bi n pháp c n thi t trong trư ng h p hóa ch t b rò r ; - Các yêu c u ph i th c hi n trong quá trình v n chuy n, hư ng d n x lý trong trư ng h p có tai n n, s c ; - Hư ng d n k thu t và c nh báo khi b o qu n, lưu gi ; - Các chú ý khi v n chuy n và tiêu h y; - Các khuy n cáo v an toàn i v i ngư i lao ng; - N u b n tài li u an toàn hóa ch t có nhi u hơn 01 trang, các trang ư c ánh s liên ti p t m t n h t. Trên m i trang luôn ph i có d u hi u báo cho ngư i c bi t ư c t ng s trang c a toàn b văn b n (ví d : trang 5/8-trang s 5 trong t ng s 8 trang). II- DANH M C V T LI U N C NG NGHI P , HÓA CH T C NG NGHI P NGUY HI M VÀ Y U C U V ÓNG GÓI, NHÃN MÁC, DÁN BI U TRƯNG HÀNG NGUY HI M 1. Danh m c v t li u n công nghi p và hóa ch t công nghi p nguy hi m a/ Danh m c v t li u n công nghi p ư c quy nh t i Ph l c 1 c a Thông tư này. b/ Danh m c hóa ch t công nghi p nguy hi m thu c lo i 2, 3, 4, 5, 6 kèm theo mã s UN và s hi u nguy hi m ư c quy nh t i Ph l c 2 c a Thông tư này. 2. óng gói v t li u n công nghi p và hóa ch t công nghi p nguy hi m a/ Vi c óng gói v t li u n công nghi p ph i tuân th các quy nh t i TCVN 4586: 1997.
 3. b/ Vi c óng gói hóa ch t công nghi p nguy hi m d ng r n, l ng ư c chia làm 3 m c quy nh t i c t 6, b ng Danh m c hóa ch t công nghi p nguy hi m, Ph l c 2 c a Thông tư này như sau: - M c r t nguy hi m bi u th b ng s I; - M c nguy hi m bi u th b ng s II; - M c nguy hi m th p bi u th b ng s III. c/ Ký hi u quy cách óng gói cho t ng ch ng lo i hóa ch t công nghi p nguy hi m ư c quy nh t i c t 7, B ng danh m c hóa ch t công nghi p nguy hi m, Ph l c 2 c a Thông tư này. d/ Các yêu c u v v t li u, i u ki n k thu t óng gói và chi ti t quy cách óng gói hóa ch t nguy hi m d ng r n, l ng, khí tương ng v i t ng ký hi u nêu t i c t 7, b ng Danh m c hóa ch t công nghi p nguy hi m, Ph l c 2 ư c quy nh t i Ph l c 3 c a Thông tư này. / Các ơn v s n xu t ho c v n chuy n v t li u n công nghi p, hóa ch t công nghi p nguy hi m ph i có trang thi t b b o m óng gói theo úng các quy nh t i TCVN 4586:97 i v i v t li u n công nghi p và quy nh t i Ph l c 3 c a Thông tư này i v i hóa ch t công nghi p nguy hi m, trư c khi ti n hành v n chuy n. e/ Bao bì, thùng ch a hóa ch t công nghi p nguy hi m ph i ư c ki m tra, ki m nh theo tiêu chuNn ki m nh do B Công nghi p quy nh. ơn v óng gói ph i tuân th các quy nh v s d ng, ki m tra và ki m nh các i tư ng bao gói theo úng tiêu chuNn k thu t i v i các bao gói ư c s d ng. g/ C c K thu t an toàn công nghi p ch u trách nhi m ph i h p v i các V ch c năng xây d ng các quy nh v th i h n, quy trình và tiêu chuNn ki m nh bao gói hóa ch t công nghi p nguy hi m. h/ Vi c ki m nh bao gói hóa ch t công nghi p nguy hi m do các ơn v có ch c năng ki m nh an toàn công nghi p, có năng l c v con ngư i và thi t b th c hi n. 3. Nhãn hàng hóa, bi u trưng nguy hi m và báo hi u nguy hi m a/ Vi c ghi nhãn v t li u n công nghi p, hóa ch t công nghi p nguy hi m ư c th c hi n theo các quy nh hi n hành v ghi nhãn s n phNm hàng hóa lưu thông trong nư c và hàng hóa xu t khNu, nh p khNu. b/ Phía ngoài m i ki n, thùng ch a v t li u n công nghi p, hóa ch t công nghi p nguy hi m ph i dán bi u trưng nguy hi m. Kích thư c, ký hi u, m u s c bi u trưng nguy hi m ư c quy nh t i Ph l c 4 c a Thông tư này. c/ Các phương ti n v n chuy n, công-ten-nơ có ch a v t li u n công nghi p, hóa ch t công nghi p nguy hi m ph i: - Có dán bi u trưng nguy hi m c a lo i, nhóm hàng ang v n chuy n. N u trên m t phương ti n v n chuy n, công-ten-nơ x p nhi u hơn m t lo i hóa ch t công nghi p nguy hi m thì phía ngoài phương ti n, công-ten-nơ cũng ph i dán bi u trưng nguy hi m và ghi s hi u nguy hi m c a các lo i hàng nguy hi m tương ng ang v n chuy n trên phương ti n ó; - Có dán báo hi u nguy hi m hình ch nh t màu vàng da cam, gi a có ghi mã s UN. Kích thư c báo hi u nguy hi m ư c quy nh t i Ph l c 4 c a Thông tư này.
 4. d/ V trí dán báo hi u nguy hi m bên dư i bi u trưng nguy hi m. / Các báo hi u nguy hi m và bi u trưng hóa ch t nguy hi m c n ph i: - ư c th b ng ti ng Vi t rõ nghĩa, rõ ràng, không m nh t, không m t ch ; - In tr c ti p trên bao bì ch a hàng hóa, n u in trên t m gi y ho c trên ch t li u khác thì chúng ph i ư c g n ch t vào bao bì ch a hàng hóa; - Khu v c in, dán ph i có màu s c tương ph n v i màu s c nhãn hi u, báo hi u nguy hi m và bi u trưng hóa ch t nguy hi m ư c quy nh t i Ph l c 4 c a Thông tư này, ng th i b trí tách bi t v i các d u hi u khác có kh năng làm gi m hi u qu nh n bi t c a nhãn báo hi u hóa ch t công nghi p nguy hi m. III- V N CHUY N V T LI U N C NG NGHI P VÀ HÓA CH T C NG NGHI P NGUY HI M 1. Gi y phép v n chuy n Các lo i v t li u n công nghi p, hóa ch t công nghi p nguy hi m ch ư c v n chuy n khi ã ư c óng gói úng kích c , kh i lư ng, nhãn mác và ch t li u bao bì ch a ng úng theo yêu c u i v i t ng lo i hàng và ư c cơ quan có thNm quy n c p gi y phép v n chuy n. V t li u n công nghi p ư c v n chuy n sau khi ư c cơ quan Công an phòng cháy ch a cháy c p gi y phép. ơn v v n chuy n hóa ch t công nghi p nguy hi m ph i ti n hành xin gi y phép khi v n chuy n v i kh i lư ng sau: a/ Hóa ch t công nghi p nguy hi m d ng r n và l ng thu c m c óng gói I, m c r t nguy hi m, t 01 kilôgam tr lên. b/ Hóa ch t công nghi p nguy hi m d ng r n và l ng thu c m c óng gói II, m c nguy hi m, t 50 kg tr lên. c/ Hóa ch t công nghi p nguy hi m d ng r n và l ng thu c m c óng gói III, m c nguy hi m th p, t 500 kg tr lên. d/ Hóa ch t công nghi p nguy hi m d ng khí. Các lo i gi y phép v n chuy n và cơ quan c p gi y phép v n chuy n hóa ch t công nghi p nguy hi m ư c th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 13/2003/N -CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph . 2. V n chuy n v t li u n công nghi p và hóa ch t công nghi p nguy hi m a/ Vi c v n chuy n v t li u n công nghi p ph i tuân th các quy nh c a TCVN 4586:1997-V t li u n công nghi p, yêu c u an toàn v b o qu n, v n chuy n và s d ng. b/ Khi v n chuy n hóa ch t công nghi p nguy hi m c n mang theo các tài li u sau: - Gi y phép v n chuy n do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p; - Th an toàn lao ng c a lái xe, áp t i ư c c p theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c; - Tài li u an toàn hóa ch t; - Tên ngư i, s i n tho i phía ch hàng khi c n liên h khNn c p;
 5. - Các gi y t c n thi t i v i ngư i i u khi n phương ti n v n t i theo quy nh c a B Giao thông v n t i. c/ i u ki n k thu t cho vi c v n chuy n hóa ch t công nghi p nguy hi m. Không dùng xe rơ móc chuyên ch hóa ch t nguy hi m; - Xe v n chuy n hóa ch t ph i có ca bin ch cho 02 ngư i ng i g m 01 lái xe và 01 ngư i áp t i; - Bên v n chuy n ph i m b o các yêu c u v ngư i áp t i, trang thi t b ph tr và các bi n pháp k thu t i v i v n chuy n hóa ch t nguy hi m quy nh t i TCVN 5507:2002; - Có d ng c phương ti n, trang thi t b phòng cháy ch a cháy phù h p i v i hóa ch t công nghi p nguy hi m ư c v n chuy n do cơ quan Công an phòng ch a cháy quy nh; - Có phương ti n che, ph kín toàn b b ph n ch hàng. Mép che ph sau khi ph kín các phía còn th a ra ít nh t 20cm và có các b ph n gá bu c có th nh v ch c ch n khi v n chuy n; - Phương ti n che ph ph i m b o ch ng ư c th m nư c và ch ng cháy; - i n áp trong h th ng c a phương ti n v n chuy n không ư c vư t quá 24V. - Phương ti n v n chuy n hóa ch t công nghi p nguy hi m còn ph i m b o các yêu c u k thu t như i v i phương ti n v n chuy n khác trên ư ng b do B Giao thông v n t i quy nh. d/ áp t i hóa ch t nguy hi m Khi v n chuy n hóa ch t công nghi p nguy hi m nh t thi t ph i có ngư i áp t i. Ngư i áp t i ph i ư c hu n luy n bi t rõ tính ch t hóa lý c a hóa ch t ang v n chuy n, bi n pháp phòng ng a và các gi i quy t các s c cháy, n , lan t a c trong trư ng h p x y ra s c . Khi th c hi n nhi m v , ngư i áp t i ph i ư c trang b y các phương ti n b o h cá nhân theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. / Ngư i i u khi n phương ti n v n chuy n hóa ch t nguy hi m ph i tuân th quy nh v hành trình v n chuy n, các i m d ng, trên ư ng, th i gian th c hi n v n chuy n và m c ch t/x p t i trên phương ti n ư c ghi trên gi y phép. Trong quá trình v n chuy n không ư c tùy ti n chuy n hóa ch t nguy hi m sang phương ti n khác n u không ư c s ng ý c a cơ quan ã c p phép v n chuy n hóa ch t công nghi p nguy hi m ó. e/ Ngư i i u khi n phương ti n v n chuy n các hóa ch t công nghi p nguy hi m là các ch t d t b c cháy khi i qua các công trình c u, h m c bi t quan tr ng ho c các công trình ang ư c thi công có nhi t cao, l a hàn, tia l a i n, thì ph i theo s hư ng d n c a ơn v tr c ti p qu n lý ho c ơn v thi công các công trình ó. 3. X p d v t li u n công nghi p và hóa ch t công nghi p nguy hi m Vi c x p d v t li u n công nghi p ph i tuân th các quy nh t i TCVN 4586:1997. Vi c x p d hóa ch t công nghi p nguy hi m ph i do nh ng công nhân ã ư c hu n luy n và ki m tra ki n th c v ti p xúc, làm vi c v i hóa ch t nguy hi m th c hi n. Khi làm vi c ph i tuân theo các i u ki n quy nh t i TCVN 5507:2002 – hóa ch t nguy hi m, quy ph m an toàn trong s n xu t, kinh doanh, s d ng, b o qu n và v n
 6. chuy n và các i u ki n liên quan khác ư c quy nh t i TCVN 3147.90-Quy ph m an toàn trong công tác x p d . 4. Trư ng h p khNn c p Khi có s c trên ư ng v n chuy n, nơi b c d như cháy, n , v ho c các s c khác, nhân viên áp t i ho c nh ng ngư i c a bên v n chuy n hóa ch t công nghi p có trách nhi m báo ngay cho cơ quan Công an, cơ quan ã c p phép v n chuy n và S Công nghi p t i a phương v tình hình s c và các thông tin ư c ghi trong tài li u an toàn hóa ch t c a lo i hóa ch t công nghi p nguy hi m ư c v n chuy n. Khi có s c v phương ti n, b t bu c ph i chuy n t i hóa ch t công nghi p nguy hi m sang phương ti n khác, bên v n chuy n ph i xin phép cơ quan c p phép v n chuy n hóa ch t công nghi p nguy hi m t i a phương và th c hi n vi c chuy n t i dư i s giám sát c a cơ quan này. IV- Y U C U V HU N LUY N CÁC I TƯ NG LI N QUAN N V N CHUY N V T LI U N C NG NGHI P VÀ HÓA CH T C NG NGHI P NGUY HI M 1. Quy nh i v i ngư i i u khi n phương ti n, ngư i áp t i v t li u n công nghi p Các i tư ng có liên quan n v t li u n ph i ư c ào t o, ki m tra sát h ch và c p ch ng ch theo quy nh t i TCVN 4586:1997. 2. Quy nh i v i ngư i i u khi n phương ti n, ngư i áp t i và ngư i x p d hóa ch t công nghi p nguy hi m Ngư i i u khi n phương ti n v n chuy n hóa ch t nguy hi m, ngư i áp t i, nhân viên x p d và th kho hóa ch t công nghi p nguy hi m ph i ư c ào t o, ki m tra và c p th an toàn lao ng. Ngư i i u khi n phương ti n còn ph i có các ch ng ch khác v i u khi n phương ti n tham gia giao thông theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 3. N i dung ào t o Ngoài các n i dung hu n luy n v an toàn quy nh t i Thông tư s 23/L TBXH-TT ngày 19 tháng 9 năm 1995 hư ng d n b sung Thông tư 08/L TBXH ngày 11 tháng 4 năm 1995 v công tác hu n luy n an toàn lao ng, v sinh lao ng, ngư i i u khi n phương ti n, áp t i, b c d và th kho hóa ch t công nghi p nguy hi m c n ư c hu n luy n b sung các n i dung sau: a/ Các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n v n chuy n hóa ch t công nghi p nguy hi m. b/ Các nhóm hóa ch t c h i chính. c/ Các d u hi u, bi u trưng và ký hi u nguy hi m c a hàng hóa. d/ Các bi n pháp c n th c hi n khi x y ra tai n n (c p c u, an toàn trên ư ng, các ki n th c cơ b n v s d ng các d ng c b o v ). / Các bi n pháp phòng ng a và kh c ph c thích h p i v i m i lo i hóa ch t c h i. e/ Các c tính nguy hi m c a hóa ch t. 4. Trách nhi m v ào t o, c p ch ng ch cho ngư i làm vi c v i hóa ch t nguy hi m
 7. a/ C c K thu t an toàn công nghi p thu c B Công nghi p ch trì, ph i h p v i các V có liên quan ch u trách nhi m v n i dung ào t o i v i ngư i áp t i, th kho và ngư i i u khi n phương ti n v n chuy n hóa ch t công nghi p nguy hi m. b/ ơn v ào t o, b i dư ng lái xe, nhân viên áp t i, nhân viên x p d hóa ch t công nghi p nguy hi m ph i xây d ng tài li u hu n luy n bao g m các n i dung quy nh t i kho n 3, M c IV c a Thông tư này và ư c s ch p nh n c a C c K thu t an toàn công nghi p v n i dung c a tài li u. c/ Các ơn v th c hi n v n chuy n hóa ch t công nghi p nguy hi m ph i m b o nh ng ngư i th c hi n nhi m v v n chuy n, áp t i, x p d và th kho hóa ch t nguy hi m ư c hu n luy n và c p th an toàn lao ng. Hàng năm t ch c hu n luy n b sung, ki m tra l i ki n th c. d/ ơn v ph i l p h sơ ào t o lưu tài li u hu n luy n, k t qu ki m tra và các thông tin khác liên quan n quá trình hu n luy n, c p th an toàn lao ng cho các i tư ng nêu trên. V- T CH C TH C HI N 1. Trách nhi m thi hành Hàng năm, B Công nghi p th c hi n vi c b sung ho c lo i b các v t li u n công nghi p, hóa ch t công nghi p nguy hi m trong Danh m c v t li u n công nghi p và Danh m c hóa ch t công nghi p nguy hi m. B Công nghi p ph i h p v i các B , ngành liên quan t ch c vi c ki m tra nh kỳ và t xu t vi c ch p hành pháp lu t và các quy nh thu c Thông tư này. U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o các ngành ch c năng c a a phương thư ng xuyên ki m tra các ho t ng liên quan n vi c v n chuy n v t li u n công nghi p và hóa ch t công nghi p nguy hi m theo nh ng quy nh thu c Thông tư này. 2. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u b bãi b . Trong quá trình th c hi n, n u có gì vư ng m c ho c m i phát sinh các t ch c, cá nhân ph n ánh v B Công nghi p k p th i xem xét. Hoàng Trung H i ( ã ký) PH L C 1 - DANH M C V T LI U N CÔNG NGHI P (Ban hành kèm theo Thông tư s 02/2004/TT-BCN ngày 31 tháng 12 năm 2004 c a B trư ng B Công nghi p) ST Tên hàng S Lo i S óng gói T UN nhóm hi u hàng nguy hi m 1 2 3 4 5 6
 8. 1. Diazonitrophenol, Nm hàm lư ng 0074 1.1 TCVN 4586:1997 nư c ho c h n h p nư c, rư u không quá 40% kh i lư ng 2. Guanyl 0113 1.1 TCVN 4586:1997 nitroaminoguanylteltetrazen (Hàm lư ng nư c trên 30%) 3. Azit chì 0129 1.1 TCVN 4586:1997 4. Styphnat chì (trinitroesocinat chì) 0130 1.1 TCVN 4586:1997 5. Amoni Picrat 0004 1.1 TCVN 4586:1997 6. Thu c n en 0027 1.1 TCVN 4586:1997 7. Xyclotrimetylentrinitramin 0072 1.1 TCVN 4586:1997 (cyclonit, hexogen, RDX) 8. Diphenylglycol dinitrat 0075 1.1 TCVN 4586:1997 9. Dinotrophenol 0076 1.1 TCVN 4586:1997 10. Hexanitrodiphenylamin 0079 1.1 TCVN 4586:1997 (dypicrilamin, hexyl) 11. Hexolit (hexotol) 0118 1.1 TCVN 4586:1997 12. Manitol hexanitrat 0133 1.1 TCVN 4586:1997 13. Ntroglyxerin 0143 1.1 TCVN 4586:1997 14. Niro Urê 0147 1.1 TCVN 4586:1997 15. Pentaerythrit tetranitrat 0150 1.1 TCVN 4586:1997 (Pentaerythritiol tetranitrat, PETN) 16. Pentolit 0151 1.1 TCVN 4586:1997 17. Trinitroanilin (Picramide) 0153 1.1 TCVN 4586:1997 18. Trinitrophenol (axit Pieric) 0154 1.1 TCVN 4586:1997 19. Trinitroclobenzen (clo picyl) 0155 1.1 TCVN 4586:1997 20. Tetranitroanilin 0207 1.1 TCVN 4586:1997 21. Trinitrophennylmethylnitramin 0208 1.1 TCVN 4586:1997 (tetry) 22. Trinotrotoluen (TNT. Tolit) 0209 1.1 TCVN 4586:1997 23. Trinitroanisol 0213 1.1 TCVN 4586:1997 24. Trinitrobenzen 0214 1.1 TCVN 4586:1997 25. Axit trinitrobenzen 0215 1.1 TCVN 4586:1997 26. Trinitro - m - cresol 0216 1.1 TCVN 4586:1997 27. Trinitronaphtalen 0217 1.1 TCVN 4586:1997 28. Trinitrophennetol 0218 1.1 TCVN 4586:1997
 9. 29. Trinitroresorcinol (axit styphnic) 0219 1.1 TCVN 4586:1997 30. Amônium nitrat (trên 98,5% kh i 0222 1.1 TCVN 4586:1997 lư ng, ch a 0,2% ch t d cháy bao g m b t kỳ ch t h u cơ có ch a cacbon) 31. Cyclotetramethylen tetramin 0226 1.1 TCVN 4586:1997 32. Octolit 0266 1.1 TCVN 4586:1997 33. Nitroguanidin (picrite) 0282 1.1 TCVN 4586:1997 34. Nitroxenlulo (hàm lư ng nư c 0340 1.1 TCVN 4586:1997 không quá 25%) 35. Nitrôbenzotriazol 0385 1.1 TCVN 4586:1997 36. Axit nitrobenzensulphonic 0386 1.1 TCVN 4586:1997 37. Dinitroglycolurit (DINGU) 0489 1.1 TCVN 4586:1997 38. Nitrotriazolon (NTO) 0490 1.1 TCVN 4586:1997 39. Octonal 0496 1.1 TCVN 4586:1997 40. Thu c n d ng Amonit 0331 1.1 TCVN 4586:1997 41. Thu c n d ng Huy n phù 0241 1.4 TCVN 4586:1997 42. Thu c n d ng nhũ tương 0332 1.4 TCVN 4586:1997 43. Thu c n ANFO 0331 1.4 TCVN 4586:1997 44. Thu c n d ng h n h p k t h p 0332 1.4 TCVN 4586:1997 lo i nhũ tương/huy n phù v i ANFO 45. Kíp n t 0368 1.4 TCVN 4586:1997 46. Kíp n i n 0367 1.4 TCVN 4586:1997 47. Kíp n phi i n 0360 1.4 TCVN 4586:1997 48. Kíp n i n an toàn 0408 1.4 TCVN 4586:1997 49. Dây n 0289 1.4 TCVN 4586:1997 50. Dây cháy ch m 0454 1.4 TCVN 4586:1997 51. M in 0319 1.4 TCVN 4586:1997 52. M i truy n tín hi u phi i n 1.4 TCVN 4586:1997 53. Các lo i thu c n d u khí 0277 1.3 TCVN 4586:1997
 10. PH L C 2 - DANH M C HOÁ CH T CÔNG NGHI P NGUY HI M (Ban hành kèm theo Thông tư s : 02/TT-BCN ngày 31 tháng 12 năm 2004 c a B trư ng B Công nghi p) T Tên hàng S UN (mã s Lo i, S hi u M c Quy cách T Liên H p nhóm nguy hi m nguy hi m óng gói qu c) hàng 1 2 3 4 5 6 7 1. Boron triflorit, d ng nén 1008 6.1 + 8 268 P1.0 2. Ôxy và cacbon diôxit, h n h p, d ng nén (max. 30% CO2) 1014 2 + 05 25 P1.0 3. Clo 1017 6.1 + 8 268 P1.0 4. Etylamin 1036 3 23 P1.0 5. Ôxy, nén 1072 2 + 05 25 P1.0 6. Metan d ng nén ho c khí t nhiên d ng nén 1971 3 23 P1.0 7. Clo diflo brom metan ( R 12B 1) 1974 2 20 P1.0 8. Các h n h p khí hi m và h n h p ô xy, d ng nén 1980 2 20 P1.0 9. I - Chloro-2,2,2-triflo etan (R 133a) 1983 2 20 P1.0 10 Pecloryl florit 3083 6.1 + 05 265 P1.0 . 11 Ôxy hoá l ng 1073 2 + 05 225 P1.1 . 12 Metan, làm l nh d ng l ng ho c khí t nhiên làm l nh d ng 1972 3 223 P1.1 . l ng 13 Axetylen d ng phân rã 1001 3 239 P1.2
 11. . 14 Benzen 1114 3 33 II P2.2 . 15 Formaldehyd dung d ch, d cháy 1198 3+8 38 II P2.3 . 16 Heptan 1206 3 33 II P2.2 . 17 Dung d ch metylamin 1235 3+8 338 II P2.2 . 18 Pyridin 1282 3 33 II P2.2 . 19 Xylen 1307 3 33 II P2.2 . 20 Chlodinitrôbenzen 1577 6.1 60 II P2.2 . 21 Diclo anilin 1590 6.1 60 II P2.2 . 22 O-Diclo benzen 1591 6.1 60 III P2.2 . 23 Diclo metan 1593 6.1 60 III P2.3 . 24 Axetonitril (metyl xyanit) 1648 3 33 II P2.2 . 25 Axit Sulphuric, ch a hơn 51% acid 1830 8 50 II P2.2
 12. . 26 Xyanit dung d ch 1935 6.1 66 II P2.2 . 27 Nitroxelulo dung d ch, d cháy 2059 3 33 I P2.0 . 28 Isoxianat dung d ch, d cháy, c 2478 3 + 6.1 336 II P2.3 . 29 Nitril d cháy, ch t c 3273 3 + 6.1 336 I P2.0 . 30 P-Nitrozodimetylanilin 1369 4.2 40 II P3.6 . 31 Amid kim lo i ki m 1390 4.3 423 II P3.7 . 32 Các bua nhôm 1394 4.3 423 II P3.7 . 33 B t nhôm, không có ch t ph 1396 4.3 423 III P3.8 . 34 Cacbua can xi 1402 4.3 423 II P3.7 . 35 Canxium xyanamit 1403 4.3 423 III P3.8 . 36 Hydrit kim lo i, có kh năng k t h p v i nư c 1409 4.3 423 II P3.4 . 37 H p ch t organotin, d ng r n 3146 6.1 66 I P4.7
 13. . 38 Amonium perclorat 1442 5.1 50 II P4.6 . 39 Xyanit ch t vô cơ, r n 1588 6.1 66 I P4.7 . 40 Clorit th y ngân 1624 6.1 60 II P4.8 . 41 Nitrat th y ngân 1625 6.1 II P4.8 . 42 Triclo axetic axit 1839 8 80 II P4.8 . 43 Etyl Cloformat 1182 6.1+3+8 663 I P5.0 . 44 Metylhydrazin 1244 6.1+3+8 663 I P5.0 . 45 Axit sulphuric khói 1831 8+6.1 X886 P5.0 . 46 Phospho tr ng ho c vàng, khô 1381 4.2+6.1 46 I X . 47 Kim lo i ki m d ng h t 1391 4.3+3 X423 P6.0 . 48 Hydrogen perôxitdung d ch 2014 5.1+8 58 II P7.0 . 49 Phôtpho màu tr ng ho c màu vàng, d ng ch y 2447 4.2+6.1 446 I X
 14. . 50 Thu ngân 2809 8 80 III P8.0 . 51 Polyhalogen biphenyl, d ng l ng 3151 9 90 II P9.2 . Ghi chú: D u X quy nh vi c óng gói ư c mô t chi ti t trong i m 12, M c II, Ph l c 3 c a Thông tư này.
 15. PH L C 3 Q UY N NH V Ó NG GÓ I H O Á CH T NGUY H I M (Ban hành kèm theo Thông tư s 02/2004/TT-BCN ngày 31 tháng 12 năm 2004 c a B trư ng B Công nghi p) I. QUY NNH CHUNG Vi c óng gói hoá ch t nguy hi m ph i tuân th các yêu c u c a TCVN 5507:91 và các yêu c u nêu ra sau ây: 1. Hoá ch t công nghi p nguy hi m ph i ư c óng gói trong các bao bì có ch t lư ng t t. Ch t lư ng bao gói c n ph i v ng ch c có th ch u ư c nh ng va ch m và ch n ng bình thư ng trong quá trình v n chuy n, chuy n ti p hàng hoá gi a các phương ti n và x p d vào kho tàng b ng th công ho c thi t b cơ gi i. Bao gói ph i mb ok tc u kín m b o không làm th t thoát hoá ch t trong quá trình chuNn b v n chuy n ho c khi v n chuy n v i các tác ng như rung l c, tăng nhi t , Nm và áp su t. Ph i có thông tin y v tình tr ng bao gói khi nhà s n xu t xu t xư ng hoá ch t công nghi p nguy hi m. Phía bên ngoài bao gói ph i m b o s ch và không dính b t c hoá ch t nguy hi m nào. Nh ng yêu c u trên c n ư c áp d ng v i t t c các lo i bao gói hoá ch t nguy hi m, k c các bao gói ư c tái ch ho c s d ng l i. 2. Các ph n c a bao gói có ti p xúc v i hoá ch t nguy hi m ph i m b o: a) Không b nh hư ng hay b suy gi m ch t lư ng do tác ng c a hoá ch t óng gói bên trong. b) Không có các tác ng nguy hi m, tác ng làm xúc tác hay ph n ng v i các hoá ch t nguy hi m mà nó bao gói. c) Cho phép dùng l p lót trơ thích h p làm l p lót b o v , cách ly bao gói v i hoá ch t công nghi p nguy hi m óng gói bên trong. 3. Bao gói hoá ch t nguy hi m ph i ư c thi t k và ki m tra c p phép theo các quy nh k thu t c a các cơ quan ch c năng. 4. Khi óng gói ch t l ng, c n l i kho ng không gian c n thi t m b o bao gói không b dò r hay bi n d ng x y ra vì s tăng th tích c a các ch t l ng ư c bao gói khi nhi t tăng trong quá trình v n chuy n. N u vi c óng gói ch t l ng di n ra oC 50 , thì ch ư c phép n p t i a 98% th tích ch a nư c c a ơn v bao gói. Khi óng gói ch t l ng nhi t 15oC, m c n p ch t l ng vào ơn v bao gói c n tính toán theo b ng sau: Nhi t sôi ( C)
 16. 6. Các lo i bao gói bên trong thu c d ng d b v ho c âm th ng như các lo i thu tinh, sành s ho c m t s lo i nh a nh t nh… c n ph i ư c chèn c nh v i l p bao gói ngoài b ng các v t li u chèn, m gi m ch n ng thích h p có tính trơ i v i hoá ch t công nghi p nguy hi m ư c bao gói. 7. Các hoá ch t nguy hi m không ư c bao gói cùng nhau trong cùng m t l p bao gói ngoài ho c trong m t khoang v n chuy n l n, khi các hoá ch t này có th ph n ng cùng v i nhau và gây ra: a. Bùng cháy ho c phát nhi t l n; b. Phát nhi t ho c bùng cháy t o hơi ng t, ô xy hoá hay khí c; c. T o ra ch t có tính ăn mòn m nh; d. T o ra các ch t không b n. 8. kín c a bao gói cho các ch t d bay hơi ph i kín m b o trong quá trình v n chuy n m c ch t l ng không xu ng th p dư i m c gi i h n. 9. Ch t l ng ch có th óng gói vào các bao gói có s c ch u ng thích h p v i các áp su t t phía bên trong sinh ra trong quá trình v n chuy n. Khi áp su t t o ra do các khí ch a bên trong l n, bao gói có th trang b b ph n thoát khí, n u các khí này không c, không d cháy và kh i lư ng khí thoát ra không nhi u… H th ng thoát khí này c n ph i thi t k không gây ra dò r các ch t ư c bao gói cũng như không cho phép các v t l xâm nh p vào bên trong trong quá trình v n chuy n bình thư ng. 10. Các bao gói hoá ch t nguy hi m ư c ch t o m i hay tái ch , s d ng l i ph i m b o ư c các yêu c u k thu t do các cơ quan nhà nư c ban hành và nh kỳ ki m tra t i các cơ quan ch c năng theo hư ng d n ta các văn b n quy ph m an toàn liên quan. 11. Các lo i thùng ch a, bao gói r ng ã ch a ng hàng nguy hi m c n ph i ư c qu n lý như bao gói ang ch a hàng nguy hi m. 12. T t c các bao gói dùng ch a ch t l ng, khí nguy hi m u ph i th dò r trư c khi s d ng. 13. Các bao gói ch t r n mà ch t ó có kh năng i thành tr ng thái l ng do nhi t c n ph i ư c ch t o có th ch a ư c ch t ư c bao gói tr ng thái l ng. 14. Bao gói các ch t d ng h t hay b t c n ph i kín tránh rơi l t ho c c n có các l p m lót kín. 15. Các ch t có i m ch y b ng ho c th p hơn 45oC ư c coi là các ch t có kh năng thay i tr ng thái thành ch t l ng. 16. Các hoá ch t nguy hi m có kh năng ph n ng v i nhau không ư c ch chung trên cùng m t phương ti n. B ng sau ây ch d n nh ng ch t n m các nhóm c h i không ư c chuyên ch trên cùng phương ti n: 2.1 2.2 2.3 3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 7 8 2.1 X X X 2.2 2.3 X X X X X X X X
 17. 3 X X X 4.1 X X X 4.2 X X X 4.3 X X X 5.1 X X X X 5.2 X X X 6.1 X X X X X X X X 7 X 8 X X X X X X X Các d u (X) là d u hi u c m không ư c th c hi n. 17. N u không có các khuy n cáo c bi t, các lo i chai, bình ch a khí lo i P1.0 có th dùng ch a các ch t r n ho c l ng thu c lo i P2.x và P4.x. Dung tích c a các bình, chai ch a khí lo i này không vư t quá 1000 lít. II. CÁC QUY NNH C TH Bên c nh các yêu c u chung ã nêu trên ây, v i m i hoá ch t nguy hi m, vi c óng gói ph i tuân theo các yêu c u c th ư c th hi n b ng các ký hi u th hi n trong c t 6 b ng "Danh m c hoá ch t nguy hi m dùng trong công nghi p". Các yêu c u c th i v i các ch t trong Danh m c s ư c nêu c th dư i ây: 1. óng gói các ch t khí lo i P1.0: Các ch t khí hoá l ng (tr axetylen và khí t hoá l ng) theo tiêu chuNn óng gói TCVN 6714:2000. 2. óng gói các ch t khí lo i P1.1: Các khí t hoá l ng tuân th theo TCVN 6304:1997. 3. óng gói axetylen hoà tan P1.2: tuân th theo TCVN 6871:2000, TCVN 5331-91 và TCVN 7052:2002. 4. óng gói hoá ch t nguy hi m lo i P2.x óng ki n Kh i lư ng t i a cho m t ki n hàng (kg) Bao gói trong Bao gói ngoài Nhóm r t Nhóm Nhóm nguy và v t li u bao và v t li u bao nguy hi m nguy hi m hi m th p gói gói Thu tinh 10 lít Thùng tròn Nh a 30 lít S t 250 400 400 Kim lo i 40 lít Nhôm 250 400 400 Kim lo i khác 250 400 400 Nh a 250 400 400 G dán 150 400 400
 18. Phíp 75 400 400 Lo i h p S t 250 400 400 Nhôm 250 400 400 G t nhiên 150 400 400 G dán 150 400 400 G tái ch 75 400 400 Phíp 75 400 400 Nh a d o 60 60 60 Nh a c ng 150 400 400 Phuy ch a S t 120 120 120 Nhôm 120 120 120 Nh a 120 120 120 óng thùng ơn D ng thùng tròn b ng v t li u: S t 250 450 450 Nhôm 250 450 450 Kim lo i 250 450 450 Nh a 250 450 450 D ng phuy b ng v t li u S t 60 60 60 Nhôm 60 60 60 Nh a 60 60 60 - Thùng ch a v i bao gói trong là 250 2501 250 chai nh a, bao gói ngoài là kim lo i. 120 120 120 - Thùng ch a v i bao gói trong là chai nh a, bao gói ngoài là kim lo i, g , g dán ho c g ép. - Thùng ch a v i bao gói trong là 60 60 60 chai th y tinh, bao gói ngoài là kim lo i, g , g dán ho c g ép, nh a c ng ho c nh a d o
 19. 5. óng gói hoá ch t nguy hi m lo i P3.x óng ki n Kh i lư ng t i a cho m t ki n hàng (kg) Bao gói trong và Bao gói ngoài và Nhóm nguy hi m Nhóm nguy hi m v t li u bao gói v t li u bao gói th p Thu tinh 10 kg Thùng tròn Nh a 30 kg S t 400 400 Kim lo i 40 kg Nhôm 400 400 Gi y 10 Kim lo i khác 400 400 Phíp 10 Nh a 400 400 G dán 400 400 Phíp 400 400 Lo i h p S t 400 400 Nhôm 400 400 G t nhiên 400 400 G t nhiên có 400 400 l p ch ng l t b t 400 400 G dán 400 400 G tái ch 400 400 Phíp 400 400 Nh a d o 60 60 Nh a c ng 400 400 Phuy ch a S t 120 120 Nhôm 120 120 Nh a 120 120 óng thùng ơn D ng thùng tròn b ng v t li u: S t 400 400 Nhôm 400 400 Kim lo i 400 400
 20. Nh a 400 400 D ng phuy b ng v t li u S t 120 120 Nhôm 120 120 Nh a 120 120 D ng h p b ng v t li u S t 400 400 Nhôm 400 400 G t nhiên 400 400 G dán 400 400 G tái ch 400 400 G t nhiên có l p ch ng l t b t 400 400 G ép 400 400 Nh a c ng 400 400 D ng túi Các túi v i, gi y 50kg 50 Bao gói h n h p - Thùng ch a v i bao gói trong là chai 400 400 nh a, bao gói ngoài là kim lo i. - Thùng ch a v i bao gói trong là chai 75 75 nh a, bao gói ngoài là kim lo i, g , g dán ho c g ép. - Thùng ch a v i bao gói trong là chai th y tinh, bao gói ngoài là kim lo i, g , 75 75 g dán ho c g ép, nh a c ng ho c nh a d o 6. óng gói hoá ch t nguy hi m lo i P4.x óng ki n Kh i lư ng t i a cho m t ki n hàng (kg) Bao gói trong và Bao gói ngoài và Nhóm r t Nhóm nguy Nhóm nguy v t li u bao gói v t li u bao gói nguy hi m hi m hi m th p Thu tinh 10 kg Lo i thùng tròn Nh a 50 kg S t 400 400 400 Kim lo i 50 kg Nhôm 400 400 400 Gi y 50 Kim lo i khác 400 400 400
Đồng bộ tài khoản