Thông tư số 02/2008/TT-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
86
lượt xem
2
download

Thông tư số 02/2008/TT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 02/2008/TT-BGTVT về việc hướng dẫn một số quy định về thanh tra viên, cộng tác viên và việc cấp thẻ kiểm tra giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 02/2008/TT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 02/2008/TT-BGTVT Hà N i, ngày 04 tháng 3 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N M T S QUY NNH V THANH TRA VIÊN, C NG TÁC VIÊN VÀ VI C C P TH KI M TRA GIAO THÔNG V N T I Thi hành Ngh nh s 136/2004/N -CP ngày 16 tháng 6 năm 2004 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Thanh tra giao thông v n t i và Ngh nh s 100/2007/N -CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v thanh tra viên và c ng tác viên thanh tra; c ng c t ch c, tăng cư ng ho t ng thanh tra chuyên ngành giao thông v n t i trung ương và a phương, áp ng yêu c u qu n lý nhà nư c v giao thông v n t i trong giai o n hi n nay; Sau khi có ý ki n th ng nh t c a Thanh tra Chính ph và B N i v , B Giao thông v n t i hư ng d n m t s quy nh v thanh tra viên, c ng tác viên thanh tra và vi c c p Th ki m tra giao thông v n t i như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh Thông tư này hư ng d n c th v tiêu chuNn chuyên ngành i v i Thanh tra viên giao thông v n t i (sau ây g i t t là Thanh tra viên), chính sách xây d ng l c lư ng thanh tra; tiêu chuNn, ch , nhi m v , quy n h n c a c ng tác viên Thanh tra giao thông v n t i (sau ây g i t t là C ng tác viên); i u ki n, tiêu chuNn, trình t th t c c p Th ki m tra giao thông v n t i (sau ây g i t t là Th ki m tra). 2. i tư ng áp d ng Thông tư này áp d ng i v i các cơ quan qu n lý nhà nư c v giao thông v n t i trung ương và a phương, t ch c Thanh tra giao thông v n t i, Thanh tra viên, C ng tác viên và các t ch c, cá nhân liên quan. 3. Thanh tra viên và các ng ch Thanh tra viên a) Thanh tra viên là công ch c nhà nư c ư c b nhi m vào ng ch thanh tra th c hi n nhi m v thanh tra và nhi m v ki m tra chuyên ngành v an toàn, an ninh theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên (bao g m c nhi m v ki m tra t i C ng v Hàng h i, C ng v Hàng không). Thanh tra viên ư c c p trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u, Th thanh tra viên th c hi n nhi m v thanh tra. b) Thanh tra viên g m các ng ch sau: - Ng ch Thanh tra viên; - Ng ch Thanh tra viên chính; - Ng ch Thanh tra viên cao c p.
  2. II. CHÍNH SÁCH XÂY D NG L C LƯ NG THANH TRA GIAO THÔNG V N T I 1. Hàng năm, Chánh thanh tra ch u trách nhi m xây d ng, trình th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c cùng c p cơ c u biên ch công ch c các ng ch làm cơ s cho vi c tuy n d ng, b trí, s d ng, b nhi m, ào t o, b i dư ng cán b công ch c thanh tra. 2. V tuy n d ng: a) Ưu tiên tuy n d ng nh ng ngư i ư c ào t o i h c h chính quy các chuyên ngành quy nh t i i m a kho n 1 ph n III Thông tư này; k t qu h c t p lo i khá, gi i, có trình i h c chuyên ngành và kh năng ng d ng t t v ngo i ng , tin h c. b) Cơ quan tuy n d ng ư c quy nh b sung i u ki n cho phù h p v i c thù ngành, lĩnh v c công tác và cơ c u chuyên môn trong t ch c thanh tra. Vi c quy nh các i u ki n b sung th c hi n theo Pháp l nh cán b , công ch c và các văn b n hư ng d n thi hành c a Chính ph , B N i v và hư ng d n t i Thông tư này. 3. V b trí, s d ng: a) M i i Thanh tra c a Thanh tra C c ư ng b , Thanh tra C c ư ng s t, Thanh tra C c ư ng sông, Thanh tra S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính ph i b trí ít nh t hai (02) Thanh tra viên. Trư ng h p ph i i u ng Thanh tra viên ho c vì lý do c bi t khác mà chưa k p b trí ít nh t hai (02) Thanh tra viên thì ch m nh t sau 12 tháng ph i b trí s lư ng thanh tra viên i ó. b) Khi b trí cán b c n ph i có cơ c u trình chuyên môn h p lý trong t ch c thanh tra th c hi n nhi m v ư c giao. Ngoài ng ch Thanh tra viên, trong t ch c thanh tra có th b trí cán b thu c các các ng ch công ch c khác như cán s , chuyên viên (n u có) và b trí các chuyên ngành ào t o theo hư ng d n t i i m a kho n 1 ph n III Thông tư này. c) Giám c C ng v Hàng không, C ng v hàng h i ph i b trí cán b có trình , năng l c chuyên môn th c hi n nhi m v thanh tra, ki m tra chuyên ngành theo phân c p. 4. V b nhi m ch c v : a) K t ngày Thông tư này có hi u l c, không b nhi m, b nhi m l i các trư ng h p sau ây: - Nh ng ngư i có trình dư i i h c chuyên ngành quy nh t i i m a kho n 1 ph n III Thông tư này i v i ch c v Chánh Thanh tra và Phó Chánh Thanh tra B , Chánh Thanh tra và Phó Chánh Thanh tra C c, Trư ng ban và Phó trư ng Ban Thanh tra thu c Thanh tra C c, Chánh Thanh tra và Phó Chánh Thanh tra S ; - Nh ng ngư i có trình dư i trung c p chuyên ngành quy nh t i i m a kho n 1 ph n III Thông tư này i v i ch c v i trư ng, i phó i Thanh tra thu c Thanh tra C c ư ng b , Thanh tra C c ư ng sông, Thanh tra C c ư ng s t, Thanh tra S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính. b) K t ngày 01 tháng 01 năm 2011, ch nh ng ngư i có trình i h c chuyên ngành quy nh t i i m a kho n 1 ph n III Thông tư này m i ư c b nhi m, b nhi m l i gi các ch c v t i phó tr lên trong l c lư ng Thanh tra giao thông v n t i. c) Ưu tiên b nhi m, b nhi m l i các ch c v trong l c lư ng Thanh tra giao thông v n t i iv i nh ng ngư i ã ư c b nhi m vào ng ch thanh tra viên. 5. V ào t o, b i dư ng nghi p v : a) Cán b , Thanh tra viên ph i t nghiên c u nâng cao trình , k năng làm vi c; ư c t o i u ki n h c t p nâng cao trình chuyên môn; ư c ào t o, b i dư ng nghi p v trong nư c ho c nư c ngoài.
  3. b) Ưu tiên ào t o nh ng cán b tr , cán b thu c vùng sâu, vùng xa, có kh năng h c t p và phát tri n. III. THANH TRA VIÊN VÀ VI C C P TH THANH TRA VIÊN 1. V tiêu chuNn, i u ki n b nhi m Thanh tra viên Vi c b nhi m thanh tra viên ph i b o m tiêu chuNn chung quy nh t i i u 31 Lu t Thanh tra, trong ó m t s tiêu chuNn chuyên ngành ư c hi u c th như sau: a) i v i trình i h c (ho c tương ương i h c i v i s quan trong l c lư ng vũ trang nhân dân chuy n ngành) ph i thu c m t trong các chuyên ngành: giao thông v n t i, xây d ng, ki n trúc, cơ khí, công ngh thông tin, vi n thông, lu t, kinh t , tài chính. b) V nghi p v thanh tra, ph i có m t trong các lo i ch ng ch nghi p v sau ây: - Ch ng ch nghi p v thanh tra do Trư ng cán b thanh tra thu c Thanh tra Chính ph c p; - Ch ng ch nghi p v thanh tra chuyên ngành giao thông v n t i do cơ s ào t o thu c B Giao thông v n t i c p; - Ch ng ch nghi p v ki m tra chuyên ngành do t ch c nư c ngoài c p theo Công ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên. c) Có ch ng ch qu n lý nhà nư c chương trình chuyên viên; có ch ng ch ngo i ng trình A (n u là ngư i dân t c, bi t ti ng dân t c thì ư c mi n ch ng ch này); có ch ng ch tin h c trình A. d) Có ít nh t hai năm làm công tác thanh tra i v i ngư i m i ư c tuy n d ng vào ngành thanh tra (không k th i gian t p s ); trư ng h p là cán b , công ch c, s quan hàng h i, nhân viên làm nhi m v ki m tra làm vi c trong ơn v có ch c năng qu n lý nhà nư c chuyên ngành chuy n sang cơ quan thanh tra nhà nư c thì ph i có ít nh t m t năm làm công tác thanh tra, ki m tra chuyên ngành. ) Có gi y khám s c kh e do cơ s y t a khoa (c p huy n ho c tương ương tr lên) c p và xác nh n có s c kh e làm vi c bình thư ng. 2. Th Thanh tra viên a) Th Thanh tra viên xác nh tư cách pháp lý c a Thanh tra viên khi thi hành nhi m v , quy n h n thanh tra và ki m tra chuyên ngành theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên. Cán b , công ch c ư c b nhi m vào các ng ch thanh tra (Thanh tra viên, Thanh tra viên chính, Thanh tra viên cao c p) ư c c p Th Thanh tra viên. b) ThNm quy n c p Th Thanh tra viên: - B trư ng B Giao thông v n t i c p Th Thanh tra viên cho Thanh tra viên thu c Thanh tra B , Thanh tra C c thu c B và Thanh tra viên b trí t i C ng v Hàng h i, C ng v Hàng không. - Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p Th Thanh tra viên cho Thanh tra viên thu c Thanh tra S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính. c) M u Th Thanh tra viên và vi c qu n lý, s d ng Th Thanh tra viên th c hi n theo Thông tư s 2313/2007/TT-TTCP ngày 26/10/2007 c a Thanh tra Chính ph .
  4. d) Các thông tin trên Th Thanh tra viên Thanh tra chuyên ngành giao thông v n t i ư c d ch sang ti ng Anh thu n l i cho vi c th c thi công v i v i các i tư ng là ngư i nư c ngoài và phù h p v i thông l qu c t . IV. C NG TÁC VIÊN VÀ CH I V I C NG TÁC VIÊN 1. C ng tác viên a) C ng tác viên là ngư i có chuyên môn, nghi p v phù h p v i nhi m v c a thanh tra giao thông v n t i, ư c cơ quan qu n lý nhà nư c v giao thông v n t i ho c cơ quan Thanh tra giao thông v n t i trưng t p th c hi n thanh tra. b) th c hi n nhi m v ư c giao và phù h p v i thông l qu c t , B trư ng B Giao thông v n t i, C c trư ng các C c qu n lý chuyên ngành giao thông v n t i ư c trưng t p chuyên gia nư c ngoài làm c ng tác viên ti n hành thanh tra khi c n thi t. Vi c trưng t p chuyên gia nư c ngoài ch ư c th c hi n khi ngư i Vi t Nam chưa áp ng ư c yêu c u chuyên môn, nghi p v và quy nh c a i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên. 2. Tiêu chuNn c th c a C ng tác viên Ngoài nh ng tiêu chuNn quy nh t i i u 16 Ngh nh s 100/2007/N -CP, C ng tác viên ph i áp ng các tiêu chuNn sau: a) Có trình i h c chuyên ngành phù h p v i n i dung thanh tra; am hi u, có kinh nghi m trong lĩnh v c chuyên ngành giao thông v n t i. b) i v i C ng tác viên ư c trưng t p tham gia oàn Thanh tra có n i dung liên quan n chuyên môn sâu, ngoài các tiêu chuNn quy nh t i i m a kho n này còn ph i ho t ng trong lĩnh v c giao thông v n t i (trong nư c ho c nư c ngoài) ít nh t ba năm. c) i v i C ng tác viên là chuyên gia nư c ngoài, ngoài tiêu chuNn quy nh t i i m a kho n này còn ph i có các i u ki n sau: - ư c cơ quan thanh tra s d ng C ng tác viên thNm tra v yêu c u chuyên môn trư c khi quy t nh trưng t p; - Có trình chuyên môn áp ng v i yêu c u, i u ki n theo i u ư c qu c t liên quan n chuyên ngành giao thông v n t i mà Vi t Nam là thành viên ho c theo thông l qu c t . 3. Nhi m v , quy n h n c a C ng tác viên a) Nhi m v , quy n h n c a C ng tác viên th c hi n theo i u 18 Ngh nh s 100/2007/N -CP; b) Ngoài nh ng nhi m v , quy n h n quy nh t i i m a kho n này, C ng tác viên là chuyên gia nư c ngoài còn có nhi m v , quy n h n sau: - Nghiên c u pháp lu t Vi t Nam liên quan n các nhi m v ư c giao. - Thư ng xuyên báo cáo v công tác theo yêu c u c a cơ quan thanh tra s d ng c ng tác viên. - Trong quá trình thanh tra ư c ưa ra các khuy n cáo khNn c p cho i tư ng thanh tra nh m b o m an toàn, an ninh và ng th i ph i báo cáo ngay v i cơ quan thanh tra và cơ quan qu n lý nhà nư c t i khu v c v khuy n cáo ó. - Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác khi ư c ngư i có thNm quy n y quy n theo quy nh c a pháp lu t (n u có).
  5. - Ch p hành các quy nh khác liên quan n ngư i nư c ngoài công tác, làm vi c cho nư c C ng hòa Xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 4. Ch i v i C ng tác viên a) Ch i v i C ng tác viên thu c biên ch nhà nư c ho c ang làm vi c trong các cơ quan, ơn v c a nhà nư c Trong th i gian tham gia oàn thanh tra, C ng tác viên ư c hư ng các ch sau ây: - ư c cơ quan qu n lý tr c ti p tr nguyên lương, ư c cơ quan trưng t p tr ti n công tác phí iv i ngư i ư c trưng t p; - ư c cơ quan trưng t p cung c p các i u ki n, phương ti n làm vi c c n thi t; - ư c b i dư ng nghi p v thanh tra chuyên ngành giao thông v n t i; - ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t v khen thư ng. b) Ch i v i C ng tác viên là chuyên gia nư c ngoài - ư c cơ quan trưng t p cung c p các i u ki n, phương ti n làm vi c c n thi t; - ư c b i dư ng ki n th c v pháp lu t Vi t Nam; - ư c tr thù lao tương x ng v i công vi c và k t qu ư c giao. c) Chi phí cho C ng tác viên là chuyên gia nư c ngoài do B trư ng B Giao thông v n t i, C c trư ng các C c qu n lý chuyên ngành giao thông v n t i quy t nh theo ch c a Nhà nư c. 5. Qu n lý C ng tác viên a) Cơ quan Thanh tra giao thông v n t i có trách nhi m qu n lý C ng tác viên trong th i gian trưng t p; th c hi n ch , chính sách i v i C ng tác viên theo quy nh; l p k ho ch ào t o, b i dư ng nghi p v thanh tra cho C ng tác viên; b) Cơ quan Thanh tra giao thông v n t i, Trư ng oàn thanh tra, Thanh tra viên ti n hành thanh tra c l p có trách nhi m qu n lý C ng tác viên trong quá trình thanh tra; k t thúc cu c thanh tra có nh n xét, ánh giá và g i ý ki n nh n xét, ánh giá i v i C ng tác viên v cơ quan qu n lý C ng tác viên; c) Chánh Thanh tra các c p có trách nhi m xác l p ho c trình c p có thNm quy n xác l p h th ng C ng tác viên các cơ quan, ơn v ho t ng trong lĩnh v c giao thông v n t i và cơ quan, ơn v cơ s n m b t tình hình, trao i thông tin ph c v công tác thanh tra ho c trưng t p th c hi n cu c thanh tra khi c n thi t. V. TH VÀ VI C C P TH KI M TRA 1. Th Ki m tra a) Th Ki m tra ư c s d ng xác nh tư cách pháp lý c a cán b , công ch c, nhân viên Thanh tra giao thông v n t i khi th c hi n nhi m v thanh tra, ki m tra, l p biên b n vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t. Nghiêm c m vi c s d ng Th ki m tra vào m c ích cá nhân. b) Kích thư c, n i dung, màu s c và h a ti t c a Th Ki m tra - Kích thư c: Chi u r ng 61 mm, dài 87mm;
  6. - Màu s c và ho ti t: m t trư c màu h ng tươi, có các ho ti t ch ng làm gi ; m t sau màu tươi; - N i dung trên m t trư c c a Th Ki m tra: Qu c hi u, tên th , h và tên ngư i ư c c p th , tên t ch c mà ngư i ư c c p Th ang công tác, nh ngư i ư c c p th , có 2 v ch chéo màu song song, màu tươi, a danh, ngày, tháng, năm c p th và ngư i c p th ký tên, óng d u; th i h n c a Th ; - Dư i ch ti ng Vi t có ch ti ng Anh, ch ti ng Anh có kích thư c nh hơn ch ti ng Vi t. 2. Th i h n c a Th Ki m tra: Th Ki m tra có th i h n 05 năm k t ngày c p. 3. Phôi Th ki m tra a) Thanh tra B th ng nh t in n, qu n lý và c p phát phôi Th Ki m tra cho Thanh tra giao thông v n t i các c p. b) Kinh phí in n phôi Th Ki m tra do ngân sách nhà nư c c p theo d toán ư c duy t. 4. i u ki n, tiêu chuNn c p Th Ki m tra a) Th Ki m tra ư c c p cho cán b , công ch c, nhân viên (không thu c i tư ng quy nh t i kho n 3 M c I c a Thông tư này) thu c biên ch , ang công tác t i T ch c Thanh tra giao thông v n t i và C ng v Hàng h i, C ng v Hàng không ( ã có Quy t nh giao nhi m v thanh tra, ki m tra chuyên ngành c a Giám c C ng v ). b) Có phNm ch t o c t t, có ý th c trách nhi m, liêm khi t, trung th c, công minh, khách quan; c) T t nghi p trung c p tr lên thu c m t trong các chuyên ngành v giao thông v n t i, xây d ng, ki n trúc, cơ khí, công ngh thông tin, vi n thông, lu t, kinh t ; d) ư c ào t o b i dư ng nghi p v thanh tra chuyên ngành giao thông v n t i trong nư c ho c nư c ngoài; ) Có s c kho m b o hoàn thành nhi m v ư c giao. 5. ThNm quy n; trình t , th t c c p Th Ki m tra a) Chánh thanh tra B Giao thông v n t i quy t nh c p Th ki m tra cho cán b , công ch c, viên ch c thu c Thanh tra B , Thanh tra C c thu c B và C ng v Hàng không, C ng v Hàng h i; Giám c S quy t nh c p Th ki m tra cho cán b , công ch c, viên ch c và nhân viên thu c Thanh tra S . b) H sơ c p Th ki m tra: - Danh sách trích ngang ngư i ư c c p Th Ki m tra do cơ quan qu n lý tr c ti p ngư i ư c c p th l p, g m: h tên, ngày tháng năm sinh, ch c v và ơn v công tác, trình chuyên môn, các l p nghi p v ã qua; - B n sao có công ch ng ho c ch ng th c các lo i văn b ng, ch ng ch ; - Quy t nh phân công nhi m v c a Giám c C ng v ( i v i cán b làm vi c t i C ng v Hàng h i, C ng v Hàng không). 6. Thu h i Th Ki m tra a) Ngư i nào có thNm quy n c p thì có quy n quy t nh thu h i Th Ki m tra;
  7. b) Quy t nh thu h i Th Ki m tra n u thu c m t trong các trư ng h p sau ây: - Công ch c, nhân viên Thanh tra giao thông v n t i b k lu t b ng hình th c bu c thôi vi c ho c sa th i; - Công ch c, nhân viên Thanh tra giao thông v n t i chuy n công tác sang cơ quan không có ch c năng thanh tra, ngh hưu, b ch t ho c m t tích; - Th Ki m tra ư c c p không úng quy nh; - Các trư ng h p khác theo quy nh c a pháp lu t. VI. T CH C TH C HI N 1. X lý Th Thanh tra viên ã ư c c p trư c ây a) Th Thanh tra viên do Thanh tra Chính ph c p; Th Thanh tra viên an toàn hàng h i, Th S quan ki m tra do C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam c p v n có giá tr pháp lý n khi B Giao thông v n t i i Th khác. b) Th Thanh tra viên do B Giao thông v n t i, C c ư ng b Vi t Nam, C c ư ng sông Vi t Nam, C c ư ng s t Vi t Nam (trư c ây là T ng công ty ư ng s t Vi t Nam), S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính c p theo Quy t nh s 343/PC-VT ngày 22 tháng 02 năm 1997 c a B trư ng B Giao thông v n t i quy nh nhi m v , quy n h n, ch c danh; phù hi u, c p hi u, bi n hi u, trang ph c và trang b c a l c lư ng Thanh tra giao thông, h t hi u l c sau 06 tháng k t ngày Thông tư này có hi u l c thi hành. c) C c trư ng, Giám c S ph i t ch c thu h i, th ng kê và hu b ng cách c t góc i v i Th h t hi u l c theo i m b kho n này, báo cáo v Thanh tra B Giao thông v n t i. 2. X lý các t n t i v cán b : a) Ngư i nào ư c tuy n d ng, nh n i u ng công tác v Thanh tra giao thông ho c b nhi m ch c danh trong th i gian t ngày 22 tháng 02 năm 1997 n ngày 16 tháng 6 năm 2007 mà t i th i i m tuy n d ng, nh n i u ng công tác, b nhi m, ngư i ó không b o m tiêu chuNn quy nh t i i u 7 Quy t nh s 343/PC-VT ngày 22 tháng 02 năm 1997 c a B trư ng B Giao thông v n t i quy nh nhi m v , quy n h n, ch c danh; phù hi u, c p hi u, bi n hi u, trang ph c và trang b c a l c lư ng Thanh tra giao thông thì C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính ph i quy t nh b trí, s p x p cán b ó làm công vi c khác không thu c t ch c Thanh tra giao thông v n t i. b) Nh ng trư ng h p ã ư c tuy n d ng, nh n i u ng v công tác t i t ch c Thanh tra giao thông v n t i trư c ây không i u ki n v trình chuyên môn, nay ã h c t p áp ng trình ih c chuyên ngành quy nh t i i m a kho n 1 ph n III Thông tư này thì ư c xem xét tuy n d ng, b nhi m theo quy nh c a pháp lu t. 3. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b các quy nh, văn b n trư c ây quy nh, hư ng d n v Thanh tra viên, C ng tác viên, Th ki m tra giao thông v n t i. 4. Thanh tra B ki m tra vi c th c hi n Thông tư này. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh cơ quan, ơn v ph n nh v B Giao thông v n t i nghiên c u, gi i quy t./.
  8. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ; - Các B , Cơ quan ngang B ; - Các Th trư ng; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Các C c thu c B GTVT; H Nghĩa Dũng - S GTVT, S GTCC; - S N i v các t nh, TP tr c thu c TW; - Các V : TCCB, PC, VT; - Công báo; - Website Chính ph ; - Lưu: VT, TTr (10b).
Đồng bộ tài khoản