Thông tư số 02-BKH/DN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
43
lượt xem
4
download

Thông tư số 02-BKH/DN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 02-BKH/DN về thủ tục đầu tư trực tiếp tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài và của người nước ngoài cư trú lâu dài tại Việt Nam do Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 29/CP ngày 12/05/1995 về thủ tục đầu tư trực tiếp tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài và của người nước ngoài cư trú lâu dài tại Việt Nam...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 02-BKH/DN

  1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02-BKH/DN Hà N i, ngày 30 tháng 1 năm 1996 THÔNG TƯ C A B K HO CH VÀ U TƯ S 02 BKH/DN NGÀY 30 THÁNG 1 NĂM 1996 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 29/CP NGÀY 12/5/1995 V TH T C U TƯ TR C TI P T I VI T NAM C A NGƯ I VI T NAM NNH CƯ NƯ C NGOÀI VÀ C A NGƯ I NƯ C NGOÀI CƯ TRÚ LÂU DÀI T I VI T NAM Căn c Lu t khuy n khích u tư trong nư c ngày 22/6/1994. Căn c Ngh nh s 29/CP ngày 12/5/1995 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c. Căn c Ngh nh s 75/CP ngày 1/11/1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B K ho ch và u tư. B K ho ch và u tư hư ng d n trình t , th t c u tư tr c ti p c a ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài và ngư i nư c ngoài cư trú lâu dài t i Vi t Nam như sau: i u 1: u tư tr c ti p theo Lu t khuy n khích u tư trong nư c c a ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài cư trú lâu dài t i Vi t Nam trong Thông tư này bao g m: 1. Thành l p m i doanh nghi p tư nhân (theo Lu t doanh nghi p tư nhân); công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n (theo Lu t công ty) - sau ây g i chung là doanh nghi p. 2. M r ng quy mô nâng cao năng l c s n xu t, nghiên c u phát tri n và i m i công ngh c a các doanh nghi p ã ư c thành l p h p pháp theo Lu t doanh nghi p tư nhân và Lu t công ty. 3. Mua c ph n góp v n vào các doanh nghi p k c doanh nghi p Nhà nư c ư c phép a d ng hoá hình th c s h u tr nh ng trư ng h p có quy nh riêng. 4. Khi tr c ti p u tư nh ng ngành ngh thu c i u 5 c a Lu t doanh nghi p tư nhân ho c i u 11 c a Lu t công ty ph i ư c Th tư ng Chính ph cho phép. i v i ngành ngh ph i có gi y phép hành ngh c n th c hi n theo úng quy nh c a các B qu n lý ngành kinh t k thu t liên quan ã ban hành. i u 2: H sơ xin thành l p doanh nghi p và ăng ký kinh doanh g m: 1. ơn xin thành l p doanh nghi p.
  2. 2. i v i ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài mang h chi u do nư c ngoài c p ph i có gi y xác nh n ngu n g c ngư i Vi t Nam c a cơ quan i di n ngo i giao ho c lãnh s Vi t Nam t i nư c ó, ho c xác nh n c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c a nư c mà ngư i g c Vi t Nam nh cư. 3. T khai c a ngư i xin thành l p doanh nghi p v vi c h không ph i là ngư i ang b truy c u trách nhi m hình s ho c ã b k t án Vi t Nam ho c nư c ngoài mà chưa ư c xoá án ho c còn trong th i gian b c m quy n kinh doanh theo b n án c a toà án nư c ngoài. T khai ph i có xác nh n c a cơ quan ngo i giao ho c lãnh s Vi t Nam t i nư c mà ngư i Vi t Nam nh cư, ho c xác nh n c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c a nư c mà ngư i g c Vi t Nam nh cư. 4. i v i ngư i nư c ngoài cư trú lâu dài t i Vi t Nam ph i có "Gi y ch ng nh n thư ng trú" theo qui nh t i i u 11 Pháp l nh nh p c nh, cư trú, i l i c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam và n u ã cư trú trên m t năm ph i có thêm gi y xác nh n c a công an phư ng, xã nơi cư trú v vi c h không thu c di n quy nh t i i u 6, i u 7 Lu t doanh nghi p tư nhân; i u 6, i u 7 Lu t công ty. 5. N u ngư i xin phép thành l p doanh nghi p hi n ang là Trư ng văn phòng i di n, Trư ng chi nhánh c a công ty nư c ngoài ư c phép ho t ng t i Vi t Nam thì ph i có ý ki n b ng văn b n c a công ty nư c ngoài có t văn phòng i di n chi nhánh Vi t Nam ch p nh n. 6. Gi y xác nh n v v n u tư t i Vi t Nam: - N u v n b ng ti n m t ph i có xác nh n c a Ngân hàng nơi d nh t tr s doanh nghi p v s dư ti n g i t i tài kho n c a ngư i xin thành l p doanh nghi p. - N u v n b ng hi n v t ho c b n quy n s h u công nghi p ph i có xác nh n c a cơ quan công ch ng v tr giá tài s n ó (n u thành l p doanh nghi p tư nhân), ho c biên b n nh giá tài s n c a các sáng l p viên thành l p công ty (n u thành l p công ty). 7. Phương án kinh doanh ban u kèm theo bi n pháp b o v môi trư ng. 8. i u l công ty (n u là công ty) có xác nh n c a cơ quan công ch ng. 9. i v i công ty c ph n, các sáng l p viên ph i ư c Ngân hàng nơi d nh t tr s công ty c ph n xác nh n ã n p vào tài kho n phong to s ti n không ít hơn 20% v n i ul . 10. Gi y t h p l v quy n s d ng nơi làm tr s giao d ch. 11. Gi y ch ng nh n v trình chuyên môn c a ngư i i u hành iv im ts ngành ngh mà pháp lu t òi h i ph i có. 12. B n ch p h chi u th th c nh p c nh ( i v i ngư i Vi t Nam inh cư nư c ngoài).
  3. T t c các gi y t nêu trên n u b ng ti ng nư c ngoài u ph i d ch ra ti ng Vi t và ph i có xác nh n c a cơ quan công ch ng. Trư ng h p khi xin phép thành l p doanh nghi p chưa có nh ng i u ki n quy nh t i i m 6, 9, 10, 11 i u này thì khi xin c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh nhà u tư ph i b sung y các gi y t trên. i u 3: Ngư i xin phép thành l p doanh nghi p tr c ti p n S K ho ch và u tư nơi d nh t tr s giao d ch c a doanh nghi p n p m t b h sơ. S K ho ch và u tư t nh ti p nh n h sơ, ki m tra h chi u và tính h p l c a h sơ, vi t phi u h n tr l i theo quy nh hi n hành. - S K ho ch và u tư t nh, thành ph t ch c l y ý ki n S qu n lý ngành v ngành ngh kinh doanh phù h p v i quy nh c a Chính ph và quy ho ch ngành lãnh th trình U ban nhân dân t nh xem xét vi c c p gi y phép thành l p doanh nghi p i v i ngành ngh kinh doanh theo quy nh hi n hành như i v i vi c xin thành l p doanh nghi p c a công dân Vi t Nam. Trư ng h p vi c thành l p doanh nghi p kinh doanh các ngành ngh mà trên a bàn lãnh th không có nhu c u phát tri n thì S K ho ch và u tư t nh, thành ph ph i báo cáo c th v i Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph xem xét quy t nh. - Vi c ăng ký kinh doanh cho các doanh nghi p c a ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, c a ngư i nư c ngoài cư trú lâu dài t i Vi t Nam th c hi n theo quy nh hi n hành như i v i doanh nghi p c a công dân Vi t Nam, t ch c kinh t c a Vi t Nam. N u h sơ ã y các th t c theo quy nh trên ây và nhà u tư có nguy n v ng ư c ăng ký kinh doanh s m thì S K ho ch và u tư t nh, thành ph c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ngay sau khi U ban nhân dân t nh c p gi y phép thành l p doanh nghi p. i u 4: Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài cư trú lâu dài Vi t Nam mu n u tư dư i hình th c nói t i i m 2, 3 i u 1 thì ph i có các gi y t sau ây khi tham gia u tư vào doanh nghi p: - Các gi y t nêu t i i m 2, 3 i u 2 ( i v i ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài). - Các gi y t nêu t i i m 4 i u 2 ( i v i ngư i nư c ngoài cư trú lâu dài t i Vi t Nam). Doanh nghi p có nghĩa v ph i khai báo v i cơ quan ăng ký kinh doanh v s tham gia u tư vào doanh nghi p mình c a các i tư ng này. i u 5: Trình t th t c xem xét c p gi y ch ng nh n ưu ãi u tư c a các doanh nghi p này th c hi n theo Thông tư s 06/UB-QLKH ngày 27/9/1995 quy nh trình t th t c c p gi y ch ng nh n ưu ãi u tư theo Lu t khuy n khích u tư trong nư c. i u 6: Thông tư này có giá tr th c hi n t ngày ban hành.
  4. Qu c Sam ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản