Thông tư số 03/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
57
lượt xem
2
download

Thông tư số 03/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 03/1998/TT-BTC và hướng dẫn nộp và quản lý lệ phí về đăng ký và quản lý hộ khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 03/1998/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 08 tháng 1 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 03/1998/TT-BTC NGÀY 08 THÁNG 1 NĂM 1998 HƯ NG D N THU, N P VÀ QU N LÝ L PHÍ V ĂNG KÝ VÀ QU N LÝ H KH U Căn c Ngh nh s 51/CP ngày 10/5/1997 c a Chính ph v vi c ăng ký và qu n lý h kh u. Căn c Quy t nh s 276/CT ngày 28/7/1992 c a Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ) v vi c th ng nh t qu n lý các lo i phí và l phí và Công văn s 1127/KTTH ngày 12/3/1997 c a Văn phòng Chính ph v vi c thu phí, l phí qu n lý Nhà nư c v tr t t an toàn xã h i. B Tài chính hư ng d n ch thu, n p và qu n lý l phí v ăng ký và qu n lý h kh u như sau: I. I TƯ NG N P VÀ M C THU: 1. i tư ng n p: T ch c, cá nhân yêu c u cơ quan công an gi i quy t vi c ăng ký và qu n lý h khNu theo quy nh t i Ngh nh 51/CP ngày 10/5/1997 c a Chính ph v vi c ăng ký và qu n lý h khNu là i tư ng n p l phí theo quy nh t i Thông tư này. 2. M c thu: a. M c thu l phí ăng ký và qu n lý h khNu như sau: S Danh m c l phí ơn v tính M c thu TT 1 2 3 4 1 i u ch nh trong s h khNu (h khNu gia ình và h khNu t p th ) - ính chính v h t ch (h tên, ngày, tháng, /l n ính chính 5.000 năm sinh....) - Ch ng nh n h khNu g c ho c h khNu /l n ch ng nh n 10.000 thư ng trú - ăng ký h khNu cho tr em m i sinh /l n ăng ký 5.000
  2. - i u ch nh t m v ng cho ngư i xu t c nh /l n i u ch nh 15.000 t 12 tháng tr lên 2 ăng ký chuy n n: - Chuy n n không c p s h khNu gia ình /l n ăng ký 15.000 ho c gi y ch ng nh n nhân khNu t p th (c h ho c m t ngư i) - Chuy n n, l p h m i và ư c c p s h /l n ăng ký 20.000 khNu gia ình (bao g m c c p l i) - Chuy n n và ư c c p gi y ch ng nh n /l n c p 15.000 nhân khNu t p th (bao g m c c p l i) 3 -C ps ăng ký t m trú có th i h n /l n c p 15.000 - C p gi y t m trú có th i h n /l n c p 10.000 - Gia h n t m trú /l n gia h n 3.000 b. M c thu quy nh trên ây ã bao g m chi phí mua s h khNu gia ình, gi y t m trú, gi y ch ng nh n nhân khNu t p th , s ăng ký t m trú và t khai. Các t ch c, cá nhân khi ư c gi i quy t công vi c v ăng ký và qu n lý h khNu tương ng không ph i n p các chi phí này. c. i v i các xã mi n núi, biên gi i, h i o thu b ng 50% m c thu quy nh t i ti t a, i m này. II. QU N LÝ L PHÍ 1. Cơ quan Công an tr c ti p gi i quy t công vi c ăng ký và qu n lý h khNu ng th i th c hi n t ch c thu l phí (dư i ây g i là cơ quan thu) theo quy nh t i Thông tư này có trách nhi m: - T ch c thu, công b công khai m c thu, th t c thu l phí: khi thu ti n l phí ph i c p cho ngư i n p ti n ch ng t thu ti n (biên lai thu phí, l phí) do B Tài chính (T ng c c thu ) phát hành. - Kê khai l phí t ng tháng và n p t khai cho cơ quan Thu trong Mư i ngày u c a tháng ti p theo; kê khai ph i y , úng m u t khai và ch u trách nhi m v tính chính xác c a vi c kê khai. - N p y , úng h n s ti n l phí ph i n p tháng trư c vào ngân sách Nhà nư c theo thông báo c a cơ quan thu . - Th c hi n m s sách, ch ng t , báo cáo k toán theo dõi vi c thu, n p và s d ng ti n l phí theo úng ch k toán, th ng k hi n hành c a Nhà nư c quy nh. Quy t toán thu, n p, s d ng ti n l phí và quy t toán ch ng t thu l phí v i cơ quan Thu . Trong th i h n b n mươi lăm ngày k t ngày k t th c năm, ph i n p báo cáo quy t toán cho cơ quan thu , cơ quan Tài chính cùng c p và ph i n p s ti n phí
  3. còn thi u vào Ngân sách Nhà nư c trong th i h n mư i ngày k t ngày n p báo cáo quy t toán. 2. L phí ăng ký, qu n lý h khNu là ngu n thu c a Ngân sách Nhà nư c, ph i n p vào Ngân sách Nhà nư c theo quy nh sau ây: a. Hàng tháng, nh n ư c t khai c a cơ quan thu l phí g i n, cơ quan thu th c hi n ki m tra và thông báo cho cơ quan thu t m n p vào Ngân sách Nhà nư c 65% (sáu mươi năm ph n trăm) s ti n l phí thu ư c trong kỳ. Thông báo c a cơ quan thu ph i ghi rõ s ti n ph i n p, th i h n n p, và chương lo i, kho n tương ng, m c 50 m c l c Ngân sách Nhà nư c quy nh. Th i h n n p l phí vào Ngân sách Nhà nư c c a tháng ghi trong thông báo ch m nh t không quá ngày 25 c a tháng ti p theo. Căn c vào thông báo c a cơ quan thu , cơ quan thu th c hi n n p vào Ngân sách Nhà nư c t i Kho b c Nhà nư c nơi cơ quan thu óng tr s . b. Cơ quan thu l phí ư c t m gi l i 35% (ba mươi năm ph n trăm) s ti n l phí thu ư c trong kỳ chi cho các công vi c sau: - In (ho c mua) m u ơn, t khai, h sơ liên quan, s h khNu, s ăng ký t m trú, gi y t m trú và văn phòng phNm ph c v vi c thu l phí. - Các kho n chi khác liên quan n vi c thu l phí. Toàn b s ti n ư c t m trích l i (35%) cơ quan thu ph i s d ng úng m c ích. K t thúc năm ph i quy t toán v i cơ quan tài chính c p trên và cơ quan thu tr c ti p qu n lý cùng v i quy t toán kinh phí Ngân sách c p theo ch quy nh, s còn l i ph i n p y vào Ngân sách Nhà nư c theo th t c hư ng d n t i ti t a, i m này. III. T CH C TH C HI N 1. Cơ quan thu , nơi cơ quan thu l phí óng tr s , có trách nhi m c p biên lai thu l phí theo yêu c u cơ quan thu, ki m tra, ôn c cơ quan thu l phí th c hi n ch thu, n p, s d ng l phí theo úng hư ng d n t i Thông tư này, qu n lý và s d ng biên lai thu ti n; th c hi n s , ch ng t k toán theo úng ch c a B Tài chính quy nh. 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. M i quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . S l phí thu ư c t ngày Ngh nh 51/CP ngày 10/5/1997 có hi u l c thi hành ư c áp d ng theo quy nh t i i m 2 m c III Thông tư này. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, c n ph n nh k p th i v B Tài chính nghiên c u gi i quy t. Vũ M ng Giao ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản