Thông tư số 03/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
4
download

Thông tư số 03/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 03/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế giao hàng trả chậm trừ vào nợ của Chính phủ Việt Nam đối với Iraq do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 03/1999/TT-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 06 tháng 1 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 03 TT/1999/BTC NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 1999 HƯ NG D N CƠ CH GIAO HÀNG TR CH M TR VÀO N C A CHÍNH PH VI T NAM Đ I V I IRAQ Căn c tho thu n c a hai Chính ph t i các kỳ h p u ban H n h p Liên Chính ph Vi t nam - Iraq. Căn c công văn s 1512/CP-QHQT ngày 22/12/1998 c a Chính ph v cơ ch giao hàng tr ch m tr n vào n c a Chính ph Vi t Nam đ i v i Chính ph Iraq. B Tài chính hư ng d n cơ ch giao hàng tr ch m tr vào n c a Chính ph Vi t nam đ i v i Chính ph Iraq như sau: I- CÁC QUI Đ NH CHUNG 1- Các doanh nghi p giao hàng tr ch m cho Iraq: Là nh ng doanh nghi p có uy tín, kinh nghi m và có kh năng cung c p hàng hoá phù h p v i yêu c u c a phía Iraq do B Thương m i l a ch n và đư c Th tư ng Chính ph quy t đ nh. 2- Ký h p đ ng và đăng ký h p đ ng: Các doanh nghi p đư c l a ch n ti n hành đàm phán ký h p đ ng v i đ i tác Iraq. Tr giá h p đ ng (bao g m c lãi tr ch m) ph i phù h p v i kim ng ch đư c phân b theo quy t đ nh c a Chính ph . Các H p đ ng đư c ký theo đi u ki n thương m i thông thư ng theo lu t và thông l thương m i qu c t . Sau khi ký h p đ ng, đ h p đ ng đư c đưa vào tr n , doanh nghi p ph i n p m t b n sao h p đ ng và đăng ký h p đ ng v i B Tài chính. Căn c vào cam k t gi a hai Chính ph , B Tài chính thông qua h p đ ng đ đ m b o tr giá h p đ ng (k c lãi tr ch m) không vư t kim ng ch tr n mà Chính ph cho phép. Trư ng h p có s thay đ i, đi u ch nh h p đ ng đã đăng ký (đ c bi t v th i h n, giá tr ), đơn v ph i báo cáo B Tài chính đ xem xét gi i quy t. 3- Công b t giá và ký Đơn đ t hàng: - M c t giá khoán áp d ng đ thanh toán cho t t c các lo i m t hàng tr ch m đưa vào tr n là 99% t giá mua vào do Ngân hàng Ngo i thương công b t i th i đi m Ngân hàng Trung ương Iraq báo Có. - Sau khi H p đ ng ngo i đư c B Tài chính thông qua, doanh nghi p đ ng tên ký h p đ ng ngo i ph i ký Đơn đ t hàng v i B Tài chính theo qui đ nh t i Thông tư s 148/1998/TT/BTC ngày 16/11/1998 c a B Tài chính "Hư ng d n vi c xác đ nh t giá và thanh toán hàng hoá xu t kh u và d ch v tr n nư c ngoài".
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4- B o lãnh: Căn c vào đ ngh c a các doanh nghi p, B Tài chính s b o lãnh cho các doanh nghi p có h p đ ng đưa vào tr n theo m c 95% tr giá h p đ ng bao g m c lãi tr ch m căn c vào b ch ng t xu t hàng th c t , đ m b o không cho vay quá m c các chi phí c n thi t đ th c hi n h p đ ng. Doanh nghi p ph i cam k t s d ng v n vay đúng m c đích và hoàn tr đúng h n theo M u Gi y cam k t đính kèm. 5- T ch c giao hàng: Các doanh nghi p ký h p đ ng đư c làm đ u m i giao hàng. Vi c chu n b chân hàng do các đ u m i th c hi n b ng cách t s n xu t, thu mua, ch bi n đ xu t kh u ho c u thác xu t kh u cho các doanh nghi p trong nư c, không thông qua đ u th u. H p đ ng u thác do các doanh nghi p t tho thu n. Doanh nghi p xu t kh u u thác có th thanh toán ngay v i đơn v đ u m i theo giá tho thu n ho c đư c thanh toán khi đ n h n tr ch m theo t giá khoán mà B Tài chính áp d ng v i doanh nghi p đ u m i. 6- Làm th t c tr n : - Sau khi giao hàng, doanh nghi p chuy n b ch ng t giao hàng h p l cho Ngân hàng Ngo i thương Vi t nam (Vietcombank) đ làm th t c tr n v i Ngân hàng Trung ương Iraq. Vietcombank thông báo B Tài chính v vi c đã g i b ch ng t đi tr n đ theo dõi. Đ n h n thanh toán, sau khi Ngân hàng Trung ương Iraq thông báo đã tr n , Vietcombank xác nh n vào Hoá đơn (b n chính) giao cho đơn v đ làm căn c cho B Tài chính thanh toán cho đơn v . - Giá tr hàng tr n đ n h n trong năm s đư c tr vào 50% lãi phát sinh trư c, sau đó tr vào n g c (k c ph n có th vư t tr i so v i kim ng ch tr n c a năm đó). Trư ng h p sau này hai Chính ph có tho thu n khác v phương th c tr n , hai ngân hàng s áp d ng phù h p v i tho thu n c a hai Chính ph . II- TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN: 1- Doanh nghi p đư c giao ký h p đ ng có trách nhi m ký các h p đ ng theo lu t và thông l thương m i qu c t đ có th gi i quy t tranh ch p theo lu t pháp n u có x y ra. Vì là h p đ ng tr ch m đưa vào tr n , doanh nghi p ph i qui đ nh rõ th i h n thanh toán trong h p đ ng đ hai ngân hàng làm th t c tr n đúng h n. Th i h n thanh toán c n qui đ nh phù h p v i năm có kim ng ch tr n đã tho thu n. Doanh nghi p ph i hoàn toàn ch u trách nhi m v v n vay đư c B Tài chính b o lãnh đ i v i ngân hàng và v hàng hoá tr n cho đ n khi đư c tr n . Đ n h n tr ch m, doanh nghi p có trách nhi m đôn đ c phía Iraq tr n đúng h n cho nhà nư c. 2- Vietcombank có trách nhi m m s theo dõi đ i chi u vi c xu t hàng tr n , g i b ch ng t đi tr n k p th i, đôn đ c Ngân hàng Trung ương Iraq tr n đúng h n, phù h p v i tho thu n c a hai Chính ph . Cu i m i năm, Vietcombank đ i chi u v i Ngân hàng Trung ương Iraq đ xác đ nh s dư cu i kỳ và tính lãi phát sinh năm sau đ báo cáo B Tài chính. 3- B Tài chính có trách nhi m làm các th t c b o lãnh, ký Đơn đ t hàng k p th i đ t o đi u ki n thu n l i cho các đơn v giao hàng. Vi c thanh toán cho đơn v đư c th c hi n phù h p v i Thông tư s 148/1998/TT/BTC ngày 16/11/1998 "Hư ng d n vi c xác đ nh t giá và thanh toán hàng hoá xu t kh u và d ch v tr n nư c ngoài".
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. III- ĐI U KHO N THI HÀNH: Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n Thông tư này, n u có vư ng m c, đ ngh ph n ánh k p th i cho B Tài chính đ xem xét, x lý. Lê Th Băng Tâm (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản