Thông tư số 03/2000/TTLT-TCHQ-BNG

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
77
lượt xem
3
download

Thông tư số 03/2000/TTLT-TCHQ-BNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 03/2000/TTLT-TCHQ-BNG về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài do Tổng cục hải quan - Bộ ngoại giao ban hành, để hướng dẫn thi hành Điều 4 Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 03/2000/TTLT-TCHQ-BNG

  1. B NGO I GIAO-T NG C C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H I QUAN NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/2000/TTLT-TCHQ-BNG Hà N i , ngày 06 tháng 6 năm 2000 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A T NG C C H I QUAN - B NGO I GIAO S 03/2000/TTLT-TCHQ-BNG NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2000 HƯ NG D N THI HÀNH I U 4 QUY T NNH S 210/1999/Q -TTG NGÀY 27/10/1999 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V M T S CHÍNH SÁCH I V I NGƯ I VI T NAM NƯ C NGOÀI Căn c i u 5 Quy t nh s 210/1999/Q -TTg ngày 27/10/1999 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài. th ng nh t qu n lý và m b o y các quy n l i và trách nhi m c a ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài v nư c tích c c óng góp vào s nghi p xây d ng t nư c; T ng c c H i quan và B Ngo i giao th ng nh t hư ng d n c th Di u 4 Quy t nh s 210/1999/Q -TTg ngày 27/10/1999 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách ưu ãi i v i vi c t m nh p - tái xu t ô tô 04 ch ng i và các trang thi t b , dùng cá nhân c a ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài v nư c làm vi c như sau: I. QUY NNH CHUNG: 1. Thông tư này áp d ng cho nh ng ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài là trí th c, chuyên gia, công nhân lành ngh (g i t t là ngư i Vi t Nam nư c ngoài) v nư c làm vi c trong th i gian t 01 năm tr lên theo l i m i c a Cơ quan Nhà nư c Vi t Nam, có xác nh n c a Cơ quan m i. 2. M t s t ng trong thông tư này ư c hi u như sau: a/ "Cơ quan Nhà nư c Vi t Nam" g m Qu c h i, Chính ph , Vi n Ki m sát Nhân dân t i cao, Toà án Nhân dân t i cao, các cơ quan c p B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. b/ "Xác nh n c a cơ quan m i" là văn b n xác nh n có d u và ch ký c a Th trư ng c a Cơ quan Nhà nư c Vi t Nam (nói t i i m a, m c 2, ph n I nêu trên) m i ngư i Vi t Nam nư c ngoài v nư c làm vi c, bao g m các n i dung sau: - Tên, s h chi u, a ch nư c ngoài c a ngư i Vi t Nam nư c ngoài ư c m i. - Th i gian công tác Vi t Nam. - Các công vi c c th ho c d án, án ngư i Vi t Nam nư c ngoài tham gia t i Vi t Nam.
  2. c/ "Trang thi t b làm vi c" là nh ng thi t b , máy móc, tài li u ph c v cho công vi c d án t i Vi t Nam c a ngư i Vi t Nam nư c ngoài. d/ " dùng cá nhân" bao g m dùng thi t y u cho sinh ho t. e/ "Mi n thu " là mi n các kho n thu h i quan, các lo i l phí có liên quan (tr phí lưu kho, cư c v n chuy n và cư c phí v nh ng d ch v tương t theo quy nh hi n hành) do H i quan thu khi làm th t c. 3. V trách nhi m, t t c hàng hoá ư c t m nh p mi n thu c a ngư i Vi t Nam nư c ngoài sau khi h t th i h n làm vi c t i Vi t Nam u ph i tái xu t, trư ng h p bi u t ng, chuy n như ng thì ph i th c hi n theo úng các quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam. 4. Cơ quan Nhà nư c Vi t Nam khi c p văn b n xác nh n v vi c t m nh p, g i l i, tái xu t xe ô tô, trang thi t b làm vi c, dùng cá nhân cho ngư i Vi t Nam nư c ngoài làm th t c h i quan, g i T ng c c H i quan 01 b n theo dõi. II. QUY NNH C TH TH T C H I QUAN I V I HÀNG HOÁ T M NH P: A. T M NH P KH U Ô TÔ 1. i u ki n t m nh p khNu ô tô: Ngư i Vi t Nam nư c ngoài quy nh t i m c 1, ph n I nêu trên, khi v nư c làm vi c trong th i gian t 01 năm tr lên ư c t m nh p khNu mi n thu 01 xe ô tô 04 ch ng i làm phương ti n ph c v cho vi c i l i trong th i gian làm vi c Vi t Nam (tiêu chuNn này không áp d ng i v i ngư i thân c a ngư i Vi t Nam nư c ngoài) và ph i tuân theo các i u ki n sau ây: - Ngư i Vi t Nam nư c ngoài có nhu c u t m nh p xe ô tô thì vi c t m nh p ph i ư c th c hi n trong 06 tháng u k t khi n nh n công vi c t i Vi t Nam (tính t ngày nh p c nh l n u). - Xe ô tô m i, tay lái thu n (tay lái bên trái xe) theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. Trư ng h p t m nh p xe ô tô ã qua s d ng thì ch t lư ng còn l i c a xe ph i m b o t 70% tr lên và ph i xu t trình gi y t ch ng minh là ch s h u xe. - Trư ng h p xe ô tô c a ngư i Vi t Nam nư c ngoài b hư h ng do tai n n không th s d ng ư c, có xác nh n c a cơ quan Công an, ch ư c xem xét gi i quy t t m nh p xe khác thay th khi th i gian làm vi c t i Vi t Nam ph i còn t 06 tháng tr lên và ã hoàn thành th t c thanh lý xe ô tô cũ t i C c H i quan t nh, thành ph nơi ã c p gi y phép t m nh p. 2. Th t c H i quan t m nh p khNu ô tô: Ngư i Vi t Nam nư c ngoài có ơn ngh ư c t m nh p khNu mi n thu ô tô kèm theo văn b n xác nh n c a cơ quan Nhà nư c Vi t Nam m i v i n i dung như sau:
  3. - Tên ngư i Vi t Nam nư c ngoài, s h chi u, qu c t ch. - Tên chương trình, d án làm vi c v i Cơ quan Nhà nư c Vi t Nam. - Th i gian công tác t i Vi t Nam. - Nhãn hi u và các thông s k thu t xe. - C a khNu nh p hàng. Và xu t trình các ch ng t nh p khNu liên quan n xe. C c H i quan t nh, thành ph (nơi óng tr s c a Cơ quan Nhà nư c Vi t Nam m i ngư i Vi t Nam nư c ngoài v làm vi c t i Vi t Nam) c p gi y phép t m nh p mi n thu ô tô cho ngư i Vi t Nam nư c ngoài. - Trư ng h p a phương không có t ch c H i quan thì ngư i Vi t Nam nư c ngoài n C c H i quan t nh, thành ph thu n ti n nh t ư c c p gi y phép. C c H i quan t nh, thành ph s d ng m u gi y phép xu t nh p khNu hàng phi m u d ch (theo m u HQ102) c p gi y phép t m nh p khNu mi n thu xe ô tô c a ngư i Vi t Nam nư c ngoài theo quy nh, gi y phép t m nh p ô tô ư c c p 04 b n (01 b n lưu t i C c H i quan t nh, thành ph nơi c p gi y phép, hai b n giao ch hàng làm th t c nh p xe t i h i quan c a khNu (01 b n) và làm th t c ăng ký lưu hành xe t i cơ quan Công an (01 b n), 01 b n g i T ng c c H i quan thay báo cáo). 3. Tái xu t xe ô tô: Trư c khi xu t c nh (h t th i h n công tác), ngư i Vi t Nam nư c ngoài có ơn g i C c H i quan t nh, thành ph nơi c p gi y phép t m nh p ô tô ư c c p gi y phép tái xu t xe. 4. Th t c chuy n như ng xe ô tô: Sau khi h t th i h n làm vi c t i Vi t Nam, xe ô tô ã ư c phép t m nh p ph i tái xu t, n u bi u t ng ho c chuy n như ng t i Vi t Nam ph i làm th t c h i quan và truy n p các lo i thu (k c thu nh p khNu) theo quy nh c a các lu t thu hi n hành trư c khi xu t c nh. * Ngư i Vi t Nam nư c ngoài có ơn g i C c H i quan t nh, thành ph nơi c p gi y phép t m nh p ô tô, nêu rõ lý do chuy n như ng xe. * i u ki n chuy n như ng xe: + Ngư i Vi t Nam nư c ngoài h t th i h n làm vi c t i Vi t Nam. + Các lý do khác ph i có xác nh n c a cơ quan Nhà nư c Vi t Nam m i và ư c C c H i quan t nh, thành ph ch p thu n b ng văn b n.
  4. - Các i tư ng nói t i m c 1, ph n I c a thông tư này, n u chuy n như ng xê ô tô cho nhau ho c cho các i tư ng ư c hư ng ưu ãi mi n thu theo quy nh hi n hành thì ư c mi n thu nh p khNu, thu và l phí có liên quan khác và ư c cơ quan H i quan nơi qu n lý theo dõi tr vào tiêu chuNn t m nh p khNu mi n thu c a i tư ng ư c chuy n như ng. - Th t c chuy n như ng xe th c hi n theo úng quy trình chuy n như ng xe do T ng c c H i quan ban hành. B. T M NH P TRANG THI T BN LÀM VI C VÀ DÙNG CÁ NHÂN: 1. Trang thi t b làm vi c và dùng cá nhân c a ngư i Vi t Nam nư c ngoài: - ư c làm th t c h i quan t i ngay c a khNu. - Trên cơ s văn b n xác nh n c a cơ quan Nhà nư c Vi t Nam nói t i i m b, m c 2, ph n I, H i quan c a khNu làm th t c t m nh p mi n thu i v i trang thi t b làm vi c và dùng cá nhân. * Trang thi t b ph c v cho công vi c mà ngư i Vi t Nam nư c ngoài mang v s d ng trong th i gian làm vi c v i cơ quan Nhà nư c Vi t Nam ư c t m nh p mi n thu , bao g m: - Các d ng c và thi t b trong phòng thí nghi m. - D ng c làm vi c chuyên ngành. - Các tài li u v khoa h c, k thu t, dùng văn phòng liên quan n công vi c. * dùng cá nhân ph c v cho sinh ho t c a ngư i Vi t Nam nư c ngoài mang theo khi v nư c làm vi c ư c t m nh p mi n thu m i th 01 chi c s d ng trong th i gian công tác t i Vi t Nam (theo b n danh m c kèm). 2. Hành lý và các hàng hoá xu t nh p khNu khác c a ngư i Vi t Nam nư c ngoài và ngư i thân: - ư c làm th t c ngay t i c a khNu xu t nh p c nh (trư ng h p mang theo hàng hoá thu c di n qu n lý c a các B , Ngành ch c năng th c hi n theo quy nh hi n hành). - Tiêu chuNn hành lý mi n thu ư c hư ng theo quy nh như i v i khách xu t nh p c nh qua các c a khNu c a Vi t Nam. 3. Th t c tái xu t trang thi t b làm vi c: Ngư i Vi t Nam nư c ngoài xu t trình cho H i quan c a khNu nơi làm th t c xu t t khai h i quan khi t m nh p ư c gi i quy t. Trư ng h p tái xu t t i c a khNu khác (không cùng c a khNu khi t m nh p), sau khi hoàn t t th t c tái xu t, H i quan c a khNu làm th t c tái xu t có trách nhi m sao g i b h sơ tái xu t cho H i quan c a khNu làm th t c ban u thanh kho n.
  5. 4. Th t c i v i hàng hoá ã ư c t m nh p g i t i Vi t Nam (không mang theo khi xu t c nh): - Ngư i Vi t Nam nư c ngoài có ơn g i C c H i quan t nh, thành ph nơi c p gi y phép t m nh p nêu rõ lý do, th i gian xin g i l i và n i dung hàng hoá g i l i; tên, a ch c a cơ quan nh n gi h hàng hoá, có xác nh n c a cơ quan Nhà nư c Vi t Nam cho nh n g i l i ư c xem xét gi i quy t theo thNm quy n (riêng i v i xe ô tô th i h n g i l i không quá 12 tháng). - Cơ quan Nhà nư c Vi t Nam nh n gi hàng c a ngư i Vi t Nam nư c ngoài ch u trách nhi m trư c pháp lu t Vi t Nam v các khi u n i liên quan n hàng hoá g i l i. - Trư ng h p gi i quy t cho ngư i Vi t Nam nư c ngoài g i l i xe ô tô, hàng hoá ã ư c t m nh p, C c H i quan t nh, thành ph có trách nhi m báo cáo T ng c c H i quan và thông báo cho H i quan c a khNu, nơi ngư i Vi t Nam nư c ngoài xu t c nh ư c bi t. III. X LÝ VI PH M: T ch c, cá nhân vi ph m Quy t nh s 210/1999/Q -TTg ngày 27/10/1999 c a Th tư ng Chính ph và thông tư hư ng d n này u b x lý theo các quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam. IV. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. 2. Cơ quan Nhà nư c Vi t Nam m i ngư i Vi t Nam nư c ngoài v nư c làm vi c có trách nhi m ph i h p v i T ng c c H i quan, B Ngo i giao m b o th c hi n úng theo quy nh t i i u 4 Quy t nh s 210/1999/Q -TTg ngày 27/10/1999 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư này. Hàng quý, các cơ quan Nhà nư c Vi t Nam m i có trách nhi m thông báo cho B Ngoài giao danh sách ngư i Vi t Nam nư c ngoài ư c m i thu c i tư ng c a Thông tư này B Ngo i giao t ng h p thông báo cho T ng c c H i quan. 3. T ng c c H i quan và B Ngo i giao có trách nhi m ph i h p, xem xét, gi i quy t k p th i nh ng v vi c vư ng m c phát sinh trong quá trình th c hi n Thông tư này. 4. C c trư ng C c h i quan các t nh, thành ph ch u trách nhi m t ch c và ch o các ơn v H i quan liên quan th c hi n các quy nh t i thông tư này và niêm y t công khai nh ng nơi quy nh m i ngư i ư c bi t và th c hi n. Nguy n Ng c Túc Nguy n Tâm Chi n ( ã ký) ( ã ký) DANH M C
  6. DÙNG CÁ NHÂN Ư C NH P KH U MI N THU ÁP D NG CHO NGƯ I VI T NAM NƯ C NGOÀI (Kèm theo Thông tư liên t ch TCHQ-BNG s 03 ngày 6/6/2000) STT Tên dùng, v t d ng S Ghi chú lư ng 1 Radio 01 2 Máy ghi âm 01 3 u máy quay ĩa CD 01 4 Máy cassette 01 5 Tivi 01 6 u video 01 7 Máy tính cá nhân 01 8 Máy gi t 01 9 Lò nư ng i n 01 10 Lò vi sóng 01 11 i u hoà nhi t 01 Không quá 18.000 BTU 12 T l nh 01 13 Máy nh 01 14 Máy quay phim (camera) 01 15 Các v t d ng i n cá nhân khác (máy 01 c o râu, máy s y tóc...)
Đồng bộ tài khoản