Thông tư số 03/2002/TT-BCN về việc hướng dẫn thực hiện giá bán điện do Bộ Công nghiệp ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
39
lượt xem
3
download

Thông tư số 03/2002/TT-BCN về việc hướng dẫn thực hiện giá bán điện do Bộ Công nghiệp ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 03/2002/tt-bcn về việc hướng dẫn thực hiện giá bán điện do bộ công nghiệp ban hành', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 03/2002/TT-BCN về việc hướng dẫn thực hiện giá bán điện do Bộ Công nghiệp ban hành

 1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/2002/TT-BCN Hà N i, ngày 25 tháng 9 năm 2002 THÔNG TƯ C A B CÔNG NGHI P S 03/2002/TT-BCN NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2002 V HƯ NG D N TH C HI N GIÁ BÁN I N Căn c Ngh nh s 45/2001/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2001 c a Chính ph v ho t ng i n l c và s d ng i n; Căn c Quy t nh s 124/2002/Q -TTg ngày 20 tháng 9 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v giá bán i n; Sau khi trao i th ng nh t v i Ban v t giá Chính ph và T ng Công ty i n l c Vi t Nam, B Công nghi p hư ng d n th c hi n giá bán i n như sau: I- QUY NNH CHUNG 1- Thông tư này hư ng d n th c hi n giá bán i n theo Quy t nh s : 124/2002/Q - TTg ngày 20 tháng 9 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph . M c giá bán i n theo Quy t nh nêu trên áp d ng cho các i tư ng s n xu t, kinh doanh, tiêu dùng sinh ho t, cơ quan hành chính s nghi p có h p ng mua bán i n tr c ti p v i các ơn v thu c T ng Công ty i n l c Vi t Nam (m c giá c th cho t ng i tư ng như Ph l c kèm theo). Giá bán i n quy nh t i Ph l c kèm theo Thông tư này là giá bán i n chưa có thu giá tr gia tăng và theo các tiêu chuNn ch t lư ng i n quy nh t i Ngh nh s 45/2001/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2001 c a Chính ph v ho t ng i n l c và s d ng i n. 2- Khi th c hi n mua, bán i n ph i s d ng công tơ o m và thông qua h p ng. Vi c ký k t h p ng mua bán i n th c hi n theo quy nh t i các i u 26, 27 và 28 Ngh nh s 45/2001/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2001 c a Chính ph v ho t ng i n l c và s d ng i n. 3- Khi bên mua i n s d ng i n cho nhi u m c ích khác nhau v i m c giá khác nhau thì bên bán i n ph i l p công tơ o m i n riêng cho t ng lo i giá; trư ng h p chưa l p ư c công tơ riêng thì hai bên mua, bán i n căn c vào tình hình th c t s d ng i n xác nh t l c th c a m i lo i giá và ưa vào h p ng mua bán i n. 4- Bên mua i n là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ho c ngư i nư c ngoài thư ng trú Vi t Nam u tư theo Lu t khuy n khích u tư trong nư c (gi y phép
 2. u tư ư c c p có thNm quy n c p) thì ư c áp d ng giá bán i n như bên mua i n là ngư i Vi t Nam. 5- Bên mua i n s d ng i n năng ít hơn 15 kWh/tháng thì vi c ghi ch s công tơ có th ti n hành ba tháng m t l n. N u bên mua i n s d ng i n năng trong 3 tháng ít hơn 15 kWh thì ghi úng ch s ch s trên công tơ và bên bán i n ư c thu kho n chi phí c nh b ng giá tr 15 kWh theo bi u giá bán i n quy nh t i Ph l c kèm theo Thông tư này và h ch toán vào doanh thu bán i n. 6- Giá bán l i n sinh ho t tr c ti p n h dân nông thôn c a các t ch c cá nhân ti p t c th c hi n theo công văn s 1303/CP-KTTH ngày 3 tháng 11 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư Liên t ch s 01/1999/TT-LT/BVGCP-BCN ngày 10 tháng 12 năm 1999 và Thông tư liên t ch s 02/2000/TTLT-BVGCP-BCN ngày 15 tháng 02 năm 2000 c a Ban v t giá Chính ph và B Công nghi p. 7- Giá bán i n ph i áp d ng theo úng i tư ng s d ng i n. Bên mua i n có trách nhi m kê khai úng m c ích s d ng i n tính theo giá bán i n úng i tư ng quy nh t i m c III Thông tư này. N u bên mua i n thay i m c ích s d ng i n d n n thay i giá ph i thông báo cho bên bán i n trư c 15 ngày i u ch nh giá trong h p ng. Bên bán i n ki m tra và k p th i áp d ng giá bán i n theo úng i tư ng quy nh. Vi c áp d ng giá sai i tư ng s d ng i n d n t i gây thi t h i cho bên mua ho c bên bán i n, khi phát hi n, s truy thu ho c thoái hoàn ti n i n. Trư ng h p không xác nh rõ th i i m áp d ng sai giá s tính v i th i gian là m t năm. 8- Vi c mua, bán công su t ph n kháng th c hi n theo Thông tư liên t ch s 09/2001/TTLB-BCN-BVGCP ngày 31 tháng 10 năm 2001 c a B Công nghi p - Ban v t giá Chính ph . 9- Trong Thông tư này các t ng dư i ây ư c hi u như sau: a) "Bên mua i n" là t ch c, cá nhân có ký h p ng mua i n c a bên bán i n tr c ti p s d ng ho c bán l i cho t ch c, cá nhân khác. b) "Bên bán i n" là các cơ s bán i n thu c T ng Công ty i n l c Vi t Nam. II- GIÁ BÁN I N THEO C P I N ÁP, THEO TH I GIAN S D NG TRONG NGÀY 1- Giá bán i n theo c p i n áp Giá bán i n theo c p i n áp ư c áp d ng i v i t t c các bên mua i n và ư c quy nh t i Ph l c kèm theo c a Thông tư này, tr các bên mua i n theo giá bán l i n sinh ho t b c tháng, giá bán buôn i n cho nông thôn, khu t p th , c m dân cư. Công tơ o m i n t c p i n áp nào thì tính giá theo quy nh t i c p i n áp ó. Ti n i n ư c tính theo s n lư ng ghi ư c công tơ o m i n, không phân bi t máy bi n áp c a bên mua i n hay bên bán i n, không c ng thêm b t c lo i chi
 3. phí nào. N u bên mua i n có yêu c u di chuy n v trí t công tơ o m t c p i n áp này sang c p i n áp khác ph i th ng nh t v i bên bán i n và ch u chi phí di chuy n công tơ o m. 2- Giá bán i n theo th i gian s d ng trong ngày. a) Giá bán i n ư c quy nh theo th i gian s d ng i n trong ngày (dư i ây g i là hình th c ba giá). Th i gian s d ng i n trong ngày áp d ng hình th c ba giá ư c quy nh như sau: - Gi bình thư ng: t 04 gi 00 n 18 gi 00 (14 gi ) - Gi cao i m: t 18 gi 00 n 22 gi 00 (04 gi ) - Gi i m th p: t 22 gi 00 n 04 gi sáng hôm sau (6 gi ) và ư c áp d ng v i các i tư ng sau: - Bên mua i n s d ng vào m c ích s n xu t và kinh doanh, ư c c p i n qua máy bi n áp chuyên dùng t 50 KVA tr lên ho c có s n lư ng i n s d ng trung bình ba tháng liên t c t 5000 kWh/tháng tr lên. Nh m góp ph n cân b ng bi u ph t i, gi m chi phí u tư ngu n i n khuy n khích các bên mua i n có máy bi n áp và s n lư ng i n s d ng dư i m c quy nh nêu trên áp d ng hình th c ba giá. T ng Công ty i n l c Vi t Nam có trách nhi m t o i u ki n, hư ng d n nh ng h này ư c l p công tơ ba giá. - Bên mua i n s d ng vào m c ích bơm tư i tiêu ph c v s n xu t: lúa, rau màu, cây công nghi p ng n ngày xen canh. b) Bên bán i n ph i chuNn b công tơ o m i n ba giá l p t cho bên mua i n thu c i tư ng áp d ng hình th c giá này. Trong khi bên bán i n chưa l p t công tơ ba giá thì áp d ng giá bán i n theo gi bình thư ng. c) Trư ng h p công tơ o m i n b m t, ho t ng không chính xác (k c không chính xác v th i gian) ho c ng ng ho t ng thì s n lư ng i n s d ng ư c tính theo quy nh t i kho n 1, 2, 3 i u 40 Ngh nh s 45/2001/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2001 c a Chính ph v ho t ng i n l c và s d ng i n và giá bán i n ư c tính theo gi bình thư ng. d) Trư ng h p bên mua i n thu c i tư ng áp d ng hình th c ba giá có các t ch c, cá nhân dùng chung công tơ không thu c i tư ng này thì bên bán i n ph i tách riêng công tơ c a các t ch c, cá nhân dùng chung thành h chính ký h p ng mua bán i n tr c ti p. N u vì i u ki n k thu t mà chưa tách riêng h p ng các t ch c, cá nhân s d ng i n chung công tơ thì bên bán i n l p công tơ ba giá cho các t ch c, cá nhân s d ng i n chung kh u tr i n năng theo th c t s d ng. Trư ng h p không l p ư c công tơ ba giá thì bên mua i n áp d ng giá i n gi bình thư ng.
 4. Ví d : Bên mua i n là Nhà máy A có máy bi n áp dung lư ng 560 kVA thu c i tư ng áp d ng hình th c ba giá nhưng có các t ch c, cá nhân dùng chung không thu c i tư ng này, bao g m: - Khu t p th nhà máy s d ng i n cho sinh ho t áp d ng giá bán buôn i n sinh ho t. - Trư ng d y ngh B áp d ng giá bán i n i v i cơ quan hành chính s nghi p. Các ơn v dùng chung này ư c l p công tơ ba giá kh u tr nên s n lư ng giá theo th i gian ngày c a nhà máy A ư c tính như sau: ơn v tính:KWh Gi bình Gi cao Gi th p thư ng i m i m 1. i n s d ng chung (theo công tơ) 7.856.000 2.150.000 3.450.000 2. i n s d ng c a trư ng d y ngh B 1.572.000 457.000 356.000 (theo công tơ) 3- i n s d ng vào sinh ho t (theo 560.800 349.400 175.000 công tơ) 4- i n s d ng c a nhà máy A 5.723.200 1.343.600 2.919.000 (4 =1-2-3) III- GIÁ BÁN I N THEO I TƯ NG S D NG 1- Giá bán i n cho s n xu t a) Giá bán i n cho các ngành s n xu t bình thư ng Áp d ng i v i t t c các bên mua i n s d ng vào s n xu t thu c các ngành sau: - Nông nghi p: tr ng tr t (k c i n ph c v cho tư i cây công nghi p, cây ăn qu nh ng di n tích không thu thu l i phí, th p sáng kích thích cây ăn qu cho năng su t cao); chăn nuôi gia súc, thu h i s n và các lo i chăn nuôi khác; s n xu t thu c b o qu n và ch ng d ch b nh; - Lâm nghi p; - Thu h i s n; - Khai thác m ; - Công nghi p; - Xây d ng;
 5. - Giao thông v n t i; - Văn phòng các T ng Công ty, Công ty qu n lý s n xu t kinh doanh tính theo giá s n xu t theo ngành ngh tương ng; - Các kho ch a hàng hoá (thành ph n, bán thành phNm) ang trong quá trình s n xu t; - Các doanh nghi p ho t ng công ích; - Các ho t ng s n xu t khác; b) Giá bán i n cho m t s ngành s n xu t c thù: b1) Giá bán i n cho bơm nư c tư i tiêu áp d ng i v i các bên mua i n s d ng vào m c ích bơm nư c tư i tiêu ph c v s n xu t lúa, rau, màu, cây công nghi p ng n ngày xen canh ( ay, cói, l c, ...), gi ng lúa, cây ăn qu , gi ng cây ăn qu có thu thu l i phí, k c i n s d ng t i Văn phòng các cơ quan làm nhi m v qu n lý, khai thác các công trình thu l i. b2) Giá bán i n cho s n xu t nư c s ch, thoát nư c, x lý nư c th i ô th ; luy n thép, fero, clindon, xút, s n xu t urê, qu ng tuy n apatit, ph t pho vàng, áp d ng i v i các i tư ng sau: - Bên mua i n s n xu t nư c s ch (k c i n s d ng t i Văn phòng kinh doanh nư c s ch) cung c p cho nhu c u tiêu dùng sinh ho t, s n xu t kinh doanh b o m các i u ki n như: Có gi y phép kinh doanh nư c s ch; bán nư c s ch theo giá quy nh c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, ho c U ban nhân dân huy n, th tr n, th xã, thành ph tr c thu c t nh ư c U ban nhân dân t nh u quy n. Trư ng h p bên mua i n là t ch c, cá nhân s n xu t nư c s ch thôn xã bán cho các h tiêu dùng, n u dùng i n sau công tơ t ng thì tính theo giá m c ích khác c a giá bán buôn cho nông thôn, n u s d ng i n theo h p ng riêng thì tính theo giá s n xu t nư c s ch. Bên mua i n s n xu t nư c s ch n u có nhu c u áp d ng giá bán i n theo th i gian ngày thì bên bán i n l p t công tơ ba giá và th c hi n giá bán i n theo th i gian ngày. - Bên mua i n s d ng i n vào vi c bơm thoát nư c, tiêu úng và x lý nư c th i c a thành ph th xã. - Bên mua i n s d ng cho luy n thép, fero, clindon; s n xu t xút, u rê, qu ng tuy n apatit; ph t pho vàng, ch ư c áp d ng bi u giá này i v i s n lư ng i n dùng vào: luy n thép (k c các khâu ph tr cho luy n thép, luy n gang, s n xu t ô xy trong khu liên h p); dây chuy n luy n fero, luy n clindon; dây chuy n s n xu t phân u re, qu ng tuy n apatit, ph t pho vàng; dây chuy n s n xu t xút thương phNm n ng 32% tr lên.
 6. Không áp d ng i v i s n lư ng i n s d ng vào các khâu khác ho c m c ích khác c a bên mua. c) Giá bán i n cho khu công nghi p: Ban qu n lý khu công nghi p ký h p ng mua i n c a bên bán i n t i công tơ t ng, bán l i i n cho các t ch c, cá nhân s d ng i n n m trong khu công nghi p thì giá bán i n áp d ng như sau: c1) Bên bán i n bán cho Ban qu n lý khu công nghi p áp d ng theo m c giá bán i n quy nh t i c p i n áp t công tơ o m i n tuỳ theo t ng lo i giá (có và không có v n u tư nư c ngoài). Vi c tính s n lư ng i n theo t ng lo i giá t i công tơ t ng ư c xác nh như sau: - S n lư ng i n tính theo giá i v i t ch c, cá nhân s d ng i n có v n u tư nư c ngoài là s n lư ng ghi ư c t i công tơ c a t ch c, cá nhân s d ng i n tr c ti p vào s n xu t kinh doanh do i di n ba bên (bán i n, mua i n và khách hàng s d ng i n tr c ti p sau công tơ t ng) xác nh n. - S n lư ng i n tính theo giá i v i t ch c, cá nhân s d ng i n không có v n u tư nư c ngoài b ng s n lư ng ghi ư c công tơ t ng tr (-) t ng s n lư ng tính theo giá i v i t ch c, cá nhân s d ng i n có v n u tư nư c ngoài. c2) Ban qu n lý khu công nghi p bán i n cho các h s d ng i n trong khu công nghi p: áp d ng theo úng bi u giá bán i n quy nh t i Ph l c kèm theo Thông tư này. Ví d : Ban qu n lý khu công nghi p A mua i n c a bên bán i n c p i n áp 110 KV bán l i cho các h s d ng i n vào s n xu t n m trong khu công nghi p thì giá Ban qu n lý khu công nghi p A thanh toán v i bên bán i n ư c tính như sau: ơn v tính: /kWh i v i h s d ng i n i v i h s d ng i n có v n u tư nư c ngoài không có v n u tư nư c ngoài (Vi t Nam ) - Gi bình thư ng 830 785 - Gi th p i m 440 425 - Gi cao i m 1410 1325 - Ban qu n lý khu công nghi p A bán i n cho các h s n xu t trong khu công nghi p t i c p i n áp 6 kV như sau: ơn v tính: /kWh i v i h s d ng i n i v i h s d ng i n có v n u tư nư c không có v n u tư nư c ngoài ngoài (Vi t Nam ) - Gi bình thư ng 1020 895
 7. - Gi th p i m 560 505 - Gi cao i m 1710 1480 2- Giá bán i n cho các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p: a) Giá bán i n cho cơ quan hành chính, ơn v s nghi p áp d ng i v i bên mua i n là: - Các cơ quan hành chính Nhà nư c; ơn v s nghi p; ơn v l c lư ng vũ trang; t ch c chính tr ; chính tr - xã h i; các hi p h i ngh nghi p. - Các ơn v ho t ng trong lĩnh v c văn hoá, ngh thu t, báo chí, th d c th thao (k c b bơi, qu n v t...); ài phát thanh, truy n hình; các nhà hát, công ty bi u di n; Công ty và r p chi u bóng, r p xi c, nhà văn hoá, thông tin, nhà thi u th thao; vi n b o tàng, nhà lưu ni m, tri n lãm, nhà tang l , ài hoá thân; ph n ư c c p kinh phí t ngân sách c a h i ch , ban qu n lý ch ; ph n ư c c p kinh phí t ngân sách c a các nhà khách, nhà ngh thu c các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p. Bên mua i n ph i cung c p nh ng văn b n pháp lý v s d ng kinh phí ngân sách làm cơ s xác nh tính giá theo t l . Ví d : Nhà khách s 8 Chu Văn An Hà N i là ơn v thu c Văn phòng Chính ph : ph n ho t ng ư c c p kinh phí t Văn phòng Chính ph tính theo giá hành chính s nghi p, ph n ho t ng kinh doanh tính theo giá kinh doanh, d ch v theo t l . - Các cơ quan b o hi m y t , b o hi m xã h i. - Các cơ quan nghiên c u, thi t k , quy ho ch; d y ngh , d y h c (ngoài i tư ng ư c nêu i m b kho n 2 m c III c a Thông tư này). - Các t ch c, cơ quan phát hành sách, báo Trung ương và a phương (k c các c a hàng), cung c p thi t b trư ng h c, thi t b y t (k c các c a hàng), các t ch c ho t ng t thi n c a ngư i nư c ngoài. - Các cơ s tư v n, tr cơ s tư v n nêu t i i m b m c 2 ph n III c a Thông tư này. - Các kho d tr thu c C c d tr qu c gia. - Ngân hàng ph c v ngư i nghèo. - Các ban qu n lý d án. Các ho t ng s n xu t hàng hoá c a cơ quan hành chính, ơn v s nghi p tính theo giá bán i n cho s n xu t; các ho t ng kinh doanh, d ch v tính theo giá bán i n cho kinh doanh, d ch v . b) Giá bán i n cho b nh vi n, nhà tr , m u giáo, trư ng h c ph thông áp d ng cho các i tư ng sau:
 8. Nhà tr , trư ng m u giáo, trư ng ph thông các c p: ti u h c, trung h c cơ s , ph thông trung h c, trung tâm giáo d c thư ng xuyên (ph n d y văn hoá ph thông), trư ng dân t c n i trú. Các b nh vi n (k c nhà tang l c a b nh vi n), cơ s khám, ch a b nh (k c ph n khám, ch a b nh c a trung tâm y t d phòng), cơ s i u dư ng, ph c h i ch c năng, i u tr b nh ngh ngh p, cơ s cai nghi n ma tuý, văn phòng tư v n: cai nghi n ma tuý, HIV, sinh có k ho ch. Các cơ s này ph i có quy t nh thành l p c a c p có thNm quy n ho c có gi y phép hành ngh . Trư ng h p không có quy t nh thành l p c a c p có thNm quy n ho c gi y phép hành ngh thì tính theo giá kinh doanh d ch v . c) Giá bán i n cho chi u sáng công c ng áp d ng i v i bên mua i n s d ng vào m c ích chi u sáng công c ng ư ng ph , công viên, ngõ xóm, n, chùa, nhà th , di tích l ch s ã ư c x p h ng, nghĩa trang li t sĩ, khu t p th ho c c u thang nhà t p th , thang máy khu chung cư, bơm nư c ph c v sinh ho t t i khu t p th c m dân cư. 3- Giá bán i n sinh ho t a) Giá bán l i n sinh ho t b c thang: Áp d ng i v i Bên mua i n s d ng cho nhu c u sinh ho t gia ình. Cách tính ti n i n hàng tháng như sau: Ví d 1: Bên mua i n trong tháng s d ng i n là: 60 kwh. S ti n Bên mua i n ph i tr là: 36.300 Trong ó: Ti n i n 60 kwh x 550 /kwh = 33.000 - Thu giá tr gia tăng (10%) = 3.300 Ví d 2: Bên mua i n trong tháng s d ng 370 kwh S ti n Bên mua i n ph i tr là: 431.750 Trong ó: - 100 kwh u tiên: 100 kwh x 550 /kwh = 55.000 - 50 kwh ti p theo: 50 kwh x 900 /kwh = 45.000 - 50 kwh ti p theo: 50kwh x 1210 /kwh = 60.500 - 100 kwh ti p theo: 100kwh x 1340 /kwh = 134.000 - 70 kwh còn l i: 70kwh x 1400 /kwh = 98.000 - T ng c ng ti n i n = 392.500
 9. - Thu GTGT 10% = 39.250 - Bên mua i n có các h s d ng i n dùng chung công tơ (có h khNu riêng) c n yêu c u bên bán i n l p t công tơ riêng cho t ng h s d ng ký h p ng mua bán i n tr c ti p. Trong khi bên bán i n chưa l p t ư c công tơ riêng cho t ng h s d ng, t m th i áp d ng như sau: bên mua i n g m dư i 10 h s d ng i n i v i th xã, th tr n, huy n l , ngo i thành các thành ph và dư i 15 h s d ng i n i v i n i thành các thành ph thì áp d ng giá i n b c thang cho các h s d ng theo nguyên t c m c b c thang chung c a bên mua i n b ng m c i n năng t i a c a t ng b c thang quy nh trong bi u giá i n nhân v i s h s d ng i n dùng chung công tơ. Ví d : Bên mua i n g m 4 h s d ng i n mua i n qua m t công tơ o m i n, m c b c thang giá bán l i n sinh ho t tính như sau: - 100 kwh x 4 h = 400 kwh u tiên tính giá 550 /kwh - 50kwh x 4 h = 200kwh ti p theo tính giá 900 /kwh - 50 kwh x 4 h = 200 kwh ti p theo tính giá 1210 /kwh - 100kwh x 4 h = 400 kwh ti p theo tính giá 1340 /kwh - Lư ng i n ti p theo t kwh th 1201 tính giá 1400 /kwh - Bên mua i n g m m t h s d ng i n có nhi u h p ng mua bán i n sinh ho t (m i h p ng ư c l p m t công tơ riêng) s d ng i n vào sinh ho t t i m t a i m thì s n lư ng tính giá i n sinh ho t b c thang là t ng s n lư ng i n ghi ư c các công tơ t i a i m c a h ó. - Trư ng h p sinh viên và ngư i lao ng thuê nhà mà ch nhà là bên mua i n ký h p ng mua bán i n tr c ti p v i bên bán i n thì c 4 ngư i (căn c vào gi y ăng ký t m trú) tính là m t h s d ng i n áp d ng giá bán l i n sinh ho t b c thang. - Trư ng h p Bên mua i n ký h p ng mua i n ph c v sinh ho t theo giá bán l i n sinh ho t b c thang, có ho t ng khác (s n xu t, kinh doanh...) dùng chung qua công tơ i n sinh ho t: n u tháng nào s n lư ng i n o m ư c t i công tơ nh hơn ho c b ng 50 kwh/h (có h khNu riêng) thì tính giá i n sinh ho t b c thang; n u l n hơn 50 kwh/h thì tính giá cho t ng m c ích s d ng i n theo t l ư c th hi n trong h p ng. Ví d : Bên mua i n ký h p ng mua i n ph c v sinh ho t theo giá bán l i n sinh ho t b c thang có ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v dùng chung qua công tơ o m i n sinh ho t. Trong h p ng th ng nh t gi a hai bên mua bán i n có t l i n sinh ho t là 80%, i n s n xu t là 10%, i n kinh doanh, d ch v là 10%. N u trong tháng h này s d ng 45 kwh/tháng thì tính 100% giá i n sinh ho t n c thang 100kwh u tiên giá 550 /kwh.
 10. N u trong tháng h này s d ng 150 kwh thì tính giá như sau: - S n lư ng i n tính giá sinh ho t b c thang: 150 kwh x 80% = 120kwh 100 kwh u tiên giá 550 /kwh 20 kwh ti p theo giá 900 /kwh - S n lư ng i n tính giá s n xu t (895 /kwh): 150 kwh x 10% = 15 kwh - S n lư ng tính giá kinh doanh (1410 /kwh): 150 kwh x 10% = 15 kwh b) Giá bán buôn: b1) Giá bán i n cho nông thôn: - Giá bán i n ph c v cho sinh ho t nông thôn: Áp d ng i v i s n lư ng i n s d ng vào m c ích sinh ho t c a các h s d ng i n t i xã, H p tác xã, thôn, xóm, mua i n theo công tơ t ng t t i tr m bi n áp, không phân bi t tr m bi n áp c a Bên mua i n hay bên bán i n, không phân bi t c p i n áp. - Giá bán i n ph c v cho các m c ích khác: Áp d ng i v i lư ng i n s d ng ngoài m c ích sinh ho t và bơm nư c tư i tiêu ph c v s n xu t lúa, rau màu và cây công nghi p ng n ngày xen canh. S n lư ng i n tính theo m i lo i giá (sinh ho t, bơm nư c, m c ích khác) là s n lư ng i n ghi ư c công tơ t t i bi n áp. Trư ng h p không có công tơ i n riêng cho t ng lo i giá thì căn c vào tình hình th c t s d ng i n xác nh t l c th cho m i lo i giá và ưa vào h p ng mua bán i n. - Giá bán i n áp d ng i v i s n lư ng i n s d ng vào bơm nư c t i tiêu ph c v s n xu t lúa, rau màu và cây công nghi p ng n ngày xen canh theo t l t i công tơ t ng là giá bán i n gi bình thư ng. - Trư ng h p bên mua i n có t tr ng s d ng i n vào m c ích khác (s n xu t, kinh doanh...) t 50% tr lên tính cho m t công tơ thì tính theo giá i n cho s n xu t v i c p i n áp tương ng t i Ph l c kèm theo c a Thông tư này tr lùi 10%. Ví d 1: Bên mua i n có công tơ i n t t i tr m bi n áp, c p i n áp 6 kv, c p i n sinh ho t cho 100 h dân nông thôn 45% s n lư ng, bơm nư c tư i tiêu 5% s n lư ng, i n ph c v cho m c ích khác 50% s n lư ng tính theo giá như sau: - 45% s n lư ng i n tính theo giá bán buôn i n sinh ho t nông thôn 390 /kwh - 5% s n lư ng i n tính theo giá bơm nư c theo gi bình thư ng 600 /kwh
 11. - 50% s n lư ng i n tính theo giá bán i n cho s n xu t tr lùi 10% là 774 /kwh (860 x 0,9 = 774). Ví d 2: Bên mua i n có công tơ i n t t i tr m bi n áp, c p i n áp 6 kv, c p i n cho sinh ho t c a 100 h dân nông thôn 55% s n lư ng, bơm nư c tư i tiêu 5% s n lư ng, i n ph c v cho m c ích khác 40% s n lư ng tính theo giá như sau: - 55% s n lư ng i n áp giá bán buôn i n sinh ho t nông thôn 390 /kwh - 5% s n lư ng i n tính theo giá bơm nư c theo gi bình thư ng 600 /kwh - 40% s n lư ng i n tính theo giá bán i n cho m c ích khác 730 /kwh. - Trư ng h p m t tr m bi n áp có xu t tuyên riêng cho các xã, H p tác xã, thôn, xóm khác ư c hư ng giá bán buôn thì c n b o m i u ki n công tơ o m i n t ng t t i tr m bi n áp. - Trư ng h p các tr m bi n áp c a nông trư ng, lâm trư ng v a c p i n cho cán b công nhân viên nông, lâm trư ng v a c p i n cho nông dân theo t ng tuy n không th c hi n ư c vi c o m riêng c a t ng i tư ng tính giá như sau: Ph n s n lư ng i n c p cho khu t p th cán b công nhân viên tính theo giá bán buôn cho khu t p th , c m dân cư. Ph n s n lư ng i n c p cho nông dân tính theo giá bán buôn i n nông thôn. - Trư ng h p các tr m bi n áp c a nông trư ng, lâm trư ng v a c p i n cho cán b công nhân viên nông, lâm trư ng v a c p i n cho nông dân xen k nhau không xác nh ư c i tư ng c th thì tính theo giá bán buôn i n nông thôn i v i i n sinh ho t; i v i i n s d ng c a m c ích khác tính theo giá m c ích khác c a khu t p th c m dân cư. b2) Giá bán i n cho các khu t p th , c m dân cư: - Giá bán i n ph c v sinh ho t áp d ng i v i s n lư ng i n ph c v sinh ho t c a: Các khu t p th c a cơ quan, xí nghi p, nhà máy, công trư ng, nông trư ng, lâm trư ng, tr m, tr i... mà Bên mua i n g m t 10 h s d ng i n tr lên i v i th xã, th tr n, huy n l , ngo i thành các thành ph và t 15 h s d ng i n tr lên i v i thành ph . Nhà t p th c a h c sinh, sinh viên, cơ quan, xí nghi p, l c lư ng vũ trang, cơ s dư ng lão, ngư i tàn t t, tr i tr m côi ... Nhà c a ngư i tu hành n, chùa, nhà th .... - Giá bán i n cho các m c ích s d ng khác: áp d ng i v i lư ng i n s d ng ngoài m c ích sinh ho t.
 12. Giá bán buôn i n sinh ho t cho các c m dân cư nêu trên ch áp d ng cho nh ng nơi mà T ng Công ty i n l c Vi t Nam chưa có i u ki n bán l n h dân tiêu dùng. Nh ng nơi T ng Công ty i n l c Vi t Nam có i u ki n bán l thì T ng Công ty ư c phép xoá bán t i công tơ t ng l p công tơ bán tr c ti p n h tiêu dùng. 4- Giá bán i n cho t ch c, cá nhân ho t ng kinh doanh d ch v , du l ch, thương nghi p Áp d ng i v i các i tư ng s d ng i n sau: - Các Công ty, c a hàng, cơ s kinh doanh thương nghi p bán buôn, bán l v t tư, hàng hoá k c các c a hàng bán thu c tr sâu, thu c thú y, gi ng cây, con. - Các cơ s kinh doanh ti n t : Ngân hàng thương m i, Qu ti t ki m, Công ty tài chính, Công ty ch ng khoán. - Công ty truy n hình cáp MMDS. - Công ty x s thu c t t các các thành ph n kinh t . - Các t ch c ho t ng b o hi m (tr b o hi m xã h i, b o hi m y t ) - Cơ s du l ch, c a hàng nhi p nh, vũ trư ng, c a hàng karaoke, massage. - C a hàng ăn u ng, gi i khát, u n tóc, gi t là, may o, r a ô tô, xe máy... - C a hàng s a ch a, tân trang hàng tiêu dùng. - Khách s n, nhà tr , nhà ngh , nhà khách c a các ngành, a phương, ph c v khách trong và ngoài nư c. - Bên mua i n là ngư i Vi t Nam ký h p ng mua i n cho ngư i nư c ngoài s d ng t i các a i m cho thuê , làm văn phòng. - i n dùng phòng bán vé, tr m giao nh n hàng, phòng i (k c s nh ch ) c a hàng, qu y bán hàng hoá thu c các sân bay, nhà ga, b n xe, b n c ng... - i n dùng các tr m thu phí giao thông, i m trông gi xe ôtô. - i n dùng các kho ch a hàng hoá trong quá trình lưu thông. - Văn phòng, tr s T ng Công ty,Công ty thu c m i thành ph n kinh t làm nhi m v qu n lý kinh doanh, d ch v . - i v i các ho t ng bưu chính vi n thông thu c B Bưu chính vi n thông, B Qu c phòng: Căn c vào m c ích s d ng i n xác nh i tư ng giá bán i n cho phù h p: s n xu t; kinh doanh, d ch v hay cơ quan hành chính, s nghi p.
 13. Ví d : i n s d ng Nhà máy thi t b bưu i n thu c i tư ng giá s n xu t; i n s d ng Công ty v t tư bưu i n thu c i tư ng giá kinh doanh, d ch v , i n s d ng Trư ng i h c Bưu chính vi n thông thu c i tư ng giá cơ quan hành chính, s nghi p. T ng Công ty Bưu chính vi n thông, bưu i n các t nh, thành ph (k c các cơ s tr c thu c), Công ty tem v a s d ng i n vào s n xu t, v a s d ng i n vào kinh doanh tính theo giá như sau: - Văn phòng T ng Công ty Bưu chính vi n thông, Bưu i n t nh ng Nai, Bà R a - Vũng T u và các thành ph Hà N i, H i Phòng, à N ng, thành ph H Chí Minh, Công ty Thông tin di ng, Công ty Vi n thông Qu c t : 70% s n lư ng i n s d ng theo giá s n xu t. 30% s n lư ng i n s d ng theo giá kinh doanh. - Bưu i n các t nh: Cao B ng, B c C n, L ng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La, Thanh Hoá, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Gia Lai - Công Tum , c L c: 97% s n lư ng i n theo giá s n xu t 3% s n lư ng i n theo giá kinh doanh - Bưu i n các t nh còn l i, các Công ty Vi n thông liên t nh và Công ty Tem: 90% s n lư ng i n s d ng theo giá s n xu t. 10% s n lư ng i n s d ng theo giá kinh doanh. 5- Giá bán i n i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và ngư i nư c ngoài: a) Giá bán i n i v i s n xu t và m t s ho t ng dư i ây ư c áp d ng giá i n như s n xu t: - Áp d ng cho các cơ s s n xu t có v n u tư nư c ngoài (100% v n nư c ngoài ho c liên doanh) theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam (k c trư ng h p s n xu t nư c máy và liên doanh v n t i hành khách); không phân bi t cơ s ó n m trong ho c ngoài khu công nghi p, khu ch xu t. - i n dùng cho xây d ng cơ b n thu c ngu n v n u tư nư c ngoài ho c liên doanh u tư v i nư c ngoài không phân bi t bên ký h p ng mua i n là bên ch u tư hay các bên thi công. - i n dùng cho các ơn v ngư i nư c ngoài (bên B) thi công các công trình v n u tư trong nư c.
 14. - Trư ng h p Bên mua i n là doanh nghi p Vi t Nam - là nhà th u ph c a bên B nư c ngoài - ký h p ng mua i n tr c ti p v i bên bán i n thì tính giá như i tư ng doanh nghi p Vi t Nam. - i n bán cho các tàu nư c ngoài vào c ng Vi t Nam. - i n s d ng cho ho t ng chi u bóng, d y h c, d y ngh , khám ch a b nh do nư c ngoài u tư ho c liên doanh. b) Giá bán i n cho ho t ng kinh doanh, d ch v , du l ch, thương m i: Áp d ng i v i lư ng i n s d ng vào m c ích d ch v , du l ch, thương nghi p, khách s n c a các cơ s ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. c) Giá bán i n cho tiêu dùng sinh ho t: - Áp d ng i v i i n tiêu dùng sinh ho t c a các i s quán, thương v , cơ quan i di n (lãnh s , văn phòng i di n c p Chính ph , Nhà nư c), các t ch c qu c t , cơ quan ngo i giao oàn. - Áp d ng i v i i n s d ng t i văn phòng i di n c a các Công ty, t ch c và cá nhân ngư i nư c ngoài không th c hi n các ho t ng kinh doanh. Trư ng h p có th c hi n các ho t ng kinh doanh (như ký k t các h p ng mua bán, qu n lý kinh doanh...) thì áp d ng giá bán i n kinh doanh, d ch v theo quy nh t i i m b, kho n 5 m c III c a Thông tư này. - Áp d ng i v i di n tiêu dùng sinh ho t t i các khu t p th c a ngư i nư c ngoài, nhà riêng c a cá nhân và gia ình ngư i nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam (ngư i nư c ngoài tr c ti p ký h p ng mua bán i n). IV- T CH C TH C HI N 1- Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 10 năm 2002 và ư c th c hi n th ng nh t trong ph m vi toàn qu c. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . 2- T ng Công ty i n l c Vi t Nam ch o các Công ty i n l c ph i h p v i S tài chính - V t giá, S công nghi p các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tri n khai th c hi n Thông tư này. 3- S công nghi p ph i h p v i S tài chính v t giá các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ki m tra vi c th c hi n giá bán i n, c bi t là giá bán i n sinh ho t nông thôn. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c c n ph n ánh v B Công nghi p, Ban v t giá Chính ph k p th i xem xét, gi i quy t. Bùi Xuân Khu ( ã ký)
 15. PH L C GIÁ BÁN I N (Kèm theo thông tư s 03/2002/TT-BCN ngày 25 tháng 9 năm 2002 c a B Công nghi p v hư ng d n th c hi n giá bán i n) ơn v tính /kWh i tư ng áp d ng giá M c giá A- Giá bán i n cho s n xu t: 785 I- Giá bán i n cho các ngành s n xu t bình thư ng: 425 1- Giá bán i n c p i n áp 110 KV tr lên: 1325 a) Gi bình thư ng 815 b) Gi th p i m 445 c) Gi cao i m 1370 2- Giá bán i n c p i n áp t 22KV n dư i 110 KV: 860 a) Gi bình thư ng 480 b) Gi th p i m 1430 c) Gi cao i m 895 3- Giá bán i n c p i n áp t 6 KV n dư i 22 KV: 505 a) Gi bình thư ng 1480 b) Gi th p i m 600 c) Gi cao i m 240 4- Giá bán i n c p i n áp dư i 6 KV 950 a) Gi bình thư ng 630 b) Gi th p i m 250 c) Gi cao i m 1000 II- Giá bán i n cho các ngành s n xu t c thù: 740 1- Giá bán i n cho bơm nư c tư i tiêu: lúa, rau, màu và cây 390 công nghi p ng n ngày xen canh:
 16. a) Giá bán i n c p i n áp 6 KV tr lên: 1265 - Gi bình thư ng 770 - Gi th p i m 410 - Gi cao i m 1310 b) Giá bán di n c p i n áp dư i 6 KV: 795 - Gi bình thư ng 425 - Gi th p i m 1350 - Gi cao i m 835 2- Giá bán i n cho s n xu t nư c s ch, thoát nư c ô th , luy n 445 thép, fero, clindon, xút, u rê, ph t pho vàng, qu ng tuy n Apatit: 1420 a) Giá bán i n c p i n áp t 110 KV tr lên: 780 - Gi bình thư ng 820 - Gi th p i m 860 - Gi cao i m 895 b) Giá bán i n c p i n áp t 22 KV n dư i 110 KV 885 - Gi bình thư ng 920 - Gi th p i m 550 - Gi cao i m 900 c) Giá bán i n c p i n áp 6 KV n dư i 22 KV: 1210 - Gi bình thư ng 1340 - Gi th p i m 1400 - Gi cao i m 390 d) Giá bán i n c p i n áp dư i 6 KV 730 - Gi bình thư ng 570 - Gi th p i m
 17. - Gi cao i m 580 B- Giá bán i n cho các cơ quan hành chính, s nghi p: 770 I- B nh vi n, nhà tr , m u giáo, trư ng h c ph thông: 1350 1- Giá bán i n c p i n áp 6 KV tr lên 790 2- Giá bán i n c p i n áp dư i 6 KV 2190 II- Chi u sáng công c ng: 1410 1- Giá bán i n c p i n áp 6 KV tr lên 815 2- Giá bán i n c p i n áp dư i 6 KV 2300 III- Cơ quan hành chính, s nghi p: 830 1- Giá bán i n c p i n áp 6 KV tr lên 440 2- Giá bán i n c p i n áp dư i 6 KV 1410 C- Giá bán i n sinh ho t: 890 I- Giá bán l i n tiêu dùng sinh ho t b c thang: 480 1- Cho 100 kWh u tiên 1510 2- Cho 50 kWh ti p theo 950 3- Cho 50 kWh ti p theo 520 4- Cho 100 kWh ti p theo 1600 5- Cho kWh th 301 tr lên 1020 II- Giá bán buôn: 560 1- Giá bán i n cho nông thôn 1710 a) Giá bán i n ph c v sinh ho t 1260 b) Giá bán i n cho các m c ích khác 690 2- Giá bán i n cho khu t p th , c m dân cư 2110 a) Giá bán i n ph c v sinh ho t 1400
 18. - Bán i n qua MBA c a khách hàng 760 - Bán i n qua MBA c a ngành i n 2360 b) Giá bán i n cho các m c ích khác 1530 D- Giá bán i n cho kinh doanh d ch v , du l ch, thương nghi p: 850 1- Giá bán i n c p i n áp t 6 KV tr lên 2550 a) Gi bình thư ng 1200 b) Gi th p i m 1330 c) Gi cao i m 1470 2- Giá bán i n c p i n áp dư i 6 KV a) Gi bình thư ng b) Gi th p i m c) Gi cao i m - Giá bán i n i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam: I- Giá bán i n i v i s n xu t: 1- Giá bán i n c p i n áp 110 KV tr lên a) Gi bình thư ng b) Gi th p i m c) Gi cao i m 2- Giá bán i n c p i n áp t 22 KV n dư i 110 KV a) Gi bình thư ng b) Gi th p i m c) Gi cao i m 3- Giá bán i n c p i n áp t 6 KV n dư i 22 KV a) Gi bình thư ng
 19. b) Gi th p i m c) Gi cao i m 4- Giá bán i n c p i n áp dư i 6 KV a) Gi bình thư ng b) Gi th p i m c) Gi cao i m II- Giá bán i n i v i kinh doanh 1- Giá bán i n c p i n áp t 22 KV tr lên a) Gi bình thư ng b) Gi th p i m c) Gi cao i m 2- Giá bán i n c p i n áp t 6 KV n dư i 22 KV a) Gi bình thư ng b) Gi th p i m c) Gi cao i m 3- Giá bán i n c p i n áp dư i 6 KV a) Gi bình thư ng b) Gi th p i m c) Gi cao i m III- Giá bán i n cho sinh ho t c a ngư i nư c ngoài 1- C p i n áp t 22 KV tr lên 2- C p i n áp t 6 KV n dư i 22 KV 3- C p i n áp dư i 6 KV

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản