Thông tư số 03/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:89

0
96
lượt xem
9
download

Thông tư số 03/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 03/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện Luật Ngân sách nhà nước và khoán chi hành chính do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 03/2004/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG H Ò A XÃ H I CH NGH Ĩ A VI T NAM c l p - T d o -H n h ph ú c S :03/2004/TT-BTC Hà N i , n g à y1 3 t h á n g 0 1 n ă m2 0 0 4 THÔNG TƯ C A B TÀ I C H ÍN H S 0 3 / 2 0 0 4 / TT-B TC NGÀY 1 3 THÁN G 0 1 NĂM 2 0 0 4 HƯ NG D N K TO ÁN C Á C ƠN V N HÀ NH C H ÍNH S NGH I P TH C H I N LU T NGÂN S ÁC H NHÀ NƯ C VÀ KHOÁN C H I HÀNH C H ÍN H Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c s 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06/06/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c; Căn c Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23 /6/2003 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 60 /N -CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c; Căn c Quy t nh s 192/2001/Q -TTg ngày 17/12/2001 c a Th tư ng Chính ph v m r ng thí i m khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i các cơ quan hành chính nhà nư c và Thông tư liên t ch s 17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP ngày 08/02/2002 c a B Tài chính và Ban T ch c cán b Chính ph (nay là B N i v ) hư ng d n Quy t nh s 192/2001/Q -TTg nói trên c a Th tư ng Chính ph ; Căn c Ch k toán Hành chính, s nghi p ban hành theo Quy t nh s 999- TC/Q /C KT ngày 02/11/1996 và các thông tư s a i, b sung Quy t nh s 999- TC/Q /C KT c a B Tài chính (Thông tư s 184/1998/TT-BTC ngày 28/12/1998 hư ng d n k toán quy t toán v t tư, hàng hoá t n kho, giá tr kh i lư ng s a ch a l n, XDCB hoàn thành th i i m cu i năm; Thông tư s 185/1998/TT-BTC ngày 28/12/1998 hư ng d n k toán thu GTGT và thu thu nh p doanh nghi p trong các ơn v hành chính, s nghi p; Thông tư s 109/2001/TT-BTC ngày 31/12/2001 hư ng d n k toán ti p nh n và s d ng các kho n vi n tr không hoàn l i); phù h p v i quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n Lu t Ngân sách và khoán chi hành chính; B Tài chính hư ng d n k toán trong các cơ quan nhà nư c và ơn v hành chính, s nghi p như sau: I- PH M VI ÁP D NG Thông tư này áp d ng cho t t c các cơ quan nhà nư c, ơn v hành chính, s nghi p thu c b máy qu n lý nhà nư c Trung ương và a phương, các t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, các ơn v thu c l c lư ng vũ trang ư c ngân sách nhà nư c c p kinh phí ang th c hi n Ch k toán Hành chính, s nghi p ban hành theo Quy t nh s 999-TC/Q -C KT ngày 02/11/1996 và các thông tư hư ng d n b sung, s a i Ch k toán Hành chính, s nghi p ban hành theo Quy t nh s 999- TC/Q /C KT nói trên. Riêng i v i ơn v s nghi p có thu v n th c hi n k toán theo Thông tư s 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 và nh ng n i dung liên quan n ti p nh n kinh phí ngân sách nhà nư c quy nh trong thông tư này. II- N I DUNG S A I, B SUNG 1- B sung các ch ng t k toán
 2. 1.1. B sung thêm ch ng t “B ng theo dõi th c hi n khoán chi hành chính” (M u s C42-KC). 1.2. S a m u ch ng t “Phi u kê mua hàng” (M u s C15-H). 1.3. S d ng các ch ng t ã s a i và ban hành trong Thông tư s 121/2002/TT- BTC ngày 31/12/2002 c a B Tài chính g m: - B ng thanh toán ti n lương (M u s C02- H) - B ng thanh toán ti n thư ng (M u s C34-SN) - Gi y thôi tr lương (M u s C35-SN) - Gi y thanh toán ti n thuê ngoài (M u s C36-SN) - B ng t ng h p biên lai thu ti n (M u s C37-SN) - B ng kê chi ti n (M u s C39-SN) - Gi y ngh thanh toán (M u s C40- SN) - B ng thanh toán ti n làm thêm ngoài gi (M u s C41- SN) - B ng theo dõi th c hi n khoán chi hành chính (M u s C42-KC) (M u ch ng t và phương pháp l p ch ng t k toán xem Ph l c s 1) 2. S a i, b sung tài kho n k toán 2.1. M thêm các tài kho n c p III (lo i 5 ch s ) và tài kho n c p IV (lo i 6 ch s ) cho các tài kho n: a/ TK4611 “Năm trư c” + TK 46111 “Ngu n chi thư ng xuyên” + TK 46112 “Ngu n chi không thư ng xuyên” (chi ti t t ng ngu n chi) - TK 4612 “Năm nay” + TK 46121 “Ngu n chi thư ng xuyên” + TK 46122 “Ngu n chi không thư ng xuyên” (chi ti t t ng ngu n chi) - TK 4613 “Năm sau” + TK 46131 “Ngu n chi thư ng xuyên” + TK 46132 “Ngu n chi không thư ng xuyên” (chi ti t t ng ngu n chi). b/ TK 6611 “Năm trư c” + TK 66111 “Chi thư ng xuyên” TK 661111- Chi thanh toán cá nhân TK 661112 - Chi nghi p v chuyên môn TK 661113 - Chi mua s m, s a ch a TK 661118 - Chi thư ng xuyên khác + TK 66112 “Chi không thư ng xuyên” TK 661121 - Chi tinh gi n biên ch TK 661122 - Chi nhi m v t xu t
 3. TK 661128 - Chi không thư ng xuyên khác - TK 6612 “Năm nay” + TK 66121 “Chi thư ng xuyên” TK 661211 - Chi thanh toán cá nhân TK 661212 - Chi nghi p v chuyên môn TK 661213 - Chi mua s m, s a ch a TK 661218 - Chi thư ng xuyên khác + TK 66122 “Chi không thư ng xuyên” TK 661221 - Chi tinh gi n biên ch TK 661222 - Chi nhi m v t xu t TK 661228 - Chi không thư ng xuyên khác - TK 6613 “ Năm sau” + TK 66131 “Chi thư ng xuyên” TK 661311 - Chi thanh toán cá nhân TK 661312 - Chi nghi p v chuyên môn TK 661313 - Chi mua s m, s a ch a TK 661318 - Chi thư ng xuyên khác + TK 66132 “Chi không thư ng xuyên” TK 661321 - Chi tinh gi n biên ch TK 661322 - Chi nhi m v t xu t TK 661328 - Chi không thư ng xuyên khác. 2.2. i tên và s a i n i dung m t s tài kho n: a/ i tên Tài kho n 008 “H n m c kinh phí” thành “D toán chi ho t ng”. Tài kho n này dùng cho các ơn v hành chính, s nghi p ư c ngân sách c p kinh phí ho t ng ph n ánh s d toán kinh phí ho t ng ư c c p có thNm quy n giao và vi c rút d toán kinh phí ra s d ng. K t c u và n i dung ph n nh c a Tài kho n 008 “D toán chi ho t ng”: Bên N : D toán chi ho t ng ư c giao Bên Có: Rút d toán chi ho t ng ra s d ng S dư N : D toán chi ho t ng còn l i chưa rút. Tài kho n 008 có 2 tài kho n c p II: - Tài kho n 0081 “D toán chi thư ng xuyên” - Tài kho n 0082 “D toán chi không thư ng xuyên”. b/ i tên Tài kho n 009 “H n m c kinh phí khác” thành “D toán chi chương trình, d án”.
 4. Tài kho n này dùng cho các ơn v hành chính, s nghi p ư c ngân sách c p kinh phí chương trình, d án, tài khoa h c và kinh phí u tư xây d ng cơ b n ph n ánh s d toán kinh phí ngân sách nhà nư c giao cho các chương trình, d án, tài khoa h c, các d án u tư xây d ng cơ b n và vi c rút d toán kinh phí này ra s d ng. K t c u và n i dung ph n nh c a Tài kho n 009 “D toán chi chương trình, d án”: Bên N : D toán chi chương trình d án ư c giao Bên Có: Rút d toán chi chương trình d án ra s d ng S dư N : D toán chi chương trình d án còn l i chưa rút. Tài kho n 009 có 3 tài kho n c p II: - 0091 “D toán chi chương trình, d án” - 0092 “D toán chi tài khoa h c” - 0093 “D toán chi u tư xây d ng cơ b n . 2.3. B sung Tài kho n 4214 “Chênh l ch khoán chi hành chính” c a Tài kho n 421 “Chênh l ch thu chi chưa x lý”. Tài kho n này dùng cho các ơn v hành chính ã th c hi n khoán biên ch và khoán chi hành chính h ch toán s chênh l ch do ti t ki m khoán biên ch và khoán chi hành chính và vi c phân ph i s d ng s ti t ki m ó. K t c u và n i dung ph n nh c a Tài kho n 4214 “Chênh l ch khoán chi hành chính”: Bên N : K t chuy n s ã chi t kho n ti t ki m cho tăng thu nh p c a cán b , công ch c, chi khen thư ng, chi phúc l i và chi nâng cao hi u qu , ch t lư ng công vi c...; Bên Có: T m trích s ti t ki m chi ho c k t chuy n s ti t ki m chi ư c trích thêm t tài kho n ngu n kinh phí thư ng xuyên sang khi quy t toán ư c duy t; S dư bên Có: S ti t ki m khoán chi còn l i chưa s d ng. 2.4. B sung Tài kho n 336 “T m ng c a Kho b c” Tài kho n này dùng cho các ơn v hành chính, s nghi p ư c ngân sách c p kinh phí ph n nh s kinh phí ã t m ng c a Kho b c và vi c thanh toán s kinh phí t m ng ó trong th i gian d toán chi ngân sách chưa ư c c p có thNm quy n giao ho c d toán chi ã ư c c p có thNm quy n giao nhưng chưa i u ki n thanh toán. K t c u và n i dung ph n nh c a Tài kho n 336 "T m ng c a Kho b c": Bên N : K t chuy n s t m ng ã thanh toán thành ngu n kinh phí Bên Có: S ti n ã nh n t m ng c a Kho b c S dư bên Có: S ti n t m ng ã nh n c a Kho b c nhưng chưa thanh toán. 2.5. B sung Tài kho n 004 “Khoán chi hành chính” (Tài kho n ngoài b ng) Tài kho n này dùng cho ơn v hành chính ã th c hi n khoán biên ch và khoán chi hành chính ph n nh s ã khoán chi và tình hình th c hi n khoán chi, trên cơ s ó xác nh s ti t ki m chi làm cơ s b sung thu nh p cho cán b công ch c và chi khen thư ng, phúc l i, chi nâng cao hi u qu , ch t lư ng công vi c.
 5. Tài kho n 004 “Khoán chi hành chính” m chi ti t theo t ng m c ư c khoán. K t c u và n i dung ph n nh c a Tài kho n 004 "Khoán chi hành chính": Bên N : -S ư c khoán c a t ng m c chi Bên Có: - S chi th c t c a t ng m c - S ti t ki m chi k t chuy n khi ã x lý S dư bên N : -S ư c khoán chi chưa s d ng - S ti t ki m chi chưa x lý th i i m cu i kỳ. Tài kho n 004 có 2 tài kho n c p II: + TK 0041 “Khoán chi hành chính năm trư c” + TK 0042 “Khoán chi hành chính năm nay”. 3. S a i, b sung s k toán 3.1. B các s k toán sau: - S theo dõi ngu n kinh phí (M u s S41-H) - S theo dõi h n m c kinh phí (M u s S42-H) - S theo dõi kinh phí ngoài h n m c (M u s S42-H) 3.2. S a các m u s k toán: - S t ng h p ngu n kinh phí (M u s S41a-H) - S chi ti t các kho n thu (M u s S52-H) - S chi ti t chi ho t ng (M u s S61a-H) - S chi ti t chi d án (M u s S63-H) - S theo dõi kinh phí c p cho c p dư i (M u s S67- H) 3.3. B sung các m u s k toán sau: - S theo dõi ngu n kinh phí ngân sách c p (M u s S45-H) - S theo dõi ngu n kinh phí ngoài ngân sách (M u s S46-H) - S t ng h p chi theo nhóm m c (M u s S69-H) - S theo dõi th c hi n khoán chi hành chính (M u s S72-KC) - S t ng h p tình hình th c hi n khoán chi hành chính (M u s S73-KC) - S theo dõi s d ng kinh phí ti t ki m chi (M u s S74-KC) - S theo dõi t m ng c a kho b c (M u s S75- H ) (M u s và phương pháp ghi s xem Ph l c s 2). 4. S a i báo cáo tài chính 4.1. S a l i báo cáo “Tình hình kinh phí và quy t toán kinh phí” (M u B02-H) và các ph bi u c a M u B02-H. 4.2. B sung báo cáo tài chính sau:
 6. - Báo cáo tình hình th c hi n các ch tiêu khoán chi hành chính (M u s B10- KC) - Báo cáo s d ng s kinh phí ti t ki m v khoán chi hành chính (M u s B11- KC) (M u báo cáo và phương pháp l p báo cáo b sung, s a i xem Ph l c s 3). III- PHƯƠNG PHÁP K TOÁN M T S NGHI P V CH Y U CÓ S A I, B SUNG 1. i v i các ơn v ư c ngân sách c p kinh phí 1.1. u năm khi ơn v ư c c p có thNm quy n giao d toán chi ho t ng, ghi: N TK 008 “D toán chi ho t ng” và các tài kho n c p II phù h p: - 0081 “D toán chi thư ng xuyên” - 0082 “D toán chi không thư ng xuyên”. 1.2. Khi nh n d toán chi chương trình d án, tài khoa h c, d toán chi u tư xây d ng cơ b n ư c c p có thNm quy n giao, ghi: N TK 009 “D toán chi chương trình, d án” và các tài kho n c p II phù h p. 1.3. Khi rút d toán chi ngân sách ra s d ng (d toán chi ho t ng và d toán chi chương trình d án), căn c vào gi y rút d toán ngân sách và các ch ng t có liên quan, ghi Có TK 008 “D toán chi ho t ng” ho c ghi Có TK 009 “D toán chi chương trình, d án", ng th i ghi: N TK 111 - Ti n m t N TK 112 - Ti n g i Ngân hàng, Kho b c N TK 152 - V t li u d ng c N TK 211 - Tài s n c nh h u hình N TK 213 - Tài s n c nh vô hình N TK 241 - Xây d ng cơ b n d dang N TK 331 - Các kho n ph i tr N TK 661 - Chi ho t ng ….. Có TK 462 - Ngu n kinh phí d án Có TK 461 - Ngu n kinh phí ho t ng (Chi ti t TK c p II, III phù h p). 1.4. i v i các ơn v trong trư ng h p d toán chi ngân sách chưa ư c c p có thNm quy n giao ho c d toán ã ư c c p có thNm quy n giao nhưng chưa i u ki n thanh toán, ơn v ư c Kho b c cho ng trư c kinh phí: a. Khi nh n t m ng c a Kho b c, ghi: N TK 111 - Ti n m t N TK 152 - V t li u d ng c N TK 331 - Các kho n ph i tr N TK 661 - Chi ho t ng
 7. ............. Có TK 336 - T m ng c a Kho b c. b. Khi ơn v ư c c p có thNm quy n giao d toán, ghi N TK 008 "D toán chi ho t ng". c. Khi Kho b c ti n hành thu h i s t m ng c a n v , căn c vào gi y ngh Kho b c thanh toán t m ng và gi y rút d toán, chuy n s ã nh n t m ng thành ngu n kinh phí ho t ng thư ng xuyên, ghi Có TK 008 "D toán chi ho t ng", ng th i ghi: N TK 336 - T m ng c a Kho b c Có TK 461- Ngu n kinh phí ho t ng (4612 - Năm nay) (Tài kho n c p III phù h p). 1.5. i v i nh ng ơn v ư c ngân sách thanh toán chi tr b ng l nh chi ti n, khi nh n ư c gi y báo c a Kho b c, ghi: N TK 111- Ti n m t (N u nh n b ng ti n m t v qu ) N TK 112 - Ti n g i Ngân hàng, Kho b c (N u ư c chuy n v tài kho n ti n g i d toán) N TK 331- Các kho n ph i tr (C p chuy n th ng cho ngư i ư c hư ng) Có TK 461- Ngu n kinh phí ho t ng (TK c p II, III phù h p) Có TK 462- Ngu n kinh phí d án (TK c p II phù h p). 1.6. Khi chi ho t ng ho c chi d án, ghi: N TK 662- Chi d án (Tài kho n c p II phù h p) N TK 661- Chi ho t ng (Tài kho n c p II, III phù h p) Có TK 111- Ti n m t Có TK 152- V t li u d ng c Có TK 312- T m ng Có TK 331- Các kho n ph i tr Có TK 461- Ngu n kinh phí ho t ng (4612- Năm nay) Có TK 462- Ngu n kinh phí d án Có TK 466- Ngu n kinh phí hình thành TSC …... 2. i v i các ơn v th c hi n khoán chi hành chính 2.1. Ph n nh s ư c khoán v chi lương và chi hành chính theo biên ch ư c khoán vào bên N TK 004 “Khoán chi hành chính” ngoài B ng cân i tài kho n (Chi ti t theo t ng m c khoán). 2.2. Ph n nh ngu n kinh phí ã rút c a các m c ã khoán, ghi: N TK 111- Ti n m t N TK 152- V t li u d ng c
 8. N TK 331- Các kho n ph i tr N TK 661- Chi ho t ng …. .. Có TK 461- Ngu n kinh phí ho t ng (4612- Năm nay) (Tài kho n c p III phù h p và chi ti t theo ngu n kinh phí c a m c khoán); ng th i ghi Có TK 008 "D toán chi ho t ng". 2.3. Khi chi th c t v các n i dung ã khoán, ghi: N TK 661- Chi ho t ng (TK 6612 - Năm nay và các tài kho n c p III, c p IV phù h p) Có TK 111- Ti n m t Có TK 152- V t li u d ng c Có TK 331- Các kho n ph i tr Có TK 461- Ngu n kinh phí ho t ng (chi ti t TK 4612- Năm nay và các TK c p III) …... ng th i, căn c vào b ng thanh toán khoán chi cu i kỳ ghi Có TK 004 “Khoán chi hành chính” (Chi ti t theo t ng m c khoán). 2.4. Cu i kỳ k t chuy n s chi th c t vào ngu n kinh phí ã khoán khi quy t toán ư c c p có thNm quy n phê duy t, ghi: N TK 461- Ngu n kinh phí ho t ng (Tài kho n c p II, III phù h p và ngu n kinh phí c a các n i dung ã khoán) Có TK 661- Chi ho t ng (Tài kho n c p II, III, IV phù h p và các m c ã khoán). 2.5. S chênh l ch bên N l n hơn bên Có c a TK 004 “Khoán chi hành chính” là s kinh phí khoán chưa s d ng trong kỳ và s ti t ki m chi c a các m c khoán vào cu i kỳ. 2.6. Trong kỳ t m trích s ti t ki m chi và cu i kỳ trích b sung thêm theo quy t toán ư c duy t sang tài kho n chênh l ch thu chi chưa x lý, ghi: N TK 461- Ngu n kinh phí ho t ng (Tài kho n c p II, III phù h p) Có TK 421- Chênh l ch thu chi chưa x lý (4214- Chênh l ch khoán chi hành chính). 2.7. B sung ph n thu nh p tăng thêm cho cán b công ch c t s ti t ki m chi, ghi: N TK 661- Chi ho t ng (TK c p II, III phù h p) Có TK 334- Ph i tr viên ch c. 2.8. Chi khen thư ng, chi phúc l i, chi nâng cao hi u qu ch t lư ng công vi c, chi mua s m, s a ch a TSC , chi cho ào t o cán b công ch c ho c chi b sung ngu n kinh phí u tư XDCB t s ti t ki m chi, ghi:
 9. N TK 661 - Chi ho t ng (TK c p II, III, IV phù h p) Có TK 111- Ti n m t Có TK 152- V t li u d ng c Có TK 312- T m ng Có TK 331- Các kho n ph i tr Có TK 441- Ngu n kinh phí u tư XDCB (n u có) Có TK 466- Ngu n kinh phí ho t ng …... 2.9. Quy t toán s kinh phí ti t ki m ã s d ng nâng cao hi u qu ch t lư ng công vi c và b sung tăng thu nh p v i ngu n ti t ki m chi, ghi: N TK 421 - Chênh l ch thu chi chưa x lý (4214- Chênh l ch khoán chi hành chính) Có TK 661- Chi ho t ng (TK c p II, III, IV phù h p và các m c chi tương ng). IV- I U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo và áp d ng cho năm ngân sách 2004. Nh ng ơn v hành chính, s nghi p thu c ph m vi áp d ng t i m c I Thông tư này ph i t ch c th c hi n công tác k toán theo Ch k toán Hành chính s nghi p ban hành theo Quy t nh s 999-TC/Q /C KT ngày 2/11/1996 và các thông tư s a i, b sung Quy t nh s 999-TC/Q /C KT và theo hư ng d n t i Thông tư này. 2. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c các B , ngành, a phương, ơn v ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u gi i quy t. Tr n Văn Tá ( ã ký) PH L C S 1 M U CH NG T VÀ PHƯƠNG PHÁP L P CH NG T K TOÁN S A I, B SUNG THEO THÔNG TƯ S 03/2004/TT-BTC NGÀY 13/01/2004 C A B TÀI CHÍNH ơn v :............ M u s C15-H B ph n:......... (Ban hành theo Q s 999-TC/Q /C KT ngày 02/11/1996 và s a i theo TT s 03/2004/TT-BTC ngày 13/ 01/ 2004 c a BTC) PHI U KÊ MUA HÀNG Ngày... tháng.... năm 200.... Quy n s :.......... S :.............……
 10. - H tên ngư i bán: ................................................N :.................. - a ch : ..................................................................Có:................... - H tên ngư i mua:................................................ - B ph n (Phòng ban):…………………………… ................................................................................ - Hình th c thanh toán:…………………………… STT Tên, quy cách, phNm ch t v t tư , ơn v S lư ng ơn giá Thành ti n hàng hoá, d ch v 1 2 3 4 5 6 C ng - T ng s ti n (Vi t b ng ch ): ........................................................... * Ghi chú: .......................................................................................... Ngư i duy t mua K toán trư ng Ngư i mua (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên)
 11. ơn v :................... M u s C02- H (Ban hành theo Q s 999-TC/Q /C KT ngày 2/11/1996 và s a i b sung theo TT s 121/2002/TT/BTC ngày 31 /12/2002 c a BTC) B NG THANH TOÁN TI N LƯƠNG Tháng..... năm 200... S :................ STT Mã s H và tên C pb c Mã s ng ch Lương h s Thu nh p tăng thêm cán b ch c v lương H s H s ph C ng h s Thành ti n H s chia M c chia Thành lương c p thêm h s ti n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C NG Ti n lương nh ng ngày ngh B o hi m xã h i tr cho T ng c ng ti n Các kho n tr vào lương T ng s Ký vi c không ư c hư ng nh ng ngày ngh vi c lương và BHXH ti n nh n ư c hư ng BHXH .... .... C ng lương còn S ngày S ti n S ngày S ti n lĩnh 13 14 15 16 17=9+12-14+16 18 19 20 21 22=17-21 23
 12. T ng s ti n b ng ch :..................................................... Ngày... tháng... năm200 ..... Ngư i l p bi u K toán trư ng Th trư ng ơn v (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên)
 13. ơn v :................... M u s C34- SN (Ban hành theo TTs 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 c a BTC) B NG THANH TOÁN TI N THƯ NG Quý..... năm 200... S :................ STT H và tên Ch c v X p lo i Các kho n ti n thư ng Ký nh n Ghi chú ... ... ... C ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T ng c ng
 14. Ngày... tháng... năm200...... Ngư i l p bi u K toán trư ng Th trư ng ơn v (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên)
 15. ơn v :.............. M u s C35-SN (Ban hành theo TT s 121/2002/TT/BTC ngày 31/12/2002 c a BTC) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc GI Y THÔI TR LƯƠNG H và tên: ........................................... Ch c v : .............................................. Nay chuy n n công tác t i....... theo Quy t nh s ...... ngày..... tháng..... năm..... c a............. ơn v .......................... ã tr lương và các kho n ph c p n h t ngày..... tháng..... năm..... theo chi ti t như sau: - Mã s ng ch:.................................................. - H s lương:..................................................... - Ph c p ch c v :............................................... - Ph c p khác (n u có):...................................... T ng s ti n:........................................................ (Vi t b ng ch :.....................................................................................) Các quy n l i khác: B o hi m xã h i ã óng h t tháng.....năm..... ngh cơ quan m i ti p t c tr lương và n p BHXH cho Ông/Bà.................. t ngày..... tháng..... năm..... theo quy nh hi n hành. Ngày... tháng.... năm 200.… Th trư ng ơn v (Ký, h tên, óng d u) Nơi nh n:
 16. ơn v :................... M u s C36-SN (Ban hành theo TTs 121/2002/TT- BTC ngày 31/12/ 2002 c a BTC) GI Y THANH TOÁN TI N THUÊ NGOÀI (Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán vi c) H và tên ngư i thuê:........................................................................................ B ph n (Ho c a ch ):..................................................................................... ã thuê nh ng ngư i làm các công vi c sau : ........................................ t i a i m................................ t ngày..... .. n ngày..... STT H và tên ngư i a ch N i dung ho c tên công S công ho c kh i ơn giá Thành ti n Ký nh n ư c thuê vi c thuê thanh toán (s CMT) lư ng công vi c ã làm 1 2 3 4 5 6 7 8 T ng c ng S ti n b ng ch :.............................................................................................. (Kèm theo.... ch ng t g c) Ngư i duy t K toán trư ng Ngày....tháng....năm 200... (Ký, h tên) (Ký, h tên) Ngư i ngh thanh toán (Ký, h tên)
 17. ơn v :.............. M u s C37-SN (Ban hành theo TT s 121/2002/TT/BTC ngày 31/12/2002 c a BTC) B NG T NG H P BIÊN LAI THU TI N Ngày..... tháng..... năm 200… S :............ B Ký Quy ns S biên lai S ti n trên biên lai Ghi ph n hi u chú biên T s ns T ng Chia ra n i dung thu s thu lai ... ... ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C ng x x T ng s ti n (vi t b ng ch ):............................................................................ Ngư i l p b ng t ng h p (Ký, h tên) ơn v :.............. M u s C39-SN (Ban hành theo TT s 121/2002/TT/BTC ngày 31/12/2002 c a BTC) B NG KÊ CHI TI N Ngày..... tháng..... năm 200…
 18. H và tên ngư i chi:....................................................................... B ph n (Phòng ban) .................................................................... Chi cho công vi c ........................................................................ STT N i dung chi S ti n 1 2 3 T ng c ng S ti n b ng ch :.......................................................................................... (Kèm theo.... ch ng t g c) Ngư i l p b ng kê K toán trư ng Th trư ng ơn v (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên) ơn v :.............. M u s C40-SN (Ban hành theo TT s 121/2002/TT/BTC ngày 31/12/2002 c a BTC) GI Y NGHN THANH TOÁN Ngày.... tháng.... năm 200… Kính g i:................................... H và tên ngư i ngh thanh toán:...................................................... B ph n (Phòng ban):............................................................................ N i dung thanh toán:............................................................................. S ti n:................................................................................................... Vi t b ng ch :....................................................................................... (Kèm theo…......... ch ng t g c) Ngư i ngh thanh toán K toán trư ng Ngư i duy t (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên)
Đồng bộ tài khoản