Thông tư số 03/2004/TT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
108
lượt xem
19
download

Thông tư số 03/2004/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 03/2004/TT-BYT về việc hướng dẫn xếp hạng Bệnh viện do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 03/2004/TT-BYT

 1. B YT ****** C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Hà N i, ngày 03 tháng 03 năm 2004 S 03/2004/TT-BYT THÔNG TƯ HƯ NG D N X P H NG B NH VI N Th c hi n Ngh nh s 25/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph quy nh t m th i ch ti n lương m i c a công ch c, viên ch c hành chính, s nghi p và l c lư ng vũ trang, B Y t ã ban hành Thông tư s 13/BYT- TT ngày 27/11/1993 hư ng d n t m th i vi c x p h ng các ơn v s nghi p y t . Sau hơn 10 năm th c hi n, n nay các tiêu chuNn x p h ng b nh vi n ban hành kèm theo Thông tư s 13/BYT- TT c n ư c s a i cho phù h p v i tình hình th c t . Sau khi có s tho thu n c a B N i v t i công văn s 364/BNV-TCBC ngày 27/02/2003 và công văn s 2966/BNV-TCBC ngày 18/12/2003, B Y t hư ng d n tiêu chuNn x p h ng b nh vi n như sau: I. Quy nh chung: 1.T t c các b nh vi n, Vi n nghiên c u có giư ng b nh (g i chung là b nh vi n) thu c h th ng y t nhà nư c u ư c xem xét,x p h ng. 2. Vi c x p h ng b nh vi n là cơ s : - Hoàn ch nh v t ch c, nâng cao trình chuyên môn k thu t và ch t lư ng ph c v ngư i b nh. - u tư phát tri n b nh vi n trong t ng giai o n thích h p. - Phân tuy n k thu t trong i u tr . - Xây d ng k ho ch ào t o, b i dư ng, b trí lao ng và th c hi n các ch chính sách i v i công ch c, viên ch c b nh vi n. II. Nguyên t c và tiêu chu n x p h ng A. Nguyên t c x p h ng 1. Vi c x p h ng b nh vi n ư c xác nh trên nguyên t c ánh giá ch m i m theo 5 nhóm tiêu chuNn: - Nhóm tiêu chuNn I: V trí, ch c năng và nhi m v .
 2. - Nhóm tiêu chuNn II: Quy mô và n i dung ho t ng. - Nhóm tiêu chuNn III: Trình chuyên môn k thu t, cơ c u lao ng. - Nhóm tiêu chuNn IV: Cơ s h t ng. - Nhóm tiêu chuNn V: Thi t b y t , k thu t chNn oánvà i u tr . 2. Các b nh vi n ư c chia thành 3 h ng: H ng I, H ng IIvà H ng III, d a trên t ng s i m mà b nh vi n t ư c theo các nhóm tiêu chuNn nêu trên. B. Tiêu chu n x p h ng: Căn c x p h ng b nh vi n d a trên Tiêu chu n và B ng i m x p h ng b nh vi n ban hành kèm theo Thông tư này.. iv i Nhóm tiêu chu n V: Thi t b y t , k thu t ch n oán và i u tr có quy nh c th cho B nh vi n a khoa (M c 1) và m t s b nh vi n chuyên khoa (M c 2, 3, 4, 5). Các b nh vi n chuyên khoa chưa quy nh riêng thì trư c m t, áp d ng theo quy nh i v i B nh vi n a khoa. C. i m s và x p h ng i m sô và x p h ng c th như sau: X p h ng H ng I H ng II H ng III i m x p h ng T 90 n 100 T 70 n dư i 90 T 40 n dư i 70 D. M c ph c p ch c v lãnh o M c ph c p ch c v c a các ch c danh lãnh o theo h ng b nh vi n như sau: TT Ch c danh lãnh o H ng I H ng II H ng III 1 Giám c 0,9 0,7 0,5 2 Phó Giám c 0,7 0,5 0,4 3 Trư ng khoa, phòng 0,5 0,4 0,3 4 Phó trư ng khoa, phòng, y tá trư ng 0,4 0,3 0,2 khoa III. T ch c th c hi n 1. H sơ ngh x p h ng 1.1. Công văn c a b nh vi n ngh x p h ng. i v i nh ng b nh vi n c n có s tho thu n trư c khi x p h ng thì ph i có côngvăn ngh x p h ng c a c p có thNm quy n quy t nh x p h ng theo quy nh t i i m 2 m c III dư i ây.
 3. 1.2. B ng phân tích, ch m i m theo các nhóm tiêu chuNn và các văn b n, tài li u ch ng minh s i m ã t ư c kèm theo (l y s li u c a 02 năm trư c li n k năm ngh x p h ng và các tài li u k ho ch th c hi n c a năm ngh x p h ng). 2. Th m quy n quy t nh công nh n x p h ng 2.1. Các b nh vi n tr c thu c B Y t - B nh vi n H ng I: B Y t quy t nh công nh n x p h ng, sau khi có ý ki n thNm nh c a B N i v . - B nh vi n H ng II H ng III: B Y t ra quy t nh công nh n x p h ng. 2.2. Các b nh vi n thu c a phương qu n lý - B nh vi n H ng I: U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh công nh n x p h ng, sau khi có ý ki n thNm nh c a B Y t và B N i v . - B nh vi n H ng II và H ng III: U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh công nh n x p h ng. 2.3. B nh vi n thu c các B ngành khác - B nh vi n H ng I: B ch qu n quy t nh công nh n x p h ng sau khi có ý ki n thNm nh c a B Y t và B N i v . - B nh vi n H ng II và H ng III: B ch qu n quy t nh công nh n x p h ng.. 3. i v i trung tâm y t qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh (b nh vi n huy n): cũng ư c th c hi n ch m i m theo hư ng d n c a Thông tư này, n u t i m x p h ng b nh vi n nào thì ư c x p vào b nh vi n h ng ó và các ch c danh lãnh o kh i i u tr c a trung tâm ư c hư ng m c ph c p ch c v theo h ng b nh vi n ư cx p. 4. Th i gian xem xét x p h ng l i Sau 5 năm ( 60 tháng), k t ngày có quy t nh x p h ng, các cơ quan ra quy t nh x p h ng có trách nhi m xem xét, x p l i h ng c a ơn v . H sơ ngh x p h ng l i quy nh t i i m 1 m cIII. 5. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th nh ng quy nh v x p h ng b nh vi n trong Thông tư s 13/BYT-TT ngày 27/11/1993 c a B Y t hư ng d n t m th i vi c x p h ng các ơn v s nghi p y t . Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh các B , ngành, a phương, các ơn v ph n ánh v B Y t (V T ch c cán b ) nghiên c u và gi i quy t./.
 4. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Lê Ng c Tr ng. Tiêu chu n và b ng i m x p h ng b nh vi n (Ban hành kèm theo Thông tư s 03/2004/T-BYT ngày 03/03/2004) I. Quy nh chung A. Các nhóm tiêu chu n: g m 5 nhóm như sau - Nhóm tiêu chuNn I: V trí, ch c năng và nhi m v : 10 i m - Nhóm tiêu chuNn II: Quy mô và n i dung ho t ng: 20 i m - Nhóm tiêu chuNn III: Trình chuyên môn k thu t, cơ c u lao ng: 35 i m - Nhóm tiêu chuNn IV: Cơ s h t ng: 15 i m - Nhóm tiêu chuNn V: Thi t b y t , k thu t chNn oán và i u tr : 20 i m B. Nguyên t c tính i m và x p h ng b nh vi n: 1. Tính i m: a. Cho i m theo t ng tiêu chuNn c th trong b ng i m ban hành kèm theo Thông tư, không v n d ng i m trung gian. b. Không ư c tính i m trong trư ng h p thông s chưa hoàn ch nh. c. Căn c tham kh o tính i m: Các báo cáo, s li u lưu tr c a b nh vi n và qua ki m tra th c t . d. Các b nh vi n thu c khu v c mi n núi, vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i o, ư c ưu tiên c ng thêm 02 i m. 2. i m t và x p h ng b nh vi n: a. B nh vi n H ng I: ph i t t 90 i m tr lên và m b o các i u ki n b t bu c như quy nh t i m c 4 ph n B i v i BV H ng I.
 5. b. B nh vi n H ng II: ph i t t 70 n dư i 90 i m và m b o các i u ki n b t bu c như quy nh t i m c 4 Ph n B iv i BV H ng II. c. B nh vi n H ng III: ph i t t 40 n dư i 70 i m và m b o các i u ki n b t bu c như quy nh t i m c 4 Ph n B i v i BV H ng III. Dư i 40 i m: chưa ư c công nh n là b nh vi n. 3. Trình cán b : D a theo Quy t nh c a B trư ng - Trư ng Ban T ch c- Cán b Chính ph (Nay là B N i v ) s 415/TCCB-VC ngày 29/05/1993 v vi c ban hành tiêu chuNn nghi p v ng ch công ch c ngành Y t và căn c các văn b ng, ch ng ch c a các Trư ng i h c và Trung h c. i v i các b nh vi n thu c khu v c mi n núi, vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i o: Trình ngo i ng c a cán b có th ư c thay b ng bi t m t th ti ng dân t c thi u s . 4. Nh ng i u ki n b t bu c ư c x p h ng, bên c nh t ng s i m ph i t theo nhóm tiêu chuNn, m t s tiêu chuNn c th b t bu c ph i t ư c s i m t i thi u i v i t ng h ng b nh vi n. Các tiêu chuNn và s i m t i thi u ph i t c a t ng h ng b nh vi n như sau:. i u ki n ph i t TT Tiêu chu n H ng I H ng II H ng III 1 Giám c và các Phó Giám Trên 4 i m Trên 3 i m Trên 2 i m c 2 Các Trư ng phòng và Phó Trên 4 i m Trên 3 i m Trên 2 i m trư ng phòng 3 Các Y tá i u dư ng, NHS, Trên 4 i m Trên 3 i m Trên 2 i m KTV trư ng khoa 4 Ngư i b nh n i trú thu c di n Trên 4 i m Trên 3 i m Trên 2 i m chăm sóc c p m t 5 Trư ng phòng y tá i u ih c ih c Trung h c dư ng 6 Trư ng phòng Tài chính - k ih c ih c Trung h c toán 7 Không có ch c danh y sĩ làm + + công tác khám b nh, ch a b nh II. Các tiêu chu n và b ng i m
 6. A. Nhóm tiêu chu n I: V trí, ch c năng và nhi m v : 10 i m 1. Ch o k thu t tuy n dư i, chăm sóc s c kho ban u: 4 i m a. Khu v c nhi u t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 4 i m b. T nh, thành ph tr c thu c Trung ương, ngành: 3 i m c. Qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh: 2 i m 2. ào t o cán b (là cơ s th c hành): 3 i m a. i h c và sau i h c: 3 i m b. Trung h c: 2 i m c. Sơ h c: 1 i m d. Th c hi n t ào t o liên t c trong b nh vi n: 0,5 i m 3. Nghiên c u khoa h c: 3 i m a. tài c p Nhà nư c: 3 i m b. tài c p b , t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: 2 i m c. tài c p cơ s : 1 i m B. Nhóm tiêu chu n II: Quy mô giư ng b nh và n i dung ho t ng : 1. S giư ng b nh theo k ho ch: 10 i m a. T 900 giư ng tr lên: 10 i m b. T 500 n dư i 900 giư ng: 7 i m c. T 300 n dư i 500 giư ng: 5 i m d. Dư i 300 giư ng: 3 i m 2. Công su t s d ng giư ng b nh: 4 i m a. t t 80% tr lên và ngày i u tr trung bìnhph i:. - Dư i 7/11/14 ngày i v i BV huy n/t nh/trung ương: 4 i m - T 7-8/ 11-12/ 14- 15 ngày i v i BV huy n/ t nh/ trungương: 3 i m - Trên 8/ 12/ 15 ngày i v i BV huy n/ t nh/ trung ương:2 i m b. t t 60 n dư i 80% và ngày i u tr trung bìnhph i dư i 7/ 11/ 14 ngày i v i BV huy n/ t nh/ trung ương: 1 i m (Ngày i u tr bình quân c a các b nh vi n: Y h c c truy n, Tâm th n, i u dư ng - PHCN th c hi n theo quy nh riêng v i m i lo i b nh vi n t i M c 2, 3 và 4 Ph n E) 3. S ngư i b nh n i trú thu c i tư ng chăm sóc C p 1: 2 i m a. T 25% s ngư i b nh n i trú tr lên: 2 i m b. T 15 n 24% s ngư i b nh n i trú: 1 i m
 7. c. Dư i 15% s ngư i b nh n i trú: 0,5 i m 4. T ch c chăm sóc ngư i b nh: 2 i m a. T 50% s khoa tr lên t ch c chăm sóc toàn di n: 2 i m b. Dư i 50% s khoa có t ch c chăm sóc toàn di n: 1 i m 5. S y h p ti t khu n t p trung: 2 i m a. Th c hi n s y h p ti t khuNn t p trung toàn b nh vi n: 1 i m b. Có khoa ch ng nhi m khuNn: 1 i m C. Nhóm tiêu chu n III: Trình chuyên môn k thu t,cơ c u lao ng: 35 i m 1. Giám c và các Phó Giám c: 5 i m a. 100% có trình i h c, trong ó có trên 60% có trình Ti n sĩ ho c Chuyên khoa 2 (CK2): 2 i m - 100% có trình i h c, trong ó dư i 60% có trình Th c sĩ ho c Chuyên khoa 1 (CK1) tr lên: 1,5 i m - 100% có trình i h c, trong ó dư i 60% có trình Th c sĩ ho c CK1: 1 i m b. 100% có b ng chính tr c nhân, cao c p hay trung c p:1 i m - T 60% tr lên có b ng chính tr c nhân, cao c p hay trung c p: 0,5 i m c. Trên 60% có ch ng ch qu n lý hành chính: 0,5 i m d. Trên 60% có ch ng ch qu n lý b nh vi n: 0,5 i m . Trên 60% có ch ng ch ngo i ng trình C tr lên,còn l i là trình B: 1 i m - Dư i 60% có ch ng ch ngo i ng trình C tr lên,còn l i là trình B: 0,5 i m 2. Các trư ng phòng và Phó trư ng phòng: 5 i m. a. Trên 20% có trình sau i h c, còn l i là i h c: 3 i m - 80% có trình i h c, còn l i là trung h c: 2 i m - 50 % có trình i h c, còn l i là trung h c: 1 i m b. 20 % có b ng chính tr t trung c p tr lên: 0,5 i m c. 20% có ch ng ch qu n lý hành chính: 0,5 i m d. 20% có ch ng ch qu n lý b nh vi n: 0,5 i m . 20% có ch ng ch ngo i ng trình B, còn l i là A0,5 i m 3. Các trư ng khoa và phó trư ng khoa: 5 i m a. Trên 60% có trình Ti n sĩ, CK2, còn l i là i h c: 4 i m - Dư i 60% có trình sau i h c, còn l i là i h c: 3 i m - 100% có trình i h c: 2 i m b. 20% có b ng chính tr t trung c p tr lên: 0,5 i m c. 60% có ch ng ch ngo i ng trình B tr lên, còn l i là trình A: 0,5 i m
 8. 4. Các Y tá - D, NHS, KTV trư ng khoa lâm sàng: 5 i m a. Trên 15% có trình cao ng, i h c, còn l i là trung h c: 4 i m - Dư i 15% có trình C , i h c, còn l i là trung h c: 3 i m - 100% có trình trung h c: 2 i m b. 10% có b ng chính tr trung c p tr lên: 0,5 i m c. 30% có ch ng ch ngo i ng trình B tr lên, còn l i là trình A: 0,5 i m. 5. Các th y thu c i u tr các khoa lâm sàng: 5 i m a. Trên 50% có trình sau i h c, còn l i là i h c: 4 i m - T 10% n 50% có trình sau i h c, còn l i là i h c: 3 i m - Dư i 10% có trình sau i h c, còn l i là i h c: 2 i m - Trên 95% có trình i h c: 1 i m b. 20 % có b ng chính tr trung c p tr lên 0,5 i m c. 60% có ch ng ch ngo i ng B, còn l i là A 0,5 i m 6. Y tá - D, NHS, KTV th c hành các khoa lâm sàng: 5 i m a. Trên 10% có trình cao ng, i h c, còn l i là trung h c: 4 i m - Dư i 10% có trình cao ng, i h c, còn l i là trung h c: 3 i m - 100% có trình trung h c: 2 i m - 80 % có trình trung h c, còn l i là sơ h c: 1 i m b. 30 % có ch ng ch ngo i ng A và B 1 i m 7. Cơ c u lao ng: 5 i m a. T l bác sĩ/ Y tá - D các khoa lâm sàng: - 1/2 1 i m.b. S cán b chuyên môn v Lâm sàng,C n lâm sàng và Dư c: - > = 75% t ng s CC-VC 2 i m - < 75% t ng s CC-VC 1 i m c. Có cán b k thu t b o dư ng máy, thi t b y t c a BV: 1 i m D. Nhóm tiêu chu n IV: cơ s h t ng: 15 i m Tiêu chu n S i m 1 Các khoa, bu ng b nh có h xí t ho i, nơi i ti u và bu ng t m 1 i m 2 Khoa khám b nh, H i s c c p c u, Ngo i s n, Truy n nhi m, Xét nghi m, ChNn oán hình nh xây d ng liên hoàn, có bu ng v sinh,bu ng t m khép kín 1 i m 3 Khoa H i s c c p c u, Phòng , Phòng ph u thu t, Xét nghi m, ChNn oán hình nh có i u hoà nhi t 1 i m
 9. 4 Bu ng H i s c c p c u, Phòng , Phòng ph u thu t có phương ti n g i tr c khNn c p1 i m 5 Có qu t t i các bu ng b nh 0,5 i m 6 Có cơ s chi u, chăn, màn, g i, qu n áo cho ngư i b nh: - t t 2 cơ s tr lên cho m t ngư i b nh 1 i m - t dư i 2 cơ s cho m t giư ng b nh 0,5 i m 7 Trang ph c nhân viên y t th c hi n 100% theo quy ch 0,5 i m 8 100% CCVC eo th công ch c theo quy ch 0,5 i m 9 Th c hi n ch ăn b nh lý 0,5 i m 10 Có h th ng i n ưu tiên, an toàn 0,5 i m 11 Có máy phát i n d tr 0,5 i m 12 Có hàng rào, 2 c ng 0,5 i m 13 ư ng giao thông n i b BV m b o v sinh, an toàn và thu n l i khi v n chuy n 0,5 i m 14 Có sơ ch d n các khoa, phòng; Có b ng tên khoa, phòng, bu ng vi t úng quy ch b nh vi n 0,5 i m 15 Có b ng quy nh y c và quy n l i nghĩa v c a ngư i b nh treo v trí quy nh 0,5 i m 16 H th ng c p nư c s ch 1 i m 17 Có bi n pháp x lý ch t th i r n toàn b nh vi n ang ho t ng 1 i m 18 Có h th ng x lý ch t th i l ng toàn b nh vi n ang ho t ng 1 i m 19 Có h th ng máy tính, có ng d ng chương trình qu n lý 1 i m 20 Có h th ng i n tho i n i b toàn b nh vi n, h th ng phòng cháy, ch a cháy 1 i m. E. Nhóm tiêu chu n V: Thi t b y t , k thu t ch n oán và i u tr : 20 i m M c 1. B nh vi n a khoa I. Thi t b y t : 5 i m 1. Giư ng c p c u a năng i n t di ng: 0,3 i m 2. Máy X-quang công su t 125 KV-30mA 0,3 i m 3. Máy X-quang c sóng, tăng sáng truy n hình 0,4 i m 4. Máy c ng hư ng t 0,4 i m 5. Máy CT Scaner 0,4 i m 6. Máy n i soi ng m m 0,4 i m
 10. 7. Máy siêu âm m u 0,4 i m 8. Máy siêu âm en tr ng 0,3 i m 9. Monitoring 0,3 i m 10. Máy theo dõi tim thai 0,3 i m 11. Máy th 0,3 i m 12. Máy gây mê 0,3 i m 13. Máy i n tim 0,3 i m 14. Máy i n não 0,3 i m 15. Kính hi n vi 2 m t 0,3 i m II. K thu t xét nghi m huy t h c ang th c hi n: 2 i m 1. H ng c u lư i 0,1 i m 2. Các y u t ông máu 0,1 i m 3. Huy t 0,1 i m 4. Tu 0,1 i m 5. Th nghi m Coombs 0,1 i m 6. Tìm kháng nguyên kháng th 0,1 i m 7. T ng phân tích ông máu và c m máu 0,1 i m 8. Sinh thi t các cơ quan t o máu 0,1 i m 9. Ph n ng chéo 4 i u ki n 0,1 i m 10. o ư ng kính h ng c u 0,1 i m 11. Co c c máu 0,1 i m 12. Tìm t bào trong các d ch sinh h c 0,1 i m 13. S lư ng h ng c u 0,1 i m 14. Công th c b ch c u 0,1 i m 15. S lư ng ti u c u 0,1 i m 16. T c máu l ng 0,1 i m 17. T l huy t s c t 0,1 i m 18. D u hi u dây th t 0,1 i m 19. Th i gian máu ch y máu ông 0,1 i m 20. Xác nh nhóm máu ABO 0,1 i m III. K thu t xét nghi m hoá sinh ang th c hi n: 2 i m 1. Cholesterol toàn ph n 0,1 i m 2. Bilirubin tr c ti p, gián ti p 0,1 i m
 11. 3. Protein toàn ph n 0,1 i m 4. S i huy t 0,1 i m 5. Amylase pancreatic 0,1 i m 6. Phosphatate ki m 0,1 i m 7. i n gi i Na + ... 0,1 i m 8. Xét nghi m d ch não tu 0,1 i m 9. Xét nghi m d ch màng ph i 0,1 i m 10. Xét nghi m d ch v 0,1 i m 11. Ure máu 0,1 i m 12. ư ng máu 0,1 i m 13. Ph n ng Marlagan 0,1 i m 14. i n di protein lipoprotein, hemoglobine... 0,1 i m 15. Protein nư c ti u 0,1 i m 16. ư ng nư c ti u 0,1 i m 17. Th cetonic 0,1 i m 18. Urobilinogen 0,1 i m 19. Tìm h ng c u trong nư c ti u 0,1 i m 20. Xác nh t tr ng, pH nư c ti u 0,1 i m IV. K thu t xét nghi m vi sinh ang th c hi n: 2 i m 1. Nuôi c u và phân l p vi khuNn 0,2 i m 2. Làm kháng sinh 0,2 i m 3. Viêm gan A, B, C, E (ELISA test) 0,2 i m 4. HIV (ELISA test) 0,2 i m 5. C y n m n i t ng 0,2 i m 6. Soi tươi tìm vi khuNn 0,2 i m 7. Nhu m soi tìm vi khuNn 0,2 i m 8. Xét nghi m ký sinh trùng ư ng ru t 0,2 i m.9. Xét nghi m ký sinh trùng s t rét 0,2 i m 10. Ph n ng Widal/VDRL 0,2 i m V. K thu t ch n oán hình nh ang th c hi n: 2 i m 1. Ch p ng m ch vành 0,2 i m 2. Ch p ng m ch l n qua ng thông 0,2 i m 3. Ch p c ng hư ng t 0,2 i m
 12. 4. Ch p c t l p 0,2 i m 5. Ch p ư ng m t qua ng d n lưu 0,1 i m 6. Ch p d dày i quang kép 0,1 i m 7. Ch p th n ngư c dòng 0,1 i m 8. Ch p th n có c n quang 0,1 i m 9. Ch p t cung, bu ng tr ng có bơm hơi hay có c n quang 0,1 i m 10. Ch p khung i tràng có c n quang 0,1 i m 11. Ch p th c qu n có c n quang 0,1 i m 12. Ch p l dò c n quang 0,1 i m 13. Ch p các xoang 0,1 i m 14. Ch p c p c u b ng 0,1 i m 15. Siêu âm chNn oán ( en tr ng ho c m u) 0,1 i m 16. N i soi chNn oán 0,1 i m VI. Ph u thu t do cán b b nh vi n ang th c hi n: 4 i m 1. Ph u thu t lo i c bi t 2 i m 2. Ph u thu t lo i 1 (A, B, C) 1 i m 3. Ph u thu t lo i 2 (A, B, C) 0,6 i m 4. Ph u thu t lo i 3 0,4 i m VII. Th thu t do cán b b nh vi n ang th c hi n: 2 i m 1. Th thu t lo i c bi t 1 i m 2. Th thu t lo i 1 (A, B, C) 0,5 i m 3. Th thu t lo i 2 (A, B, C) 0,3 i m 4. Th thu t lo i 3 0,2 i m VIII. Chu n oán gi i ph u b nh: 1 i m 1. Sinh thi t h ch, u 0,5 i m 2. Khám nghi m t thi 0,5 i m. M c 2- B nh vi n y h c c truy n I. Ph n công tác c p c u, h i s c a khoa: 9 i m 1. Thi t b y t : 2 i m a. Máy X- quang công su t 125 KV - 300mA 0,4 i m b. Máy i n tim 0,4 i m c. Máy th 0,4 i m
 13. d. Máy siêu âm en tr ng 0,4 i m . Kính hi n vi 2 m t i n 0,4 i m 2. K thu t xét nghi m huy t h c ang th c hi n: 1 i m a. S lư ng h ng c u 0,1 i m b. S lư ng ti u c u 0,1 i m c. Công th c b ch c u 0,1 i m d. T l huy t s c t 0,1 i m . Th i gian máu ch y, máu ông 0,1 i m e. Th tích kh i h ng c u 0,1 i m g. Huy t 0,1 i m h. T c máu l ng 0,1 i m i. D u hi u dây th t 0,1 i m k. T bào trong các d ch sinh v t 0,1 i m 3. K thu t xét nghi m hoá sinh ang th c hi n: 1 i m a. Ph n ng Rivalta 0,1 i m b. D ch v 0,1 i m c. Bilirubin nư c ti u 0,1 i m d. Urobilinogen nư c ti u 0,1 i m . ư ng nư c ti u 0,1 i m e. H ng c u trong nư c ti u 0,1 i m g. Cholesterol máu toàn ph n 0,1 i m h. Protein máu toàn ph n 0,1 i m i. Urê máu 0,1 i m k. ư ng máu 0,1 i m 4. K thu t xét nghi m vi sinh ang th c hi n: 1 i m a. Ký sinh trùng ư ng ru t 0,2 i m b. Soi tươi tìm vi khuNn 0,2 i m c. Nhu m soi tìm vi khuNn 0,2 i m .d. Ký sinh trùng s t rét 0,2 i m . Soi tươi tìm n m 0,2 i m 5. K thu t ch n oán hình nh ang th c hi n: 1 i m a. Ch p d dày c n quang 0,1 i m b. Ch p xương 0,1 i m
 14. c. Ch p các kh p xương 0,1 i m d. Ch p khung i tràng có c n quang 0,1 i m . Ch p các xoang 0,2 i m e. Ch p c p c u b ng 0,2 i m g. Siêu âm b ng 0,2 i m 6. Th thu t do cán b b nh vi n ang th c hi n: 1 i m a. Th thu t lo i 1 (A, B, C) 0,5 i m b. Th thu t lo i 2 (A,B, C) 0,3 i m c. Th thu t lo i 3 0,2 i m 7. K thu t c p c u do cán b b nh vi n ang th c hi n: 2 i m a. Suy hô h p 0,4 i m b. Ng ng tu n hoàn 0,4 i m c. Choáng 0,4 i m d. Hôn mê 0,4 i m . X lý ng c 0,4 i m II. Ph n c thù chuyên khoa: 11 i m 1. Thi t b y t 4 i m a. Máy i n châm 0,2 i m b. Máy xoa bóp 0,2 i m c. Máy chNn m ch 0,2 i m d. Máy cân b ng âm dương 0,2 i m . Máy dò huy t 0,2 i m e. Máy Laser châm c u 0,2 i m g. Thi t b xông hơi YHCT 0,2 i m h. Máy thái dư c li u 0,2 i m i. Máy tán 0,2 i m k. Máy bào 0,2 i m l. Máy sao dư c li u 0,2 i m m. Máy tr n dư c li u 0,2 i m n. Máy bao viên 0,2 i m o. Máy sát c m 0,2 i m.p. Máy qu t t 0,2 i m q. T s y dư c li u 0,2 i m r. Thi t b h th ng s c thu c thang 0,2 i m
 15. s. Dao c u, thuy n tán 0,2 i m t. D ng c n u cao 0,2 i m u. Qu y thu c YHCT 0,2 i m 2. Châm tê ph u thu t do B nh vi n th c hi n: 3 i m a. Ph u thu t lo i 1 (A, B, C) 1,2 i m b. Ph u thu t lo i 2 (A, B, C) 1,0 i m c. Ph u thu t lo i 3 0,8 i m 3. Th thu t i u tr do b nh vi n th c hi n: 4 i m a. Châm 0,2 i m b. C u 0,2 i m c. Thu châm 0,2 i m d. i n châm 0,2 i m . Giác 0,2 i m e. Xông hơi thu c YHCT 0,2 i m g. Nhĩ châm 0,3 i m h. Laser trên huy t 0,3 i m i. Thi t châm 0,3 i m k. i u tr trĩ b ng thu c YHCT 0,3 i m l. T m nư c thu c YHCT 0,3 i m m. p, bó dán thu c YHCT 0,3 i m n. Xoa bóp, b m huy t 0,3 i m o. T p luy n dư ng sinh 0,3 i m p. N n bó gãy xương b ng phương pháp YHCT 0,3 i m III. Ph n b sung các nhóm ch tiêu khác i v i BVYHCT: 1. Nhóm tiêu chu n II: - Ti t a, i m 2: Ngày i u tr trung bình ư c tínhlà 30 ngày. - i m 3: s ngư i b nh n i trú ư c chăm sóc C pm t: a. T 10% s ngư i b nh n i trú tr lên 2 i m b. T 5% n 9% s ngư i b nh n i trú 1 i m c. Dư i 5% s ngư i b nh n i trú 0,5 i m 2. Nhóm tiêu chu n III: - M c 5: Th y thu c i u tr bao g m: bác sĩ, lương y, y sĩ chuyên ngành YHCT 3. Nhóm tiêu chu n V:.
 16. - i m 2: ư c thay b ng: + Có bu ng châm c u nam, n riêng: 0,5 i m + Có bu ng luy n t p dư ng sinh 0,5 i m - i m 3: ư c thay b ng: + Khoa dư c có bu ng bào ch , bu ng pha ch , sân phơi dư c li u, kho dư c li u 1 i m M c 3. B nh vi n tâm th n I. Công tác c p c u, h i s c a khoa: 9 i m 1. Thi t b y t : 2 i m a. Máy X- quang công su t 125 KV - 300mA 0,4 i m b. Máy i n tim 0,4 i m c. Máy th 0,4 i m d. Máy siêu âm en tr ng 0,4 i m . Kính hi n vi 2 m t i n 0,4 i m 2. K thu t xét nghi m huy t h c cơ b n BV th c hi n: 1 i m a. S lư ng h ng c u 0,1 i m b. S lư ng ti u c u 0,1 i m c. Công th c b ch c u 0,1 i m d. T l huy t s c t 0,1 i m . Th i gian máu ch y, máu ông 0,1 i m e. Th tích kh i h ng c u 0,1 i m g. Huy t 0,1 i m h. T c l ng máu 0,1 i m i. D u hi u dây th t 0,1 i m k. T bào trong các d ch sinh v t 0,1 i m 3. K thu t xét nghi m hoá sinh cơ b n BV th c hi n: 1 i m a. Ph n ng Rivalta 0,1 i m b. D ch v 0,1 i m c. Bilirubin nư c ti u 0,1 i m d. Urobilinogen nư c ti u 0,1 i m . ư ng nư c ti u 0,1 i m e. H ng c u trong nư c ti u 0,1 i m
 17. g. Cholesterol máu toàn ph n 0,1 i m h. Protein máu toàn ph n 0,1 i m i. Urê máu 0,1 i m k. ư ng máu 0,1 i m. 4. K thu t xét nghi m vi sinh cơ b n BV th c hi n: 1 i m a. Ký sinh v t ư ng ru t 0,2 i m b. Soi tươi tìm vi khuNn 0,2 i m c. Nhu m soi tìm vi khuNn 0,2 i m d. Ký sinh v t s t rét 0,2 i m . Soi tươi tìm n m 0,2 i m 5. K thu t ch n oán hình nh do BV th c hi n: 1 i m a. Ch p d dày 0,1 i m b. Ch p xương 0,1 i m c. Ch p các kh p xương 0,1 i m d. Ch p khung i tràng có c n quang 0,1 i m . Ch p các xoang 0,2 i m e. Ch p c p c u b ng 0,2 i m g. Siêu âm b ng 0,2 i m 6. Th thu t do cán b b nh vi n th c hi n: 1 i m a. Th thu t lo i 1 (A, B, C) 0,5 i m b. Th thu t lo i 2 (A,B, C) 0,3 i m c. Th thu t lo i 3 0,2 i m 7. K thu t c p c u do b nh vi n th c hi n : 2 i m a. Suy hô h p 0,4 i m b. Ng ng tu n hoàn 0,4 i m c. Choáng 0,4 i m d. Hôn mê 0,4 i m . X lý ng c 0,4 i m II. Ph n c thù chuyên khoa: 11 i m 1. Thi t b y t 1 i m a. Máy i n não 0,5 i m b. Máy choáng (shock) i n 0,5 i m 2. K thu t xét nghi m hoá sinh ang th c hi n: 1 i m
 18. Xác nh ch t gây nghi n 1 i m 3. K thu t ch n oán hình nh ang th c hi n: 1 i m a. Ch p tu s ng có c n quang 0,5 i m b. Ch p h p s th ng, nghiêng 0,5 i m 4. Ch n oán gi i ph u b nh: 1 i m a. Sinh thi t h ch, u 0,5 i m b. Khám nghi m t thi 0,5 i m. 5. K thu t chuyên khoa: 7 i m a. Tr c nghi m tâm lý 1 i m b. i u tr tâm lý 1 i m c. Ph c h i ch c năng 1 i m d. Lao ng li u pháp 1 i m . i u tr gi c ng 1 i m e. Choáng i n 1 i m b. Giám nh pháp y tâm th n 1 i m III. Ph n b sung các nhóm tiêu chu n khác: 1. Nhóm tiêu chu n II: - Ti t a, i m 2: Ngày i u tr trung bình là 90 ngày. 2. Nhóm tiêu chu n V: i m 2: bu ng i u tr thi t k phù h p v i chăm sócngư i b nh tâm th n 1 i m i m 3: có bu ng i u tr b t bu c b trí riêng 1 i m M c 4- B nh vi n i u dư ng - ph c h i ch c năng I. Công tác c p c u, h i s c a khoa: 9 i m 1. Thi t b y t : 2 i m a. Máy X- quang công su t 125 KV - 300mA 0,4 i m b. Máy i n tim 0,4 i m c. Máy th 0,4 i m d. Máy siêu âm en tr ng 0,4 i m . Kính hi n vi 2 m t i n 0,4 i m 2. K thu t xét nghi m huy t h c ang th c hi n: 1 i m a. S lư ng h ng c u 0,1 i m b. S lư ng ti u c u 0,1 i m
 19. c. Công th c b ch c u 0,1 i m d. T l huy t s c t 0,1 i m . Th i gian máu ch y, máu ông 0,1 i m e. Th tích kh i h ng c u 0,1 i m g. Huy t 0,1 i m h. T c l ng máu 0,1 i m i. D u hi u dây th t 0,1 i m k. T bào trong các d ch sinh v t 0,1 i m 3. K thu t xét nghi m hoá sinh ang th c hi n: 1 i m. a. Ph n ng Rivalta 0,1 i m b. D ch v 0,1 i m c. Bilirubin nư c ti u 0,1 i m d. Urobilinogen nư c ti u 0,1 i m . ư ng nư c ti u 0,1 i m e. H ng c u trong nư c ti u 0,1 i m g. Cholesterol máu toàn ph n 0,1 i m h. Protein máu toàn ph n 0,1 i m i. Urê máu 0,1 i m k. ư ng máu 0,1 i m 4. K thu t xét nghi m vi sinh ang th c hi n: 1 i m a. Ký sinh v t ư ng ru t 0,2 i m b. Soi tươi tìm vi khuNn 0,2 i m c. Nhu m soi tìm vi khuNn 0,2 i m d. Ký sinh trùng s t rét 0,2 i m . Soi tươi tìm n m 0,2 i m 5. K thu t ch n oán hình nh ang th c hi n: 1 i m a. Ch p d dày 0,1 i m b. Ch p xương 0,1 i m c. Ch p các kh p xương 0,1 i m d. Ch p khung i tràng có c n quang 0,1 i m . Ch p các xoang 0,2 i m e. Ch p c p c u b ng 0,2 i m g. Siêu âm b ng 0,2 i m
 20. 6. Th thu t do cán b b nh vi n ang th c hi n: 1 i m a. Th thu t lo i 1 (A, B, C) 0,5 i m b. Th thu t lo i 2 (A,B, C) 0,3 i m c. Th thu t lo i 3 0,2 i m 7. K thu t c p c u do cán b b nh vi n ang th c hi n: 2 i m a. Suy hô h p 0,4 i m b. Ng ng tu n hoàn 0,4 i m c. Choáng 0,4 i m d. Hôn mê 0,4 i m . X lý ng c 0,4 i m II. Ph n c thù chuyên khoa: 11 i m 1. Thi t b y t 3 i m.a. Máy i u tr t n s th p 0,3 i m b. Máy siêu âm i u tr 0,3 i m c. Máy Laser i u tr 0,3 i m d. Máy i u tr sóng ng n 0,3 i m . Máy kéo dãn c t s ng 0,3 i m e. Máy i u tr i n trư ng 0,3 i m g. Máy i u tr b ng dòng giao thoa 0,3 i m h. Máy chNn oán i n cơ 0,3 i m i. èn h ng ngo i 0,3 i m k. èn t ngo i 0,3 i m 2. D ng c chuyên ngành ph c h i ch c năng: 4 i m a. Xư ng s n xu t d ng c ch nh hình thích ng 1 i m b. D ng c lư ng giá ch c năng v n ng: l c k tay, chân, thân 0,5 i m c. D ng c v n ng tr li u: xe p, b c g , t , bóng, thang, ròng r c 0,5 i m d. Thu tr li u 0,5 i m . D ng c ho t ng tr li u 0,5 i m e. D ng c ngôn ng tr li u 0,5 i m g. Nhi t tr li u 0,5 i m 3. Các k thu t Ph c h i ch c năng: 4 i m a. T p i n ng 0,4 i m b. Xoa bóp b m huy t 0,4 i m c. Kéo dãn ph c h i v n ng các chi 0,4 i m
Đồng bộ tài khoản