intTypePromotion=3

Thông tư số 03/2005/TT-BKH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:85

0
79
lượt xem
5
download

Thông tư số 03/2005/TT-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 03/2005/TT-BKH về việc xây dựng điều lệ Tổng Công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập điều lệ công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ - công ty con do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 03/2005/TT-BKH

 1. B K HO CH VÀ U C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TƯ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 03/2005/TT-BKH Hà N i, ngày 18 tháng 07 năm 2005 THÔNG TƯ C A B K HO CH VÀ U TƯ S 03/2005/TT-BKH NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2005 HƯ NG D N V N I DUNG VÀ QUY TRÌNH XÂY D NG I U L T NG CÔNG TY DO NHÀ NƯ C QUY T NNH U TƯ VÀ THÀNH L P VÀ I U L CÔNG TY M TRONG MÔ HÌNH CÔNG TY M - CÔNG TY CON Th c hi n Ngh nh 153/2004/N -CP ngày 09/8/2004 c a Chính ph v t ch c, qu n lý T ng công ty nhà nư c và chuy n i T ng công ty nhà nư c, công ty nhà nư c c l p theo mô hình Công ty m - Công ty con (sau ây g i t t là Ngh nh 153/2004/N -CP), B K ho ch và u tư hư ng d n xây d ng i u l c a T ng công ty do Nhà nư c quy t nh u tư và thành l p và i u l Công ty m trong mô hình Công ty m Công ty con như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi, i tư ng áp d ng Thông tư này hư ng d n v n i dung và quy trình xây d ng i u l c a T ng công ty do Nhà nư c quy t nh u tư và thành l p (sau ây g i t t là T ng công ty) và i u l c a Công ty m là công ty nhà nư c trong mô hình Công ty m Công ty con (sau ây g i t t là Công ty m ). i tư ng áp d ng Thông tư này bao g m: a) Các T ng công ty do Nhà nư c quy t nh u tư và thành l p, bao g m: các T ng công ty ang ho t ng theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c năm 2003; các T ng công ty ang trong quá trình chuy n i sang mô hình Công ty m Công ty con mà trong cơ c u thành viên v n còn ơn v ho t ng theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c năm 2003; các T ng công ty thành l p m i. b) Các T ng công ty do Nhà nư c quy t nh u tư và thành l p, các công ty thành viên c a T ng công ty do Nhà nư c quy t nh u tư và thành l p, công ty nhà nư c c l p áp ng các i u ki n sau ây: - ã hoàn thành vi c chuy n i sang mô hình Công ty m - Công ty con. - Có cơ c u g m Công ty m là công ty nhà nư c ho t ng theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c năm 2003; các công ty con, công ty liên k t ho t ng theo Lu t Doanh nghi p, Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ho c thành l p, ăng ký và ho t ng theo pháp lu t nư c ngoài.
 2. 2. Yêu c u c a n i dung i u l i u l T ng công ty (Công ty m ) quy nh v a v pháp lý c a T ng công ty (Công ty m ); ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c qu n lý c a T ng công ty (Công ty m ); quan h trong n i b T ng công ty (Công ty m ); quan h c a T ng công ty (công ty m ) v i các ơn v thành viên (công ty con, công ty liên k t); quan h c a T ng công ty (Công ty m ) v i i di n ch s h u nhà nư c và các cơ quan nhà nư c. i u l c th c a t ng T ng công ty, Công ty m có th quy nh chi ti t hơn ho c rút g n v n i dung cho phù h p v i cơ c u ơn v thành viên ( i v i T ng công ty) ho c cơ c u công ty con, công ty liên k t ( i v i Côn g ty m ) ; c i m linh v c, ngành ngh ho t ng c a m i T ng công ty, Công ty m và các quy nh khác c a pháp lu t; nhưng ph i có các n i dung cơ b n như trong hư ng d n này và không ư c trái v i các quy nh c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c năm 2003 và Ngh inh 158/2004/N CP. II. N I DUNG I U L 1. Ph n quy nh chung a) i u l ghi rõ tên ti ng Vi t, tên giao d ch, tên ti ng Anh (n u có), a ch tr s chính, i n tho i, s Fax, website (n u có) và các c i m nh danh khác c a T ng công ty, Công ty m . b) a v Pháp lý c a T ng công ty, Công ty m : là công ty nhà nư c, ho t ng theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c, có tư cách pháp nhân, có con d u, ư c m tài kho n ti n ng Vi t Nam và ngo i t t i Kho b c Nhà nư c, các ngân hàng trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a ph p lu t; có v n và tài s n riêng, ch u trách nhi m i v i các kho n n b ng toàn b tài s n c a mình; có quy n chi m h u, s d ng và nh o t i v i v n, tài s n, tên g i, bi u tư ng, thương hi u theo quy nh c a pháp lu t. c) T ng s v n i u l c a T ng công ty Công ty m : là s v n c a ch s h u (tính b ng ti n Vi t Nam) u tư vào T ng công ty, Công ty m t i th i i m i u l có hi u l c. Vi c xác nh rõ t ng s v n i u l t i i u l nh m gi i thi u v quy mô c a T ng công ty, Công ty m và xác nh trách nhi m h u h n c a ch s h u i v i các kho n n và các nghĩa v tài s n khác c a T ng công ty, Công ty m trong ph m vi s v n này. d) Ngư i i di n theo pháp lu t c a T ng công ty, Công ty m là T ng Giám c i i n ch s h u c a T ng công ty Công ty m là B qu n lý ngành ho c UBND c p t nh ho c c p có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p Công ty m ư c chuy n i t công ty thành viên c a T ng công ty thì i di n ch s h u c a Công ty m là T ng công ty. i di n tr c ti p ch s h u t i T ng công ty, Công ty m là H i ng qu n tr .
 3. ) M c tiêu ho t ng c a T ng công ty (Công ty m ) là kinh doanh có lãi, b o toàn và phát tri n v n ch s h u, hoàn thành các nhi m v do i i n ch s h u giao trong ó có ch tiêu t su t l i nhu n trên v n ch s h u, t i a hóa hi u qu ho t ng chung c a toàn T ng công ty (Công ty m ) và các ơn v thành viên (các công ty con). Vi c ghi rõ m c tiêu ho t ng c a T ng công ty (Công ty m ) trong i u l nh m tránh tình tr ng T ng công ty (Công ty m ) ho t ng ch ch kh i m c tiêu c a ch s h u giao. e) Th i h n ho t ng: ghi s năm ho t ng theo quy t nh c a c p có th m quy n v thành l p, t ch c l i T ng công ty (Công ty m ), ho c ghi c th ngày b t u và k t thúc ho t ng, ho c không ghi th i h n n u trong quy t nh c a c p có thNm quy n v thành l p, t ch c lãi T ng công ty (Công ty m ) không xác nh th i h n ho t ng. g) Ngành, ngh kinh doanh: trư ng h p T ng công ty (Công ty m ) tr c ti p s n xu t kinh doanh thì ghi các ngành, ngh theo ăng ký kinh doanh; trư ng h p T ng công ty (Công ty m ) không tr c ti p s n xu t kinh doanh mà th c hi n vai trò c a c ông, thành viên góp v n t i các ơn v thành viên (các công ty con và doanh nghi p có v n góp c a Công ty m ) thì ch ghi th c hi n u tư tài chính và qu n lý v n u tư t i các doanh nghi p khác; trư ng h p v a tr c ti p s n xu t kinh doanh, v a th c hi n u tư tàichính và qu n lý v n u tư t i các doanh nghi p khác thì ghi c hai lo i. h) Ph n gi i thích t ng nh m th ng nh t quan ni m và s d ng nh ng t ng ư c dùng nhi u trong i u l nhưng có th gây nhi u cách hi u khác nhau bao g m: Lu t Doanh nghi p nhà nư c, Lu t Doanh nghi p, quy n chi ph i, c ph n chi ph i, ơn v thành viên, công ty con, công ty liên k t, ơn v tr c thu c, v.v. i v i nh ng t ng ã có các văn b n gi i thích riêng ho c ã s d ng các văn b n khác, ư c các ôi tư ng áp d ng hi u rõ và chính xác thì khi xây d ng i u l c a T ng công ty (Công ty m ) không c n ưa vào m c gi i thích t ng c a i u l . i) Các v n khác n u th y c n thi t, nhưng không trái v i các quy nh pháp lu t. 2. Quy n và nghĩa v c a T ng công ty, Công ty m a) Quy n c a T ng công ty, Công ty m i v i v n, tài s n, tài chính và trong ho t ng kinh doanh: Căn c quy nh t i các i u 18, 15, 17 và 19 Lu t Doanh nghi p nhà nư c, Ngh nh 158/2004/ N -CP, Ngh nh 199/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý tài chính c a công ty nhà nư c và qu n lý v n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác (sau ây g i t t là Ngh nh 199/2004/N CP), các quy n c a i di n ch s h u quy nh t i i u l này và c i m ngành ngh , lĩnh v c ho t ng c a T ng công ty (Công ty m ) c th hóa các quy n c a T ng công ty (Công ty m ). b) Nghĩa v c a T ng công ty, Công ty m i v i v n, tài s n, tài chính và trong ho t ng kinh doanh: Căn c quy nh t i các i u 14, 16, 18 và 19 Lu t doanh nghi p nhà nư c, Ngh nh 158/2004/ N -CP, Ngh nh,199/2004/N CP, nghĩa v c a i di n ch s h u quy inh t i i u l này và c i m ngành ngh , lĩnh v c ho t ng c a T ng công ty, Công ty m c th hóa các nghĩa v c a T ng công ty, Công ty m .
 4. c) Nghĩa v và trách nhi m c a T ng công ty (Công ty m ) i v i các ơn v thành viên (công ty con) bao g m: nh hư ng chi n lư c kinh doanh theo chi n lư c kinh doanh c a T ng công ty (Công ty m ) và phù h p v i i u l c a ơn v thành viên (công ty con) ; ph i h p gi a các ơn v thành viên (công ty con) tiêu th s n phNm, d ch v mà t ng ơn v thành viên (công ty con) không có kh năng th c hi n, th c hi n không có hi u qu ho c hi u qu kinh doanh th p hơn so v i có s phôi h p c a toàn T ng công ty (c a Công ty m ) ; h n ch tình tr ng u tư, kinh doanh trùng l p ho c c nh tranh n i b d n n phân tán, lãng phí ngu n l c, gi m hi u qu kinh doanh c a toàn T ng công ty (t h p Công ty m và các công ty con); th c hi n ho t ng nghiên c u, ti p th , xúc ti n thương m i, t o i u ki n cho các ơn vi thành viên (các công ty con) m r ng và nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh; th c hi n các quy n chi phôi i v i ơn v thành viên (công ty con) theo i u l c a ơn v (công ty) ó, nhưng không ư c l m d ng quy n chi ph i, làm t n h i n l i ích c a các ơn v thành viên (các công ty con), các ch n , các c ông, thành viên góp v n khác và các bên có liên quan n ơn v (công ty con) ó. d) Khi T ng công ty, Công ty m th c hi n các ho t ng sau ây mà: T ng công ty không có s th a thu n v i ơn v thành viên là công ty thành viên h ch toán c l p, công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên, công ty có c ph n, v n góp chi ph i; Công ty m không có s th a thu n v i công ty con là công ty trách nhi m h u h n m t thành viên, công ty có c ph n, v n góp chi ph i; T ng công ty (Công ty m gây thi t h i cho ơn v thành viên (công ty con) ó và các bên liên quan, thì T ng công ty (Công ty m ) ph i ch u trách nhi m b i thư ng thi t h i cho ơn v thành viên (công ty con) ó và các bên liên quan: - Bu c ơn v thành viên (công ty con) ph i ký k t và th c hi n các h p ng kinh t không bình ng và b t l i i v i các ơn v (công ty con) này. - i u chuy n v n, tài s n c a ơn v thành viên là công ty thành viên h ch toán c l p, công ty trách nhi m h u h n m t thành viên ( i v i T ng công ty) công ty con là công ty trách nhi m h u h n m t thành viên ( i v i Công ty m ), gây thi t h i cho ơn v (công ty) b i u chuy n, tr các trư ng h p: i u chuy n theo phương th c thanh toán; quy t nh t ch c l i công ty; th c hi n m c tiêu cung ng s n phNm, d ch v công ích. i u chuy n m t s ho t ng kinh doanh có hi u qu , có lãi t ơn v thành viên (công ty con) này sang ơn v thành viên (công ty con) khác không có s th a thu n v i ơn v (công ty) b i u chuy n, d n n ơn v (công ty) b i u chuy n b l ho c l i nhu n b gi m sút nghiêm tr ng. - Quy t nh các nhi m v s n xu t kinh doanh i v i các ơn v thành viên (công ty con) trái v i i u l và pháp lu t giao nhi m v cho ơn v thành viên (công ty con) không d a trên cơ s ký k t h p ng kinh t v i các ơn v (công ty) này. - Bu c ơn v thành viên (công ty con) cho T ng công ty (Công ty m ), ơn v thành viên khác (công ty con khác) vay v n v i lãi su t th p v i i u ki n vay và thanh toán không h p lý ho c ph i cung c p các kho n ti n vay T ng công ty (Công ty m ), ơn v thành viên khác (công ty con khác) th c hi n các h p ng kinh t có nhi u r i ro i v i ho t ng kinh doanh c a các ơn v (công ty) ó.
 5. 3. Ch s h u c a T ng công ty, Công ty m a) Căn c vào các quy n và nghĩa v c a ch s h u quy nh t i m c II, Chương VI c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c, Ngh nh 153/2004/N -CP, i u l c a T ng công ty (Công ty m ) và quy nh c a Chính ph v th c hi n quy n và nghĩa v c a ch s h u công ty nhà nư c và c i m c a T ng công ty (Công ty m ) q y nh c th v quy n và nghĩa v c a ch s h u, bao g m: quy n và nghĩa v c a ch s h u do cơ quan, t ch c ư c c làm i di n ch s h u i v i T ng công ty (Công ty m ) th c hi n; các quy n và nghĩa v c a ch s h u do Chính ph và B Tài chính th c hi n. Quy n h n c a i di n ch s h u có th quy nh chi ti t phân theo nhóm v n bao g m: Nh ng v n i di n ch s h u t quy t nh; nh ng v n i di n ch s h u quy t nh trên cơ s ki n ngh c a H i ng qu n tr ; nh ng v n i di n ch s h u y quy n ho c phân c p cho H i ng qu n tr ho c T ng giám c quy t nh; nh ng v n i di n ch s h u trình Chính ph ; nh ng v n i di n ch s h u ph l h p v i B Tài chính th c hi n. b) Quy n h n c a i di n ch s h u bao g m: - Quy n phê duy t, s a i, b sung i u l ; m c v n i u l ban u; tăng, gi m v n i u l ; vi c t ch c l i, gi i th , chuy n i s h u T ng công ty (Công ty m ). Giá tr c a các d án u tư, bán tài s n, mua c ph n, góp v n vào doanh nghi p khác; s d ng v n, tài s n c a T ng công ty (Công ty m ) góp v n liên doanh v i ch u tư nư c ngoài; u tư ra nư c ngoài; mua công ty thu c thành ph n kinh t khác; các h p ng vay, cho vay c n có s phê duy t c a i di n ch s h u ho c T ng công ty (Công ty m ) có quy n t quy t nh ho c quy t nh theo phân c p c a i di n ch s h u. - ThNm quy n tuy n ch n, b . nhi m, mi n nhi m, cách ch c, ch lương, thư ng, ph c p và các quy n l i khác c a Ch t ch và thành viên H i ng qu n tr ; vi c tuy n ch n, b nhi m, mi n nhi m, cách ch c ho c ký h p ng, ch m d t h p ng i v i T ng giám c. ThNm quy n giám sát, theo dõi và ánh giá ho t ng kinh doanh c a T ng công ty, Công ty m , ho t ng qu n lý c a H i ng qu n tr . - ThNm quy n phê duy t quy ch tài chính, báo cáo tài chính hàng năm và phương án s d ng l i nhu n ho c x lý l c a T ng công ty, Công ty m . - Các quy n h n khác theo quy t nh c a pháp lu t. c) Nghĩa v c a i di n ch s h u bao g m: B o m quy n t ch kinh doanh, t ch u trách nhi m c a T ng công ty (Công ty m ); không tr c ti p can thi p vào ho t ng kinh doanh c a T ng công ty (Công ty m ), các công vi c thu c thNm quy n c a H i ng qu n tr , T ng giám c và b máy qu n lý c a T ng công ty (Công ty m ); trách nhi m u tư v n i u l cho T ng công ty (Công ty m ) ; ch u trách nhi m v các kho n n và nghĩa v tài s n khác c a T ng công ty (Công ty m ) trong ph m vi s v n i u l c a T ng công ty (Công ty m ); tuân theo các quy nh c a pháp lu t
 6. v h p ng trong vi c mua, bán, vay, cho vay, thuê và cho thuê gi a T ng công ty (Công ty m ) và i di n ch s h u; các nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. d) i u l có th tách riêng các quy nh v quy n h n và v nghĩa v c a i di n ch s h u ho c có th quy nh ng th i quy n h n v i nghĩa v c a i di n ch s h u. 4. T ch c qu n lý và i u hành c a T ng công ty, Công ty m T ch c b máy qu n lý và i u hành T ng công ty (Công ty m ) bao g m H i ng qu n tr , Ban Ki m soát, T ng giám c, các Phó T ng giám c, k toán trư ng, b máy giúp vi c. a) H i ng qu n tr : - Ch c năng c a H i ng qu n tr : là cơ quan i di n tr c ti p c a ch s h u nhà nư c t i T ng công ty (Công ty m ), có quy n nhân danh T ng công ty (Công ty m ) quy t nh m i v n liên quan n vi c xác nh và th c hi n m c tiêu nhi m v và quy n l i c a T ng công ty (Công ty m ), tr nh ng v n thu c thNm quy n, trách nhi m c a ch s h u. Căn c vào các quy nh trong Lu t Doanh nghi p nhà nư c và Ngh nh 153/2004/N -CP, i u l c th hóa quy n h n, nhi m v c a H i ng qu n tr và phân thành các quy n do H i ng qu n tr t quy t nh theo pháp lu t; các quy n phê duy t c a H i ng qu n tr trên cơ s xu t, ki n ngh c a T ng Giám c; các quy n ki n ngh c a H i ng qu n tr lên i di n ch s h u xem xét quy t nh. N i dung các quy n h n, nhi m v c a H i ng qu n tr bao g m các v n sau ây: + Quy t nh chi n lư c, k ho ch dài h n, k ho ch kinh doanh hàng năm, v ngành ngh kinh doanh c a T ng công ty (Công ty m ); + Quy t nh vi c l p chi nhánh, văn phòng i di n, phương án ph i h p kinh doanh c a T ng công ty (Công ty m ) v i các ơn v thành viên (công ty con, công ty liên k t); + Quy t nh các d án u tư, góp v n mua c ph n, bán tài s n c a T ng công ty (Công ty m ); các h p ng vay, cho vay, thuê, cho thuê và h p ng kinh t khác; phương án huy ng v n ho t ng kinh doanh nhưng không làm thay i hình th c s h u ( i u l ghi rõ thNm quy n và m c quy t nh theo ơn v t l % t ng giá tr tài s n ho c giá tr tuy t ôl theo ơn v tri u ng); thông qua báo cáo tài chính hàng năm c a T ng công ty (Công ty m ); phương án s d ng l i nhu n sau thu ho c x lý các kho n l trong quá trình kinh doanh; + Xây d ng phương án t ch c qu n lý t ch c kinh doanh, biên ch và s d ng b máy qu n lý, quy ch qu n lý, quy ho ch, ào t o lao ng; tuy n ch n, ký h p ng ho c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c và quy t nh m c lương i v i T ng giám c, Phó t ng giám c và k toán trư ng; u tư thành l p ơn v thành viên (công ty con) là công ty trách nhi m h u h n m t thành viên và mua c ph n, góp v n vào doanh nghi p khác, ti p nh n doanh nghi p t nguy n tham gia làm công ty liên k t;
 7. + Ki m tra, giám sát T ng giám c T ng công ty (Công ty m ); ki m tra, giám sát Ch t ch và các thành viên H i ng qu n tr ho c Ch t ch công ty, Giám c ơn v thành viên (công ty con) là công ty trách nhi m h u h n m t thành viên; ngư i i di n ph n v n góp c a T ng công ty (Công ty m ) doanh nghi p khác trong vi c th c hi n các ch c năng, nhi m v theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c và i u l công ty, v.v. + Các quy n h n và nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t. - Thành viên H i ng qu n tr : Quy nh c tì sólư ng thành viên H i ng qu n tr , s lư ng thành viên kiêm nhi m, s lư ng thành viên chuyên trách; c p có thNm quy n quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t Ch t ch và các thành viên H i ng Qu n tr ; nhi m kỳ c a thành viên H i ng Qu n tr ; nh ng trư ng h p mi n nhi m và thay th thành viên H i ng Qu n tr ; cơ ch ch u trách nhi m và nghĩa v c a các thành viên H i ng qu n tr trư c i di n ch s h u và trư c pháp lu t v các quy t nh c a H i ng qu n tr . - Ch t ch H i ng qu n tr có nhi m v : L p chương trình, k ho ch ho t ng c a H i ng qu n tr ; chuNn b chương trình, n i dung, các tài li u ph c v cu c h p; tri u t p và ch t a các cu c h p H i ng qu n tr ; t ch c vi c thông qua quy t nh c a H i ng qu n tr ; theo dõi quá trình t ch c th c hi n các quy t nh c a H i ng qu n tr , v.v. - Ch lành vi c c a H i ng qu n tr : Quy nh c th _s l n ho c s l n t i thi u H i ng qu n tr h p trong m t quý; thNm quy n, cơ ch tri u t p và n i dung c a các cu c h p thư ng kỳ và b t thư ng; cơ ch thông qua các quy t nh c a H i ng qu n tr (ghi rõ là theo s lư ng ho c t l % thành viên H i ng qu n tr tán thành); ch trách nhi m c a thành viên H i ng qu n tr trong trư ng h p b o lưu ý ki n khi H i ng qu n tr thông qua ngh quy t, quy t nh; n i dung biên b n, ch lưu biên b n và trách nhi m c a nh ng ngư i có liên quan; nguyên t c tính chi phí ho t ng c a H i ng qu n tr , k c ti n lương và ph c p c a các thành viên H i ng qu n tr ; i u ki n tham gia qu n lý doanh nghi p khác c a Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c. b) Ban Ki m soát: - Ban Ki m soát do H i ng qu n trì thành l p giúp H i ng qu n tr ki m tra, giám sát tính h p pháp, chính xác và trung th c trong qu n lý, i u hành ho t ng kinh doanh, trong ghi chép s k toán, báo cáo tài chính và vi c ch p hành i u l T ng công ty (Công ty m ), ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr , quy t nh c a Ch t ch H i ng qu n tr . - i u l quy nh rõ s lư ng và cơ c u thành viên Ban Ki m soát, g m: Trư ng Ban Ki m soát do m t thành viên H i ng qu n tr kiêm nhi m; m t i di n t ch c công oàn tiêu chuNn và i u ki n quy nh do i u l quy nh; các thành viên khác do H i ng qu n tr quy t nh. Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c không ư c kiêm Trư ng Ban Ki m soát. Tiêu chuNn và i u ki n tr thành thành viên Ban Ki m soát, chi phí ho t ng ti n lương và i u ki n làm vi c c a Ban Ki m soát phù h p v i quy nh c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c.
 8. - Cơ ch ho t ng c a Ban Ki m soát do H i ng qu n tr quy nh trong quy ch ho t ng c a Ban Ki m soát. H i ng qu n tr ban hành quy ch ho t ng c a Ban Ki m soát. c) T ng giám c: - Là ngư i i di n theo pháp lu t, i u hành ho t ng hàng ngày c a T ng công ty (Công ty m ) theo m c tiêu, k ho ch và các ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr , phù h p v i i u l T ng công ty (Công ty m ); ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr và trư c pháp lu t v vi c th c hi n các quy n và nhi m v ư c giao. - H i ng qu n tr quy t nh tuy n ch n, b nhi m ho c ký h p ng, th i h l b nhi m ho c ký h p ng v i T ng giám c, sau khi ư c i di n ch s h u ch p thu n. i u l quy nh rõ cơ ch b nhi m hay ký h p ng i v i T ng giám c; quy nh th i h n t i a và t i thi u b nhi m, ký h p ng nhưng t i a không quá 5 năm; các tiêu chuNn và i u ki n i v i ngư i ư c b nhi m, ký h p ng làm T ng giám c; i u ki n mi n nhi m, ch m d t h p ng trư c th i h n và các căn c xác nh mi n nhi m, ch m d t h p ng (ho c ư c lo i tr không xem xét mi n nhi m, ch m d t h p ng), bao g m: tình tr ng doanh nghi p l , lãi an xen nhau nhưng không kh c ph c ư c, các trư ngh p b t kh kháng mà doanh nghi p b l ho c gi m t su t l i nhu n trên v n ch s h u mà i di n ch s h u th y không th kh c ph c ư c; quy mô, m c u tư, m r ng s n xu t, i m i công ngh mà trên m c ó s có nh hư ng áng k l ho c gi m t su t l i nhu n trên v n ch s h u; các ch tiêu có nh hư ng áng k n ho t ng ho c k t qu ho t ng c a doanh nghi p. Căn c vào các quy nh trong Lu t Doanh nghi p nhà nư c và Ngh nh 158/2004/N -CP, i u l quy nh rõ các v n do T ng giám c t quy t nh theo pháp lu t; các v n do H i ng qu n tr phân c p cho T ng giám c và các v n T ng giNl c ph i báo cáo H i ng qu n tr . Các v n ư c c th hóa trong i u l và xác nh rõ m c tham gia c a T ng giám c bao g m: + Xây d ng k ho ch hàng năm c a T ng công ty (Công ty m ), phương án huy ng v n, d án u tư, phương án liên doanh, án t ch c qu n lý, quy ch qu n lý n i b c a T ng công ty (Công ty m ), quy ho ch ào t o lao ng, phương án ph i h p kinh doanh gi a các ơn v thành viên ho c v i các doanh nghi p khác trình h i ng qu n tr , Ch t ch H i ng qu n tr . + Quy t nh các d án u tư, bán tài s n, các h p ng vay, cho vay, thuê, cho thuê và h p ng kinh t khác c a T ng công ty (Công ty m ); quy t nh phương án s d ng v n, tài s n c a T ng công ty (Công ty m ) góp v n, mua c ph n c a các công ty trong nư c. + Tuy n ch n, ký h p ng, ch m d t h p ng ho c b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t, m c lương và ph c p i v i: Phó t ng giám c, k toán trư ng T ng công ty (Công ty m ); Giám c ơn v thành viên h ch toán ph thu c, ơn v s nghi p, công ty thành viên h ch toán c l p sau khi có s phê duy t c a H i ng qu n tr ; Phó giám c ơn v thành viên h ch toán ph thu c, ơn v s nghi p, công ty thành viên h ch toán c l p theo ngh c a Giám c ơn v ó; trư ng, phó phòng (ban) T ng công ty (Công ty m ); Phó giám c công ty thành viên và ơn v
 9. s nghi p c a T ng công ty (Công ty m ) theo ngh c a Giám c công ty thành viên và ơn v s nghi p; c ngư i i di n ph n v n góp c a T ng công ty (Công ty m ) doanh nghi p khác; các ch c danh khác theo phân c p c a H i ng qu n tr . + Xây d ng các nh m c kinh t - k thu t, tiêu chuNn s n phNm, ơn giá ti n lương; ki m tra vi c th c hi n các nh m c, tiêu chuNn, ơn giá quy nh trong n i b T ng công ty (Công ty m ). + T ch c th c hi n k ho ch kinh doanh, k ho ch u tư; quy t nh các gi i pháp phát tri n th trư ng, ti p th và công ngh ; i u hành ho t ng c a T ng công ty (Công ty m ) nh m th c hi n các ngh quy t và quy t nh c a H i ng qu n tr ; áp d ng các bi n pháp c n thi t trong trư ng h p/khNn c p; báo cáo trư c H i ng qu n tr v k t qu ho t ng kinh doanh c a T ng công ty (Công ty m ); th c hi n vi c công b công khai các báo cáo tài chính theo quy nh c a Chính ph . + Ký k t các h p ng dân s , kinh t c a T ng công ty (Công ty m ) . + Ch lương theo năm tương ng v i hi u qu kinh doanh; thanh toán, quy t toán ti n lương, ti n thư ng. + Các quy n và nghĩa v khác theo i u ki n c th c a T ng công ty (Công ty m ). d) Phó T ng Giám c và K toán trư ng: Phó t ng giám c, k toán trư ng do H i ng qu n tr tuy n ch n, b nhi m, mi n nhi m ho c ký h p ng, ch m d t h p ng theo ngh c a T ng giám c - Các Phó t ng giám c giúp T ng giám c i u hành T ng công ty (Công ty m ) theo phân công và y quy n c a T ng giám c; ch u trách nhi m trư c T ng giám c và trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân công ho c y quy n. Vi c y quy n có liên quan n vi c ký k t h p ng kinh t ho c liên quan t i vi c s d ng con d u c a T ng công ty (Công ty m ) u ph i th c hi n b ng văn b n. i u l quy nh c th s lư ng Phó T ng giám c. - K toán trư ng có nhi m v t ch c th c hi n công tác k toán c a T ng công ty (Công ty m ); giúp T ng giám c giám sát tài chính t i T ng công ty (Công ty m ) theo Pháp lu t v tài chính, k toán; ch u trách nhi m trư c T ng giám c và trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân công ho c y quy n. - Th i h n b nhi m ho c ký h p ng v i Phó t ng giám c, k toán trư ng do H i ng qu n tr quy t nh, nhưng không quá s năm ư c i u l quy nh. i u l quy nh c th th i h n b nhi m ho c ký h p ng v i Phó t ng giám c, k toán trư ng, nhưng t i a không quá 5 năm. ) Các phòng chuyên môn nghi p v : i u l ghi chi ti t tên các phòng (ban) giúp vi c H i ng qu n tr , T ng giám c; b ph n thư ng tr c tham mưu, giúp vi c cho H i ng qu n tr , th c hi n nhi m v do Ch t ch H i ng qu n tr phân công ( i u l ghi c th s lư ng ngư i, nhưng không quá 5 ngư i). Cơ c u biên ch , s lư ng và ch c năng, nhi m v c a các phòng (ban) chuyên môn, nghi p v i u ch nh phù h p
 10. v i nhu c u ho t ng kinh doanh. Nhi m v c th c a các phòng (ban) chuyên môn, nghi p v ư c quy nh t i quy ch qu n lý n i b c a T ng công ty (Công ty m ). 5. Quan h gi a H i ng qu n tr và T ng giám c trong qu n lý và i u hành: i u l ph i quy nh rõ m i quan h v quy n và trách nhi m gi a H i ng qu n tr và T ng giám c T ng công ty (Công ty m ): a) T ng giám c ph i t ch c th c hi n các ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr ; trách nhi m báo cáo c a T ng giám c ôi v i H i ng qu n tr ; phương th c, n i dung, th i h n báo cáo. b) Ch t ch ho c thành viên H i ng qu n tr có quy n tham gia vào các cu c h p giao ban, các cu c h p chuNn b các án trình H i ng qu n tr do T ng giám c ch trì. T ng giám c không là thành viên H i ng qu n tr ư c m i tham d cu c h p c a H i ng qu n tr , ư c quy n phát bi u nhưng không có quy n bi u quy t. c) Nguyên t c gi i quy t khi có vư ng m c trong quá trình ho t ng: Trư ng h p phát hi n nh ng b t h p lý trong quá trình th c hi n Ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr , T ng giám c ph i báo cáo v i H i ng qu n tr xem xét i u ch nh l i ngh quy t, quy t nh; n u H i ng qu n tr không i u ch nh l i ngh quy t, quy t nh thì T ng giám c v n ph i th c hi n nhưng có quy n b o lưu ý ki n và ki n ngh lên i di n ch s h u. d) Nghĩa v , trách nhi m c a cá nhân Ch t ch H i ng qu ntr , thành viên H i ng -qu n tr và T ng giám c khi T ng công ty (Công ty m ) không thanh toán các kho n n và các nghĩa v tài s n khác n h n ph i tr . 6. T p th ngư i lao ng trong T ng công ty, Công ty m Căn c vào m c VI chương IV c a Lu t Doanh nghi p nhà. nư c, Ngh nh 153/2004/N -CP, Quy ch dân ch doanh nghi p nhà nư c và các quy nh khác c a pháp lu t, n i d ng i u l quy nh các hình th c và các n i dung tham gia qu n lý T ng công ty (Công ty m ) c a ngư i lao ng. N i dưng tham gia qu n lý c a ngư i lao ng bao g m vi c th o lu n, góp ý ki n v : n i dung th a ư c lao ng t p th ; quy ch s d ng các qu phúc l i, qu khen thư ng; các ch tiêu k ho ch c a T ng công ty (Công ty m ) có liên quan tr c ti p n quy n l i và nghĩa v c a ngư i lao ng; b u và ánh giá v Ban Thanh tra nhân dân. 7. Nguyên t c xác nh n i dung quan h c a T ng công tý v i ơn v h ch toán ph thu c, các ơn v thành viên và doanh nghi p không có v n góp chi phôi c a T ng công ty; quan h c a Công ty m v i ơn v h ch toán ph thu c, các công ty con và công ty liên k t a) N i dung quan h c a T ng công ty, Công ty m v i các ơn v này bao g m: n i dung các quy n và nghĩa v c a T ng công ty i v i t ng lo i hình ơn v thành viên và các doanh nghi p có c ph n, v n góp không chi : ph i c a T ng công ty; ho c n i dung các quy n và nghĩa v c a Công ty m i v i t ng.
 11. lo i công ty con, ơn v h ch toán ph thu c Công ty m và các doanh nghi p có c ph n, v n góp không chi ph i c a công ty m . b) Căn c xác inh n i dung quan h : - Căn c vào quy n và nghĩa v c a T ng công ty (Công ty m ); quy n, nghĩa v và a v pháp lý c a t ng lo i ơn v theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c, Lu t Doanh nghi p, Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và các văn b n hư ng d n thi hành. - Căn c vào các quy nh pháp lu t chuyên ngành có liên quan. - Căn c vào các quy n h n và nghĩa v c a các ch c danh i di n cho T ng công ty (Công ty m ) ư c c ho c b u vào các ch c danh qu n lý, i u hành t i các ơn v ó. - Căn c vào t l v n góp chi ph i ho c không chi ph i c a T ng công ty (Công ty m ) t i các ơn v này. 8. Các quy nh c th 8.1. Quan h c a T ng công ty, Công ty m v i ơn v thành viên h ch toán ph thu c ơn v thành viên h ch toán ph thu c bao g m các ơn v h ch toán ph thu c T ng công ty (Công ty m ); chi nhánh, văn phòng i di n. N i dung i u l bao g m các quy nh v a v pháp lý, nguyên t c ho t ng và quan h v quy n và nghĩa v gi a T ng công ty (Công ty m ) và các ơn v này. Cơ ch ho t ng c th c a ơn v thành viên h ch toán ph thu c ư c quy nh trong i u l ho c quy ch ho t ng c a ơn v thành viên h ch toán ph thu c do H i ng qu n tr T ng công ty (Công ty m ) phê chuNn. i v i các T ng công ty có t ch c ơn v s nghi p, i u l xác nh a v pháp lý nguyên t c ho t ng và quan h c a T ng công ty v i ơn v s nghi p. ơn v s nghi p th c hi n ch phân c p h ch toán do T ng công ty quy nh. Cơ ch ho t ng c th c a ơn v này ư c quy nh trong i u l ho c quy ch do H i ng qu n tr T ng công ty phê chuNn. 8.2. Quan h c a T ng công ty (Công ty m ) v i ơn v thành viên (công ty con) là công ty trách nhi m h u h n m t thành viên Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên ho t ng theo Lu t Doanh nghi p. H i ng qu n tr T ng công ty (Công ty m ) là i di n ch s h u công ty trách nhi m h u h n m t thành viên. Quan h c a T ng công ty (Công ty m ) v i công ty trách nhi m h u h n m t thành viên th c hi n thông qua vi c s d ng quy n h n, nghĩa v c a H i ng qu n tr T ng công ty (Công ty m ) i v i công ty trách nhi m h u h n m t thành viên; thông qua các ch c danh qu n lý, i u hành c a công ty trách nhi m h u h n m t thành viên do T ng công ty (Công ty m ) c g m Ch t ch H i ng qu n tr , thành
 12. viên H i ng qu n tr , Ch t ch công ty, T ng giám c (Giám c) công ty trách nhi m h u h n m t thành viên. Các quy n, nghĩa v trong quan h v i công ty trách nhi m h u h n m t thành viên mà i u l T ng công ty (Công ty m ) quy nh i v i H i ng qu n tr T ng công ty (Công ty m ) và các ch c danh do T ng công ty (Công ty m ) c tham gia ban qu n lý, i u hành t i công ty trách nhi m h u h n m t thành viên ph i phù h p v i các quy n và nghĩa v theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p, quy nh pháp lu t v chuy n i công ty nhà nư c, doanh nghi p c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i thành công ty trách nhi m h u h n m t thành viên. 8.3. Quan h c a T ng công ty (Công ty m ) v i các doanh nghi p có c ph n, v n góp chi ph i c a T ng công ty (Công ty m ) ơn v thành viên (công ty con) là công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n có hai thành viên tr lên, công ty liên doanh, công ty nư c ngoài mà T ng công ty (Công ty m ) n m gi trên 50% v n i u l ho t ng theo quy nh c a pháp lu t v công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n có hai thành viên tr lên, công ty liên doanh, công ty nư c ngoài và theo i u l c a các doanh nghi p này. T ng công ty (Công ty m ) th c hi n quy n, nghĩa v và trách nhi m c a c ông ho c thành viên, bên liên doanh, bên góp v n chi ph i t i các doanh nghi p này. Quy n chi ph i c a T ng công ty (Công ty m ) thông qua ngư i tr c ti p qu n lý ph n v n c a T ng công ty (ho c Công ty m ) t i các doanh nghi p này (g i t t là ngư i i di n). Ngư i i di n là ngư i ư c T ng công ty (Công ty m ) c và ư c b u làm Ch t ch, thành viên H i ng qu n tr , Ch t ch H i ng thành viên, T ng giám c (Giám c), Trư ng Ban Ki m soát, thành viên Ban Ki m soát c a các doanh nghi p này. N i dung i u l ph i quy nh c th v ngư i i di n, g m: - Các quy n, nghĩa v , trách nhi m c a ngư i i di n trong vi c th c hi n nhi m v , quy n h n c a c ông, thành viên góp v n, bên liên doanh t i ơn v thành viên. - Tiêu chuNn và i u ki n b nhi m, mi n nhi m i v i ngư i i di n. - Ch và quy n l i c a ngư i i di n. 8.4. Quan h c a T ng công ty v i công ty có v n góp dư i m c chi ph i; quan h c a Công ty m v i công ty liên k t Công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n có hai thành viên tr lên, công ty liên doanh, công ty nư c ngoài mà T ng công ty (Công ty m ) n m gi t 50% v n i u l tr xu ng ư c g i là công ty có v n góp dư i m c chi ph i ( i v i T ng công ty) ho c công ty liên k t ( i v i Công ty m ). Công ty có v n góp dư i m c chi ph i, công ty liên k t ho t ng theo quy nh c a pháp lu t v công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n có hai thành viên tr lên, công ty liên doanh, công ty nư c ngoài và theo i u l c a các công ty ó.
 13. T ng công ty (Công ty m ) th c hi n quy n, nghĩa v và trách nhi m c a c ông ho c thành viên, bên liên doanh, bên góp v n thông qua ngư i tr c ti p qu n lý ph n v n (g i t t là ngư i i di n) c a T ng công ty (Công ty m ) t i các công ty này. N i dung i u l ph i quy nh c th v ngư i i di n i v i trư ng h p ngư i i di n không gi ch c danh qu n lý, i u hành và trư ng h p ư c T ng công ty (Công ty m ) c và ư c b u vào ch c danh qu n lý, i u hành t i các công ty này (Ch t ch, thành viên H i ng qu n tr , Ch t ch H i ng thành viên, T ng giám c, Giám c, Trư ng Ban Ki m soát, thành viên Ban Ki m soát). N i dung quy nh bao g m: - Các quy n, nghĩa v , trách nhi m c a ngư i i di n trong vi c th c hi n nhi m v , quy n h n c a c ông, thành viên góp v n, bên liên doanh t i công ty. - Tiêu chuNn và i u ki n b nhi m, mi n nhi m i v i ngư i i di n. - Ch và quy n l i c a ngư i i di n. 8.5. Quan h c a T ng công ty v i công ty thành viên h ch toán c l p c a T ng công ty a) Công ty thành viên h ch toán c l p có tư cách pháp nhân; có quy n t ch ho t ng và th c hi n nghĩa v c a công ty nhà nư c c l p nhưng ch u s ràng bu c v quy n và nghĩa v v i T ng công ty theo i u l c a T ng công ty. Các ràng bu c v quy n và nghĩa v c a công ty thành viên h ch toán c l p v i T ng công ty ph i ư c quy nh trong i u l c a công ty. H i ng qu n tr T ng công ty phê duy t i u l c a công ty b) i u l c a công ty thành viên h ch toán c l p g m có các n i dung như c a i u l công ty nhà nư c c l p, tr các quan h ràng bu c v quy n và nghĩa v gi a công ty thành viên h ch toán c l p và T ng công ty theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c, các văn b n hư ng d n thi hành và các quy nh khác c a pháp lu t. Các quan h ràng bu c v quy n và nghĩa v gi a công ty thành viên h ch toán c l p và T ng công ty bao g m: - Công ty thành viên h ch toán c l p qu n lý và ch ng s d ng s v n c a công ty và v n do T ng công ty u tư; ch u trách nhi m trư c T ng công ty v hi u qu s d ng v n và các ngu n l c do T ng công ty u tư; t ch tài chính, t ch u trách nhi m dân s b ng toàn b tài s n c a công ty. V n c a công ty thành viên h ch toán c l p bao g m v n do T ng công ty u tư t i công ty, v n do công ty t huy ng và các ngu n v n khác. Sau khi hoàn thành nghĩa v n p thu , chuy n l theo quy nh c a Lu t Thu thu nh p doanh nghi p, th c hi n các nghĩa v tài chính khác theo quy nh c a pháp lu t, trích l p qu d phòng tài chính, ph n l i nhu n còn l i ư c phân chia theo v n T ng công ty u tư và v n c a công ty t huy ng. Ph n l i nhu n phân chia theo v n T ng công ty u tư ư c dùng tái u tư tăng v n nhà nư c t i công ty ho c hình thành qu t p trung c a T ng công ty theo quy nh c a Ngh nh
 14. 199/2004/N -CP. Ph n l i nhu n phân chia theo v n công ty t huy ng ư c trích b sung vào qu u tư phát tri n c a công ty theo t l do Ngh nh 199/2004/N - CP; ph n còn l i do công ty t quy t nh vi c phân ph i vào qu khen thư ng, qu phúc l i. - Công ty thành viên h ch toán c l p có nghĩa v th c hi n k ho ch kinh doanh chung c a T ng công ty, ch u trách nhi m v các ho t ng kinh doanh ph i h p v i T ng công ty, th c hi n các h p ng kinh t do T ng công ty ký k t và giao công ty th c hi n. Trư ng h p T ng công ty giao nhi m v s n xu t, kinh doanh cho công ty thì ph i ký k t h p ng kinh t v i công ty. - T ng công ty phân c p cho công ty thành viên h ch toán c l p quy t nh các d án u tư; m c phân c p ph i ư c quy nh trong c i u l c a T ng công ty và i u l c a công ty thành viên h ch toán c l p. Khi công ty thành viên h ch toán c l p t nguy n tham gia các hình th c u tư cùng T ng công ty ho c ư c T ng công ty giao t ch c th c hi n các d án u tư theo k ho ch c a T ng công ty thì T ng công ty ph i ký k t h p ng v i công ty. Công ty thành viên h ch toán c l p có quy n u tư, góp v n vào công ty khác theo m c ư c T ng công ty phân c p; ư c t ch ti n hành các ho t ng kinh doanh, ký k t các h p ng kinh t trong m c phân c p ho c không thu c ph m vi i u ti t c a T ng công ty. - Công ty thành viên h ch toán c l p có quy n ngh T ng công ty quy t nh ho c ư c T ng công ty y quy n quy t nh thành l p, t ch c l i, gi i th , sáp nh p các ơn v ph thu c và quy t nh b máy qu n lý c a các ơn v ph thu c. Ph m vi y quy n ph i ư c quy nh trong c i u l c a T ng công ty và i u l c a công ty. - Khi ư c Nhà nư c yêu c u, t hàng ho c tham gia u th u th c hi n ho t ng công ích, công ty th c hi n quy n và nghĩa v theo quy nh t i i u 19 c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c và theo yêu c u, t hàng ho c h p ng giao th u c a Nhà nư c. - Công ty thành viên h ch toán c l p ch u s giám sát, ki m tra c a T ng công ty; nh kỳ báo cáo chính xác, y các thông tin v công ty và báo cáo tài chính c a công ty v i T ng công ty. 9. T ch c l i 9.1. T ch c l i T ng công ty a) Vi c t ch c l i ư c áp d ng cho các i tư ng là T ng công ty, công ty thành viên h ch toán c l p c a T ng công ty. b) Các hình th c t ch c l i bao g m: - Sáp nh p công ty thành viên h ch toán c l p vào công ty thành viên h ch toán c l p khác trong T ng công ty ho c vào công ty nhà nư c khác ngoài T ng công ty;
 15. - H p nh t các công ty thành viên h ch toán c l p trong cùng T ng công ty ho c h p nh t công ty thành viên h ch toán c l p v i công ty nhà nư c khác ngoài T ng công ty; - Chia công ty thành viên h ch toán c l p thành nhi u ơn v thành viên và Tách công ty thành viên h ch toán c l p thành nhi u ơn v thành viên; - Chuy n công ty thành viên h ch toán c l p b ph n c a công ty thành viên h ch toán c l p thành công ty trách nhi m h u h n m t thành viên ho c công ty trách nhi m h u h n có hai thành viên tr lên; - Khoán, cho thuê công ty thành viên h ch toán c l p; - H p nh t, sáp nh p T ng công ty v i T ng công ty khác; chia, tách T ng công ty; chuy n T ng công ty do Nhà nư c quy t nh u tư và thành l p thành T ng công ty do các công ty t u tư và thành l p; - Các hình th c khác theo quy nh c a pháp lu t. c) Ngư i có thNm quy n quy t nh t ch c l i i v i T ng công ty, công ty thành viên h ch toán c l p c a T ng công ty quy inh t i Ngh inh s 180/2004/ N -CP ngày 28 tháng 10 năm 2004 v thành l p m i, t ch c l i và gi i th công ty nhà nư c (sau ây g i t t là Ngh nh 180/2004/N -CP). d) i u ki n th c hi n các hình th c t ch c l i: - Chuy n i thành công ty trách nhi m h u h n m t thành viên ho c công ty trách nhi m h u h n có hai thành viên tr lên áp d ng i v i công ty thành viên h ch toán c l p thu c danh m c Nhà nư c c ng c , phát tri n, duy trì 100% s h u theo các tiêu chí c a Quy t inh 155/2004/Q -TTg ngày 24/8/2004 c a Th tư ng Chính ph v ban hành tiêu chí, danh m c phân lo i công ty nhà nư c, công ty thành viên h ch toán c l p thu c T ng công ty nhà nư c (sau ây g i t t là Quy t nh 155/2004/Q -TTg). - Chuy n thành T ng công ty do các công ty t u tư và thành l p trong trư ng h p xác nh ư c công ty m và công ty m áp ng ư c t t c các i u ki n sau ây: + Thu c danh m c Nhà nư c c ng c , phát tri n, ti p t c duy trì 100% s h u nhà nư c công ty m ; + ang có v n góp chi ph i nhi u công ty khác ho c có k ho ch c ph n v n, bán các công ty thành viên T ng công ty, các b ph n c a công ty nhà nư c nhưng công ty nhà nư c gi c ph n chi ph i, v n góp chi ph i; + Kinh doanh a ngành ngh , trong ó có m t ngành kinh doanh chính; có nhi u ơn v ph thu c trong và ngoài nư c; + Có quy mô v n l n th c hi n vi c u tư v n vào các công ty khác; + Có kh năng phát tri n.
 16. + Sáp nh p, h p nh t, chia tách T ng công ty, công ty thành viên h ch toán c l p c a T ng công ty theo các tiêu chí c a Quy t nh 155/2004/Q TTg ngày 24/8/2004. 9.2. T ch c l i Công ty m a) Các hình th c t ch c l i bao g m: - Sáp nh p Công ty m vào công ty nhà nư c khác ho c ngư c l i; - H p nh t Công ty m v i công ty nhà nư c khác; - Chia Công ty m thành nhi u công ty nhà nư c; - Tách Công ty m thành nhi u công ty nhà nư c; - Chuy n Công ty m , b ph n c a Công ty m thành công ty trách nhi m h u h n m t thành viên ho c công ty trách nhi m h u h n có hai thành viên tr lên; - Khoán, cho thuê Công ty m ; - Các hình th c khác theo quy nh c a pháp lu t. b) Ngư i có thNm quy n quy t nh t ch c l i i v i Công ty m theo quy nh t i Ngh nh 180/2004/N -CP ngày 28 tháng 10 năm 2004. c) i u ki n th c hi n các hình th c t ch c l i: - Chuy n i thành công ty trách nhi m h u h n m t thành viên ho c công ty trách nhi m h u h n có hai thành viên tr lên áp d ng i v i công ty thành viên h ch toán c l p thu c danh m c Nhà nư c c ng c , phát tri n, duy trì 100% s h u theo các tiêu chí c a Quy t nh 155/2004/Q -TTg ngày 24/8/2004 c a Th tư ng Chính ph v ban hành tiêu chí, danh m c phân lo i công ty nhà nư c, công ty thành viên h ch toán c l p thu c Công ty m nhà nư c (sau ây g i t t là Quy t nh 155/2004/Q - TTg). - Sáp nh p, h p nh t, chia, tách Công ty m theo các tiêu chí c a Quy t nh 155/2004/Q -TTg ngày 24/8/2004. 10. Gi i th , phá s n T ng công ty, Công ty m a) Gi i th ư c áp d ng i v i các i tư ng là T ng công ty, công ty thành viên h ch toán c l p c a T ng công ty, Công ty m . b) Gi i th T ng công ty là gi i th b máy qu n lý T ng công ty, chuy n T ng công ty thành các công ty nhà nư c c l p c) i u ki n gi i th T ng công ty, Công ty m bao g m: - Kinh doanh thua l kéo dài nhưng chưa lâm vào tình tr ng phá s n;
 17. - Không th c hi n ư c các nhi m v do Nhà nư c giao sau khi ã áp d ng các bi n pháp c n thi t; - Vi c ti p t c duy trì T ng công ty, Công ty m là không c n thi t. d) T ng công ty, công ty thành viên h ch toán c l p c a T ng công ty, Công ty m th c hi n vi c gi i th theo trình t , th t c gi i th do pháp lu t quy nh. ) i di n pháp lu t c a T ng công ty, công ty thành viên h ch toán c l p, Công ty m là ngư i n p ơn yêu c u m th t c phá s n i v i T ng công ty, công ty thành viên h ch toán c l p, Công ty m trong trư ng h p ch n có yêu c u thanh toán các kho n n n h n nhưng T ng công ty, công ty thành viên h ch toán c l p, Công ty m không có kh năng thanh toán, ho c không có kh năng thanh toán các kho n n n h n và ang lâm vào tình tr ng phá s n. T ng công ty, công ty thành viên h ch toán c l p, Công ty m ti n hành các th t c phá s n theo quy nh c a pháp lu t v phá s n. 11. Cơ ch ho t ng tài chính c a T ng công ty, Công ty m Cơ ch ho t ng tài chính c a T ng công ty, Công ty m bao g m các n i dung sau: a) Các cơ ch quy nh trong Quy ch qu n lý tài chính c a T ng công ty, Công ty m . M c tiêu c a Quy ch qu n lý tài chính nh m c th hóa các quy nh v cơ ch tài chính c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c, Ngh nh 199/2004/N -CP và các văn b n hư ng d n thi hành i v i T ng công ty, Công ty m . Quy ch do H i ng qu n tr ban hành sau khi có s ng ý b ng văn b n c a i di n ch s h u và B Tài chính. Các n i dung c a Quy ch ph i phù h p v i các quy nh pháp lu t v quy n t ch , t ch u trách nhi m c a công ty nhà nư c và các nguyên t c qu n lý tài chính c a Nhà nư c i v i công ty nhà nư c. N i dung Quy ch qu n lý tài chính bao g m các quy nh v qu n lý tài chính c a Nhà nư c i v i T ng công ty, Công ty m ; quan h v tài chính gi a T ng công ty (Công ty m ) v i các ơn v thành viên (công ty con); cơ ch qu n lý v n, tài s n, doanh thu, chi phí, giá thành, k t qu ho t ng kinh doanh, phân ph i l i nhu n, các qu và m c ích s d ng các qu c a T ng công ty, Công ty m . b) Cơ ch xác l p v n i u l , tăng, gi m v n i u l . V n i u l c a T ng công ty, Công ty m là v n c a ch s h u u tư t i T ng công ty, Công ty m t i th i i m thành l p và ăng ký kinh doanh c a T ng công ty, Công ty m ho c t i các th i i m ch s h u i u ch nh m c v n u tư t i T ng công ty, Công ty m . Ngu n tăng v n i u l T ng công ty, Công ty m là t l i nhu n sau thu ; ch s h u b sung t ngân sách nhà nư c ho c ngu n khác; ch s h u giao, y quy n th c hi n ch c năng ch s h u m t ph n ho c toàn b v n i u l c a ơn v thành viên ho c công ty con, các công ty có v n góp dư i m c chi ph i c a T ng công ty ho c công ty liên k t c a Công ty m . Vi c i u ch nh tăng hay gi m v n i u l do i di n ch s h u quy t nh sau khi th a thu n v i B Tài chính.
 18. c) Cơ ch trách nhi m c a ch s h u v v n i u l Ch s h u ch ư c rút v n ã u tư vào T ng công ty, Công ty m trong trư ng h p i u ch nh gi m v n i u l nhưng ph i m b o kh năng thanh toán c a T ng công ty, Công ty m ; trư ng h p không i u ch nh v n i u l thì ch ư c rút v n thông qua chuy n như ng toàn b ho c m t ph n v n cho các t ch c, cá nhân khác. Ch s h u có trách nhi m u tư v n, b sung v n theo úng th i h n ã cam k t; n u sau 2 năm mà không u tư và úng h n thì ph i i u ch nh v n i u l c a T ng công ty, Công ty m . d) Cơ ch xây d ng và phê duy t k ho ch kinh doanh, k ho ch u tư, k ho ch tài chính hàng năm c a T ng công ty, Công ty m . T ng giám c có trách nhi m xây d ng các k ho ch này trình H i ng qu n tr phê duy t. H i ng qu n tr có trách nhi m báo cáo i di n ch s h u làm căn c giám sát và ánh giá k t qu qu n lý, i u hành ho t ng kinh doanh c a H i ng qu n tr , T ng giám c. ) Cơ ch giám sát n i b trong T ng công ty, Công ty m . T ng giám c có trách nhi m trình báo cáo tài chính H i ng qu n tr thNm tra. H i ng qu n tri ch u trách nhi m v tính trung th c c a s li u báo cáo tài chính. Sau khi thNm tra, T ng công ty, Công ty m trình i di n ch s h u phê duy t báo cáo tài chính quý, năm và g i n các cơ quan ch c năng theo quy nh c a pháp lu t. 12. S sách, h sơ và thông tin a) Căn c vào Lu t Doanh nghi p nhà nư c và các quy nh khác c a pháp lu t mà H i ng qu n tr có trách nhi m g i cho i di n ch s h u; th i gian và nh ký g i tài li u; h sơ, tài li u g i t xu t cho i di n ch s h u theo yêu c u b ng văn b n c a i di n ch h u; trách nhi m g i yêu c u b ng văn b n c a i di n ch s h u. b) Trách nhi m c a T ng giám c v lưu gi h sơ, s sách và chuNn b cung c p thông tin: - T ch c chuNn b h sơ, tài li u theo yêu c u c a i di n ch s h u và báo cáo H i ng qu n tr ; H i ng qu n tr cung c p h sơ, tài li u cho i di n ch s h u. - ChuNn b h sơ, tài li u và cung c p cho Ch t ch và các thành viên H i ng qu n tri t i cu c h p thư ng ký c a H i ng qu n tri. - T ch c vi c lưu gi và b o m t h sơ, tài li u c a T ng công ty, Công ty m , - Th c hi n các quy nh c a pháp lu t và i u l v công khai thông tin; ch u trách nhi m v th c hi n công khai thông tin. Bi u m u, n i dung và nơi g i thông tin th c hi n theo các quy nh c a pháp lu t. B ph n lưu gi h sơ, tài li u ch ư c cung c p thông tin ra bên ngoài theo quy t nh c a T ng giám c ho c ngư i ư c T ng giám c y quy n.
 19. - T ch c cung c p thông tin theo quy nh c a pháp lu t v thanh tra, ki m tra theo yêu c u thanh tra, ki m tra c a các cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n. c) Ch t ch và các thành viên H i ng qu n tr có quy n yêu c u T ng giám c, Phó T ng giám c, các cán b qu n lý c a T ng công ty, Công ty m cung c p m i h sơ, tài li u liên quan n t ch c th c hi n ch c năng, nhi m v c a H i ng qu n tr . d) Ngư i lao ng trong T ng công ty (Công ty m ) có quy n tìm hi u thông tin v T ng công ty (Công ty m ) thông qua i h i công nhân viên ch c và Ban Thanh tra nhân dân. i u l quy nh c th lo i thông tin ngư i lao ng có quy n tìm hi u thông qua i h i công nhân viên ch c và Ban Thanh tra nhân dân. 13. S a i, b sung i u l H i ng qu n tr , T ng giám c T ng công ty (Công ty m ) có quy n ki n ngh i di n ch s h u v phương án s a i, b sung i u l . Vi c s a i, b sung i u l T ng công ty do i di n ch s h u xem xét, quy t nh và phê duy t. H i ng qu n tr , T ng giám c có quy n ki n ngh i di n ch s h u v phương án s a i, b sung i u l . Trư ng h p có các quy nh khác c a pháp lu t liên quan n ho t ng c a T ng công ty (Công ty m ) m i ư c ban hành ho c chưa ư c c p trong i u l này thì T ng công ty (Công ty m ) ph i áp d ng các quy nh ó i u ch nh i v i ho t ng c a mình. Trư ng h p cơ c u thành viên T ng công ty chuy n theo cơ c u c a mô hình công ty m - công ty con thì ph i s a i l i i u l và chuy n sang ho t ng theo i u l công ty m - công ty con. Các trư ng h p khác theo quy nh c a pháp lu t. 14. Gi i quy t tranh ch p n i b Vi c gi i quy t tranh ch p n i b ho c tranh ch p liên quan n quan h gi a i di n ch s h u và T ng công ty (Công ty m ), gi a i di n ch s h u và H i ng qu n tr , gi a H i ng qu n tr và T ng giám c, b máy giúp vi c ư c căn c theo i u l T ng công ty (Công ty m ). Trư ng h p không ư c các bên ch p thu n, thì b t kỳ bên nào cũng có th ưa ra các cơ quan có thNm quy n v gi i quy t tranh ch p gi i quy t. 15. V i u kho n thi hành Quy nh c th v th i i m i u l có hi u l c, trách nhi m t ch c th c hi n, nơi ban hành, ch ký c a i di n ch s h u. III. QUY TRÌNH XÂY D NG I U L 1. Căn c xây d ng i u l bao g m - Lu t Doanh nghi p nhà nư c 2003, Ngh nh 158/2004/N -CP, Ngh nh 199/2004/N -CP, Ngh nh 180/2004/N -CP và các văn b n hư ng d n thi hành.
 20. - Lu t Doanh nghi p, Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và các văn b n có liên quan. - Quy t nh c a c p có thNm quy n v thành l p m i, s p x p, t ch c l i T ng công ty ho c quy t nh s p x p, t ch c l i, chuy n i T ng công ty sang ho t ng theo mô hình công ty m - công ty con. - Các quy nh pháp lu t thu c lĩnh v c chuyên ngành. - Các quy nh pháp lu t khác có liên quan. - i u l hi n hành c a T ng công ty (n u là s a i, b sung i u l ho c t ch c l i T ng công ty); i u l hi n hành c a Công ty m (n u là s a i, b sung i u l ho c t ch c l i Công ty m ) . - Cơ c u c a các ơn v thành viên và k ho ch s p x p i m i các ơn v thành viên ( i v i T ng công ty); cơ c u c a Công ty m , các công ty con, công ty liên k t ( i v i mô hình Công ty m - Công ty con). - Căn c vào Thông tư này và m u i u l T ng công ty do Nhà nư c quy t nh u tư và thành l p quy nh t i Ph l c 1 ( i v i trư ng h p xây d ng i u l T ng công ty do Nhà nư c quy t nh u tư và thành l p); Thông tư này và m u i u l Công ty m quy nh t i Ph l c 2 ( i v i trư ng h p xây d ng i u l Công ty m ). 2. Các bư c ti n hành a) i v i trư ng h p T ng công ty (Công y m ) ã ư c thành l p, ang ho t ng, T ng công ty, công y thành viên h ch toán c l p c a T ng công ty, công ty nhà nư c c l p chuy n i theo Ngh nh 153/2004/N -CP Bư c 1. H i ng qu n tr T ng công ty (công ty m ) thành l p T xây d ng i u l g m các thành viên t các b ph n có liên quan c a T ng công ty (Công ty m ) ho c m i thêm chuyên gia tư v n ngoài. T xây d ng i u l do T ng giám c làm T trư ng ho c H i ng qu n tr c m t thành viên làm T trư ng, ho c Ch t ch H i ng qu n tr tr c ti p làm T trư ng. Nhi m v c a T là t p h p các căn c xây d ng i u l ; xây d ng cương i u l ; th o lu n và th ng nh t trong T v cương i u l ; trình H i ng qu n tr cương i u l . Bư c 2. H i ng qu n tr th o lu n và quy t nh cương i u l ; giao T xây d ng i u l tri n khai xây d ng d th o i u l . Bư c 3. T xây d ng i u l ti n hành xây d ng d th o i u l ; th o lu n trong n i b T ; l y ý ki n các chuyên gia (n u c n); l y ý ki n c a các phòng, ban, các ơn v trong T ng công ty, Công ty m . Tr ng tâm l y ý ki n là các n i dung c a d th o i u l và i chi u, so sánh v s nh t quán c a các quy nh trong i u l T ng công ty (Công ty m ) v i các quy nh trong i u l c a t ng ơn v thành viên (công ty con, công ty liên k t), v i Lu t Doanh nghi p nhà nư c, Ngh nh 158/2004/N CP, Ngh nh 199/2004/N -CP và các văn b n hư ng d n thi hành.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản