Thông tư số 03/2009/TT-BTNMT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
82
lượt xem
6
download

Thông tư số 03/2009/TT-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 03/2009/TT-BTNMT quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật phân định địa giới hành chính và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 03/2009/TT-BTNMT

 1. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 03/2009/TT-BTNMT Hà N i, ngày 23 tháng 03 năm 2009 THÔNG TƯ QUY Đ NH V Đ NH M C KINH T - K THU T PHÂN Đ NH Đ A GI I HÀNH CHÍNH VÀ L P H SƠ Đ A GI I HÀNH CHÍNH CÁC C P Căn c Ngh đ nh s 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Căn c Ngh đ nh s 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph v ho t đ ng đo đ c và b n đ ; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Đo đ c và B n đ Vi t Nam; V trư ng V K ho ch, V trư ng V Pháp ch , B Tài nguyên và Môi trư ng quy đ nh như sau: Đi u 1. Vi c xây d ng k ho ch, d toán công tác phân đ nh đ a gi i hành chính và l p h sơ đ a gi i hành chính các c p đư c th c hi n theo các quy đ nh trong “Đ nh m c kinh t - k thu t phân đ nh đ a gi i hành chính và l p h sơ đ a gi i hành chính các c p” ban hành kèm theo Thông tư này. Đi u 2. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 07 tháng 5 năm 2009. Đi u 3. C c trư ng C c Đo đ c và B n đ Vi t Nam, th trư ng các đơn v tr c thu c B , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương và t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như đi u 3; - B trư ng, các Th trư ng; -B N iv ; - B Qu c phòng; - B LĐTBXH; - B Tài chính; Tr n Th Ng c - C c Ki m tra văn b n QPPL-B Tư pháp; - C ng thông tin đi n t CP, Công báo; - Lưu VT, C c ĐĐ và BĐ VN, V KH, V PC. Đ NH M C KINH T - K THU T PHÂN Đ NH Đ A GI I HÀNH CHÍNH VÀ L P H SƠ Đ A GI I HÀNH CHÍNH CÁC C P (Ban hành kèm theo Thông tư s 03/2009/TT-BTNMT ngày 23 tháng 3 năm 2009 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng) Ph n 1. QUY Đ NH CHUNG 1. Đ nh m c kinh t - k thu t phân đ nh đ a gi i hành chính và l p h sơ đ a gi i hành chính các c p (sau đây g i t t là Đ nh m c KT-KT) áp d ng cho các công vi c sau: 1.1. Phân đ nh đ a gi i hành chính 1.2. Thành l p h sơ đ a gi i hành chính các c p xã, huy n, t nh a) Thành l p m i h sơ đ a gi i hành chính c p xã, huy n, t nh b) Ch nh lý, b sung h sơ đ a gi i hành chính các c p xã, huy n, t nh. 2. Đ nh m c kinh t - k thu t này đư c áp d ng đ tính đơn giá s n ph m phân đ nh đ a gi i hành chính và l p h sơ đ a gi i hành chính c p xã, huy n, t nh.
 2. 3. Đ nh m c kinh t - k thu t bao g m các đ nh m c thành ph n sau: 3.1. Đ nh m c lao đ ng công ngh : đ nh m c lao đ ng công ngh (sau đây g i t t là Đ nh m c lao đ ng) là th i gian lao đ ng tr c ti p c n thi t đ s n xu t ra m t s n ph m (th c hi n m t bư c công vi c). N i dung c a đ nh m c lao đ ng bao g m: a) N i dung công vi c: li t kê các thao tác cơ b n, thao tác chính đ th c hi n bư c công vi c; b) Phân lo i khó khăn: nêu các y u t cơ b n gây nh hư ng đ n vi c th c hi n c a các bư c công vi c làm căn c đ phân lo i khó khăn; c) Đ nh biên: xác đ nh s lư ng lao đ ng và c p b c k thu t công vi c; d) Đ nh m c: quy đ nh th i gian lao đ ng tr c ti p s n xu t m t s n ph m (th c hi n bư c công vi c): đơn v tính là công cá nhân ho c công nhóm/đơn v s n ph m. - Ngày công (ca) tính b ng 8 gi làm vi c - Các m c ngo i nghi p th hi n dư i d ng phân s , trong đó: T s là m c lao đ ng k thu t (tính theo công nhóm, công cá nhân); M u s là m c lao đ ng ph thông, tính theo công th c cá nhân. Lao đ ng ph thông là ngư i lao đ ng đư c thuê mư n đ th c hi n các công vi c gi n đơn như v n chuy n các thi t b kèm theo máy chính, v t li u, liên h , d n đư ng, b o v , ph c v đo ng m, đào b i m c, r a v t li u. - M c lao đ ng k thu t khi ph i ng ng ngh vi c đo th i ti t c a lao đ ng k thu t ngo i nghi p (g m công vi c xác đ nh đ a gi i hành chính, c m m c ĐGHC) đư c tính theo h s là 0,25. 3.2. Đ nh m c v t tư và thi t b a) Đ nh m c v t tư và thi t b bao g m đ nh m c s d ng v t li u và đ nh m c s d ng d ng c (công c , d ng c ), thi t b (máy móc) - Đ nh m c s d ng v t li u: là s lư ng v t li u c n thi t đ s n xu t ra m t s n ph m (th c hi n m t công vi c). - Đ nh m c s d ng d ng c , thi t b : là s ca ngư i lao đ ng tr c ti p s d ng d ng c , thi t b c n thi t đ s n xu t ra m t s n ph m (th c hi n m t công vi c). b) Th i h n s d ng d ng c , thi t b : là th i gian d ki n s d ng d ng c , thi t b vào ho t đ ng s n xu t trong đi u ki n bình thư ng, phù h p v i các thông s kinh t - k thu t c a d ng c , thi t b . - Th i h n s d ng d ng c : đơn v tính là tháng. - Th i h n s d ng thi t b : theo quy đ nh t i các thông tư liên t ch hư ng d n l p d toán gi a B Tài chính và B Tài nguyên và Môi trư ng. c) Đi n năng tiêu th c a các d ng c , thi t b dùng đi n đư c tính trên cơ s công su t c a d ng c , thi t b , 8 gi làm vi c trong 1 ngày công (ca) và đ nh m c s d ng d ng c , thi t b . M c đi n năng trong các b ng đ nh m c đã đư c tính theo công th c sau: M c đi n = (công su t thi t b /gi x 8 gi x s ca s d ng thi t b ) + 5% hao h t. d) M c cho các d ng c nh , ph đư c tính b ng 5% m c d ng c trong b ng đ nh m c d ng c . đ) M c v t li u nh và hao h t đư c tính b ng 8% m c v t li u trong b ng đ nh m c v t li u. Riêng m c v t li u cho công vi c đ m c, ngoài m c này đư c tính thêm 5% hao h t v t li u do v n chuy n khi thi công. 4. Khi các đơn v s n xu t t ch c l i s n xu t, áp d ng ti n b khoa h c - k thu t m i, trang b máy, thi t b m i hay áp d ng công ngh m i ph i tính toán l i m c cho h p lý, phù h p v i đi u ki n s n xu t cũng như trang b máy, thi t b , công ngh áp d ng. Trư ng h p chưa đ y đ cơ s đ ch nh lý m c thì đư c phép v n d ng các m c hi n hành nhưng không đư c quá 2 năm. Trong th i gian 2 năm này ph i thu th p, theo dõi, t ng h p s li u liên quan đ n l p m c đ ch nh lý t ng m c và ti n t i ch nh lý, l p m c m i.
 3. 5. Đ nh m c kinh t - k thu t này áp d ng cho lao đ ng k thu t công ngh , không tính lao đ ng c a cán b các c p c a đ a phương tham gia trong quá trình phân đ a gi i hành chính và l p h sơ đ a gi i hành chính. 6. Khi áp d ng Đ nh m c kinh t - k thu t này, n n có vư ng m c ho c phát hi n b t h p lý, đ ngh ph n ánh v B Tài nguyên và Môi trư ng đ t ng h p, đi u ch nh k p th i. Quy đ nh các ch vi t t t trong đ nh m c kinh t - k thu t: N i dung vi t t t Vi t t t Đ a gi i hành chính ĐGHC K sư b c 2, k sư b c 5 KS2, KS5 K thu t viên b c 4, k thu t viên b c 6 KTV4, KTV6 Lái xe b c 3 LX3 Khó khăn 1, khó khăn 2, khó khăn 3 KK1, KK2, KK3 Máy toàn đ c đi n t Máy TĐĐT Máy Global Possioning System Máy GPS Ki m tra nghi m thu KTNT B o h lao đ ng BHLĐ Ph n 2. Đ NH M C LAO Đ NG I. PHÂN Đ NH Đ A GI I HÀNH CHÍNH 1. N i dung công vi c 1.1. Công tác chu n b 1.1.1. Thu th p tư tài li u, chu n b v t tư, thi t b 1.1.2. Rà soát đ i chi u xác đ nh đư ng đ a gi i hành chính trên b n đ , xác đ nh v trí c m m c, gi i quy t các vư ng m c phát sinh. 1.2. Xác đ nh đư ng đ a gi i hành chính 1.2.1. Xác đ nh đư ng đ a gi i hành chính trên th c đ a, l p mô t đư ng ĐGHC. 1.2.2. Xác đ nh v trí c m m c, các đi m đ c trưng. 1.2.3. Đo v b sung ngo i nghi p b n đ ĐGHC (ph m vi đo v v m i bên 2cm), v sơ đ thuy t minh đ a gi i hành chính t l l n (n u có). 1.3. C m m c đ a gi i hành chính 1.3.1. Đúc m c, chôn m c và v sơ đ v trí m c đ a gi i hành chính 1.3.2. Ti p đi m 1.3.3. Đo t a đ m c 1.3.3.1. Đo ng m 1.3.3.2. Tính toán t a đ m c và l p b ng xác nh n t a đ m c. 1.3.4. Ph c v ki m tra nghi m thu 1.4. Thành l p b n đ đ a gi i hành chính c p xã 1.4.1. Chuy n v đư ng đ a gi i hành chính, m c đ a gi i hành chính và đi m đ c trưng trên đư ng đ a gi i hành chính lên b n đ đ a gi i hành chính. 1.4.2. Biên t p, in và nhân b n b n đ đ a gi i hành chính (5 b ) 2. Phân lo i khó khăn
 4. 2.1. Công tác chu n b Khó khăn 1: các xã, th tr n, phư ng thu c th xã, thành ph đ ng b ng, trung du. Khó khăn 2: các xã, th tr n mi n núi, biên gi i, h i đ o. 2.2. Xác đ nh đư ng đ a gi i hành chính: Khó khăn 1: các xã, th tr n vùng đ ng b ng, trung du Khó khăn 2: các phư ng c a các th xã, thành ph . Khó khăn 3: các xã, th tr n mi n núi, biên gi i, h i đ o. 2.3. C m m c đ a gi i hành chính Khó khăn 1: các xã, th tr n vùng đ ng b ng, trung du Khó khăn 2: các phư ng c a các th xã, thành ph . Khó khăn 3: các xã, th tr n mi n núi, biên gi i, h i đ o. 2.4. Thành l p b n đ đ a gi i hành chính c p xã Khó khăn 1: vùng đ ng b ng dân cư thưa th t, vùng đ ng b ng chuy n ti p vùng đ i, m ng lư i th y văn r i rác, đ a hình, đ a v t đơn gi n, đi l i d dàng. Khó khăn 2: vùng đ ng b ng dân cư tương đ i đông đúc; vùng đ i chuy n ti p sang vùng núi; th tr n, khu v c ven th xã có m t đ đư ng sá, sông ngòi trung bình; vùng núi cao, y u t dân cư, đư ng sá, sông ngòi thưa th t, đi l i khó khăn. Khó khăn 3: Khu v c đô th có nhi u nhà cao t ng, đ a v t dày đ c khó xét đoán; có nhi u nhà cao t ng, t m nhìn h n ch ; vùng đ ng b ng ven bi n, c a sông có nhi u bãi sú v t, nhi u l ch th y tri u, đi l i nhi u khó khăn. 3. Đ nh biên TT N i dung công vi c KS5 KS2 KTV6 LX3 Nhóm 1 Công tác chu n b 1 1 1 3 2 Xác đ nh đư ng ĐGHC 1 2 1 1 5 3 C m m c ĐGHC 3.1 Đúc m c, chôn m c, v sơ đ v trí m c ĐGHC 1 2 1 4 3.2 Ti p đi m 2 1 3 3.3 Đo t a đ m c 3.3.1 Đo ng m, ph c v KTNT 1 3 1 5 3.3.2 Tính toán 1 1 2 4 Thành l p b n đ ĐGHC c p xã 1 1 4. Đ nh m c: công nhóm/ĐVT TT N i dung công vi c ĐVT KK1 KK2 KK3 1 Công tác chu n b Xã 2,00 2,35 2 Xác đ nh đư ng ĐGHC Km 100 , 1,25 1,62 3,00 3,75 4,86 3 C m m c ĐGHC 3.1 Đúc m c, chôn m c, v sơ đ m c M c 130 , 1,69 2,20 3,00 3,90 5,07 3.2 Ti p đi m có tư ng vây Đi m 0,10 0,11 0,14 0,18 0,36 0,36
 5. 3.4 Đo t a đ g c 3.4.1 Đo ng m B ng GPS Đi m 0,77 0,94 1,15 0,60 1,20 2,10 B ng Toàn đ c đi n t Đi m 0,46 0,55 0,73 0,90 0,90 0,90 3.4.2 Tính toán Đo b ng GPS Đi m 0,60 0,60 0,60 Đo b ng toàn đ c đi n t Đi m 0,54 0,54 0,54 3.5 Ph c v KTNT Đi m 0,09 0,09 0,09 4 Thành l p b n đ ĐGHC c p xã 4.1 Chuy n v đư ng đ a gi i, m c ĐGHC M nh 7,0 8,40 10,08 4.2 Biên t p, in và nhân b n b n đ M nh 2,25 2,85 3,66 Ghi chú: - M c cho vi c đúc m c, chôn m c tính cho lo i m c bê tông thông thư ng; các lo i m c khác tính b ng 0,50 m c quy đ nh t i đi m 3.1 b ng trên - M c cho công vi c ti p đi m có tư ng vây tính b ng 1,50 m c quy đ nh t i đi m 3.3 b ng trên. - M c thành l p b n đ ĐGHC c p xã tính cho đ u m nh b n đ ĐGHC; m c trên đư c tính cho b ng đ ĐGHC t l 1/10.000 (h s 1,00), m c cho các t l khác tính theo h s t i b ng sau: T l b nđ N i dung công vi c ĐVT 1/2.000 1/5.000 1/25.000 1/50.000 Thành l p b n đ ĐGHC c p xã M nh 0,64 0,80 1,25 1,57 II. THÀNH L P H SƠ Đ A GI I HÀNH CHÍNH CÁC C P 1. Thành l p m i h sơ đ a gi i hành chính 1.1. Thành l p m i h sơ đ a gi i hành chính c p xã 1.1.1. N i dung công vi c 1.1.1.1. Biên t p, nhân b n và đóng gói các tài li u a) B n xác nh n sơ đ v trí m c ĐGHC. b) B ng xác nh n t a đ các m c ĐGHC. c) B ng t a đ các đi m đ c trưng trên đư ng ĐGHC. d) B n mô t tình hình chung v ĐGHC đ) Biên b n xác nh n mô t đư ng ĐGHC e) Các phi u th ng kê đ a danh: dân cư, th y văn và sơn văn. f) Biên b n bàn giao m c ĐGHC. 1.1.1.2. Xác nh n tính pháp lý b h sơ c p xã. 1.1.2. Phân lo i khó khăn 1.1.2.1. Biên t p, nhân b n và đóng gói các tài li u: không phân lo i khó khăn 1.1.2.2. Xác nh n tính pháp lý b h sơ c p xã Khó khăn 1: các xã, th tr n, phư ng thu c th xã, thành ph đ ng b ng, trung du.
 6. Khó khăn 2: các xã, th tr n mi n núi, biên gi i, h i đ o. 1.1.3. Đ nh biên TT N i dung công vi c KS2 KTV6 LX3 Nhóm 1 Biên t p, nhân b n và đóng gói các tài li u 1 1 2 2 Xác nh n tính pháp lý 1 1 1 3 1.1.4. Đ nh m c: công nhóm/xã TT N i dung công vi c KK1 KK1 1 Biên t p, nhân b n và đóng gói các tài li u 5,00 5,00 2 Xác nh n tính pháp lý 10,00 12,50 1.2. Thành l p h sơ đ a gi i hành chính c p huy n 1.2.1. N i dung công vi c 1.2.1.1. Thành l p b b n đ đ a gi i hành chính c p huy n a) Chuy n v (ho c biên v ) đư ng đ a gi i, m c ĐGHC t các t p b n đ ĐGHC c p xã. b) Ch nh s a n i dung b n đ ĐGHC trong ph m vi 2cm v m i bên đư ng ĐGHC t các t p b n đ ĐGHC c p xã. c) Biên t p, in và nhân b n b n đ ĐGHC (4 b ). 1.2.1.2. Biên t p, nhân b n và đóng gói các tài li u. a) B n xác nh n sơ đ v trí m c ĐGHC. b) B ng t a đ các m c đ a gi i và các đi m đ c trưng trên đư ng ĐGHC. c) B n mô t tình hình chung v ĐGHC. d) B n xác nh n mô t đư ng ĐGHC. 1.2.1.3. Xác nh n tính pháp lý b h sơ c p huy n. 1.2.2. Phân lo i khó khăn 1.2.2.1. Thành l p b n đ đ a gi i hành chính c p huy n. Khó khăn 1: vùng đ ng b ng dân cư thưa th t, vùng đ ng b ng chuy n ti p vùng đ i, m ng lư i th y văn r i rác, đ a hình, đ a v t đơn gi n. Khó khăn 2: vùng đ ng b ng dân cư tương đ i đông đúc; vùng đ i chuy n ti p sang vùng núi; th tr n, khu v c ven th xã có m t đ đư ng sá, sông ngòi trung bình; vùng núi cao, y u t dân cư, đư ng sá, sông ngòi thưa th t. Khó khăn 3: Khu v c đô th có nhi u nhà cao t ng, đ a v t dày đ c khó xét đoán; có nhi u nhà cao t ng, t m nhìn h n ch ; vùng đ ng b ng ven bi n, c a sông có nhi u bãi sú v t, nhi u l ch th y tri u. 1.2.2.2. Biên t p, nhân b n và đóng gói các tài li u; không phân lo i khó khăn. 1.2.2.3. Xác nh n tính pháp lý b h sơ c p huy n. Khó khăn 1: các qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh c a các t nh, thành ph vùng đ ng b ng, trung du. Khó khăn 2: các qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh c a các t nh mi n núi, biên gi i. 1.2.3. Đ nh biên TT N i dung công vi c KS5 KTV4 LX3 Nhóm 1 Thành l p b n đ ĐGHC c p huy n 1 1 2 Biên t p, nhân b n và đóng gói các tài li u 1 1 2
 7. 3 Xác nh n tính pháp lý 1 1 1 3 1.2.4. Đ nh m c: công nhóm/ĐVT TT N i dung công vi c ĐVT KK1 KK2 KK3 1 Thành l p b n đ ĐGHC c p huy n M nh 10,65 12,93 15,76 2 Biên t p, nhân b n và đóng gói các tài li u Huy n 5,00 5,00 3 Xác nh n tính pháp lý Huy n 8,00 10,00 Ghi chú: M c thành l p b n đ ĐGHC c p huy n trên đư c tính cho b n đ ĐGHC t l 1/10.000 (h s 1,00), m c t l khác tính theo h s t i b ng sau: T l b nđ N i dung công vi c ĐVT 1/25.000 1/50.000 Thành l p b n đ ĐGHC M nh 2,20 4,84 1.3. Thành l p h sơ đ a gi i hành chính c p t nh 1.3.1. N i dung công vi c 1.3.1.1. Thành l p b n đ đ a gi i hành chính c p t nh. a) Chuy n v (ho c biên v ) đư ng ĐGHC t các t p b n đ đ a gi i hành chính c p huy n. b) Ch nh s a n i dung b n đ ĐGHC trong ph m vi 2cm v m i bên đư ng ĐGHC t các t p b n đ đ a gi i hành chính c p huy n. c) Biên t p, in và nhân b n b n đ đ a gi i hành chính (4 b ). 1.3.1.2. Biên t p, nhân b n và đóng gói các tài li u a) B n xác nh n sơ đ v trí m c đ a gi i hành chính. b) B ng t a đ các m c đ a gi i và các đi m đ c trưng trên đư ng ĐGHC. c) Mô t tình hình chung v đ a gi i hành chính. d) L p b n xác nh n mô t đ a gi i hành chính. 1.3.1.3. Xác nh n tính pháp lý b h sơ đ a gi i hành chính c p t nh. 1.3.2. Phân lo i khó khăn 1.3.2.1. Thành l p b n đ đ a gi i hành chính c p t nh Khó khăn 1: vùng đ ng b ng dân cư thưa th t, vùng đ ng b ng chuy n ti p vùng đ i, m ng lư i th y văn r i rác, đ a hình, đ a v t đơn gi n. Khó khăn 2: vùng đ ng b ng dân cư tương đ i đông đúc; vùng đ i chuy n ti p sang vùng núi; th tr n, khu v c ven th xã có m t đ đư ng sá, sông ngòi trung bình; vùng núi cao, y u t dân cư, đư ng sá, sông ngòi thưa th t. Khó khăn 3: Khu v c đô th có nhi u nhà cao t ng, đ a v t dày đ c khó xét đoán; có nhi u nhà cao t ng, t m nhìn h n ch , vùng đ ng b ng ven bi n, c a sông có nhi u bãi sú v t, nhi u l ch th y tri u. 1.3.2.2. Biên t p, nhân b n và đóng gói các tài li u không phân lo i khó khăn. 1.3.2.3. Xác nh n tính pháp lý b h sơ đ a gi i hành chính c p t nh. Khó khăn 1: các t nh, thành ph vùng đ ng b ng, trung du. Khó khăn 2: các t nh mi n núi, biên gi i, h i đ o. 1.3.3. Đ nh biên TT N i dung công vi c KS5 KTV4 LX3 Nhóm 1 Thành l p b n đ ĐGHC c p t nh 1 1
 8. 2 Biên t p, nhân b n và đóng gói các tài li u 1 1 2 3 Xác nh n tính pháp lý 1 1 1 3 1.3.4. Đ nh m c: công nhóm/ĐVT TT N i dung công vi c ĐVT KK1 KK2 KK3 1 Thành l p b n đ ĐGHC c p t nh M nh 12,33 14,94 18,18 2 Biên t p, nhân b n và đóng gói các tài li u T nh 5,00 5,00 3 Xác nh n tính pháp lý T nh 10,40 13,00 Ghi chú: M c thành l p b n đ ĐGHC c p t nh trong b ng trên đư c tính cho b n đ ĐGHC t l 1/10.000 (h s 1,00), m c cho các t l khác tính theo h s t i b ng sau: T l b nđ N i dung công vi c ĐVT 1/25.000 1/50.000 Thành l p b n đ ĐGHC M nh 2,20 4,84 2. Ch nh lý, b sung h sơ đ a gi i hành chính các c p 2.1. N i dung công vi c 2.1.1. Biên t p, in và nhân b n b n đ ĐGHC các c p. 2.1.2. Biên t p, nhân b n và đóng gói các tài li u 2.1.2.1. L p b n t ng h p nh ng thay đ i v ĐGHC. 2.1.2.2. B n xác nh n sơ đ v trí m c ĐGHC. 2.1.2.3. B ng t a đ các m c đ a gi i và các đi m đ c trưng trên đư ng ĐGHC. 2.1.2.4. B n mô t tuy n ĐGHC. 2.1.2.5. Các phi u th ng kê đ a danh dân cư, th y văn, sơn văn. 2.1.2.6. Biên b n bàn giao m c ĐGHC. 2.1.3. Xác nh n tính pháp lý 2.2. Phân lo i khó khăn 2.2.1. Biên t p, in và nhân b n b n đ ĐGHC các c p. Khó khăn 1: vùng đ ng b ng dân cư thưa th t, vùng đ ng b ng chuy n ti p vùng đ i, m ng lư i th y văn r i rác, đ a hình, đ a v t đơn gi n. Khó khăn 2: vùng đ ng b ng dân cư tương đ i đông đúc; vùng đ i chuy n ti p sang vùng núi; th tr n, khu v c ven th xã có m t đ đư ng sá, sông ngòi trung bình; vùng núi cao, y u t dân cư, đư ng sá, sông ngòi thưa th t. Khó khăn 3: khu v c đô th có nhi u nhà cao t ng, đ a v t dày đ c khó xét đoán; có nhi u nhà cao t ng, t m nhìn h n ch ; vùng đ ng b ng ven bi n, c a sông có nhi u bãi sú v t, nhi u l ch th y tri u. 2.2.2. Biên t p, nhân b n và đóng gói các tài li u: không phân lo i khó khăn. 2.2.3. Xác nh n tính pháp lý Khó khăn 1: các xã, th tr n, phư ng thu c th xã, thành ph đ ng b ng, trung du Khó khăn 2: các xã, th tr n mi n núi, biên gi i, h i đ o. 2.3. Đ nh biên TT N i dung công vi c KS2 KTV6 LX3 Nhóm 1 Biên t p, in và nhân b n b n đ ĐGHC c p xã 1 1 2 Biên t p, nhân b n và đóng gói các tài li u 1 1 2
 9. 3 Xác nh n tính pháp lý 1 1 1 3 2.4. Đ nh m c: công nhóm/ĐVT TT N i dung công vi c ĐVT KK1 KK2 KK3 1 Biên t p, in và nhân b n b n đ ĐGHC c p xã M nh 2,85 2,85 2,85 2 Biên t p, nhân b n và đóng gói các tài li u Xã 5,00 5,00 5,00 3 Xác nh n tính pháp lý Xã 8,00 10,00 Ghi chú: - M c cho công tác biên t p, in và nhân b n b n đ ĐGHC c p xã đư c tính cho b n đ ĐGHC t l 1/10.000 (h s 1,00), m c cho các t l khác tính theo h s t i b ng sau: T l b nđ N i dung công vi c ĐVT 1/2.000 1/5.000 1/25.000 1/50.000 Thành l p b n đ ĐGHC c p xã M nh 0,64 0,80 1,25 1,57 - M c cho công tác biên t p, in và nhân b n b n đ đ a gi i hành chính c p huy n, t nh đư c tính b ng 25% cho m c c p xã. - M c cho công tác biên t p, nhân b n và đóng gói tài li u ch nh lý b sung và xác nh n tính pháp lý b h sơ đ a gi i hành chính như m c c p xã. Ph n 3. Đ NH M C V T TƯ VÀ THI T B I. PHÂN Đ NH Đ A GI I HÀNH CHÍNH 1. D ng c 1.1. Công tác chu n b , xác đ nh ĐGHC TT Danh m c d ng c ĐVT Th i h n Công tác Xác đ nh chu n b ĐGHC Đơn v m c d ng c tháng ca/xã ca/km 1 Qu n áo BHLĐ B 9 5,64 5,00 2 Gi y cao c Đôi 12 5,64 5,00 3 Găng tay b t Đôi 6 5,64 5,00 4 Mũ c ng Cái 12 5,64 5,00 5 Bi đông Cái 12 5,64 5,00 6 T ts i Đôi 6 5,64 5,00 7 Thư c nh a 30cm Cái 6 0,08 0,05 8 Máy tính tay Cái 36 0,04 0,05 9 ng đ ng b n đ Cái 24 1,41 1,00 10 Thư c cu n thép 50m Cái 36 0,15 0,20 11 Thư c thép cu n 3m Cái 9 0,08 0,10 12 Túi đ ng tài li u Cái 12 1,41 1,00 13 Nilon gói tài li u 2m T m 9 1,41 1,00 14 Đ a bàn k thu t Cái 36 0,05 15 Chu t vi tính Cái 4 0,15 Ghi chú:
 10. - M c trong b ng trên tính cho công tác chu n b lo i khó khăn 2, m c cho khó khăn 1 tính b ng 0,85 m c trên. - M c trong b ng trên tính cho xác đ nh đư ng ĐGHC lo i khó khăn 2, m c cho các lo i khó khăn khác tính theo h s trong b ng sau: Công vi c Khó khăn H s 1 0,80 Xác đ nh đư ng ĐGHC 2 1,00 3 1,30 1.2. Đúc m c, chôn m c, v sơ đ m c ĐGHC TT Danh m c d ng c ĐVT Th i h n Đúc m c, chôn m c, v sơ đ m c ĐGHC Đơn v tính m c d ng c tháng ca/m c 1 Áo rét BHLĐ Cái 18 2,08 2 Áo mưa b t Cái 18 2,08 3 Ba lô Cái 18 4,16 4 Bi đông nh a Cái 12 4,16 5 B đ n B 24 0,50 6 B ch , s kh c trên m c B 24 0,50 7 Cu c bàn Cái 12 0,50 8 Cu c chim Cái 24 0,50 9 Đ a bàn k thu t Cái 36 0,10 10 Găng tay b t Đôi 6 4,16 11 Gi y cao c Đôi 12 4,16 12 Hòm s t đ ng tài li u Cái 48 1,04 13 Hòm đ ng máy, d ng c Cái 48 1,04 14 Kìm c t thép Cái 24 0,10 15 Máy tính tay Cái 36 0,10 16 Mũ c ng Cái 12 4,16 17 Nilon gói tài li u 2m T m 9 1,04 18 ng đ ng b n đ Cái 24 1,04 19 Qu n cáo BHLĐ B 9 4,16 20 T ts i Đôi 6 4,16 21 Thư c cu n thép 50m Cái 36 0,20 22 Thư c thép cu n 3m Cái 9 0,20 23 Túi đ ng tài li u Cái 12 1,04 24 X ng Cái 12 0,50 25 Xô tôn đ ng nư c Cái 12 0,50 26 Búa đinh Cái 36 0,20 27 Bay xây Cái 24 0,50
 11. 28 Bàn xoa Cái 12 0,50 Ghi chú: M c trong b ng trên tính cho khó khăn 2, m c cho các lo i khó khăn khác tính theo h s t i b ng sau: N i dung công vi c Khó khăn 1 Khó khăn 2 Khó khăn 3 Đúc m c, chôn m c ĐGHC 0,77 1,00 1,30 1.3. Ti p đi m TT Danh m c d ng c ĐVT Th i h n Ti p đi m có tư ng vây Đơn v tính m c d ng c tháng ca/đi m 1 Áo rét BHLĐ Cái 18 0,13 2 Áo mưa b t Cái 12 0,13 3 Ba lô Cái 18 0,35 4 Bi đông nh a Cái 12 0,35 5 Cưa cành Cái 24 0,01 6 Dao phát cây Cái 12 0,01 7 Đèn pin Cái 12 0,01 8 Ê ke B 24 0,01 9 Gi y cao c Đôi 12 0,35 10 Hòm s t đ ng tài li u Cái 48 0,07 11 Mũ c ng Cái 12 0,35 12 Nilon gói tài li u T m 9 0,01 13 ng đ ng b n đ Cái 24 0,07 14 ng nhòm Cái 60 0,01 15 Qu n áo BHLĐ B 9 0,35 16 T ts i Đôi 6 0,01 17 Quy ph m Quy n 48 0,35 18 Thư c cu n v i 50m Cái 9 0,01 19 Thư c cu n thép 2m Cái 12 0,01 20 Tài đ ng tài li u Cái 12 0,07 Ghi chú: M c cho công vi c ti p đi m không có tư ng vây tính b ng 2 l n trong b ng trên. 1.4. Đo t a đ m c đ a gi i hành chính 1.4.1. Đo ng m, tính toán 1.4.1.1. Đo ng m và tính toán khi đo b ng máy toàn đ c đi n t : ca/m c TT Danh m c d ng c ĐVT Th i h n Đo ng m Tính toán (tháng) TĐĐT đo máy TĐĐT 1 Áo rét BHLĐ Cái 18 1,88 2 Áo mưa b t Cái 18 1,88 3 Ba lô Cái 18 3,76 4 C hi u nh Cái 24 0,10
 12. 5 Hòm s t tài li u Cái 48 0,75 0,43 6 Hòm đ ng d ng c Cái 48 0,2 7 Mũ c ng Cái 12 3,76 8 Nilon gói tài li u 2m T m 9 0,75 9 ng đ ng b n đ Cái 24 0,75 10 ng nhòm Cái 60 0,75 11 Qu n áo BHLĐ B 9 3,76 0,86 12 Quy ph m Quy n 60 0,1 0,05 13 T ts i Đôi 48 3,76 0,86 14 Thư c thép 2m Cái 12 0,1 15 Bi đông nh a Cái 12 3,76 16 Đèn pin Cái 12 0,15 17 Đ a bàn k thu t Cái 36 0,10 18 Găng tay b t Đôi 6 3,76 19 Máy tính tay Cái 36 0,31 20 ng nhòm Cái 60 0,60 21 Ô che máy Cái 24 0,75 22 Thư c cu n thép 50m Cái 36 0,10 23 Chu t vi tính Cái 4 0,65 Ghi chú: M c trong b ng trên tính cho lo i khó khăn 2, m c cho các lo i khó khăn khác tính theo h s trong b ng sau: Khó khăn Đo ng m TĐĐT Tính toán đo TĐĐT 1 0,75 1,00 2 1,00 1,00 3 1,12 1,00 1.4.1.2. Đo ng m b ng GPS và tính toán khi đo b ng máy GPS: ca/m c TT Danh m c d ng c ĐVT Th i h n Đo ng m Tính toán đo (tháng) b ng GPS b ng GPS 1 Áo rét BHLĐ Cái 18 1,10 2 Áo mưa b t Cái 12 1,10 3 Ba lô Cái 18 2,20 4 Gi y cao c Đôi 12 2,20 5 Hòm s t đ ng tài li u Cái 48 0,44 0,48 6 Hòm đ ng máy d ng c Cái 48 0,44 7 Mũ c ng Cái 12 2,20 8 Nilon che máy t m 5m T m 9 0,44 9 Nilon gói tài li u 2m T m 9 0,44 10 ng đ ng b n đ Cái 24 0,44 11 Ô che máy Cái 24 0,44
 13. 12 Qu n áo BHLĐ B 9 2,20 0,96 13 Quy ph m Quy n 60 0,13 0,05 14 T ts i Đôi 48 2,20 0,96 15 Thư c thép 2m Cái 12 0,10 16 Túi đ ng tài li u Cái 12 0,44 17 mk Cái 48 0,10 18 Nhi t k Cái 48 0,10 19 Áp k Cái 48 0,10 20 Bi đông nh a Cái 12 2,20 21 Chu t vi tính Cái 4 0,72 Ghi chú: M c trong b ng trên tính cho lo i khó khăn 2, m c cho các lo i khó khăn khác tính theo h s trong b ng sau: Khó khăn Đo ng m GPS Tính toán đo GPS 1 0,80 1,00 2 1,00 1,00 3 1,40 1,00 1.4.2. Ph c v ki m tra nghi m thu M c tính b ng 0,10 m c đo ng m m c ĐGHC b ng GPS lo i khó khăn 2 1.5 Thành l p b n đ ĐGHC c p xã (g m công vi c chuy n v ; biên t p, tin và nhân b n b n đ ) TT Danh m c d ng c ĐVT Th i h n Chuy n v Biên t p, in và nhân b n b nđ Đơn v tính m c d ng c tháng ca/m nh ca/m nh 1 E ke Cái 24 0,08 0,02 2 Máy tính tay Cái 36 0,15 0,05 3 Qu n áo BHLĐ B 9 6,72 2,28 4 T ts i Đôi 6 6,72 2,28 5 Bàn làm vi c Cái 60 6,72 2,28 6 Gh t a Cái 60 6,72 2,28 7 T tài li u Cái 60 1,68 0,57 8 Chu t vi tính Cái 4 5,04 1,69 9 Đ ng h treo tư ng Cái 36 1,68 0,57 10 Qu t tr n 0,1Kw Cái 36 1,13 0,38 11 Qu t thông gió 0,04Kw Cái 36 1,13 0,38 12 Đèn neon 0,04Kw B 24 6,72 2,28 13 Máy hút b i 2Kw Cái 60 0,04 0,01 14 Đi n năng Kw 4,24 1,41 Ghi chú:
 14. - M c thành l p b n đ ĐGHC tính cho đ u m nh b n đ ĐGHC; m c trong b ng trên đư c tính cho b n đ ĐGHC t l 1/10.000 (h s 1,00), m c cho các t l khác tính theo h s t i b ng sau: T l b nđ N i dung công vi c ĐVT 1/2.000 1/5.000 1/25.000 1/50.000 Thành l p b n đ ĐGHC M nh 0,65 0,83 1,20 1,44 - M c d ng c trong b ng trên tính cho khó khăn 2, m c cho các lo i khó khăn khác tính theo h s t i b ng sau: Công vi c KK1 KK2 KK3 Thành l p b n đ ĐGHC (chuy n v ; biên 0,80 1,00 1,2 t p, ch in và nhân b n b n đ ) 2. Thi t b TT Danh m c chu n b ĐVT C.su t S. lư ng KK1 KK2 KK3 1 Công tác chu n b Ca/xã (Kw) Máy vi tính B 0,4 1 0,13 0,15 Máy in lazer A4 Cái 0,5 1 0,02 0,02 Máy photocopy Cái 1,5 1 0,02 0,02 Đi u hòa Cái 2,2 1 0,80 0,94 Đi n Kw 15,51 18,32 2 Xác đ nh đư ng ĐGHC Ca/km Ô tô 12 ch Cái 12lít/ 1 0,03 0,04 0,05 100km Xăng Lít 0,10 0,12 0,16 D u nh n Lít 0,005 0,006 0,008 Máy toàn đ c đi n t B 1 0,20 0,25 0,30 3 C m m c ĐGHC 3.1 Đúc và chôn m c, v sơ đ Ca/m c m c Ô tô 12 ch Cái 1 0,27 0,40 0,60 Xăng ô tô Lít 0,96 1,44 2,16 D u nh n Lít 0,05 0,07 0,11 Máy TĐĐT B 1 0,58 0,83 1,10 S đi n t Cái 1 0,58 0,83 1,10 3.2 Ti p đi m (ĐCII) Ô tô 9 – 12 ch Cái 1 0,16 0,20 0,25 3.3 Đo t a đ m c 3.3.1 Đo ng m a Máy GPS Máy GPS B 1 0,28 0,33 0,44 Máy b đàm Cái 1 0,08 0,10 0,14
 15. Vi tính xách tay Cái 1 0,08 0,10 0,14 Ô tô 12 ch Cái 1 0,28 0,33 0,44 Xăng Lít 0,96 1,44 2,16 D u nh n Lít 0,05 0,07 0,11 b Máy toàn đ c đi n t Máy toàn đ c đi n t B 1 0,46 0,56 0,69 Ô tô 12 ch Cái 1 0,46 0,56 0,69 Xăng Lít 0,96 1,44 2,16 D u nh n Lít 0,05 0,07 0,11 3.3.2 Tính toán a Đo GPS Vi tính xách tay Cái 1 0,72 0,72 0,72 b Đo toàn đ c đi n t Vi tính xách tay Cái 1 0,65 0,65 0,65 4 Thành l p b n đ ĐGHC Ca/m nh 4.1 Chuy n v Máy vi tính B 0,40 1 4,05 5,04 6,59 Máy in phun Ao Cái 0,40 1 0,12 0,12 0,12 Đ u ghi CD Cái 0,04 1 0,02 0,02 0,02 Đi u hòa Cái 2,20 1 0,90 1,13 1,50 Đi n Kw 30,60 38,22 50,27 4.2 Biên t p, tin và nhân b n b nđ Máy vi tính B 0,40 1 1,71 1,71 1,71 Máy in phun Ao Cái 0,40 1 0,38 0,38 0,38 Đ u ghi CD Cái 0,04 1 0,08 0,08 0,08 Đi u hòa Cái 2,20 1 0,38 0,30 0,38 Đi n Kw 14,06 14,06 14,06 Ghi chú: - M c thi t b trên tính cho thành l p b n đ ĐGHC t l 1/10.000; m c cho các t l khác tính theo h s trong b ng sau: Công vi c 1/2.000 1/5.000 1/10.000 1/25.000 1/50.000 Thành l p b n đ ĐGHC 0,64 0,80 1,00 1,25 1,57 3. V t li u 3.1. Chu n b ; xác đ nh đ a gi i hành chính. TT Danh m c v t li u ĐVT Công tác Xác đ nh chu n b ĐGHC Đơn v s n ph m xã km 1 Gi y A4 Ram 0,20 0,01
 16. 2 M c đen L 0,01 3 M c v các màu H p 0,01 4 Gi y đóng gói T 0,01 5 S ghi chép Quy n 0,01 6 Xi măng Kg 3 7 Cát vàng M 3 8 Đá dăm M 9 S t Φ6 Kg 10 S t bu c Kg 11 M c photocopy H p 0,03 2 12 G c p pha (khuôn m c) M 13 M c in b n đ 4 màu 4h p 14 Gi y in kh A0 T 3.2. Đúc, chôn m c và v sơ đ m c ĐGHC; thành l p b n đ ĐGHC TT Danh m c v t li u ĐVT Đúc m c, chôn Thành l p b n đ m c, v sơ đ ĐGHC m c ĐGHC Đơn v s n ph m m c m nh 1 Gi y A4 Ram 0,10 2 M c đen L 0,10 3 M c v các màu H p 0,30 4 Gi y đóng gói T 2,00 5 S ghi chép Quy n 0,01 6 Xi măng Kg 15,50 3 7 Cát vàng M 0,023 3 8 Đá dăm M 0,04 9 S t Φ6 Kg 2,00 10 S t bu c Kg 0,05 11 M c photocopy H p 0,02 2 12 G c p pha (khuôn m c) M 1,00 13 M c in b n đ 4 màu 4h p 0,08 14 Đĩa CD (cơ s 5) cái 0,08 15 Gi y in kh A0 T 8,00 Ghi chú: Thành l p b n đ đ a gi i hành chính: m c v t li u trên tính cho thành l p b n đ ĐGHC t l 1/10.000; m c cho các t l khác tính theo h s trong b ng sau: Công vi c 1/2.000 1/5.000 1/10.000 1/25.000 1/50.000 Thành l p b n đ ĐGHC 0,65 0,80 1,00 1,20 1,40 3.3. Ti p đi m
 17. TT Danh m c v t li u ĐVT Ti p đi m 1 B n đ đ a hình T 0,05 2 Băng dính lo i v a Cu n 0,10 3 Ghi chú đi m t a đ cũ B 1,00 4 Ghi chú đi m đ cao cũ B 1,00 5 Gi y A4 (n i) Ram 0,01 6 M c đen L 0,03 7 Pin đèn Đôi 0,20 8 S ghi chép Quy n 0,05 9 Xăng Lít 2,00 10 D u nh n Lít 0,10 3.4. Đo ng m, tính toán 3.4.1. Đo ng m, tính toán toàn đ c đi n t TT Danh m c v t li u ĐVT Tính toán Đo ng m 1 B n đ đ a hình T 0,05 2 Đĩa CD Cái 0,01 3 Gi y A4 (n i) Ram 0,01 0,01 4 Bìa đóng s T 0,10 0,20 5 M c in lazer H p 0,001 6 S ghi chép Quy n 0,05 0,05 7 S li u t a đ đi m g c Đi m 0,30 3.4.2. Đo ng m, tính toán GPS TT Danh m c v t li u ĐVT Tính toán Đo ng m 1 B n đ đ a hình T 0,05 2 Đĩa CD Cái 0,01 3 Gi y A4 (n i) Ram 0,01 0,01 4 Bìa đóng s T 0,10 0,20 5 M c in lazer H p 0,001 6 S ghi chép Quy n 0,05 0,05 7 S li u t a đ đi m g c Đi m 0,30 3.5. Ph c v ki m tra nghi m thu M c tính b ng 0,20 m c tính toán t a đ m c đo toàn đ c đi n t II. THÀNH L P H SƠ Đ A GI I HÀNH CHÍNH CÁC C P 1. Thành l p h sơ ĐGHC 1.1. Thành l p h sơ ĐGHC c p xã 1.1.1. D ng c : ca/xã TT Danh m c d ng c ĐVT Th i h n Biên t p, nhân (tháng) b n, đóng gói tài li u
 18. 1 Áo BHLĐ Cái 12 8,00 2 Dép đi trong phòng Đôi 6 8,00 3 Bàn làm vi c Cái 60 8,00 4 Gh t a Cái 60 8,00 5 T tài li u Cái 60 2,00 6 Thư c nh a 30cm Cái 6 0,50 7 Bút xóa Cái 3 0,10 8 Bàn d p ghim Cái 12 0,10 9 C p tài li u Cái 12 2,00 10 Đ ng h treo tư ng Cái 36 2,00 11 Qu t tr n 0,1Kw Cái 36 1,34 12 Qu t thông gió 0,04Kw Cái 36 1,34 13 Đèn neon 0,04Kw B 24 8,00 14 Máy hút b i 2Kw Cái 60 0,06 15 Máy hút m 1,5Kw Cái 60 0,50 16 Đi n Kw 11,57 1.1.2. Thi t b : ca/xã TT Danh m c thi t b ĐVT C.su t S.lư ng KK1 KK2 1 Biên t p, nhân b n (Kw) Máy photocopy Cái 1,50 1 0,20 0,20 Đi u hòa Cái 2,20 1 2,00 2,00 Máy vi tính B 0,40 1 6,00 6,00 Máy in phun Ao Cái 0,40 1 Máy in lazer A4 Cái 0,40 1 0,60 0,60 Đ u ghi CD Cái 0,40 1 0,10 0,10 Đi n Kw 61,66 61,66 2 Xác nh n pháp lý Ô tô 4 ch Cái 1 0,50 0,50 Xăng Lít 2,00 2,00 D u nh n Lít 0,10 0,10 1.1.3. V t li u: ca/xã TT Danh m c v t li u ĐVT Biên t p, nhân b n, đóng gói tài li u 1 Băng dính to Cu n 0,10 2 Băng dính nh Cu n 0,20 3 Gi y A4 Ram 0,10 4 M c photocopy H p 0,02 5 M c in laze H p 0,001 6 Bìa đóng s T 2,00
 19. 7 Gi y đóng gói T 1,00 8 Đĩa CD Cái 1,00 1.2. Thành l p h sơ ĐGHC c p huy n 1.2.1. D ng c TT Danh m c d ng c ĐVT Th i Thành l p Biên t p, nhân h n b nđ b n, đóng gói tài li u Đơn v tính m c d ng c tháng ca/m nh ca/huy n 1 Áo BHLĐ Cái 9 11,26 8,00 2 Dép đi trong phòng Đôi 6 11,26 8,00 3 Bàn làm vi c Cái 60 11,26 8,00 4 Gh t a Cái 60 11,26 8,00 5 T tài li u Cái 60 2,82 2,00 6 Thư c nh a 30cm Cái 6 0,50 0,50 7 Bút xóa Cái 3 0,10 0,10 8 Bàn d p ghim Cái 12 0,10 0,10 9 C p tài li u Cái 12 4,69 2,00 10 Đ ng h treo tư ng Cái 36 2,82 2,00 11 Chu t máy vi tính Cái 4 8,44 12 Qu t tr n 0,1Kw Cái 36 1,89 1,34 13 Qu t thông gió 0,04Kw Cái 36 1,89 1,34 14 Đèn neon 0,04Kw B 24 11,26 8,00 15 Máy hút b i 2Kw Cái 60 0,08 0,06 16 Máy hút m 1,5Kw Cái 60 0,70 0,50 17 Đi n Kw 27,09 11,57 Ghi chú: - M c d ng c trên tính cho lo i khó khăn 2; m c cho các lo i khó khăn khác tính theo h s trong b ng sau: TT Công vi c KK1 KK2 KK3 1 Thành l p b n đ ĐGHC 0,8 1,00 1,20 - M c d ng c cho biên t p, nhân b n tính b ng 1,00 m c biên t p, nhân b n c p xã; - M c thành l p b n đ ĐGHC trên đư c tính cho b n đ ĐGHC t l 1/10.000 (h s 1,00), m c cho các t l khác tính theo h s t i b ng sau: T l b nđ N i dung công vi c ĐVT 1/25.000 1/50.000 Thành l p b n đ ĐGHC M nh 2,20 4,84 1.2.2. Thi t b TT Danh m c thi t b ĐVT C.su t S.lư ng KK1 KK2 KK3 1 Thành l p b n đ ĐGHC ca/m nh (Kw) Máy vi tính Cái 0,4 1 11,26 14,07 16,88
 20. Máy in lazer Cái 0,4 1 0,08 0,10 0,12 Đ u ghi CD Cái 0,4 1 0,1 0,1 0,1 Máy in phun Ao Cái 0,4 1 1,00 1,00 1,00 Đi u hòa Cái 2,2 1 3,75 4,69 5,62 Đi n Kw 110,11 137,64 165,17 Ghi chú: - M c thi t b cho biên t p nhân b n, đóng gói; xác nh n pháp lý tính như m c c p xã - M c thành l p b n đ ĐGHC trên đư c tính cho b n đ ĐGHC t l 1/10.000 (h s 1,00), m c cho các t l khác tính theo h s t i b ng sau: T l b nđ N i dung công vi c ĐVT 1/25.000 1/50.000 Thành l p b n đ ĐGHC M nh 2,20 4,84 1.2.3. V t li u TT Danh m c v t li u ĐVT Thành l p b n đ ĐGHC Đơn v tính m nh 1 H dán L 0,05 2 Băng dính to Cu n 0,10 3 Băng dính nh Cu n 0,30 4 Gi y A4 Ram 0,10 5 M c photocopy H p 6 M c đen L 0,10 7 M c v các màu H p 0,30 8 Bìa đóng s T 2,00 9 Gi y đóng gói T 1,00 10 B n đ đ a hình T 1,00 11 Gi y in b n đ A0 T 7,00 12 M c in phun màu 4h p 0,07 13 Đĩa CD (cơ s 4) Cái 0,08 Ghi chú: M c v t li u cho biên t p nhân b n, đóng gói tính như m c c p xã 1.3. Thành l p h sơ ĐGHC c p t nh 1.3.1. D ng c TT Danh m c d ng c ĐVT Th i Thành l p Biên t p, nhân h n b nđ b n, đóng gói ĐGHC Đơn v tính tháng ca/m nh ca/t nh 1 Áo BHLĐ Cái 9 18,76 8,00 2 Dép đi trong phòng Đôi 6 18,76 8,00 3 Bàn làm vi c Cái 60 18,76 8,00 4 Gh t a Cái 60 18,76 8,00
Đồng bộ tài khoản