Thông tư Số: 03/2010/TT-BNNPTNT

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
5
download

Thông tư Số: 03/2010/TT-BNNPTNT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4193:2005 ĐỐI VỚI CÀ PHÊ NHÂN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư Số: 03/2010/TT-BNNPTNT

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NAM THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------- --------------- Số: 03/2010/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2010 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4193:2005 ĐỐI VỚI CÀ PHÊ NHÂN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21 tháng 11 năm 2007 và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4193:2005 đối với cà phê nhân như sau: Điều 1. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu cà phê nhân tự nguyện áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4193:2005 về cà phê nhân, thực hiện việc công bố hợp chuẩn theo qui định tại Khoản 1, Điều 14, Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Điều 2. Giao Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản làm đầu mối tiếp nhận và gửi đăng tải danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh xuất khẩu cà phê áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4193:2005 trên trang thông tin điện tử của Bộ (http://www.mard.gov.vn), của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (http://www.nafiqad.gov.vn), của Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (www.vicofa.org.vn);
  2. Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 86/2007/QĐ-BNN ngày 15/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tạm thời sử dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4193:2005 trong kiểm tra chất lượng cà phê nhân xuất khẩu. Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trưởng, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Lãnh đạo Bộ NN&PTNT; - Công báo Chính phủ, Website Chính phủ; - Các Bộ: KHCN, Tài chính, Công Thương; Bùi Bá Bổng - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Các Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng (Bộ NN&PTNT); - Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Lưu: VT, QLCL.
Đồng bộ tài khoản