Thông tư Số: 03/2010/TT-NHNN

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
93
lượt xem
14
download

Thông tư Số: 03/2010/TT-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC LÃI SUẤT TIỀN GỬI TỐI ĐA BẰNG ĐÔ LA MỸ CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ TẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư Số: 03/2010/TT-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT VIỆT NAM NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 03/2010/TT-NHNN Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2010 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC LÃI SUẤT TIỀN GỬI TỐI ĐA BẰNG ĐÔ LA MỸ CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ TẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2003; Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2004; Căn cứ Nghị quyết số 43/2009/NQ-QH12 ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII; Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định mức lãi suất tiền gửi tối đa bằng đô la Mỹ của tổ chức kinh tế tại tổ chức tín dụng như sau: Điều 1. Quy định mức lãi suất tiền gửi tối đa bằng đô la Mỹ của tổ chức kinh tế (trừ tổ chức tín dụng) tại tổ chức tín dụng là 1,0%/năm. Điều 2. 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 02 năm 2010. 2. Quy định về lãi suất tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức kinh tế tại tổ chức tín dụng theo Quyết định số 07/2007/QĐ-NHNN ngày 06 tháng 02 năm 2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về lãi suất tiền gửi bằng đô la Mỹ của pháp nhân tại tổ chức tín dụng hết hiệu lực thi hành. 3. Đối với lãi suất tiền gửi có kỳ hạn bằng đô la Mỹ của tổ chức kinh tế tại tổ chức tín dụng phát sinh trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành, thì được thực hiện cho đến hết thời hạn đã thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế.
  2. Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế gửi tiền tại tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. THỐNG ĐỐC Nơi nhận: - Như Điều 3; - Ban Lãnh đạo NHNN; - Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Văn Giàu - Bộ Tư pháp (để kiểm tra); - Công báo; - Lưu: VP, Vụ CSTT.
Đồng bộ tài khoản