Thông tư số 04/2002/TT-BTC

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
58
lượt xem
3
download

Thông tư số 04/2002/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 04/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn sử dụng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước mua tài sản, vật tư, trang thiết bị để xây dựng trụ sở cơ quan do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 04/2002/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/2002/TT-BTC Hà N i, ngày 16 tháng 1 năm 2002 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 04/2002/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2002 HƯ NG D N S D NG V N U TƯ PHÁT TRI N T NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C MUA TÀI S N, V T TƯ, TRANG THI T BN XÂY D NG TR S CƠ QUAN Th c hi n Ch th s 21/2001/CT-TTg ngày 11-9-2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c s d ng ngân sách Nhà nư c mua tài s n, v t tư, trang thi t b xây d ng tr s cơ quan và ph c v cho công tác qu n lý hành chính, B Tài chính hư ng d n s d ng v n u tư phát tri n t ngân sách Nhà nư c mua tài s n, v t tư, trang thi t b xây d ng tr s cơ quan như sau: 1. i tư ng và ph m vi i u ch nh: Các cơ quan, ơn v hành chính s nghi p; các t ch c chính tr , chính tr - xã h i, các t ch c xã h i, xã h i - ngh nghi p và các doanh nghi p Nhà nư c khi s d ng ngu n v n u tư xây d ng cơ b n do ngân sách Nhà nư c c p mua s m tài s n, v t tư, thi t b cho các d án u tư xây d ng tr s ph i mua t các ngu n hàng s n xu t trong nư c. 2. Ngu n hàng s n xu t trong nư c theo quy nh t i Thông tư này là nh ng lo i hàng hoá do các t ch c, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t s n xu t, gia công ho c l p ráp trên lãnh th Vi t Nam ã ư c quy nh t i các Quy t nh s 214/1999/Q - BKH ngày 26-4-1999 c a B trư ng B K ho ch và u tư v vi c ban hành danh m c các lo i máy móc, thi t b , phương ti n v n t i chuyên dùng trong nư c ã s n xu t ư c làm cơ s th c hi n Lu t thu giá tr gia tăng; s 230/2000/Q -BKH ngày 4-5-2000 v vi c ban hành danh m c các nguyên v t li u, bán thành phNm trong nư c ã s n xu t ư c, s 462/2000/Q -BKH ngày 15-9-2000 và s 227/2001/Q -BKH ngày 17-5-2001 v vi c ban hành danh m c v t tư xây d ng trong nư c ã s n xu t ư c và các văn b n khác quy nh v danh m c v t tư, trang thi t b s n xu t trong nư c. 3. Thông tư này không áp d ng cho các trư ng h p mua s m tài s n, v t tư, thi t b cho các d án u tư xây d ng tr s sau ây: - Các d án u tư c a các cơ quan i di n c a Vi t Nam nư c ngoài. - Các trư ng h p mua s m tài s n, v t tư, trang thi t b nh p ngo i c a các d án 0DA ư c quy nh trong các Hi p nh ho c tho thu n ã ký k t v i nư c ngoài. - Các d án u tư có s d ng các lo i v t tư, thi t b mà trong nư c chưa s n xu t ư c.
  2. - Các d án u tư không s d ng ngu n v n u tư xây d ng cơ b n t ngân sách Nhà nư c. 4. Vi c mua s m tài s n, v t tư, trang thi t b c a các d án ph i th c hi n theo úng các quy nh hi n hành c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng, Quy ch u th u và các quy nh sau: - ã ư c b trí v n trong k ho ch u tư xây d ng cơ b n hàng năm. - Có danh m c ư c duy t trong d án. - K ho ch mua s m tài s n, v t tư, trang thi t b s n xu t trong nư c (ho c s n xu t nư c ngoài) ph i phù h p v i quy t nh u tư và d toán ã ư c c p có thNm quy n duy t. - Vi c thanh toán v n cho mua s m tài s n, v t tư, trang thi t b s n xu t trong nư c ư c th c hi n theo quy nh hi n hành v thanh toán v n u tư xây d ng cơ b n. 5. i v i các d án n ngày 01-10-2001 chưa ư c duy t ho c ã ư c duy t nhưng chưa th c hi n vi c mua s m v t tư, tài s n, trang thi t b , ph i th c hi n vi c s d ng các lo i tài s n, v t tư, trang thi t b s n xu t trong nư c. Trư ng h p ã phê duy t d toán chi ti t, trong ó s d ng các lo i tài s n, v t tư, trang thi t b s n xu t t i nư c ngoài thì ph i phê duy t l i v i nguyên t c không ư c vư t t ng d toán ã ư c phê duy t. 6. Trách nhi m c a các cơ quan, ơn v có liên quan: 6.1. Các ch u tư (ho c t ch c tư v n l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi, báo cáo nghiên c u kh thi) ph i kh o sát, phân tích và l a ch n phương án k thu t, công ngh , tính toán s d ng các lo i v t tư, thi t b s n xu t trong nư c ngay t khâu l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi, báo cáo nghiên c u kh thi ho c báo cáo u tư và ư c xác nh trong t ng d toán và d toán chi ti t c a d án. Trư ng h p d án ã duy t mua tài s n, v t tư, trang thi t b t ngu n hàng s n xu t trong nư c nhưng ch u tư v n mua s m t ngu n hàng s n xu t nư c ngoài (n u có) ch u tư ph i b i thư ng v t ch t b ng s ti n chênh l ch giá, ch u k lu t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s . 6.2. Các cơ quan ch trì ho c tham gia thNm nh d án có trách nhi m thNm nh vi c l a ch n s d ng các lo i v t tư, thi t b s n xu t trong nư c trong các d án u tư. 6.3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , th trư ng các cơ quan Trung ương c a các oàn th , Ch t ch H i ng qu n tr c a các T ng công ty Nhà nư c do Th tư ng Chính ph thành l p, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m: - Ch o, hư ng d n, ki m tra, ôn c các cơ quan, ơn v thu c quy n qu n lý th c hi n Ch th s 21/2001/CT-TTg ngày 11-9-2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c s d ng ngân sách Nhà nư c mua tài s n, v t tư, trang thi t b xây d ng tr s .
  3. - Ch u trách nhi m th c hi n Ch th c a Th tư ng Chính ph khi xem xét, quy t nh u tư d án thu c thNm quy n ư c giao và ch u trách nhi m trư c Chính ph và pháp lu t v nh ng quy t nh c a mình. 6.4. Trách nhi m cơ quan tài chính và Kho b c Nhà nư c: Cơ quan tài chính và cơ quan Kho b c Nhà nư c có trách nhi m ki m tra, ki m soát chi ngân sách Nhà nư c theo úng quy nh c a Lu t ngân sách Nhà nư c và các quy nh t i Thông tư này. Khi phát hi n ơn v mua s m tài s n, v t tư, trang thi t b s n xu t nư c ngoài trái quy nh t i Thông tư này, Kho b c Nhà nư c có quy n t ch i thanh toán, thu h i v n u tư ã c p, thông báo b ng văn b n cho ch u tư và báo cáo cho B , a phương ch qu n và B Tài chính x lý. 7. Ch báo cáo. 7.1. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , các cơ quan Trung ương c a các oàn th , các T ng công ty 91 t ng h p tình hình th c hi n vi c mua s m tài s n, v t tư, trang thi t b xây d ng tr s cơ quan c a các d án thu c ph m vi qu n lý, g i v B Tài chính (V u tư) trư c ngày 15-12 hàng năm. - S tài chính V t giá các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ng h p tình hình th c hi n vi c mua s m tài s n, v t tư, trang thi t b xây d ng tr s cơ quan c a các d án do a phương qu n lý, báo cáo U ban nhân dân t nh, thành ph g iv B Tài chính (V u tư) trư c ngày 15-12 hàng năm. - B Tài chính t ng h p tình hình th c hi n v mua s m tài s n, v t tư, trang thi t b xây d ng tr s cơ quan (c Trung ương và a phương) báo cáo Th tư ng Chính ph và xu t bi n pháp qu n lý, s d ng m t cách ti t ki n, có hi u qu , úng m c ích ngu n v n c a ngân sách Nhà nư c. 7.2. N i dung báo cáo: Báo cáo tình hính s d ng các lo i tài s n, v t tư, thi t b s n xu t trong nư c cho các d án u tư xây d ng tr s làm vi c theo bi u ính kèm. 8. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 1-10-2001. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c, ngh các cơ quan, ơn v ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u, gi i quy t. Vũ Văn Ninh ( ã ký)
  4. B , T NH, THÀNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PH ........ NAM ơn v (s ).......... c l p - T do - H nh phúc ....Ngày... tháng.... năm.... BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH C HI N CH THN 21/2001/CT-TTG NGÀY 11-9-2001 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V MUA S M TÀI S N, V T TƯ, TRANG THI T BN NĂM.... ơn v : tr. ng S ơn v - d án T ng m c u K ho ch S v n mua tài s n, TT tư c a d án v n trong v t tư, trang thi t b năm s n xu t trong nư c 1 B ... D án... T nh.... D án.... Nơi nh n: Th trư ng cơ quan, ơn v (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản