intTypePromotion=1

Thông tư số 04/2005/TT-BKH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
92
lượt xem
14
download

Thông tư số 04/2005/TT-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 04/2005/TT-BKH về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, đăng ký kinh doanh và giải thể công ty nhà nước do Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 04/2005/TT-BKH

 1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG H Ò A XÃ H I CH NGH Ĩ A VI T NAM c l p - T d o -H n h ph ú c S :04/2005/TT-BKH Hà N i ; n g à y 1 7 t h á n g 0 8 n ă m 2 0 0 5 THÔNG TƯ C A B K HO C H VÀ U TƯ S 0 4 / 2 0 0 5 / TT-BKH N GÀY 1 7 THÁNG 8 NĂM 2 0 0 5 HƯ NG D N TR ÌNH T , TH T C THÀNH L P M I, T C H C L I, ĂNG K Ý K INH DO ANH V À G I I TH C ÔNG TY NHÀ NƯ C Căn c Ngh nh s 180/2004/N -CP ngày 28 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thành l p m i, t ch c l i và gi i th công ty nhà nư c (sau ây g i t t là Ngh nh s 180/2004/N -CP), B K ho ch và u tư hư ng d n trình t , th t c thành l p m i, ăng ký kinh doanh, t ch c l i và gi i th công ty nhà nư c như sau: I. THÀNH L P M I CÔNG TY NHÀ NƯ C 1. i u ki n xem xét thành l p m i công ty nhà nư c a. Vi c thành l p m i công ty nhà nư c ư c xem xét khi áp ng các i u ki n quy nh như sau: - Thu c ngành, lĩnh v c, a bàn thành l p m i công ty nhà nư c quy nh t i i u 3 Ngh nh s 180/2004/N -CP; - Có m c v n i u l theo quy nh t i i u 4 Ngh nh s 180/2004/N -CP. - án thành l p m i công ty nhà nư c có y các n i dung theo quy nh t i Kho n 3, i u 7 Lu t Doanh nghi p nhà nư c và ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. - D th o i u l công ty nhà nư c ph i có các n i dung t i thi u quy nh t i Kho n 5, i u 7 Lu t Doanh nghi p nhà nư c, không trái v i các quy nh t i Lu t Doanh nghi p nhà nư c và các quy nh khác c a pháp lu t. - Có h sơ h p l theo quy nh t i i m 5, M c i Thông tư này. b. i v i T ng công ty do nhà nư c quy t nh u tư và thành l p, ngoài các quy nh t i i m a trên ây, vi c thành l p m i ph i áp ng thêm các i u ki n quy nh t i các kho n 1, 2, 3, và 5 i u 48 Lu t doanh nghi p nhà nư c. c. i v i T ng công ty do các công ty t u tư và thành l p, ngoài các quy nh t i i m a trên ây vi c thành l p m i ph i áp ng thêm i u ki n v cơ c u thành viên quy nh t i i u 19 Ngh nh s 153/2004/N -CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 c a
 2. Chính ph v t ch c, qu n lý T ng công ty nhà nư c và chuy n i T ng công ty nhà nư c, công ty nhà nư c c l p theo mô hình công ty m - công ty con. 2. ngh thành l p m i công ty nhà nư c a. B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang b , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph (sau ây g i chung là B trư ng), Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là Ch t ch U ban nhân dân c p t nh) là ngư i ngh thành l p m i công ty nhà nư c. b. Căn c theo các i u ki n quy nh t i i m 1 m c này, ngư i ngh thành l p m i công ty nhà nư c l p án thành l p m i công ty nhà nư c, có các n i dung theo quy nh t i Ph l c s 2 ban hành kèm theo Thông tư này. c. Khi l a ch n tên công ty nhà nư c, ngư i ư c giao nhi m v l p án ph i h p v i Phòng ăng ký kinh doanh ( KKD) c p t nh nơi công ty nhà nư c d nh t tr s chính ăng ký tên công ty nhà nư c. Vi c t tên công ty nhà nư c th c hi n theo quy nh t i Chương III Ngh nh s 109/2004/N -CP ngày 02 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph v KKD. d. án thành l p m i công ty nhà nư c ư c thành l p 10 b và g i t i Thư ng tr c H i ng thNm nh án thành l p m i công ty nhà nư c (sau ây g i t t là H i ng thNm nh) theo quy nh t i kho n 4, i u 6 Ngh nh s 180/2004/N -CP và i m 3 m c này. 3. H i ng th m nh án thành l p m i công ty nhà nư c a. Ngư i quy t nh thành l p m i công ty nhà nư c ph i l p H i ng thNm nh thNm nh án thành l p m i công ty nhà nư c và ch u trách nhi m v quy t nh thành l p m i ho c không thành l p công ty nhà nư c. H i ng thNm nh có ch c năng tư v n cho ngư i quy t nh thành l p m i công ty nhà nư c, có quy n yêu c u ngư i ngh thành l p m i công ty nhà nư c i u ch nh, b sung ho c gi i trình nh ng v n liên quan n án m b o vi c thNm nh úng theo quy nh. b. i v i công ty nhà nư c do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p: - B K ho ch và u tư làm Thư ng tr c H i ng thNm nh. - H i ng thNm nh g m i di n có thNm quy n c a B k ho ch và u tư, B Tài chính, B Lao ng -Thương binh và Xã h i, B Khoa h c và Công ngh , B Tài nguyên và Môi trư ng, B qu n lý ngành, Ban ch o i m i và phát tri n doanh nghi p, U ban nhân dân c p t nh nơi công ty nhà nư c d nh t tr s chính. Tùy t ng trư ng h p c th , Thư ng tr c H i ng thNm nh có th m i thêm i di n có thNm quy n c a cơ quan, t ch c khác. c. i v i công ty nhà nư c do B trư ng quy t nh thành l p: - Tùy t ng trư ng h p c th , B trư ng có thNm quy n quy t nh thành l p m i công ty nhà nư c l p H i ng thNm nh, quy t nh s lư ng và thành viên c a H i ng thNm nh, Thư ng tr c c a H i ng thNm nh.
 3. - H i ng thNm nh g m i di n có thNm quy n c a các ơn v trong B ; i di n c a B qu n lý ngành, U ban nhân dân c p t nh nơi công ty nhà nư c d nh t tr s chính. Tùy t ng trư ng h p c th , có th m r ng thêm thành viên c a H i ng là i di n có thNm quy n c a cơ quan, t ch c khác. d. i v i công ty nhà nư c do Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh thành l p: - S K ho ch và u tư làm Thư ng tr c H i ng thNm nh. - H i ng thNm nh g m i di n có thNm quy n c a S K ho ch và u tư, S Tài chính, S Lao ng Thương binh và Xã h i, S Khoa h c và Công ngh , S Tài nguyên và Môi trư ng, S qu n lý ngành, U ban nhân dân c p huy n nơi công ty nhà nư c d nh t tr s chính. Tùy t ng trư ng h p c th , có th m r ng thêm thành viên c a H i ng là i di n có thNm quy n c a cơ quan, t ch c khác. 4. Th m nh án thành l p m i công ty nhà nư c a. N i dung thNm nh theo quy nh t i i u 8 Ngh nh s 180/2004/N -CP và m b o s phù h p c a vi c thành l p m i công ty ó v i phương án thành l p m i, t ch c và s p x p l i công ty nhà nư c trong ph m vi toàn b n n kinh t qu c dân, các ngành, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. Cơ quan làm thư ng tr c H i ng thNm nh l p Báo cáo thNm nh trình ngư i quy t nh thành l p m i công ty nhà nư c. Báo cáo thNm nh ph i nêu ư c s phù h p c a án v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i và quy ho ch ngành, tóm t t nh ng n i dung chính và t trưng c a công ty nhà nư c ngh thành l p, tóm t t ý ki n c a các thành viên H i ng thNm nh, nh ng i m y u và h n ch c a án, nêu các ki n ngh , k t lu n c th . b. Trình t và th i gian thNm nh án thành l p m i công ty nhà nư c th c hi n theo quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u 9 Ngh nh s 180/2004/N -CP. Trong trư ng h p H i ng thNm nh yêu c u ngư i ngh thành l p m i công ty nhà nư c i u ch nh, b sung án, thì ngày nh n ư c văn b n i u ch nh, b sung ư c tính là ngày nh n ư c án. c. i v i công ty nhà nư c do B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh thành l p, sau khi có ý ki n c a H i ng thNm nh án thành l p m i công ty nhà nư c, ngư i ngh thành l p m i công ty nhà nư c g i án và Báo cáo thNm nh l y ý ki n B K ho ch và u tư, B Tài chính, B qu n lý ngành và t ng h p trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. T trình Th tư ng Chính ph ư c ng g i B K ho ch và u tư, B Tài chính, B qu n lý ngành. 5. H sơ thành l p m i công ty nhà nư c a. Sau khi ư c Th tư ng Chính ph phê duy t án, B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ch o l p h sơ thành l p m i công ty nhà nư c. b. H sơ thành l p m i công ty nhà nư c g m:
 4. - T trình ngh thành l p m i công ty nhà nư c, theo Ph l c s 1 ban hành kèm theo Thông tư này. - án thành l p m i công ty nhà nư c. Riêng i v i công ty nhà nư c do B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh thành l p, ph i có thêm b n sao văn b n c a Th tư ng Chính ph phê duy t án. - D th o i u l công ty nhà nư c, ph i có các n i dung t i thi u quy nh t i kho n 5 i u 7 Lu t Doanh nghi p nhà nư c, không trái v i các quy nh c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c và các quy nh khác c a pháp lu t. - ơn xin giao t, thuê t ( i v i trư ng h p có giao t, cho thuê t). c. H sơ thành l p m i công ty nhà nư c ph i phù h p v i các n i dung c a án ư c phê duy t. - i v i công ty nhà nư c do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p, h sơ thành l p m i công ty nhà nư c ư c l p và trình Th tư ng Chính ph (02 b ), ng g i B K ho ch và u tư (01 b ) ngay sau khi g i án thành l p m i công ty nhà nư c cho B K ho ch và u tư. - i v i công ty nhà nư c do B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh thành l p, trong th i h n sáu mươi ngày làm vi c k t ngày ư c Th tư ng Chính ph phê duy t án, B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ch o l p 03 b h sơ thành l p m i công ty nhà nư c xem xét quy t nh thành l p ho c không thành l p m i công ty nhà nư c. 6. Quy t nh thành l p m i công ty nhà nư c a. i v i công ty nhà nư c do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p: Căn c Báo cáo thNm nh và h sơ thành l p m i công ty nhà nư c, B K ho ch và u tư d th o Quy t nh thành l p m i công ty nhà nư c trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. b. i v i công ty nhà nư c do B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh thành l p: - Trong th i h n ba mươi ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ thành l p m i công ty nhà nư c, B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ra Quy t nh thành l p m i công ty nhà nư c. - Quy t nh thành l p m i công ty nhà nư c ư c g i n B K ho ch và u tư, B Tài chính, Văn phòng Chính ph . N i dung Quy t nh thành l p m i công ty nhà nư c theo Ph l c s 3 kèm theo Thông tư này. c. Khi quy t nh thành l p m i công ty nhà nư c, cơ quan có thNm quy n ph i ti n hành b nhi m Ch t ch H i ng qu n tr và các thành viên H i ng qu n tr ; quy t nh vi c b nhi m ho c ký h p ng v i Giám c công ty không có H i ng qu n tr .
 5. d. Trư ng h p không quy t nh thành l p công ty nhà nư c, B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ph i báo cáo Th tư ng Chính ph và gi i trình các lý do c th b ng văn b n, ng g i B K ho ch và u tư, B Tài chính, B qu n lý ngành và thông báo cho Phòng KKD c p t nh xóa tên ã ăng ký. 7. Chi nhánh, văn phòng i di n c a công ty nhà nư c a. Vi c thành l p, t ch c l i, gi i th chi nhánh, văn phòng i di n do công ty nhà nư c quy t nh. Chi nhánh, Văn phòng i di n c a công ty nhà nư c ư c thành l p t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (k c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi có tr s chính c a công ty nhà nư c). Vi c l p chi nhánh, Văn phòng i di n c a công ty nhà nư c nư c ngoài ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t nư c ó. b. Chi nhánh, văn phòng i di n ư c ăng ký ho t ng theo quy nh t i i m 3 M c II Thông tư này. c. Công ty nhà nư c ph i quy nh ch c năng, nhi m v và n i dung ho t ng c th cho chi nhánh, văn phòng i di n và hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i di n. II. T CH C L I CÔNG TY NHÀ NƯ C 1. Xem xét t ch c l i công ty nhà nư c a. Vi c t ch c l i công ty nhà nư c ư c th c hi n theo các hình th c quy nh t i kho n 1 i u 20 Ngh nh s 180/2004/N -CP. b. Công ty nhà nư c ư c t ch c l i khi áp ng các i u ki n quy nh t i i u 21 Ngh nh s 180/2004/N -CP c. Th tư ng Chính ph phê du t vi c t ch c l i công ty nhà nư c trong phương án t ng th s p x p và phát tri n các công ty nhà nư c c a B qu n lý ngành, U ban nhân dân c p t nh và H i ng qu n tr T ng công ty nhà nư c do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p. i v i trư ng h p chia, tách công ty nhà nư c ho c công ty nhà nư c ư c ngh t ch c l i chưa có trong danh sách t ch c l i n m trong phương án t ng th s p x p và phát tri n các công ty nhà nư c ã ư c Th tư ng chính ph phê duy t, B qu n lý ngành, U ban nhân dân c p t nh ( i v i các công ty nhà nư c c l p, công ty thành viên h ch toán c l p thu c t ng công ty nhà nư c và t ng công ty nhà nư c do b , U ban nhân dân c p t nh quy t nh thành l p, công ty nhà nư c c l p do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p), H i ng qu n tr ( i v i T ng công ty nhà nư c, công ty thành viên h ch toán c l p thu c T ng công ty nhà nư c do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p) ch o l p án t ch c l i công ty nhà nư c, l y ý ki n c a B k ho ch và u tư, B Tài chính, B qu n lý ngành và trình Th tư ng Chính ph xem xét phê duy t. d. Trư ng h p sáp nh p, h p nh t các công ty nhà nư c gi a các B , gi a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c gi a công ty nhà nư c do B và công ty nhà
 6. nư c do U ban nhân dân c p t nh quy t nh thành l p, thì ngư i ch o l p h sơ ngh t ch c l i là ngư i s th c hi n quy n s h u i v i công ty nhà nư c sau khi ư c t ch c l i, trên cơ s th a thu n b ng văn b n gi a các B và U ban nhân dân c p t nh. 2. H sơ ngh t ch c l i công ty nhà nư c a. Trong th i h n ba mươi ngày làm vi c k t th i h n Th tư ng Chính ph phê duy t t ch c l i công ty nhà nư c, B qu n lý ngành, U ban nhân dân c p t nh, H i ng qu n tr thông báo và ch o công ty nhà nư c ư c t ch c l i l p h sơ ngh t ch c l i, trình ngư i có thNm quy n quy t nh t ch c l i công ty xem xét quy t nh. b. H sơ ngh t ch c l i công ty nhà nư c g m: - ơn ngh t ch c l i công ty nhà nư c. - i u l c a công tư nhà nư c m i. - Báo cáo tài chính c a công ty nhà nư c trong 3 năm li n k trư c th i i m ngh t ch c l i. - án t ch c l i công ty nhà nư c, g m các n i dung ch y u theo quy nh t i i u 27 Ngh nh s 180/2004/N -CP. i v i trư ng h p chia, tách công ty nhà nư c, ph i có thêm văn b n c a Th tư ng Chính ph phê duy t án t ch c l i (chia, tách) công ty nhà nư c. - Th a thu n b ng văn b n c a ngư i ã quy t nh thành l p công ty nhà nư c i v i trư ng h p sáp nh p, h p nh t quy nh t i ti t d i m I M c này. - Các tài li u khác có liên quan n vi c t ch c l i công ty nhà nư c. 3. Th m quy n quy t nh và th c hi n t ch c l i công ty nhà nư c a. Th tư ng Chính ph quy t nh vi c t ch c l i các công ty nhà nư c quan tr ng tr c ti p ph c v qu c phòng, an ninh. b. B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh vi c t ch c l i các công ty nhà nư c ngoài quy nh t i ti t a i m 3 M c này; ch o và t ch c tri n khai th c hi n các quy t nh t ch c l i công ty nhà nư c. c. Trong th i h n sáu mươi ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ ngh t ch c l i công ty nhà nư c, ngư i có thNm quy n quy t nh t ch c l i công ty nhà nư c ra quy t nh t ch c l i công ty nhà nư c. Quy t nh t ch c l i công ty nhà nư c ph i quy nh rõ vi c k th a các quy n và nghĩa v c a công ty nhà nư c ư c t ch c l i. d. Quy t nh vi c t ch c l i các công ty nhà nư c ư c g i n B K ho ch và u tư, B Tài chính, B qu n lý ngành; g i n các ch n và thông báo cho ngư i lao ng bi t trong th i h n ba mươi ngày, k t ngày ra quy t nh t ch c l i.
 7. . Trư ng h p không quy t nh t ch c l i công ty nhà nư c, B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ph i báo cáo Th tư ng Chính ph và gi i trình các lý do c th b ng văn b n, ng th i g i B K ho ch và u tư, B Tài chính, B qu n lý ngành. III. ĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY NHÀ NƯ C 1. H sơ KKD công ty nhà nư c a. ơn KKD, theo Ph l c s 4 m u M -7; b. Quy t nh thànhl p công ty; c. i u l công ty ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t; d. Quy t nh b nhi m ho c h p ng thuê T ng giám c công ty có H i ng qu n tr , Giám c công ty không có H i ng qu n tr ; . B n sao h p l ch ng ch hành ngh c a m t trong các thành viên quy nh t i kho n 5 i u 16 Ngh nh s 180/2004/N -CP ho c các ch c danh qu n lý quan tr ng khác theo quy nh t i i m c, kho n 1, i u 12 Ngh nh s 109/2004/N -CP ngày 02/04/2004 c a Chính ph v KKD ( i v i công ty kinh doanh các ngành, ngh ph i có ch ng ch hành ngh ) và ph i m b o i u ki n này trong su t quá trình ho t ng. 2. Trình t , th t c KKD công ty nhà nư c a. Ngư i i di n theo pháp lu t c a công ty ho c ngư i ư c y quy n b ng văn b n n p m t b h sơ KKD t i Phòng KKD c p t nh nơi công ty t tr s chính. Công ty có th g i h sơ qua a ch thư i n t c a Phòng KKD c p t nh; trong trư ng h p này khi n nh n Gi y ch ng nh n KKD, công ty ph i n p m t b h sơ KKD (h sơ trên gi y) i chi u và lưu h sơ. b. Khi ti p nh n h sơ KKD, Phòng KKD c p t nh ph i ghi Gi y biên nh n theo Ph l c 4 m u MTB-19 và trao cho ngư i n p h sơ. c. Trong th i h n mư i lăm ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ, Phòng KKD c p t nh c p Gi y ch ng nh n KKD cho công ty, theo Ph l c 4 m u MG-9, n u h sơ có các i u ki n quy nh t i kho n 1 M c này. d. Phòng KKD c p t nh ghi s Gi y ch ng nh n KKD c a công ty theo quy nh như sau: - Mã c p t nh: g m hai ký t , theo Ph l c I ban hành kèm theo Thông tư s 03/2004/TT-BKH ngày 29/6/2004 c a B K ho ch và u tư hư ng d n trình t , th t c KKD theo quy nh t i Ngh nh s 109/2004/N -CP (sau ây vi t t t là Thông tư s 03/2004/TT-BKH). - Mã hình th c t ch c: g m m t ký t , 0 là doanh nghi p, 1 là chi nhánh 2 là văn phòng i di n.
 8. - Mã lo i hình doanh nghi p: g m 1 ký t , 6 là công ty nhà nư c - Mã s th t : g m sáu ký t , t 000001 n 999999 Ví d v ghi s Gi y ch ng nh n KKD: + Công ty nhà nư c có tr s chính t i Hà N i, ư c ghi s Gi y ch ng nh n KKD như sau: 0106000002 (Gi y ch ng nh n KKD c p cho công ty nhà nư c th 2 t i Hà N i) + Chi nhánh c a công ty nhà nư c có tr s chi nhánh t i thành ph H Chí Minh, ư c ghi s Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng ( KH ) như sau: 4116000003 (Gi y ch ng nh n KH c p cho chi nhánh th 3 c a lo i hình công ty nhà nư c t i thành ph H Chí Minh) + Văn phòng i di n c a công ty nhà nư c có tr s văn phòng t i H i Phòng, ư c ghi s Gi y ch ng nh n KH như sau: 0226000004 (Gi y ch ng nh n KH c p cho Văn phòng i di n th 4 c a lo i hình công ty nhà nư c t i H i Phòng). . Trư ng h p h sơ không có gi y t theo quy nh t i kho n 1 M c này, ho c có n i dung khai không , không th ng nh t gi a các gi y t trong h sơ, thì trong th i h n b y ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ, Phòng KKD c p t nh ph i thông báo rõ n i dung yêu c u s a i, b sung và cách th c s a i, b sung h sơ KKD cho công ty nhà nư c, theo Ph l c s 4 m u MTB-17. e. Trong th i h n sáu mươi ngày, k t ngày ký quy t nh thành l p, công ty nhà nư c ph i KKD t i Phòng KKD c p t nh nơi công ty nhà nư c t tr s chính. Quá th i h n này mà công ty nhà nư c chưa KKD, thì ph i có ý ki n b ng văn b n v vi c gia h n c a ngư i quy t nh thành l p. Công ty nhà nư c có quy n kinh doanh k t ngày ư c c p Gi y ch ng nh n KKD. i v i nh ng ngành, ngh kinh doanh có i u ki n thì công ty nhà nư c ư c quy n kinh doanh các ngành, ngh ó k t ngày cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p phép ho c có i u ki n kinh doanh theo quy nh. 3. ăng ký ho t ng chi nhánh, văn phòng i di n a. ăng ký ho t ng chi nhánh, văn phòng i di n có tr s t i t nh, thành ph tr c thu c trung ương nơi công ty t tr s chính: - Công ty g i thông báo n Phòng KKD c p t nh nơi công ty ã KKD, theo Ph l c s 4 m u MTB-22 ăng ký ho t ng chi nhánh, Ph l c s 4 m u MTB-23 ăng ký ho t ng văn phòng i di n, kèm theo b n sao h p l quy t nh b nhi m ngư i ng u chi nhánh, văn phòng i di n. i v i chi nhánh kinh doanh ngành, ngh ph i có ch ng ch hành ngh , thì kèm theo thông báo ph i có thêm b n sao h p l ch ng ch hành ngh c a ngư i ng u ho c c p phó c a ngư i ng u chi
 9. nhánh. Công ty có th g i h sơ qua a ch thư i n t c a Phòng KKD c p t nh; trong trư ng h p này khi n nh n Gi y ch ng nh n KH , công ty ph i n p m t b h sơ KH (h sơ trên gi y) i chi u và lưu h sơ. - Khi ti p nh n thông báo, Phòng KKD c p t nh ph i ghi Gi y biên nh n theo Ph l c 4 m u MTB-19 và trao cho ngư i n p h sơ. - Trong th i h n b y ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c thông báo, Phòng KKD c p t nh c p Gi y ch ng nh n KH cho chi nhánh theo Ph l c s 4 m u MG-10, cho văn phòng i di n theo Ph l c s 4 m u MG-11. - Trong th i h n b y ngày làm vi c, k t ngày c p Gi y ch ng nh n KH cho chi nhánh, văn phòng i di n, Phòng KKD c p t nh nơi công ty ã KKD c p i Gi y ch ng nh n KKD cho công ty theo Ph l c s 4 m u MG-9. b. ăng ký ho t ng chi nhánh, văn phòng i di n t i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khác nơi công ty t tr s chính: - Công ty g i thông báo n Phòng KKD c p t nh nơi d nh t tr s c a chi nhánh, văn phòng i di n, theo Ph l c s 4 m u MTB-22 ăng ký ho t ng chi nhánh, Ph l c s 4 m u MTB-23 ăng ký ho t ng văn phòng i di n; kèm theo b n sao h p l Gi y ch ng nh n KKD c a công ty, i u l công ty và quy t nh b nhi m ngư i ng u chi nhánh, văn phòng i di n. i v i chi nhánh kinh danh ngành, ngh ph i có ch ng ch hành ngh , thì kèm theo thông báo ph i có thêm b n sao h p l ch ng ch hành ngh c a ngư i ng u ho c c p phó c a ngư i ng u chi nhánh. - Khi ti p nh n thông báo, Phòng KKD c p t nh ph i ghi Gi y biên nh n theo Ph l c s 4 m u MTB-19 và trao cho ngư i n p h sơ. - Trong th i h n b y ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c thông báo, Phòng KKD c p t nh nơi t tr s chi nhánh, văn phòng i di n c a công ty c p Gi y ch ng nh n KH cho chi nhánh theo Ph l c s 4 m u MG-10, cho văn phòng i di n theo Ph l c s 4 m u MG-11. - Trong th i h n b y ngày làm vi c, k t ngày ư c c p Gi y ch ng nh n KH c a chi nhánh, văn phòng i di n, công ty g i thông báo n phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi công ty ã KKD v vi c ã l p chi nhánh, văn phòng i di n và kèm theo b n sao h p l Gi y ch ng nh n KH c a chi nhánh, văn phòng i di n, b sung h sơ KKD và ư c c p Gi y ch ng nh n KKD theo Ph l c s 4 m u MG-9. c. Khi thay i m t trong các n i dung ã ăng ký c a chi nhánh, văn phòng i di n, công ty g i thông báo n Phòng KKD c p t nh nơi t tr s chi nhánh, văn phòng i di n theo Ph l c s 4 m u MTB-24 ư c c p i Gi y ch ng nh n KH cho chi nhánh theo Ph l c s 4 m u MG-10, cho văn phòng i di n theo Ph l c s 4 m u MG-11. i v i thay i tên chi nhánh, văn phòng i di n, kèm theo thông báo, công ty ph i có b n sao h p l Gi y ch ng nh n KKD c a công ty.
 10. d. Khi thay i tên, a ch chi nhánh, văn phòng i di n, ngoài vi c th c hi n quy nh t i i m c kho n này, công ty ph i g i thông báo theo Ph l c s 4 m u MTB-25 n Phòng KKD c p t nh nơi công ty ã KKD v vi c ã thay i tên, a ch chi nhánh, văn phòng i di n và kèm theo b n sao h p l Gi y ch ng nh n KH c a chi nhánh, văn phòng i di n, ư c c p i Gi y ch ng nh n KKD theo Ph l c s 4 m u MG-9. . Khi ch m d t ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i di n, công ty g i thông báo n Phòng KKD c p t nh nơi t tr s chi nhánh, văn phòng i di n, thu h i Gi y ch ng nh n KH c a chi nhánh, văn phòng i di n này; ng th i g i thông báo n Phòng KKD c p t nh nơi công ty t tr s chính, ư c c p i Gi y ch ng nh n KKD theo Ph l c s 4 m u MG-9. e. Trư ng h p công ty l p chi nhánh, văn phòng i di n nư c ngoài, thì trong th i h n mư i lăm ngày làm vi c, k t ngày chính th c m chi nhánh, văn phòng i di n, công ty g i thông báo n Phòng KKD c p t nh nơi công ty ã KKD, b sung h sơ KKD và ư c c p i Gi y ch ng nh n KKD theo Ph l c s 4 m u MG-9. Khi thay i a ch ho c ch m d t ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i di n nư c ngoài, công ty g i thông báo n Phòng KKD c p t nh nơi công ty ã KKD, ư c c p i Gi y ch ng nh n KKD theo Ph l c s 4 m u MG-9. 4. ăng ký thay i, b sung ngành, ngh kinh doanh; ngư i i di n theo pháp lu t; tên công ty; v n i u l công ty; ơn v thành viên ho c công ty con c a t ng công ty nhà nư c a. Công ty g i thông báo n Phòng KKD c p t nh nơi công ty ã KKD theo Ph l c s 4 m u MTB-25, kèm theo thông báo ph i có văn b n cho phép thay i c a cơ quan có thNm quy n. - Trư ng h p công ty ăng ký b sung ngành, ngh kinh doanh ph i có ch ng ch hành ngh , công ty ph i có thêm b n sao h p l ch ng ch hành ngh c a m t trong các thành viên quy nh t i kho n 5 i u 16 Ngh nh s 180/2004/N -CP ho c các ch c danh qu n lý quan tr ng khác theo quy nh t i i m c, kho n 1, i u 12 Ngh nh s 109/2004/N -CP ngày 02/04/2004 c a Chính ph v KKD. - Trư ng h p công ty ăng ký b sung ngành, ngh òi h i ph i có v n pháp nh thì v n i u l c a công ty không th p hơn m c v n pháp nh quy nh i v i ngành, ngh kinh doanh ó. - Trư ng h p b sung ho c cho công ty thành viên ra kh i t ng công ty nhà nư c, t ng công ty ph i có thêm b n sao h p l văn b n ch p thu n c a cơ quan có thNm quy n. - Trư ng h p thay i tên, a ch c a các ơn v thành viên ho c công ty con trên Gi y ch ng nh n KKD c a t ng công ty nhà nư c, t ng công ty ph i có thêm b n sao h p l Gi y ch ng nh n KKD v i các thông tin ã thay i này i v i các công ty thành viên ho c quy t nh cho phép thay i i v i các ơn v s nghi p.
 11. b. Trong th i h n b y ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ h p l , Phòng KKD c p t nh c p i Gi y ch ng nh n KKD cho công ty theo Ph l c s 4 m u MG-9. c. i v i công ty có chi nhành, văn phòng i di n, sau khi ăng ký thay i tên công ty, công ty ph i thông báo cho Phòng KKD c p t nh nơi t chi nhánh, văn phòng i di n theo Ph l c s 4 m u MTB-24 ăng ký thay i Gi y ch ng nh n KH c a chi nhánh, văn phòng i di n. Quy nh này cũng áp d ng ăng ký thay i Gi y ch ng nh n KH c a chi nhánh, văn phòng i di n i v i trư ng h p công ty ăng ký thay i ngành, ngh kinh doanh và d n n thay i ngành, ngh kinh doanh c a chi nhánh, n i dung ho t ng c a văn phòng i di n. 5. ăng ký thay i a ch tr s chính c a công ty nhà nư c. a. ăng ký thay i a ch tr s chính c a công ty nhà nư c trong ph m vi t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi công ty ã KKD: - Công ty g i thông báo n Phòng KKD c p t nh nơi công ty ã KKD, theo Ph l c s 4 m u MTB-25, kèm theo thông báo ph i có văn b n cho phép thay i c a cơ quan có thNm quy n. - Trong th i h n b y ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ, Phòng KKD c p t nh i Gi y ch ng nh n KKD cho công ty theo Ph l c s 4 m u MG-9. b. ăng ký thay i a ch tr s chính c a công ty nhà nư c sang t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khác nơi công ty ã KKD: - Công ty g i thông báo n Phòng KKD c p t nh nơi công ty d nh c tr s m i, theo Ph l c s 4 m u MTB-25, kèm theo thông báo ph i có văn b n cho phép thay i c a cơ quan có thNm quy n và b n sao h p l Gi y ch ng nh n KKD c a công ty. ng th i, g i thông báo n Phòng KKD c p t nh nơi công ty ã KKD. - Trong th i h n b y ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ, Phòng KKD c p t nh c p i Gi y ch ng nh n KKD cho công ty theo Ph l c s 4 m u MG-9. - Trong th i h n b y ngày làm vi c, k t ngày ư c c p Gi y ch ng nh n KKD m i, công ty n p l i Gi y ch ng nh n KKD ã ư c c p trư c ây và kèm theo b n sao h p l Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh m i cho Phòng KKD c p t nh nơi trư c ây công ty ã KKD. Sau khi nh n ư c b n sao h p l Gi y ch ng nh n KKD m i và Gi y ch ng nh n KKD ã c p trư c ây do công ty chuy n t i, Phòng KKD c p t nh tr l i toàn b h sơ KKD cho công ty công ty n p h sơ này cho Phòng KKD c p t nh nơi công ty t tr s m i. c. ăng ký i v i trư ng h p hoán chuy n a ch tr s chính c a công ty v i a ch chi nhánh và ngư c l i. - Công ty g i thông báo n Phòng KKD c p t nh nơi công ty chuy n n theo Ph l c s 4 m u MTB-25, kèm theo thông báo ph i có văn b n c a cơ quan có thNm quy n cho phép chuy n a i m chi nhánh thành tr s chính c a công ty và ngư c l i, b n sao h p l Gi y ch ng nh n KKD c a công ty.
 12. - Trong th i h n b y ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c thông báo, Phòng KKD c p t nh c p i Gi y ch ng nh n KKD cho công ty. - Trong th i h n b y ngày làm vi c, k t ngày ư c c p Gi y ch ng nh n KKD, công ty g i thông báo n Phòng KKD c p t nh nơi d nh t tr s chi nhánh theo Ph l c s 4 m u MTB-24, kèm theo thông báo ph i có b n sao h p l văn b n c a cơ quan có thNm quy n cho phép chuy n a i m chi nhánh thành tr s chính c a công ty và ngư c l i, b n sao h p l Gi y ch ng nh n KKD c a công ty và Gi y ch ng nh n KH c a chi nhánh ã ư c c p trư c ây. Trong th i h n b y ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c thông báo, Phòng KKD c p t nh c p i Gi y ch ng nh n KH cho chi nhánh. - Trong th i h n b y ngày làm vi c, k t ngày ư c c p i Gi y ch ng nh n KKD, Gi y ch ng nh n KH , công ty và chi nhánh n p l i Gi y ch ng nh n KKD và Gi y ch ng nh n KH ã ư c c p trư c ây và kèm theo b n sao h p l Gi y ch ng nh n KKD, Gi y ch ng nh n KH m i cho Phòng KKD c p t nh nơi trư c ây công ty và chi nhánh ã ăng ký. Sau khi nh n ư c b n sao h p l Gi y ch ng nh n KKD, Gi y ch ng nh n KH , Phòng KKD c p t nh tr l i toàn b h sơ ăng ký cho công ty, chi nhánh công ty, chi nhánh n p h sơ này cho Phòng KKD c p t nh nơi công ty, chi nhánh t tr s m i. - Trên Gi y ch ng nh n KKD, Gi y ch ng nh n KH c p i, ghi ngày c p l n u và ngày c p i. 6. ăng ký sáp nh p, h p nh t, chia, tách công ty a. Công ty g i h sơ KKD quy nh t i kho n 1 M c này n Phòng KKD c p t nh nơi t tr s công ty trong các trư ng h p sáp nh p, h p nh t, chia, tách. Kèm theo h sơ, công ty ph i có quy t nh sáp nh p, h p nh t, chia, tách công ty c a cơ quan có thNm quy n quy nh t i i u 22, i u 23, i u 24 và i u 25 Ngh nh s 180/2004/N -CP. b. Trong th i h n mư i lăm ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ, Phòng KKD c p t nh c p m i Gi y ch ng nh n KKD theo Ph l c s 4 m u MG-9 cho các công ty ư c chia, công ty ư c tách, công ty h p nh t; c p i Gi y ch ng nh n KKD (n u có thay i) cho công ty b tách, công ty nh n sáp nh p. c. Sau khi c p Gi y ch ng nh n KKD cho các trư ng h p quy nh t i i m b kho n này, Phòng KKD c p t nh nơi công ty ã KKD ph i thu h i Gi y ch ng nh n KKD c a công ty b chia, công ty b h p nh t, công ty b sáp nh p. Trư ng h p công ty b h p nh t, b sáp nh p có tr s chính t i t nh khác nơi công ty h p nh t, công ty nh n sáp nh p có tr s chính, thì công ty b h p nh t, công ty b sáp nh p ph i n p l i Gi y ch ng nh n KKD c a công ty cho Phòng KKD c p t nh nơi ã c p Gi y ch ng nh n KKD. d. i v i công ty có chi nhánh, văn phòng i di n, sau khi ăng ký sáp nh p, h p nh t, chia, tách, công ty ph i thông báo cho Phòng KKD c p t nh nơi t chi nhánh, văn phòng i di n theo Ph l c s 4 m u MTB-24 b sung h sơ và ăng ký thay i (n u có) c a chi nhánh, văn phòng i di n.
 13. . Trên Gi y ch ng nh n KKD c p cho công ty ư c chia ghi ngày c p Gi y ch ng nh n KKD là ngày c p Gi y ch ng nh n KKD cho công ty b chia và ghi ngày c p i là ngày c p Gi y ch ng nh n KKD cho công ty ư c chia; i v i công ty h p nh t, ghi ngày c p Gi y ch ng nh n KKD là ngày ã c p Gi y ch ng nh n KKD s m nh t cho công ty b h p nh t và ghi ngày c p i là ngày c p Gi y ch ng nh n KKD cho công ty h p nh t. 7. i Gi y ch ng nh n KKD c p trư c ngày 1 tháng 8 năm 2003 a. tri n khai áp d ng tin h c trong công tác KKD, k t ngày Thông tư này có hi u l c n ngày 30 tháng 6 năm 2006, Phòng KKD c p t nh t ch c th c hi n vi c c p i Gi y ch ng nh n KKD v i s KKD quy nh t i Thông tư này cho các công ty nhà nư c ã ư c c p Gi y ch ng nh n KKD trư c ngày 01 tháng 8 năm 2003. b. Trên Gi y ch ng nh n KKD c p i, ghi ngày c p KKD c a Gi y ch ng nh n KKD cũ và ngày c p i. c. Vi c c p i Gi y ch ng nh n KH v i s ăng ký quy nh t i Thông tư này cho các chi nhánh, văn phòng i di n ã ư c c p ăng ký trư c ngày 1 tháng 8 năm 2003, cũng ư c áp d ng theo các quy nh t i i m a và b kho n này. 8. C p l i Gi y ch ng nh n KKD; cách ghi trong Gi y ch ng nh n KKD; thông báo và lưu gi n i dung KKD a. C p l i Gi y ch ng nh n KKD trong trư ng h p Gi y ch ng nh n KKD b m t, rách, nát,... th c hi n theo hư ng d n t i kho n 19 M c I Thông tư s 03/2004/TT- BKH. b. Cách ghi trong Gi y ch ng nh n KKD áp d ng theo hư ng d n t i Ph l c III ban hành kèm theo Thông tư s 03/2004/TT-BKH. c. Thông báo và lưu gi n i dung KKD áp d ng theo hư ng d n t i kho n 21 M c I Thông tư s 03/2004/TT-BKH. i v i m u báo cáo tình hình KKD công ty nhà nư c, Phòng KKD c p t nh s d ng Ph l c 4 m u BC-3 ban ành kèm theo Thông tư này. IV. GI I TH CÔNG TY NHÀ NƯ C 1. Xem xét, gi i th công ty nhà nư c a. Công ty nhà nư c b xem xét gi i th theo m t trong các trư ng h p quy nh t i i u 29 Ngh nh s 180/2004/N -CP. b. Ngư i ngh gi i th công ty nhà nư c là cơ quan, t ch c quy nh t i i u 30 Ngh nh s 180/2004/N -CP. c. Th tư ng Chính ph phê duy t vi c gi i th công ty nhà nư c trong phương án t ng th s p x p và phát tri n các công ty nhà nư c c a B qu n lý ngành, U ban
 14. nhân dân c p t nh và H i ng qu n tr T ng công ty nhà nư c do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p. Trư ng h p công ty nhà nư c b ngh gi i th chưa có trong danh sách gi i th n m trong phương án t ng th s p x p và phát tri n các công ty nhà nư c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, ngư i ngh gi i th công ty nhà nư c g i văn b n ngh gi i th n B qu n lý ngành, U ban nhân dân c p t nh ( i v i các công ty nhà nư c c l p, công ty thành viên h ch toán c l p thu c t ng công ty nhà nư c và t ng công ty nhà nư c do B , U ban nhân dân c p t nh quy t nh thành l p, công ty nhà nư c c l p do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p), H i ng qu n tr ( i v i T ng công ty nhà nư c, công ty thành viên h ch toán c l p thu c T ng công ty nhà nư c do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p) xem xét trình Th tư ng Chính ph phê duy t, sau khi có ý ki n c a B K ho ch và u tư, B Tài chính, B qu n lý ngành. 2. Quy t nh gi i th công ty nhà nư c a. B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh gi i th các công ty nhà nư c, công ty thành viên h ch toán c l p thu c T ng công ty nhà nư c sau khi ư c Th tư ng Chính phê duy t. b. Trong th i h n ba mươi ngàylàm vi c, k t th i h n phê duy t gi i th công ty nhà nư c c a Th tư ng Chính ph , B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ph i thành l p H i ng gi i th công ty nhà nư c (sau ây g i t t là H i ng gi i th ) và ra quy t nh gi i th công ty nhà nư c. c. H i ng gi i th có ch c năng tham mưu cho ngư i quy t nh gi i th v vi c quy t nh gi i th và t ch c th c hi n gi i th công ty nhà nư c. Thành ph n, quy n h n và nhi m v c a H i ng gi i th theo quy nh t i i u 32, i u 33 Ngh nh s 180/2004/N -CP. d. Quy t nh gi i th công ty nhà nư c ư c l p và g i theo quy nh t i i u 34 Ngh nh s 180/2004/N -CP, ng th i g i n các ch n và nh ng ngư i có quy n, nghĩa v , l i ích liên quan trong th i h n b y ngày, k t ngày ra quy t nh gi i th công ty. . Trư ng h p không quy t nh gi i th công ty nhà nư c, B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ph i báo cáo Th tư ng Chính ph và gi i trình các lý do c th b ng văn b n, ng th i g i B K ho ch và u tư, B Tài chính, B qu n lý ngành và ngư i ngh gi i th . 3. Th c hi n gi i th công ty nhà nư c Sau khi có quy t nh gi i th công ty nhà nư c: a. Công ty nhà nư c b gi i th ph i th c hi n các nhi m v quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u 36 Ngh nh s 180/2004/N -CP.
 15. b. B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh thành l p Ban thanh lý giúp H i ng gi i th trong vi c l p phương án gi i th và th c hi n phương án gi i th công ty nhà nư c sau khi phương án ư c phê duy t. c. H i ng gi i th : - Thu h i con d u c a công ty nhà nư c b gi i th ph c v vi c gi i th . - L p phương án gi i th công ty nhà nư c trình B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh gi i th công ty nhà nư c phê duy t. - T ch c th c hi n gi i th công ty nhà nư c theo phương án ư c phê duy t. d. Trong th i h n b y ngày làm vi c, sau khi k t thúc vi c gi i th , H i ng gi i th ph i l p báo cáo v vi c gi i th công ty nhà nư c trình ngư i quy t nh gi i th công ty. H i ng gi i th n p l i con d u c a công ty nhà nư c b gi i th cho cơ quan Công an theo quy nh v qu n lý và s d ng con d u; n p l i b n g c Gi y ch ng nh n KKD và b n sao h p l quy t nh gi i th công ty nhà nư c cho Phòng KKD c p t nh, nơi công ty ã KKD; ăng báo hàng ngày c a Trung ương ho c báo cáo a phương trong ba s liên ti p v vi c k t thúc gi i th công ty nhà nư c. . Th i gian th c hi n gi i th công ty nhà nư c không quá sáu tháng, k t ngày quy t nh gi i th công ty có hi u l c. Trư ng h p c bi t ư c ngư i quy t nh gi i th công ty ng ý b ng văn b n, th i gian gi i th công ty có th kéo dài thêm không quá hai tháng. 4. Vi c gi i th i v i T ng công ty do Nhà nư c quy t nh u tư và thành l p. a. Khi gi i th T ng công ty do Nhà nư c quy t nh u tư và thành l p, các ơn v thành viên c a T ng công ty ư c xem xét t ch c và s p x p l i như sau: - Các công ty thành viên h ch toán c l p ư c xem xét t ch c l i theo các hình th c sáp nh p, h p nh t, chuy n thành công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên ho c công ty trách nhi m h u h n nhà nư c có hai thành viên tr lên, chuy n i s h u ho c gi i th , phá s n theo các quy nh như i v i công ty nhà nư c. - Các công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên, các công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n có v n góp c a T ng công ty ư c xem xét chuy n giao quy n s h u công ty, quy n s h u ph n v n góp cho T ng công ty, công ty nhà nư c khác ho c cơ quan qu n lý có thNm quy n. - Các ơn v s nghi p ư c t ch c, s p x p l i theo các quy nh hi n hành. b. Vi c chuy n các ơn v h ch toán ph thu c, các ơn v s nghi p thành các công ty nhà nư c c l p, th c hi n theo các quy nh như thành l p m i công ty nhà nư c:
 16. c. Th c hi n gi i th T ng công ty (bao g m b máy qu n lý T ng công ty và các ơn v h ch toán ph thu c còn l i c a T ng công ty) theo trình t và th t c như i v i gi i th công ty nhà nư c. V. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành sau mư i lăm ngày k t ngày ăng công báo và thay th Thông tư s 08 BKH/DN ngày 11 tháng 6 năm 1997 c a B K ho ch và u tư hư ng d n th c hi n Ngh nh s 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph v thành l p, t ch c l i, gi i th và phá s n doanh nghi p nhà nư c và Ngh nh s 38/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph v s a i và b sung m t s i u c a Ngh nh s 50/CP. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh các cơ quan, doanh nghi p k p th i ph n ánh v B k ho ch và u tư nghiên c u, gi i quy t. Võ H ng phúc ( ã ký) PH L C S 1 N I DUNG CH Y U C A T TRÌNH NGHN THÀNH L P M I CÔNG TY NHÀ NƯ C 1. M c ích thành l p công ty nhà nư c - Các căn c xác nh s c n thi t c a vi c thành l p công ty nhà nư c; - M c ích thành l p công ty nhà nư c. 2. c i m cơ b n c a công ty nhà nư c ư c ngh thành l p - Tên công ty nhà nư c; - Tr s chính c a công ty nhà nư c và nơi s n xu t, kinh doanh; - Ch c năng, nhi m v c a công ty nhà nư c; - Hình th c t ch c c a công ty nhà nư c (công ty nhà nư c c l p; T ng công ty nhà nư c do Nhà nư c quy t nh u tư và thành l p; T ng công ty do các công ty t u tư và thành l p); i v i các T ng công ty nhà nư c, c n nêu thêm n i dung: + Cơ c u, s lư ng, lo i hình ơn v thành viên, công ty con, công ty liên k t; + Cơ c u tài chính, v n u tư c a T ng công ty, công ty m và t ng ơn v thành viên, công ty con, công ty liên k t.
 17. - Cơ c u t ch c, b máy qu n lý c a công ty nhà nư c (có ho c không có H i ng qu n tr ); - Ngành ngh s n xu t, kinh doanh chính c a công ty nhà nư c ngh thành l p; - S n phNm, d ch v cung ng ch y u c a công ty nhà nư c ngh thành l p; - V n i u l c a công ty nhà nư c ngh thành l p và kh năng mb ov n i u l ã có s n c a ngư i ngh thành l p công ty nhà nư c: Trong ó, nêu rõ ngu n c a các kho n v n hình thành v n i u l : do ngân sách nhà nư c c p; b sung t l i nhu n sau thu ; giá tr quy n s d ng t; các kho n khác ư c tính vào v n nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t.... - Các bi n pháp b o v môi trư ng, x lý ch t th i (n u có) 3. Các ki n ngh và cam k t sau khi công ty nhà nư c ư c quy t nh thành l p. 4. H sơ ngh thành l p m i công ty nhà nư c ư c g i kèm theo t trình, g m: - án thành l p m i công ty nhà nư c; - D th o i u l công ty nhà nư c; - ơn xin giao t, thuê t (n u có); - Văn b n c a Th tư ng Chính ph phê duy t án thành l p m i công ty nhà nư c ( i v i thành l p m i công ty nhà nư c do B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh thành l p); PH L C S 2 ÁN THÀNH L P M I CÔNG TY NHÀ NƯ C I. S C N THI T PH I THÀNH L P CÔNG TY - Quy ho ch phát tri n ngành, lãnh th ; phương án t ng th v s p x p i m i doanh nghi p nhà nư c có liên quan; - Tình hình th trư ng, nhu c u và tri n v ng th trư ng v t ng lo i s n phNm và d ch v do công ty cung ng; Kh năng tiêu th s n phNm, d ch v c a công ty và lu n ch ng kh thi v kh năng c nh tranh c a s n phNm, d ch v c a công ty; - Phân tích, ánh giá năng l c c a các doanh nghi p cùng ngành; - Các chính sách kinh t - xã h i có liên quan n phát tri n ngành;
 18. - Kh ng nh s c n thi t ph i thành l p công ty nhà nư c; II. T CH C QU N LÝ VÀ HO T NG C A CÔNG TY - D ki n tên công ty nhà nư c; - Hình th c t ch c (công ty nhà nư c c l p; t ng công ty do Nhà nư c quy t nh u tư và thành l p; t ng công ty do các công ty t u tư và thành l p); - Cơ c u t ch c qu n lý; - Nhi m v , m c tiêu c a công ty nhà nư c. - Danh m c s n phNm, d ch v do công ty cung ng; - a i m t tr s chính c a công ty; a i m xây d ng cơ s s n xu t, kinh doanh; - Th i h n ho t ng. i v i công ty nhà nư c ư c t ch c dư i hình th c t ng công ty, ph i có thêm các n i dung; - D ki n cơ c u, s lư ng, lo i hình ơn v thành viên, công ty con, công ty liên k t; - M i quan h gi a t ng công ty và các ơn v thành viên, gi a công ty m và các công ty con, các công ty liên k t. - Cơ c u v n u tư c a T ng công ty, công ty m vào t ng ơn v thành viên, công ty con và các doanh nghi p khác. III. CÁC I U KI N CHO HO T NG C A CÔNG TY NHÀ NƯ C SAU KHI THÀNH L P - Xác nh ngu n nguyên li u, v t li u, năng lư ng; d ki n quy ho ch vùng nguyên li u áp ng nhu c u s n xu t, kinh doanh c a công ty sau khi thành l p; - D ki n lo i công ngh , trình công ngh , kh năng áp ng công ngh c a th trư ng công ty nhà nư c có th ho t ng phù h p; - Xác nh s lư ng lao ng, trình lao ng, kh năng cung ng lao ng c a th trư ng lao ng và kh năng thu hút lao ng c a công ty nh m m b o tính kh thi cho ho t ng c a công ty nhà nư c; - a i m và di n tích t c n s d ng; - D ki n t ng s v n u tư, trong ó nêu rõ ngu n v n u tư ban u c a Nhà nư c; ngu n và hình th c huy ng s v n còn l i; phương án hoàn tr v n huy ng; nhu c u và bi n pháp t o v n lưu ng i v i công ty;
 19. - Xác nh v n i u l , trong ó: ngu n v n ngân sách, ngu n v n vay và các ngu n khác; - i v i công ty c n ti n hành u tư xây d ng khi thành l p m i thì án thành l p m i ph i bao g m c d án u tư thành l p m i. N i dung d án u tư thành l p m i công ty nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t v u tư; - Các i u ki n c n thi t khác; IV. PHƯƠNG ÁN S N XU T KINH DOANH C A CÔNG TY NHÀ NƯ C SAU KHI Ư C THÀNH L P D ki n s n xu t kinh doanh cho năm u và 4 năm ti p theo khi công ty nhà nư c chính th c i vào ho t ng. - Công su t thi t k , d ki n kh năng huy ng công su t thi t k ; - D ki n s n lư ng, ch t lư ng, chi phí, giá thành, doanh thu, l i nhu n cho các s n phNm, d ch v ch y u; - Kh năng áp ng nhu c u th trư ng tiêu th và kh năng c nh tranh c a s n phNm, d ch v trong và ngoài nư c; - Các bi n pháp ch y u v công ngh , t ch c lao ng, b sung v n, gi i quy t nguyên, nhiên, v t li u và ti p th , thay i m u mã s n phNm và chi m lĩnh th trư ng …. V. BÁO CÁO ÁNH GIÁ TÁC NG MÔI TRƯ NG VÀ CÁC BI N PHÁP B O V MÔI TRƯ NG. D ki n tác ng n môi trư ng và các bi n pháp b o v môi trư ng như các v n x lý ch t th i, khí th i, ti ng n …. (n u có) VI. D KI N HI U QU KINH T - XÃ H I - Lu n ch ng kh thi v s phù h p c a vi c thành l p công ty v i quy ho ch, chi n lư c phát tri n ngành, lĩnh v c và vùng kinh t ; - D ki n t l l i nhu n trên chi phí, giá thành, giá bán; t su t l i nhu n trên doanh thu, l i nhu n trên v n kinh doanh, l i nhu n trên v n c a ch s h u…; - D ki n v t o vi c làm cho ngư i lao ng và thu nh p trung bình c a ngư i lao ng; - Th i gian hoàn v n, tr n (n u có) và các kho n n p ngân sách; - Nh ng tác ng tích c c v m t xã h i, nh ng h n ch và bi n pháp kh c ph c (n u có) - Các hi u qu kinh t - xã h i khác.
 20. PH L C S 3 B (UBND T NH) A C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S :................. c l p - T do - H nh phúc Ngày... tháng.... năm.... QUY T NNH C A B TRƯ NG B (CH TNCH UBND T NH)… V/v thành l p m i công ty nhà nư c B TRƯ NG B (CH TNCH UBND T NH)…………. - Căn c Lu t Doanh nghi p nhà nư c ã ư c Qu c h i khóa XI, kỳ h p th 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; - Căn c Ngh nh s 180/2004/N -CP ngày 28 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thành l p m i, t ch c l i và gi i th công ty nhà nư c; - Căn c Thông tư s ....../2005/TT-BKH ngày..... tháng.... năm 2005 c a B K ho ch và u tư hư ng d n trình t , th t c thành l p m i, t ch c l i và gi i th công ty nhà nư c; - Căn c ý ki n c a Th tư ng Chính ph t i.... s ... ngày.... tháng.... năm.....; Q UY T N NH i u 1 . Thành l p công ty nhà nư c (thu c B / UBND t nh.........................) - Tên công ty; - Tên giao d ch qu c t ; - Tên vi t t t (n u có); - Tr s chính: i u 2 . V n i u l t i th i i m thành l p công ty: T ng s : (B ng ch ..............................................................................) i u 3 . Ngành ngh kinh doanh c a công ty: 1. 2.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản