Thông tư số 04/2007/TT-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
82
lượt xem
4
download

Thông tư số 04/2007/TT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 04/2007/TT-BGTVT về việc hướng dẫn hoạt động thanh tra giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 04/2007/TT-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc S : 04/2007/TT-BGTVT Hà N i, ngày 13 tháng 3 năm 2007 THÔNG TƯ HƯ NG D N HO T NG THANH TRA GIAO THÔNG V N T I Thi hành Lu t Thanh tra, Ngh nh s 41/2005/N -CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thanh tra, Ngh nh s 136/2004/N -CP ngày 16 tháng 6 năm 2004 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Thanh tra giao thông v n t i; Sau khi có s th ng nh t c a Thanh tra Chính ph , B Giao thông v n t i hư ng d n ho t ng thanh tra giao thông v n t i như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng a) Ph m vi i u ch nh - Thông tư này hư ng d n v ho t ng thanh tra hành chính c a Thanh tra B , Thanh tra C c thu c B Giao thông v n t i và ho t ng thanh tra chuyên ngành c a Thanh tra giao thông v n t i các c p. Ho t ng thanh tra thu c các lĩnh v c qu n lý khác (tr t t ô th , công viên cây xanh, c p thoát nư c…) c a Thanh tra S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính (sau ây g i chung là Thanh tra S ) do c p có thNm quy n hư ng d n; - Thông tư này không áp d ng i v i các ho t ng ki m tra nghi p v và các nhi m v thư ng xuyên khác ư c B trư ng B Giao thông v n t i (sau ây g i t t là B trư ng), C c trư ng các C c qu n lý nhà nư c chuyên ngành (sau ây g i chung là C c trư ng), Giám c S Giao thông v n t i, Giám c S Giao thông công chính (sau ây g i chung là Giám c S ) ho c các cơ quan ch c năng có thNm quy n giao cho Thanh tra giao thông v n t i mà không có tính ch t thanh tra, không ph i là ch c năng thanh tra c a cơ quan thanh tra giao thông v n t i, c th như: ho t ng phân lu ng, i u ti t giao thông, ng ch t ki m tra b o v công trình giao thông, gi i quy t s c , tai n n trong giao thông v n t i; tham gia cùng các l c lư ng khác tu n tra, ki m soát, gi gìn tr t t ô th . b) i tư ng áp d ng - Các cơ quan qu n lý nhà nư c v giao thông v n t i t Trung ương n a phương; - Các t ch c thanh tra giao thông v n t i, bao g m: Thanh tra B Giao thông v n t i (sau ây g i t t là Thanh tra B ), Thanh tra C c ư ng b Vi t Nam, Thanh tra C c ư ng s t Vi t Nam, Thanh tra C c ư ng sông Vi t Nam, Thanh tra Hàng h i và Thanh tra Hàng không (sau ây g i chung là Thanh tra C c), Thanh tra S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính (sau ây g i chung là Thanh tra S ); - oàn thanh tra, Thanh tra viên, thành viên oàn thanh tra và c ng tác viên thanh tra. 2. Nguyên t c ho t ng a) Ho t ng c a Thanh tra giao thông v n t i ph i tuân theo pháp lu t; b o m chính xác, khách quan, trung th c, công khai, dân ch , k p th i; không làm c n tr ho t ng bình thư ng c a cơ quan, t ch c, cá nhân là i tư ng thanh tra.
 2. b) Khi ti n hành thanh tra, ngư i ra quy t nh thanh tra, Chánh Thanh tra, Trư ng oàn thanh tra, Thanh tra viên, thành viên oàn thanh tra ph i th c hi n các quy nh c a pháp lu t v công tác thanh tra, các quy nh khác có liên quan và ph i ch u trách nhi m v hành vi, quy t nh c a mình. c) Ho t ng thanh tra chuyên ngành c a các t ch c Thanh tra giao thông v n t i ch u s hư ng d n, ch o th ng nh t v chuyên môn, nghi p v c a Thanh tra B . d) Ch Thanh tra viên ư c b nhi m theo quy nh c a Lu t Thanh tra m i ư c ti n hành thanh tra c l p, trư ng h p khác ph i là thành viên oàn thanh tra do c p có thNm quy n quy t nh m i ư c ti n hành thanh tra. ) Nghiêm c m ho t ng tu n tra, ki m soát khi không có k ho ch c a c p có thNm quy n phê duy t ho c vi c ti n hành thanh tra khi không có Quy t nh c a c p có thNm quy n, tr trư ng h p thanh tra t xu t theo kho n 3 i u 16 Ngh nh s 136/2004/N -CP ngày 16 tháng 6 năm 2004 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Thanh tra giao thông v n t i (sau ây g i chung là Ngh nh s 136/2004/N -CP c a Chính ph ). 3. Trách nhi m c a thành viên oàn thanh tra, Trư ng oàn thanh tra, ngư i ra quy t nh thanh tra trong ho t ng thanh tra a) Khi ti n hành thanh tra, thành viên oàn thanh tra có trách nhi m thu th p thông tin, tài li u, ch ng c liên quan n nhi m v ư c phân công. Vi c thu th p thông tin, tài li u, ch ng c ph i ư c l p thành biên b n, trong ó ghi rõ ngu n cung c p, ch ký c a ngư i thu th p, ngư i cung c p. Thành viên oàn thanh tra ph i báo cáo v ti n và k t qu th c hi n nhi m v ư c giao v i Trư ng oàn thanh tra; trư ng h p phát hi n nh ng v n c n x lý ngay ho c vư t quá thNm quy n ph i báo cáo Trư ng oàn thanh tra xem xét, quy t nh. b) Khi ti n hành thanh tra, Trư ng oàn thanh tra ph i ch p hành s ch o c a ngư i ra quy t nh thanh tra, báo cáo ngư i ra quy t nh thanh tra v ti n , k t qu th c hi n nhi m v ư c giao và nh ng v n vư t thNm quy n (n u có). Trư ng h p c n thi t, Trư ng oàn thanh tra ngh ngư i ra quy t nh thanh tra s a i, b sung k ho ch thanh tra, thay i thành viên oàn thanh tra. c) Ngư i ra quy t nh thanh tra có trách nhi m ch o oàn thanh tra th c hi n úng n i dung, th i h n ghi trong Quy t nh thanh tra; k p th i x lý các ki n ngh c a oàn thanh tra; áp d ng các bi n pháp theo thNm quy n gi i quy t nh ng v n do cu c thanh tra t ra; quy t nh vi c thay i Trư ng oàn thanh tra và thành viên oàn thanh tra khi c n thi t. N u ngư i ra quy t nh thanh tra u quy n cho Chánh Thanh tra ch o oàn Thanh tra thì ph i ghi rõ trong Quy t nh thanh tra. 4. Hình th c và ho t ng thanh tra a) Các hình th c thanh tra bao g m: - oàn thanh tra khi ti n hành thanh tra hành chính ho c thanh tra chuyên ngành; - Thanh tra viên ti n hành thanh tra c l p khi ti n hành thanh tra chuyên ngành. b) Ho t ng thanh tra là ho t ng c a cơ quan thanh tra nhà nư c thu c h th ng t ch c Thanh tra giao thông v n t i (Thanh tra B , Thanh tra C c, Thanh tra S ) theo trình t , th t c quy nh c a pháp lu t thanh tra và hư ng d n t i Thông tư này. Ho t ng ki m tra c a cơ quan Thanh tra giao thông v n t i th c hi n theo ch c năng, nhi m v ; trình t , th t c quy nh c a pháp lu t thanh tra và hư ng d n t i Thông tư này là ho t ng thanh tra.
 3. Các ho t ng ki m tra khác (không ph i là ho t ng thanh tra) th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v ki m tra do cơ quan có thNm quy n ban hành. c) Thanh tra chuyên ngành giao thông v n t i là ho t ng thanh tra vi c ch p hành pháp lu t v giao thông v n t i (bao g m c i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên có liên quan n an toàn, an ninh và phòng ng a ô nhi m môi trư ng v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B Giao thông v n t i) i v i t ch c, cá nhân Vi t Nam và t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t ng trên lãnh th Vi t Nam. Thanh tra vi c ch p hành pháp lu t v giao thông v n t i ư ng b , ư ng thu n i a, ư ng s t, hàng h i và hàng không, g m: - K t c u h t ng giao thông v n t i; - Trách nhi m b o v k t c u h t ng giao thông v n t i; - Phương ti n, thi t b giao thông v n t i và các bi n pháp b o m an toàn giao thông v n t i; - Ho t ng ăng ký, ăng ki m, ki m nh phương ti n, thi t b giao thông v n t i; - i u ki n, tiêu chuNn và b ng, ch ng ch chuyên môn, gi y t khác c a ngư i i u khi n, tham gia v n hành phương ti n, thi t b giao thông v n t i; - ào t o, sát h ch, c p, i, thu h i b ng, ch ng ch chuyên môn, gi y phép i u khi n phương ti n giao thông v n t i; - Ho t ng v n t i và d ch v h tr v n t i; - Các ho t ng chuyên ngành khác thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B giao thông v n t i. d) Thanh tra hành chính là ho t ng thanh tra vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, nhi m v ư c giao i v i t ch c, cá nhân thu c quy n qu n lý tr c ti p c a Th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c cùng c p, c th : - Thanh tra B thanh tra các t ch c, cá nhân thu c quy n qu n lý tr c ti p c a B trư ng ho c các i tư ng khác thu c thNm quy n qu n lý c a c p dư i khi c n thi t; - Thanh tra C c thanh tra các t ch c, cá nhân thu c quy n qu n lý tr c ti p c a C c trư ng. ) Thanh tra theo chương trình, k ho ch: là ho t ng thanh tra ư c ti n hành trên cơ s chương trình, k ho ch thanh tra ư c c p có thNm quy n phê duy t. e) Thanh tra t xu t là ho t ng thanh tra khi phát hi n ho c nh n ư c tin báo t ch c, cá nhân có d u hi u vi ph m pháp lu t; theo yêu c u c a vi c gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng ho c do Th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c giao. Tính ch t c a ho t ng này là khNn trương, b t ng khi quy t nh thanh tra và x lý vi ph m. g) Ho t ng tu n tra, ki m soát, qu n lý, theo dõi thư ng xuyên c a l c lư ng Thanh tra giao thông v n t i là bi n pháp t ch c th c hi n nhi m v nh m m c ích k p th i n m b t tình hình, phát hi n nh ng vi c làm t t, ng th i phát hi n hành vi vi ph m pháp lu t v giao thông v n t i. Vi c tu n tra, ki m soát, qu n lý, theo dõi thư ng xuyên ph i ư c th c hi n theo k ho ch do Th trư ng cơ quan qu n lý ho c Chánh Thanh tra cùng c p phê duy t trên cơ s nhi m v , k ho ch chung. Trong quá trình tu n tra, ki m soát, qu n lý, theo dõi n u phát hi n hành vi vi ph m pháp lu t, ngư i tu n tra, ki m soát ph i th c hi n ngay nhi m v , quy n h n và các bi n pháp x lý theo quy nh c a pháp lu t thanh tra và hư ng d n t i Thông tư này (như l p biên b n, t m ình ch hành vi vi ph m, tr c ti p x ph t vi ph m hành chính, trình c p có thNm quy n ra quy t nh thanh tra, ki m tra, x ph t vi ph m hành chính…). 5. Thanh tra viên giao thông v n t i
 4. Thanh tra viên theo i u 13 Ngh nh s 136/2004/N -CP c a Chính ph ư c th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành theo phân công c a c p có thNm quy n. II. HO T NG THANH TRA HÀNH CHÍNH 1. Xây d ng chương trình, k ho ch thanh tra hành chính a) Hàng năm, Chánh Thanh tra B , Chánh Thanh tra C c có trách nhi m xây d ng chương trình, k ho ch thanh tra trình Th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c cùng c p phê duy t. Chương trình, k ho ch thanh tra ư c xây d ng căn c vào yêu c u, nhi m v công tác c a cơ quan qu n lý nhà nư c; yêu c u công tác gi i quy t khi u n i, t cáo và hư ng d n c a cơ quan c p trên. Chương trình, k ho ch thanh tra c a năm sau ph i ư c phê duy t ch m nh t vào ngày 31 tháng 12 c a năm trư c. b) N u k ho ch thanh tra chưa b o m ho c trong trư ng h p c n thi t khác, Chánh Thanh tra B , Chánh Thanh tra C c có văn b n ngh i u ch nh, b sung chương trình, k ho ch g i Th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c cùng c p phê duy t. Trong th i h n 15 (mư i lăm) ngày k t ngày nh n ư c văn b n ngh , B trư ng, C c trư ng có trách nhi m xem xét, quy t nh, thông báo cho Thanh tra B , Chánh Thanh tra C c và các cơ quan có liên quan bi t tri n khai th c hi n. c) Chánh Thanh tra B , Chánh Thanh tra C c căn c k ho ch thanh tra năm và th c t công tác c a ơn v ti n hành l p k ho ch chi ti t th c hi n cho phù h p. 2. Quy t nh thanh tra hành chính theo chương trình, k ho ch a) Căn c k ho ch thanh tra ư c phê duy t và ư c i u ch nh, b sung (n u có): - B trư ng quy t nh thanh tra và thành l p oàn thanh tra ti n hành thanh tra i v i cu c thanh tra di n r ng, liên ngành ho c trong trư ng h p c n thi t khác; - Chánh Thanh tra B , Chánh Thanh tra C c ra quy t nh thanh tra và thành l p oàn thanh tra ti n hành thanh tra theo thNm quy n. b) Trư c khi ra quy t nh thanh tra, ngư i ra quy t nh thanh tra thu th p thông tin, tài li u c n thi t liên quan n n i dung, i tư ng c n thanh tra; xác nh tính ch t, yêu c u, m c ích c a cu c thanh tra, d ki n th i gian ti n hành thanh tra; l a ch n Trư ng oàn thanh tra, thành viên oàn thanh tra và chuNn b các i u ki n khác ph c v cu c thanh tra. c) Quy t nh thanh tra ph i ghi rõ nh ng n i dung sau: - Căn c pháp lý thanh tra; - i tư ng, n i dung, ph m vi, nhi m v thanh tra; - Trư ng oàn thanh tra và thành viên oàn thanh tra; - Th i h n thanh tra. 3. Quy t nh thanh tra hành chính t xu t a) Quy t nh thanh tra hành chính t xu t khi có m t trong nh ng căn c sau: - Phát hi n ho c nh n ư c tin cơ quan, t ch c, cá nhân có d u hi u vi ph m pháp lu t; - Theo yêu c u c a vi c gi i quy t khi u n i, t cáo; phòng, ch ng tham nhũng; - Yêu c u c a Th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c. b) ThNm quy n quy t nh thanh tra hành chính t xu t:
 5. - Chánh Thanh tra B trình B trư ng, Chánh Thanh tra C c trình C c trư ng quy t nh vi c thanh tra t xu t. - Ch m nh t là 05 (năm) ngày, k t ngày nh n ư c ngh v vi c ti n hành thanh tra t xu t c a Chánh Thanh tra B , Chánh Thanh tra C c, B trư ng, C c trư ng có trách nhi m xem xét, quy t nh vi c thanh tra và thông báo cho Chánh Thanh tra; - Căn c quy t nh phê duy t c a B trư ng, C c trư ng, Chánh Thanh tra B , Chánh Thanh tra C c ra quy t nh thanh tra và thành l p oàn thanh tra ti n hành thanh tra. Trư ng h p c n thi t, B trư ng, C c trư ng ra quy t nh thanh tra và thành l p oàn thanh tra ti n hành thanh tra. - Trư ng h p phát hi n v vi c vi ph m pháp lu t c n ph i thanh tra k p th i thì Chánh Thanh tra B , Chánh Thanh tra C c ra quy t nh thanh tra, ng th i báo cáo v i B trư ng, C c trư ng. 4. Th i h n thanh tra hành chính Cu c thanh tra do Thanh tra B , Thanh tra C c ti n hành không quá 45 (b n mươi lăm) ngày, trư ng h p ph c t p có th kéo dài, nhưng không quá 70 (b y mươi) ngày k t ngày công b quy t nh thanh tra cho n khi k t thúc vi c thanh tra t i nơi ti n hành thanh tra, không k ngày l , ngày ngh theo quy nh c a pháp lu t v lao ng. 5. T ch c oàn thanh tra hành chính a) oàn thanh tra có Trư ng oàn thanh tra, các thành viên oàn thanh tra. Trư ng h p c n thi t có th có Phó oàn thanh tra giúp Trư ng oàn thanh tra th c hi n m t s nhi m v ư c phân công và ch u trách nhi m trư c Trư ng oàn thanh tra v vi c th c hi n nhi m v ư c giao. b) Trong quá trình thanh tra, vi c thay i Trư ng oàn thanh tra, thành viên oàn thanh tra ư c th c hi n trong trư ng h p Trư ng oàn thanh tra, thành viên oàn thanh tra không áp ng ư c yêu c u nhi m v thanh tra, vi ph m pháp lu t ho c vì lý do khách quan mà không th th c hi n nhi m v thanh tra. - Vi c b sung thành viên oàn thanh tra ư c th c hi n trong trư ng h p c n thi t b o m ti n , ch t lư ng thanh tra ho c áp ng các yêu c u khác phát sinh trong quá trình thanh tra. - Vi c thay i, b sung thành viên oàn thanh tra do Trư ng oàn thanh tra ngh b ng văn b n. Văn b n ngh thay i, b sung ph i ghi rõ lý do, h tên thành viên ư c thay i, b sung. - Vi c thay i Trư ng oàn thanh tra do ngư i ra quy t nh thanh tra quy t nh. 6. Trình t , th t c ti n hành cu c thanh tra hành chính a) oàn thanh tra hành chính ho t ng theo Quy ch ho t ng c a oàn thanh tra ban hành theo Quy t nh s 2151/2006/Q -TTCP ngày 10 tháng 11 năm 2006 c a Thanh tra Chính ph (sau ây g i chung là Quy t nh s 2151/2006/Q -TTCP c a Thanh tra Chính ph ). b) Xem xét, x lý k t lu n thanh tra hành chính: - Trong th i h n 15 (mư i lăm) ngày, k t ngày có k t lu n thanh tra, B trư ng, C c trư ng có trách nhi m xem xét k t lu n thanh tra; ra quy t nh x lý i v i cơ quan, t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m pháp lu t; áp d ng các bi n pháp theo thNm quy n ho c ki n ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n áp d ng bi n pháp kh c ph c, hoàn thi n cơ ch , chính sách, pháp lu t; - Vi c x lý k t lu n thanh tra thu c thNm quy n c a B trư ng th c hi n theo quy nh hi n hành.
 6. c) Thu h i ti n, tài s n b chi m o t, s d ng trái phép ho c b th t thoát do hành vi trái pháp lu t gây ra: - Khi có căn c k t lu n ti n, tài s n b chi m o t, s d ng trái phép ho c b th t thoát do hành vi trái pháp lu t c a i tư ng thanh tra gây ra thì ngư i ra quy t nh thanh tra ra quy t nh thu h i. Quy t nh thu h i ghi rõ s lư ng ti n, tài s n ph i thu h i, trách nhi m c a cơ quan th c hi n, th i gian th c hi n, trách nhi m c a i tư ng thanh tra. Ngư i ra quy t nh thanh tra ti n hành vi c thu gi ti n ho c tài s n theo quy nh c a pháp lu t ho c giao cho cơ quan có ch c năng thu gi , qu n lý ti n, tài s n ó; - i tư ng thanh tra có ti n, tài s n b thu gi ph i ch p hành nghiêm ch nh quy t nh thu h i. Trư ng h p không ch p hành ho c ch p hành không nghiêm ch nh thì tuỳ theo tính ch t, m c hành vi vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s ; - Ngư i ra quy t nh thu h i có trách nhi m t ch c th c hi n, theo dõi, ki m tra, ôn c vi c th c hi n quy t nh thu h i ó; - Vi c trích, n p, qu n lý và s d ng ti n thu t các kho n ti n tham ô, chi m o t trái pháp lu t th c hi n theo Thông tư liên t ch s 42/2006/TTLT-BTC-TTCP ngày 15 tháng 5 năm 2006 c a liên B Tài chính, Thanh tra Chính ph hư ng d n v l p, qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí b o m ho t ng c a cơ quan thanh tra nhà nư c. d) L p, bàn giao h sơ thanh tra: - Trư ng oàn thanh tra có trách nhi m t ch c vi c l p h sơ thanh tra. H sơ thanh tra bao g m: + Quy t nh thanh tra; biên b n thanh tra do oàn thanh tra, Thanh tra viên l p; báo cáo, gi i trình c a i tư ng thanh tra; báo cáo k t qu thanh tra; + K t lu n thanh tra; + Văn b n v vi c x lý, ki n ngh vi c x lý; + Nh t ký oàn thanh tra; các tài li u khác có liên quan n cu c thanh tra. - Trong th i h n 30 (ba mươi) ngày, k t ngày có k t lu n thanh tra, Trư ng oàn thanh tra t ch c vi c bàn giao h sơ thanh tra. Trư ng h p vì tr ng i khách quan thì th i gian bàn giao h sơ thanh tra có th kéo dài nhưng không quá 90 (chín mươi) ngày. Trong th i h n nêu trên, Trư ng oàn thanh tra có trách nhi m bàn giao h sơ thanh tra cho cơ quan tr c ti p qu n lý Trư ng oàn thanh tra; trư ng h p ngư i ra quy t nh thanh tra không ph i là Th trư ng cơ quan tr c ti p qu n lý Trư ng oàn thanh tra thì Trư ng oàn thanh tra báo cáo ngư i ra quy t nh thanh tra xin ý ki n ch o v vi c bàn giao h sơ thanh tra cho cơ quan có thNm quy n. - Vi c bàn giao h sơ thanh tra ph i ư c l p thành biên b n. III. HO T NG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH 1. Xây d ng chương trình, k ho ch thanh tra chuyên ngành a) Hàng năm, Chánh Thanh tra B có trách nhi m xây d ng chương trình, k ho ch thanh tra chuyên ngành trình B trư ng phê duy t. Chương trình, k ho ch thanh tra, ki m tra ư c xây d ng căn c vào yêu c u, nhi m v công tác qu n lý nhà nư c c a B và hư ng d n c a Thanh tra Chính ph . b) Hàng năm, Chánh Thanh tra C c, Chánh Thanh tra S có trách nhi m xây d ng chương trình, k ho ch thanh tra, ki m tra chuyên ngành trình C c trư ng, Giám c S phê duy t.
 7. Chương trình, k ho ch thanh tra chuyên ngành ư c xây d ng căn c vào yêu c u, nhi m v công tác qu n lý c a C c, S và hư ng d n, ch o c a Thanh tra B Giao thông v n t i. Chương trình, k ho ch thanh tra c a năm sau ph i ư c phê duy t ch m nh t vào ngày 31 tháng 12 c a năm trư c. c) Khi có căn c c n i u ch nh, b sung, Chánh Thanh tra các c p ngh i u ch nh, b sung chương trình, k ho ch trình Th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c cùng c p phê duy t. Trong th i h n 15 (mư i lăm) ngày k t ngày nh n ư c văn b n ngh , B trư ng, C c trư ng, Giám c S có trách nhi m xem xét, quy t nh, thông báo cho cơ quan thanh tra và các cơ quan có liên quan bi t. d) K ho ch thanh tra chuyên ngành ư c trình, phê duy t cùng k ho ch thanh tra hành chính ho c trình, phê duy t riêng. ) Chánh Thanh tra căn c k ho ch thanh tra, ki m tra hàng năm và th c t công tác c a ơn v ti n hành l p k ho ch chi ti t th c hi n cho phù h p. 2. Quy t nh thanh tra chuyên ngành theo chương trình, k ho ch a) Căn c k ho ch thanh tra ã ư c phê duy t, các c p sau ây ư c quy t nh thanh tra: - B trư ng, C c trư ng, Giám c S quy t nh thanh tra và thành l p oàn thanh tra ho c phân công Thanh tra viên ti n hành thanh tra khi cu c thanh tra di n r ng, liên ngành ho c các trư ng h p khác khi th y c n thi t; - Chánh Thanh tra B , Chánh Thanh tra C c, Chánh Thanh tra S quy t nh thanh tra và thành l p oàn thanh tra ho c phân công Thanh tra viên ti n hành thanh tra theo thNm quy n. Chánh Thanh tra C c ư ng b Vi t Nam, Chánh Thanh tra C c ư ng sông Vi t Nam, Chánh Thanh tra C c ư ng s t Vi t Nam ư c u quy n cho ngư i ng u ơn v c p dư i tr c ti p ra quy t nh thanh tra và thành l p oàn thanh tra ho c phân công Thanh tra viên ti n hành thanh tra, ch u trách nhi m v vi c u quy n. Vi c u quy n th c hi n theo v vi c, văn b n u quy n ph i ghi rõ n i dung, ph m vi, th i h n u quy n. Trư ng h p quy t nh thanh tra theo u quy n, ngư i ra quy t nh thanh tra ph i g i ngay quy t nh thanh tra báo cáo Chánh Thanh tra C c. - Giám c C ng v hàng h i quy t nh thanh tra và thành l p oàn thanh tra ho c phân công Thanh tra viên ti n hành thanh tra trong ph m vi nhi m v ư c phân công theo Quy t nh c a B trư ng. b) Trư c khi ra quy t nh thanh tra, ngư i ra quy t nh thanh tra thu th p thông tin, tài li u c n thi t liên quan n n i dung, i tư ng c n thanh tra; xác nh tính ch t, yêu c u, m c ích c a cu c thanh tra, d ki n th i gian ti n hành thanh tra; l a ch n Trư ng oàn thanh tra, thành viên oàn thanh tra và chuNn b các i u ki n khác ph c v cu c thanh tra. c) N i dung quy t nh thanh tra theo quy nh t i i m c kho n 2 m c II c a Thông tư này. Ngư i có thNm quy n quy t nh thanh tra ư c quy n i u ng cán b , công ch c thu c t ch c thanh tra thu c quy n qu n lý c a mình ti n hành thanh tra, không ph thu c vào ph m vi nhi m v theo a gi i hành chính. Trư ng h p Thanh tra giao thông v n t i c p trên i u ng cán b , công ch c thu c t ch c thanh tra giao thông v n t i c p dư i, trư c khi i u ng ph i có ý ki n th ng nh t c a cơ quan qu n lý tr c ti p công ch c thanh tra ó. - Ví d 1: Chánh Thanh tra B ư c quy n i u ng Thanh tra viên Thanh tra Hàng không ti n hành thanh tra t i C c ăng ki m Vi t Nam, sau khi có ý ki n th ng nh t c a Chánh Thanh tra Hàng không.
 8. - Ví d 2: Chánh Thanh tra C c ư ng b Vi t Nam có quy n i u ng công ch c thanh tra thu c Ban Thanh tra ư ng b I ti n hành thanh tra t i thành ph H Chí Minh (thu c ph m vi qu n lý c a Ban Thanh tra ư ng b IV). - Ví d 3: Chánh Thanh tra Hàng h i Vi t Nam có quy n i u ng Thanh tra viên thu c C ng v H i phòng ti n hành thanh tra t i C ng v Sài Gòn, sau khi có ý ki n th ng nh t c a Giám c C ng v hàng h i H i Phòng. - Ví d 4: Chánh Thanh tra S Giao thông công chính thành ph H Chí Minh có quy n i u ng công ch c thanh tra t i i thanh tra Qu n I ti n hành thanh tra t i Qu n Bình Th nh. 3. Quy t nh thanh tra chuyên ngành t xu t a) Chánh Thanh tra B trình B trư ng, Chánh Thanh tra C c trình C c trư ng, Chánh Thanh tra S trình Giám c S quy t nh vi c thanh tra chuyên ngành t xu t. Trư ng h p c n thi t, Chánh Thanh tra C c trình Chánh Thanh tra B ra quy t nh thanh tra. Ch m nh t sau 03 (ba) ngày, k t ngày nh n ư c ngh , B trư ng, C c trư ng, Giám c S , Chánh Thanh tra B có trách nhi m phê duy t và thông báo vi c phê duy t cho Chánh Thanh tra trình. b) Căn c vào vi c phê duy t, Chánh Thanh tra B , Chánh Thanh tra C c, Chánh Thanh tra S ra quy t nh thanh tra và thành l p oàn thanh tra ti n hành vi c thanh tra. Trư ng h p c n thi t, B trư ng, C c trư ng, Giám c S ra quy t nh thanh tra và thành l p oàn thanh tra. Căn c vào báo cáo k t qu thanh tra, B trư ng, C c trư ng, Giám c S có th y quy n cho Chánh Thanh tra B , Chánh Thanh tra S , Chánh Thanh tra C c có oàn thanh tra ra k t lu n thanh tra. c) Trư ng h p phát hi n v vi c vi ph m pháp lu t c n ph i ngăn ch n k p th i, Chánh Thanh tra B , Chánh Thanh tra C c, Chánh Thanh tra S ra quy t nh thanh tra ho c u quy n cho ngư i ng u ơn v c p dư i tr c ti p ra quy t nh thanh tra, ng th i báo cáo ngay v i B trư ng, C c trư ng, Giám c S . Vi c u quy n t i i m này th c hi n theo v vi c, văn b n u quy n ph i ghi rõ n i dung, ph m vi, th i h n u quy n. Trư ng h p quy t nh thanh tra theo u quy n, ngư i ra quy t nh thanh tra ph i báo cáo ngay Chánh Thanh tra. d) Giám c C ng v hàng h i quy t nh thanh tra và phân công Thanh tra viên ti n hành thanh tra trong ph m vi nhi m v ư c phân công theo Quy t nh c a B trư ng. ) Trư ng h p khNn c p c n ngăn ch n, x lý ngay hành vi vi ph m, Thanh tra viên ư c áp d ng các bi n pháp theo thNm quy n c a pháp lu t v thanh tra và hư ng d n t i Thông tư này x lý hành vi vi ph m pháp lu t, ng th i báo cáo ngay v i Chánh Thanh tra và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các bi n pháp x lý c a mình. 4. Th i h n thanh tra chuyên ngành a) Th i h n m t cu c thanh tra chuyên ngành ư c t ch c theo oàn thanh tra và Thanh tra viên ti n hành thanh tra c l p c a t t c các c p không quá 30 (ba mươi) ngày, k t ngày công b quy t nh thanh tra n khi k t thúc vi c thanh tra t i nơi ti n hành thanh tra, không k ngày l , ngày ngh theo quy nh c a pháp lu t v lao ng. b) Trong trư ng h p c n thi t, ngư i ra quy t nh thanh tra có th gia h n 01 (m t) l n. Th i gian gia h n không quá 30 (ba mươi) ngày. c) Th i h n x ph t vi ph m hành chính trong quá trình thanh tra th c hi n theo pháp lu t v x lý vi ph m hành chính. 5. Quy t nh phân công Thanh tra viên ti n hành thanh tra cl p
 9. a) Ngư i có thNm quy n quy t nh thanh tra ho c ngư i ư c y quy n ra quy t nh phân công Thanh tra viên ti n hành thanh tra c l p. b) Trư ng h p c n thi t, ngư i có thNm quy n quy nh t i i m a kho n này ư c c cán b , công ch c ho c c ng tác viên giúp vi c Thanh tra viên th c hi n nhi m v thanh tra. Vi c c ngư i giúp vi c ư c ghi trong quy t nh phân công Thanh tra viên ho c ban hành quy t nh riêng. Ngư i giúp vi c Thanh tra viên ch u trách nhi m tr c ti p trư c Thanh tra viên và ngư i ra quy t nh phân công nhi m v . c) Khi th c hi n nhi m v , ngư i giúp vi c Thanh tra viên ch u s phân công c a Thanh tra viên; ki n ngh Thanh tra viên ti n hành x lý và th c hi n quy n h n theo quy nh c a pháp lu t; giúp Thanh tra viên vi t biên b n, chuNn b tài li u, ghi chép, lưu gi gi y t và các công vi c khác ư c phân công. Ngư i giúp vi c Thanh tra viên không ư c th c hi n thay nhi m v , quy n h n c a Thanh tra viên. 6. T ch c oàn thanh tra chuyên ngành T ch c oàn Thanh tra chuyên ngành th c hi n theo kho n 5 m c II c a Thông tư này 7. Trình t , th t c ti n hành cu c thanh tra chuyên ngành a) oàn thanh tra chuyên ngành ho t ng theo Quy ch ho t ng c a oàn thanh tra ban hành theo Quy t nh s 2151/2006/Q -TTCP c a Thanh tra Chính ph . b) Tuỳ theo t ng lĩnh v c giao thông v n t i ư ng s t, ư ng b , ư ng th y n i a, hàng h i và hàng không, oàn thanh tra chuyên ngành có các phương pháp ho t ng nghi p v khác nhau theo quy nh c a pháp lu t chuyên ngành, i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên và Ngh nh v x ph t vi ph m hành chính trong t ng lĩnh v c giao thông v n t i. 8. Nhi m v , quy n h n c th trong ho t ng thanh tra chuyên ngành giao thông v n t i a) Nhi m v , quy n h n c a ngư i ra quy t nh thanh tra chuyên ngành ho c quy t nh phân công Thanh tra viên ti n hành thanh tra c l p: - Ch o, ki m tra oàn thanh tra, Thanh tra viên th c hi n úng n i dung, th i h n ghi trong quy t nh thanh tra; - Yêu c u i tư ng thanh tra cung c p thông tin, tài li u, báo cáo b ng văn b n, gi i trình v nh ng v n liên quan n n i dung thanh tra; yêu c u cơ quan, t ch c, cá nhân có thông tin, tài li u liên quan n n i dung thanh tra cung c p thông tin, tài li u ó; - Trưng c u giám nh v nh ng v n liên quan n n i dung thanh tra; - Yêu c u ngư i có thNm quy n t m gi ti n, v t, gi y phép ư c c p ho c s d ng trái pháp lu t khi xét th y c n ngăn ch n ngay vi c vi ph m pháp lu t ho c xác minh tình ti t làm ch ng c cho vi c k t lu n, x lý; - T m ình ch ho c ki n ngh ngư i có thNm quy n ình ch vi c làm khi xét th y vi c làm ó gây thi t h i nghiêm tr ng n l i ích c a Nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a cơ quan, t ch c, cá nhân; Ki n ngh ngư i có thNm quy n t m ình ch vi c thi hành quy t nh k lu t, chuy n công tác, cho ngh hưu i v i ngư i ang c ng tác v i cơ quan thanh tra ho c ang là i tư ng thanh tra n u xét th y vi c thi hành quy t nh ó gây tr ng i cho vi c thanh tra; Ki n ngh ngư i có thNm quy n t m ình ch công tác và x lý i v i cán b , công ch c c ý c n tr vi c thanh tra ho c không th c hi n yêu c u, ki n ngh , quy t nh thanh tra; Ra quy t nh x lý theo thNm quy n ho c ki n ngh ngư i có thNm quy n x lý; ki m tra, ôn c vi c th c hi n quy t nh x lý v thanh tra. Khi xét th y không c n thi t áp d ng các bi n pháp này thì ngư i ra quy t nh thanh tra ph i quy t nh ho c ki n ngh hu b ngay vi c áp d ng các bi n pháp ó;
 10. - Quy t nh thu h i ti n, tài s n b chi m o t, s d ng trái phép ho c b th t thoát do hành vi trái pháp lu t c a i tư ng thanh tra gây ra theo quy nh c a pháp lu t; - Gi i quy t khi u n i, t cáo liên quan n trách nhi m c a Trư ng oàn thanh tra, các thành viên khác c a oàn thanh tra; - K t lu n v n i dung thanh tra; - Chuy n h sơ v vi c vi ph m pháp lu t sang cơ quan i u tra trong th i h n 05 (năm) ngày, k t ngày phát hi n có d u hi u c a t i ph m; ng th i thông báo b ng văn b n cho Vi n ki m sát cùng c p bi t theo hư ng d n t i i m d kho n 2 m c V Thông tư này. Khi th c hi n nhi m v , quy n h n quy nh t i i m này, ngư i ra quy t nh thanh tra ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i quy t nh c a mình; n u có hành vi vi ph m pháp lu t thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng ho c b i hoàn theo quy nh c a pháp lu t. b) Trong quá trình thanh tra, Trư ng oàn thanh tra có nh ng nhi m v , quy n h n sau ây: - Yêu c u i tư ng thanh tra xu t trình gi y phép, ăng ký kinh doanh, ch ng ch hành ngh ; - L p biên b n v vi c vi ph m c a i tư ng thanh tra; - X ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t; - Th c hi n nhi m v , quy n h n quy nh t i i u 8 Quy ch ho t ng c a oàn Thanh tra ban hành kèm theo Quy t nh s 2151/2006/Q -TTCP c a Thanh tra Chính ph . c) Nhi m v , quy n h n c a thành viên oàn thanh tra: - Thành viên oàn thanh tra là Thanh tra viên th c hi n theo quy nh t i kho n 1 i u 9 Quy ch ho t ng c a oàn Thanh tra ban hành kèm theo Quy t nh s 2151/2006/Q -TTCP c a Thanh tra Chính ph . - Thành viên oàn thanh tra không ph i là Thanh tra viên (chuyên viên, cán s , nhân viên, c ng tác viên) th c hi n theo quy nh t i kho n 2 i u 9 Quy ch ho t ng c a oàn Thanh tra ban hành kèm theo Quy t nh s 2151/2006/Q -TTCP c a Thanh tra Chính ph . d) Nhi m v , quy n h n c a Thanh tra viên chuyên ngành ti n hành thanh tra c l p: - Yêu c u i tư ng thanh tra xu t trình gi y phép, ăng ký kinh doanh, ch ng ch hành ngh ; - L p biên b n v vi c vi ph m c a i tư ng thanh tra; - X ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính. Trư ng h p phát hi n hành vi vi ph m pháp lu t vư t quá thNm quy n x lý ph i báo cáo Chánh Thanh tra ho c ngư i có thNm quy n quy t nh; - Báo cáo k t qu th c hi n nhi m v ư c phân công. ) Ngoài nh ng quy nh t i i m a, b, c và d c a kho n này, khi ti n hành thanh tra chuyên ngành, ngư i ra quy t nh thanh tra, Trư ng oàn thanh tra, thanh tra viên chuyên ngành còn th c hi n nhi m v , quy n h n theo quy nh c a pháp lu t chuyên ngành giao thông v n t i ư ng b , ư ng s t, ư ng thu n i a, hàng h i và hàng không. 9. X ph t vi ph m hành chính trong và sau khi thanh tra, ki m tra a) Vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông v n t i ư c phân nh như sau: - Thanh tra B x ph t vi ph m hành chính trong các lĩnh v c giao thông v n t i ư ng b , ư ng s t, ư ng thu n i a, hàng h i và hàng không;
 11. - Thanh tra C c ư ng b Vi t Nam x ph t vi ph m hành chính theo quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông v n t i ư ng b ; - Thanh tra C c ư ng sông Vi t Nam x ph t vi ph m hành chính theo quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông v n t i ư ng th y n i a; - Thanh tra C c ư ng s t Vi t Nam x ph t vi ph m hành chính theo quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông v n t i ư ng s t; - Thanh tra Hàng h i x ph t vi ph m hành chính theo quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng h i; - Thanh tra Hàng không x ph t vi ph m hành chính theo quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng; - Thanh tra giao thông v n t i a phương x ph t vi ph m hành chính trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính. Trình t , th t c x ph t vi ph m hành chính th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính và quy nh t i Thông tư này. b) X ph t vi ph m hành chính trong quá trình thanh tra Trong quá trình t khi công b quy t nh thanh tra n th i i m báo cáo k t qu thanh tra cho ngư i ra quy t nh, oàn thanh tra, Thanh tra viên phát hi n hành vi vi ph m c a cơ quan, t ch c, cá nhân thì có quy n l p biên b n, ra quy t nh x ph t vi ph m hành chính ho c trình c p có thNm quy n quy t nh x ph t theo quy nh c a pháp lu t. K t qu x ph t vi ph m hành chính ư c t ng h p, báo cáo k t qu theo quy nh c a pháp lu t. c) X ph t vi ph m hành chính sau khi có k t lu n thanh tra Căn c k t lu n thanh tra chuyên ngành, n u có hành vi vi ph m c a cơ quan, t ch c, cá nhân và chưa h t th i hi u x ph t theo quy nh, Trư ng oàn thanh tra ho c Thanh tra viên trình c p có thNm quy n ra quy t nh x ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính. d) Chuy n cơ quan có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính trong các trư ng h p sau ây: - Thanh tra viên, thành viên oàn thanh tra trình Chánh Thanh tra các c p ho c chuy n Giám c C ng v ( i v i lĩnh v c hàng h i, hàng không, ư ng th y n i a) x ph t vi ph m hành chính khi xác nh hành vi vi ph m ư c phát hi n và l p biên b n vư t quá thNm quy n. - Thanh tra C c khi ti n hành thanh tra mà phát hi n, l p biên b n v hành vi vi ph m mà vư t quá thNm quy n x ph t vi ph m hành chính thì chuy n h sơ vi ph m cho cơ quan Thanh tra giao thông v n t i có thNm quy n ho c y ban nhân dân g n nh t ngh ra quy t nh x ph t vi ph m hành chính. Cơ quan phát hi n hành vi vi ph m ph i chuy n h sơ vi ph m cho cơ quan có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính trong th i h n 03 (ba) ngày làm vi c k t ngày l p biên b n. Vi c chuy n h sơ vi ph m ph i ư c l p biên b n bàn giao và cơ quan chuy n h sơ ph i thông báo cho ngư i có hành vi vi ph m bi t. Trong th i h n 07 (b y) ngày k t ngày ti p nh n h sơ, cơ quan ti p nh n có thNm quy n ph i ra m t trong nh ng văn b n sau ây: + Quy t nh x ph t vi ph m hành chính; + Quy t nh tr h sơ cho cơ quan chuy n khi không căn c ra quy t nh x ph t vi ph m hành chính; + ngh b sung h sơ vi ph m hành chính, trong trư ng h p h sơ chưa có ch ng c , tài li u ra quy t nh x ph t. Vi c b sung h sơ ph i th c hi n xong trong th i h n 10 (mư i) ngày k t ngày nh n ư c ngh b sung h sơ; trư ng h p do i u ki n khó khăn, th i h n
 12. b sung h sơ không quá 10 (mư i) ngày ti p theo. Khi nh n h sơ, ngư i có thNm quy n c a cơ quan nh n h sơ ph i ra quy t nh x ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t. - Cơ quan ra quy t nh x ph t ph i thông báo cho cơ quan phát hi n vi ph m k t qu x ph t trong th i h n 15 (mư i năm) ngày k t ngày ra quy t nh x ph t. - Ngư i có thNm quy n l p biên b n, th c hi n vi c x ph t vi ph m hành chính, th c hi n nhi m v trình ho c chuy n h sơ, ti p nh n h sơ n u có l i trong vi c quá th i h n ho c có hành vi vi ph m pháp lu t khác thì b x lý theo quy nh t i i m b kho n 2 m c VII c a Thông tư này. 10. Báo cáo k t qu thanh tra, k t lu n thanh tra chuyên ngành a) Vi c xây d ng báo cáo k t qu , k t lu n thanh tra chuyên ngành th c hi n theo Quy t nh s 2151/2006/Q -TTCP c a Thanh tra Chính ph . b) i v i cu c thanh tra chuyên ngành ch phát sinh vi c l p biên b n vi ph m và quy t nh x ph t vi ph m hành chính thì l p báo cáo t ng h p k t qu thanh tra, g i ngư i ra quy t nh thanh tra và Th trư ng cơ quan thanh tra cùng c p. Báo cáo ph i nêu rõ n i dung, i tư ng vi ph m và các hình th c x lý, k t qu x lý. 11. Xem xét, x lý k t lu n thanh tra chuyên ngành: a) Trong th i h n 15 (mư i lăm) ngày, k t ngày có k t lu n thanh tra, B trư ng, C c trư ng, Giám c S có trách nhi m xem xét k t lu n thanh tra; ra quy t nh x lý i v i cơ quan, t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m pháp lu t; áp d ng các bi n pháp theo thNm quy n ho c ki n ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n áp d ng bi n pháp kh c ph c, hoàn thi n cơ ch , chính sách, pháp lu t. b) X lý vi ph m theo i m c kho n 9 m c III c a Thông tư này (n u có). c) X lý các hình th c khác theo quy nh c a pháp lu t thanh tra và pháp lu t chuyên ngành. 12. L p, bàn giao h sơ thanh tra a) Vi c l p, bàn giao h sơ các cu c thanh tra theo oàn Thanh tra chuyên ngành th c hi n theo i m d kho n 6 m c II c a Thông tư này. b) H sơ x ph t vi ph m hành chính lưu tr theo quy nh hi n hành. IV. CON D U TRONG HO T NG THANH TRA 1. Con d u c a các t ch c thanh tra ư c qu n lý, s d ng theo Ngh nh s 58/2001/N -CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 c a Chính ph và các văn b n hư ng d n thi hành. 2. Các ch c danh có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính trong t ch c thanh tra ph i ăng ký ch ký và lưu t i cơ quan thanh tra cùng c p (Thanh tra B , Thanh tra C c, Thanh tra S ). 3. Vi c s d ng con d u c a Thanh tra giao thông v n t i th c hi n như sau: a) Quy t nh thanh tra và thành l p oàn thanh tra ho c phân công Thanh tra viên ti n hành thanh tra óng d u c a t ch c qu n lý tr c ti p ngư i có thNm quy n ra quy t nh thanh tra. Trư ng h p u quy n quy t nh thanh tra thì óng d u c a cơ quan ư c u quy n. - Ví d 1: Quy t nh c a B trư ng B Giao thông v n t i, óng d u c a B Giao thông v n t i. - Ví d 2: Quy t nh c a Chánh Thanh tra, óng d u c a t ch c Thanh tra giao thông v n t i nơi Chánh Thanh tra công tác. - Ví d 3. Quy t nh c a Giám c C ng v hàng h i H i Phòng, óng d u c a C ng v hàng h i H i Phòng.
 13. - Ví d 4: Quy t nh c a Trư ng ban thanh tra ư ng b I thu c Thanh tra C c ư ng b Vi t Nam, óng d u c a Ban thanh tra ư ng b I. 4. Quy t nh x ph t vi ph m hành chính óng d u c a t ch c qu n lý ch c danh có thNm quy n quy t nh x ph t. Trư ng h p Thanh tra viên ra quy t nh x ph t óng d u c a t ch c thanh tra qu n lý tr c ti p Thanh tra viên ho c c a cơ quan qu n lý tr c ti p Thanh tra viên ( i v i C ng v hàng h i). Vi c óng d u th c hi n theo th th c hi n hành. - Ví d 1: Quy t nh x ph t vi ph m hành chính c a Chánh Thanh tra S Giao thông công chính thành ph H Chí Minh, óng d u c a Thanh tra S Giao thông công chính thành ph H Chí Minh; - Ví d 2: Quy t nh x ph t vi ph m hành chính c a Thanh tra viên thu c Ban thanh tra ư ng sông phía Nam, óng d u c a Ban thanh tra ư ng sông phía Nam; - Ví d 3: Quy t nh x ph t vi ph m hành chính c a Thanh tra viên thu c i Thanh tra thu c Thanh tra C c ư ng sông Vi t Nam, óng d u c a i Thanh tra; - Ví d 4: Quy t nh x ph t vi ph m hành chính c a Thanh tra viên thu c C ng v hàng h i H i Phòng, quy t nh ư c óng d u c a C ng v hàng h i H i Phòng. 5. Các quy t nh x lý, công văn yêu c u c a Trư ng oàn thanh tra óng d u c a t ch c thanh tra qu n lý tr c ti p Trư ng oàn thanh tra. 6. Trư ng h p l p biên b n, quy t nh x lý t i ch ho c có văn b n yêu c u cung c p tài li u, ch ng c , thì nh ng văn b n này không nh t thi t ph i óng d u, nhưng ngư i ký quy t nh, ký văn b n ph i ghi rõ h tên, ch c danh và th hi n ch ký g c (không sao, ch p). Trư ng h p này, quy t nh, văn b n v n có giá tr pháp lý thi hành. V. PH I H P TRONG HO T NG THANH TRA 1. Nguyên t c, phương th c ph i h p a) Ph i h p trong ho t ng thanh tra ph i b o m các nguyên t c sau ây: - Không trái pháp lu t; - Xác nh rõ cơ quan ch trì, cơ quan ph i h p; trách nhi m c th c a t ng cơ quan; -B o m tính khách quan trong quá trình ph i h p; -B o m yêu c u chuyên môn, ch t lư ng và th i h n ph i h p; - Vi c ph i h p th c hi n nh kỳ, t i a là 01 (m t) năm ho c theo v vi c. b) Các phương th c ph i h p: - Ph i h p cùng th c hi n cu c thanh tra do c p có thNm quy n quy t nh; - L y ý ki n b ng văn b n, t ch c h p, h i th o, trao i kinh nghi m; - Cung c p thông tin, tài li u ph c v ho t ng thanh tra; - Cư ng ch ho c t ch c thi hành quy t nh c a c p có thNm quy n; - Cùng th c hi n m t nhi m v chung trên m t a b n ho c m t lĩnh v c, như b o m tr t t , an toàn, an ninh…; c) N u vi c ph i h p ư c th c hi n thư ng xuyên trong th i gian t 03 (ba) tháng n 01 (m t) năm, các cơ quan ph i h p ký k t văn b n ph i h p, báo cáo cơ quan thanh tra c p trên và cơ quan qu n lý nhà nư c cùng c p. 2. Quan h ph i h p a) Ph i h p gi a các t ch c Thanh tra giao thông v n t i:
 14. - ây là ho t ng ph i h p nh m th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra v các lĩnh v c giao thông v n t i ư ng b , ư ng s t, ư ng th y n i a, hàng h i và hàng không khi c n thi t. - Ph i h p gi a các t ch c thanh tra giao thông v n t i ư c th c hi n do nhu c u c a t ng cơ quan thanh tra, do s i u hành c a cơ quan thanh tra c p trên ho c cơ quan qu n lý nhà nư c v giao thông v n t i có thNm quy n. b) Ph i h p gi a t ch c Thanh tra giao thông v n t i v i cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành giao thông v n t i: - Các t ch c Thanh tra giao thông v n t i có th ph i h p v i cơ quan qu n lý nhà nư c v giao thông v n t i các c p Trung ương ho c a phương th c hi n nhi m v theo quy nh c a pháp lu t. - Trư ng h p cơ quan là i tư ng thanh tra ho c liên quan n n i dung thanh tra thì th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v thanh tra. c) Ph i h p gi a Thanh tra giao thông v n t i v i chính quy n a phương các c p: Trư ng h p c n thi t, Thanh tra giao thông v n t i ph i h p v i chính quy n a phương các c p th c hi n nhi m v thanh tra, cư ng ch thi hành quy t nh c a c p có thNm quy n. d) Ph i h p gi a Thanh tra giao thông v n t i v i cơ quan Công an, Tư pháp và Quân i: - Trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, cơ quan Thanh tra có trách nhi m ph i h p v i cơ quan công an, Vi n ki m sát, Toà án, Quân i trong vi c phòng ng a, phát hi n, x lý các hành vi vi ph m pháp lu t và t i ph m; - Ph i h p trong vi c phát hi n, i u tra, x lý các v vi ph m có d u hi u t i ph m do cơ quan Thanh tra giao thông v n t i ki n ngh kh i t th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư liên t ch s 03/2006/TTLT-VKSNDTC-TTCP-BCA-BQP ngày 23 tháng 5 năm 2006 gi a Vi n Ki m sát nhân dân T i cao, Thanh tra Chính ph , B Công an và B Qu c phòng. ) Ph i h p gi a Thanh tra giao thông v n t i v i t ch c khác theo quy nh c a pháp lu t. VI. BI U M U 1. Trong quá trình ho t ng thanh tra, x lý vi ph m và x ph t vi ph m hành chính, ngư i có thNm quy n ra quy t nh thanh tra, Trư ng oàn thanh tra, Thanh tra viên và thành viên oàn thanh tra s d ng các bi u m u quy nh t i Ph l c I kèm theo Thông tư này và các bi u m u ban hành kèm theo Ngh nh s 134/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính năm 2002. 2. Tuỳ theo n i dung thanh tra, khi ti n hành thanh tra các v vi c c th , cơ quan thanh tra làm các bi u m u ho c danh sách các tiêu chí c n thanh tra, ki m tra (checklist) ính kèm theo m u biên b n, quy t nh ư c ban hành kèm theo Thông tư này. Ví d : Danh m c các n i dung thanh tra i v i tàu bi n, tàu bay, thi t b b o m an toàn t i c ng bi n, c ng hàng không, sân bay…; 3. N u cu c thanh tra có y u t nư c ngoài, cơ quan thanh tra ph i d ch các bi u m u sang ti ng Anh. VII. CH BÁO CÁO, KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M 1 . Ch báo cáo công tác thanh tra a) Các ơn v tính l p báo cáo ư c th ng nh t như sau: - Cu c thanh tra: là s l n quy t nh thanh tra ho c quy t nh phân công Thanh tra viên th c hi n nhi m v thanh tra. - V vi c vi ph m hành chính là s l n l p biên b n vi ph m.
 15. - V vi c x ph t vi ph m hành chính là s l n c p có thNm quy n ra quy t nh x ph t vi ph m hành chính (bao g m c ph t chính và ph t b sung). - V vi c b x lý hành chính là s l n ra quy t nh k lu t hành chính i v i cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng (n u có). - Các ơn v tính i v i tài s n, ti n, phương ti n...phù h p v i ơn v tính cho t ng lo i. - V vi c ki n ngh x lý khác là s l n ki n ngh v i c p có thNm quy n th c hi n các yêu c u nh m tăng cư ng qu n lý nhà nư c, b o m an toàn, an ninh ho c ngăn ch n, t m ình ch , ình ch các hành vi vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. b) Thanh tra B , Thanh tra C c, Thanh tra S th c hi n các lo i báo cáo công tác thanh tra bao g m: - Báo cáo Quý I và Quý III; - Báo cáo sơ k t công tác 6 tháng u năm; - Báo cáo t ng k t công tác năm; Ngoài các lo i báo cáo nh kỳ nêu trên, các t ch c Thanh tra giao thông v n t i còn th c hi n báo cáo chuyên , báo cáo t xu t theo yêu c u c a c p có thNm quy n. c) N i dung báo cáo: - K t qu công tác thanh tra (thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành). Thanh tra S ch báo cáo k t qu thanh tra chuyên ngành giao thông v n t i. - Công tác xây d ng l c lư ng. - Khó khăn, vư ng m c, ki n ngh . N i dung báo cáo tháng, quý, 6 tháng và năm quy nh t i Ph l c II kèm theo Thông tư này. d) Th i h n báo cáo: - Thanh tra C c, Thanh tra S g i báo cáo v Thanh tra B Giao thông v n t i trư c ngày 15 c a tháng cu i quý. Vi c báo cáo trong n i b Thanh tra C c, Thanh tra S do Chánh Thanh tra C c, Chánh Thanh tra S yêu c u c th ; - Thanh tra B t ng h p, báo cáo B trư ng và Thanh tra Chính ph trư c ngày 25 c a tháng cu i quý. ) Thanh tra B quy nh ch ng d ng công ngh tin h c vào vi c thông tin, báo cáo v công tác thanh tra giao thông v n t i. 2 . Khen thư ng và x lý vi ph m a) Khen thư ng: - Cơ quan, t ch c, cá nhân có thành tích trong ho t ng thanh tra giao thông v n t i ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. - Thanh tra B có nhi m v ph i h p v i V Thi ua - Khen thư ng hư ng d n, xem xét, trình B trư ng ho c trình B trư ng ngh Thanh tra Chính ph khen thư ng cho t p th , cá nhân trong ngành giao thông v n t i có thành tích trong công tác thanh tra giao thông v n t i. b) X lý vi ph m: - Cơ quan, t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s . N u gây thi t h i ph i b i thư ng, b i hoàn theo quy nh c a pháp lu t.
 16. - Thanh tra viên vi ph m tuỳ theo m c có th b ình ch , t m ình ch công tác, thu h i Th Thanh tra viên. VIII. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các cơ quan, t ch c, cá nhân ph n ánh v B Giao thông v n t i xem xét, gi i quy t theo thNm quy n. Nơi nh n: B TRƯ NG - Th tư ng Chính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân T i cao; - Toà án nhân dân T i cao; - Các B , cơ quan ngang B ; - Các Th trư ng; - Các C c, V thu c B GTVT; H Nghĩa Dũng - Các S GTVT, S GTCC; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph ; - Lưu: VT, TTr (10b). PH L C I M TS BI U M U S D NG TRONG HO T NG THANH TRA, X LÝ VI PH M HÀNH CHÍNH (Ban hành kèm theo Thông tư s : 04/2007/TT-BGTVT ngày 13 tháng 3 năm 2007 c a B Giao thông v n t i) 1. M u s 1: Quy t nh thanh tra. 2. M u s 2: Quy t nh thanh tra và phân công Thanh tra viên th c hi n nhi m v thanh tra chuyên ngành. 3. M u s 3: Quy t nh phúc tra k t qu thanh tra. 4. M u s 4: Quy t nh ra h n th i h n thanh tra. 5. M u s 5: Quy t nh niêm phong tài li u. 6. M u s 6: Quy t nh ki m kê tài s n. 7. M u s 7: Quy t nh trưng c u giám nh. 8. M u s 8: Quy t nh t m ình ch hành vi vi ph m. 9. M u s 9: Quy t nh t m gi ti n, v t, gi y phép. 10. M u s 10: Quy t nh thu h i ti n, tài s n. 11. M u s 11: Quy t nh hu b . 12. M u s 12: Biên b n công b quy t nh thanh tra. 13. M u s 13: Biên b n niêm phong/m niêm phong. 14. M u s 14: Biên b n ki m kê tài s n.
 17. 15. M u s 15: Quy t nh chuy n v vi c vi ph m hành chính sang cơ quan thanh tra (ho c chính quy n a phương) x ph t vi ph m hành chính. 16. M u s 16: Biên b n bàn giao h sơ vi ph m hành chính sang cơ quan thanh tra (ho c chính quy n a phương) x ph t vi ph m hành chính. 17. M u s 17: Biên b n bàn giao tang v t, phương ti n vi ph m hành chính. 18. M u s 18: Biên b n xác minh. 19. M u s 19: Biên b n công b k t lu n thanh tra. 20. M u s 20: Báo cáo k t qu thanh tra. TÊN CƠ QUAN CH QU N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TÊN CƠ QUAN RA QUY T NNH c l p - T do - H nh phúc S : /Q -... … , ngày ... tháng ... năm 200 ... M US 1 QUY T NNH V vi c thanh tra ... (1) NGƯ I RA QUY T NNH (2) Căn c Lu t Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Ngh nh s 41/2005/N -CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thanh tra; Căn c ... (3); Căn c ... (4); Theo ngh c a ông (bà)... , QUY T NNH: i u 1. Ti n hành thanh tra (1) i v i: - Nêu y i tư ng thanh tra, n i dung thanh tra, ph m vi thanh tra. - Th i h n thanh tra: t ngày... tháng... năm.... n ngày... tháng... năm... (ho c th i h n thanh tra là... ngày, k t ngày công b Quy t nh thanh tra). i u 2. Thành l p oàn thanh tra (5) g m các ông (bà) có tên sau ây: 1. H tên và ch c v (ho c ch c danh Thanh tra viên): Trư ng oàn 2. H tên và ch c v (ho c ch c danh Thanh tra viên): Thành viên 3. .... - oàn thanh tra có nhi m v : i u 3. Trong quá trình thanh tra, Trư ng oàn thanh tra và các thành viên oàn thanh tra có nhi m v , quy n h n quy nh t i i u 39, 40 (ho c i u 49, 50 i v i thanh tra chuyên ngành) c a Lu t Thanh tra. i tư ng thanh tra có quy n và nghĩa v quy nh t i i u 53, i u 54 c a Lu t Thanh tra. i u 4. oàn thanh tra, i tư ng thanh tra và các cơ quan, t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này k t ngày ký./.
 18. Nơi nh n: NGƯ I RA QUY T NNH - Như i u 4; (Ký, ghi rõ h tên và óng d u) - ... - Lưu...___________________________________________________________ (1) N i dung v vi c thanh tra (hành chính, chuyên ngành ho c c hành chính và chuyên ngành). (2) Ch c danh c a ngư i có thNm quy n ra quy t nh thanh tra theo quy nh c a pháp lu t (B trư ng, Chánh Thanh tra, Giám c s ...). (3) Văn b n quy ph m pháp lu t quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan, ngư i ra quy t nh thanh tra. (4) Các căn c cho vi c ra quy t nh: Chương trình, k ho ch ho c thanh tra t xu t. (5) N u thanh tra liên ngành thì nêu rõ oàn thanh tra liên ngành TÊN CƠ QUAN CH QU N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TÊN CƠ QUAN RA QUY T NNH c l p - T do - H nh phúc S : /Q -... ... , ngày ... tháng ... năm 200 ... QUY T NNH M US 2 Thanh tra và phân công Thanh tra viên th c hi n nhi m thanh tra chuyên ngành v ... (1) NGƯ I RA QUY T NNH (2) Căn c Lu t Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Ngh nh s 41/2005/N -CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thanh tra; Căn c ... (3); Căn c ... (4); Theo ngh c a ông (bà)..., QUY T NNH: i u 1. Phân công ông (bà)....... Thanh tra viên (Thanh tra viên chính, Thanh tra viên cao c p) ti n hành thanh tra v ... (1): - Nêu y i tư ng thanh tra, n i dung thanh tra, ph m vi thanh tra. - Nhi m v c a Thanh tra viên: - Th i h n thanh tra: t ngày... tháng... năm.... n ngày... tháng... năm... i u 2. Trong quá trình thanh tra, Thanh tra viên có nhi m v , quy n h n quy nh t i kho n 2 i u 50 Lu t Thanh tra. i tư ng thanh tra có quy n và nghĩa v quy nh t i i u 53, i u 54 c a Lu t Thanh tra. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Thanh tra vi n..., i tư ng thanh tra (cơ quan, t ch c, cá nhân) ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Nơi nh n: NGƯ I RA QUY T NNH - Như i u 3; (Ký, ghi rõ h tên và óng d u) - ... - Lưu... (1) V vi c, lĩnh v c thanh tra.
 19. (2) Ch c danh c a ngư i có thNm quy n quy t nh phân công thanh tra viên tiên hành thanh tra c l p. (3) Văn b n quy ph m pháp lu t quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan, ngư i ra quy t nh thanh tra. (4) Các căn c cho vi c ra quy t nh: Chương trình, k ho ch ho c thanh tra t xu t. TÊN CƠ QUAN CH QU N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TÊN CƠ QUAN RA QUY T NNH c l p - T do - H nh phúc S : /Q -… … , ngày ... tháng ... năm 200 ... QUY T NNH M US 3 V vi c phúc tra k t qu thanh tra ... (1) NGƯ I RA QUY T NNH (2) Căn c Lu t Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Ngh nh s 41/2005/N -CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thanh tra; Xét k t qu thanh tra theo Quy t nh thanh tra s ... ngày... tháng... năm... c a... v ...(1); Theo ngh c a... (3), QUY T NNH: i u 1. Ti n hành phúc tra k t qu thanh tra theo Quy t nh thanh tra s ... ngày... tháng... năm... c a... v ...(1). i u 2. Thành l p oàn phúc tra g m các thành viên sau ây: 1. H tên và ch c v (ho c ch c danh công ch c): Trư ng oàn 2. H tên và ch c v (ho c ch c danh công ch c): Thành viên 3. .... oàn phúc tra có nhi m v ... (4) - Th i h n phúc tra: T ngày... tháng... năm... n ngày... tháng... năm... (ho c th i h n phúc tra là... ngày, k t ngày công b Quy t nh phúc tra). i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. oàn phúc tra, i tư ng phúc tra và cơ quan, t ch c, cá nhân ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Nơi nh n: NGƯ I RA QUY T NNH - Như i u 3; (Ký, ghi rõ h tên và óng d u) - ... - Lưu... (1) V vi c thanh tra hành chính ho c lĩnh v c thanh tra chuyên ngành. (2) Ch c danh c a ngư i có thNm quy n ra quy t nh. (3) Cá nhân, t ch c có thNm quy n ngh phúc tra. (4) N i dung nhi m v phúc tra. TÊN CƠ QUAN CH QU N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TÊN CƠ QUAN RA QUY T NNH c l p - T do - H nh phúc S : /Q -… ..., ngày ... tháng ... năm 200 ... QUY T NNH M US 4
 20. V vi c gia h n th i h n thanh tra ... (1) NGƯ I RA QUY T NNH (2) Căn c Lu t Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Ngh nh s 41/2005/N -CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thanh tra; Căn c ... (3); Căn c Quy t nh thanh tra s ... ngày... tháng... năm... c a... v ... (1); Xét ngh c a Trư ng oàn thanh tra, QUY T NNH: i u 1. Gia h n th i h n thanh tra cho oàn thanh tra theo Quy t nh thanh tra s ... ngày... tháng... năm... c a... v ... (1). i u 2. Th i h n gia h n là... ngày, k t ngày... i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. oàn thanh tra, i tư ng thanh tra và các cơ quan, t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Nơi nh n: NGƯ I RA QUY T NNH - Như i u 3; (Ký, ghi rõ h tên và óng d u) - ... - Lưu... (1) V vi c, lĩnh v c thanh tra. (2) Ch c danh c a ngư i có thNm quy n quy t nh ra h n. (3) Theo quy nh t i i u 38 (ho c i u 48) Lu t Thanh tra. TÊN CƠ QUAN CH QU N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TÊN CƠ QUAN RA QUY T NNH c l p - T do - H nh phúc S : /Q -… ..., ngày ... tháng ... năm 200 ... QUY T NNH M US 5 V vi c niêm phong tài li u TRƯ NG OÀN THANH TRA Căn c Lu t Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c i u 29 Ngh nh s 41/2005/N -CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thanh tra; Thi hành Quy t nh thanh tra s ... ngày... tháng... năm... c a... v ...(1); b o m nguyên tr ng tài li u, QUY T NNH: i u 1. Niêm phong toàn b (ho c m t ph n) tài li u liên quan n n i dung thanh tra theo Quy t nh thanh tra s ... ngày... tháng... năm... c a... v ...(1) i v i... (2) - Tài li u c n niêm phong: - Th i gian niêm phong: - Nghĩa v c a i tư ng thanh tra: i u 2. Giao....(3) ch u trách nhi m b o qu n tài li u niêm phong/khai thác tài li u niêm phong.
Đồng bộ tài khoản