intTypePromotion=3

Thông tư số 04/2007/TT-BKH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:61

0
88
lượt xem
7
download

Thông tư số 04/2007/TT-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 04/2007/TT-BKH về việc hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 04/2007/TT-BKH

 1. B K HO CH VÀ Đ U TƯ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc ******* ******* S : 04/2007/TT-BKH Hà N i, ngày 30 tháng 7 năm 2007 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N QUY CH QU N LÝ VÀ S D NG NGU N H TR PHÁT TRI N CHÍNH TH C (Ban hành kèm theo Ngh đ nh s 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph ) Căn c Ngh đ nh s 61/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B K ho ch và Đ u tư. Căn c Đi u 3 Ngh đ nh s 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c, B K ho ch và Đ u tư hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (sau đây g i t t là Quy ch ) như sau: Ph n 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG I. Ph m vi đi u ch nh quy đ nh t i các đi m b, c kho n 2 Đi u 1 c a Quy ch đư c hư ng d n như sau: 1. Y u t không hoàn l i: Phương pháp tính y u t không hoàn l i đư c quy đ nh t i Ph l c 1 c a Thông tư này. 2. Các kho n v n vay c a các nhà tài tr có các đi u ki n ưu đãi v lãi su t, th i gian ân h n và th i gian tr n không b o đ m đư c “Y u t không hoàn l i” quy đ nh t i các đi m b, c kho n 2 Đi u 1 c a Quy ch s thu c ph m vi đi u ch nh c a Quy ch này n u: a) Nh ng kho n vay n m trong khuôn kh h tr phát tri n chính th c gi a Chính ph Vi t Nam và các nhà tài tr (chương trình qu c gia, h n m c tín d ng và các kho n tài tr khác). b) Vi c s d ng nh ng kho n vay này tuân th các yêu c u v quy trình, th t c c a nhà tài tr và c a Vi t Nam tương t như đ i v i các kho n vay ưu đãi quy đ nh t i các đi m b, c kho n 2 Đi u 1 c a Quy ch . Đ i v i các trư ng h p khác, n u kho n vay c a nhà tài tr không đáp ng đư c các đi u ki n nêu t i đi m a, b nói trên, B K ho ch và Đ u tư s tham v n ý ki n c a T ch c OECD-DAC đ xem xét vi c áp d ng Quy ch đ i v i kho n vay này. II. Gi i thích t ng quy đ nh t i các kho n 4, 6, 9, 10, 11, 15 và 16 Đi u 4 c a Quy ch này đư c làm rõ như sau: 1. Chương trình, d án bao g m: a) Chương trình, d án có m t ho c m t s c u ph n thu c m t ho c nhi u lĩnh v c, song ch có m t cơ quan ch qu n chương trình, d án. b) Chương trình, d án bao g m nhi u d án thành ph n v i s tham gia c a nhi u cơ quan ch qu n, trong đó có m t cơ quan ch qu n gi vai trò đi u ph i và các cơ quan ch qu n d án thành ph n. Trong trư ng h p này, chương trình, d án đư c g i là chương trình, d án ô. Cơ quan ch qu n gi vai trò đi u ph i đư c g i là cơ quan ch qu n chương trình, d án ô. 2. Chương trình, d án khu v c là chương trình, d án tài tr cho m t nhóm nư c thu c m t khu v c đ a lý đ h p tác th c hi n các ho t đ ng trong m t lĩnh v c c th nh m đ t đư c nh ng m c tiêu xác đ nh vì l i ích chung.
 2. 3. M t chương trình, d án có th bao g m c n i dung h tr k thu t và n i dung đ u tư xây d ng công trình. Trư ng h p n i dung h tr k thu t chi m 50% giá tr v n ODA tr lên, chương trình, d án đó đư c coi là chương trình, d án h tr k thu t. Trư ng h p n i dung đ u tư xây d ng chi m 50% giá tr v n ODA tr lên, chương trình, d án đó đư c coi là chương trình, d án đ u tư xây d ng công trình. 4. “Ti p c n theo chương trình ho c ngành”: Nhà tài tr d a vào chương trình ho c quy ho ch, k ho ch phát tri n c a ngành, lĩnh v c đã đư c cơ quan có th m quy n c a Vi t Nam phê duy t đ h tr ngu n l c b sung nh m b o đ m cho chương trình đư c th c hi n m t cách đ ng b , b n v ng và hi u qu . Trong m t s trư ng h p, ti p c n theo chương trình ho c ngành có th kèm theo m t s đi u ki n đư c th a thu n gi a nhà tài tr v i Vi t Nam đ khuy n khích vi c th c hi n m t s chính sách phát tri n. Trư ng h p các đi u ki n chính sách do nhà tài tr đ t ra vư t th m quy n quy t đ nh c a cơ quan ch qu n, cơ quan ch qu n ph i trình Th tư ng Chính ph xem xét và quy t đ nh. Ti p c n theo chương trình ho c ngành có th thông qua các hình th c cung c p vi n tr sau: a) “H tr ngân sách”: Nhà tài tr b sung v n ODA tr c ti p cho ngân sách nhà nư c, ngân sách Trung ương ho c ngân sách c a t nh, thành ph , huy n đ h tr th c hi n các m c tiêu phát tri n kinh t – xã h i trong kỳ k ho ch, tuân th Lu t Ngân sách và nh ng quy đ nh c a Vi t Nam v l p k ho ch ngân sách; th c hi n ngân sách; t ch c giám sát, theo dõi và đánh giá quá trình th c hi n ngân sách. H tr ngân sách bao g m: - H tr ngân sách chung (General Budget Support - GBS): M t ho c m t nhóm nhà tài tr cung c p v n ODA cho ngân sách nhà nư c Trung ương, ngân sách đ a phương ho c ngân sách c a m t ngành. - H tr ngân sách có m c tiêu (Target Budget Support - TBS): M t ho c m t nhóm nhà tài tr cung c p v n ODA cho ngân sách c a m t chương trình m c tiêu c th . b) R tài tr (Pooling Fund): M t ho c m t nhóm nhà tài tr nh t trí góp v n ODA vào m t qu chung đ tài tr cho vi c th c hi n m t chương trình ho c m t lĩnh v c c th . c) H n m c tín d ng (Credit Line): Nhà tài tr cung c p m t h n m c tín d ng cho m t t ch c tài chính ho c ngân hàng c a Vi t Nam đ tài tr cho các ho t đ ng theo s th a thu n v i ngư i vay đ i di n cho Chính ph Vi t Nam. d) Kho n vay ngành (Sector Loan): Nhà tài tr cung c p kho n vay ODA đ th c hi n các d án nh m h tr phát tri n ngành ho c lĩnh v c v i nhi u đơn v th hư ng khác nhau và đư c th c hi n trên m t đ a bàn r ng. Kho n vay ngành thu c lo i chương trình, d án ô. Ph n 2: V N Đ NG ODA VÀ CHU N B DANH M C YÊU C U TÀI TR ODA I. Ph i h p v n đ ng ODA quy đ nh t i Đi u 6 c a Quy ch đư c hư ng d n như sau: 1. B K ho ch và Đ u tư ch trì ph i h p v i các cơ quan Vi t Nam có liên quan, Ngân hàng Th gi i và các nhà tài tr khác chu n b n i dung và t ch c H i ngh Nhóm tư v n các nhà tài tr (H i ngh CG) cho Vi t Nam bao g m H i ngh CG gi a kỳ không chính th c và H i ngh CG chính th c hàng năm; ch trì s tham gia c a phía Vi t Nam t i các di n đàn qu c t v ODA cho Vi t Nam. Trong th i h n 10 ngày làm vi c k t ngày k t thúc H i ngh ho c Di n đàn, B K ho ch và Đ u tư g i báo cáo trình Th tư ng Chính ph k t qu H i ngh ho c Di n đàn và công b r ng rãi k t qu và các văn ki n c a H i ngh ho c Di n đàn trên trang tin đi n t (website) c a B K ho ch và Đ u tư và các phương ti n thông tin đ i chúng. 2. Trư ng h p các cơ quan ch qu n có nhu c u v n đ ng ODA nhân d p các cu c đi thăm ho c đàm phán c p cao c a Đ ng và Nhà nư c, cơ quan ch qu n ph i h p v i B K ho ch và Đ u tư trong vi c đ xu t n i dung v n đ ng ODA trư c khi trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t đ nh đ đưa vào chương trình làm vi c (đàm phán) v i các nư c và t ch c tài tr . 3. Cơ quan c p b , ngành, y ban nhân dân c p t nh ch trì t ch c h i ngh v n đ ng ODA theo ngành, lĩnh v c và đ a phương tuân th quy đ nh hi n hành v t ch c h i ngh , h i th o qu c t .
 3. Trong quá trình chu n b và t ch c h i ngh v n đ ng ODA theo ngành, lĩnh v c và đ a phương, cơ quan ch trì t ch c c a các c p ph i h p v i B K ho ch và Đ u tư v nh ng v n đ có liên quan như ch trương và chính sách v n đ ng ODA cho ngành, lĩnh v c và đ a phương; chia s nh ng thông tin c n thi t v ngu n và các đi u ki n tài tr , quy trình và th t c tài tr nh m b o đ m các ho t đ ng v n đ ng ODA phù h p v i ch trương chính sách chung, thi t th c và đ t hi u qu cao. Trong th i h n 10 ngày làm vi c k t ngày k t thúc h i ngh v n đ ng ODA theo ngành, lĩnh v c và đ a phương, cơ quan ch trì t ch c ph i g i báo cáo trình Th tư ng Chính ph v k t qu h i ngh , đ ng g i B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính và B Ngo i giao đ ph i h p các ho t đ ng ti p theo nh m hi n th c hóa t i đa k t qu c a các h i ngh v n đ ng ODA. Các báo cáo s đư c công b r ng rãi trên trang tin đi n t c a B K ho ch và Đ u tư và c a b , ngành, đ a phương ch trì t ch c h i ngh v n đ ng ODA. 4. Khi có nhu c u t ch c h i ngh v n đ ng ODA theo vùng, liên vùng, liên đ a phương ho c theo đ ngh c a các t nh và thành ph trong m t vùng, liên vùng, liên đ a phương, B K ho ch và Đ u tư ho c m t cơ quan đư c giao khác theo quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph ch trì t ch c h i ngh v n đ ng ODA cho vùng, liên vùng, liên đ a phương tuân th quy đ nh hi n hành v t ch c h i ngh , h i th o qu c t . Trong th i h n 10 ngày làm vi c k t ngày k t thúc h i ngh , B K ho ch và Đ u tư ho c cơ quan ch trì t ch c ph i g i báo cáo trình Th tư ng Chính ph v k t qu h i ngh , đ ng g i các t nh, thành ph tham gia h i ngh và các b , cơ quan, ngành có liên quan. Báo cáo k t qu h i ngh v n đ ng ODA s đư c công b r ng rãi trên trang tin đi n t c a B K ho ch và Đ u tư và các phương ti n thông tin đ i chúng. 5. Theo đ ngh c a B Ngo i giao ho c cơ quan đ i di n ngo i giao c a C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài, B K ho ch và Đ u tư có trách nhi m cung c p thông tin, tài li u c n thi t v h p tác phát tri n Vi t Nam và các nhà tài tr có liên quan; v ch trương, chính sách c a Đ ng và Nhà nư c trong vi c thu hút và s d ng ODA đ ti n hành công tác v n đ ng ODA. II. Trình t xây d ng Danh m c yêu c u tài tr ODA quy đ nh t i các kho n 2, 3 Đi u 7 c a Quy ch đư c hư ng d n như sau: 1. Bư c 1: Chu n b xây d ng Danh m c yêu c u tài tr ODA đ i v i t ng nhà tài tr . Cơ quan ch qu n và các đơn v có nhu c u tài tr ODA chu n b và nghiên c u các tài li u có liên quan dư i đây: a) Quy ho ch, k ho ch phát tri n c a nhà nư c, ngành, lĩnh v c, đ a phương; các chương trình đ u tư công; chương trình m c tiêu qu c gia và các chương trình m c tiêu c a ngành, đ a phương; các tài li u t ng h p có liên quan t i ODA; Đ nh hư ng chi n lư c vay và tr n nư c ngoài và Đ nh hư ng thu hút và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c t ng th i kỳ; H th ng các tiêu chí s d ng đ t ng h p Danh m c yêu c u tài tr ODA; b) Thông tin, tài li u v các nhà tài tr do các nhà tài tr công b (chính sách, chương trình vi n tr c a nhà tài tr ; chương trình tài tr và các lĩnh v c ưu tiên c a nhà tài tr đ i v i Vi t Nam; quy trình và th t c tài tr ). Nh ng thông tin và tài li u này đư c nhà tài tr công b trên trang tin đi n t c a Đ i s quán ho c cơ quan vi n tr , trong các n ph m do các cơ quan này phát hành. Các t ch c, đơn v Vi t Nam quan tâm có th liên h tr c ti p v i Đ i s quán ho c cơ quan vi n tr c a nhà tài tr t i Vi t Nam yêu c u cung c p nh ng tài li u này; c) Thông tin trên trang tin đi n t c a B K ho ch và Đ u tư bao g m cam k t v n ODA, các đi u ki n và th t c tài tr ; báo cáo k t qu đàm phán v h p tác phát tri n v i nhà tài tr có liên quan; chương trình tài tr trung h n đã ký v i nhà tài tr ; d) Văn b n c a B K ho ch và Đ u tư thông báo k ho ch trao đ i ý ki n ho c đàm phán g i các cơ quan ch qu n. Văn b n này đư c g i t i các cơ quan ch qu n ch m nh t 03 tháng trư c khi B K ho ch và Đ u tư ti n hành trao đ i ho c đàm phán v i nhà tài tr . 2. Bư c 2: Xây d ng đ cương chi ti t chương trình, d án trình cơ quan ch qu n
 4. Căn c thông tin nêu t i bư c I, đơn v có nhu c u tài tr ODA ch đ ng ho c dư i s ch đ o, hư ng d n c a cơ quan ch qu n ti n hành xây d ng đ cương chi ti t chương trình, d án theo các n i dung quy đ nh t i đi m b, kho n 2 Đi u 7 c a Quy ch và theo m u Đ cương chi ti t d án h tr k thu t (Ph l c 2a); Đ cương chi ti t d án đ u tư s d ng ngu n v n ODA (Ph l c 2b), Đ cương chi ti t chương trình s d ng v n ODA (Ph l c 2c) và Đ cương chi ti t h tr ODA ti p c n theo chương trình ho c ngành (Ph l c 2d) c a Thông tư này. Đ i v i chương trình, d án ô, cơ quan ch quan đ xu t chương trình, d án ô, ph i h p v i các cơ quan ch qu n d ki n tham gia chương trình, d án ô xây d ng đ cương chi ti t chương trình, d án theo hư ng d n t i Ph l c 2e c a Thông tư này. 3. Bư c 3: L a ch n chương trình, d án đ ngh đưa vào Danh m c yêu c u tài tr ODA. Cơ quan ch qu n xem xét và l a ch n các chương trình và d án ODA do các đơn v tr c thu c đ xu t d a trên các căn c sau: a) Chương trình, d án đ xu t ph i thu c lĩnh v c ưu tiên s d ng ODA quy đ nh t i Đi u 3 và cơ s v n đ ng ODA quy đ nh t i Đi u 5 c a Quy ch ; b) Chương trình, d án đ xu t ph i phù h p v i chính sách và kh năng c a nhà tài tr ; c) Đ cương chi ti t v chương trình, d án ODA đáp ng đư c yêu c u quy đ nh t i Thông tư này; d) Đơn v đ xu t chương trình, d án ODA có đ năng l c ti p nh n, qu n lý và t ch c th c hi n chương trình, d án và khai thác, s d ng k t qu c a chương trình, d án sau khi hoàn thành n u đư c giao làm ch chương trình, d án. 4. Bư c 4: L p và g i Danh m c yêu c u tài tr ODA Trong th i h n 02 tháng trư c th i đi m B K ho ch và Đ u tư trao đ i ý ki n ho c đàm phán v i t ng nhà tài tr c th , cơ quan ch qu n g i t i B K ho ch và Đ u tư h sơ đ y đ và h p l bao g m văn b n chính th c c a cơ quan ch qu n yêu c u tài tr , trong đó ph i gi i trình tóm t t nh ng cơ s đ xu t cho t ng chương trình, d án, kèm theo 8 b đ cương chi ti t c a t ng chương trình, d án đ ngh s d ng ODA b ng ti ng Vi t và ti ng Anh. Đ i v i chương trình, d án ô, cơ quan ch qu n đ xu t chương trình, d án ô ph i g i kèm theo văn b n th a thu n c a các cơ quan ch qu n d ki n tham gia chương trình, d án này. 5. Bư c 5: T ng h p và trình Th tư ng Chính ph Danh m c yêu c u tài tr ODA Sau khi nh n đư c b h sơ đ y đ và h p l c a cơ quan ch qu n đ ngh đưa chương trình, d án vào Danh m c yêu c u tài tr ODA, B K ho ch và Đ u tư căn c vào lĩnh v c ưu tiên s d ng ODA quy đ nh t i Đi u 3, cơ s v n đ ng ODA quy đ nh t i Đi u 5 c a Quy ch , h th ng các tiêu chí s d ng đ t ng h p Danh m c yêu c u tài tr ODA c a Thông tư này, l y ý ki n các cơ quan qu n lý nhà nư c v ODA và các cơ quan có liên quan, tham v n ý ki n v i nhà tài tr đ t ng h p Danh m c yêu c u tài tr ODA do các cơ quan ch qu n đ ngh . Trư ng h p nhi u đ a phương có nhu c u ODA cho cùng m t lĩnh v c nh t đ nh song ngu n v n ODA cho lĩnh v c này c a nhà tài tr h n ch , B K ho ch và Đ u tư s d ng H th ng các tiêu chí nêu t i Ph l c 3 c a Thông tư này đ l a ch n m t ho c m t s đ a phương phù h p tham gia chương trình, d án. Ch m nh t 01 tháng trư c th i đi m trao đ i ý ki n ho c đàm phán v i nhà tài tr , B K ho ch và Đ u tư trình Th tư ng Chính ph Danh m c yêu c u tài tr ODA đ i v i t ng nhà tài tr kèm theo đ cương chi ti t c a t ng chương trình, d án. Trư ng h p có nhi u ý ki n khác nhau liên quan đ n n i dung chương trình, d án, B K ho ch và Đ u tư t ng h p đ y đ các ý ki n, đ xu t các phương án x lý, báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét và quy t đ nh. Đ i v i các trư ng h p khác, vi c t ng h p Danh m c yêu c u tài tr ODA đư c hư ng d n như sau: - Trư ng h p nhà tài tr không có chương trình cung c p ODA thư ng xuyên cho Vi t Nam ho c không có l ch th a thu n đàm phán v chương trình h p tác phát tri n thư ng niên ho c đ nh kỳ, cơ quan ch qu n và đơn v tr c thu c có nhu c u v n ODA c a nhà tài tr này ch đ ng tìm hi u thông tin, tài li u v nhà tài tr và d a vào hư ng d n t i Thông tư này đ xây d ng đ cương chi ti t chương trình, d án
 5. yêu c u tài tr . Sau đó, cơ quan ch qu n g i B K ho ch và Đ u tư văn b n đ ngh đưa chương trình, d án vào Danh m c yêu c u tài tr ODA kèm theo đ cương chi ti t c a t ng chương trình, d án như hư ng d n t i đi m 4 c a m c này. Căn c t ng trư ng h p c th , d a trên k t qu trao đ i ý ki n v i nhà tài tr và theo hư ng d n c a Thông tư này, B K ho ch và Đ u tư t ng h p và trình Th tư ng Chính ph Danh m c yêu c u tài tr ODA. - Trư ng h p nhà tài tr ch đ ng đ xu t và th a thu n v i cơ quan ch qu n ho c đơn v tr c thu c tài tr cho chương trình, d án không n m trong Danh m c yêu c u tài tr ODA đư c Th tư ng Chính ph phê duy t, cơ quan ch qu n có văn b n gi i trình g i B K ho ch và Đ u tư kèm theo đ cương chi ti t chương trình, d án đư c l p theo hư ng d n c a Thông tư này. B K ho ch và Đ u tư trao đ i ý ki n v i các cơ quan có liên quan đ có cơ s trình Th tư ng Chính ph cho phép b sung chương trình, d án này vào Danh m c tài tr chính th c. - Đ i v i chương trình, d án khu v c: Cơ quan ch qu n có văn b n trình Th tư ng Chính ph , trong đó nêu rõ quy n l i và nghĩa v tham gia d án đ Th tư ng Chính ph xem xét quy t đ nh. - Đ i v i các trư ng h p phát sinh khác, B K ho ch và Đ u tư báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét và quy t đ nh. Trong th i h n 05 ngày làm vi c k t ngày B K ho ch và Đ u tư trình Th tư ng Chính ph Danh m c yêu c u tài tr ODA, B K ho ch và Đ u tư có công văn chính th c tr l i các cơ quan ch qu n v lý do các chương trình, d án không đư c đưa vào Danh m c yêu c u tài tr ODA. 6. Bư c 6: Thông báo Danh m c yêu c u tài tr ODA Trong th i h n 05 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph phê duy t Danh m c yêu c u tài tr ODA đ i v i nhà tài tr c th , B K ho ch và Đ u tư thông báo chính th c b ng công hàm t i nhà tài tr Danh m c yêu c u tài tr ODA kèm theo đ cương chi ti t c a t ng chương trình, d án; đ ng th i có công văn chính th c tr l i các cơ quan ch qu n v các chương trình, d án không đư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 7. Bư c 7: Thông báo Danh m c tài tr chính th c Trong th i h n 05 ngày làm vi c k t khi nh n đư c văn b n chính th c c a nhà tài tr thông báo ch p nh n tài tr ODA cho nh ng chương trình, d án trong Danh m c yêu c u tài tr ODA đư c Th tư ng Chính ph phê duy t ho c theo văn b n ký k t v i nhà tài tr v k t qu đàm phán h p tác phát tri n thư ng niên ho c đ nh kỳ đư c Th tư ng Chính ph phê duy t, B K ho ch và Đ u tư g i thông báo b ng văn b n cho các cơ quan ch qu n có các chương trình, d án n m trong Danh m c tài tr chính th c và các chương trình, d án không đư c nhà tài tr ch p thu n. Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph v phê duy t Danh m c yêu c u tài tr ODA và Thông báo c a B K ho ch và Đ u tư v Danh m c tài tr chính th c là cơ s pháp lý đ tri n khai vi c xây d ng văn ki n chương trình, d án và các công vi c chu n b khác. Ph n 3: CHU N B , TH M Đ NH, PHÊ DUY T N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ODA I. Ra quy t đ nh v ch d án quy đ nh t i kho n 1 Đi u 10 c a Quy ch đư c hư ng d n như sau: Trong th i h n 05 ngày làm vi c k t khi nh n đư c thông báo b ng văn b n c a B K ho ch và Đ u tư v Danh m c tài tr chính th c, cơ quan ch qu n ra quy t đ nh v ch chương trình, d án phù h p v i kho n 16 Đi u 4 và các đi m a, b kho n 1 Đi u 10 c a Quy ch . 1. Đ i v i chương trình, d án đ u tư quan tr ng qu c gia thu c th m quy n quy t đ nh đ u tư c a Th tư ng Chính ph quy đ nh t i đi m a, kho n 1 Đi u 19 c a Quy ch , Th tư ng Chính ph quy t đ nh ch đ u tư trong quy t đ nh đ u tư. 2. Đ i v i chương trình, d án h tr k thu t thu c th m quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph quy đ nh t i đi m b, kho n 1 Đi u 19 c a Quy ch , Th tư ng Chính ph quy t đ nh ch chương trình, d án h tr k thu t trong Quy t đ nh phê duy t văn ki n chương trình, d án h tr k thu t.
 6. 3. Đ i v i chương trình, d án h tr k thu t thu c th m quy n phê duy t c a cơ quan ch qu n quy đ nh t i kho n 2 Đi u 19 c a Quy ch , cơ quan ch qu n tr c ti p qu n lý, đi u hành th c hi n ho c giao cho m t đơn v thu c th m quy n làm ch d án tr c ti p qu n lý, đi u hành th c hi n. 4. Đ i v i chương trình, d án đ u tư do th trư ng cơ quan ch qu n quy t đ nh đ u tư quy đ nh t i kho n 2 Đi u 19 c a Quy ch , ngư i ra quy t đ nh đ u tư giao cho đơn v qu n lý, s d ng công trình làm ch đ u tư. Trư ng h p t i th i đi m ra quy t đ nh đ u tư cơ quan ch qu n chưa xác đ nh đư c đơn v qu n lý, khai thác, s d ng công trình, cơ quan ch qu n l a ch n m t đơn v có đ đi u ki n làm ch đ u tư. Trong th i gian th c hi n chương trình, d án, cơ quan ch qu n ph i xác đ nh ho c thành l p m t đơn v s ch u trách nhi m qu n lý và s d ng công trình và giao nhi m v cho đơn v này tham gia cùng v i ch đ u tư trong vi c nghi m thu và ti p nh n công trình đưa vào khai thác và s d ng theo quy đ nh hi n hành. Trư ng h p đơn v qu n lý, khai thác và s d ng chương trình, d án đ u tư không đ đi u ki n theo đi m a, kho n 1 Đi u 10 c a Quy ch làm ch đ u tư, cơ quan ch qu n l a ch n m t đơn v có đ đi u ki n làm ch đ u tư. Ch đ u tư có trách nhi m b trí ngư i c a đơn v qu n lý và s d ng công trình vào v trí phù h p đ tham gia qu n lý quá trình chu n b và th c hi n chương trình, d án; đ ng th i cùng v i ch đ u tư tham gia nghi m thu và đưa công trình vào s d ng. Trong trư ng h p ch đ u tư thành l p Ban qu n lý d án, m t trong s Phó Giám đ c Ban qu n lý d án ph i là ngư i c a đơn v và s d ng công trình. Trư ng h p chương trình, d án thu c m t cơ quan ch qu n và bao g m nhi u c u ph n đa lĩnh v c do các đơn v tr c thu c th c hi n và th hư ng, cơ quan ch qu n l a ch n m t trong các đơn v này có đ năng l c và đi u ki n làm ch chương trình, d án. Ch chương trình, d án thành l p Ban qu n lý d án v i s tham gia c a các đơn v th c hi n và th hư ng các c u ph n c a chương trình, d án. 5. Đ i v i chương trình, d án ô thu c th m quy n phê duy t c a cơ quan ch qu n: - Cơ quan ch qu n chương trình, d án ô ra quy t đ nh giao cho m t đơn v tr c thu c làm ch chương trình, d án ô kiêm ch d án thành ph n do mình qu n lý (n u có); - Các cơ quan ch qu n các d án thành ph n ra quy t đ nh v ch d án thành ph n. Trong th i h n 05 ngày làm vi c k t khi ra quy t đ nh v ch chương trình, d án, cơ quan ch qu n thông báo chính th c đ n B K ho ch và Đ u tư và nhà tài tr tương ng. II. Chu n b l p văn ki n chương trình, d án ODA quy đ nh t i đi m a, kho n 2, Đi u 10 và các Đi u 13, 14 và 15 c a Quy ch đư c hư ng d n như sau: 1. Ch d án ch u trách nhi m ph i h p v i nhà tài tr và ch các d án thành ph n (trư ng h p chương trình, d án ô) t ch c xây d ng văn ki n chương trình, d án ODA, đ m b o ti n đ và ch t lư ng c a văn ki n chương trình, d án ODA. 2. K t c u và yêu c u n i dung văn ki n d án h tr k thu t, chương trình s d ng v n ODA; chương trình, d án ô ph i đư c xây d ng theo m u Ph l c 4a, 4b và 4c c a Thông tư này. Văn ki n d án đ u tư s d ng v n ODA ph i đư c xây d ng theo quy đ nh hi n hành v qu n lý đ u tư và xây d ng có tính đ n các yêu c u nêu t i Đi u 13 c a Quy ch . 3. Trư ng h p áp d ng cách ti p c n theo chương trình ho c ngành, cơ quan ch qu n ph i h p v i nhà tài tr và các cơ quan có liên quan xây d ng các văn ki n h tr phù h p. III. Th m đ nh, phê duy t chương trình, d án quy đ nh t i các Đi u 16, 17, 18 và 19 c a Quy ch đư c hư ng d n như sau: 1. Th m đ nh và phê duy t d án h tr k thu t s d ng v n ODA a) Xác đ nh cơ quan ch trì t ch c th m đ nh Đ b o đ m ch t lư ng công tác th m đ nh theo hư ng b n v ng và chuyên nghi p hóa, cơ quan ch qu n c n xác đ nh m t đơn v tr c thu c chuyên trách làm nhi m v th m đ nh các chương trình, d án h tr k thu t.
 7. Trong trư ng h p chưa xác đ nh đư c đơn v chuyên trách th m đ nh chương trình, d án h tr k thu t, tùy theo t ng trư ng h p c th và n i dung d án h tr k thu t, cơ quan ch qu n ch đ nh m t đơn v tr c thu c có năng l c chuyên môn phù h p làm nhi m v th m đ nh d án h tr k thu t c th . Ch d án không đư c làm nhi m v th m đ nh d án h tr k thu t c a mình. Đ i v i các d án h tr k thu t thu c th m quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph , Th tư ng Chính ph quy t đ nh cơ quan ch trì th m đ nh trên cơ s đ ngh c a B K ho ch và Đ u tư. b) N i dung th m đ nh Th m đ nh d án h tr k thu t s d ng v n ODA ph i làm rõ các n i dung sau: - Tính h p lý c a d án v : + M c tiêu phát tri n so v i ưu tiên c a Chính ph , các nguyên t c và chính sách c a nhà tài tr , so sánh v i m c tiêu đã đư c xác đ nh t i đ cương chi ti t và Danh m c tài tr chính th c; + M c tiêu tr c ti p, các tác d ng c a vi c th c hi n d án đ i v i m c tiêu phát tri n c th c a b , ngành và đ a phương, đơn v th c hi n và th hư ng d án; + K t qu d ki n (ho c s n ph m đ u ra) c a d án phù h p v i m c tiêu đ ra; + T ng c u ph n trong d án, các s n ph m đ u ra c a t ng c u ph n và các ho t đ ng t o ra nh ng s n ph m đ u ra này; + Cơ c u phân b ngân sách c a d án bao g m v n ODA và v n đ i ng dành cho chuyên gia tư v n trong và ngoài nư c, đào t o trong và ngoài nư c, trang thi t b và v t tư, chi phí qu n lý và các chi phí khác; + Ch s th c hi n c a d án. - Tính kh thi c a d án v : + Y u t đ u vào (tài chính, trang thi t b , chuyên gia và các y u t khác) c a toàn b d án; + M c tiêu, k t qu , ho t đ ng, yêu c u đ u vào đ i v i t ng ho t đ ng và cách th c t ch c th c hi n; + Th i gian th c hi n; + Cơ ch qu n lý và t ch c th c hi n (bao g m cơ ch qu n lý tài chính, cơ ch ph i h p); + Tác đ ng c a d án t ngư i th hư ng tr c ti p đ n ngư i th hư ng gián ti p; + R i ro và bi n pháp phòng ng a r i ro; + Bi n pháp theo dõi, đánh giá và thúc đ y th c hi n d án (ph m vi và trách nhi m c a đơn v ch trì, ph i h p; cơ ch chia s , c p nh t thông tin qu n lý d án; cơ ch đánh giá d án và báo cáo k t qu đánh giá; bi n pháp thu hút s quan tâm và tham gia c a ngư i th hư ng); + Kh năng đóng góp v n đ i ng c a phía Vi t Nam. - Tính b n v ng c a d án v : + Các y u t c n thi t đ đ m b o phát huy tác d ng c a d án sau khi k t thúc; + Nh ng cam k t ho c đi u ki n c a nhà tài tr cũng như phía Vi t Nam có th đ t ra đ đ m b o tính b n v ng c a d án. c) Khung th i gian th m đ nh Không quá 15 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ h p l theo kho n 1 đ n 4 Đi u 17 c a Quy ch . d) Quy trình th m đ nh - Bư c 1: Đánh giá tính h p l c a h sơ th m đ nh + Đánh giá tính h p l c a b h sơ th m đ nh ph i tuân theo các quy đ nh t kho n 1 đ n 4 Đi u 17 c a Quy ch ;
 8. + So sánh, đ i chi u n i dung văn ki n d án v i 6 n i dung trong quy t đ nh phê duy t Danh m c yêu c u tài tr ODA c a Th tư ng Chính ph quy đ nh t i Đi u 8 c a Quy ch ; + Trư ng h p n i dung văn ki n d án có nh ng thay đ i so v i nh ng n i dung trong quy t đ nh phê duy t Danh m c yêu c u tài tr ODA c a Th tư ng Chính ph v tên d án và nhà tài tr ; cơ quan ch qu n d án; m c tiêu và k t qu d án; th i h n th c hi n d án; vư t h n m c, thay đ i lo i v n ODA (vi n tr không hoàn l i, v n vay); thay đ i ngu n và cơ ch tài chính trong nư c đ i v i v n ODA thì cơ quan ch trì t ch c th m đ nh ph i báo cáo cơ quan ch qu n đ l y ý ki n th ng nh t c a B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính và các cơ quan có liên quan, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh. Căn c vào ý ki n ch đ o c a Th tư ng Chính ph , cơ quan ch qu n ch đ o ch d án hoàn thi n văn ki n d án và giao cho cơ quan ch trì t ch c th m đ nh ti n hành th m đ nh theo quy đ nh t bư c 2 đ n bư c 4 dư i đây. - Bư c 2: Tham v n ý ki n các cơ quan có liên quan Sau khi nh n đư c 8 b h sơ h p l c a ch d án, cơ quan ch trì t ch c th m đ nh thông qua cơ quan ch qu n g i b h sơ kèm theo văn b n đ ngh góp ý ki n t i B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính, m t s cơ quan, đơn v và đ a phương có liên quan đ n n i dung d án h tr k thu t đư c đưa ra th m đ nh. Bư c 3: Th m đ nh Cơ quan ch trì t ch c th m đ nh l a ch n m t trong hai hình th c th m đ nh dư i đây: + Hình th c 1: T ng h p ý ki n th m đ nh Hình th c này áp d ng đ i v i các d án h tr k thu t có n i dung rõ ràng, nh t quán v i đ cương chi ti t c a d án kèm theo Danh m c yêu c u tài tr ODA đã đư c Th tư ng Chính ph phê duy t và ý ki n đ ng thu n c a các cơ quan đư c tham v n v n i dung c a văn ki n d án. Trong trư ng h p này, cơ quan ch trì t ch c th m đ nh ti n hành các bư c sau: Đ i v i d án thu c th m quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph : Cơ quan ch trì t ch c th m đ nh chu n b báo cáo k t qu th m đ nh kèm theo biên b n th m đ nh theo m u Ph l c 5 c a Thông tư này đ cơ quan ch qu n trình Th tư ng Chính ph phê duy t văn ki n d án. Đ i v i d án thu c th m quy n phê duy t c a cơ quan ch qu n: Cơ quan ch trì t ch c th m đ nh chu n b báo cáo k t qu th m đ nh kèm theo biên b n th m đ nh theo m u Ph l c 5 và d th o quy t đ nh phê duy t n i dung văn ki n d án theo Ph l c 6 c a Thông tư này đ cơ quan ch qu n phê duy t văn ki n d án. Trư ng h p h sơ văn ki n d án chưa hoàn thi n, cơ quan ch trì t ch c th m đ nh yêu c u ch d án b sung, ch nh s a và hoàn thi n h sơ d án và ti n hành các bư c như đã nêu trên. + Hình th c 2: T ch c h i ngh th m đ nh Trong trư ng h p không áp d ng đư c hình th c 1, cơ quan ch trì t ch c th m đ nh ch đ nh ch t a, thư ký và t ch c h i ngh th m đ nh. Trư ng h p h i ngh th m đ nh k t lu n thông qua văn ki n d án, cơ quan ch trì t ch c th m đ nh ti n hành các bư c sau: Đ i v i d án thu c th m quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph : Cơ quan ch trì t ch c th m đ nh chu n b báo cáo k t qu th m đ nh kèm theo biên b n th m đ nh theo m u Ph l c 5 c a Thông tư này đ cơ quan ch qu n trình Th tư ng Chính ph phê duy t văn ki n d án. Đ i v i d án thu c th m quy n phê duy t c a cơ quan ch qu n: Cơ quan ch trì t ch c th m đ nh chu n b báo cáo k t qu th m đ nh kèm theo biên b n th m đ nh theo m u Ph l c 5 và d th o quy t đ nh phê duy t n i dung văn ki n d án theo Ph l c 6 c a Thông tư này đ cơ quan ch qu n phê duy t văn ki n d án. Trư ng h p h sơ văn ki n d án chưa hoàn thi n, cơ quan ch trì t ch c th m đ nh yêu c u ch d án b sung, ch nh s a và hoàn thi n h sơ d án và ti n hành các bư c như đã nêu trên. - Bư c 4: Thông báo k t qu phê duy t
 9. Trong th i h n 10 ngày làm vi c k t ngày Th tư ng Chính ph (đ i v i d án thu c th m quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph ) ho c th trư ng cơ quan ch qu n (đ i v i d án thu c th m quy n phê duy t c a cơ quan ch qu n) phê duy t văn ki n d án, cơ quan ch qu n thông báo cho nhà tài tr và ch d án k t qu phê duy t, đ ng th i g i B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính báo cáo th m đ nh, quy t đ nh phê duy t (b n g c ho c b n sao có công ch ng) kèm theo văn ki n d án đã đư c phê duy t b ng ti ng Vi t và ti ng Anh có đóng d u giáp lai c a cơ quan ch qu n. Trư ng h p văn ki n d án không đư c c p có th m quy n phê duy t và yêu c u hoàn thi n, cơ quan ch qu n ph i ch đ o ch d án hoàn thi n và t ch c th m đ nh l i theo hư ng d n t i Thông tư này. 2. Th m đ nh và phê duy t d án đ u tư s d ng v n ODA a) Xác đ nh cơ quan ch trì t ch c th m đ nh Vi c xác đ nh cơ quan ch trì t ch c th m đ nh các d án đ u tư s d ng v n ODA th c hi n nh ng quy đ nh hi n hành v qu n lý đ u tư và xây d ng công trình. b) N i dung th m đ nh Ngoài các n i dung đư c quy đ nh t i các văn b n v qu n lý đ u tư và xây d ng, trong quá trình th m đ nh lưu ý m t s đi m sau: - M c tiêu d án: So sánh v i m c tiêu c a d án đã đư c xác đ nh t i đ cương chi ti t và t i Danh m c tài tr chính th c; - Cơ ch tài chính trong nư c đ i v i d án ODA; - T ng m c đ u tư cho d án, trong đó v n đ u tư t ngu n ODA ph i đư c so sánh v i t ng m c d án đ u tư và v n ODA đã đư c xác đ nh t i đ cương chi ti t và Danh m c tài tr chính th c; - Kh năng đóng góp c a phía Vi t Nam, đ c bi t là ngu n v n đ i ng, trong đó có tính đ n quy đ nh v gi i ngân c a nhà tài tr và quy trình l p và duy t k ho ch ngân sách c a Vi t Nam; - Các nhân t nh hư ng đ n ti n đ và ch t lư ng d án trong quá trình th c hi n d án đ c bi t trong gi i phóng m t b ng, đ u th u; - Xác đ nh r i ro và các bi n pháp phòng ng a r i ro; - Tính h p lý c a phương th c t ch c qu n lý th c hi n d án trên các khía c nh năng l c qu n lý và th c hi n d án c a ch đ u tư và cơ ch ph i h p trong quá trình th c hi n. c) Khung th i gian th m đ nh Không quá 45 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l theo Đi u 17 c a Quy ch . d) Quy trình th m đ nh Quy trình th m đ nh các d án đ u tư s d ng v n ODA tuân th quy trình th m đ nh hi n hành v qu n lý đ u tư và xây d ng, trong đó c n lưu ý các n i dung sau: - Đánh giá tính h p l c a b h sơ th m đ nh ph i tuân theo các quy đ nh t i Đi u 17 c a Quy ch ; - So sánh, đ i chi u n i dung văn ki n d án v i 6 n i dung nêu trong quy t đ nh phê duy t Danh m c yêu c u tài tr ODA c a Th tư ng Chính ph quy đ nh t i Đi u 8 c a Quy ch . Trư ng h p phát hi n n i dung văn ki n d án có nh ng thay đ i so v i n i dung nêu trong quy t đ nh phê duy t Danh m c yêu c u tài tr ODA c a Th tư ng Chính ph v tên d án và nhà tài tr ; cơ quan ch qu n d án; m c tiêu và k t qu d án; th i h n th c hi n d án; vư t h n m c, thay đ i lo i v n ODA (vi n tr không hoàn l i, v n vay); thay đ i ngu n và cơ ch tài chính trong nư c đ i v i v n ODA thì cơ quan ch trì t ch c th m đ nh ph i báo cáo cơ quan ch qu n đ l y ý ki n th ng nh t c a B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính và các cơ quan có liên quan, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh. Căn c vào ý ki n ch đ o c a Th tư ng Chính ph , cơ quan ch qu n ch đ o ch đ u tư hoàn thi n văn ki n d án và giao cho cơ quan ch trì t ch c th m đ nh ti n hành th m đ nh theo quy trình như hư ng d n t i đi m này. - Trư ng h p nhà tài tr t ch c đoàn th m đ nh hi n trư ng, ch đ u tư có trách nhi m t ch c và b trí các đi u ki n c n thi t đ cơ quan t ch c th m đ nh c đ i di n ph i h p tham gia th m đ nh hi n trư ng.
 10. - Trên cơ s văn ki n d án đ u tư đã đư c ch đ u tư hoàn ch nh, cơ quan ch trì t ch c th m đ nh ch u trách nhi m l p báo cáo th m đ nh đ cơ quan ch qu n trình Th tư ng Chính ph (đ i v i d án thu c th m quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph ) ho c trình th trư ng cơ quan ch qu n (đ i v i d án thu c th m quy n phê duy t c a cơ quan ch qu n) đ phê duy t văn ki n d án và ra quy t đ nh đ u tư. e) Thông báo quy t đ nh đ u tư và g i văn ki n d án đ u tư Trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày Th tư ng Chính ph (đ i v i d án thu c th m quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph ) ho c th trư ng cơ quan ch qu n (đ i v i d án thu c th m quy n phê duy t c a cơ quan ch qu n) ra quy t đ nh đ u tư, cơ quan ch qu n thông báo b ng văn b n t i nhà tài tr và ch đ u tư, đ ng th i g i B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính báo cáo th m đ nh d án đ u tư, quy t đ nh đ u tư (b n g c ho c b n sao có công ch ng) và văn ki n d án đ u tư đã đư c phê duy t b ng ti ng Vi t và ti ng Anh có đóng d u giáp lai c a cơ quan ch qu n. 3. Th m đ nh và phê duy t chương trình, d án ô a) Xác đ nh cơ quan ch trì th m đ nh Ngư i ra quy t đ nh phê duy t văn ki n chương trình, d án ô ch đ nh m t đơn v tr c thu c ch trì th m đ nh ho c thành l p m t h i đ ng th m đ nh do đ i di n c a mình làm ch t ch v i s tham gia c a đ i di n các cơ quan ch qu n c a các d án thành ph n. b) N i dung th m đ nh Căn c vào n i dung ch y u quy đ nh t i Đi u 15 c a Quy ch , trong quá trình th m đ nh c n làm rõ nh ng n i dung sau: - Khung t ng th c a chương trình, d án ô trong đó có m c tiêu t ng th c a chương trình, d án ô và m c tiêu c a các d án thành ph n, m i quan h gi a các d án thành ph n; - Nh ng ho t đ ng chính c a chương trình, d án ô; c a d án thành ph n và m i quan h v i nhau trong quá trình th c hi n, k c th i h n th c hi n; - T ng v n ODA và cơ ch tài chính trong nư c đ i v i chương trình, d án ô và d án thành ph n; ngu n và cơ ch v n đ i ng đ i v i chương trình, d án ô và d án thành ph n; - Phương th c t ch c th c hi n và qu n lý chương trình, d án ô: + S c n thi t thành l p ban ch đ o (n u có); cơ c u và cơ ch ho t đ ng c a ban này; + Nhi m v , quy n h n và trách nhi m c a cơ quan ch qu n chương trình, d án ô và c a cơ quan ch qu n các d án thành ph n; + T ch c Ban qu n lý chương trình, d án và Ban qu n lý d án thành ph n theo quy đ nh t i Thông tư 03/2007/TT-BKH ngày 12 tháng 3 năm 2007 c a B K ho ch và Đ u tư; + M i quan h , trách nhi m và phân công nhi m v gi a ch chương trình, d án và ch d án thành ph n; gi a Ban qu n lý chương trình, d án ô và các Ban qu n lý d án thành ph n. c) Khung th i gian th m đ nh Không quá 45 ngày làm vi c k t ngày cơ quan ch qu n chương trình nh n đ h sơ h p l theo Đi u 17 c a Quy ch . d) Quy trình th m đ nh - Bư c 1: Đánh giá tính h p l c a h sơ th m đ nh + Đánh giá tính h p l c a b h sơ th m đ nh ph i tuân theo các quy đ nh t i Đi u 17 c a Quy ch ; + So sánh, đ i chi u n i dung văn ki n chương trình, d án ô v i 6 n i dung nêu trong quy t đ nh phê duy t Danh m c yêu c u tài tr ODA c a Th tư ng Chính ph quy đ nh t i Đi u 8 c a Quy ch ; + Trư ng h p phát hi n n i dung văn ki n chương trình, d án ô có nh ng thay đ i so v i n i dung nêu trong quy t đ nh phê duy t Danh m c yêu c u tài tr ODA c a Th tư ng Chính ph v tên chương trình, d án và nhà tài tr ; cơ quan ch qu n chương trình, d án; m c tiêu và k t qu chương trình, d án;
 11. th i h n th c hi n chương trình, d án; vư t h n m c, thay đ i lo i v n OAD (vi n tr không hoàn l i, v n vay); thay đ i ngu n và cơ ch tài chính trong nư c đ i v i v n ODA thì cơ quan ch trì t ch c th m đ nh ho c h i đ ng th m đ nh ph i báo cáo cơ quan ch qu n chương trình, d án ô đ l y ý ki n th ng nh t c a B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính và các cơ quan có liên quan, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh. Căn c vào ý ki n ch đ o c a Th tư ng Chính ph , cơ quan ch qu n chương trình, d án ô ch đ o ch chương trình, d án ô hoàn thi n văn ki n chương trình, d án và giao cho cơ quan ch trì t ch c th m đ nh ho c h i đ ng th m đ nh ti n hành th m đ nh theo hư ng d n t bư c 2 đ n bư c 4 c a đi m này. - Bư c 2: Tham v n ý ki n các cơ quan có liên quan Sau khi nh n đư c 8 b h sơ h p l c a ch chương trình, d án ô, cơ quan ch trì t ch c th m đ nh thông qua cơ quan ch qu n chương trình, d án ô g i b h sơ kèm theo văn b n đ ngh góp ý ki n (trư ng h p l y ý ki n) ho c tham gia h i ngh th m đ nh (trư ng h p t ch c h i ngh th m đ nh) t i B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính, đ i di n các d án thành ph n, m t s cơ quan, đơn v và đ a phương có liên quan đ n n i dung chương trình, d án ô đư c đưa ra th m đ nh. - Bư c 3: Th m đ nh + Hình th c 1: T ng h p ý ki n th m đ nh Hình th c này áp d ng đ i v i các chương trình, d án ô có n i dung rõ ràng, nh t quán v i đ cương chi ti t c a chương trình, d án kèm theo quy t đ nh phê duy t Danh m c yêu c u tài tr ODA đã đư c Th tư ng Chính ph phê duy t và các cơ quan đư c tham v n ý ki n nh t trí v i n i dung c a văn ki n chương trình, d án ô. Trong trư ng h p này, cơ quan ch trì t ch c th m đ nh ho c h i đ ng th m đ nh ti n hành các bư c sau: Đ i v i chương trình, d án thu c th m quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph : Cơ quan ch trì t ch c th m đ nh ho c h i đ ng th m đ nh chu n b báo cáo k t qu th m đ nh kèm theo biên b n th m đ nh theo m u Ph l c 5 và d th o quy t đ nh phê duy t n i dung văn ki n chương trình, d án theo Ph l c 6 c a Thông tư này đ cơ quan ch qu n chương trình, d án ô phê duy t văn ki n chương trình, d án ô. Trư ng h p h sơ văn ki n chương trình, d án ô chưa hoàn thi n, cơ quan ch trì t ch c th m đ nh ho c h i đ ng th m đ nh yêu c u ch chương trình, d án ô ph i h p v i các ch d án thành ph n b sung, ch nh s a và hoàn thi n h sơ chương trình, d án ô và ti n hành các bư c như đã nêu trên. + Hình th c 2: T ch c h i ngh th m đ nh Trong trư ng h p không áp d ng đư c hình th c 1, cơ quan ch trì t ch c th m đ nh ho c h i đ ng th m đ nh ch đ nh ch t a, thư ký và t ch c h i ngh th m đ nh. Trư ng h p nhà tài tr t ch c đoàn th m đ nh hi n trư ng, ch chương trình, d án ô có trách nhi m t ch c và b trí các đi u ki n c n thi t đ cơ quan ch trì t ch c th m đ nh ho c h i đ ng th m đ nh c đ i di n ph i h p tham gia th m đ nh hi n trư ng. N u h i ngh th m đ nh k t lu n thông qua văn ki n chương trình, d án ô, cơ quan ch trì t ch c th m đ nh ho c h i đ ng th m đ nh ti n hành các bư c sau: Đ i v i chương trình, d án thu c th m quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph : Cơ quan ch trì t ch c th m đ nh ho c h i đ ng th m đ nh chu n b báo cáo k t qu th m đ nh kèm theo bên b n th m đ nh theo m u Ph l c 5 c a Thông tư này đ cơ quan ch qu n chương trình, d án ô trình Th tư ng Chính ph phê duy t văn ki n chương trình, d án ô. Đ i v i chương trình, d án thu c th m quy n phê duy t c a cơ quan ch qu n: Cơ quan ch trì t ch c th m đ nh ho c h i đ ng th m đ nh chu n b báo cáo k t qu th m đ nh kèm theo biên b n th m đ nh theo m u Ph l c 5 và d th o quy t đ nh phê duy t n i dung văn ki n chương trình, d án theo Ph l c 6 c a Thông tư này đ cơ quan ch qu n chương trình, d án ô phê duy t văn ki n chương trình, d án ô. Trư ng h p h i ngh th m đ nh yêu c u ch nh s a và hoàn thi n h sơ văn ki n chương trình, d án, cơ quan ch trì t ch c th m đ nh ho c h i đ ng th m đ nh yêu c u ch chương trình, d án ô ph i h p v i
 12. các ch d án thành ph n b sung, ch nh s a và hoàn thi n h sơ chương trình, d án theo k t lu n c a h i ngh th m đ nh và ti n hành các bư c như đã nêu trên. e) Thông báo quy t đ nh phê duy t và g i văn ki n chương trình, d án ô Trong vòng 10 ngày làm vi c k t ngày Th tư ng Chính ph (đ i v i chương trình, d án thu c th m quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph ) ho c th trư ng cơ quan ch qu n chương trình, d án ô (đ i v i chương trình, d án thu c th m quy n phê duy t c a th trư ng cơ quan ch qu n chương trình, d án) ra quy t đ nh phê duy t chương trình, d án ô, cơ quan ch qu n chương trình, d án ô thông báo b ng văn b n t i nhà tài tr và ch chương trình, d án ô đ ng g i B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính báo cáo th m đ nh, quy t đ nh phê duy t chương trình, d án (b n chính ho c b n sao có công ch ng) và văn ki n chương trình, d án ô đã đư c phê duy t b ng ti ng Vi t và ti ng Anh có đóng d u giáp lai c a cơ quan ch qu n. Cơ quan ch qu n chương trình, d án ô g i b n sao các tài li u này t i các cơ quan ch qu n d án thành ph n. - Th m đ nh và phê duy t các d án thành ph n trong khuôn kh chương trình, d án ô: Căn c m c đ chu n b , th i gian, k ho ch th c hi n d án thành ph n, cơ quan ch qu n d án thành ph n t ch c th m đ nh và phê duy t d án c a mình. C th : +Đ iv id án h tr k thu t: theo quy trình th m đ nh và phê duy t quy đ nh t i đi m 1, m c III Ph n này. + Đ i v i d án đ u tư: theo quy trình th m đ nh và phê duy t quy đ nh t i đi m 2, M c III Ph n này. 4. Th m đ nh và phê duy t văn ki n h tr ti p c n theo chương trình ho c ngành Quy đ nh th m đ nh văn ki n h tr ti p c n theo chương trình ho c ngành tương t như quy trình th m đ nh chương trình, d án ô quy đ nh t i đi m 3, m c III Ph n này. C p ra quy t đ nh phê duy t chương trình, quy ho ch, k ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c s phê duy t h tr ti p c n theo chương trình ho c ngành. 5. Th m đ nh và phê duy t chương trình, d án khu v c Cơ quan ch qu n ch u trách nhi m th m đ nh và phê duy t ph n tham gia c a phía Vi t Nam tương t như các chương trình, d án ODA khác đư c quy đ nh t i các đi m 1,2 và 3, m c III Ph n này. Ph n 4: KÝ K T ĐI U Ư C QU C T C TH V ODA I. Ký k t đi u ư c qu c t c th v ODA th c hi n theo Lu t Ký k t, gia nh p và th c hi n đi u ư c qu c t và theo hư ng d n c a B Ngo i giao v trình t , th t c ký k t và th c hi n đi u ư c qu c t liên quan đ n ngu n h tr phát tri n chính th c. II. Trách nhi m trình Chính ph v vi c ký k t đi u ư c qu c t c th v ODA quy đ nh t i kho n 2, Đi u 21 c a Quy ch đư c hư ng d n như sau: 1. B K ho ch và Đ u tư có trách nhi m trình Th tư ng Chính ph v vi c ký k t đi u ư c qu c t c th v ODA không hoàn l i (tr các đi u ư c qu c t c th v ODA v i các t ch c tài chính qu c t quy đ nh kho n 1 Đi u 42 c a Quy ch ) cho các chương trình, d án ODA thu c các cơ quan tr c thu c Qu c h i, các cơ quan Trung ương c a t ch c chính tr xã h i, các t ch c ngh nghi p, y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 2. Đ th c hi n trách nhi m nêu trên, theo quy đ nh v trình t , th t c ký k t và th c hi n đi u ư c qu c t liên quan đ n ngu n h tr phát tri n chính th c, B K ho ch và Đ u tư trình Th tư ng Chính ph : a) V vi c đàm phán, ký đi u ư c qu c t c th v ODA trên cơ s văn b n đ ngh chính th c c a cơ quan ch qu n quy đ nh t i đi m 1, m c II c a Ph n này g i B K ho ch và Đ u tư kèm theo toàn b tài li u c n thi t và th c hi n theo đúng ti n đ th i gian. b) V vi c phê chu n ho c phê duy t đi u ư c qu c t c th v ODA c a cơ quan ch qu n quy đ nh t i đi m 1, M c II c a Ph n này trong trư ng h p đi u ư c qu c t c th v ODA ph i đư c phê chu n ho c phê duy t đ hoàn thành th t c hi u l c c a đi u ư c qu c t đó.
 13. c) K ho ch th c hi n đi u ư c qu c t c th v ODA do cơ quan ch qu n quy đ nh t i đi m 1, m c II c a Ph n này xây d ng và g i B K ho ch và Đ u tư. 3. Trong trư ng h p đư c Th tư ng Chính ph y quy n, cơ quan ch qu n quy đ nh t i đi m 1, m c II c a Ph n này th c hi n trách nhi m xây d ng và ký k t đi u ư c qu c t v ODA theo quy đ nh hi n hành. III. Trách nhi m trình Th tư ng Chính ph v vi c đi u ch nh, s a đ i, b sung đi u ư c qu c t c th v ODA quy đ nh t i đi m a, kho n 1 Đi u 31 c a Quy ch đư c hư ng d n như sau: Trong quá trình th c hi n Đi u ư c qu c t c th v ODA, n u có nh ng đi u ch nh, s a đ i, b sung quy đ nh t i đi m a, kho n 1 Đi u 31 c a Quy ch , cơ quan đ xu t vi c ký k t đi u ư c qu c t c th v ODA l y ý ki n b ng văn b n c a B K ho ch và Đ u tư và các cơ quan liên quan đ trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh theo quy đ nh hi n hành v vi c đi u ch nh, s a đ i, b sung đi u ư c qu c t c th v ODA. Ph n 5: QU N LÝ TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ODA I. Thành l p và t ch c ho t đ ng Ban qu n lý chương trình, d án ODA (Ban qu n lý d án) quy đ nh t i Đi u 25 c a Quy ch đư c hư ng d n như sau: Trình t thành l p, cơ c u t ch c, ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Ban qu n lý d án ODA, m i quan h trách nhi m gi a Ban qu n lý d án v i ch d án, cơ quan ch qu n, các cơ quan qu n lý nhà nư c đư c quy đ nh t i Thông tư s 03/2007/TT-BKH ngày 12 tháng 3 năm 2007 c a B K ho ch và Đ u tư v cơ c u t ch c và ch c năng, nhi m v c a các Ban qu n lý chương trình, d án ODA. Đ i v i chương trình, d án ô, căn c vào văn ki n chương trình, d án ô đã đư c c p có th m quy n phê duy t: - Ch chương trình, d án ô l p Ban qu n lý chương trình, d án ô kiêm Ban qu n lý d án thành ph n do mình qu n lý (n u có). - Trên cơ s trao đ i th ng nh t v i ch chương trình, d án ô v cơ c u t ch c, ch c năng nhi m v , trách nhi m và quy n h n đ i v i chương trình, d án ô và d án thành ph n, ch d án thành ph n l p Ban qu n lý d án thành ph n. II. Nhi m v c a cơ quan ch qu n, ch d án và Ban qu n lý d án liên quan đ n k ho ch th c hi n chương trình, d án quy đ nh t i đi m a, kho n 1 Đi u 35 và kho n 7 Đi u 39 c a Quy ch đư c hư ng d n như sau: 1. Rà soát, c p nh t và phê duy t k ho ch th c hi n chương trình, d án a) Ngay sau khi thành l p Ban qu n lý d án, cơ quan ch qu n, ch d án ch đ o Ban qu n lý d án ph i h p v i nhà tài tr rà soát, c p nh t, đi u ch nh (n u c n thi t) k ho ch t ng th th c hi n chương trình, d án ODA, chi ti t hóa k ho ch th c hi n trong năm đ u tiên. b) N i dung vi c rà soát, c p nh t k ho ch th c hi n bao g m: - Các m c th i gian (b c đ u, k t thúc) cho các h ng m c, các đ u ra, các ho t đ ng ch y u c a chương trình, d án và cho toàn b chương trình, d án; - Kh i lư ng công vi c ph i hoàn thành tương ng cho m i giai đo n bao g m c m t s ho t đ ng có th th c hi n trư c khi đi u ư c qu c t c th v ODA có hi u l c; - Kh i lư ng ngu n l c đ u vào c n đáp ng cho t ng h ng m c, t ng đ u ra, t ng ho t đ ng tương ng v i m i giai đo n, k c m t s ho t đ ng th c hi n trư c khi đi u ư c qu c t c th v ODA có hi u l c. Trong quá trình rà soát, c p nh t k ho ch th c hi n t ng th chương trình, d án, n u ch đi u ch nh ti n đ th c hi n (b t đ u, k t thúc) c a các h ng m c, các đ u ra, các ho t đ ng c a chương trình, d án mà không làm thay đ i th i h n k t thúc chương trình, d án đư c quy đ nh t i văn ki n chương trình, d án, cơ quan ch qu n ra quy t đ nh phê duy t k ho ch t ng th th c hi n chương trình, d án.
 14. 2. Ch m nh t sau 05 ngày làm vi c k t ngày k ho ch t ng th đư c phê duy t, cơ quan ch qu n g i quy t đ nh phê duy t (b n g c) cho B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính và nhà tài tr đ làm cơ s cho vi c theo dõi, đánh giá quá trình th c hi n chương trình, d án. 3. Trên cơ s k ho ch c p nh t t ng th th c hi n chương trình, d án đư c cơ quan ch qu n phê duy t, ch d án phê duy t k ho ch chi ti t th c hi n chương trình d án ODA năm đ u tiên và t ng năm ti p theo. 4. K ho ch th c hi n chương trình, d án ODA hàng năm ph i đư c xây d ng và phê chu n phù h p v i l ch bi u xây d ng k ho ch hàng năm c a cơ quan ch qu n. K ho ch th c hi n chương trình, d án hàng năm là cơ s đ phân b các ngu n l c cho các ho t đ ng c a chương trình, d án và là cơ s đ xây d ng k ho ch th c hi n cho t ng quý, ph c v công tác đi u hành, theo dõi, ki m tra, đánh giá, khen thư ng đ i v i ho t đ ng qu n lý d án c a Ban qu n lý d án. 5. Ban qu n lý d án có trách nhi m l p k ho ch gi i ngân theo Ph l c 7 c a Thông tư này. Ch d án trình cơ quan ch qu n k ho ch gi i ngân hàng năm đ t ng h p và báo cáo theo hư ng d n l p k ho ch hàng năm c a B K ho ch và Đ u tư. III. Đ n bù, gi i phóng m t b ng và tái đ nh cư quy đ nh t i Đi u 29 c a Quy ch đư c hư ng d n như sau: Ch d án xây d ng k ho ch đ n bù, gi i phóng m t b ng và tái đ nh cư các chương trình, d án ODA theo quy đ nh hi n hành v đ n bù, gi i phóng m t b ng và tái đ nh cư. Trư c khi phê duy t văn ki n chương trình, d án n u các quy đ nh v đ n bù, gi i phóng m t b ng và tái đ nh cư c a nhà tài tr có s khác bi t v i các quy đ nh hi n hành v đ n bù, gi i phóng m t b ng và tái đ nh cư c a Vi t Nam, thì cơ quan ch qu n ph i trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh. Trư ng h p các quy đ nh v đ n bù, gi i phóng m t b ng và tái đ nh cư trong đi u ư c qu c t c th v ODA đã ký có s khác bi t v i các quy đ nh hi n hành v đ n bù, gi i phóng m t b ng và tái đ nh cư c a Vi t Nam, thì tuân th đi u ư c qu c t c th v ODA đã ký. Phương án đ n bù, tái đ nh cư th ng nh t ph i đư c thông báo cho các cơ quan ch c năng có liên quan và ph bi n công khai đ n các đ i tư ng ch u tác đ ng. IV. Đ u th u quy đ nh t i Đi u 30 c a Quy ch đư c hư ng d n như sau: Ho t đ ng đ u th u các chương trình, d án ODA tuân th theo các quy đ nh hi n hành v đ u th u. Trư c khi phê duy t văn ki n chương trình, d án n u các quy đ nh v đ u th u c a nhà tài tr có s khác bi t v i các quy đ nh hi n hành v đ u th u c a Vi t Nam, thì cơ quan ch qu n ph i trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh. Trư ng h p các quy đ nh v đ u th u trong đi u ư c qu c t c th v ODA đã ký có s khác bi t v i các quy đ nh hi n hành v đ u th u c a Vi t Nam, thì tuân th đi u ư c qu c t c th v ODA đã ký. Trong trư ng h p này, ch d án ph i ch đ o Ban qu n lý d án ph i h p v i nhà tài tr l ng ghép trình t , th t c, th i h n th m đ nh c a nhà tài tr v i th t c trình, th m đ nh và phê duy t các n i dung v k ho ch đ u th u, k t qu l a ch n nhà th u theo các quy đ nh hi n hành c a Vi t Nam. Quy trình l ng ghép này ph i đư c công b công khai cho các bên liên quan đ n ho t đ ng đ u th u. V. Hư ng d n vi c đi u ch nh, s a đ i, b sung chương trình, d án trong quá trình th c hi n quy đ nh t i Đi u 31 c a Quy ch đư c hư ng d n như sau: 1. Liên quan đ n s thay đ i v cơ ch tài chính trong nư c ho c đi u ki n cho vay l i trong nư c quy đ nh t i đi m b kho n 1 Đi u 31, ch d án báo cáo cơ quan ch qu n đ cơ quan ch qu n l y ý ki n th ng nh t c a B K ho ch và Đ u tư và B Tài chính, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh. 2. Đ i v i ph n v n dư do thay đ i t giá, lãi su t, v n d phòng chưa phân b và các kho n v n dư khác phát sinh trong quá trình th c hi n quy đ nh t i đi m b, kho n 2 Đi u 31, cơ quan ch qu n th a thu n v i B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính và nhà tài tr đ quy t đ nh vi c s d ng v n dư này trong ph m vi chương trình, d án tri n khai th c hi n theo các quy đ nh hi n hành.
 15. 3. Đ i v i v n dư đ th c hi n chương trình, d án m i quy đ nh t i đi m a, kho n 2 Đi u 31, trên cơ s đ xu t c a cơ quan ch quan, B K ho ch và Đ u tư trình Th tư ng Chính ph cho phép ch trương s d ng ph n v n dư đó. Sau khi Th tư ng Chính ph cho phép s d ng ph n v n dư, cơ quan ch qu n ti n hành th m đ nh, phê duy t văn ki n chương trình, d án và tri n khai th c hi n theo các quy đ nh hi n hành. Ph n 6: THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ODA I. Theo dõi chương trình, d án quy đ nh t i các Đi u 33 và Đi u 35 c a Quy ch đư c hư ng d n như sau: 1. Yêu c u và m c tiêu c a công tác theo dõi chương trình, d án ODA: a) Đ m b o c p nh t chính xác, đ y đ và thư ng xuyên (ngày, tu n, tháng, năm) các thông tin liên quan đ n tình hình th c hi n và qu n lý chương trình, d án. b) Đ m b o th c hi n k p th i các khó khăn, vư ng m c, các s c nh hư ng đ n ti n đ , ch t lư ng, chi phí c a chương trình, d án. c) Đ m b o k p th i đ xu t và th c thi các bi n pháp c n thi t đ kh c ph c các khó khăn, vư ng m c, các s c đ chương trình, d án đư c th c hi n theo đúng m c tiêu, phù h p v i các gi i h n v th i gian và ngu n l c đã đư c xác đ nh. 2. Trách nhi m và n i dung theo dõi chương trình, d án ODA a) Ban qu n lý d án Ho t đ ng theo dõi là m t b ph n c u thành c a ho t đ ng qu n lý hàng ngày và là trách nhi m c a Ban qu n lý d án. N i dung theo dõi c p Ban qu n lý d án: - Theo dõi, c p nh t tình hình th c hi n chương trình, d án bao g m: + Ti n đ th c hi n d án; + Kh i lư ng th c hi n; + Ch t lư ng; + Chi phí; + Các bi n đ ng; - Theo dõi, c p nh t tình hình qu n lý chương trình, d án bao g m: + L p và chi ti t hóa k ho ch tri n khai các n i dung c a công tác qu n lý chương trình, d án; + C p nh t tình hình th c hi n và đi u ch nh k ho ch; + C p nh t tình hình đ m b o ch t lư ng và hi u l c c a công tác qu n lý chương trình, d án. - Theo dõi, c p nh t tình hình x lý, ph n h i thông tin chương trình, d án bao g m: + Tình hình b o đ m thông tin báo cáo; + Tình hình x lý thông tin báo cáo; + Tình hình và k t qu gi i quy t khó khăn, vư ng m c. b) Ch d án - Ch đ o, giám sát, ki m tra tính đ y đ , tính c p nh t và tính chính xác c a các thông tin theo dõi chương trình, d án do Ban qu n lý d án th c hi n; - B trí các ngu n l c c n thi t đ m b o cho công tác theo dõi Ban qu n lý d án;
 16. - Ph n h i và x lý k p th i các v n đ thu c th m quy n n y sinh trong quá trình th c hi n chương trình, d án; - Báo cáo và đ xu t các phương án x lý các khó khăn, vư ng m c, các v n đ vư t quá th m quy n c a ch d án đ các cơ quan ch qu n k p th i ra các quy t đ nh gi i quy t các vư ng m c trong th c hi n chương trình, d án. c) Cơ quan ch qu n Đ i v i chương trình, d án thu c th m quy n qu n lý, cơ quan ch qu n có trách nhi m: - Ki m tra tính đ y đ , c p nh t và tính chính xác c a các thông tin theo dõi chương trình, d án do ch d án cung c p; - Ph n h i và x lý k p th i các v n đ n y sinh thu c th m quy n; - Giám sát và theo dõi nh ng thay đ i so v i k ho ch (v ti n đ th c hi n, v tình hình gi i ngân, đ u th u, gi i phóng m t b ng, tái đ nh cư, b o v môi trư ng và an sinh xã h i) c a các chương trình, d án; - Báo cáo và đ xu t các phương án x lý các khó khăn, vư ng m c, các v n đ vư t quá th m quy n c a cơ quan ch qu n đ các cơ quan có liên quan k p th i ra các quy t đ nh gi i quy t các vư ng m c trong th c hi n chương trình, d án; - Xây d ng và t ch c h th ng thông tin, các quy đ nh theo dõi và qu n lý các chương trình, d án trong ph m vi qu n lý c a cơ quan ch qu n; - B o đ m các ngu n l c c n thi t (cán b , tài chính, cơ s v t ch t k thu t và các v n đ có liên quan khác) cho ho t đ ng theo dõi chương trình, d án t i cơ quan ch qu n. H tr và tăng cư ng năng l c theo dõi chương trình, d án cho các ch d án. d) Các cơ quan qu n lý nhà nư c v ODA Th c hi n ch c năng theo dõi chương trình, d án ODA trong lĩnh v c liên quan quy đ nh t i Chương 4 và Chương 7 c a Quy ch và có trách nhi m ph n h i thông tin theo dõi cho các cơ quan ch qu n và nhà tài tr . II. Đánh giá chương trình, d án quy đ nh t i các Đi u 34 và 35 c a Quy ch đư c hư ng d n như sau: 1. Yêu c u và m c tiêu c a công tác đánh giá đ i v i t ng chương trình, d án c th : a) So sánh k t qu đ t đư c t i th i đi m đánh giá v i k ho ch th c hi n chương trình, d án. b) Phát hi n các khó khăn, vư ng m c đã x y ra ho c ti m n trong th c hi n chương trình, d án. c) Đánh giá tình hình th c hi n các nguyên t c, th t c qu n lý chương trình, d án. d) Đ xu t nh ng bi n pháp c n th c hi n đ thúc đ y chương trình, d án ti n tri n đúng m c tiêu, phù h p v i các quy đ nh v ti n đ , ph m vi, kh i lư ng, ch t lư ng, kinh phí và phù h p v i các nguyên t c th t c qu n lý. e) Trong nh ng trư ng h p c n thi t, ki n ngh đi u ch nh m t s n i dung trong văn ki n chương trình, d án và/ho c trong k ho ch th c hi n chương trình, d án. g) Rút ra nh ng bài h c kinh nghi m đ áp d ng cho các giai đo n ti p theo c a chương trình, d án đư c đánh giá và/ho c áp d ng cho các chương trình, d án khác. 2. Công tác đánh giá Đ b o đ m tính khách quan, minh b ch, công tác đánh giá ph i đư c ti n hành b i chuyên gia ho c nhóm chuyên gia, tư v n đ c l p đư c thuê tuy n theo các quy đ nh hi n hành, có đ trình đ chuyên môn và kinh nghi m c n thi t. Ch d án ph i ph i h p v i nhà tài tr xác đ nh th i gian và kinh phí cho công tác đánh giá ngay t giai đo n thi t k văn ki n chương trình, d án. Tùy thu c vào t ng trư ng h p c th và theo th a thu n v i nhà tài tr , các giai đo n đánh giá có th bao g m: a) Đánh giá ban đ u
 17. Đánh giá ban đ u ph i đư c ti n hành ngay sau khi b t đ u th c hi n chương trình, d án. Vi c đánh giá ban đ u có th do ch d án giao Ban qu n lý d án ho c thuê tư v n đ c l p th c hi n. Đánh giá ban đ u t p trung vào vi c xem xét tình hình th c t c a chương trình, d án sau khi kh i đ ng v : - Công tác chu n b th c hi n, t ch c, huy đ ng các ngu n l c c a Ban qu n lý d án đ đ m b o vi c th c hi n chương trình, d án theo đúng m c tiêu và k ho ch đ ra; - Nh ng v n đ phát sinh so v i văn ki n chương trình, d án đã đư c phê duy t; - Phương hư ng gi i quy t các khó khăn vư ng m c g p ph i; - Phát sinh do các y u t khách quan như môi trư ng pháp lý có nh ng thay đ i, yêu c u thay đ i ti n đ ho c n i dung m t s h ng m c cho phù h p v i tình hình khí h u, đ a ch t hay b i các y u t ch quan như năng l c và cơ c u t ch c c a Ban qu n lý d án. K t qu đánh giá ban đ u đư c s d ng đ rà soát, c p nh t k ho ch t ng th th c hi n chương trình, d án và xây d ng k ho ch chi ti t th c hi n chương trình, d án cho năm đ u tiên. b) Đánh giá gi a kỳ Đánh giá gi a kỳ do Ban qu n lý d án t ch c thuê chuyên gia ho c t ch c tư v n đ c l p ti n hành vào gi a th i gian th c hi n chương trình, d án ho c sau khi k t thúc m t giai đo n đ i v i chương trình, d án g m nhi u giai đo n. Đánh giá gi a kỳ t p trung vào: - Tính phù h p c a k t qu th c hi n chương trình, d án v i m c tiêu đ ra; - M c đ hoàn thành c a chương trình, d án cho đ n th i đi m đánh giá so v i k ho ch th c hi n chương trình, d án đã đư c phê duy t; - Các khuy n ngh , k c vi c đi u ch nh thi t k , m c tiêu chương trình, d án n u c n; - Các bài h c v xây d ng, th c hi n và qu n lý các chương trình, d án. Ch m nh t trong vòng 01 tháng k t ngày nh n đư c báo cáo đánh giá gi a kỳ c a tư v n, ch d án ph i g i đ n cơ quan ch qu n và nhà tài tr báo cáo đánh giá gi a kỳ do tư v n l p và báo cáo ph n h i đánh giá gi a kỳ c a ch d án, trong đó phân tích các phát hi n, các v n đ và các đ xu t c a báo cáo đánh giá, nêu rõ các bi n pháp x lý, gi i quy t v n đ , các ho t đ ng c n thi t đ đáp ng các đ xu t, các bài h c kinh nghi m trong t ch c th c hi n chương trình, d án. Báo cáo đánh giá gi a kỳ và báo cáo ph n h i đ i v i các chương trình, d án do Th tư ng Chính ph quy t đ nh đ u tư và các chương trình, d án nhóm A đ u ph i thông qua cơ quan ch qu n g i cho B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính đ ph c v vi c giám sát, theo dõi, đánh giá. c) Đánh giá k t thúc Đánh giá k t thúc chương trình, d án do Ban qu n lý d án t ch c thuê chuyên gia ho c t ch c tư v n đ c l p ti n hành ngay sau khi k t thúc th c hi n và ph i hoàn thành ch m nh t trong vòng 06 tháng k t ngày k t thúc chương trình, d án đư c quy đ nh t i văn ki n chương trình, d án. Đánh giá k t thúc t p trung vào xem xét và đánh giá toàn di n các khía c nh: - Thi t k chương trình, d án; - Quá trình th c hi n chương trình, d án; - Ho t đ ng qu n lý chương trình, d án; - K t qu th c hi n các m c tiêu chương trình, d án; - Các ngu n l c đã huy đ ng cho chương trình, d án; - Các l i ích do d án mang l i cho nh ng ngư i th hư ng và nh ng ngư i tham gia; - Các tác đ ng c a chương trình, d án;
 18. - Tính b n v ng c a chương trình, d án và các y u t đ b o đ m tính b n v ng c a chương trình, d án; - Các bài h c rút ra sau quá trình th c hi n chương trình, d án; - Các khuy n ngh c n thi t. Báo cáo đánh giá k t thúc do tư v n l p và văn b n nh n xét c a ch d án ph i đư c báo cáo và g i đ n cơ quan ch qu n và nhà tài tr . Báo cáo đánh giá k t thúc c a tư v n là cơ s tham kh o đ Ban qu n lý d án và ch d án xây d ng Báo cáo k t thúc chương trình, d án. Báo cáo đánh giá k t thúc c a tư v n đ i v i chương trình, d án do Th tư ng Chính ph quy t đ nh đ u tư và chương trình, d án nhóm A ph i g i cho B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính đ ph c v vi c giám sát, theo dõi, đánh giá. d) Đánh giá tác đ ng (Đánh giá sau d án) B K ho ch và Đ u tư ch trì, ph i h p v i cơ quan ch qu n và nhà tài tr xây d ng k ho ch hàng năm v đánh giá tác đ ng các chương trình, d án ODA. Đánh giá tác đ ng do cơ quan ch qu n ch trì và thuê chuyên gia ho c t ch c tư v n đ c l p th c hi n. Đ i v i các d án quan tr ng qu c gia, vi c đánh giá tác đ ng là do cơ quan tư v n đ c l p đư c Th tư ng Chính ph l a ch n, phê duy t ho c y quy n cho B K ho ch và Đ u tư l a ch n. Đánh giá tác đ ng đư c ti n hành trong vòng 3 năm k t ngày đưa chương trình, d án vào khai thác, s d ng và t p trung vào các v n đ ch y u sau: - Th c tr ng kinh t , k thu t v n hành c a chương trình, d án; - Tác đ ng t i các m t kinh t – chính tr – xã h i c a chương trình, d án; - Tác đ ng t i môi trư ng sinh thái c a chương trình, d án; - Tính b n v ng c a chương trình, d án; - Các bài h c thành công và th t b i c a các khâu thi t k – th c hi n – v n hành chương trình, d án. Báo cáo đánh giá tác đ ng đ i v i chương trình, d án do Th tư ng Chính ph quy t đ nh đ u tư và chương trình, d án nhóm A ph i đư c g i đ n B K ho ch và Đ u tư và B Tài chính đ ph c v công tác qu n lý danh m c đ u tư và xây d ng chi n l c, chính sách đ u tư. e) Đánh giá đ t xu t Đánh giá đ t xu t đư c ti n hành trong nh ng trư ng h p có nh ng vư ng m c, khó khăn, tác đ ng phát sinh ngoài d ki n trong quá trình th c hi n chương trình, d án. Đánh giá đ t xu t t p trung làm rõ nh ng v n đ sau: - Xác đ nh tình tr ng và b n ch t nh ng phát sinh ngoài d đoán; - nh hư ng và m c đ nh hư ng c a nh ng phát sinh đ n vi c th c hi n chương trình, d án, đ n kh năng hoàn thành m c tiêu đã đ ra; - Ki n ngh các bi n pháp can thi p, các cơ quan có trách nhi m th c hi n và th i h n hoàn thành. Cơ quan ch qu n ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan và nhà tài tr t ch c đoàn đánh giá đ t xu t. Báo cáo đánh giá đ t xu t là cơ s đ cơ quan ch qu n can thi p k p th i, tri n khai các bi n pháp h tr c n thi t đ ngăn ng a s th t b i c a chương trình, d án. Trong trư ng h p các bi n pháp x lý vư t quá th m quy n c a cơ quan ch qu n, cơ quan ch qu n g i văn b n kèm theo báo cáo đánh giá đ t xu t g i đ n các cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan ho c trình Th tư ng Chính ph xem xét và quy t đ nh.
 19. III. Báo cáo tình hình th c hi n các chương trình, d án quy đ nh t i Đi u 36 c a Quy ch đư c hư ng d n như sau: 1. H th ng báo cáo th c hi n các chương trình, d án ODA g m 3 c p: a) C p ch chương trình, d án (g i t t là c p chương trình, d án): Ch d án l p báo cáo v tình hình th c hi n chương trình, d án ODA g i cơ quan ch qu n, B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính, B ngành liên quan, y ban nhân dân c p t nh nơi th c hi n chương trình, d án và nhà tài tr . b) C p cơ quan ch qu n: Cơ quan ch qu n l p báo cáo t ng h p v k t qu v n đ ng, đánh giá tình hình th c hi n các chương trình, d án ODA thu c th m quy n qu n lý g i B K ho ch và Đ u tư và B Tài chính. c) C p cơ quan qu n lý nhà nư c v ODA: B K ho ch và Đ u tư và B Tài chính l p báo cáo t ng h p v tình hình thu hút và s d ng ODA trong c nư c, tình hình gi i ngân các chương trình, d án ODA trình Th tư ng Chính ph theo quy đ nh và thông báo cho các cơ quan liên quan. 2. Ch đ báo cáo và m u bi u báo cáo: Th c hi n theo quy đ nh và hư ng d n c th t i Quy t đ nh s 803/2007/QĐ-BKH ngày 30 tháng 07 năm 2007 c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư v vi c ban hành Ch đ báo cáo tình hình th c hi n các chương trình, d án ODA. a) Ch d án th c hi n ch đ báo cáo đ nh kỳ tháng (đ i v i các chương trình, d án đ u tư thu c th m quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph và các chương trình, d án tương đương nhóm A), quý, năm và báo cáo k t thúc chương trình, d án. b) Cơ quan ch qu n th c hi n ch đ báo cáo đ nh kỳ quý. c) B K ho ch và Đ u tư và B Tài chính th c hi n ch đ báo cáo đ nh kỳ 6 tháng và báo cáo năm. 3. Ch đ khen thư ng: B K ho ch và Đ u tư áp d ng các hình th c khen thư ng và đ ng viên phù h p v i các cơ quan, đơn v th c hi n t t ch đ báo cáo t i Quy t đ nh s 803/2007/QĐ-BKH ngày 30 tháng 07 năm 2007 c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư v vi c ban hành Ch đ báo cáo tình hình th c hi n các chương trình, d án ODA. 4. Ch tài x lý vi ph m ch đ báo cáo: Đ i v i các trư ng h p vi ph m ch đ báo cáo, B K ho ch và Đ u tư s áp d ng các ch tài sau: a) Vi ph m ch đ báo cáo không thư ng xuyên: B K ho ch và Đ u tư g i văn b n yêu c u cơ quan vi ph m ch đ báo cáo gi i trình nguyên nhân vi ph m và cam k t th c hi n nh ng bi n pháp kh c ph c. b) Vi ph m ch đ báo cáo có h th ng: B K ho ch và Đ u tư công b danh sách các cơ quan vi ph m ch đ báo cáo trên trang tin đi n t c a B K ho ch và Đ u tư, đ ng th i áp d ng các bi n pháp khi t ng h p Danh m c yêu c u tài tr ODA trình Th tư ng Chính ph do các cơ quan này đ xu t. c) Vi ph m ch đ báo cáo m t cách có h th ng, kéo dài: B K ho ch và Đ u tư báo cáo Th tư ng Chính ph nh ng trư ng h p này và đ xu t các bi n pháp x lý thích h p k c đ ngh Th tư ng Chính ph không phê duy t các chương trình, d án yêu c u tài tr do các cơ quan này đ xu t cho đ n khi tình hình ch p hành ch đ báo cáo đư c c i thi n. Cơ quan ch qu n quy đ nh nh ng bi n pháp khen thư ng và ch tài thích h p đ đ m b o s tuân th các quy đ nh v ch đ báo cáo c a các ch d án và các Ban qu n lý d án thu c th m quy n qu n lý c a mình. Ph n 7: T CH C TH C HI N I. Thông tư này thay th cho Thông tư s 06/2001/TT-BKH ngày 20 tháng 9 năm 2001 v Hư ng d n th c hi n quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c ban hành kèm theo Ngh đ nh s 17/2001/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph . II. Đ i v i các chương trình, d án đang th c hi n:
 20. 1. Các n i dung c a chương trình, d án thu c th m quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph theo Ngh đ nh s 17/2001/NĐ-CP nay theo Ngh đ nh s 131/2006/NĐ-CP thu c th m quy n phê duy t c a th trư ng cơ quan ch qu n thì các v n đ liên quan đ n th m quy n c a cơ quan ra quy t đ nh phê duy t các chương trình, d án đư c th c hi n theo Ngh đ nh s 131/2006/NĐ-CP. 2. Cơ quan ch qu n rà soát k ho ch th c hi n chương trình, d án đ b sung n i dung theo dõi, đánh giá d án và đ m b o ngu n l c th c hi n. III. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo. Trong quá trình th c hi n n u có nh ng vư ng m c, các b , ngành, đ a phương và các đơn v có liên quan ph n ánh k p th i v B K ho ch và Đ u tư đ ti p t c b sung và hoàn ch nh Thông tư hư ng d n này. Nơi nh n: B TRƯ NG - Văn phòng Trung ương Đ ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , Cơ quan thu c Chính ph ; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c th c Trung ương; Võ H ng Phúc - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - C c Ki m tra văn b n quy ph m qu n lý – B Tư pháp; - Công báo; - Các T ng c c, C c, V , Vi n và các đơn v tr c thu c B ; - Lưu: VT, KTĐN. Phu luc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản