Thông tư số 04/2007/TT-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
105
lượt xem
7
download

Thông tư số 04/2007/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 04/2007/TT-BYT về việc hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 04/2007/TT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/2007/TT-BYT Hà N i, ngày 12 tháng 02 năm 2007 THÔNG TƯ HƯ NG D N V TIÊU CHU N, I U KI N, TRÌNH T , TH T C B NHI M, MI N NHI M GIÁM NNH VIÊN PHÁP Y VÀ GIÁM NNH VIÊN PHÁP Y TÂM TH N Căn c Pháp l nh Giám nh tư pháp s 24/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/9/2004 c a U ban thư ng v Qu c h i; Căn c Ngh nh s 67/2005/N -CP ngày 19/5/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giám nh tư pháp; B Y t hư ng d n chi ti t các Tiêu chu n, i u ki n, trình t , th t c b nhi m, mi n nhi m giám nh viên pháp y và giám nh viên pháp y tâm th n như sau: I. TIÊU CHU N, I U KI N B NHI M GIÁM NNH VIÊN PHÁP Y VÀ GIÁM NNH VIÊN PHÁP Y TÂM TH N 1. Công dân Vi t Nam, thư ng trú t i Vi t Nam, có các tiêu chuNn, i u ki n sau ây thì có th ư c b nhi m giám nh viên pháp y và giám nh viên pháp y tâm th n: a) Có b ng t t nghi p i h c, th c sĩ, ti n sĩ v chuyên ngành do cơ s giáo d c c a Vi t Nam c p và ã qua th c t ho t ng chuyên môn c a chuyên ngành ó liên t c t 5 năm tr lên: - Giám nh viên pháp y: giám nh viên pháp y trung ương ph i có trình chuyên khoa nh hư ng pháp y; giám nh viên pháp y a phương ph i có ch ng ch b i dư ng pháp y; - Giám nh viên pháp y tâm th n: giám nh viên pháp y tâm th n Trung ương ph i có trình t chuyên khoa I, th c sĩ v chuyên ngành tâm th n tr lên; giám nh viên pháp y tâm th n a phương ph i có trình chuyên khoa nh hư ng tâm th n tr lên; i v i ngư i có b ng t t nghi p i h c, b ng th c sĩ, b ng ti n sĩ v chuyên ngành do cơ s giáo d c c a nư c ngoài c p, các b ng ó ph i ư c công nh n t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t v giáo d c và i u ư c qu c t mà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p; b) Có phNm ch t o c t t; c) Có năng l c hành vi dân s y ;
  2. d) Tu i b nhi m l n u: Không quá 55 i v i n và không quá 60 i v i nam 2. Giám nh viên pháp y và giám nh viên pháp y tâm th n có th ư c b nhi m trong s nh ng ngư i làm vi c các cơ s pháp y và cơ s giám nh pháp y tâm th n c a trung ương và a phương ho c các t ch c chuyên môn khác. 3. Nh ng ngư i sau ây không ư c b nhi m giám nh viên pháp y: a) ang b truy c u trách nhi m hình s ho c ã b k t án mà chưa ư c xoá án tích; b) ang b qu n ch hành chính; c) B m t ho c b h n ch năng l c hành vi dân s . II. TRÌNH T , TH T C B NHI M GIÁM NNH VIÊN PHÁP Y VÀ GIÁM NNH VIÊN PHÁP Y TÂM TH N 1. trung ương: a) Vi n trư ng Vi n Pháp Y qu c gia và Trư ng t ch c giám nh pháp y tâm th n Trung ương (Vi n trư ng Vi n giám nh pháp y tâm th n Trung ương ư c thành l p sau này) l a ch n ngư i có tiêu chuNn và i u ki n giám nh viên pháp y và giám nh viên pháp y tâm th n; l p h sơ ngh b nhi m giám nh viên pháp y và giám nh viên pháp y tâm th n g i v V T ch c cán b -B Y t . b) V trư ng V T ch c cán b ch trì, ph i h p v i V trư ng các V : i u tr , Pháp ch , xem xét ngh B trư ng B Y t Quy t nh b nhi m giám nh viên pháp y và giám nh viên pháp y tâm th n. c) Trên cơ s ngh c a V T ch c cán b , V i u tr và V Pháp ch , B trư ng B Y t xem xét Quy t nh b nhi m giám nh viên pháp y và giám nh viên pháp y tâm th n. 2. a phương: a) Giám c Trung tâm Pháp y t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là t nh) ho c Trư ng phòng Pháp Y ( i v i nh ng t nh, thành ph chưa thành l p Trung tâm Pháp y c p t nh) và Giám c Trung tâm giám nh pháp y tâm th n t nh l a ch n ngư i có tiêu chuNn và i u ki n c agiám nh viên pháp y và giám nh viên pháp y tâm th n l p h sơ g i v S Tư pháp t nh, thành ph tr c thu c trung ương. b) Giám c S Tư pháp ch trì, ph i h p v i Giám c S Y t xem xét, ngh Ch t ch U ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương Quy t nh b nhi m giám nh viên pháp y vàgiám nh viên pháp y tâm th n. c) Trên cơ s ngh c a Giám c S Tư pháp và Giám c S Y t , ch t ch U ban nhân dân t nh xem xét Quy t nh b nhi m giám nh viên pháp y và giám nh viên pháp y tâm th n.
  3. 3. H sơ ngh b nhi m giám nh viên pháp y và giám nh viên pháp y tâm th n: a) Công văn ngh b nhi m giám nh viên pháp y và giám nh viên pháp y tâm th n c a Vi n trư ng Vi n Pháp y Qu c gia, Trư ng t ch c giám nh pháp y tâm th n Trung ương (Vi n trư ng Vi n Giám nh pháp y Tâm th n Trung ương),Giám c Trung tâm pháp y t nh (Trư ng phòng Pháp y t nh), Giám c Trung tâm giám nh pháp y Tâm th n t nh; b) Lý l ch, danh sách trích ngang c a cán b ư c ngh b nhi m giám nh viên pháp y và giám nh viên pháp y tâm th n (theo m u 2c c a Quy ch qu n lý h sơ s 01/QCTCTW). c) 02 nh m u chân dung c 2cm x 3cm c a ngư i ư c ngh b nhi m giám nh viên pháp y và giám nh viên pháp y tâm th n ( nh ch p trong 6 tháng g n nh t). d) B n ánh giá công ch c, viên ch c c a năm ngh b nhi m theo quy nh c a Pháp l nh cán bô, công ch c; ) Gi y khám s c kho (còn giá tr trong 6 tháng); e) H sơ ngh ư c làm thành 02 b có giá tr như nhau. 4. Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ h p l , B trư ng B Y t , Ch t ch U ban nhân dân c p t nh xem xét, quy t nh b nhi m giám nh viên pháp y và giám nh viên pháp y tâm th n. 5. Ngư i ư c b nhi m giám nh viên pháp y và giám nh viên pháp y tâm th n có trách nhi m th c hi n giám nh v i tư cách làgiám nh viên pháp y và giám nh viên pháp y tâm th n k t ngày ư c b nhi m. III. TRÌNH T , TH T C NGHN C P TH GIÁM NNH VIÊN PHÁP Y VÀ GIÁM NNH VIÊN PHÁP Y TÂM TH N 1.Sau khi B trư ng B Y t , Ch t ch U ban nhân dân c p t nh Quy t nh b nhi m giám nh viên pháp y và giám nh viên pháp y tâm th n, ng th i có văn b n ngh B Tư pháp c p th giám nh viên pháp y và giám nh viên pháp y tâm th n, kèm theo các gi y t sau ây: a) Quy t nh b nhi m giám nh viên pháp y và giám nh viên pháp y tâm th n; b) Lý l ch, danh sách trích ngang c a cán b ư c ngh b nhi m giám nh viên pháp y và giám nh viên pháp y tâm th n (có xác nh n c a th trư ng cơ quan). c) 02 nh m u chân dung c 2cm x 3 cm c a ngư i ư c ngh b nhi m giám nh viên pháp y và giám nh viên pháp y tâm th n ( nh ch p trong 6 tháng g n nh t). 2.Ngư i ư c b nhi m giám nh viên pháp y và giám nh viên pháp y tâm
  4. th n ư c B Tư pháp c p th giám nh viên tư pháp s d ng trong vi c th c hi n quy n, nghĩa v c a ngư i giám nh tư pháp quy nh t i i u 12 và i u 13 c a Pháp l nh Giám nh tư pháp. IV. MI N NHI M VÀ THU H I TH GIÁM NNH VIÊN PHÁP Y VÀ GIÁM NNH VIÊN PHÁP Y TÂM TH N 1. Giám nh viên pháp y và giám nh viên pháp y tâm th n b mi n nhi m khi giám nh viên thu c m t trong nh ng trư ng h p quy nh t i kho n 2 i u 9 c a Pháp l nh giám nh tư pháp ho c trong trư ng h p giám nh viên pháp y và giám nh viên pháp y tâm th n không th ti p t c m nhi m công vi c giám nh vì m t lý do chính áng khác. 2. Trung ương a) Vi n trư ng Viên Pháp y Qu c gia và Trư ng T ch c giám nh pháp y tâm th n Trung ương (Vi n trư ng Vi n Giám nh pháp y tâm th n trung ương) xem xét và l p H sơ ngh mi n nhi mgiám nh viên pháp y và giám nh viên pháp y tâm th n g i v V T ch c cán b - B Y t . b) V trư ng V T ch c cán b ch trì, ph i h p v i V trư ng các V : i u tr , Pháp ch xem xét, l p h sơ ngh B trư ng B Y t Quy t nh mi n nhi m giám nh viên pháp y và giám nh viên pháp y tâm th n. c) Trên cơ s ngh c a V trư ng các V : T ch c cán b , Pháp ch , i u tr , B trư ng B Y t Quy t nh mi n nhi m Giám nh viên pháp y và giám nh viên pháp y tâm th n. 3. a phương a) Giám c Trung tâm pháp y t nh ho c Trư ng phòng Giám nh pháp y ( i v i nh ng t nh, thành ph chưa thành l p Trung tâm giám nh pháp y c p t nh) và Giám c Trung tâm giám nh pháp y tâm th n t nh xem xét và l p h sơ ngh mi n nhi m giám nh viên pháp y và giám nh viên pháp y tâm th n g i v S Tư pháp t nh. b) Giám c S Tư pháp ch trì, ph i h p v i Giám c S Y t xem xét, l p h sơ ngh Ch t ch U ban nhân dân c p t nh Quy t nh mi n nhi m giám nh viên pháp y và giám nh viên pháp y tâm th n. c) Trên cơ s ngh c a Giám S Tư pháp và Giám c S Y t , Ch t ch U ban nhân dân c p t nh xem xét Quy t nh mi n nhi m Giám nh viên pháp y và giám nh viên pháp y tâm th n. 4.H sơ ngh mi n nhi m giám nh viên pháp y và giám nh viên pháp y tâm th n g m có: a) Văn b n c a cơ quan ngh mi n nhi mgiám nh viên pháp y và giám nh viên pháp y tâm th n.
  5. b) Các văn b n, gi y t ch ng minh giám nh viên pháp y và giám nh viên pháp y tâm th n thu c m t trong nh ng trư ng h p quy nh t i kho n 1, m c IV c a Thông tư này. 5.Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ mi n nhi m h p l , B trư ng B Y t , Ch t ch U ban nhân dân c p t nh xem xét Quy t nh mi n nhi m giám nh viên pháp y và giám nh viên pháp y tâm th n. Khi Quy t nh mi n nhi m giám nh viên pháp y và giám nh viên pháp y tâm th n, B trư ng B Y t , Ch t ch U ban nhân dân c p t nh thu th giám nh viên pháp y và giám nh viên pháp y tâm th n c a ngư i b mi n nhi m. V. NGƯ I GIÁM NNH PHÁP Y VÀ NGƯ I GIÁM NNH PHÁP Y TÂM TH N THEO V VI C 1. Ngư i có các tiêu chuNn quy nh t i kho n 1, m c I c a Thông tư này và không thu c m t trong cáctrư ng h p quy nh t i kho n 2, m c I c a Thông tư này có th ư c trưng c u th c hi n giám nh pháp y và giám nh pháp y tâm th n theo v vi c. Trong trư ng h p ngư i không có trình i h c, nhưng có ki n th c chuyên sâu v lĩnh v c c n giám nh và có uy tín trong lĩnh v c ó thì có th ư c trưng c u th c hi n giám nh pháp y theo v vi c. 2. trung ương a) Căn c vào nhu c u ho t ng t t ng i v i lĩnh v c giám nh pháp y và giám nh pháp y tâm th n, Vi n trư ng Vi n Pháp y Qu c gia và Trư ng T ch c giám nh pháp y tâm th n Trung ương (Vi n trư ng Vi n Giám nh Pháp y tâm th n Trung ương) l a ch n ngư i có tiêu chuNn quy nh t i kho n 1 m c V c a Thông tư này và l p h sơ ngh ưa vào danh sách ngư i giám nh pháp y và ngư i giám nh pháp y tâm th ntheo v vi c g i v V T ch c cán b - B Y t . b) V trư ng V T ch c cán b ch trì, ph i h p v i V trư ng các V : Pháp ch , i u tr xem xét, ngh B trư ng B Y t có Công văn ngh B trư ng B Tư pháp ưa vào danh sách ngư i giám nh pháp y và ngư i giám nh pháp y tâm th ntheo v vi c. c) Trên cơ s ngh c a V trư ng các V : T ch c cán b , Pháp ch , i u tr , B trư ng B Y t có Công văn ngh B trư ng B Tư pháp ưa vào danh sách ngư i giám nh pháp y và ngư i giám nh pháp y tâm th ntheo v vi c công b trên phương ti n thông tin i chúng hàng năm. 3. a phương a) Căn c vào nhu c u ho t ng t t ng i v i lĩnh v c giám nh pháp y và giám nh pháp y tâm th n, Giám c Trung tâm Pháp y t nh ho c Trư ng phòng Pháp y ( i v i nh ng t nh, thành ph chưa thành l p trung tâm Pháp y) và Giám c Trung tâm giám nh pháp y tâm th n t nh l a ch n ngư i có tiêu chuNn quy nh t i
  6. kho n 1 m c V c a Thông tư này và l p h sơ ngh ưa vào danh sách ngư i giám nh pháp y và ngư i giám nh pháp y tâm th ntheo v vi c, g i v g i v S Tư pháp t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. b) Giám c S Tư pháp ch trì ph i h p v i Giám c S Y t xem xét, ngh Ch t ch U ban nhân dân c p t nh có công văn ngh B trư ng B Tư pháp ưa vào danh sách ngư i giám nh pháp y và ngư i giám nh pháp y tâm th n theo v vi c. c) Trên cơ s ngh c a Giám c S Tư pháp và Giám c S Y t , Ch t ch U ban nhân dân c p t nh xem xét có công văn ngh B trư ng B Tư pháp ưa vào danh sách ngư i giám nh pháp y và ngư i giám nh pháp y tâm th n theo v vi c công b trên phương ti n thông tin i chúng hàng năm. 4. H sơ ngh ưa vào danh sách ngư i giám nh pháp y và ngư i giám nh pháp y tâm th n theo v vi c: a) Công văn ngh ưa vào danh sách ngư i giám nh pháp y và ngư i giám nh pháp y tâm th n theo v vi c c a Vi n trư ng Vi n Pháp y Qu c gia, Trư ng t ch c giám nh pháp y tâm th n Trung ương (Vi n trư ng Vi n Giám nh pháp y Tâm th n Trung ương), Giám c Trung tâm pháp y t nh (Trư ng phòng Pháp y t nh), Giám c Trung tâmgiám nh pháp y tâm th n t nh. b) Lý l ch, danh sách trích ngang c a cán b ư c ngh ưa vào danh sách ngư i giám nh pháp y và ngư i giám nh pháp y tâm th n theo v vi c (theo m u 2c c a Quy ch qu n lý h sơ s 01/QCTCTW). c) 02 nh m u chân dung c 2cm x 3cm c a ngư i ư c ngh ưa vào danh sách ngư i giám nh pháp y và ngư i giám nh pháp y tâm th n theo v vi c ( nh ch p trong 6 tháng g n nh t). d) B n ánh giá công ch c, viên ch c c a năm ngh ưa vào danh sách ngư i giám nh pháp y và ngư i giám nh pháp y tâm th n theo v vi c theo quy nh c a Pháp l nh cán b , công ch c; ) Gi y khám s c kho (còn giá tr ); e) H sơ ngh ư c làm thành 02 b có giá tr như nhau. VI. I U KHO N THI HÀNH 1.Trong khi chưa thành l p Vi n Giám nh pháp y tâm th n Trung ương, Trung tâm pháp y t nh (m t s t nh chưa có i u ki n thành l p trung tâm), T ch c Giám nh pháp y tâm th n Trung ương th c hiên ch c năng c a Vi n Giám nh Pháp y tâm th n Trung ương; Phòng Pháp y t nh th c hi n ch c năng c a Trung tâm pháp y t nh ư c quy nh t i Thông tư này. 2.Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Nh ng quy nh trư c ây trái v i quy nh t i Thông tư này u bãi b .
  7. 3. B Y t giao cho V T ch c cán b , S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m hư ng d n các ơn v tr c thu c th c hi n các quy nh t i Thông tư này. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c, các ơn v c n ph n ánh k p th i v B Y t ư c xem xét b sung, s a i cho phù h p. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản