Thông tư số 04/2009/TT-BKH

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
5
download

Thông tư số 04/2009/TT-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 04/2009/TT-BKH về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 04/2009/TT-BKH

  1. B K HO CH VÀ Đ U TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 04/2009/TT-BKH Hà N i, ngày 23 tháng 7 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N M T S QUY Đ NH V THU NH P KH U, THU GIÁ TR GIA TĂNG - Căn c Ngh đ nh s 116/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 quy đ nh ch c năng nhi m v c a B K ho ch và Đ u tư; - Căn c Ngh đ nh s 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Thu giá tr gia tăng s 13/2008/QH12; - Căn c Ngh đ nh s 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 45/2006/QH11; - Theo đ ngh c a V trư ng V kinh t Công nghi p; B K ho ch và Đ u tư ban hành m t s danh m c máy móc, thi t b , ph tùng thay th , phương ti n v n t i chuyên dùng, nguyên li u, v t tư, bán thành ph m trong nư c đã s n xu t đư c như sau: Đi u 1. Ban hành kèm theo Thông tư này: 1. Danh m c thi t b , máy móc ph tùng thay th , phương ti n v n t i chuyên dùng (bao g m c tàu bay, dàn khoan, tàu thu ) trong nư c đã s n xu t đư c theo quy đ nh t i kho n 8 Đi u 3 Ngh đ nh s 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 đ làm căn c th c hi n vi c mi n thu giá tr gia tăng theo quy đ nh t i kho n 17 Đi u 5 c a Lu t Thu giá tr gia tăng; Danh m c này cũng dùng đ s d ng làm căn c đ th c hi n vi c mi n thu nh p kh u theo quy đ nh t i kho n 14 Đi u 16 Ngh đ nh s 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Thu xu t kh u, Thu nh p kh u đ i v i trư ng h p nh p kh u đ nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh . 2. Danh m c v t tư xây d ng trong nư c đã s n xu t đư c đ làm căn c th c hi n vi c mi n thu nh p kh u theo quy đ nh t i đi m đ kho n 6 Đi u 16 Ngh đ nh s 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Thu xu t kh u, thu nh p kh u. 3. Danh m c v t tư c n thi t cho ho t đ ng d u khí trong nư c đã s n xu t đư c làm căn c th c hi n vi c mi n thu nh p kh u theo quy đ nh t i đi m b kho n 11 Đi u 16 Ngh đ nh s 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Thut xu t kh u, Thu nh p kh u và mi n thu giá tr gia tăng theo quy đ nh kho n 17 Đi u 5 c a Lu t Thu giá tr gia tăng. 4. Danh m c nguyên li u, v t tư, bán thành ph m ph c v cho vi c đóng tàu trong nư c đã s n xu t đư c làm căn c th c hi n vi c mi n thu nh p kh u theo quy đ nh t i kho n 12 Đi u 16 Ngh đ nh s 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Thu xu t kh u, Thu nh p kh u. 5. Danh m c nguyên li u, v t tư ph c v tr c ti p cho s n xu t s n ph m ph n m m mà trong nư c đã s n xu t đư c làm căn c th c hi n vi c mi n thu nh p kh u theo quy đ nh t i kho n 13 Đi u 16 Ngh đ nh s 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Thu xu t kh u, Thu nh p kh u. 6. Danh m c nguyên li u, v t tư, bán thành ph m trong nư c đã s n xu t đư c làm căn c th c hi n vi c mi n thu nh p kh u theo quy đ nh t i kho n 16 Đi u 16 Ngh đ nh s 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Thu xu t kh u, Thu nh p kh u. Danh m c này cũng đư c s d ng làm căn c th c hi n vi c mi n thu nh p kh u theo quy đ nh t i kho n 14 Đi u 16 Ngh đ nh s 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Thu xu t kh u, Thu nh p kh u trong trư ng h p nh p kh u v t tư đ th c hi n ho t đ ng nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh . Đi u 2. Trong quá trình s d ng Danh m c n u có ý ki n không th ng nh t gi a cơ quan H i quan v i doanh nghi p thì cơ quan H i quan ph i h p v i các S K ho ch và Đ u tư đ a phương xem xét đ x lý. Trư ng h p ti p t c còn vư ng m c thì T ng c c H i quan ki n ngh B K ho ch và Đ u tư xem xét quy t đ nh ho c s a đ i b sung Danh m c. Đi u 3. Các danh m c ban hành kèm theo Thông tư này s đư c xem xét b sung cho phù h p v i tình hình th c t trên cơ s đ ngh c a các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành.
  2. Đi u 4. Thông tư này thay th cho Quy t đ nh s 827/2006/QĐ-BKH ngày 15/08/2006 c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư đã ban hành và có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Th tư ng, các PTT Chính ph , - Vi n KSNDTC, Toà án NDTC, - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP, - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW, - T ng c c H i quan, T ng c c Thu , - Các S K ho ch và Đ u tư; Trương Văn Đoan - Công báo, Website Chính ph , - Các đơn v thu c B KH&ĐT, - Lưu: VP, KTCN, - C c ki m tra văn b n QPPL, B Tư pháp. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Danh muc
Đồng bộ tài khoản