Thông tư số 04/2009/TT-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
84
lượt xem
10
download

Thông tư số 04/2009/TT-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 04/2009/TT-BNN về việc hướng dẫn nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên chuyên môn, kỹ thuật ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn công tác trên địa bàn cấp xã do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 04/2009/TT-BNN

  1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN --------- ------- S : 04/2009/TT-BNN Hà N i, ngày 21 tháng 01 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N NHI M V C A CÁN B , NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN, K THU T NGÀNH NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN CÔNG TÁC TRÊN NA BÀN C P XÃ Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Trên cơ s Thông tư Liên t ch s 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15 tháng 5 năm 2008 c a Liên B B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân c p t nh, c p huy n và nhi m v qu n lý nhà nư c c a U ban nhân dân c p xã v nông nghi p và phát tri n nông thôn; các t ch c chuyên ngành thu c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có cơ s tuy n ch n, h p ng ho c i u ng, hư ng d n ho t ng i v i i ngũ cán b , nhân viên chuyên môn, k thu t v công tác trên a bàn xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là i ngũ cán b k thu t nông nghi p xã), B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n nhi m v c a i ngũ cán b k thu t nông nghi p xã như sau: Ph n I NH NG NHI M V CHUNG i ngũ cán b k thu t nông nghi p xã có nhi m v chính sau ây: 1. Giúp U ban nhân dân c p xã t ch c và hư ng d n vi c th c hi n quy ho ch, chương trình, k ho ch, án khuy n khích phát tri n nông nghi p, lâm nghi p, diêm nghi p, thu s n, thu l i và phát tri n nông thôn. 2. Tuyên truy n, ph bi n pháp lu t, chính sách c a ng và Nhà nư c v nông nghi p và phát tri n nông thôn. 3. T ng h p, hư ng d n k ho ch s n xu t nông nghi p, diêm nghi p, thu s n, phát tri n r ng hàng năm; hư ng d n nông dân th c hi n các bi n pháp k thu t chuy n i cơ c u kinh t , cây tr ng, v t nuôi trong s n xu t nông lâm nghi p, thu s n theo quy ho ch, k ho ch ư c phê duy t. 4. Xây d ng k ho ch, huy ng l c lư ng và t ch c th c hi n phòng tr d ch b nh cây tr ng, v t nuôi, thu s n; T ch c th c hi n vi c tu b , b o v ê i u, ê bao, b
  2. vùng, công trình và cơ s h u c n chuyên ngành, b o v r ng; Phòng cháy, ch a cháy r ng, ch ng ch t phá r ng và kh c ph c h u qu thiên tai h n hán, bão, lũ, úng, l t, s t, l , cháy r ng; Bi n pháp ngăn ch n k p th i nh ng hành vi vi ph m pháp lu t v b o v ê i u, b o v r ng, công trình và cơ s h u c n chuyên ngành t i a phương. 5. Giúp U ban nhân dân c p xã giám sát vi c xây d ng các công trình thu l i nh , công trình nư c s ch nông thôn và m ng lư i thu nông; Vi c s d ng nư c trong công trình thu l i và nư c s ch nông thôn trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t. 6. Ph i h p hư ng d n th c hi n và ki m tra vi c th ng kê di n bi n t nông nghi p, t lâm nghi p, t diêm nghi p, th ng kê r ng, ki m kê r ng, di n bi n tài nguyên r ng, di n bi n s lư ng gia súc, gia c m trên a bàn c p xã theo quy nh. T ng h p tình hình th c hi n ti n s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, ngư nghi p, diêm nghi p. 7. Hư ng d n vi c tri n khai và phát tri n các ngành, ngh , làng ngh truy n th ng nông thôn; ng d ng ti n b khoa h c, công ngh phát tri n s n xu t và phát tri n các ngành, ngh m i nh m gi i quy t vi c làm, c i thi n i u ki n làm vi c, sinh ho t c a ngư i lao ng, c i thi n i s ng c a nhân dân a phương. 8. Giúp U ban nhân dân c p xã th c hi n công tác qu n lý ch t lư ng s n phNm, gi ng cây tr ng, v t nuôi, phân bón, th c ăn chăn nuôi, thu c b o v th c v t, thu c thú y và v sinh an toàn th c phNm trên a bàn c p xã theo quy nh. 9. Giúp U ban nhân dân c p xã t ch c th c hi n các ho t ng cung c p d ch v công v nông nghi p và phát tri n nông thôn; C ng c các t ch c dân l p, t qu n c a c ng ng dân cư theo quy nh. 10. Báo cáo nh kỳ và t xu t tình hình s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, diêm nghi p, thu s n, công tác thu l i và phát tri n nông thôn trên a bàn c p xã theo quy nh. Ph n II CƠ C U VÀ NHI M V C TH I. CƠ C U I NGŨ CÁN B K THU T NÔNG NGHI P XÃ 1. Cán b , nhân viên chuyên môn, k thu t công tác trên a bàn c p xã do U ban nhân dân c p t nh quy t nh, bao g m: a) Nhân viên b o v th c v t ( m nh n c nhi m v chuyên ngành tr ng tr t); b) Nhân viên thú y ( m nh n c nhi m v chuyên ngành chăn nuôi, nuôi tr ng thu s n); c) Nhân viên thu l i; d) Nhân viên khuy n nông, khuy n ngư;
  3. ) Công ch c ki m lâm a bàn xã làm nhi m v lâm nghi p nh ng xã có r ng. 2. M ng lư i c ng tác viên M ng lư i c ng tác viên làm nhi m v ph i h p th c hi n d ch v v nông nghi p và phát tri n nông thôn thu c các t ch c dân l p t nguy n, t qu n c a c ng ng, g m thành viên i di n c a các t ch c: H p tác xã; i; T (b o v r ng, tư i, tiêu, nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn…); Câu l c b ; Chi h i; Khuy n nông viên; Cá nhân hành ngh v d ch v thú y, b o v th c v t,… t i thôn, b n, p. M ng lư i c ng tác viên ư c ăng ký ho t ng theo quy ch ho c i u l do U ban nhân dân c p xã phê duy t. II. NHI M V C TH C A I NGŨ CÁN B K THU T NÔNG NGHI P XÃ Nhân viên b o v th c v t: a) Tham gia xây d ng các chương trình, k ho ch, án khuy n khích phát tri n cây tr ng nông nghi p; Chuy n d ch cơ c u cây tr ng và cơ c u mùa v ; b) Tuyên truy n, ph bi n ch , chính sách và chuyên môn nghi p v v tr ng tr t, b o v th c v t; c) T ng h p, hư ng d n k ho ch phát tri n cây tr ng hàng năm; Hư ng d n nông dân v quy trình s n xu t, th c hi n các bi n pháp k thu t v tr ng tr t, b o v th c v t và chuy n i cơ c u cây tr ng trong s n xu t nông nghi p theo quy ho ch, k ho ch ư c phê duy t; d) T ng h p, báo cáo k p th i tình hình tr ng tr t và d ch h i cây tr ng; xu t, hư ng d n bi n pháp k thu t phòng, tr d ch b nh cây tr ng theo k ho ch, hư ng d n c a Tr m b o v th c v t c p huy n. ) Xây d ng k ho ch, bi n pháp huy ng l c lư ng và th c hi n ho c ph i h p th c hi n n i dung ư c duy t hư ng d n c a Tr m B o v th c v t c p huy n; e) Giúp Ch t ch U ban nhân dân c p xã hư ng d n ho t ng i v i h th ng cung c p d ch v công v tr ng tr t, b o v th c v t và cá nhân kinh doanh thu c b o v th c v t. Th c hi n công tác khuy n nông v công tác b o v th c v t theo k ho ch ư c duy t và các d ch v b o v th c v t trên a bàn xã theo quy nh; g) Báo cáo nh kỳ và t xu t v tình hình s n xu t tr ng tr t, d ch b nh cây tr ng và công tác phòng, ch ng d ch b nh cây tr ng trên a bàn; h) Nhân viên b o v th c v t th c hi n nhi m v v qu n lý ch t lư ng gi ng cây tr ng, phân bón và v sinh an toàn th c phNm trên a bàn c p xã theo hư ng d n c a cơ quan qu n lý nhà nư c c p trên; i) Th c hi n nhi m v khác do Tr m B o v th c v t c p huy n và U ban nhân dân c p xã giao;
  4. 2. Nhân viên thú y: a) Tham gia xây d ng các chương trình, k ho ch, án khuy n khích phát tri n và chuy n i cơ c u v t nuôi (bao g m c thu s n) trong s n xu t nông nghi p; b) Tuyên truy n, ph bi n ch , chính sách và chuyên môn nghi p v v chăn nuôi, nuôi tr ng thu s n, thú y; c) T ng h p, hư ng d n k ho ch phát tri n chăn nuôi hàng năm; hư ng d n nông dân v quy trình s n xu t, th c hi n các bi n pháp k thu t v chăn nuôi, thú y và chuy n i cơ c u v t nuôi trong s n xu t nông nghi p theo quy ho ch, k ho ch ư c phê duy t; d) T ng h p và báo cáo k p th i tình hình chăn nuôi, d ch b nh ng v t; xu t, hư ng d n k thu t phòng, ch ng d ch b nh và ch a b nh cho ng v t theo k ho ch, hư ng d n c a Tr m Thú y c p huy n; ) Xây d ng k ho ch, bi n pháp huy ng l c lư ng và th c hi n ho c ph i h p th c hi n n i dung ư c duy t và hư ng d n c a Tr m Thú y c p huy n; e) Hư ng d n th c hi n các quy nh v phòng b nh b t bu c cho ng v t, cách ly ng v t, mua bán ng v t, s n phNm ng v t, v sinh, kh trùng tiêu c và vi c s d ng, th c hi n tiêm phòng v c xin phòng ch ng d ch b nh ng v t trên a bàn xã; g) Ph i h p th c hi n vi c kh trùng, tiêu c cho các cơ s ho t ng liên quan n công tác thú y, các phương ti n v n chuy n ng v t, s n phNm ng v t và ph c h i môi trư ng sau khi d p t t d ch b nh i v i thu s n trên a bàn xã theo quy nh; h) Giúp Ch t ch U ban nhân dân c p xã hư ng d n ho t ng i v i h th ng cung c p d ch v công v chăn nuôi, thú y và cá nhân kinh doanh thu c thú y. Th c hi n công tác khuy n nông v thú y theo k ho ch ư c duy t và các d ch v v thú y trên a bàn xã theo quy nh; i) Báo cáo nh kỳ và t xu t tình hình d ch b nh ng v t, công tác phòng, ch ng d ch b nh ng v t trên a bàn xã cho Tr m Thú y c p huy n và U ban nhân dân c p xã; k) Nhân viên thú y th c hi n nhi m v v qu n lý ch t lư ng gi ng v t nuôi, th c ăn chăn nuôi và v sinh an toàn th c phNm trên a bàn c p xã theo hư ng d n c a cơ quan qu n lý nhà nư c c p trên; l) Th c hi n nhi m v khác do Tr m Thú y c p huy n và U ban nhân dân c p xã giao; 3. Nhân viên thu l i a) Giúp Ch t ch U ban nhân dân c p xã t ch c xây d ng công trình thu l i nh , công trình nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn và m ng lư i thu nông; hư ng d n th c hi n quy ho ch, k ho ch ư c phê duy t;
  5. b) Xây d ng k ho ch tu b , b o v ê i u, ê bao, b vùng; c) Ki m tra tình tr ng ê i u, các công trình thu l i, công trình nư c s ch trên a bàn xây d ng k ho ch và huy ng l c lư ng phòng, ch ng và kh c ph c h u qu thiên tai v h n hán, bão, lũ, úng, l t, s t. l ; bi n pháp ngăn ch n k p th i nh ng hành vi vi ph m pháp lu t v ê i u, phòng ch ng l t bão, khai thác và b o v công trình thu l i, công trình nư c s ch t i a phương; d) Ph i h p giám sát vi c xây d ng các công trình thu l i nh và m ng lư i thu nông; hư ng d n vi c s d ng nư c trong công trình thu l i và nư c s ch nông thôn trên a bàn; ) Giúp Ch t ch U ban nhân dân c p xã hư ng d n ho t ng i v i h th ng d ch v tư i, tiêu và các t ch c h p tác dùng nư c có s tham gia c a ngư i dân theo quy nh. xu t gi i quy t tranh ch p, khi u n i v khai thác, s d ng nư c s ch gi a các h dùng nư c thu c công trình thu l i nh do t ch c h p tác dùng nư c ho c các thôn, b n qu n lý; e) Báo cáo nh kỳ và t xu t v công tác thu l i, b o v ê i u và b o v công trình thu l i; phòng, ch ng và kh c ph c h u qu thiên tai v h n hán, bão, lũ, úng, l t, s t, l trên a bàn xã theo quy nh; g) Th c hi n các nhi m v khác do cơ quan qu n lý nhà nư c c p trên và U ban nhân dân c p xã giao; 4. Nhân viên khuy n nông, khuy n ngư: a) Hư ng d n, cung c p thông tin n ngư i s n xu t, tuyên truy n ch trương ư ng l i, chính sách c a ng và Nhà nư c, ti n b khoa h c và công ngh , thông tin th trư ng, giá c , ph bi n i n hình trong s n xu t nông lâm ngư nghi p; b) B i dư ng, t p hu n, ào t o truy n ngh cho ngư i s n xu t nâng cao ki n th c, k năng s n xu t, qu n lý kinh t ; t ch c tham quan, kh o sát, h c t p cho ngư i s n xu t; c) Xây d ng các mô hình trình di n v ti n b khoa h c công ngh phù h p v i a phương, nhu c u c a ngư i s n xu t và chuy n giao k t qu t mô hình trình di n ra di n r ng; d) Ti p thu và ph n ánh lên c p có thNm quy n nguy n v ng c a nông dân v khoa h c công ngh , cơ ch chính sách trong linh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn; ) Tư v n và d ch v trong các lĩnh v c: - Tư v n, h tr chính sách, pháp lu t v th trư ng, khoa h c công ngh , áp d ng kinh nghi m tiên ti n trong s n xu t, kinh doanh, phát tri n nông nghi p, lâm nghi p, ngư nghi p, diêm nghi p, thu l i và phát tri n nông thôn; - Tư v n phát tri n, ng d ng công ngh sau thu ho ch, ch bi n nông lâm s n, thu s n, ngh mu i;
  6. - Tư v n, h tr c i ti n, h p lý hoá s n xu t, h giá thành s n phNm c a t ch c kinh t t p th và tư nhân trong lĩnh v c nông nghi p, lâm nghi p, ngư nghi p, diêm nghi p, thu l i và phát tri n nông thôn trên a bàn c p xã; - D ch v trong các lĩnh v c pháp lu t, t p hu n, cung c p thông tin, chuy n giao công ngh , xúc ti n thương m i, th trư ng giá c , xây d ng d án, cung c p k thu t, thi t b và các ho t ng khác có liên quan n nông nghi p và phát tri n nông thôn theo quy nh c a pháp lu t. e) Th c hi n các nhi m v khác do Tr m Khuy n nông - Khuy n ngư c p huy n và U ban nhân dân c p xã giao; 5. Công ch c Ki m lâm a bàn a) Tham mưu giúp Ch t ch U ban nhân dân c p xã th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v r ng, t lâm nghi p; xây d ng các t , i qu n chúng b o v r ng, phòng cháy, ch a cháy, tham gia phòng tr sâu h i r ng; xây d ng phương án, k ho ch qu n lý, b o v r ng và phát tri n r ng; hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n sau khi phương án ư c phê duy t; huy ng l c lư ng dân quân t v , các l c lư ng và phương ti n khác trong vi c phòng cháy, ch a cháy r ng, phòng, ch ng phá r ng trái phép; b) Giúp U ban nhân dân c p xã t ng h p, hư ng d n k ho ch phát tri n lâm nghi p hàng năm; hư ng d n nông dân th c hi n các bi n pháp k thu t chuy n i cơ c u cây tr ng lâm nghi p theo quy ho ch, k ho ch ư c phê duy t; c) Th c hi n th ng kê, ki m kê r ng, t lâm nghi p trên a bàn ư c phân công; ki m tra vi c s d ng r ng c a các ch r ng trên a bàn; xác nh n v ngu n g c lâm s n h p pháp theo ngh c a ch r ng; d) Ph i h p v i các l c lư ng b o v r ng trên a bàn trong vi c b o v r ng và phòng cháy, ch a cháy r ng; hư ng d n và giám sát các ch r ng trong vi c phát tri n r ng; ) Hư ng d n, v n ng c ng ng dân cư thôn, b n xây d ng và th c hi n quy ư c b o v r ng t i a bàn; e) Tuyên truy n, v n ng nhân dân th c hi n pháp lu t v b o v và phát tri n r ng; g) T ch c ki m tra, phát hi n và xu t bi n pháp ngăn ch n k p th i các hành vi vi ph m pháp lu t v b o v và phát tri n r ng; x lý các vi ph m hành chính theo thNm quy n và giúp Ch t ch U ban nhân dân c p xã x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý r ng, b o v r ng, qu n lý lâm s n và ng v t hoang dã theo quy nh c a pháp lu t; h) Báo cáo và xin ý ki n ch o c a H t trư ng H t Ki m lâm huy n, Ch t ch U ban nhân dân c p xã; ch u s ch o chuyên môn nghi p v c a H t trư ng H t Ki m lâm huy n, cơ quan chuyên ngành lâm nghi p và s ki m tra c a U ban nhân dân c p xã;
  7. i) Th c hi n nhi m v v phát tri n lâm nghi p theo s phân công c a H t trư ng H t Ki m lâm huy n và U ban nhân dân c p xã. Ph n III T CH C TH C HI N 1. Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch o, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Thông tư này. 2. Thông tư này có hi u l c sau b n mươi lăm ngày, k t ngày ký ban hành. 3. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c gì ho c ngh b xung s a i, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn báo cáo v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - B tư pháp (C c Ki m tra VBQPPL); - B trư ng, các Th trư ng; - U ban nhân các t nh, TP tr c thu c TW; - S NN&PTNT các t nh, TP tr c thu c TW; Cao c Phát - Các C c, V , VP B , TTr B và các Trung tân KN_KL Qu c gia; - Công báo và Website Chính ph ; - Lưu: VT, TCCB.
Đồng bộ tài khoản