Thông tư số 04-NV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
42
lượt xem
2
download

Thông tư số 04-NV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 04-NV về việc cải tiến công tác và chấn chỉnh tổ chức ở các thành phố thuộc tỉnh và thị xã do Bộ Nội vụ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 04-NV

  1. B N IV VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04-NV Hà N i, ngày 06 tháng 02 năm 1964 THÔNG TƯ V VI C C I TI N CÔNG TÁC VÀ CH N CH NH T CH C CÁC THÀNH PH THU C T NH VÀ THN XÃ Kính g i: y ban hành chính khu, t nh, thành ph , t nh, Thành ph thu c t nh, th xã là nh ng trung tâm chính tr , kinh t , văn hóa c a a phương; m t s thành ph thu c t nh, th xã là nh ng khu công nghi p t p trung, khu v c ngh mát. M y năm nay, i ôi v i nh ng th ng l i c a công cu c c i t o xã h i ch nghĩa và xây d ng ch nghĩa xã h i, các thành ph thu c t nh, th xã mi n B c nư c ta có nh ng bi n i to l n và có m t v trí ngày càng quan tr ng. Hi n nay vi c gi gìn tr t t tr an, qu n lý nhân khNu, xây d ng các s nghi p ph c v l i ích công c ng, nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n c a nhân dân thành ph thu c t nh, th xã là nh ng công tác r t n ng n và ph c t p. Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban hành chính các c p ban hành ngày 10-11- 1962 ã quy nh nhi m v , quy n h n c a y ban hành chính thành ph thu c t nh, th xã và nói rõ thành ph thu c t nh và th xã là m t c p có k ho ch và ngân sách. Th tư ng Chính ph ã có Ch th s 26-TTg ngày 19-4-1963 quy nh nguyên t c thành l p thành ph thu c t nh, th xã, th tr n. B N i v ã có Thông tư s 12-NV ngày 15-5-1963 hư ng d n v vi c thi hành ch th c a Th tư ng Chính ph . B Tài chính ã có Thông tư s 226 ngày 06-6-1963 hư ng d n vi c phân c p qu n lý tài chính và ngân sách cho thành ph thu c t nh và th xã. Nhưng n nay, nhi u thành ph thu c t nh, th xã v n chưa có ngân sách và chưa ư c giao nhi m v , quy n h n như lu t ã quy nh. Vi c phân c p qu n lý cho thành ph thu c t nh và th xã th c hi n còn ch m. M t s vi c như qu n lý các b nh xá, các trư ng ph thông c p II, các c a hàng sách báo, các h p tác xã th công nghi p v.v... l ra có th giao cho thành ph thu c t nh, th xã qu n lý có l i hơn, thì hi n nay còn do t nh tr c ti p n m c . Nhi u công tác quan tr ng và c p thi t c a các thành ph thu c t nh, th xã, nhi u nơi làm chưa t t, như chưa chú ý n vi c qu n lý tình hình nhân dân và vi c qu n lý nhân khNu nên ã không n m v ng ư c dân s và cho nhân khNu thành th tăng m t cách t phát và quá nhanh; ho c chưa quan tâm úng m c n vi c gi gìn v
  2. sinh chung và chăm lo n nh ng ti n nghi t i c n thi t cho i s ng c a nhân dân như ư ng sá, c ng rãnh còn thi u v sinh, nư c ph c v cho nhu c u sinh ho t chưa , các nhà v sinh công c ng không có ho c còn thi u v.v... Có nơi l i chú tr ng lãnh o nông nghi p ngo i thành và coi nh công tác n i thành. Ngoài ra, v tình hình t ch c b máy c a thành ph thu c t nh, th xã cũng có nhi u v n t n t i, Có nơi b máy giúp vi c y ban hành chính thành ph thu c t nh, th xã chưa ư c ki n toàn úng m c. Trái l i, nhi u nơi khác, b máy giúp vi c y ban hành chính thành ph thu c t nh, th xã l i c ng k nh và phân tán và nh t là hi n nay còn m t s th xã, thành ph thu c t nh v n duy trì các y ban hành chính ho c các Ban hành chính khu ph là nh ng t ch c trung gian không c n thi t và trái v i lu t t ch c hi n hành. kh c ph c nh ng hi n tư ng nói trên, nh m bư c u c i ti n công tác và ch n ch nh t ch c các thành ph thu c t nh, th xã, các y ban hành chính khu, thành ph , t nh c n ch o th c hi n m t s vi c c n thi t dư i ây: 1. Làm t t vi c gi gìn tr t t tr an, qu n ký nhân khNu, phòng cháy ch a cháy. Trư c h t c n có k ho ch và bi n pháp tăng cư ng vi c n m tình hình nhân dân và k p th i ch m d t tình tr ng dân s thành th tăng m t cách t phát và quá nhanh, gây nên nhi u khó khăn, tr ng i cho vi c qu n lý và cung c p lương th c, th c phNm c a Nhà nư c. làm t t công tác này, c n có s ph i h p ch t ch và phân rõ trách nhi m gi a các cơ quan lao ng, lương th c, công an c a t nh v i các t ch c thu c y ban hành chính thành ph thu c t nh, th xã. 2. Làm t t vi c ph c v l i ích công c ng. Trư c h t c n ph i quan tâm úng m c n vi c gi gìn v sinh chung, b o v s c kh e, chăm lo n nh ng v n có liên quan n i s ng c a nhân dân thành th như: gi i quy t t t v n nư c ăn, v n phân rác, xây d ng ư ng sá, c ng rãnh… i v i nh ng công trình ph c v l i ích công c ng khác thì tùy theo yêu c u và i u ki n th c t c a a phương mà có k ho ch th c hi n cho thích h p. i v i nh ng thành ph thu c t nh và th xã l n có công nghi p t p trung, càng ph i coi tr ng vi c th c hi n các công tác nói trên. 3. Ti n hành khNn trương vi c phân c p qu n lý cho thành ph thu c t nh và th xã. V v n này, tùy tình hình c i m c a m i a phương mà ti n hành phân c p qu n lý cho thích h p. Nhưng trư c h t, ph i phân c p qu n lý tài chính cho thành ph thu c t nh và th xã có ngân sách riêng như lu t ã quy nh, ng th i c n m nh d n phân c p cho thành ph thu c t nh, th xã qu n lý nh ng công tác và các cơ s kinh t , văn hóa, giáo d c, y t v.v... có quan h tr c ti p n l i ích công c ng và i s ng nhân dân thành ph , th xã. i v i nh ng thành ph thu c t nh và th xã xa t nh l thì vi c phân c p c n ư c m r ng hơn so v i thành ph thu c t nh, th xã là t nh l . i v i nh ng th xã nh là t nh l dân s ít, công vi c không ph c t p l m thì t nh v n có th tr c ti p m nhi m m t s vi c c a th xã n u xét có l i hơn là phân c p cho th xã.
  3. 4. i ôi v i vi c phân c p qu n lý cho thành ph thu c t nh, th xã c n ti n hành ki n toàn t ch c b máy, c i ti n l l i làm vi c c a thành ph thu c t nh, th xã cho phù h p. C n ph i t ch c b máy c a thành ph thu c t nh, th xã g n, m nh, có hi u l c th c s , m b o th c hi n y nh ng nhi m v ư c giao. các thành ph thu c t nh, th xã ngoài các cơ quan chuyên môn hi n nay c n thi t ph i t ra như cơ quan lương th c, bưu i n, truy n thanh, ngân hàng, th i, công an, tòa án, ki m sát…, các y ban hành chính thành ph thu c t nh, th xã s t ch c nh ng phòng chuyên môn tr c thu c y ban ph trách nh ng công tác y t , tài chính, công thương nghi p. các thành ph thu c t nh, th xã l n, n u xét th t c n th t thì có th t ch c thêm nh ng phòng chuyên môn ph trách nh ng công tác ki n trúc, giao thông, lao ng, văn hóa, thông tin. i v i nh ng công tác khác, nói chung không nên t ch c nh ng phòng chuyên môn mà các b ph n tr c thu c y ban hành chính ph trách. C n tăng cư ng cán b có ch t lư ng cho các y ban hành chính thành ph thu c t nh, th xã l n và cho các cơ quan, các b ph n quan tr ng c a y ban hành chính thành ph thu c t nh, th xã. V l l i làm vi c, c n ph i tăng cư ng vi c i sát cơ s , gi m b t gi y t , h i h p làm cho chính quy n thành ph thu c t nh, th xã th c s là c p chính quy n cơ s m i m t công tác lãnh o ư c th ng nh t t p trung và k p th i. 5. Bãi b các y ban hành chính khu ph ho c các Ban hành chính khu ph do y ban hành chính thành ph thu c t nh, th xã ã ch nh trư c ây mà hi n nay còn duy trì trái v i lu t t ch c hi n hành, ng th i thay th cho các t ch c không còn thích h p nói trên, c n th ng nh t thành l p các Ban i bi u dân ph các khu v c dân cư trong ph m vi n i thành, n i th theo như i u l m u v t ch c Ban i bi u dân ph ính kèm. B TRƯ NG B N IV Ung Văn Khiêm I UL M U V T CH C BAN I BI U DÂN PH THÀNH PH VÀ THN XÃ (Ban hành kèm theo Thông tư s 04-NV ngày 06 tháng 2 năm 1964) tăng cư ng s liên h gi a chính quy n v i nhân dân, giúp cho chính quy n n m ư c tình hình và nguy n v ng c a nhân dân Ny m nh m i m t công tác c a
  4. thành ph , th xã, ng th i phát huy tính tích c c và tính sáng t o c a nhân dân tham gia vào vi c qu n lý Nhà nư c và gi i quy t các công vi c có liên quan n l i ích c a nhân dân thành ph , th xã, nay t ch c các Ban i bi u dân ph thành ph , th xã như sau. i u 1. - n i thành các thành ph thu c t nh, n i th các th xã và các khu ph có H i ng nhân dân và y ban hành chính, s căn c vào khu v c cư trú c a nhân dân mà t ch c các Ban i bi u dân ph . Ban i bi u dân ph ho t ng dư i s hư ng d n tr c ti p c a y ban hành chính thành ph thu c t nh, th xã, khu ph . Nhi m kỳ c a Ban i bi u dân ph là hai năm. i u 2. – Trong ph m vi khu v c c a mình, Ban i bi u dân ph có nhi m v , quy n h n như sau: 1. V n ng nhân dân th c hi n nhi m v c a mình i v i Nhà nư c, tuân theo pháp lu t, thi hành nh ng quy nh v tr t t tr an và v sinh chung c a thành ph , th xã. 2. Cùng nhân dân bàn b c, t ch c làm các công vi c v văn hóa, xã h i, c i thi n sinh ho t và tương tr l n nhau. 3. Ph n ánh tình hình và ý ki n nguy n v ng c a nhân dân v i y ban hành chính thành ph thu c t nh, th xã, khu ph . 4. Dàn x p các vi c xích mích trong n i b nhân dân. 5. Giúp y ban hành chính thành ph thu c t nh, th xã, khu ph trong m t s vi c như ph bi n ch trương, chính sách c a Nhà nư c, phân ph i phi u mua hàng… giúp cán b các ngành n liên h công tác. i u 3. – Ban i bi u dân ph t ch c như sau: - Căn c theo khu v c cư trú c a nhân dân kho ng t 100 h n 300 h , (trư ng h p c bi t có th nhi u hơn, nhưng không quá 400 h ) có m t Ban i bi u dân ph , và kho ng t 15 h n 50 h có m t t dân ph ; - Ban i bi u dân ph do i di n các h trong m i khu v c cư trú b u ra; - S thành viên c a m i Ban i bi u dân ph do y ban hành chính thành ph thu c t nh, th xã, khu ph quy nh. Ban i bi u dân ph g m có: m t trư ng ban, m t hay hai phó ban, m t s y viên tr c ti p làm t trư ng t dân ph và t ba n năm y viên ph trách m t s công vi c c a Ban. - Trư ng Ban i bi u dân ph ph trách chung công tác c a Ban. Phó Ban i bi u dân ph giúp trư ng ban trong vi c ph trách chung và tr c ti p làm m t s công vi c c a Ban;
  5. - M i thành viên c a Ban i bi u dân ph ch u trách nhi m chung v toàn b công tác c a Ban và ch u trách nhi m riêng v ph n công tác c a mình. i u 4. - Vi c b u c Ban i bi u dân ph ti n hành như sau: - Căn c theo s quy nh c a y ban hành chính thành ph thu c t nh, th xã, khu ph , m i t dân ph b u ra b ng cách b phi u kín m t s i bi u dân ph . Vi c b u c này ph i có quá n a t ng s i di n các h trong m i t dân ph tham gia thì m i có giá tr ; - Nh ng ngư i tham gia b u c , ng c Ban i bi u dân ph ph i là ngư i i di n các h , có 18 tu i tr lên, không b tòa án ho c pháp lu t tư c quy n b u c và không ph i là ngư i m t trí; - Các i bi u dân ph ư c cán b trong các t dân ph b u ra h p l i thành Ban i bi u dân ph và c ra trư ng, phó ban và các y viên c a Ban. i u 5. – Trong nhi m kỳ c a Ban i bi u dân ph , khi khuy t m t thành viên thì y ban hành chính thành ph thu c t nh, th xã, khu ph quy t nh vi c b u c b sung. i u 6. – Khi ti n hành công tác, Ban i bi u dân ph ph i d a vào tính tích c c và s t nguy n c a qu n chúng, l ng nghe ý ki n c a qu n chúng, tuy t i không ư c dùng m nh l nh cư ng ép và không có thNm quy n v hành chính; ng th i ph i tranh th s hư ng d n c a chính quy n và ph i h p ch t ch v i các oàn th qu n chúng, các Ban b o v dân ph và các h p tác xã. i u 7. – Ban i bi u dân ph h p m i tháng ít nh t m t l n bàn b c công tác. Ban i bi u dân ph sáu tháng m t l n ph i báo cáo công tác trư c nhân dân trong khu v c a mình. i u 8. – Trong khi làm công vi c c a Ban i bi u dân ph , các thành viên c a Ban không thoát ly s n xu t hay công tác chuyên môn c a mình. y ban hành chính thành ph thu c t nh, th xã, khu ph ph i nh ch làm vi c, h i h p thích h p v i i u ki n công tác c a Ban i bi u dân ph , ng th i ph i chú ý b i dư ng v nhi m v , quy n h n, l l i làm vi c và các ch trương, chính sách, ch , th l c a Nhà nư c cho các Ban i bi u dân ph . i u 9. – Ban i bi u dân ph và các thành viên c a Ban, n u có thành tích công tác, s ư c y ban hành chính thành ph thu c t nh, th xã, khu ph ho c cơ quan Nhà nư c c p trên khen thư ng, n u ph m sai l m, khuy t i m s tùy theo trư ng h p mà b phê bình, c nh cáo ho c ưa ra t dân ph bãi mi n.
Đồng bộ tài khoản