Thông tư số 04/TTLT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
43
lượt xem
2
download

Thông tư số 04/TTLT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 04/TTLT về việc hướng dẫn việc cấp phát, quản lý kinh phí sự nghiệp dân số KHHGĐ do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 04/TTLT

  1. B TÀI CHÍNH-U BAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T QU C GIA DÂN S VÀ K NAM HO CH HOÁ GIA ÌNH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 04/TTLT Hà N i, ngày 28 tháng 1 năm 1993 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH - U BAN QU C GIA DÂN S K HO CH HOÁ GIA ÌNH S 04/TTLB NGÀY 28 THÁNG 1 NĂM 1993HƯ NG D N VI C C P PHÁT, QU N LÝ KINH PHÍ S NGHI P DÂN S - KHHG qu n lý kinh phí ph c v chương trình DS-KHHG có hi u qu , liên b y ban Qu c gia Dân s -KHHG và B Tài chính hư ng d n vi c c p phát và qu n lý kinh phí s nghi p dân s và k ho ch hóa gia ình như sau: I. NH NG NGUYÊN T C CHUNG: 1. Chương trình DS-KHHG là m t trong nh ng chương trình qu c gia tr ng i m. Ngu n kinh phí th c hi n chương trình ph i ư c b trí chi tiêu h p lý và có hi u qu thi t th c. Ngoài ngu n chi tr c ti p t ngân sách Nhà nư c, c n ph i ư c khai thác các ngu n v n khác b sung như: v n vi n tr tr c ti p cho chương trình; v n huy ng nhân dân. 2. Hàng năm y ban Qu c gia DS-KHHG l p d toán chi tiêu c a chương trình DS- KHHG cho toàn ngành g i B Tài chính và y ban K ho ch Nhà nư c xem xét, t ng h p vào ngân sách Nhà nư c trình Th tư ng Chính ph trình Qu c h i phê duy t. 3. Kinh phí ư c duy t c a chương trình DS-KHHG ch ư c chi tiêu theo úng n i dung trên cơ s k ho ch phân b c a y ban Qu c gia DS-KHHG , B Tài chính, y ban K ho ch Nhà nư c. II. NH NG QUY NNH C TH A. N I DUNG CÁC KHO N CHI VÀ NGU N KINH PHÍ C P PHÁT 1. Kinh phí thu c ngân sách Trung ương h tr theo chương trình m c tiêu cho a phương bao g m n i dung c th như sau: + Các trang thi t b , phương ti n, tài li u, v t li u ch y u cho công tác thông tin, giáo d c, truy n thông v DS-KHHG (v m c chi c th c a t ng năm, y ban Qu c gia DS-KHHG căn c vào kh năng ngân sách ư c Nhà nư c phê duy t và hư ng d n trong ngành th c hi n). + Các phương ti n tránh thai và thu c thi t y u ph c v tránh thai như:
  2. - Vòng tránh thai (không k vi n tr ). - Thu c tránh thai (không k vi n tr ). - Bao cao su tránh thai - Thu c kháng sinh các lo i cho các ca t vòng, ình s n, n o hút thai. (V m c chi c th trên cơ s các nh m c do B Y t xây d ng, y ban Qu c gia DS-KHHG phân b và i u hành k ho ch trong ph m vi ngân sách ư c Nhà nư c phê duy t). + Th c hi n m t s chính sách khuy n khích gi m t l phát tri n dân s như: - B i dư ng cho ngư i ch p nh n tri t s n. - B i dư ng cho ngư i làm công tác tuyên truy n, v n ng các c p v ch ng th c hi n các bi n pháp ng a thai, tri t s n... - B i dư ng cho ngư i làm d ch v KHHG . + Th c hi n vi c qu n lý công tác DS-KHHG t i các xã tr ng i m... + ào t o, t p hu n cán b v DS-KHHG theo t ng i tư ng. + Xây d ng chính sách, giám sát, ánh giá chương trình DS-KHHG . + Xây d ng h th ng thông tin, i u tra nh kỳ nhân khNu h c. (V m c chi c th cho các ho t ng nói trên, y ban Qu c gia DS-KHHG phân b và i u hành trong ph m vi ngân sách Nhà nư c duy t). 2. Kinh phí thu c ngân sách Trung ương h tr cho các ngành, oàn th hàng năm theo k ho ch ch tiêu ư c y ban Qu c gia DS-KHHG duy t. 3. Kinh phí thu c ngân sách a phương bao g m kinh phí b sung th c hi n các m c tiêu c a chương trình DS-KHHG do a phương ra (ngoài chương trình m c tiêu c a Trung ương) và toàn b chi tiêu cho b máy qu n lý chương trình DS- KHHG c a a phương. B. PHÂN C P, C P PHÁT VÀ QU N LÝ Hàng năm, căn c vào k ho ch ngân sách ư c chính ph giao vi c phân ph i, c p phát và qu n lý các kho n kinh phí ư c ti n hành các c p ngân sách như: a) Kinh phí thu c ngân sách Trung ương c p v a phương theo chương trình m c tiêu. Trên cơ s k ho ch ã th ng nh t gi a y ban Qu c gia DS-KHHG , y ban K ho ch Nhà nư c và B Tài chính, hàng quý B Tài chính c p cho các S Tài chính -
  3. V t giá b ng hình th c "Kinh phí y quy n" qua h th ng kho b c Nhà nư c vào tài kho n 936 "ti n g i kinh phí y quy n thu c ngân sách Trung ương" c a S Tài chính m t i Chi c c kho b c Nhà nư c a phương theo m c l c ngân sách Nhà nư c như sau: - Chương 99 lo i 13 kho n 01 h ng 4: Chi d ch v k ho ch hóa gia ình (ph n Trung ương h tr theo m c tiêu chương trình do U ban Qu c gia DS-KHHG duy t). Sau khi S Y t ký h p ng trách nhi m v i y ban DS-KHHG t nh, thành ph , S Tài chính - V t giá chuy n kinh phí y quy n v cho S Y t . - Chương 99 lo i 13 kho n 01 h ng 4: Chi công tác dân s (ph n Trung ương h tr công tác thông tin, giáo d c, truy n thông và qu n lý t i các a phương do y ban Qu c gia DS-KHHG duy t). S Tài chính - V t giá chuy n kinh phí y quy n v cho y ban DS-KHHG t nh, thành ph . b) B Tài chính c p kinh phí cho y ban Qu c gia DS-KHHG chi tiêu cho ho t ng DS-KHHG cho các ngành, oàn th Trung ương theo k ho ch ư c B Tài chính và y ban Qu c gia DS-KHHG th ng nh t duy t hàng năm. c) Kinh phí thu c ngân sách a phương ư c c p phát cho y ban DS-KHHG c a a phương theo n i dung ã nêu trong m c 4, i m 3 nói trên v n th c hi n theo quy nh hi n hành c a S Tài chính. C. KI M TRA, L P VÀ G I QUY T TOÁN y ban DS-KHHG các c p có trách nhi m ch trì ph i h p v i các cơ quan t ng h p (k ho ch, tài chính) t ch c vi c ki m tra, giám sát, s d ng kinh phí c a chương trình và nghi m thu k t qu c a các m c tiêu c a chương trình theo h p ng trách nhi m ã ư c ký k t gi a y ban DS-KHHG các c p v i các cơ quan th c hi n kinh phí c a chương trình. - Hàng quý, hàng năm y ban DS-KHHG các c p có trách nhi m l p báo cáo quy t toán toàn b kinh phí cho chương trình DS-KHHG theo quy nh như sau: a) B n quy t toán chi kinh phí y quy n c a ngân sách Trung ương chuy n v a phương: - Chi cho d ch v KHHG : S Y t l p báo cáo g i y ban DS-KHHG t nh, thành ph , y ban DS-KHHG căn c vào h p ng trách nhi m ã ký k t v i S Y t xác nh n m c tiêu và chuy n S Tài chính - V t giá ki m tra xét duy t, sau khi S Tài chính - V t giá xét duy t y ban DS-KHHG t nh, thành ph g i y ban Qu c gia DS-KHHG 01 b n. - Chi cho công tác dân s : y ban DS-KHHG t nh, thành ph l p báo cáo g i S Tài chính - V t giá t nh, thành ph ki m tra, xét duy t, y ban DS-KHHG t nh, thành ph g i y ban Qu c gia DS-KHHG 01 b n sau khi ã ư c S Tài chính - V t giá xét duy t.
  4. - Sau khi xét duy t chi d ch v KHHG và công tác dân s b ng kinh phí Trung ương y quy n, S Tài chính - V t giá t ng h p báo cáo B Tài chính theo quy nh hi n hành v s d ng kinh phí Trung ương y quy n. b) B n quy t toán ph n chi v các m c tiêu chương trình dân s thu c quy t toán a phương c p kinh phí v n g i cho S Tài chính theo ch hi n hành. c) B n quy t toán th c hiên kinh phí c a các cơ quan, oàn th Trung ương (ho c a phương) g i v y ban DS-KHHG cùng c p (02 b n) sau khi ch tài kho n c a ngành, oàn th có thNm quy n xét duy t và xác nh n. d) y ban Qu c gia DS-KHHG t ng h p báo cáo quy t toán các ơn v tr c thu c (các ơn v tr c ti p nh n kinh phí t y ban Qu c gia DS-KHHG ) g i cho B Tài chính theo quy nh hi n hành. e) Cơ quan Tài chính - V t giá có trách nhi m cùng v i y ban DS-KHHG cùng c p thư ng xuyên ki m tra các cơ quan s d ng ngu n kinh phí Chính ph ã duy t cho chương trình DS-KHHG cho m c ích khác. III. I U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 1/1/1993, các thông tư khác trái v i thông tư này u b bãi b . 2. S Tài chính - y ban DS-KHHG các a phương ph i h p hư ng d n c th th c hi n th ng nh t a phương. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c ngh ph n ánh k p th i v liên B s a i cho phù h p. H T Mai K ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản