Thông tư số 05/1999/TT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
68
lượt xem
4
download

Thông tư số 05/1999/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 05/1999/TT-BYT về việc khai báo, đăng ký và cấp giấy chứng nhận được sử dụng các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh lao động do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 05/1999/TT-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/1999/TT-BYT Hà N i, ngày 27 tháng 3 năm 1999 THÔNG TƯ C A B Y T S 05/1999/TT-BYT NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 1999 HƯ NG D N VI C KHAI BÁO, ĂNG KÝ VÀ C P GI Y CH NG NH N Ư C S D NG CÁC CH T CÓ YÊU C U NGHIÊM NG T V V SINH LAO NG Căn c vào i u 96, i u 185 và 186 c a B Lu t lao ng ngày 23 tháng 06 năm 1994. Căn c Kho n 2 i u 19 Ngh nh 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 c a Chính ph quy nh trách nhi m c a B Y t xây d ng, ban hành và qu n lý th ng nh t h th ng qui ph m v sinh lao ng. Căn c Ngh nh 68/CP ngày 11 tháng 10 năm 1993 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a B Y t . B Y t hư ng d n vi c khai báo, ăng ký và c p gi y ch ng nh n s d ng các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng: I. I TƯ NG VÀ PH M VI ÁP D NG Thông tư này áp d ng i v i các doanh nghi p, cơ quan, t ch c, t p th , cá nhân (g i t t là cơ s ) dư i ây có s d ng, lưu gi , v n chuy n, s n xu t kinh doanh (g i chung là s d ng) các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng thu c danh m c do B Y t quy nh ph i th c hi n vi c khai báo, ăng ký và xin c p gi y ch ng nh n ư c s d ng v i cơ quan Thanh tra Nhà nư c v v sinh lao ng thu c B Y t ho c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: - Các doanh nghi p Nhà nư c; - Các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t khác, các h p tác xã, t s n xu t, các t ch c cá nhân; - Các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các doanh nghi p trong các khu ch xu t, khu công nghi p; - Các cơ quan, t ch c nư c ngoài, t ch c qu c t óng t i Vi t Nam; - Các ơn v s nghi p, l c lư ng vũ trang, các t ch c chính tr xã h i khác. II. KHÁI NI M VÀ M C ÍCH QU N LÝ I V I CÁC CH T CÓ YÊU C U NGHIÊM NG T V V SINH LAO NG
 2. 1. Khái ni m các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng: là các ch t c h i và nguy hi m trong qúa trình ti p xúc gây nhi m c mãn, nhi m c c p có th d n t i t vong, gây ung thư, bi n i gien, tác h i t i qúa trình sinh s n và gây các b nh ngh nghi p cho ngư i lao ng. Danh m c các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng do B Y t qui nh t i ph l c 1 ban hành kèm theo Thông tư này. Danh m c này s ư c b sung khi có yêu c u. Tiêu chuNn cho phép các ch t trong môi trư ng lao ng theo các quy nh c a B Y t . 2. M c ích qu n lý các ch t này nh m phòng ng a trư c m t và lâu dài các tai bi n, th m ho v hoá ch t, b o v s c kho ngư i lao ng, b o v môi trư ng và s c kho cho c ng ng. 3. Các ch t này ph i ư c khai báo, ăng ký và ki m tra theo nh kỳ, t xu t; ư c s d ng, b o qu n, lưu gi và v n chuy n theo quy nh v an toàn v sinh lao ng. Trong qúa trình s n xu t và s d ng, các cơ s ph i có phương án t i ưu nh m phòng, x lý s c . III. KHAI BÁO, ĂNG KÝ, C P GI Y CH NG NH N Ư C S D NG CÁC CH T CÓ YÊU C U NGHIÊM NG T V V SINH LAO NG 1. Khai báo các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng. a/ Khai báo là s kê khai , báo cáo các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng v i cơ quan Thanh tra Nhà nư c v v sinh lao ng thu c Thanh tra Nhà nư c v Y t c p B Y t ho c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i t t Thanh tra B Y t ho c Thanh tra S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương). b/ Các ch t ph i khai báo: Là các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng ư c ưa vào s d ng và phát sinh trong qúa trình s n xu t, b o qu n, lưu gi , v n chuy n thu c danh m c qui nh t i ph l c 1 ư c ban hành kèm theo Thông tư này. Các ch t này ph i ư c khai báo v s lư ng, n ng và m c ích s d ng các ch t ó (theo ph l c s 2). c/ Th t c khai báo: Các cơ s ph i khai báo các ch t thu c danh m c các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng lo i I và II v i Thanh tra S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Thanh tra S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i báo cáo các ch t thu c danh m c các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng lo i I v i Thanh tra B Y t . 2. ăng ký và c p gi y ch ng nh n ư c s d ng các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng. 2.1. Vi c ăng ký và xin c p gi y ch ng nh n ư c s d ng các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng (g i t t là gi y ch ng nh n) là th t c hành chính b t bu c i v i các cơ s s d ng các ch t thu c danh m c qui nh c a Thông tư này.
 3. 2.2. Thanh tra S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c vi c ăng ký và c p gi y ch ng nh n ư c s d ng các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng thu c lo i I và II c a danh m c kèm theo Thông tư này. 2.3. Th t c c p gi y ch ng nh n l n u ư c qui nh như sau: Cơ s g i h sơ ăng ký và xin c p gi y ch ng nh n t i cơ quan Thanh tra S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, nơi ã nh n b n khai báo các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng c a cơ s . H sơ ăng ký và xin c p gi y ch ng nh n bao g m: - ơn xin ăng ký và c p gi y ch ng nh n g i Thanh tra S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (ph l c 3). - Tóm t t lý l ch các ch t xin c p gi y ch ng nh n (ph l c 4). - K t q a thNm nh các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng do các cơ quan có thNm quy n c p (ph l c 7). Trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n h sơ ăng ký và xin c p gi y ch ng nh n, các cơ quan Thanh tra S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét và c p gi y ch ng nh n (theo m u t i ph l c 8) cho cơ s có yêu c u. Gi y ch ng nh n có giá tr 36 tháng. Trư ng h p không i u ki n c p gi y ch ng nh n, sau 10 ngày cơ quan Thanh tra S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i thông báo b ng văn b n nêu rõ lý do cơ s kh c ph c các sai sót. 2.4. Gia h n gi y ch ng nh n: Trư c khi gi y ch ng nh n h t h n m t tháng cơ s g i h sơ xin gia h n gi y ch ng nh n t i cơ quan Thanh tra S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, nơi ã c p gi y ch ng nh n l n g n nh t. H sơ xin gia h n gi y ch ng nh n g m: - ơn xin gia h n gi y ch ng nh n (ph l c 5). - Gi y ch ng nh n ã ơc c p l n g n nh t. - K t q a thNm nh các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng do các cơ quan có thNm quy n c p (ph l c 7). 2.5. C p l i gi y ch ng nh n ư c s d ng các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng. a/ Vi c c p l i gi y ch ng nh n áp d ng cho các trư ng h p sau: - Sau khi thay i n ng các ch t ang s d ng, thay i ch t m i, thay i qui trình công ngh , thay i a i m, c i t o nhà xư ng, kho tàng lưu gi . - Sau khi b thu h i gi y ch ng nh n.
 4. b/ Cơ s xin c p l i gi y ch ng nh n g i h sơ t i Thanh tra S Y t t nh thành ph tr c thu c Trung ương, nơi ã nh n b n khai báo các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng c a cơ s . H sơ xin c p l i gi y ch ng nh n bao g m: - ơn xin c p gi y ch ng nh n (ph l c 3). - Gi y ch ng nh n ã c p l n g n nh t. - Tóm t t lý l ch các ch t xin c p gi y ch ng nh n (ph l c 4) - K t q a thNm nh các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng (ph l c 7). c/ Th t c c p l i gi y ch ng nh n th c hi n theo qui nh t i i m 2.3 m c 2 c a Thông tư này. 2.6. Trong qúa trình ư c phép s d ng các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng, hàng năm các cơ s u ph i th c hi n ánh giá môi trư ng lao ng, khám s c kh e nh kỳ và khám phát hi n b nh ngh nghi p cho ngư i lao ng theo các qui nh c a pháp lu t hi n hành. Nh ng cơ s không th c hi n theo úng các qui nh ghi trong Thông tư này u b thu h i gi y ch ng nh n s d ng. Trong th i gian xét ư c c p gi y ch ng nh n, các cơ s ph i th c hi n theo các ki n ngh c a cơ quan thNm nh i v i ngư i lao ng tr c ti p và c ng ng. Trong trư ng h p chưa kh c ph c ư c các y u t có nguy cơ n s c kh e ngư i lao ng và c ng ng xung quanh, Thanh tra S Y t t nh thành ph tr c thu c Trung ương ph i báo cáo v i cơ quan có thNm quy n t m ình ch ho t ng và thông báo vi c không xét c p gi y ch ng nh n cho cơ s ó bi t. 3. ThNm nh các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng. a/ Các cơ quan thNm nh các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng g m: - Các Trung tâm Y t d phòng ho c Y t lao ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. - Các Vi n thu c h Y t d phòng c a B Y t . - Các Trung tâm Y t lao ng các B , ngành và các ơn v khác ư c B Y t ch p thu n. i v i các ơn v này khi ti n hành thNm nh b t bu c ph i có s ph i h p c a Trung tâm Y t d phòng ho c Trung tâm Y t lao ng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. b/ Trong trư ng h p có khi u n i v k t qu thNm nh thì các Vi n khu v c thu c h Y t d phòng c a B Y t thNm nh l i; n u v n còn ti p t c khi u n i v k t qu thNm nh l i c a Vi n khu v c thì k t qu do Vi n Y h c lao ng và v sinh môi trư ng thu c B Y t là k t qu cu i cùng. c/ H sơ xin thNm nh g m:
 5. - ơn xin thNm nh các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng (ph l c 6) g i cho m t trong các cơ quan nêu i m a trên. - Tóm t t lý l ch các ch t xin thNm nh (ph l c 4) - B n k t qu khám tuy n, khám s c kho nh kỳ cho công nhân. - Gi y ch ng nh n (ho c h p ng hu n luy n) ã t p hu n cho ngư i lao ng v s d ng an toàn và v sinh lao ng trong vi c s d ng hóa ch t do các Trung tâm Y t d phòng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p. - H sơ v sinh lao ng cơ s và k t q a o c môi trư ng lao ng trong 12 tháng g n nh t. d/ Th i h n thNm nh: Trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n h sơ xin thNm nh, các cơ quan ư c phép ph i thNm nh xong và tr l i k t q a thNm nh cho cơ s (ph l c 7). e/ M i chi phí cho vi c thNm nh và c p gi y ch ng nh n ư c th c hi n theo các qui nh hi n hành c a Nhà nư c. 4. Thu h i gi y ch ng nh n ư c s d ng các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng. Vi c thu h i gi y ch ng nh n ư c áp d ng trong các trư ng h p như sau: a/ Cơ s không th c hi n úng m i qui nh, có nguy cơ gây tác h i i v i s c kh e ngư i lao ng, c ng ng. b/ Có nguy cơ x y ra s c . c/ Khai báo và ăng ký các ch t không úng v i gi y ch ng nh n ã ư c c p. Các cơ quan ư c phép thu h i gi y ch ng nh n s d ng các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng là U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Thanh tra S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Thanh tra B Y t . i v i cơ s s d ng các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng khi x y ra s c gây thi t h i n tính m ng, tài s n ph i ch u trách nhi m theo qui nh c a pháp lu t. IV. T CH C TH C HI N 1. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các B , Ngành có trách nhi m ch o các cơ s thu c quy n th c hi n vi c khai báo, ăng ký và xin c p gi y ch ng nh n theo úng qui nh c a Thông tư này. 2. Thanh tra B Y t , V Y t d phòng có trách nhi m:
 6. a/ T ch c hư ng d n th c hi n vi c khai báo, ăng ký và c p gi y ch ng nh n theo thNm quy n ư c giao t i Thông tư này . b/ nh kỳ t ng h p báo cáo lãnh o B Y t v tình hình khai báo, ăng ký và c p gi y ch ng nh n trong ph m vi c nư c. 3. S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch o Thanh tra S Y t và Trung tâm Y t d phòng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: a/ T ch c tri n khai th c hi n vi c khai báo, ăng ký, thNm nh và c p gi y ch ng nh n theo thNm quy n ư c giao t i Thông tư này. b/ Hư ng d n, ôn c và ki m tra vi c khai báo, ăng ký và c p gi y ch ng nh n i v i các cơ s trên a bàn a phương. c/ nh kỳ báo cáo 6 tháng trư c ngày 15 tháng 7 và báo cáo năm trư c ngày 15 tháng 1 năm sau cho B Y t (Thanh tra B Y t , V Y t d phòng) v tình hình khai báo, ăng ký và c p gi y ch ng nh n a phương (ph l c 9). 4. Các cơ s s d ng các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng ph i th c hi n úng m i qui nh t i Thông tư này. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Trong qúa trình th c hi n có gì vư ng m c ngh các S Y t ph n nh v B Y t (Thanh tra B Y t và V Y t d phòng) nghiên c u gi i quy t. Nguy n Văn Thư ng ( ã ký) PH L C 1 (Ban hành kèm theo Thông tư s 05/1999/TT-BYT ngày 27 tháng 3 năm 1999) DANH M C CÁC CH T CÓ YÊU C U NGHIÊM NG T V V SINH LAO NG PH I KHAI BÁO, ĂNG KÝ VÀ XIN C P GI Y PHÉP S D NG I. DANH M C CÁC CH T CÓ YÊU C U NGHIÊM NG T V V SINH LAO NG LO I I 1. 2-Acetylaminofluorene . 2. 4-Aminobiphenyl ( M3). 3. Arsenic và các h p ch t c a arsenic ( 1A). 4. Asbestos (amosite va chrysotil).
 7. 5. Benzene (T1,M1). 6. Benzidine (1A). 7. Bis (chloromethyl)ether. 8. 1,4-Butanediol dimethanesufonate (M3). 9. Cyclophosphamide (T2, M2 ). 10. Diamino-4,4 diphenyl. 11. Diethylstilboestrol . 12. 4- Dimethylaminoazobenzene. 13. Naphthylamine (a và b). 14. Thorium dioxide. 15. 4-Amino 10-methyl formic acid (T1 ). 16. Dinitrogen pentoxide (T1 ). 17. 2,4 DB. 18. 2,4 DP. 19. 2,4,5 D. 20. 2,4,5 T. 21. Các hoá ch t b o v th c v t trong danh m c h n ch s d ng Vi t nam (Theo danh m c c a B nông nghi p và phát tri n Nông thôn) II. DANH M C CÁC CH T CÓ YÊU C U NGHIÊM NG T V V SINH LAO NG LO I II 1) Acetothioamide. 47) Epoxy 1-propanol. 2) Acrylic amide. 48) Ethylene dibromide (C2) 3) Alachlor 49) Ethylene dichloride. 4) Allyl catechol methylene ether 50) Ethylene dioxide (C2 , 1A) 5) 2-Aminofluorene 51) Fluorouracil. 6) 3-Amino 1,2,4-triazole 52) Formalin.
 8. 7) Aniline và các h p ch t 53) Formaldehyde (1A) 8) Antimony và các h p ch t (1B) 54) Hexa methyl phosphoramide(C2). 9) Aziridine 55) Hydrazine và hydrazine hydrate, hydrazine sulfate (1A). 10) Benzidine dihydro chloride 56) Lead (chì) và các h p ch t ch a chì. 11) 2,3-Benzofluoroethene 57) Mechloethamine, 12) 2,3- Benzophenanthrene. 58) Mechloethamine hydrochloride(C2 , T2 , 13) Benzo (a) pyrene (C2). A0600 , A0800) 14) (Bis (Chloro-2 ethyl) amino) 59) Melfalan (A0600, A0800). phenyl butyric acid (T3) 60) Mercury và các h p ch t. 15) Bis chloroethyl nitroso urea (T3 M3). 61) Endrine. 16) Benomyl. 62) Methallyl chloride 17) Benzyl chloride 63) 2-Methyl aziridine Mercury và các h p ch t ( 1A ) 18) Beryllium và các h p ch t. 64) Methylazoxy methanol B-D-Glucosite. 19) Boric acid và các borate 65) Methyl bromide. 20) Bromodichloromethane. 66) Methyl chroride. 21) Cadmium và các h p ch t (1A) 67) Methylen chloride. 22) Calcium cyanide. 68) Nickel (carbonyl, dioxide, disulfide, 23) Carbondisulfide(T3, A800). monoxide) (C2 ) 24) Carbon monoxide 69) N-Nitrosodiisopropylamine 25) Carbon tetrachloride 70) Nitrosomorpholine 26) Chloroethyl ether 71) Ortho-amino azotoluene 27) Chloromethyl ether 72) Perchloropentacyclodecane. 28) Chloropicrine 73) Phosphine. 29) Chromium và các h p ch t ( C1 ) 74) Phosphorus ( vàng)
 9. 30) Coal tar ( h c ín) (C1 ). 75) Polychlorinated biphenyls. 31) Dactinomycin. 76) Procarbazine hydrochloride. 32) Daunorubicin ( T3 ). 77) Propyl thiouracil. 33) Demention (o & s). 78) Sodium cyanide. 34) Dieldrin 79) Stibine. 35) Di-sec-octyl phthalate 80) Thallium và các h p ch t. 36) Dibez (A-H) anthracene 81) Thionyl chloride. 37) 1,4- Dichlorobenzene. 82) Thiophosphamide. 38) Diethylstilboestrol. 83) Toluene ( o,m,p). 39) Dimethylformamide 84) Uracil mustard 40) 1,4- Dioxane ( C1). 85) Urethane ( C1 , M2 ) 41) Dimethyl mercury. 86) Vinyl chloride. 42) Dinitro toluene (DNT). 87) Vinyl cylohexene dioxide. 43) Dinitrogen pentoxide. 88) Xylene (o,m,p) 44) Dioxin và d n xu t. 45) Endosulfan 46) Epichlorohydrin ( C3 , 1A) Ghi chú: Các ký hi u dùng kèm theo các ch t như sau: C1: ã th y gây ung thư trên ngư i A0600: Gây r i lo n sinh d c nam C2: ã th y gây ung thư trên ng v t, A0800: Gây b t thư ng cho tinh trùng nghi ng có th tác h i trên ngư i A1000: Qua nhau thai, gây c phôi, C3: Nghi ng có gây ung thư trên ng v t tr ng ngư i M1: ã th y gây bi n i gen trên ngư i 1A: V t li u r t c có h u qu t c th i M2: ã th y gây bi n i gien trên ng và tr m tr ng
 10. v t, nghi ng có th tác h i trên ngư i 1B: V t li u c có h u qu t c th i M3: Nghi ng gây bi n i gien h i trên và tr m tr ng ng v t 2A: V t li u r t c có các tác h i khác T1: ã th y gây quái thai trên ngư i 2B: V t li u c có các tác h i khác T2: ã th y gây quái thai trên ng v t, nghi ng có th tác h i trên ngư i T3: Nghi ng có gây quái thai trên ng v t DANH M C THU C B O V TH C V T H N CH S D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 29/1999/Q -BNN-BCTV ngày 04 tháng 02 năm 1999 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNN) Tên ho t ch t Tên thương m i T ch c xin ăng ký (Common Name) (Trade Name) (Application) I. Thu c s d ng trong nông nghi p: 1. Thu c tr sâu: 1 Carbofuran Furadan 3 G FMC 2 Deltamethrin 2% + Sát trùng linh 15 EC Công ty thu c tr sâu - B Qu c phòng Dichlovos 13% 3 Dichlovos Demon 50 EC Connel Bros 4 Dicotol Kelthane 18.5 EC Rohm and Haas PTE Ltd. 5 Dicrotophos Bidrin 50 EC Công ty v t tư KTNN C n Thơ 6 Endosulfan Endosol 35 EC Công ty thu c tr sâu Sài Gòn Thiodan 35 EC AgrEvo AG Thiodol 35 ND Công ty v t tư KTNN C n Thơ 2. Thu c tr b nh h i cây tr ng: 1 MAFA Dinasin 6.5 SC Công ty sát trùng Vi t Nam
 11. 3. Thu c tr c : 1 Paraquat Gramoxone 20 SL Zeneca Agrochemical 4. Thu c tr chu t: 1 Zinc Phosphide Fokeba 1%, 5%, 20% Công ty thu c sát trung Vi t Nam QT - 92 18% H i chăn nuôi Vi t Nam Zinphos 20% Công ty TTS Sài Gòn II. THU C TR M I: 1. Na2SiF5 50% + PMC 90 b t Vi n Khoa h c Lâm nghi p Vi t Nam, Chèm HBO3 30% + CuSO4 - T Liêm - Hà N i 30% 2 Na2SiF5 80% + PMs 100 b t Vi n Khoa h c Lâm nghi p Vi t Nam, Chèm ZnCl2 20% - T Liêm - Hà N i 3 Na2SIF5 75 % + PMD 90 b t Vi n Khoa h c Lâm nghi p Vi t Nam, Chèm C5Cl5ONa 15% - T Liêm - Hà N i III. THU C B O QU N LÂM S N 1 Methylene bis Celbrite MT 30 Celcure(M) Sdn Bhd Thiocyanate 5% + Quatemary ammonium compounds 25% 2 Sodium Copas NAP 90 G Celcure(M) Sdn Bhd Pencachlorophenate monohydrate 3 Sodium Celbor 90 SP Celcure(M) Sdn Bhd Tetraboratedecahydrate 54% + Boric acid 36% 4 Tribromophenol Injecta AB 30 L Moldrup System PTE Ltd 5 Tributyl tin naphthenate Timber life 16 L Jardine Davies ins (Philippines) 6 CuSO4 50 % + XM5 100 boojt Vi n Khoa h c Lâm nghi p Vi t Nam - K2Cr2O7 50% Chèm - T Liêm - Hà N i
 12. 7 ZnSO4.7H2O 60% + LN5 90 b t Vi n Khoa h c Lâm nghi p Vi t Nam - NaF 30% + ph gia 10% Chèm - T Liêm - Hà N i 8 C5Cl5Na 60% + P - NaF 90 b t Vi n Khoa h c Lâm nghi p Vi t Nam - NaF 30% + ph gia 10% Chèm - T Liêm - Hà N i 9 C5Cl5ONa 50% + PBB 100 b t Vi n Khoa h c Lâm Na2B4O7 25% - H3BO4 nghi p Vi t Nam - 25% Chèm - T Liêm - Hà N i 10 SO4(NH4)2 92% + PCC 100 b t Vi n Khoa h c Lâm nghi p Vi t Nam - NaF 8% Chèm - T Liêm - Hà N i 11 C5Cl5OH 5% + CMM 7 d u l ng Vi n Khoa h c Lâm nghi p Vi t Nam - C5H4O5N2 2% Chèm - T Liêm - Hà N i IV. THU C KH TRÙNG KHO: 1 Aluminium Phosphide Celphos 56% Excel Industries Ltd India Gastoxin 56.8 GE Helm Ag Fumitoxin 55% tablets Vietnam Fumigation Co., Phostoxin 56% viên Vietnam Fumigation tròn, viên d t Co., Quickphos 56 viên United Phosphorus Ltd 2 Magnesium phosphide Magtoxin 66 tablet, Detia Degesch GmbH pellet 3 Methyl Bromide Brom - O - Gas 98% Vietnam Fumigation Co., Dowfome 98% Công ty TNHH Th n Nông Meth - O - gas 98% Công ty v t tư KTNN C n Thơ
 13. DANH M C THU C B O V TH C V T C M S D NG TRONG NÔNG NGHI P VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 29/1999/Q -BNN-BVTV ngày 4 tháng 2 năm 1999 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT) No TÊN CHUNG (COMMON NAMES - TÊN THƯƠNG M I (TRADE NAMES) THU C TR SÂU - INSECTICIDES 1 Aldrin (Aldrex, Aldrite...) 2 BHC, Lindane (Gamma - BHC, Gamma - HCH, Gamatox 15 EC, 20 EC, Lindafor, Carbadan 4/4 G; Sevidol 4/4G ...) 3 Cadmium compound (Cd) 4 Chlordane (Chlorotox, Octachlor, Pentichlor...) 5 DDT (Neocid, Pentachlorin, Chlorophenothane...) 6 Dieldrin (Dieldrex, Dieldrite, Octalox...) 7 Eldrin (Hexadrin...) 8 Heptachlor (Drimex, Heptamul, Heptox...) 9 Isobenzen 10 Isodrin 11 Lead compound (Pb) 12 Methamidophos: (Dynamite 50 SC, Filitox 70 SC, Master 50 EC, 70 SC, Monitor 50 EC, 60 SC, Isometha 50 DD, 60 DD, Isosuper 70 DD, Tamaron 50 EC); 13 Methyl Parathion (Danacap M 25, M 40; Folidol-M 50 EC; Isomethyl 50 ND; Metaphos 40 EC, 50 EC; (Methyl Parathion) 20 EC, 40 EC, 50 EC; Milion 50 EC Proteon 50 EC; Romethyl 50 ND; Wofatox 50 EC) 14 Monocrotophos: (Apadrin 50 SL, Magic 50 SL, Nuvacron 40 SCW/DD, 50 SCW/DD, Thunder 515 DD) 15 Parathion Ethyl (Alkexon, Orthophos, Thiopphos...) 16 Phosphamidon (Dimecron 50 SCW/DD) 17 Polychlorocamphene (Toxaphene, Camphechlor...) 18 Strobane (Polychlorinate of camphene)
 14. THU C TR B NH H I CÂY TR NG - FUNGICIDES 1 Arsenic compound (As) except Neo - Asozin, Dinasin 2 Captan (Captane 75 WP, Mepan 75 WP ...) 3 Captatol (Difolatal 80 WP, Folcid 80 WP ...) 4 Hexachlorobenzene (Anticaric, HCB...) 5 Mercury compound (Hg) 6 Selenium compound (Se) THU C TR CHU T - RODENTICIDE 1 Talium compound (Tl) THU C TR C - HERBICIDE 1 2, 4, 5 T (Brochtox, Decamine, Veon...) PH L C 2 (Ban hành kèm theo Thông tư s 05/1999/TT-BYT ngày 27 tháng 3 năm 1999) ơn v : .................... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ................................ Hà n i, ngày tháng năm 199 S : B N KHAI BÁO CÁC CH T CÓ YÊU C U NGHIÊM NG T V V SINH LAO NG HI N ANG S D NG Kính g i: Thanh tra ........... Căn c vào Thông tư s 05/1999/TT-BYT ngày 27 tháng 3 năm 1999 c a B Y t qui nh v vi c khai báo s d ng các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng. Tên cơ s :...................................................................... a ch :......................................................................... S i n tho i:..............................S FAX:........................ Xin khai báo các ch t hi n ang s d ng t i cơ s như sau: TT Tên ch t S lư ng N ng s d ng M c ích s d ng
 15. Ph n cam oan: N u có gì sai sót cơ s xin ch u trách nhi m trư c pháp lu t. Th trư ng ơn v (Ký tên và óng d u) PH L C 3. (Ban hành kèm theo Thông tư s 05/1999/TT-BYT ngày 27 tháng 3 năm 1999) ơn v : .................... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ................................ Hà n i, ngày tháng năm 1999 S : ƠN XIN ĂNG KÝ C P GI Y CH NG NH N Ư C S D NG CÁC CH T CÓ YÊU C U NGHIÊM NG T V V SINH LAO NG Kính g i: Thanh tra S Y t ............ Căn c vào Thông tư s 05/1999/TT-BYT ngày 27 tháng 3 năm 1999 c a B Y t qui nh v vi c ăng ký xin c p gi y ch ng nh n s d ng các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng. Tên cơ s ....................................................................... a ch :......................................................................... S i n tho i:............................S FAX:........................ ăng ký xin c p gi y ch ng nh n s d ng các ch t như sau: TT Tên ch t S lư ng N ng t i M c ích s S ngư i nơi làm vi c d ng ti p xúc H sơ c a t ng lo i hóa ch t g i kèm theo văn b n này. Th trư ng ơn v (Ký tên và óng d u) PH L C 4 (Ban hành kèm theo Thông tư s 05/1999/TT-BYT ngày 27 tháng 3 năm 1999) TÓM T T LÝ LNCH CÁC CH T * CÓ YÊU C U NGHIÊM NG T V V SINH LAO NG 1. Tên hoá ch t
 16. Tên khoa h c:................................................................................. Tên thương m i:.............................................................................. Công th c hoá h c: 2. Công d ng: 3. Nư c s n xu t: ngày tháng năm 4. Ký hi u trên nhãn: 5. Ch t lư ng: 6. Các v trí công vi c ph i ti p xúc: - - - 7. Tính ch t ch i ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ Bi n pháp m b o v sinh lao ng. ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... 9. Phương án x lý s c , c p c u. ........................................................................................................... ........................................................................................................... Ghi chú: * M i m t ch t ph i có 1 b n lý l ch riêng. Th trư ng ơn v ( Ký tên và óng d u ) PH L C 5
 17. (Ban hành kèm theo Thông tư s 05/1999/TT-BYT ngày 27 tháng 3 năm 1999) ơn v : .................... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ................................ ...... ngày tháng năm 1999 S : ƠN XIN GIA H N GI Y CH NG NH N Ư C S D NG CÁC CH T CÓ YÊU C U NGHIÊM NG T V V SINH LAO NG Kính g i: Thanh tra S Y t ............ Căn c vào Thông tư s 05/1999/TT-BYT ngày 27 tháng 3 năm 1999 c a B Y t qui nh v vi c ăng ký xin c p gi y ch ng nh n s d ng các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng. Tên cơ s ....................................................................... a ch :......................................................................... S i n tho i:............................S FAX:........................ Xin gia h n gi y ch ng nh n s d ng các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng. S gi y ch ng nh n ã c p l n g n nh t: ngày tháng năm Th i h n: Các ch t xin gia h n: TT Tên ch t S lư ng N ng t i M c ích s S ngư i nơi làm vi c d ng ti p xúc H sơ c a t ng lo i hoá ch t g i kèm theo văn b n này. Th trư ng ơn v (Ký tên và óng d u) PH L C 6 (Ban hành kèm theo Thông tư s 05/1999/TT-BYT ngày 27 tháng 3 năm 1999) ơn v : .................... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ................................ ..........., ngày tháng năm 199
 18. S : ƠN XIN TH M NNH CÁC CH T CÓ YÊU C U NGHIÊM NG T V V SINH LAO NG Kính g i:........................... Căn c vào Thông tư s 05/1999/TT-BYT ngày 27 tháng 3 năm 1999 c a B Y t qui nh v vi c thNm nh các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng. Tên cơ s ....................................................................... a ch :......................................................................... S i n tho i:............................S FAX:........................ Xin thNm nh các ch t như sau: TT Tên ch t S lư ng N ng t i M c ích s d ng S ngư i nơi làm vi c ti p xúc H sơ kèm theo bao g m: H sơ c a t ng lo i hóa ch t. K t q a o môi trư ng lao ng. K t q a khám s c kh e nh kỳ. Gi y ch ng nh n ( ho c b n h p ng) t p hu n v an toàn hóa ch t. Th trư ng ơn v (Ký tên và óng d u) PH L C 7 (Ban hành kèm theo Thông tư s 05/1999/TT-BYT ngày 27 tháng 3 năm 1999) S yt C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc T nh, thành ph /Vi n ....., ngày tháng năm 199.. ................................... Trung tâm y t d phòng ...................................
 19. S : .................. K T Q A TH M NNH CÁC CH T CÓ YÊU C U NGHIÊM NG T V V SINH LAO NG Căn c ơn xin thNm nh các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng ngày.....tháng...năm....c a............. ............................................................................................................... Cơ quan thNm nh ( tên cơ quan):....................................................... a ch : ...................................................................................................... i n tho i:...............................................Fax:............................................ Cơ s ư c thNm nh (tên cơ s ):.......................................................... a i m: xã/phư ng.................................................................................. Huy n/ qu n............................t nh/thành ph ............................. i n tho i:...............................................Fax:............................................ N i dung thNm nh bao g m: I/ Th m nh i u ki n v sinh lao ng. 1. Bi n pháp x lý s c các ch t: có : – không – t yêu c u : – Không t yêu c u – 2. Nhà t m: có : – không – t yêu c u : – Không t yêu c u – 3. Phòng ngh gi a ca: t yêu c u : – Không t yêu c u – 3. B o h lao ng: có: – không – t yêu c u : – Không t yêu c u – 4. Các thu c c p c u : có – không – t yêu c u : – Không t yêu c u – 5. Hu n luy n c p c u : có : – không – t yêu c u : – Không t yêu c u –
 20. Nh n xét : Có /không i u ki n lao ng s d ng các ch t : ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ II. Th m nh s c kh e ngư i ti p xúc - T ng s ngư i ti p xúc: ............ trong ó s n ti p xúc :.......... - H sơ s c kh e khi tuy n d ng : h sơ – Không – - Tình hình s c kh e ngư i ti p xúc khám nh kỳ: - Tên b nh và danh sách ngư i b b nh : có – không – - S ngư i m c b nh mãn tính:............ - S ngư i không s c kh e:............. - K t q a khám phân lo i: Phân lo i s c kh e Lo i I Lo i II Lo i III Lo i IV Lo i v T ng s : Trong ó n : III. Th m nh v n ng các ch t có yêu c u nghiêm ng t. TT Tên các ch t N ng t Không t TCVS TCVS 1 2 3 4 5 6 ...
Đồng bộ tài khoản