Thông tư số 05/2002/TT-BTP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
73
lượt xem
1
download

Thông tư số 05/2002/TT-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 05/2002/TT-BTP về việc hướng dẫn chuyển giao một số việc trong thi hành án cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trực tiếp đôn đốc thi hành do Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 05/2002/TT-BTP

  1. B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/2002/TT-BTP Hà N i, ngày 27 tháng 2 năm 2002 THÔNG TƯ C A B TƯ PHÁP S 05/2002/TT-BTP NGÀY 27 THÁNG 02 NĂM V VI C HƯ NG D N CHUY N GIAO M T S V VI C TRONG THI HÀNH ÁN CHO U BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯ NG, THN TR N TR C TI P ÔN C THI HÀNH thi hành Ch th s 20/2001/CT-TTg ngày 11.9.2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng và nâng cao hi u qu công tác thi hành án dân s ; sau khi th ng nh t v i Vi n ki m sát nhân dân t i cao, Ban T ch c-Cán b Chính ph , B Tư pháp hư ng d n th c hi n vi c cơ quan thi hành án giao cho U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (g i chung là U ban nhân dân c p xã) tr c ti p ôn c thi hành như sau: I. NH NG V VI C CƠ QUAN THI HÀNH ÁN CHUY N GIAO CHO U BAN NHÂN DÂN C P XÃ ĐÔN Đ C THI HÀNH 1. Cơ quan thi hành án ra quy t nh chuy n giao cho U ban nhân dân c p xã tr c ti p ôn c thi hành i v i nh ng trư ng h p sau ây: a. V vi c mà s ti n, tr giá tài s n ương s ph i thi hành không quá 500.000 ng ho c l n hơn 500.000 ng nhưng trư c ó cơ quan thi hành án ã thi hành và s ti n, tr giá tài s n còn l i ph i thi hành không quá 500.000 ng. b. V vi c thi hành theo nh kỳ mà s ti n, tr giá tài s n thi hành theo t ng kỳ không quá 500.000 ng. c. Thi hành quy t nh ph t ti n c a ch p hành viên, th trư ng cơ quan thi hành án. d. Các kho n ti n chi phí cư ng ch thi hành án không qúa 500.000 ng trong trư ng h p cơ quan thi hành án chưa thu ư c ho c không có i u ki n kh u tr vào s ti n bán tài s n thi hành án. 2. Sau khi ra quy t nh thi hành án (k c các trư ng h p cơ quan thi hành án ã ra quy t nh thi hành án trư c th i i m Thông tư này có hi u l c nhưng chưa thi hành ho c thi hành d dang), thì i trư ng i thi hành án ra quy t nh chuy n giao cho U ban nhân dân c p xã tr c ti p ôn c thi hành. Nh ng lo i vi c trên n u thu c thNm quy n thi hành c a Phòng thi hành án, thì Trư ng phòng thi hành án u thác cho i thi hành án chuy n giao cho U ban nhân dân c p xã ôn c thi hành.
  2. II. TH T C RA QUY T Đ NH, L P VÀ GIAO NH N H SƠ CHUY N GIAO CHO U BAN NHÂN DÂN C P XÃ 1. Ra quy t nh chuy n giao a. i trư ng i thi hành án ra quy t nh chuy n giao cho U ban nhân dân c p xã nơi cư trú, nơi có tài s n c a ương s ôn c thi hành. Quy t nh chuy n giao ph i ghi rõ nh ng n i dung ôn c thi hành. b. Trong trư ng h p c n thi t, i trư ng i thi hành án ã ra quy t nh chuy n giao có th thay i ho c b sung n i dung quy t nh chuy n giao c. Quy t nh chuy n giao ph i ư c g i cho ngư i ư c thi hành án, ngư i ph i thi hành án, ngư i có quy n, l i ích liên quan và Vi n ki m sát nhân dân cùng c p. 2. L p h sơ chuy n giao a. Cùng v i vi c m s sách theo quy nh t i Thông tư s 67/TT-THA ngày 5.7.1996 c a B Tư pháp, i thi hành án ph i m thêm "S giao nh n h sơ và theo dõi k t qu thi hành án i v i các vi c chuy n U ban nhân dân xã, phư ng". U ban nhân dân xã ph i m "S theo dõi vi c ôn c thi hành án". b. H sơ chuy n giao g m: - Quy t nh chuy n giao; - B n sao b n án, quy t nh c a Toà án (b n phô to, có xác nh n c a cơ quan thi hành án); - B n sao quy t nh thi hành án; - Ngoài ra, tuỳ t ng trư ng h p c th , h sơ chuy n giao c n có: Quy t nh ph t ti n, quy t nh v vi c thu các kho n chi phí cư ng ch thi hành án, các tài li u c n thi t liên quan (n u có). 3. Th t c giao, nh n: a. Sau khi ra quy t nh chuy n giao, thì ch p hành viên ư c phân công t ch c thi hành v vi c ph i l p và chuy n y h sơ, cung c p biên lai thu, chi ti n thi hành án cho U ban nhân dân c p xã. Vi c giao nh n h sơ ư c th c hi n tr c ti p ho c thông qua cơ quan bưu i n, nhưng ph i ký nh n, ghi rõ th i gian vào "S giao nh n h sơ và theo dõi k t qu vi c thi hành án i v i các v vi c chuy n U ban nhân dân xã, phư ng" (n u g i tr c ti p ) ho c có phi u g i (n u chuy n qua ư ng bưu i n) nhưng ph i lưu phi u g i có xác nh n c a U ban nhân dân c p xã ã nh n h sơ. b. Cán b U ban nhân dân c p xã ư c phân công khi nh n h sơ ph i ký nh n vào S giao nh n h sơ (n u nh n tr c ti p) ho c ký nh n vào phi u g i và chuy n l i i thi hành án.
  3. III. TRÁCH NHI M C A U BAN NHÂN DÂN C P XÃ 1. Ch t ch U ban nhân dân c p xã ch u trách nhi m trư c i thi hành án và U ban nhân dân c p trên trong vi c ôn c thi hành án t i a phương mình; phân công cán b thu c Ban Tư pháp tr c ti p ôn c thi hành án và thông báo cho i thi hành án bi t; m b o vi c ôn c thi hành án tuân th úng pháp lu t; t ch c t ng k t, th c hi n ch báo cáo v thi hành án. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, Ch t ch U ban nhân dân c p xã k p th i báo cáo i thi hành án ch o, hư ng d n c th . 2. Ban Tư pháp xã giúp ch t ch U ban nhân dân c p xã th c hi n vi c ôn c thi hành án có trách nhi m: a- M s sách, th lý, lưu gi , chuy n tr h sơ theo quy nh; b-Th c hi n n i dung ôn c thi hành án theo hư ng d n c a i thi hành án và ch o c a Ch t ch U ban nhân dân c p xã; c-Giúp Ch t ch U ban nhân dân xã th c hi n công tác hành chính-tài chính trong vi c ôn c thi hành án. 3. đ i v i các lo i vi c thi hành án đư c chuy n giao, thì tuỳ t ng trư ng h p c th , cán b u ban nhân dân c p xã đư c phân công nhi m v ph i th c hi n các công vi c sau: a. T ng t các quy t nh, thông báo v thi hành án; b. Báo g i ương s n tr s U ban nhân dân c p xã gi i quy t thi hành án; c. Giáo d c, thuy t ph c, t ch c hoà gi i, tho thu n các bên ương s t nguy n thi hành án; d. Xác minh i u ki n thi hành án c a ương s ; . Thu ti n, tài s n thi hành án theo hư ng d n c a i thi hành án. Khi phát hi n ngư i ph i thi hành án có tài s n, thu nh p, thì yêu c u ương s n p ti n, tài s n thi hành án; n u ương s không t nguy n thi hành án, thì ngh cơ quan thi hành án ra quy t nh áp d ng bi n pháp cư ng ch thi hành án. Ch t ch U ban nhân dân c p xã có trách nhi m huy ng l c lư ng công an, dân quân t v , ph i h p các t ch c, oàn th a phương b o v , h tr vi c cư ng ch thi hành án. N u ương s có hành vi c n tr , ch ng i vi c thi hành án, thì ngh ch p hành viên, th trư ng cơ quan thi hành án ra quy t nh ph t ti n theo quy nh c a pháp lu t; e. Ph i h p v i cơ quan thi hành án trong vi c t ch c bán u giá tài s n thi hành án. Trong trư ng h p tài s n thu ư c thu c lo i mau h ng (như rau qu , th c phNm tươi s ng...), tránh thi t h i, thì l p biên b n ghi rõ tình tr ng tài s n và t ch c bán, ng th i thông báo cho cơ quan thi hành án bi t;
  4. g. L p biên b n v vi c thi hành tr c ti p gi a các ương s v i nhau v các kho n ti n, tài s n theo hư ng d n c a i thi hành án; chi ti n thi hành án cho ương s khi ư c cơ quan thi hành án u quy n. Vi c qu n lý tài chính i v i các vi c thi hành án ã chuy n giao cho U ban nhân dân c p xã th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 15/2002/TTLT-BTC-BTP ngày 8.2.2002 c a B Tài chính, B Tư pháp. IV. TRÁCH NHI M C A CƠ QUAN THI HÀNH ÁN 1. i thi hành án có trách nhi m hư ng d n, giám sát, ki m tra U ban nhân dân c p xã trong vi c m s sách, l p h sơ thi hành án và th c hi n th t c ôn c thi hành án; áp ng k p th i ngh c a U ban nhân dân c p xã nh m tháo g vư ng m c, khó khăn trong quá trình thi hành án. 2. i thi hành án có trách nhi m l p và chuy n y h sơ, cung c p biên lai thu, chi ti n thi hành án cho U ban nhân dân c p xã. 3. Gi i quy t khi u n i liên quan n vi c ôn c thi hành án c a U ban nhân dân c p xã theo quy nh c a Pháp l nh thi hành án dân s . V. T CH C TH C HI N 1. C c qu n lý thi hành án dân s giúp B trư ng B Tư pháp hư ng d n, t p hu n, theo dõi, ki m tra vi c th c hi n Thông tư này. 2. Giám c S Tư pháp có trách nhi m báo cáo Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c quán tri t, tri n khai th c hi n Thông tư này cho các ch p hành viên, cán b thi hành án c a Phòng thi hành án, i thi hành án thu c a phương mình; ch o Phòng Tư pháp, i thi hành án t ch c t p hu n cho cán b c a U ban nhân dân c p xã ư c phân công nhi m v ôn c thi hành án. 3. Trư ng phòng thi hành án, i trư ng i thi hành án t ch c rà soát, phân lo i, l p k ho ch chuy n giao các v vi c cho U ban nhân dân c p xã ôn c thi hành án; ki m tra, ôn c vi c th c hi n k ho ch ó. 4. Trong quá trình t ch c th c hi n, n u có vư ng m c các a phương c n báo cáo v B Tư pháp hư ng d n k p th i. VI. HI U L C THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. Nguy n ình L c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản