Thông tư số 05/2002/TT-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
58
lượt xem
1
download

Thông tư số 05/2002/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 05/2002/tt-byt', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 05/2002/TT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/2002/TT-BYT Hà N i, ngày 30 tháng 5 năm 2002 THÔNG TƯ C A B Y T S 05/2002/TT-BYT NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2002 V VI C HƯ NG D N XÉT T NG DANH HI U TH Y THU C NHÂN DÂN VÀ TH Y THU C ƯU TÚ TÚ L N TH VI Thi hành Pháp l nh ngày 30-5-1985 c a H i ng Nhà nư c quy nh danh hi u vinh d Nhà nư c t ng các ngh sĩ, th y giáo, th y thu c và Ngh nh s 05/H BT ngày 9-1-1987 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) v vi c thi hành Pháp l nh c a H i ng Nhà nư c quy nh các danh hi u vinh d Nhà nư c t ng các th y thu c, thông báo c a Văn phòng Ch t ch nư c s 178 CV/CN ngày 25-6-1996 v vi c Ch t ch nư c ng ý xét t ng danh hi u Th y thu c nhân dân và Th y thu c ưu tú cho các dư c sĩ công tác t i b nh vi n và trên cơ s ánh giá k t qu , rút kinh nghi m c a t phong t ng danh hi u l n th nh t, l n th hai và l n th ba, l n th tư, th năm, B Y t hư ng d n vi c xét t ng danh hi u Th y thu c nhân dân và Th y thu c ưu tú l n th VI như sau: I. I TƯ NG 1- Các bác sĩ, y sĩ, th y thu c Y h c dân t c (g i chung là th y thu c) làm công tác v sinh phòng b nh, phòng ch ng d ch, khám ch a b nh, nghiên c u y h c, qu n lý t t c các ơn v chuyên môn k thu t y t t Trung ương n a phương và y t các ngành. 2- Dư c sĩ i h c và dư c sĩ trung h c (g i chung là dư c sĩ) ã và ang công tác t i các b nh vi n. 3- Các th y thu c và dư c sĩ các cơ quan qu n lý trong ngành y t mà trư c ó ã có th i gian tr c ti p làm chuyên môn k thu t y t i v i th y thu c và có th i gian công tác t i b nh vi n i v i dư c sĩ. (C th là t i thi u ph i 10 năm trong 15 năm công tác i v i Th y thu c nhân dân và 7 năm trong 10 năm i v i th y thu c ưu tú). Các th y thu c mà nhi m v chính là làm công tác ào t o t i các trư ng y t không thu c i tư ng xét t ng danh hi u Th y thu c mà thu c i tư ng xét t ng danh hi u Nhà giáo. M i cá nhân ch ư c xét t ng m t trong ba danh hi u vinh d c a Nhà nư c danh hi u (Ngh sĩ, Nhà giáo, Th y thu c). II- TIÊU CHU N
  2. A. TH Y THU C NHÂN DÂN: 1- o c: Trung thành v i T qu c, v i ch nghĩa xã h i, thi t tha yêu ngh , có tinh th n trách nhi m cao, giàu lòng nhân ái, h t lòng vì ngư i b nh, vì s nghi p chăm sóc và b o v s c kho nhân dân theo l i Bác H d y "lương y như t m u". Khiêm t n h c h i, trung th c, oàn k t và t n tình giúp ng nghi p, b i dư ng th h tr . Tôn trong lu t pháp, luôn là t m gương sáng trong ngành v n p s ng, tác phong và phNm ch t o c và y c. 2- Tài năng và c ng hi n cho s nghi p chăm sóc và b o v s c kho nhân dân: - t thành tích xu t s c trong nhi u năm, nâng cao ư c ch t lư ng, hi u qu công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách, ư c ng nghi p và các c p qu n lý th a nh n, ánh giá cao. - Có nhi u óng góp xây d ng ơn v và ngành v các m t: phát tri n chuyên môn k thu t, b i dư ng ào t o cán b , xây d ng i ngũ k thu t y dư c, c i ti n t ch c qu n lý, góp ph n nâng cao ư c ch t lư ng chuyên môn và hi u qu ph c v . - Có công trình nghiên c u khoa h c, sáng ki n hay ng d ng ti n b khoa h c k thu t có giá tr v y dư c h c hi n i ho c y dư c h c c truy n dân t c ã ư c áp d ng r ng rãi, mang l i hi u qu cao trong công tác chăm sóc và b o v s c kho nhân dân. Các công trình nghiên c u khoa h c, sáng ki n ph i ư c H i ng khoa h c c p B tr lên công nh n, x p h ng cao. 3- Th i gian tr c ti p làm chuyên môn k thu t y t : Th c hi n như i u 2 c a Ngh nh 05/H BT ngày 9-1-1987 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) ã quy nh. C th i v i Th y thu c nhân dân là: - Th i gian tr c ti p làm chuyên môn k thu t trong ngành ít nh t là 15 năm. - i v i cán b làm công tác qu n lý y t thì ph i có th i gian làm công tác chuyên môn k thu t ít nh t là 10 năm trong s 15 năm công tác. - i v i nh ng ngư i làm công tác chuyên môn k thu t vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i o; ngư i làm công vi c c h i, d b lây nhi m thì ư c gi m 5 năm. - i v i dư c sĩ, th i gian công tác dư c t i B nh vi n ư c tính là th i gian tr c ti p làm chuyên môn k thu t y t . Tóm l i th y thu c nhân dân là ngư i th y thu c có phNm ch t o c m u m c, trong sáng, có tài năng xu t s c và c ng hi n l n cho s nghi p chăm sóc và b o v s c kho nhân dân, th c s là t m gương sáng, ư c ng nghi p và nhân dân tin cNn, kính tr ng, có uy tín r ng rãi trong ngành và trong xã h i. B- TH Y THU C ƯU TÚ: 1- o c (như th y thu c nhân dân).
  3. 2- Tài năng và c ng hi n cho s nghi p chăm sóc và b o v s c kh e nhân dân: - t thành tích xu t s c nhi u năm, nâng cao ư c ch t lư ng, hi u qu công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách, ư c ng nghi p và c p qu n lý tr c ti p th a nh n. - Có nhi u óng góp tích c c xây d ng ơn v và ngành v các m t phát tri n chuyên môn k thu t, b i dư ng ào t o cán b , xây d ng i ngũ cán b k thu t y dư c, c i ti n t ch c qu n lý, do ó nâng cao ư c ch t lư ng chuyên môn và hi u qu ph c v . - Có tài nghiên c u khoa h c, sáng ki n, ng d ng ti n b khoa h c k thu t ho c gi i pháp h u ích có giá tr thu c y dư c h c hi n i hay y dư c h c c truy n dân t c ư c ng d ng r ng rãi, có hi u qu thi t th c ơn v , a phương. - Các tài nghiên c u khoa h c, sáng ki n này ph i ư c H i ng khoa h c c a ơn v tr c thu c B , c a S y t ho c b nh vi n t nh công nh n, x p h ng cao. 3- Th i gian tr c ti p làm chuyên môn k thu t y t : Th c hi n như i u 2 c a Ngh nh 05/H BT này 9-1-1987 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) ã quy nh. C th i v i th y thu c ưu tú là: - Th i gian tr c ti p làm chuyên môn k thu t trong ngành ít nh t là 10 năm. - i v i cán b làm công tác qu n lý y t thì ph i có th i gian làm công tác chuyên môn k thu t ít nh t là 7 năm trong s 10 năm công tác. - i v i nh ng ngư i làm công tác chuyên môn k thu t vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i o; ngư i làm công vi c c h i, d b lây nhi m thì dư c gi m 3 năm. - i v i dư c sĩ, th i gian công tác dư c t i b nh vi n ư c tính là th i gian tr c ti p làm chuyên môn k thu t y t . Tóm l i: Danh hi u th y thu c ưu tú là th y thu c có phNm ch t o c m u m c, trong sáng, có tài năng và thành tích trong s nghi p chăm sóc và b o v s c kho nhân dân, ư c b nh nhân, ng nghi p và nhân dân tin tư ng, quý m n. C- M T S NGUYÊN T C XÉT CH N TH Y THU C NHÂN DÂN VÀ TH Y THU C ƯU TÚ 1- M i cá nhân ch ư c t ng m t trong ba danh hi u vinh d c a Nhà nư c. Nhưng m i danh hi u ó có th xét t danh hi u Ưu tú lên danh hi u Nhân dân n u tiêu chuNn và i u ki n. Do v y ngư i t danh hi u Th y thu c ưu tú, qua quá trình ph n u có th ư c xét t ng danh hi u Th y thu c nhân dân n u t tiêu chuNn. Th i gian t i thi u ư c ưa ra xét t ng danh hi u Th y thu c nhân dân k t khi ư c t ng danh hi u Th y thu c ưu tú l n trư c n th i gian công b l n sau là 6 năm. 2- Tiêu chuNn hàng u ph i là phNm ch t o c, tài năng ngh nghi p và quá trình c ng hi n cho ngành là tiêu chuNn r t quan tr ng. Tiêu chuNn v th i gian tr c ti p
  4. làm chuyên môn k thu t y t ch là tiêu chuNn ư c vào di n xét ch không ph i là tiêu chuNn quy t nh trong vi c xét ch n. Các ơn v , a phương c n m b o nguyên t c ch t ch , v n d ng các tiêu chuNn xét ch n ư c nh ng Th y thu c có c, có tài, có uy tín tiêu bi u cho ngành ngh xét t ng danh hi u Th y thu c nhân dân, Th y thu c ưu tú. 3- Vi c xét t ng Danh hi u th y thu c ph i quan tâm trư c h t i v i th y thu c tr c ti p làm chuyên môn k thu t y t : khám ch a b nh, y h c d phòng, y t c ng ng, nghiên c u khoa h c y dư c h c. 4- Nh ng ngư i ang xem xét k lu t và ang trong th i gian b k lu t không thu c i tư ng xét ch n danh hi u Th y thu c nhân dân. Th y thu c ưu tú. 5- i v i các th y thu c hi n ang công tác các cơ quan qu n lý y t , n u có tiêu chuNn như quy nh trong Thông tư thì: - Có th tham gia bình xét t i cơ s tr c ti p công tác trư c khi làm công tác qu n lý ho c tham gia bình xét t i Văn phòng S y t ho c văn phòng cơ quan các B . - Trong th i gian làm công tác qu n lý v n phát huy ư c các thành tích ã t ư c, ng th i ph i có nh ng óng góp có hi u qu trong công tác qu n lý, góp ph n x ng áng vào s phát tri n và xây d ng ngành y t , ư c cơ quan và qu n chúng tín nhi m cao. 6- Vi c xét ch n ph i căn c vào các tiêu chuNn là ch y u, nhưng c n v n d ng h p lý i v i cán b có quá trình tham gia ch ng Pháp, ch ng M , cán b n , cán b dân t c ít ngư i, cán b công tác vùng sâu, vùng xa, cán b tr c ti p làm chuyên môn k thu t ph c v chi n trư ng B, C, K, ã có nhi u óng góp tích c c và có hi u qu trong vi c chăm sóc và b o v s c kh e nhân dân. III. THÀNH L P H I NG XÉT T NG DANH HI U TH Y THU C NHÂN DÂN VÀ TH Y THU C ƯU TÚ CÁC C P (g i t t là H i ng xét t ng danh hi u th y thu c) A- NHI M V VÀ PHƯƠNG TH C HO T NG C A H I NG CÁC C P: 1- Ch o và ôn c vi c xét t ng danh hi u Th y thu c các B , ơn v , a phương m b o ch t lư ng, th i gian và theo úng các văn b n quy nh c a Nhà nư c, Chính ph và B Y t . 2- H i ng có nhi m v xét ch n và ngh lên H i ng c p trên danh sách nh ng cá nhân tiêu chuNn t danh hi u Th y thu c nhân dân, Th y thu c ưu tú. 3- H i ng làm vi c theo nguyên t c dân ch , t p th và b u phi u kín. Ph i có ít nh t 2/3 t ng s thành viên H i ng d h p thì phiên h p m i h p l . Ch nh ng cá nhân t ít nh t 2/3 s phi u tín nhi m c a t ng s các thành viên H i ng theo Quy t nh m i ư c ngh lên H i ng c p trên xem xét. B- THÀNH L P H I NG CÁC C P:
  5. 1- H i ng Trung ương: ư c thành l p theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . B trư ng B Y t là Ch t ch H i ng Trung ương. 2- H i ng c p B c a các B , cơ quan ngang B : Có t 9-15 thành viên do B trư ng ra quy t nh thành l p. H i ng g m có: M t ng chí lãnh o B là Ch t ch H i ng, Ch t ch Công oàn ngành là Phó Ch t ch (n u B nào không có t ch c công oàn ngành d c thì V trư ng V T ch c cán b là Phó Ch t ch), các U viên là V trư ng m t s v ch c năng, ng chí ph trách y t ngành, Ch t ch H i ng khoa h c B , m t s Th y thu c nhân dân, Th y thu c ưu tú (n u có) ho c các th y thu c, dư c sĩ có năng l c và uy tín i di n cho các h n i, ngo i, y h c d phòng, y h c c truy n dân t c, dư c... 3- H i ng các a phương (S y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương): M i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thành l p m t H i ng c p t nh, có t 9 n 15 thành viên do Giám c S y t ngh và ng chí Ch t ch ho c Phó Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ra quy t nh thành l p. H i ng g m có: ng chí Giám c S y t là Ch t ch H i ng, Ch t ch Công oàn ngành y t a phương là Phó Ch t ch, các U viên là: các Phó giám c S y t ph trách chuyên ngành y, dư c, trư ng phòng T ch c cán b , Trư ng phòng nghi p v y và dư c c a S , Ch t ch H i ng khoa h c c a S , Ch t ch H i y h c c truy n dân t c c a t nh, Giám c b nh vi n a khoa t nh, các th y thu c và dư c sĩ có năng l c và uy tín i di n cho các h n i, ngo i, y h c d phòng, y h c c truy n dân t c, dư c... 4- H i ng các ơn v tr c thu c B và H i ng cơ quan B : Có t 9 n 15 thành viên do Th trư ng ơn v ra quy t nh thành l p. + H i ng các ơn v tr c thu c B g m có: th trư ng ơn v là Ch t ch H i ng. Ch t ch Công oàn ơn v là Phó Ch t ch. Các U viên là: Trư ng phòng t ch c cán b , Trư ng phòng nghi p v (hay y v ), m t s th y thu c nhân dân, th y thu c ưu tú (n u có) ho c các th y thu c và dư c sĩ có năng l c và uy tín i di n cho các khoa, phòng trong ơn v . + H i ng cơ quan B g m có: th trư ng cơ quan làm Ch t ch H i ng, Ch t ch công oàn cơ quan là Phó ch t ch. Các u viên là: V trư ng V T ch c cán b , m t s V trư ng các V , C c, m t s th y thu c nhân dân, th y thu c ưu tú (n u có) ho c các th y thu c và dư c sĩ có năng l c, uy tín i di n các V , C c trong cơ quan. T t c H i ng các c p u thành l p ban (hay t ) thư ký giúp vi c H i ng do Ch t ch H i ng ra quy t nh. Nơi nào không thành l p H i ng (Trung tâm y t huy n, các ơn v tr c thu c S Y t ) cũng c n thành l p Ban ch o (g m ng, chính quy n, công oan, t ch c cán b ) ti n hành ch o vi c xét t ng ư c chu áo, k p th i.
  6. IV. QUY TRÌNH XÉT CH N DANH HI U TH Y THU C NHÂN DÂN VÀ TH Y THU C ƯU TÚ Bư c 1: ChuNn b và quán tri t văn b n xét t ng c p cơ s : H p liên t ch ng, chính quy n, công oàn, oàn thành niên quán tri t văn b n, xây d ng k ho ch tri n khai và thành l p H i ng xét t ng danh hi u th y thu c ơn v , a phương. Giám c S Y t , Th trư ng ơn v tr c thu c B có trách nhi m t ch c hư ng d n các văn b n: Pháp l nh ngày 30-5-1985, Ngh nh 05/H BT ngày 9-1-1987 và Thông tư c a B Y t hư ng d n xét t ng danh hi u Th y thu c nhân dân và Th y thu c ưu tú l n th VI n toàn th cán b , công ch c y t thu c ơn v , a phương mình qu n lý. Bư c 2: c qu n chúng: - Sau khi ã nghiên c u, th o lu n và n m v ng các văn b n quy nh xét t ng, lãnh o ơn v t ch c h p cán b công nhân viên, i chi u các tiêu chuNn v i thành tích t ng cá nhân c nh ng ngư i x ng dáng t danh hi u ơn v , a phương mình. - T ng ơn v , a phương ph i l p danh sách nh ng ngư i ư c c , kèm theo b n tóm t t thành tích t ng ngư i niêm y t công khai. - N u có i u ki n, có th t ch c cho nh ng ngư i ư c c báo cáo thành tích cá nhân trư c cán b công nhân viên toàn ơn v . Bư c 3: B u phi u kín trong H i ngh các th y thu c cơ s : các ơn v tr c thu c B , m i ơn v là m t ơn v b u. các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các ơn v b u ư c quy nh như sau: - M i b nh vi n a khoa ho c chuyên khoa t nh là m t ơn v b u. - Văn phòng S Y t bao g m: Văn phòng S y t , các tr m, trung tâm, ơn v y t tr c thu c S y t ; các U ban, các h i v lĩnh v c y t tr c thu c U ban nhân dân t nh, thành ph là m t ơn v b u. - Trung tâm y t huy n, qu n bao g m: b nh vi n huy n, qu n, các i và ơn v thu c trung tâm y t , các tr m y t xã, phư ng là m t ơn v b u. Ngư i ư c tham gia b u là: các th y thu c (bác sĩ, y sĩ, th y thu c y h c dân t c), dư c sĩ và các cán b i h c khác cùng ơn v công tác. K t qu b u phi u kín ch có giá tr khi có trên 2/3 s ngư i trong di n tham gia b u. Ch nh ng th y thu c nào t ít nh t 60% s phi u tín nhi m trên t ng s ngư i tham gia b u m i ư c ngh ưa ra xem xét t i H i ng c p cơ s .
  7. Sau khi ki m phi u, Ban ch o ph i niêm y t ho c thông báo công khai danh sách nh ng ngư i t s phi u tín nhi m trong toàn ơn v , cán b công nhân viên bi t và góp ý ki n. H sơ c a nh ng th y thu c t ư c s phi u 60% tr lên, Ban thư ký t ng h p và trình lên H i ng c p cơ s xem xét theo quy nh. Bư c 4: Xét t ng danh hi u th y thu c t i các H i ng: * T i các H i ng c p cơ s (H i ng c p t nh ho c H i ng ơn v tr c thu c B ): - Sau khi nghiên c u k các báo cáo thành tích cá nhân, i chi u v i tiêu chuNn xét t ng và ư c nghe ý ki n ph n ánh c a qu n chúng, c a các phòng ch c năng, công oàn, thanh tra n u có ơn thư khi u n i, t cáo thì ph i gi i quy t ngay trư c khi ưa ra H i ng xem xét. H i ng h p th o lu n và b u phi u kín. Ch nh ng ngư i t ư c 2/3 tr lên s phi u c a t ng s thành viên H i ng (theo Quy t nh thành l p H i ng) thì m i l p danh sách g i lên c p B . Danh sách nh ng ngư i t s phi u tín nhi m Th y thu c nhân dân, Th y thu c ưu tú ph i ư c niêm y t ho c thông báo công khai trong toàn ơn v , a phương. Sau khi l y ý ki n qu n chúng, H i ng c p cơ s h p l n cu i cùng quy t nh l p danh sách ngh lên H i ng c p B . Danh sách ngh xét t ng danh hi u Th y thu c nhân dân và Th y thu c ưu tú c a các a phương, ơn v tr c thu c B ph i có ý ki n ng ý c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương s t i (ký tên, óng d u) trư c khi g i lên H i ng c pB . *T iH i ng c p B : Sau khi nghiên c u danh sách ngh c a các a phương, các ơn v tr c thu c B , H i ng c p B h p th o lu n, xem xét và b u phi u kín. Ch nh ng ngư i t ư c 2/3 tr lên s phi u b u c a t ng s thành viên H i ng (theo quy t nh thành l p H i ng) thì m i l p danh sách g i lên H i ng c p Trung ương. Danh sách nh ng ngư i t s phi u tín nhi m th y thu c nhân dân và th y thu c ưu tú ph i ư c thông báo tr l i v i H i ng c p cơ s . Sau khi ã nghe ý ki n ph n ánh c a các ơn v , a phương, H i ng h p l n cu i quy t nh l p danh sách ngh lên H i ng Trung ương. T t c nh ng trư ng h p ã tham gia bình xét nhưng không t ho c không ư c ngh lên H i ng c p trên, n u xét t i c p nào thì c p ó ph i có trách nhi m thông báo và gi i thích lý do cho ương s bi t. Tránh ơn thư g i lên c p trên. V. H SƠ NGHN XÉT T NG DANH HI U TH Y THU C NHÂN DÂN VÀ TH Y THU C ƯU TÚ: A. H SƠ CÁ NHÂN: (M i m u n p v B 2 b n).
  8. 1- B n thành tích cá nhân (m u 1) không quá 3trang ánh máy, có xác nh n c a th trư ng tr c ti p (ký tên, óng d u). 2. B n thành tích nghiên c u khoa h c, sáng ki n (m u 2) có xác nh n c a th trư ng ơn v , a phương (ký tên, óng d u). B- H SƠ NGHN C A H I NG C P DƯ I: (m i m u n p v B 2 b n). 1- T trình lên H i ng c p trên (m u 3). 2- Báo cáo v quy trình xét t ng danh hi u Th y thu c nhân dân và Th y thu c ưu tú c a B , ngành, ơn v , a phương 3- Danh sách ngh t ng danh hi u Th y thu c nhân dân và Th y thu c ưu tú (m u 4) . 4. Quy t nh thành l p H i ng. 5- Biên b n b u phi u c a H i ng (m u 5). 6. Biên b n b u phi u c a qu n chúng. VI. TH I GIAN TI N HÀNH k p trình Chính ph và Ch t ch nư c ra quy t quy t nh phong t ng danh hi u Th y thu c nhân dân và Th y thu c ưu tú vào d p k ni m Ngày th y thu c Vi t Nam 27/2/2003, B Y t ngh các B , ngành, ơn v , a phương ti n hành xem xét, khN n trương, m b o th i gian quy nh như sau: Ngày 31/7/2002 là th i h n cu i cùng H i ng (c p t nh và H i ng các ơn v tr c thu c B n p h sơ lên H i ng c p B . Ngày 31/8/2002 là th i h n cu i cùng H i ng c p B n p h sơ lên H i ng Trung ương. Thông tư này có hi u l c k t ngày ký và thay th Thông tư s 10/2000/TT-BYT ngày 12/5/2000. Nh n ư c thông tư này, các ơn v , a phương, B , ngành ph i t ch c tri n khai th c hi n ngay. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c thì liên h v i B Y t (V pháp ch ) là cơ quan thư ng tr c c a H i ng xét t ng, danh hi u Th y thu c nhân dân, Th y thu c ưu tú c p B và c p trung ương, i n tho i: 04.8464407 ho c 04.8464416 (xin s 202) k p hư ng d n cách gi i quy t. Nguyên Phương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản